مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش مهر و آبان 1374 شماره 17

مقالات

۲.

نگاهی دوباره بر مفاهیم تعدیل و تثبیت

۶.

سیری در نظرات موافقین و مخالفین لایحه تأسیس شرکت مخابرات داده های ایران در جریان شور اول: مخابرات داده ها در بوته نخستین شور

۸.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره نحوه انتقال اراضی منابع ملی برای ساخت مسکن: کندوکاو مجلس پیرامون واگذاری منابع ملی به اشخاص

۱۲.

امور زیر بنایی: هوای تهران؛ فراسوی مرزهای فاجعه

۱۳.

تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین المللی «5»: شناسایی و اجرای آرای داوری

۱۵.

مدرس، مجلس و تاریخ: مجلس دوم و «فراکسیونیسم» تحمیلی

گفتگوها

۱.

سیری در آرای شماری از مسؤولان صاحب نظر و دست اندرکاران پیرامون لایحه مخابرات داده ها: مخابرات داده ها؛ یک لایحه و ده پرسش

۲.

گفت و شنود با اقای مهندس علی یوسف پور عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس: تحقیق و تفحص؛ تجلی عزم نظام برای انضباطی برتر

گزارش ها

۱.

نفت؛ آسیای میانه و تکالیف ما

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۶