مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش مهر و آبان 1372 شماره 4

مقالات

۲.

عملکرد برنامه اول و ملاحظات درباره برنامه دوم: مروری بر مباحث گروه کار برنامه دوم (2): خط مشی های بازرگانی خارجی و مبانی نوینی که باید گزید

۳.

تراز بازرگانی خارجی و حساب سرمایه در برنامه اول توسعه

۷.

امنیت معیشت ملی در برنامه دوم توسعه

۸.

پایگاههای معرفتی در نظام اطلاع رسانی

۹.

پاسخ وزارت صنایع و توضیح گروه پژوهشی: مروری بر بحث «ریشه های ناکامی در صنایع سیمان کشور»

۱۰.

صنعت ملی؛ نارسایی های ساختاری و چالش های ناکام: صنعت داخلی؛ نیازمند تحول در تئوری و عمل

۱۱.

اولویت های توسعه صنعت ملی؛ رشد تولید یا اصلاح ساختار؟

۱۲.

سیری در آرای صاحبنظران پیرامون مشکلات کنونی صنعت: صنعت داخلی نیازمند کدام است؟ - اصلاح ساختار - تسهیلات بانکی - جلوگیری از واردات

گفتگوها

۱.

ارزیابی نمایندگان و وزراء صاحب نظر از عملکرد برنامه اول و کاستی ها در نظام برنامه ریزی: برنامه دوم؛ در جستجوی تئوری ها و اهداف راهگشا

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷