مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش سال دهم پاییز 1382 شماره 39

مقالات

۲.

ابعاد اقتصادی مناقصات دولتی و ویژگی های فرایند حاکم بر آن ها (تجربه جهانی)

۴.

نقش و رسالت ضوابط حاکم بر سازندگی در توسعه فنی - اجتماعی کشور

۶.

راهبردهای اصلاح روابط کارفرما و پیمانکار در عرصه ساخت و ساز و رفع نابسامانی های سازندگی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷