مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش سال چهاردهم تابستان 1387 شماره 56

مقالات

۳.

انصراف از معاهدات بین المللی و پذیرش ضمنی اصلاحیه های آن در نظام حقوقی ایران

۴.

عدم تمرکز اداری در ایران : نگاهی انتقادی به شوراها در ایران

۱۰.

پیامدهای اجرای مالیات بر ارزش افزوده و زمینه سازی برای اجرای موفقیت آمیز آن در ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۶