مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش سال دهم تابستان 1382 شماره 38

مقالات

۶.

نگاهی به اقدامات سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم

۷.

پاره ای ملاحظات حقوقی پیرامون شرکت های دولتی

۸.

بررسی شرایط انتخاب شوندگان در حقوق ایران

۹.

بررسی راه های اعطای کمک های مالی دولتی به احزاب

۱۰.

کنوانسیون تنوع زیستی و حقوق مالکیت فکری: مطالعه ای در توسعه پایدار

۱۲.

ابعاد حقوقی حفظ محیط زیست با اتکا بر مقررات بین المللی

۱۵.

مالکیت در گذر زمان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷