مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش دی و بهمن 1373 شماره 13

مقالات

۱.

پیامهای برنامه دوم

۲.

برنامه دوم؛ آغاز یک آغاز: اقشار آسیب پذیر و نگاه برنامه دوم

۳.

برنامه اول؛ تصویری از پخشایش اعتبارات

۴.

سازمان برنامه و مدل اقتصاد سنجی برنامه دوم

۵.

دو پژوهش حقوقی: تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین المللی «1»

۶.

سیری در تحولات حقوقی دیوان محاسبات از آغاز تا به امروز دیوان محاسبات در آینه حقوق

گفتگوها

۱.

میزگرد با حضور پنج تن از اعضای کمیسیون تلفیق به بهانه تصویب نهایی برنامه دوم فردای ایران از نگاه برنامه دوم

گزارش ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷