مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش سال نهم زمستان 1381 شماره 36

مقالات

۱.

نقش مجالس قانونگذاری در مقابله با فساد

۲.

شفاف سازی و پاسخگویی در نهادهای رسمی

۳.

حدود، وظایف، اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری

۴.

قانون انتخابات و روند صلاح آن؛ نگاهی به تجربه جهان و ایران

۵.

استانی شدن حوزه های انتخابیه

۶.

مطالعات تطبیقی در باب سلامت انتخابات و صلاحیت انتخاب شوندگان

۷.

مشارکت مردمی در شوراها

۸.

نظارت بر شوراها

۹.

نقد و ارزیابی لایحه جامع تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور

۱۰.

توفیق و ناکامی سازمان های غیردولتی در تکوین مردم سالاری

۱۲.

معرفی دو اثر در زمینه مطالعات تطبیقی در قانون سازمان های غیردولتی

گفتگوها

۱.

دیدگاه های صاحبنظران درباره روح کلی حاکم بر قانون، وظایف، اختیارات و نظارت بر شوراها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷