مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش سال پانزدهم پاییز و زمستان 1387 شماره 60

مقالات

۱.

الزامات اجرای سیاست های کلی اصل

۲.

خصوصی سازی در ایران ؛ مروری بر مبانی نظری ، مطالعات تجربی و عملکرد سیاست های کلی اصل

۳.

تغییر ساختار مدیریت بخش نفت ؛ الزامی مهم در تحقق اهداف سیاست های کلی اصل

۴.

تحقق پذیری اهداف طرح توزیع سهام عدالت از نظر اجرای سیاست های کلی و قانون اصل

۵.

لزوم تبیین حقوق شرکت ها در چارچوب سیاست های کلی اصل

۶.

چالش های پیش روی سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار در راستای اجرای سیاست های کلی اصل

۷.

بررسی الزامات مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۶