مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

مجلس و پژوهش اسفند 1373 شماره 14

مقالات

۱.

برنامه دوم و جایگاه بخش کشاورزی: بخش کشاورزی و نگاه برنامه دوم

۲.

مراتع در برنامه دوم؛ سرمایه گذاریها توجیه دارند؟

۳.

یک دیدگاه انتقادی پیرامون وضعیت بخش کشاورزی از نظر ساختار تشکلی و مشارکتی گزینه مطلوب؛ کشاورزی مردمی یا دولتی؟

۴.

ملاحظاتی پیرامون لایحه تخلفات اقتصادی

۵.

سیری در پیشینه و جنبه های گوناگون طرح حفاظت از آبزیان پیرامون طرح حفاظت و بهره برداری از آبزیان

۶.

مروری بر ریشه های ظهور و کارکرد تعاونیهای «نوع سوم» و تأثیر آن بر انحصار و گرانی در جامعه (2) مشارکتهای سازنده در روند توسعه

گفتگوها

۱.

برنامه دوم به «کشاورزی» با نگاهی استراتژیک می نگرد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۷