مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش سال شانزدهم بهار و تابستان 1388 شماره 61

مقالات

۱.

آثار تحریم های تجاری و مالی بر اقتصاد ایران: تجزیه و تحلیل تاریخی

۲.

رابط برنامه های توسعه و سیاستگذاری در بخش بارگانی خارجی

۳.

بررسی و مقایس سیاست های حمایتی تجاری ایران با کشورهای عمدی طرف تجاری

۴.

مقایسه نظام جوایز صادراتی ایران با کشورهای منتخب

۵.

بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با تاکید بر تجارت خارجی

۶.

چگونگی تفکیک صادرات نفتی و غیزنفتی

۷.

آسیب شناسی جایگاه و عملکرد اتاق بازرگانی در توسعه نقش بخش خصوصی در تجارت خارجی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۶