قدرت الله باقری

قدرت الله باقری

مدرک تحصیلی: استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

علل افزایش استناد به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های بدنی در اماکن ورزشی شهر قم

کلید واژه ها: اماکن اماکن ورزشی حقوق ورزشی فعالیت بدنی مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 167 تعداد دانلود : 129
هدف از این پژوهش بررسی علل استناد به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های بدنی در اماکن ورزشی بود. روش پژوهش آمیخته بود که با توجه به اینکه در ابتدا به شناسایی شاخص ها به صورت کیفی و در ادامه با استفاده از روش کمی به روایی سازی شاخص های شناسایی شده پرداخته شد، آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی نخبگان و متخصصان و کارشناسان حقوقی بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برفی با 11 نفر به اشباع نظری رسید و در بخش کمی جامعه آماری به شکل موردی تمامی کارشناسان ورزشی استان قم بودند که با استفاده از فرمول حجم نمونه 245 مورد برآورد شد که پس از توزیع با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 210 نمونه آماری به منظور تحلیل داده ها در بخش کمی استفاده شد. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه بود. تحلیل داده در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل تم و در دو مرحله کدگذاری باز و محوری و در بخش کمی در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج حاصل از مصاحبه ها نشان داد که سه مفهوم اصلی نرم افزاری، سخت افزاری و منابع انسانی و 9 تم فرعی در مورد علل افزایش استناد شناسایی شد. ازاین رو مسئولان و دست اندرکاران در اماکن ورزشی به منظور پیشگیری از ایجاد پیامدهای حقوقی و مسئولیت های مدنی باید به این موارد توجه کنند.
۲.

شناسایی مؤلفه های حکمرانی مطلوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی مفهومی ( ارائه یک نظریه داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی مطلوب دو و میدانی رویکرد نوخاسته نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 537
چکیده مقدمه: پژوهش پیش رو با هدف شناسایی مؤلفه های حکمرانی مطلوب و ارائه الگوی مفهومی در فدراسیون دو و میدانی انجام گرفته است. روش پژوهش: این تحقیق کیفی با رویکرد نوخاسته (گلیزری) در پی شناسایی مؤلفه های حکمرانی، کشف نگرانی عمده مشارکت کنندگان، به منظور حل مشکلات اساسی و در نهایت ارائه یک الگوی بومی برای رشته ورزشی دو و میدانی است. جامعه پژوهش شامل تمامی ذی نفعان فدراسیون است که به این منظور، 23 نفر از خبرگان آشنا به حوزه حکمرانی به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق ساختارنیافته انتخاب شدند و داده ها به صورت همزمان با استفاده از مجموعه ای از کدگذاری های باز، محوری، انتخابی و یادنوشت نگاری تحلیل شدند. 14 تن از مشارکت کنندگان با تأیید یافته های پژوهش، روایی و پایایی آن را ارزیابی و تأیید کردند. یافته ها: نتایج نشان داد مهم ترین نگرانی های مشارکت کنندگان در چهار طبقه؛ عوامل زمینه ای، پدیده، راهبرد و پیامدها دسته بندی شدند. در پژوهش «نقش قانون و حاکمیت قانون» که از مؤلفه های حکمرانی مطلوب محسوب شد، مقوله محوری پژوهش را به خود اختصاص داد و در محدوده این مؤلفه، فرایند اجتماعی پایه با راهبرد حرکت به سمت قانون مداری شکل گرفته است. نتیجه گیری: از دیدگاه مشارکت کنندگان، رعایت مؤلفه های حکمرانی در فدراسیون دو و میدانی، اثربخشی، کارامدی و مسئولیت پذیری را در پی خواهد داشت
۳.

مدل مفهومی اثر بخشی ورزش قهرمانی (با نظر ذینفعان کلیدی و اولیه) ارائه مدل مفهومی اثربخشی ورزش قهرمانی بر اساس نظر ذی نفعان کلیدی و اولیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری کارایی مدیریت ذی نفع بهبود عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 197 تعداد دانلود : 623
هدف از این تحقیق تدوین مدل اثر بخشی ورزش قهرمانی طبق نظر ذی نفعان است. این مطالعه از نوع پژوهش های آمیخته تشریحی است که در دو بخش انجام می گردد. بخش اول پژوهش، شامل شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان ورزش قهرمانی با نظر خبرگان ورزش(13 خبره منتخب ورزشی به روش هدفمند) می باشد که به صورت ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در بخش دوم ،کیفی می-باشد. برای انجام مصاحبه بخش دوم، جامعه آماری پژوهش را ذینفعان اصلی و اولیه شناسایی شده در بخش قبلی، می باشند که این افراد، به صورت گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب گردیدند(18 مصاحبه با 16 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). پایایی کدگذاری ها با استفاه از روش مطالعه ی حسابرسی فرایند نتایج 4/74% به دست آمد. نتایج بخش اول نشان داد که 27 ذینفع ورزش قهرمانی وجود دارند و در ادامه ذینفعان رتبه بندی گردیدند و در ماتریس علاقه- قدرت قرار گرفتند. نهایتا هر یک از مؤلفه های شناسایی شده در الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین قرار گرفت.
۴.

طراحی و اعتبارسنجی مدل حکمرانی خوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی خوب فدراسیون دو و میدانی تحلیل عاملی مرتبه سوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 36 تعداد دانلود : 209
این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل حمکرانی خوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. روش پژوهش ترکیبی از روش های کمّی و کیفی بود و با توجه به جمع آوری داده ها به شیوه کیفی در مرحله اول و اعتبارسنجی آن در مرحله بعد، از نوع آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی همه خبرگان امر چه در سطح اجرایی و چه دانشگاهی بودند و در بخش کمّی تمامی ذی نفعان فدراسیون دو و میدانی (750 نفر) بودند. در بخش کیفی از نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی استفاده شد که با مصاحبه با 23 نفر از نمونه های مدنظر اشباع نظری به دست آمد. روش نمونه گیری در بخش کمّی به صورت طبقه ای و در دسترس بود. ابزار گردآوری داده ها در مرحله اول مصاحبه بود و بعد از کدگذاری و شناسایی مضمون ها و شاخص ها، پرسشنامه تدوین شد و برای اعتباربخشی مدل استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها در قسمت کیفی با استفاده از تحلیل مضمون صورت گرفت و در قسمت کمّی، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه سوم با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. نسخه 22 و اسمارت پی.ال.اس. نسخه 3 انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل مضمون نشان داد که مدل حکمرانی مطلوب شامل پنج مضمون اصلی حاوی نقش و حاکمیت قانون، مشارکت (اجماع)، شفافیت و پاسخگویی، کنترل و نظارت و سلامت سیستم بود. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نیز برازش مناسب مدل را در این پژوهش نشان داد.
۵.

تأثیر صلاحیت های مربیگری مدیران بر مدیریت مشارکتی مدارس شهرستان نهاوند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت مدیریت مشارکتی مربیگری صلاحیت های مربیگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 448 تعداد دانلود : 272
روش اجرای این پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهش همبستگی از نوع تحلیل معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان مدارس شهرستان نهاوند (650 نفر) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 242 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های مدیریت مشارکتی و صلاحیت های مربیگری پاسخ دادند. روایی پرسشنامه با استفاده ازنظر متخصصان و تحلیل عاملی تأییدی و همچنین پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرانباخ تائید شد. تجزیه وتحلیل: جهت تحلیل داده ها از روش های تحلیل توصیفی، تحلیل همبستگی با نرم افزار SPSS و تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLSاستفاده شده است نتایج نشان داد که تأثیر صلاحیت های مربیگری بر مدیریت مشارکتی مثبت و معنادار است. تأثیر صلاحیت عمومی، صلاحت سازمانی، صلاحیت اجرایی و صلاحیت مهارتی بر مدیریت مشارکتی مثبت و معنادار است. برای الگوی آزمون شده فرضیه های فرعی، شاخص برازش مطلق GOF، 63/0 به دست آمد که مقدار به دست آمده برای این شاخص برازش نشانگر برازش مناسب الگوی آزمون شده است.
۶.

تحلیل سبک های زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رویکرد گلیزری زندگی حرفه ای سبک زندگی مصرف ورزشکار نخبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 286 تعداد دانلود : 586
سبک زندگی مفهومی تمایز بخش در جوامع امروزی محسوب می شود. این پژوهش آمیخته با هدف تحلیل سبک زندگی ورزشکاران نخبه ایرانی و ارائه سنخ شناسی از سبک های زندگی ورزشکاران انجام گرفت. در مرحله کیفی با انجام مصاحبه های عمیق ساختارنیافته با 19 نفر از خبرگان آشنا با سبک زندگی ورزشکاران ایرانی و بهره گیری از رویکرد گلیزری نظریه داده بنیاد مؤلفه های سبک زندگی شناسایی شد، سپس برای مرحله کمی پرسشنامه ای 64 سؤالی از کدهای مربوط به مؤلفه های سبک زندگی طراحی و توسط پنج نفر از خبرگان تأیید شد. از جامعه 1574 نفری ورزشکاران لیگ برتری در چهار رشته فوتبال، فوتسال، والیبال و بسکتبال 308 نفر از ورزشکاران به صورت هدفمند و در دسترس پرسشنامه را تکمیل کردند. با اجرای تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار لیزرل 80/8 مدل اندازه گیری مؤلفه های سبک زندگی ورزشکاران نخبه آزمون شد و پس از اصلاح و تعدیل مورد برازش قرار گرفت. این مدل دارای ده مؤلفه تفکر حرفه ای، شایستگی های عاطفی، چشم انداز زندگی، سواد مالی، مسئولیت پذیری، مصرف مادی، تمایلات مصرف فرهنگی، فراغت و تفریح، مسائل شخصی و رفتارهای مذهبی بود. در ادامه از طریق تحلیل خوشه ای با نرم افزار Spss 23 پنج سبک غالب زندگی در بین ورزشکاران نخبه تحت عناوین مصرف گرا، روزمره، سودمند، حسابگر و حرفه ای شناسایی شد و با بررسی یافته های کیفی و کمی ویژگی های هر سبک زندگی بیان شد.   
۷.

ارائه الگوی استقرار ایمنی در محیط های ورزشی (با کاربرد نظریه داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایمنی ورزش محیط ورزشی نظریه داده بنیاد رویکرد گلیزری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 987 تعداد دانلود : 961
امروزه فراهم کردن محیطی ایمن برای انجام فعالیت های ورزشی امری اساسی و مهم می باشد. این پژوهش کیفی با هدف طراحی الگوی ایمنی در محیط های ورزشی با استفاده از رویکرد گلیزری نظریه داده بنیاد انجام شده است. برای این منظور 25 نفر از خبرگان آشنا با حوزه ایمنی و مدیریت ورزشی به صورت هدفمند و براساس استراتژی گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق بدون ساختار انتخاب شدند و داده ها به صورت هم زمان با استفاده از مجموعه ای از کدگذاری های باز، انتخابی و نظری، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مدیریت حرفه ای و متعهدانه به عنوان مقوله محوری، فرهنگ ایمنی، شایستگی و صلاحیت تخصصی، الزامات قانونی و اخلاقی(وظیفه شناسی، اخلاق مداری و قانون پذیری)، دستورالعمل های ایمنی، رعایت اصول بهداشتی، رویکرد مثبت زیست محیطی، وضعیت فیزیکی، روانی و تجهیزات فردی، مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی)، فضا، اماکن و تجهیزات استاندارد، اقدامات پزشکی و خدمات اضطراری، فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز به عنوان دیگر مقولات ایمنی در محیط های ورزشی تعیین شدند. بر اساس این الگو توصیه می شود که نقش مقوله های مختلف در ایمنی محیط های ورزشی جهت پیشگیری از حوادث، مورد نظر قرار گیرد. توجه ویژه به بسترها و عوامل ارتقا دهنده ایمنی در محیط های ورزشی می تواند ایمنی در ورزش را ارتقا داده و از حوادث در ورزش پیشگیری نماید.
۸.

تدوین راهبرد توسعه گردشگری ورزش زمستانی در استان چهارمحال وبختیاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت گردشگری رویکرد ترکیبی سوات- ای اچ پی پتانسیل های طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 514 تعداد دانلود : 593
امروزه، گردشکری و جذب گردشگر به عنوان یکی از مسائل مهم در شناساندن پتانسیل های یک منطقه و جذب سرمایه های داخلی و خارجی در کشورهای جهان مطرح است. درواقع، گردشگری درحال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. دراین راستا، هدف از انجام این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه گردشگری ورزش زمستانی استان چهارمحال وبختیاری و تدوین راهبردهای مطلوب و همچنین، اولویت بندی این راهبردها است. در پژوهش حاضر، روش پژوهش براساس نوع هدف، کاربردی و براساس نوع روش، توصیفی- تحلیلی است. 68 نفر از مدیران عالی و میانی، اساتید مدیریت ورزشی و سرمایه گذاران و صاحب نظران فعال بخش گردشگری جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که از این تعداد، 50 پرسش نامه تکمیل و تجزیه وتحلیل شدند. برای تحلیل داده ها از روش ترکیبی ای. اچ. پی. و سوات استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که ازمیان راهبردهای تدوین شده، «فراهم کردن زمینه های جذب سرمایه گذاری برای ورزش های زمستانی»، «معرفی چهارمحال وبختیاری به عنوان قطب گردشگری ورزشی زمستانی» و «ایجاد مراکز گردشگری تابستانی برای جذب گردشگر در تمام فصول سال»، از مهم ترین راهبرد ها برای توسعه سرمایه گذاری گردشگری در استان چهارمحال وبختیاری هستند.
۱۰.

تأثیر ورزش بر انسجام اجتماعی عراقی های مقیم استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش تفریحی ورزش رقابتی انسجام اجتماعی استان قم عراقی های مقیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 820 تعداد دانلود : 931
در جوامع امروزی، ورزش پدیده مقبولی است که می تواند برای ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی به کار گرفته شود. این پژوهش کاربردی، با هدف تبیین نقش ورزش در انسجام اجتماعی عراقی های مقیم استان قم انجام شد. جامعه آماری همه شهروندان عراقی مقیم استان قم با تعداد نامعلوم بودند که 210 نفر از آن ها به صورت تصادفی ساده به دو پرسش نامه پژوهش گرساخته مشارکت ورزشی و انسجام اجتماعی پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی این پرسش نامه ها به تأیید اساتید متخصص رسید. همچنین، پایایی پرسش نامه ها با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0 و 82/0 برای مشارکت ورزشی و انسجام اجتماعی محاسبه شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری تحلیل شدند و شاخص های برازش مدل تأیید شدند. نتایج نشان داد که مشارکت در ورزش تفریحی بر انسجام اجتماعی درونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (310/0) دارد؛ مشارکت در ورزش تفریحی بر انسجام اجتماعی بیرونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (334/0) دارد؛ مشارکت در ورزش رقابتی بر انسجام اجتماعی درونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (540/0) دارد و مشارکت در ورزش رقابتی بر انسجام اجتماعی بیرونی عراقی های مقیم استان قم تأثیر مثبتی (419/0) دارد. همچنین، ضریب تعیین نشان داد مشارکت در ورزش درمجموع می تواند 2/55 درصد از واریانس انسجام درونی و 5/42 درصد از واریانس انسجام بیرونی را تبیین کند. به طورکلی، می توان گفت که مشارکت در ورزش تبیین کننده قوی تری برای انسجام درونی است.
۱۱.

فهم فرایند شکل گیری بازاریابی اجتماعی برای توسعه ورزش همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی ورزش همگانی نظریه برخاسته از داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 413 تعداد دانلود : 517
هدف از این پژوهش فهم فرایند شکل گیری بازاریابی اجتماعی جهت توسعه ورزش همگانی و ارائه مدل مفهومی آن بود. این مطالعه از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان اجرایی و دانشگاهی درزمینهٔ ورزش همگانی و بازاریابی بودند که پس از مصاحبه با تعداد 13 نفر از جامعه، این پژوهش به اشباع نظری رسید. حاصل این مصاحبه ها، طی مراحل کدگذاری باز (کد نهایی)، محوری(شرایط علی، راهبردها، عوامل زمینه ای و شرایط مداخله گر و پیامدها) و انتخابی (سیر داستان) انجام شد. در این پژوهش شرایط علی اثرگذار بر پدیده بازاریابی اجتماعی دیدگاه و رویکرد افراد به ورزش، مسائل اجتماعی حاد ناشی از عدم توجه به توسعه ورزش، اهمیت ورزش در توسعه پایدار، بی تحرکی ناشی از فناوری های مدرن، عدم کارایی مدل های استفاده شده از ورزش همگانی: شرایط زمینه ای اثرگذار بر استراتژی ها ویژگی های جمعیت شناختی، دیدگاه و رویکرد خانواده به ورزش، تأثیرات زیست محیطی، خود کارایی و توانمندسازی روانی، وضعیت عمومی جامعه. استراتژی پژوهش شامل شش پی عناصر آمیخته بازاریابی (قیمت، محصول، مکان، ترفیع، شواهد فیزیکی و افراد) صحه گذاری، بخش بندی، هدف گذاری، تثبیت موقعیت و روان سازی تعاملات و یا شبکه سازی شناسایی شد؛ عوامل مداخله گر نیز شامل منابع انسانی توانمند، مسائل زیرساختی ورزش، ناهمراستایی بیرونی و مشکلات برنامه ریزی در ورزش و درنهایت پیامدهای شناسایی شده پیامدهای اجتماعی تغییر نگرش و رفتار فردی بود. بنابراین سازمان های مرتبط با ورزش همگانی با توجه به مفاهیم شناسایی شده می توانند برنامه ریزی های دقیق تری را برای توسعه ورزش همگانی انجام دهند.
۱۲.

شناسایی عوامل پیش بینی کننده موفقیت کشورها در جام جهانی فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جام جهانی فوتبال سطوح خرد متوسط و کلان موفقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 233 تعداد دانلود : 119
جام جهانی فوتبال به دلیل جذابیت های ویژه آن به عرصه ای برای نشان دادن برتری های کشورها بر رقبای آنها تبدیل شده است. به همین دلیل شناسایی عوامل موفقیت کشورها در این مسابقات برای سیاستگذاران ورزشی حائز اهمیت است. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی به منظور تعیین مهم ترین عوامل پیش بین بر موفقیت کشورها استفاده شد. نخست از طریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی شاخص های مؤثر شناسایی شد. سپس مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 24 = n نفر از نخبگان آگاه از موضوع پژوهش انجام گرفت. نتایج نشان داد 232 شاخص از جمله سرانه تولید ناخالص داخلی، جمعیت، ساختار سنی، مدت زمان تأسیس فدراسیون فوتبال در کشورها، مدت زمان پیوستن فدراسیون فوتبال کشورها به فیفا، میزبانی جام جهانی و هزینه نظامی می توانند پیش بینی کننده موفقیت کشورها در جام جهانی فوتبال باشند. تحلیل انجام گرفته شاخص ها را در پنج عامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری و ورزشی (PEST+S) طبقه بندی کرد. همچنین با استفاده از مدل پیشنهادی دی بوسچر و همکاران (2006) عوامل مذکور در سه سطح خرد، متوسط و کلان دسته بندی شد. در نهایت برای مدیران این امکان فراهم می شود تا با توجه به امکانات و منابع بالقوه کشور و مقایسه با کشورهای دیگر سیاست ها و برنامه های مناسب اتخاذ کنند.
۱۳.

شناسایی مهم ترین ذی نفعان تیم های لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ذی نفعان لیگ برتر فوتبال ایران بازیکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 491 تعداد دانلود : 370
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی مهم ترین ذی نفعان تیم های لیگ برتر فوتبال ایران می باشد.روش پژوهش از نوع اکتشافی و از نظر گرد آوری داده ها توصیفی بوده و بصورت آمیخته انجام گردید.در مرحله نخست جهت استخراج انواع ذینفعان با بررسی مبانی نظری و انجام مصاحبه ذینفعان کلیدی تیم های لیگ برتری مشخص گردید و سپس پرسشنامه ای مشتمل بر خروجی مرحله اول تدوین گردید .جامعه آماری پژوهش را کلیه خبرگان فوتبال و ذی نفعان لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل دادند که با توجه به حجم جامعه نامشخص، تعداد 190 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی پرسشنامه توسط متخصصان و پایایی آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تایید قرار گرفت . تجزیه و تحلیل داده ها و اولویت بندی ذینفعان با استفاده از روش تاپسیس انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مهمترین ذینفعان تیم های لیگ برتری به ترتیب مربیان، بازیکنان، سازمان لیگ، اعضای هیأت مدیره باشگاه ها، مدیران اجرایی تیم ها، حامیان مالی، رادیو و تلویزیون، سازمان ها و شرکت های مالک تیم و فدراسیون فوتبال ایران می باشند و دیگر گروها در اولویت کمتری می باشند.بنا براین از نتایج و یافته های این پژوهش می توان به عنوان یک مدل کاربردی جهت تدوین استراتژی های متناسب با ذی نفع مداری در راستای تأمین منافع آنها استفاده نمود و این امر منجر به تولید دانشی جدید برای تصمیم گیری های استراتژیک مدیران به منظور بهبود و تعالی تیم های فوتبال خواهد شد.
۱۴.

ارتباط بین بازاریابی داخلی و سکوت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محصول ارتباطات اداره کل ورزش و جوانان پرداختی مکان و محیط کاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : 505 تعداد دانلود : 411
هدف از انجام این پژوهش ارتباط بین بازاریابی داخلی و سکوت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان قم بود. این پژوهش، از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه کارکنان(رسمی، قراردادی، پیمانی و شرکتی) اعم از کارشناسان، کارشناسان مسئول و کارکنان زن و مرد اداره کل ورزش و جوانان استان قم با حداقل تحصیل دیپلم(73N=) تشکیل می دادند. حجم نمونه در این پژوهش با توجه به جدول مورگان 63 نفر می باشد. در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه بازاریابی داخلی نصر اصفهانی و همکاران(1391) و پرسشنامه سکوت سازمانی ونداین و همکاران(2003). هر دو پرسشنامه در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده است. برای قابلیت روایی پرسشنامه(روش روایی محتوا) با افراد خبره مشورت شد. آزمون کلموگروف اسمیرنوف طبیعی بودن توزیع داده ها را تأیید کرد. تحلیل داده-ها با استفاده از آمار توصیفی( میانگین، فراوانی) و در بخش آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تی تک متغیره استفاده شد(05/0 P). یافته های پژوهش نشان داد که ارتباط معنی داری بازاریابی داخلی و هر یک از چهار مؤلفه ی آن با سکوت سازمانی وجود دارد و همچنین مشخص شد که بعد پرداختی دارای بیشترین میانگین در بین ابعاد بازاریابی داخلی می باشد. در اداره کل ورزش و جوانان استان قم، سکوت حاکم است. توصیه می شود مدیران با فراهم نمودن شرایطی، سکوت را در سازمان کاهش و بازاریابی داخلی را بهبود بخشند.
۱۵.

تبیین و تدوین الگوی تصمیم گیری های راهبردی مالی (عوامل محیطی) در کمیته ملی المپیک ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری راهبردی عوامل محیطی کمیته ملی المپیک مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 432 تعداد دانلود : 427
هدف از پژوهش حاضر، تبیین و تدوین الگوی تصمیم گیری های راهبردی مالی (عوامل محیطی) در کمیته ملی المپیک ج.ا.ا. بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و براساس رویکرد تحقیق، آمیخته است. جامعه آماری پژوهش در دو بخش کیفی و کمی (کلیه مدیران کمیته ملی المپیک) (64 نفر) و متخصصان و خبرگان آشنا به تصمیم های راهبردی مالی در کمیته ملی المپیک (96) بود. نمونه گیری از طریق تکنیک گلوله برفی انجام گرفت. به صورت کلی، تعداد نمونه برابر با 160 نفر و پرسشنامه های صحیح بازگردانده شده، 147 مورد بود. به منظور آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری (نرم افزار Smart PLS) استفاده شد. از موارد مورد بررسی، چولگی و کشیدگی، بارهای عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا (معیارAVE )، روایی واگرا، مقادیرt-values، R Square یا R2، معیار Q2 (Stone- Geisser Criterion)، معیار Redundancyو معیار GOFxci بود. روایی و پایایی ابزار مورد استفاده تأیید شد و نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی، سیاسی، فناوری، فرهنگی- اجتماعی و قانونی از عوامل محیطی اساسی مؤثر بر تصمیم گیری های راهبردی مالی در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران است. امید است تصمیم گیران کمیته ملی المپیک، با بررسی نتایج پژوهش حاضر و مدنظر قرار دادن عوامل محیطی منفی (تأثیر عوامل سیاسی بر تصمیم گیری ها و...)، تأثیرات منفی آن را کاهش و تأثیرات عوامل محیطی مثبت (تأثیر فناوری بر تصمیم گیری ها و ...) را افزایش دهند.
۱۶.

تأثیر انگیزه ها و ادراک موفقیت بر تداوم فعالیت های ورزشی چالش برانگیز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه ها تعهد ورزشی ادراک موفقیت حرکات ورزشی چالشی رکوردداران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
تعداد بازدید : 158 تعداد دانلود : 251
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انگیزه ها و ادراک موفقیت بر تداوم فعالیت ورزشی چالش برانگیز در ورزشکاران رکورددار بود. حرکات ورزشی چالشی به فعالیت های بدنی عجیب، غیرمعمول و رقابتی که الزاماً جزء رشته های ورزشی رسمی هم نیستند، گفته می شود. برای این پژوهش از جامعه 150 نفری ورزشکاران رکورددار، 111 نفر پرسشنامه های انگیزه های ورزشی گیل و همکاران (۱۹۸۳)، ادراک موفقیت رابرتز و همکاران (۱۹۹۸) و پرسشنامه محقق ساخته تداوم فعالیت ورزشی را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده از پرسش نامه ها با رویکرد حداقل مربعات جزئی تحلیل شد و مناسب بودن شاخص های برازش مدل های اندازه گیری تأیید شد. نتایج نشان داد تأثیر ادراک موفقیت بر تداوم فعالیت در افراد رکورددار بیشتر از انگیزه ها است و این دو متغیر توانسته اند ۴۴٫۸ درصد از واریانس تداوم فعالیت ورزشی را تبیین نمایند. تأثیر بیشتر ادراک موفقیت می تواند کاربرد وسیعی برای برنامه ریزان فعالیت های ورزشی داشته باشد.
۱۷.

بررسی رابطه رهبری معنوی و سرمایهاجتماعی با سرمایهروان شناختی درتیم های لیگ برتر فوتبال استان فارس (ویژن آسیا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری معنوی سرمایه اجتماعی سرمایه روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 697 تعداد دانلود : 402
هدف از این پژوهش بررسی رابطه رهبری معنوی و سرمایه اجتماعی با سرمایهروان شناختی در تیم های لیگ برتر فوتبال استان فارس (ویژن آسیا) بود. روش پژوهش انجام شده توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری این تحقیق، کلیه فوتبالیست های حاضر در لیگ برتر فوتبال استان فارس (ویژن آسیا) بودند که در این پژوهش از روش نمونه گیری سرشماری یا کل شمار استفاده شد. 180 پرسشنامه توزیع گردید و درنهایت تعداد 165 عدد از پرسشنامه ها عودت داده شد و جهت تحلیل آماری مورداستفاده قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، واریانس) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون) انجام شد. در این پژوهش، جهت روایی پرسشنامه ها ازنظر متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد که این پرسش نامه ها مورد تایید قرار گرفت و برای ضریب پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای رهبری معنوی89/0، سرمایه اجتماعی 90/0 و سرمایهروان شناختی 88/0 به دست آمد. نتایج نشان داد بین رهبری معنوی و سرمایه اجتماعی با سرمایه روان شناختی رابطه معناداری وجود دارد. درنتیجه در محیط تیم های ورزشی پرتلاطم امروزی، از طریق یک سری مداخلات نسبتاً جزئی و بسیار متمرکز که مربیان خواستار بازخورد سریع نتایج عملکرد تیم خود هستند، ماهیت توسعه سرمایه اجتماعی و سرمایهروان شناختی می تواند کارگشا باشد و این نیز از طریق رهبری معنوی به خوبی امکان پذیر است.
۱۸.

بررسی وضعیت سرمایةروان شناختی بازیکنان فوتبال و رابطة علی آن با رهبری معنوی و نقش میانجی سرمایةاجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی رهبری معنوی سرمایه روانشناختی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی روانشناسی تمرینات و مسابقات
تعداد بازدید : 937 تعداد دانلود : 114
هدف از این پژوهش بررسی وضعیت سرمایةروان شناختی بازیکنان فوتبال و رابطة علی آن با رهبری معنوی با توجه به نقش میانجی سرمایةاجتماعی در لیگ آسیا ویژن استان فارس بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش شامل کلیه بازیکنان فوتبالیست لیگ آسیا ویژن استان فارس بودند که با توجه به حجم جامعة آماری (180N= )حجم نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و از روش نمونه گیری کل شمار استفاده شد. برای جمع آوری داده از پرسش نامه استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که وضعیت سرمایةروان شناختی در بین بازیکنان لیگ در حد متوسط بود، همچنین نتایج نشان دادند که رهبری معنوی هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق سرمایةاجتماعی بر روی سرمایةروان شناختی بازیکنان تأثیرگذار است. با توجه به نتایج مربیان با سبک رهبری معنوی می توانند وضعیت سرمایةروان شناختی را بهبود بخشیده و عملکرد بهتری را از تیم مشاهده کنند.
۱۹.

بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش خصوصی موانع اقتصادی موانع مدیریتی موانع فرهنگی اجتماعی موانع سیاسی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 94 تعداد دانلود : 701
پژوهش حاضر که به شناسایی و رتبه بندی موانع خصوصی سازی باشگاه های حرفه ای فوتبال کشور در سال 1391-1390 پرداخته است، به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و در دو مرحله اجرا شده است؛ مرحله اول به صورت کیفی و اکتشافی و مرحله دوم به شکل توصیفی پیمایشی . مدیران عامل باشگاه های فوتبال لیگ برتر و دسته یک، رؤسای کمیته های مختلف فدراسیون فوتبال ومسئولین هیأت های فوتبال استان ها، اساتید مدیریت ورزشی و برخی از اساتید علوم اجتماعی، مدیریت و اقتصاد که با مسائل باشگاه های حرفه ای فوتبال آشنایی دارند، خبرنگاران فوتبال نویس که با مسائل خصوصی سازی آشنا می باشند و نیز برخی از صاحب نظران فوتبال و خصوصی سازی (173N=) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند (روش سرشماری). گردآوری اطلاعات به دو صورت مصاحبه و به شیوه میدانی، با استفاده از پرسشنامه انجام شد که روایی آن توسط اساتید و خبرگان تأیید شده و پایایی آن، به روش آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. به منظور رتبه بندی موانع کلی از روش ای. اچ. پی با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس 2000 و همچنین از آزمون فریدمن به منظور رتبه بندی کلی و زیر مجموعه های هر یک از موانع با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 19 انجام گردید. نتایج رتبه بندی موانع با استفاده از تکنیک ای. اچ. پی نشان می دهد که موانع اقتصادی، سیاسی حقوقی، مدیریتی و فرهنگی اجتماعی به ترتیب مهم ترین موانع برای خصوصی سازی لیگ حرفه ای فوتبال کشور می باشند.
۲۰.

سبک زندگی ورزشکاران نخبة ایرانی (ارائة یک نظریة داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک زندگی ورزشکار نخبه رویکرد گلیزری حرفه ای گرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : 981 تعداد دانلود : 517
امروزه سبک زندگی ورزشکاران نخبه در مرکز توجه همگان قرار دارد. این پژوهش کیفی با هدف بازتولید مفهوم سبک زندگی ورزشکاران نخبة ایرانی با استفاده از رویکرد گلیزری نظریة داده بنیاد انجام شده است. رویکرد گلیزری به دنبال کشف نگرانی عمدة مشارکت کنندگان و فرایند اجتماعی پایه جهت حل آن است. برای این منظور 19 نفر از خبرگان آشنا با حوزة سبک زندگی ورزشکاران ایرانی به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق ساختارنیافته انتخاب شدند و داده ها به صورت هم زمان با استفاده از مجموعه ای از کدگذاری های باز، نظری، انتخابی و یادنوشت نگاری تحلیل شدند. چهار تن از مشارکت کنندگان با تأیید یافته های پژوهش، روایی و پایایی آن را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد مهم ترین نگرانی های مشارکت کنندگان عبارت بود از رعایت نشدن اصول حرفه ای در زندگیِ ورزشکاران ایرانی، مقولة محوری پژوهش (یعنی تفکر حرفه ای) و فرایند اجتماعی پایة پژوهش (یعنی حرکت به سمت حرفه ای گرایی). شایستگی های عاطفی، چشم انداز زندگی، سواد مالی، مسئولیت پذیری، مصرف، گذران اوقات فراغت، مسائل شخصی و رفتارهای مذهبی نیز به عنوان دیگر مقولات سبک زندگی تعیین شدند که تحت تأثیر تفکر حرفه ای قرار می گیرند. مقولات فرایند اجتماعی پایه نیز در سه سطح کلان، متوسط و خرد طبقه بندی شدند که می توانند در طول زمان نگرانی مشارکت کنندگان را حل کنند. به طور کلی سبک زندگی ورزشکار نخبه، راهنمای کنش او در مسائل ورزشی و غیرورزشی زندگی است. یافته های پژوهش می تواند برای بررسی ابعاد مختلف سبک زندگی ورزشکاران نخبه از عوامل مؤثر تا مؤلفه های عینی سبک زندگی به کار برده شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان