مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش سال سیزدهم بهار و تابستان 1385 شماره 52

مقالات

۱.

استفاده از مقررات زدایی در رفع موانع تولید

۲.

چالش های سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

۳.

بررسی نقش امنیت ، قوانین و مقررات و توسعه بازارهای مالی بر سرمایه گذاری

۴.

چالش های پیش روی سرمایه گذاری و راهکارهای رفع آن ها

۵.

عوامل مؤثر بر رفعت موانع مالی و تسهیلاتی در رابطه با سرمایه گذاری صنعتی در ایران

۶.

بررسی موانع تولید با تاکید بر بازار سرمایه ، سرمایه گذاری خارجی و سهم سرمایه گذاری در GDP

۷.

تاثیر وقفه های سرمایه گذاری بر ارزش افزوده در صنایع مختلف

۹.

پارلمان و قانونگذاری علیه فساد

۱۰.

نانوفناوری ، فرصتی طلایی برای توسعه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷