مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش سال پانزدهم پاییز 1387 شماره 59

مقالات

۲.

کارآفرینی مبتنی بر علم ؛ شرط لازم برای اشتغال اثربخش دانش آموختگان آموزش عالی

۳.

کنترل کیفیت و انعطاف پذیری در آموزش عالی انگلستان

۴.

مروری بر مدل های خط مشی گذاری در نظام آموزش عالی

۵.

بررسی شاخص های کمی و کیفی بخش آموزش عالی و مقایسه آن با شاخص های بین المللی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷