مرتضی رضایی صوفی

مرتضی رضایی صوفی

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
۱.

ارائه مدل توسعه سرمایه اجتماعی به واسطه داوطلبی در ورزش دانش آموزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوقات فراغت روابط بین فردی مشارکت اجتماعی بهزیستی تحصیلی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 813 تعداد دانلود : 854
هدف از انجام این تحقیق ارائه مدل توسعه سرمایه اجتماعی بواسطه داوطلبی در ورزش دانش آموزی بوده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. جامعه آماری کلیه اساتید، کارشناسان و متخصصان و اساتید خبره فعال در حوزه مدیریت ورزشی و فعال در حوزه ورزش دانش آموزی ایران بودند و از روش نمونه گیری هدفمند نظری (17 نفر) و بر اساس معیار اشباع نظری استفاد شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل شدند و مدل نهایی استخراج گردید. بر اساس نتایج به دست آمده عوامل علی در مقوله های ارزش اجتماعی داوطلبی دانش آموز، اوقات فراغت و سرگرمی، کارکرد داوطلبی ورزشی و پیش گیری از انحرافات و مفاسد اجتماعی ؛ شرایط زمینه ای در بستر اقتصادی، بستر ساختاری-قانونی و بستر مدیریتی؛ عوامل مداخله گر در دو بعد موانع و تسهیل گرها؛ راهبردها در عواملی همچون مناسب سازی اماکن ورزشی، سیاست گذاری کلان، تخصیص اعتبارات و منابع مالی، مدیریت نیروهای داوطلب، ترویج و اشاعه فرهنگ داوطلبی، مشارکت فعال و مسمتر دانش آموزان در رویدادهای ورزشی و در نهایت پیامدها در پنج بعد فردی، اجتماعی، تحصیلی، فرهنگی و اقتصادی احصا شده اند. توجه و زمینه سازی برای شرکت فعال دانش آموزان در فعالیت های داوطلبی ورزشی منجر به رشد اخلاقی و تحصیلی، دانش اندوزی و هم چنین لذت بردن از زندگی در سایه ی ارتباط با دیگران می شود و رفتار فرد در روابط اجتماعی بهبود پیدا می کند.
۲.

ارتباط بین کیفیت رویداد، رضایتمندی از رویداد و وفاداری به رویداد در تماشاگران ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تماشاگران ورزشی رضایت مندی از رویداد کیفیت رویداد وفاداری به رویداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 788 تعداد دانلود : 977
هدف کلی پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین کیفیت رویداد، رضایت مندی از رویداد و وفاداری به رویداد در تماشاگران ورزشی بود. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را تمام تماشاگران مسابقات ورزشی در استان تهران تشکیل دادند که به دلیل نامشخص بودن تعداد آن ها، براساس جدول مورگان برای جامعه آماری نامحدود حجم نمونه 384 نفر و به صورت تصادفی ساده در نظر گرفته شد. در این تحقیق از پرسشنامه کیفیت رویداد، پرسشنامه رضایت از رویداد و پرسشنامه وفاداری به رویداد استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی، آزمون کلموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تاییدی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد بین کیفیت رویداد (426/0=r ، 001/0p=)، کیفیت محیط فیزیکی (240/0=r ، 001/0p=)، کیفیت تعامل (185/0=r ، 001/0p=)، کیفیت نتیجه (550/0=r ، 001/0p=) با رضایتمندی از رویداد در تماشاگران مسابقات ورزشی استان تهران رابطه مثبت معناداری وجود دارد. هم چنین، بین کیفیت رویداد (331/0=r ، 001/0p=)، کیفیت محیط فیزیکی (240/0=r ، 001/0p=)، کیفیت تعامل (303/0=r ، 001/0p=) و کیفیت نتیجه (236/0=r ، 001/0p=) با وفاداری به رویداد در تماشاگران مسابقات ورزشی استان تهران رابطه مثبت معناداری وجود دارد. علاوه بر این، کیفیت نتیجه پیش بینی کننده معنی دار رضایت مندی از رویداد بود و کیفیت تعامل و کیفیت نتیجه پیش بینی کننده های معنی دار وفاداری به رویداد بودند. بنابراین، پیشنهاد می شود در راستای افزایش رضایت مندی و وفاداری تماشاگران کیفیت رویداد به عنوان عاملی مهم مد نظر قرار گیرد.
۳.

واکاوی ابعاد و مؤلفه های ارتقای بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی بر اساس گراند تئوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بالندگی حرفه ای تئوری داده بنیاد معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 74 تعداد دانلود : 754
لازمه پیشرفت جوامع درحال توسعه، توجه ویژه به رسالت خطیر آموزش جهت تأمین نیازهای کنونی و آتی بارعایت اقتضائات آموزشی به روز آنهاست. موضوع تحقیق؛ طراحی الگوی ارتقای بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی بر اساس گراند تئوری با ماهیت اکتشافی- بنیادی می باشد. روش پژوهش بصورت کیفی بود و براساس نظریه داده بنیاد بارویکرد استراوس و کوربین که مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی است، به طراحی مدل پارادایمی بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی می پردازد. جامعه آماری کلیه معلمان تربیت بدنی برتر یا منتخب استان ها (بر اساس سوابق خدمتی و تجربیات آموزش موفق، عضو گروه های آموزشی)،اساتید دانشگاه فرهنگیان رشته علوم ورزشی، متخصصان و کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش وپرورش 500 نفر بودند. در نمونه آماری به شیوه اشباع نظری و رعایت حد اشباع از نظرهای 36 نفر از افراد نخبه و متخصص نمونه تحقیق استفاده شد. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. خروجی پژوهش مدل پارادایمی بررسی عوامل توسعه ارتقای بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی بود که از شرایط علی، مقوله محوری، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها تشکیل شده است. موارد مذکور از کدهایی در مرحله اول کدگذاری؛ یعنی کدگذاری باز در چند مفهوم نظیر کاریزما و ویژگی های شخصیتی، اخلاق حرفه ای، سواد شناختی، شایستگی مهارتی ورزشی، شرایط محیط یادگیری و نهایتاً صلاحیت قانونی-حقوقی به دست آمدند. همچنین در مرحله دوم کدگذاری نیز، کدگذاری محوری با مقوله محوری بالندگی حرفه ای و سطوح فرعی نظیر مهارت های عملکردی-رفتاری، شغلی و جانبی شناسایی شد. در پایان مشخص شد که نتیجه اجرای راهبردهای تحقیق حاضر در سه سطح تخصصی، حرفه ای و عمومی، باعث بالندگی حرفه ای معلمان تربیت بدنی و مشخصاً استقرار نظام توانمند یاددهی و یادگیری ورزش در محیط آموزشی و هویت بخشی به درس تربیت بدنی می شود.
۴.

The Pathology of Spectators’ Behavior in Sports Stadiums(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Aggression Media Spectators Referees Players Stadiums

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 361 تعداد دانلود : 537
Sports has a potential to reinforce the elements in the cultural and social structures and creates them in a new form. The purpose of this study was to examine the spectators’ behavior pathology in sports stadiums of Guilan, Iran. The method of this study was descriptive in terms of strategy, survey in terms of execution, and applied in terms of purpose. The statistical population of this study was spectators, coaches, referees, and players in Guilan. The collected data were classified by descriptive statistical methods and were analyzed by Pearson correlation coefficient and ANOVA. The Cronbach’s Alpha method was used to determine the reliability of the test. The results showed that there was a significant relationship between the studied variables, and  the independent variables in the equation could predict and explain variances and changes in the dependent variable. Correlation between environmental factors and spectator behavior was 0.751 and the stadium in the occurrence of aggressive behavior was 0.474. The creation of corrective approaches in the current approach of media for popular sports and the reinforcement of the valuable and moral content of press and TV programs can be more effective. In addition, the necessary communication trainings for the responsible forces of the security of the stadiums and other executive factors of tournaments can be effective in order to respect for the spectators.
۵.

شناسایی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک معاونت تربیت بدنی و سلامت موانع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 268 تعداد دانلود : 477
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش ایران می باشد. از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات از نوع کیفی و مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه مدیران، مشاوران حوزه ستادی و معاونین استانها در معاونت تربیت بدنی و سلامت بودند که از میان آنها 50 نفر براساس تجارب کاری، مقالات چاپ شده، تالیف کتب مرتبط و حوزه اجرایی شان که مرتبط با با پژوهش حاضر بودند انتخاب شدند و روش نمونه گیری نظری و به صورت هدفمند بود. برای تحلیل اطلاعات بدست آمده در مصاحبه ها، از روش کدگذاری باز و محوری و انتخابی استفاده شد. نتایج نشان داد که موانع مدیریت استراتژیک در این معاونت شامل 3 مقوله کلی و 9 مولفه که عبارتند از ایدئولوژی سازمانی( موانع آموزشی، موانع ساختاری، موانع طراحی و برنامه ریزی و موانع اخلاق حرفه ای)، عوامل برون سازمانی( موانع حقوقی و قانونی و موانع محیطی) و منابع سازمانی که شامل( موانع اطلاعاتی، موانع انسانی و موانع مالی) می باشند. و از ویژگی های این پژوهش یافتن موانع جدید نسبت به سایر پژوهش هاست. معاونت تربیت بدنی و سلامت با استفاده از ظرفیت های رسانه ملی، جذب حامیان مالی، تصمیم گیری مشارکتی در اجرا و نظارت مستمر می تواند در رفع موانع مورد نظر اقدامات موثری انجام دهد.
۶.

بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی، بازاریابی دیجیتال و مداخله هواداران بر عشق به برند تیم های ورزشی

کلید واژه ها: اقدامات مسئولیت اجتماعی بازاریابی دیجیتال اینستاگرام تلگرام عشق به برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 375 تعداد دانلود : 936
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکتی، بازاریابی دیجیتال و مداخله هواداران بر عشق به برند تیم های ورزشی (مطالعه موردی: سپیدرود رشت) بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی هواداران باشگاه فوتبال سپیدرود رشت بود. حجم نمونه با استفاده از روش بارکلای و همکاران (1995)، برابر 50 عدد تعیین شد. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه بائنا و همکاران (2018) استفاده شد. خرده مؤلفه های این پرسشنامه شامل؛ مسئولیت اجتماعی دارای (3 گویه)، بازاریابی دیجیتال از طریق وبسایت (4 گویه)، بازاریابی دیجیتال از طریق تلگرام (5 گویه)، بازاریابی دیجیتال از طریق اینستاگرام (5 گویه)، مداخله هواداران تیم (4 گویه) و عشق برند (10 گویه) است. در این پژوهش برای حصول اطمینان بیشتر از نتایج به دست آمده، 250 پرسشنامه در میان هواداران باشگاه فوتبال رشت سپیدرود توزیع شد که در نهایت 215 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. پایایی پرسشنامه نیز توسط PLS3 تأیید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های کمّی از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های کالموگراف-اسمیرنوف و تحلیل مسیر) استفاده شد. تمامی تحلیل ها با استفاده از نرم افزارهای Spss21 و Pls3 انجام شد. یافته ها نشان داد که اقدامات مسئولیت اجتماعی بر عشق برند اثر معنی داری داشت. متغیر بازاریابی دیجیتال در سایت باشگاه بر عشق برند اثر معنی داری داشت. متغیر بازاریابی دیجیتال در سایت اینستاگرام بر عشق برند اثر معنی داری داشت. متغیر بازاریابی دیجیتال در سایت تلگرام بر عشق برند اثر معنی داری داشت. متغیر مداخله هواداران تیم بر عشق برند اثر معنی داری داشت.
۷.

تحلیل علم سنجی مقالات مجله «مطالعات مدیریت ورزشی» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی.)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مطالعات مدیریت ورزشی علم سنجی شاخص اچ هم نویسندگی ارزیابی پژوهش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 740 تعداد دانلود : 823
پژوهش حاضر با هدف تحلیل علم سنجانه مقالات چاپ شده در مجله «مطالعات مدیریت ورزشی» در فاصله سال های 1389 تا 1397، انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر نوع در زمره پژوهش های کاربردی است که در آن از شاخص های علم سنجی و تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شده است. 541 مقاله از مجله «مطالعات مدیریت ورزشی» جامعه پژوهش را تشکیل دادند که در بازه زمانی 1389 تا 1397 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی.) نمایه شده اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تلفیقی از نرم افزارهای بیب اکسل، یو سی آی نت، نت دراو، و ووز-ویور استفاده شده است. نتایج نشان داد در بخش نویسندگان برتر، پژوهشگران گروه تربیت بدنی دانشگاه های علامه طباطبائی، تربیت مدرس و تهران پیشتاز بوده اند. در بخش پراستنادترین پژوهشگران، استاد دانشگاه علامه طباطبائی رتبه اول را کسب کرده است. در شاخص اچ.، دانشگاه گیلان در رتبه اول قرار داشته است. در بخش الگوی تألیف، بیش از 95 درصد از مقالات نشریه به صورت مشارکتی بوده اند و در بخش برترین پژوهشگران از نظر شاخص های مرکزیت نیز غالب پژوهشگران پرکار از لحاظ تعداد مقالات از دانشگاه های شهر تهران بوده اند. در بخش پرتکرارترین کلیدواژه ها، واژه های «فوتبال»، «ورزش» و «برند» بیشترین فراوانی را در بین واژه ها داشته اند. درنهایت، در بخش شبکه هم رخدادیِ واژگان نیز تحلیل خوشه بندی به شکل گیری هشت خوشه موضوعی منجر شد که مباحث مهمی چون «برنامه راهبردی»، «مدیریت عملکرد»، «بهسازی ورزش»، «سلامت و توانمندسازی ورزش»، «رضایتمندی در ورزش»، «ترویج»، «بازاریابی ورزشی و از طریق ورزش» و «صنعت ورزش» است. با توجه به خوشه های حاصل از تحلیل هم واژگانی، به نظر می رسد مجله «مطالعات مدیریت ورزشی» توانسته است بخش درخور توجهی از محورهای موضوعی خود را در سال های فعالیتش پوشش دهد.
۸.

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش برای رویارویی و مدیریت بحران های ورزش قهرمانی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش قهرمانی مدیر بحران ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 121 تعداد دانلود : 674
هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش در رویارویی و مدیریت بحران های ورزش قهرمانی ایران بود. جامعه آماری پژوهش مدیران و متخصصان حوزه ورزش قهرمانی و اعضای هیأت علمی رشته های تربیت بدنی دانشگاه های کشور به تعداد تقریبی 800 نفر بود، که بر اساس جدول مورگان 262 نفر به طور تصادفی- طبقه ای برای نمونه تحقیق برگزیده شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ ۷۲/۰ محاسبه شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش دلفی، و در بخش کمی از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با کمک دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد برای رویارویی و مدیریت بحران های ورزش قهرمانی، پیش بینی و مدیریت عوامل: برنامه ریزی و هماهنگی، مدیریت، فنی و آموزشی، سیاست های بین المللی، نیروی انسانی، مالی، کنترل و ارزیابی، اطلاعاتی و رسانه ای در رفتار مدیران ورزش کشور تاثیرگذار هستند.
۹.

بررسی وضعیت فلسفه بازاریابی، هوش رقابتی و ارتباطات یکپارچه در فدراسیون های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات یکپارچه فدراسیون ورزشی فلسفه بازاریابی هوش رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 944 تعداد دانلود : 523
هدف از این تحقیق بررسی وضعیت فلسفه بازاریابی، هوش رقابتی و ارتباطات یکپارچه در فدراسیون های ورزشی ایران بود. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، همه مدیران (مدیران عالی، میانی و پایه) در فدراسیون های ورزشی بود به تعداد 700 نفر بود، که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 248 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار های گرداوری داده های تحقیق شامل؛ پرسشنامه فلسفه بازاریابی مهدیه و کریمی (1395)، هوش رقابتی گلدسون و همکاران (2012) و ارتباطات یکپارچه بازاریابی لی و پارک (2007) بود. روایی پرسشنامه ها به تأیید 10 تن از متخصصان رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فلسفه بازاریابی 926/0، هوش رقابتی 935/0 و ارتباطات یکپارچه بازاریابی 939/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله معادلات ساختاری، ضریب همسبتگی پیرسون و آزمون t تک نمونه ای با استفاده از نرم افزارهای spss ، amos استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای تحقیق ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (05/0= p <). همچنین نتایج نشان داد که ارتباطات یکپارچه بازاریابی (766/4-t=)، هوش رقابتی (243/8-t=) و فلسفه بازاریابی (255/7-t=) از وضعیت خوبی در فدراسیون های ورزشی برخوردار نمی باشد. با توجه به این نتایج می توان عنوان کرد که فدراسیون های ورزشی باید تمرکز خود را بر این متغیرها بهبود ببخشند.
۱۰.

تدوین مدل تأثیر سرمایه فکری با نقش میانجی گری مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی بر عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه فکری مدیریت دانش سرمایه فرهنگی عملکرد سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 691 تعداد دانلود : 21
هدف اصلی این پژوهش تدوین مدل تأثیر سرمایه فکری، با نقش میانجی گری مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی بر عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان بود. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان به تعداد 170 نفر تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه گیری تمام شمار، نمونه ای به حجم 162 نفری از کارکنان اداره مذکور انتخاب گردید. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های سرمایه فکری بونتیس (1998)، مدیریت دانش همتی (1389)، سرمایه فرهنگی بوردیو (2002) و عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت (2003) استفاده گردید. همچنین برای آزمون مدل تحقیق از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه ساختاری (ضریب بتا: 323/0)، سرمایه انسانی (ضریب بتا: 179/0)، سرمایه فرهنگی (ضریب بتا: 205/0) و مدیریت دانش (ضریب بتا: 310/0) تأثیر معناداری بر عملکرد سازمانی داشت، سرمایه ساختاری (ضریب بتا: 304/0) و سرمایه انسانی (ضریب بتا: 236/0) تأثیر معناداری بر مدیریت دانش داشت، سرمایه ساختاری (ضریب بتا: 188/0)، سرمایه انسانی (ضریب بتا: 321/0) تأثیر معناداری بر سرمایه فرهنگی داشت و سرمایه ساختاری (ضریب بتا: 133/0) و سرمایه انسانی (ضریب بتا: 139/0) با تأثیرگذاری مستقیم بر سرمایه فرهنگی و مدیریت دانش به صورت غیرمستقیم بر عملکرد سازمان تأثیر داشت. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که برای افزایش عملکرد سازمان ها، مطالعه متغیرهای سرمایه فکری، مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی مؤثر بود.
۱۱.

ارتباط بین میزان کاربست شاخص های تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با مولفه های توانمندسازی دبیران ورزش در وزارت آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی دبیران ورزش ICT مسئولیت پذیری خودمختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 354 تعداد دانلود : 424
سازمان های آموزشی کشور متناسب با رشد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، نیازمند دگرگونی هایی در فعالیت های توانمندسازی نیروی انسانی خود می باشند؛ پژوهش حاضر نیز با هدف ارتباط بین میزان کاربست شاخص های تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با مولفه های توانمندسازی دبیران ورزش در وزارت آموزش و پرورش انجام شد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از حیث ماهیت و روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشد، جامعه آماری را 118 دبیر ورزش در آموزش و پرورش استان گیلان تشکیل دادند. از دو پرسشنامه ترکیبی معتبر، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و سنجش مولفه های توانمندسازی با ضریب آلفای بالای  0/90 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری K-Sو آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای تعیین ارتباط متغیرها استفاده گردید. خروجی داده های بدست آمده نشان می دهد که (69/49 درصد) را مردان و (30/51درصد) را زنان در این تحقیق تشکیل دادند و مولفه مسئولیت پذیری و خودمختاری به ترتیب با (4/811) و (3/791) دارای بیشترین و کمترین میانگین در بین متغیرها بودند. با توجه به نتایج تحقیق، تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات در توانمند نمودن معلمان ورزش نقش مهمی می تواند ایفا نمایند و استفاده از کلاس های آموزشی توانمندسازی برای حیات مراکز آموزشی امری بدیهی به نظر می رسد.
۱۲.

الگوی تصمیم گیری مبتنی بر ارزشهای راهبردی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری راهبردی ارزشهای اسلامی حق مداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 535 تعداد دانلود : 614
این پژوهش به دنبال دستیابی به الگوی اکتشافی از تصمیم گیری راهبردی بر مبنای ارزشهای اسلامی با استفاده از روش داده بنیاد بود. ابتدا با بررسی و تدبر آیه به آیه از ابتدا تا انتهای قرآن مفاهیم ارزشی و نقش آنها در تصمیم گیری جمع آوری، و با توجه به احادیث مرتبط تکمیل شد. سپس به روش نمونه گیری نظری 22 نفر از استادان دانشگاه و روحانیان خبره انتخاب شدند و از آنها مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق به عمل آمد. تحلیل داده ها به صورت مستمر و در سه مرحله شناسه گذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و مصاحبه با متخصصان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. یافته های پژوهش نشان داد حق مداری در تصمیم گیری راهبردی ارزشی نقش محوری دارد. هم چنین ابعاد الگو شامل عوامل زمینه ساز (التزام به ارزشها، ارزشهای دنیا، محیط، وراثت)، عوامل مؤثر (ویژگیهای فردی، عوامل راهبردی، استعانت از خدا و شرایط) و عوامل بازدارنده (ضد ارزشها و افراط و تفریط) است که بر کنش متقابل یا فرایند تصمیم گیری راهبردی حق مدار تأثیر می گذارد و باعث می شود تصمیم در جهت صحیح خود قرار گیرد و به نتایج مطلوب مانند رضای خداوند منان و نتایج دنیوی و اخروی منتهی شوند.
۱۳.

ارتباط تبلیغات دهان به دهان با تمایل به حضور اعضای باشگاه های ورزشی والیبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات دهان به دهان تمایل حضور باشگاه های والیبال ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 886 تعداد دانلود : 94
هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط تبلیغات دهان به دهان با تمایل حضور افراد در باشگاه های ورزشی والیبال شهرستان رشت بود. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی - پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد فعال در باشگاه های والیبال شهر رشت بودند. روش نمونه گیری تحقیق به صورت دردسترس انتخاب شد. از پرسش نامه ای محقق ساخته جهت جمع آوری داده ها استفاده شد که شامل 36 سؤال بود. روایی پرسش نامه به تأیید 12 تن از اساتید  حوزه مدیریت ورزشی رسید و پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 940/0 به دست آمد. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (کلموگروف اسمیرنف) با استفاده از نرم افزار SPSS 23 انجام گرفت و جهت مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیر ارتباطات بر تمایل حضور افراد به طور مستقیم اثر مثبت و معناداری (183/0درصد)، دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که متغیر اعتماد بر تمایل حضور افراد به طور مستقیم اثر مثبت و معناداری دارد و حدود 20 درصد این متغیر را تبیین می کند. همچنین متغیر تخصص بر تمایل حضور افراد به طور مستقیم اثر مثبت و معناداری (323/0درصد)، دارد. در نهایت مشخص گردید متغیر تعهد بر تمایل حضور افراد به طور مستقیم اثر مثبت و معناداری دارد و حدود 28 درصد از تغییرات آن را تبیین می کند. می توان گفت ارزیابى کیفیت خدمات قبل از مصرف آن به دلیل ناملموس بودن خدمات مشکل خواهد بود. بنابراین استفاده از ارتباط دهان به دهان می تواند منجر به تمایل به حضور و همچنین حضور مجدد در باشگاه های والیبال گردد.
۱۴.

الگوی رفتار مدیران ورزش دانش آموزی در اجرای برنامه های راهبردی با تلفبق کارت امتیازی متوازن وشش سیگما(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارت امتیازی متوازن شش سیگما برنامه ورزش دانش آموز مدیر رفتار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 717 تعداد دانلود : 963
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی برای تغییر رفتار مدیران ورزش دانش آموزی جهت اجرای برنامه های راهبردی با تلفبق کارت امتیازی متوازن و شش سیگما بود. پژوهش حاضر از نوع کیفی و مطالعات تطبیقی بود که به صورت کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش متخصصین آشنا به کارت امتیازی متوازن و شش سیگما، مدیران ورزش دانش آموزی، مقالات و مطالعات موجود در حوزه کارت امتیازی متوازن، شش سیگما و تلفیق این دو ابزار با یکدیگر به تعداد نامشخص بود. تعداد 20 متخصص با روش گلوله برفی و تعداد 30 مقاله و پژوهش به طور هدفمند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از مصاحبه، مطالعه و تطبیق داده ها استفاده شد. تحلیل داده ها به صورت کیفی و استقرایی انجام شد که با انجام مصاحبه و مطالعه مقالات و پژوهش ها، اطلاعات مورد نیاز به اشباع نظری رسید. نتایج پژوهش نشان داد، برای تغییر رفتار مدیران ورزش دانش آموزی جهت اجرای برنامه های راهبردی در ورزش دانش آموزی با تلفیق کارت امتیازی متوازن و شش سیگما ضروری است مدیران از الگویی استفاده کنند که در آن مواردی مانند مأموریت، راهبردها، منظرها، اهداف استراتژیک، سنجه ها، اهداف کمی، پروژه های غیر شش سیگما، پروژه های شش سیگما و برنامه های عملیاتی، اقدامات و ابتکارات و چرخه بهبود وجود داشته باشد.
۱۵.

طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی بهره وری وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 994 تعداد دانلود : 253
هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی850 نفر مدیران عالی، میانی و پایه وکارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان (بخش ستادی) بودند که بر اساس جدول مورگان 265 نفربه طور تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه های سرمایه اجتماعی و بهره وری استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تایید 15 نفر از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک آزمون مقدمانی با 30 آزمودنی با آلفای کرونباخ 82/0 (پرسشنامه سرمایه اجتماعی) و 87/0(پرسشنامه بهره وری) محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف- اسمیرنوف، تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی تاییدی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و برای تعیین ارتباط علی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای spss وAMOS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی بر بهره وری مدیران وزارت ورزش و جوانان اثر میگذارد. همچنین، در ارتباط بین سرمایه اجتماعی با بهره وری، به ترتیب بعد کمک، ارزیابی، وضوح، انگیزه، اعتبار، محیط و توانایی بیشترین تأثیر را دارند.
۱۶.

مقایسه دیدگاه مسوولان ورزش با مسوولان رسانه های جمعی در خصوص پوشش رسانه ای ورزش بانوان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش بانوان مسوول رسانه خبر پوشش خبری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : 353 تعداد دانلود : 730
فعالیت های ورزشی برای عموم (به ویژه بانوان) لازم، مفید و ارزشمند است. همچنین رسانه ها از جایگاه ویژه ای در توسعه فرهنگ ورزش در جامعه برخوردار هستند. هدف از انجام این تحقیق مقایسه دیدگاه مسوولان ورزش با مسوولان رسانه های جمعی در خصوص پوشش رسانه ای ورزش بانوان است. جامعه آماری شامل مسوولان ورزش بانوان به تعداد 61 نفر و مسوولان رسانه های جمعی شامل 61 مسوول خبرگزاری، روزنامه ورزشی، شبکه های رادیویی و تلویزیونی است. در تحقیق حاضر از روش کل شمار استفاده شد و جمعیت آماری برابر با جمعیت کل جامعه است. در بخش کمی، از پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری داده ها استفاده شد. پرسشنامه شامل چهار مولفه قهرمانی، همگانی، حرفه ای و تربیتی و در مجموع شامل 24 سوال است. روایی صوری و محتوایی به این صورت تایید شد که 20 نفر از گروه مسوولان رسانه و 20 نفر از مسوولان ورزش پرسشنامه را مشاهده و هر سوال را به تفکیک تایید کردند. روایی سازه نیز از طریق تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی مورد تایید قرار گرفت. در بخش کیفی، راهکارهای افزایش پوشش رسانه ای ورزش بانوان از دیدگاه پاسخ دهندگان شناسایی و اولویت بندی شد. نتایج نشان داد از نظر هر دو گروه سهم ورزش بانوان در پوشش اخبار تربیتی و حرفه ای در رسانه هاکم است اما مسوولان رسانه و ورزش در خصوص پوشش اخبار ورزش قهرمانی و همگانی در رسانه ها تفاوت دیدگاه دارند. مسوولان ورزش نسبت به مسوولان رسانه پوشش اخبار در این دو بخش را کمتر می دانند.
۱۷.

مقایسه تطبیقی سبک های فرزندپروری غرب و اسلام براساس حدیث حضرت رسول(ص) در تربیت فرزند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقایسه تطبیقی فرزندپروری غرب و اسلام حدیث حضرت رسول(ص) تربیت فرزند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 403 تعداد دانلود : 537
دین مبین اسلام برای تمامی امور انسان به خصوص تربیت فرزندان، دستورات دقیق و موشکافانه دارد. ازطرفی، از جمله عوامل مهم و مرتبط در تربیت فرزند، سبک های فرزندپروری است که در غرب تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده است. هدف این تحقیق، مقایسه تطبیقی سبک های فرزندپروری غرب و اسلام براساس حدیث حضرت رسول(ص) در تربیت فرزند است. این تحقیق، یک مطالعه تطبیقی است که روش تحقیق آن ازحیث نوع داده، کیفی؛ ازحیث نتیجه، کاربردی و ازحیث هدف، اکتشافی است که به روش جرج اف بردی انجام شد. یافته ها نشان داد که بین سبک های سهل گیرانه، مستبدانه و مسامحه کارانهِ نظریه به ترتیب با سبک های سید، عبد و آزاد در حدیث، ازنظر تعریف، تفسیر و مفهوم، تطابق کامل وجود دارد. این در حالی است که بین سبک مقتدرانه و وزیر، کمی تفاوت مشاهده شد. به علاوه، نظریه غربی، سبک مقتدرانه را در همه سنین مناسب می داند، درحالی که حدیث شریف، هرکدام از این سبک ها را مناسب دوره سنی خاصی می داند. نتایج، حاکی از آن است که این حدیث، قابلیت مطرح شدن به عنوان نظریه اسلامی فرزندپروری حضرت محمد(ص) در سطح کشورهای اسلامی و حتی جهان را دارد.
۱۸.

تحلیل علم سنجانه ی مقالات پژوهشگران علوم ورزشی ایران در آی.اس.آی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علوم ورزشی علم سنجی تحلیل محتوا شاخص اچ ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 104 تعداد دانلود : 985
این پژوهش بر آن است تا با استفاده از فنون علم سنجی، جایگاه مطالعات علوم ورزشی ایران از سال 2000 تا 2016 را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. این تحقیق از نوع مطالعات علم سنجی است. جامعه پژوهش را تولیدات علمی ایران در حوزه ی علوم ورزشی در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی تشکیل می دهد. نتایج بررسی نشان داد که تولید علمی علوم ورزشی ایران در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی در فاصله زمانی 2016-2000 تعداد 615 مدرک است. در بازه زمانی مذکور، Rahnama N پر تولیدترین پژوهشگر، Sadeghi H پر استنادترین پژوهشگر و Sadeghi H دارای بیشترین شاخص اچ بوده اند. پژوهشگران تربیت بدنی ایران بیشترین همکاری را با همتایان خود در کشورهای ایالات متحده، کانادا و انگلستان داشته اند. همچنین واژه های Exercise، Training و Muscle به عنوان پربسامدترین واژگان در پژوهش های علوم ورزشی ایران بوده اند. به طورکلی، تولیدات علمی پژوهشگران علوم ورزشی ایران از سال 2000 تاکنون روندی رو به رشد داشته است. همچنین تحلیل محتوای پژوهش های علوم ورزشی نشان داد که غالب مقالات در خصوص تأثیر تمرین بر سیستم های مختلف بدن، مباحث توان بخشی و همچنین تجزیه وتحلیل حرکتی است.
۱۹.

الگوی مشارکت دانشجویان در ورزش های همگانی بر اساس نظریه رفتار تمرینی به منظور ترویج اخلاق ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش همگانی تئوری برنامه ریزی شده رفتار تمرینی دانشجویان کنترل رفتار ادراک شده نگرش هنجار ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 520 تعداد دانلود : 74
هدف پژوهش حاضر بررسی ارئه الگوی مشارکت دانشجویان دانشگاه پیام نور در ورزش های همگانی بر اساس نظریه رفتار تمرینی برنامه ریزی شده بود. تحقیق از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعة آماری شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 94-95 بودند. نمونه آماری طبق جدول مورگان 384 نفر بود که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل مقیاس اصلاح شده رفتار برنامه ریزیشده بود. روایی صوری و محتویی آن مورد تایید و ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی 95/0 به دست آمد. به منظور تحلیل استنباطی داده های جمع آوری شده از نرم افزار Amos و spss نسخه 18 استفاده شده است. نتایج مدل رگرسیون گام به گام نشان داد که، 46 درصد از کل تغییرات سطح مشارکت در ورزش همگانی به سه متغیر نگرش، کنترل رفتار و ورزش همگانی مربوط می شود. شاخص های نیکویی برازش مدل پژوهش نشان داد که، مدل ارائه شده برازش خوبی دارد به این معنی که تئوری الگوی رفتار برنامه ریزی شده قابلیت تببین مشارکت دانشجویان در ورز همگانی را دارد.. بنابراین پیشنهاد می شود که دستگاه های متولی امر ورزش نسبت به لحاظ کردن تمهیداتی در راستای تقویت نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراک شده در کنار دیگر عوامل تاثیرگذار مشارکت در فعالیت های ورزشی همگانی از جمله فرآهم سازی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، دسترسی، مسائل مالی و... اهتمام ورزیده تا ورزش همگانی در دانشجویان نهادینه و مستدام گردد.
۲۰.

اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی های محوری جهت انتصاب رؤسای فدراسیون های ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتبار شایستگی تحلیل عاملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 955 تعداد دانلود : 918
هدف از این پژوهش، اعتباریابی ابزار تعیین شایستگی های محوری برای انتصاب رؤسای فدراسیون های ورزشی کشور بود. جامعه آماری این پژوهش نخبگان مدیریت ورزشی ، شامل اعضای هیأت علمی رشته تربیت بدنی، رؤسای فدراسیون های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان بودند(450=N ) که بر مبنای جدول مورگان تعداد 209 نفر به روش تصادفی– طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری ابزار 48 سوالی شاخص های شایستگی بود که دارای 4 عامل کلی(فراشایستگی، شناختی، اجتماعی و وظیفه ای) بود. روش امتیازگذاری به سوالات بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای (از خیلی زیاد=1 تا خیلی کم=5) بود. اعتبار صوری و محتوایی ابزار توسط اساتید متخصص مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. از شاخص های توصیفی برای توصیف داده ها، آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی، آزمون(KMO) و کرویت بارتلت برای تعیین کفایت نمونه گیری و تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین اعتبار سازه در نرم افزارSPSS و LISREL استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان دهنده پایایی91/0 برای ابزار شاخص های شایستگی بود. در خصوص اعتبار سازه، تعداد 48سوال رابطه معناداری با عامل ها داشتند. نسبت شاخص 2 به df (606/1)، 069/0=RMSAE ، 90/0=NFI، 93/0=NNFI، 95/0=CFI، 91/0=GFI، 89/0= AGFI هم برازش مدل را تایید کردند. همچنین در خصوص روابط عامل ها با مفهوم شایستگی رؤسای فدراسیون های ورزشی نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند پیشگوی خوبی برای این مفهوم باشند. در نتیجه اعتبار درونی و بیرونی ابزار تعیین ""شایستگی های محوری برای انتصاب رؤسای فدراسیون های ورزشی کشور"" تایید شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان