مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش) - علمی-پژوهشی

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

مدیر مسئول: کاظم جلالی

سردبیر: حسن سبحانی

مدیر داخلی: حسین صدری نیا

هیئت تحریریه: سعید سهراب پور، ابراهیم بیک زاده، فتح الله تاری، محمدباقر خرمشاد، حسن سبحانی، سید محمدرضا سیدنورانی، الیاس نادران، محمد قلی یوسفی، بهزاد پورسید، محمد قاسمی ششده، ایروان مسعودی اصل

وب سایت: http://nashr.majles.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: نشریات میان رشته ای
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۲ فروردین ۱۳۹۱
ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۵