مطالب مرتبط با کلید واژه " باشگاه های فوتبال "


۱.

ارتباط بین توانمندسازها و نتایج در تعالی سازمانی باشگاه های فوتبال تهران درلیگ برتر ایران (بر اساس مدل EFQM)

کلید واژه ها: لیگ برترباشگاه های فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۷۲
هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین توانمندسازها و نتایج در تعالی سازمانی باشگاه های فوتبال تهران درلیگ برتر کشور (براساس مدل EFQM) می باشد. این تحقیق به روش توصیفی و به شکل میدانی انجام شده است. در این تحقیق 96 نفر از کارکنان و 6 نفر از مدیران باشگاه های خود را در سال 86- 1385 مورد ارزیابی قرار دادند. ابزار تحقیق، پرسشنامه پنجاه سؤالی تعالی سازمانی مدل EFQM بود. که میزان پایایی آن در مورد باشگاه های فوتبال 967/0 محاسبه شد. تعالی سازمانی باشگاه های فوتبال با استفاده از مدل EFQM در دو حوزه مورد بررسی قرار گرفت، در حوزه توانمندسازها به ترتیب باشگاه های سایپا با 38/321امتیاز، باشگاه صباباطری تهران با 66/316 امتیاز، باشگاه پیکان با 35/266 امتیاز، باشگاه راه آهن با 19/248 امتیاز، باشگاه پرسپویس با 57/233 امتیاز و باشگاه استقلال باامتیاز22/191 رتبه های اول تا ششم، و در حوزه نتایج به ترتیب باشگاه سایپا با 37/246 امتیاز، باشگاه پیکان با 99/220 امتیاز، باشگاه صباباطری با 8/216امتیاز، باشگاه راه آهن با 76/138 امتیاز ، باشگاه پرسپولیس با 76/138 امتیاز و باشگاه استقلال با امتیاز 11/133 رتبه های اول تا ششم، و به طور کلی از لحاظ تعالی سازمانی: باشگاه سایپا با 75/567 امتیاز رتبه اول، باشگاه صبا باطری با 46/533 امتیاز رتبه دوم، باشگاه پیکان با 34/487 امتیاز رتبه سوم، باشگاه راه آهن با 98/407 امتیاز رتبه چهارم، باشگاه پرسپولیس با 33/372 امتیاز رتبه پنجم و باشگاه استقلال با 324 امتیاز رتبه ششم را به خود اختصاص دادند. در مورد ارتباط بین نتایج و توانمندسازها، نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط معنی داری بین نتایج و توانمندسازها (01/0 = p ، 870/0 = r) وجود دارد.
۲.

بررسی مهم ترین موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران

تعداد بازدید : ۱۶۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۷۲
با وجود گذشت یک دهه از خصوصی سازی باشگاه های فوتبال در کشورهای پیشرفته، اغلب باشگاه های فوتبال حرفه ای کشورمان دولتی هستند؛ از این رو تحقیق حاضر به شناسایی و رتبه بندی مهم ترین موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال حرفه ای کشور در سال 1388-89 می پردازد. این تحقیق برای اولین بار در کشور انجام شده؛ بنابراین از نوع اکتشافی است و به روش توصیفی-پیمایشی (توصیفی-تحلیلی) انجام شده است. مدیران باشگاه های فوتبال لیگ برتر و دسته یک، مدیران ارشد فدراسیون فوتبال (اعضای هیئت رئیسه و مسئولان کمیته های مختلف)، متخصصان مدیریت ورزشی آشنا به مسائل باشگاه های فوتبال (N= 150) به عنوان نمونه انتخاب شدند (روش سرشماری). گردآوری اطلاعات به شیوه میدانی، با استفاده از پرسشنامه انجام شد که استادان متخصص روایی آن را تأیید کردند و پایایی آن، به روش آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های فریدمن و دوجمله ای استفاده شد. نتایج نشان داد به جز دو مورد (نبود نظام پیش بینی نتایج مسابقات و درآمد کم از نقل و انتقال بازیکن)، عوامل بررسی شده از موانع مهم خصوصی سازی باشگاه های فوتبال می باشند. همچنین، رتبه بندی موانع اقتصادی نشان داد که اهمیت موانع بررسی شده، یکسان نیست، به طوری که کم بودن درآمد بلیت فروشی، مهم ترین و نبود نظام پیش بینی نتایج مسابقات باشگاهی، کم-اهمیت ترین موانع معرفی شدند. افزایش کارآیی و اثربخشی، بهبود مدیریت، به دست آوردن نتایج مطلوب و افزایش اعتبار باشگاه از موارد مهمی است که همواره مورد توجه علاقه مندان فوتبال بوده و مشکلات اقتصادی در راه خصوصی سازی باشگاه ها، مانع دستیابی به اهداف مذکور شده است؛ بنابراین رفع موانع اقتصادی موجود نخستین گام ضروری در این زمینه است.
۳.

اولویت بندی مؤلفه های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

کلید واژه ها: ایرانوب سایتباشگاه های فوتبالهوادارانمؤلفه های تعاملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۹
پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی مؤلفه های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران انجام گرفت. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود و جمع آوری اطلاعات به صورت اینترنتی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل هواداران عضو وب سایت باشگاه های استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی، داماش و سپاهان (26000N=) بودند که در فروردین و اردیبهشت 1391 بررسی شدند. از جامعه یادشده 325 نفر حاضر به همکاری با این پژوهش شدند و نمونه تحقیق را تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه براساس نظر متخصصان مدیریت ورزشی تأیید و پایایی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ 9/0 تعیین شد. از آزمون های تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون مقایسه ای بونفرونی در سطح معناداری 05/0 P < برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که هر چهار مؤلفه تعاملی بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران تأثیر معناداری دارد و بین مؤلفه های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت تفاوت معناداری مشاهده شد. اولویت بندی مؤلفه های تعاملی نشان داد که به ترتیب 1. فرصت های تعامل با مدیران یا مربیان، بازیکنان و سایر هواداران روی وب سایت؛ 2. خوراک های اطلاعاتی؛ 3. شخصی کردن صفحات خانگی و ایمیل؛ 4. ابزارهای ترویجی خاص بیشترین تأثیر را بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت دارد. بنابراین می توان گفت درک نیازهای هواداران وفادار برای موفقیت وب سایت باشگاه های فوتبال ضروری است.
۴.

شناسایی مؤلفه های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران

کلید واژه ها: وب سایتباشگاه های فوتبالهوادارانمؤلفه های تعاملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۹۸
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های تعاملی مؤثر بر بازدید مجدد هواداران از وب-سایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد. روش پژوهش از نوع پیمایشی بود که جمع آوری اطلاعات به صورت اینترنتی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل هواداران به عضویت درآمده در وب سایت باشگاه های استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی، داماش و سپاهان (26000N=) بودند که در فروردین و اردیبهشت 1391 مورد بررسی قرار-گرفتند. از جامعه یاد شده 325 نفر حاضر به همکاری با این پژوهش شده و نمونه تحقیق را تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته ای استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه بر اساس نظر متخصصین مدیریت ورزشی تأیید گردید و پایایی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ 9/0 تعیین شد. از آزمون تی تک نمونه ای جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مؤلفه های تعاملی از جمله فرصت های تعامل با مدیران یا مربیان، بازیکنان و سایر هواداران روی وب-سایت، ابزارهای ترویجی خاص، خوراک های اطلاعاتی و شخصی کردن صفحات خانگی و ایمیل بر بازدید مجدد هواداران از وب سایت باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران تأثیر معناداری دارد. بنابراین می توان بیان کرد که درک نیازهای هواداران وفادار برای موفقیت وب سایت باشگاه های فوتبال از ضروریات است.
۵.

بررسی موانع توسعه روابط متقابل باشگاه های فوتبال و سازمان صداوسیما در ایران

کلید واژه ها: تحقیق کیفیباشگاه های فوتبالخلأهای قانونیصداوسیماپخش تلویزیونی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۸۸
حق و پخش تلویزیونی مهم ترین منبع درآمد مالی باشگاه های فوتبال در دنیاست، البته این موضوع در ایران هنوز وجاهت قانونی نیافته و باشگاه های فوتبال را با مشکلات جدی روبه رو کرده است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی خلأهای قانونی، موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل باشگاه های فوتبال و سازمان صداوسیما در ایران است. به این منظور با استفاده از روش تحقیق کیفی با 31 نفر از نخبگان آگاه از موضوع مصاحبه های عمیق انجام گرفت. یافته های حاصل از تحلیل مصاحبه ها به ارائه هفت دسته موانع اصلی شامل عوامل حقوقی- قانونی، اقتصادی- سیاسی، مدیریتی، ساختاری، معنایی، رفتاری و محیطی، 36 درون مایه فرعی، 34 راهکار توسعه و 9 خلأ قانونی منجر شد. بررسی ها نشان داد که تشکیل کمیته چانه زنی با دولت، مجلس و سازمان صداوسیما لازم به نظر می رسد.
۶.

نقش فعالیت های خیرخواهانه باشگاه های فوتبال بر هم هویتی تیمی، هم هویتی سازمانی و قصد خرید

کلید واژه ها: فعالیت خیرخواهانهباشگاه های فوتبالهم هویتی تیمیهم هویتی سازمانیقصد خرید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اخلاق در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۲
همواره یکی از برنامه های باشگاه های ورزشی، پرداختن به فعالیت های خیرخواهانه بوده است؛ به طوری که کارکردهای اجتماعی خاصی در میان جامعه به همراه داشته اند. ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش، نقش فعالیت های خیرخواهانه بر هم هویتی تیمی و سازمانی و قصد خرید هواداران باشگاه های فوتبال بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی همبستگی بود. جامعة آماری شامل دانشجویان دانشگاه های کردستان و علوم پزشکی شهر سنندج بودند. تعداد 250 نفر که نسبت به طرفداری از تیم مورد علاقة خود پاسخ مثبت داده بودند، به عنوان نمونه آماری و به روش تصادفی برای تحلیل آماری در نظر گرفته شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه ای برگرفته از پژوهش لی (2009) با ابعاد هم هویتی تیمی، سازمانی و قصد خرید، و همچنین پرسش نامه محقق ساخته فعالیت های خیرخواهانه با استفاده از فعالیت های خیرخواهانة مندرج در سایت های رسمی باشگاه ها بود. برای بررسی پایایی و روایی ابزار پژوهش، از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که فعالیت های خیرخواهانه بر هم هویتی تیمی (20/0)، هم هویتی سازمانی (25/0) و قصد خرید (11/0) تأثیر دارند. مطابق با نتایج می توان گفت باشگاه هایی که به رفع مشکلات جامعه کمک می کنند، نوعی از هویت تیمی و سازمانی را در بین هواداران ترویج می دهند که منجر به مشارکت گروهی و خرید محصولات ورزشی باشگاه می شود. این اقدامات موجب افزایش حس انسان دوستانه در جامعه و تأثیرگذاری در آیندة باشگاه ها می گردد.
۷.

مدل شناسایی محدودیت ها و موانع پیش روی قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال لیگ برتر

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۴
هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل شناسایی موانع و محدودیت هایی پیش روی قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال لیگ برتر بود. پژوهش از نوع اکتشافی و دارای ماهیت کیفی بود که از روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه پژوهش شامل همه مدیران باشگاه های فوتبال و اساتید بازاریابی دانشگاه ها بود که نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری نظری و به شیوه گلوله برفی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه عمیق به صورت سؤال های باز استفاده گردید. سپس، داده های حاصل از 16 مصاحبه به روش نظریه سازی داده بنیاد، کدگذاری و تجزیه وتحلیل شدند. نتیجه گروه بندی کدها نشان دهنده 25 مانع بازاریابی در سه سطح زمینه ای، ساختاری و رفتاری بود . در سطح زمینه ای، موانع محیطی خرد و کلان نظیر موانع فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، رسانه ها و دولت، در سطح ساختاری، موانع مربوط به امکانات فیزیکی و موانع سازمانی نظیر استادیوم و ساختار سازمانی، قوانین و مقررات سازمانی و در سطح رفتاری، موانع فردی و موانع مدیریتی نظیر فقدان برنامه ریزی، نبود تفکر راهبردی و کارکنان، مربیان و بازیکنان قرار دارند. درنهایت، مدل پژوهش بر اساس مدل سه شاخگی تدوین شد. مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزار تحلیلی موانع بازاریابی فوتبال ایران مبنای عمل قرار گیرد تا بتوان به صورت منطقی و اصولی به حل مشکلات موجود در این حوزه از ورزش پرداخت و برای رفع این موانع به صورت مدون اقدام کرد.
۸.

الگوی تبیینی اثر منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
هدف این پژوهش، بررسی منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش آمیخته انجام شد. در مطالعه کیفی و کمی، همه نخبگان آگاه در صنعت فوتبال جامعه آماری  بودند. در بخش کیفی، از اشباع اطلاعاتی استفاده شد که اطلاعات با 14 مصاحبه به اشباع رسید. در این بخش، نمونه ها به صورت هدفمند طبقه ای انتخاب شدند. در بخش کمی، از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که 100 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و کارشناسان فوتبال بودند. در بخش کمی،  ابزار مورداستفاده برای جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن به تأیید هشت تن از اساتید خبره مدیریت ورزشی رسید. همچنین، برای بررسی پایایی متغیرها از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد و مشخص شد که داده ها از پایایی مناسبی برخودار بودند. برای بررسی مصاحبه های متخصصان، از روش تحلیل محتوا و برای بررسی مدل پژوهش، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس مدل پژوهش، منابع سازمانی و مزیت رقابتی، بر میزان سودآوری در باشگاه های فوتبال حرفه ای ایران تأثیر معناداری داشتند؛ بنابراین، می توان چنین استنباط کرد که منابع سازمانی و مزیت رقابتی به خوبی می توانند میزان سودآوری را در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران بهبود بخشند؛ ازاین رو، پیشنهاد می شود که باشگاه های فوتبال ایران با بهبود وضعیت منابع سازمانی و توسعه مزیت رقابتی، برای دست یابی به سودآوری اقدام کنند.