مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش خرداد 1373 شماره 9

مقالات

۱.

مجلس چهارم و برنامه دوم

۲.

برنامه دوم و سیاستهای بخش مالی: یک دهه تحولات نظام بانکی در ایران

۳.

ارزیابی سیاستهای پولی در لایحه برنامه دوم

۴.

مروری بر الگوهای پژوهش یافته پیرامون سیاست های پولی مناسب برای اقتصاد ایران: سیاستهای پولی مناسب برای تثبیت فعالیتهای اقتصادی در برنامه دوم

۵.

نقدی بر مبانی مدیریت ارزی در لایحه برنامه دوم: لایحه برنامه دوم و ابهام در سیاست های ارزی

۶.

بازار سرمایه؛ حلقه مفقوده در اقتصاد ایران

۷.

بخشها در دو برنامه: مروری بر عملکرد آموزش و پرورش عمومی و پیشنهادهایی برای برنامه دوم: آموزش و پرورش؛ ناکامی نسبی در مقطع ابتدایی

۸.

ارزیابی طرحهای عمرانی ملی در برنامه پنجساله اول: برنامه اول و کارنامه طرحهای بزرگ

۹.

مروری بر لایحه برنامه دوم در بخش صنعت، امکان سنجی و ارزیابی دستاوردها: لایحه برنامه دوم و بخش صنعت؛ کدام «نگاه»؟ کدام«نهایت»؟

۱۰.

نگاهی به چگونگی عملکرد بخش محیط زیست در برنامه اول و پیشنهاداتی برای برنامه دوم: محیط زیست؛ پیموده ها و ناپیموده ها

۱۱.

مروری بر عملکرد آموزش عالی و پیشنهادهایی برای برنامه دوم: کارنامه آموزش عالی در برنامه اول

۱۲.

تبصره ها در برنامه دوم: متن کامل پیشنهادات مستقل کمیسیونهای تخصصی در مجلس در زمنیه تبصره های لایحه برنامه دوم: لایحه برنامه دوم و تبصره های پیشنهادی کمیسیون ها

۱۵.

اطلاع رسانی برنامه و توسعه: منابع فارسی در زمینه «توسعه و برنامه»

۱۶.

اطلاع رسانی برنامه و توسعه: منابع انگلیسی در زمینه «توسعه و برنامه»

گزارش ها

۱.

یک مطالعه پیرامون بخش کشاورزی در لایحه برنامه دوم: بخش کشاورزی؛ آیا گامها کوتاه تر می شود؟

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷