مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش فروردین 1373 شماره 7

مقالات

۲.

خصوصی سازی: پیرامون مبادلات جهانی، رفتارشناسی دولتها، و ارزیابی نقش کارآفرینان: تحول در مبادلات جهانی و جایگاه خصوصی سازی

۳.

مروری بر کارکرد و ریشه های ناکامی خصوصی سازی در ایران: خصوصی سازی؛ خسته در ابتدای راه

۴.

خصوصی سازی در برابر دو پرسش مهم

۵.

عملکرد برنامه اول و ملاحظات درباره برنامه دوم: مروری بر نقش انرژیهای اولیه در تأمین نیازهای کشور: انرژیهای غیرنفتی؛ سهم ناچیز در الگوی مصرف

۶.

انرژی خورشیدی در ایران؛ الگوسازی از هم اکنون، برای فردا

۷.

مجلس و اطلاع رسانی: مروری بر مباحث شورای انفورماتیک مرکز پژوهشها (3): پروژه های استراتژیک و نظام اطلاع رسانی مجلس

۸.

مدرس، مجلس و تاریخ: مدرس و «واقعه دخانیه» (1)

گفتگوها

۱.

ارزیابی نمایندگان و وزرا از گذشته و آینده خصوصی سازی در ایران: خصوصی سازی و ضرورت توسعه قشر کارآفرینان

گزارش ها

۱.

مروری بر عملکرد بخش نفت در برنامه پنجساله اول: نفت؛ کارنامه کوششها و چالشهای فراروی

۲.

یک گزارش از شبکه بین المللی اطلاع رسانی مرکز پژوهشها: مرکز پژوهشها؛ دستیابی بهتر به منابع اطلاعاتی بین المللی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۶