مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش بهمن و اسفند 1374 شماره 18

مقالات

۱.

بودجه 75؛ از لایحه تا قانون: یک ارزیابی از لایحه بودجه 75 در زمینه درآمدهای مالیاتی: لایحه و مالیات 75

۲.

واردات و لایحه بودجه 75

۳.

یارانه و بودجه 75

۴.

سیاست ارزی در بودجه 78؛ چند توصیه

۵.

آموزش و پرورش و لایحه بودجه 75

۶.

بودجه 75 و جایگاه بهداشت و درمان

۷.

ارقام «مخابرات» در لایحه بودجه 75

۸.

استانها و سهم از بودجه و تولید ملی

۱۳.

مدرس و دیدگاه های فقهی

گزارش ها

۱.

چشم انداز قیمت نفت در سال 75

گفتگوها

۱.

مصاحبه با آقای حبیب الله عسگراولادی مسلمان رئیس و آقای مهندس مرتضی نبوی نایب رئیس کمیسیون ویژه بودجه 75: بودجه 75؛ گامی باز هم فراتر

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷