مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش سال شانزدهم پاییز و زمستان 1388 شماره 62

مقالات

۱.

تحلیل سطح بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران چالش ها، فرصت ها و رهیافت ها

۲.

مقایسه تطبیقی الگوی مصرف منابع ایران با کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

۳.

ارزیابی تاثیر سیاست اصلاح قیمت ها بر مصرف و بهره وری در ایران

۴.

پیش بینی خالص صادرات نفت تا افق 1404

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۶