سید محمد کاشف

سید محمد کاشف

مدرک تحصیلی: استاد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
۱.

نقش میانجی خلق ارزش مشترک و درگیر کردن کارکنان بر رابطه بین رهبری خدمتگزار و ارائه خدمات نوآورانه در باشگاه های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلق ارزش مشترک درگیر کردن کارکنان رهبری خدمتگزار خدمات نوآورانه باشگاه های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 940 تعداد دانلود : 428
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خلق ارزش مشترک و درگیر کردن کارکنان بر رابطه بین رهبری خدمتگزار و ارائه خدمات نوآورانه در باشگاه های ورزشی بود . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق کارکنان باشگاه های ورزشی کشور عراق بودند که با استفاده از روش تصادفی_طبقه ای تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل فرضیات از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی ال اس 3 استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری خدمتگزار با درگیر کردن کارکنان، خلق ارزش مشترک و ارائه خدمات نوآورانه رابطه معناداری دارد. طبق نتایج خلق ارزش مشترک با ارائه خدمات نوآورانه رابطه معناداری ندارد اما درگیر کردن کارکنان با ارائه خدمات نوآورانه رابطه معناداری دارد. همچنین، خلق ارزش مشترک بر رابطه بین رهبری خدمتگزار و ارائه خدمات نوآورانه نقش میانجی دارد اما درگیر کردن کارکنان نقش میانجی بر این رابطه ندارد. در مجموع، می توان چنین گفت که وقتی ایجاد ارزش مشترک توسط رهبری خادمانه تحت تاثیر قرار گیرد، ظرفیت سازمان برای شناسایی و پاسخ به نیازها و چالش های اجتماعی از طریق خدمات نوآورانه تقویت می شود .
۲.

پیش بینی مشارکت روان شناختی دانش آموزان به ورزش از طریق سبک رهبری دبیران ورزش: نقش میانجی رضایت و انگیزه ورزشی

کلید واژه ها: انگیزه ورزشی رضایت سبک رهبری مشارکت روان شناختی ورزشی ورزش مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 508 تعداد دانلود : 622
هدف تحقیق حاضر پیش بینی مشارکت دانش آموزان از طریق سبک رهبری دبیران تربیت بدنی با بررسی نقش میانجی رضایت و انگیزه بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شاهین دژ در سال تحصیلی 97-98 بود. نمونه های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 400 نفر از بین دانش آموزان دختر و پسر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مقیاس رهبری در ورزش چلادورای و صالح (1980)، انگیزه ورزشی ریان و همکاران (1997) رضایت مندی ورزشکاران چلادورای و ریمر (1988) و مشارکت ورزشی بیتن و همکاران (2011) استفاده شد. به منظور ارائه مدل تحقیق، همچنین برقراری روایی همگرایی و واگرایی از نرم افزار ام پلاس استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک رهبری دموکراتیک و بازخورد مثبت نقش مهمی در ایجاد انگیزه ورزشی و افزایش رضایت دانش آموزان دارد. همچنین نتایج نقش میانجی انگیزه ورزشی و رضایت را در رابطه بین سبک های رهبری دبیران ورزش و مشارکت ورزشی دانش آموزان برجسته کرد. هدف تحقیق حاضر پیش بینی مشارکت دانش آموزان از طریق سبک رهبری دبیران تربیت بدنی با بررسی نقش میانجی رضایت و انگیزه بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شاهین دژ در سال تحصیلی 97-98 بود. نمونه های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 400 نفر از بین دانش آموزان دختر و پسر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مقیاس رهبری در ورزش چلادورای و صالح (1980)، انگیزه ورزشی ریان و همکاران (1997) رضایت مندی ورزشکاران چلادورای و ریمر (1988) و مشارکت ورزشی بیتن و همکاران (2011) استفاده شد. به منظور ارائه مدل تحقیق، همچنین برقراری روایی همگرایی و واگرایی از نرم افزار ام پلاس استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک رهبری دموکراتیک و بازخورد مثبت نقش مهمی در ایجاد انگیزه ورزشی و افزایش رضایت دانش آموزان دارد. همچنین نتایج نقش میانجی انگیزه ورزشی و رضایت را در رابطه بین سبک های رهبری دبیران ورزش و مشارکت ورزشی دانش آموزان برجسته کرد.
۳.

شناسایی عدم قطعیت های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در افق 1404(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی تحلیل ساختاری برنامه درسی تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 567
امروزه با توجه به تغییرات سریع محیطی و عدم اطمینان حاصل از آن، ضرورت برنامه ریزی و آینده پژوهی برای مقابله با تغییرات احتمالی آتی، بیش از پیش آشکار می گردد. این مهم در خصوص تربیت بدنی و ورزش بالأخص در سنین کودکی بسیار حائز اهمیت است زیرا تغییر و تحولات زندگی امروزی و ماشینی شدن فعالیت ها، کم تحرکی و بیماری های مختلف را به ارمغان آورده است. لذا هدف از این پژوهش شناسایی عدم قطعیت های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در افق 1404 می باشد. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و روش پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد آینده پژوهی می باشد. به منظور شناسایی عدم قطعیت های تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی از روش تحلیل ساختاری استفاده شد و محاسبات روش مذکور توسط نرم-افزار میک مک انجام گرفت. جهت شناسایی خبرگان از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. در نتیجه ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های عمقی با خبرگان (18 نفر)، 21 عامل موثر بر تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در هفت بعد مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، محیطی و قانونی شناسایی شد. سپس پرسشنامه مقایسه زوجی تدوین و با نظر خبرگان تکمیل گردید. در ادامه روابط بین عوامل با ساخت ماتریس و رسم نقشه هندسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم توصیف شد. در نهایت گروه های عوامل شناسایی و عدم قطعیت ها استخراج شد که شامل «نگرش دولت مردان به تربیت بدنی و ورزش»، «اسناد بالادستی»، «کیفیت منابع انسانی»، «سهم ورزش در سبد هزینه خانوار»، «تعاملات بین دستگاهی و بین سازمانی» می باشد. در نتیجه به منظور انجام برنامه ریزی مناسب برای سال 1404 باید عدم قطعیت های شناسایی شده را که دارای بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هستند مدنظر قرار داد.
۴.

تحلیل عاملیSWOT پایگاه های ورزش قهرمانی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قوت ضعف فرصت تهدید پایگاه های ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 853 تعداد دانلود : 160
هدف از این تحقیق تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پایگاه های ورزش قهرمانی ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان پایگاه های ورزش قهرمانی و اساتید دانشگاه و خبرگان ورزشی حدود 154 نفر تشکیل می دهند. برای نمونه پژوهش در بخش کیفی20 نفر بصورت هدفمند و در بخش کمی نیز 134 نفر بصورت کل شمار انتخاب شدند. روش گردآوری داده های این تحقیق به صورت آمیخته می باشد. ابتدا به روش دلفی به شناسایی SWOTپایگاه های ورزش قهرمانی پرداخته شد و پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 62 سؤال در زمینه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پایگاه های ورزش قهرمانی کشور طراحی گردید. سپس روایی صوری آن توسط 5 تن از اساتید مدیریت ورزشی و متخصصین تأیید شد و برای بررسی روایی محتوا از ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) استفاده گردید. همچنین به منظور تعیین پایایی از آزمون آلفای کرونباخ 88/0 استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمی از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون T تک نمونه ای و آزمون فریدمن و تحلیل عاملی تأییدی با کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. از مهمترین یافته های پژوهش می توان به امکانات و تجهیزات پایگاهها، نداشتن برنامه راهبردی، علاقمندی و استقبال جوانان نسبت به ورزش های قهرمانی، افزایش قیمت تجهیزات و وسایل مورد نیاز و هزینه نگهداری از آنها، تمرکز بر نتیجه گرایی به جای فرآیندگرایی اشاره نمود.
۵.

نقش تأثیرات ادراکی لیگ جهانی والیبال مردان بر حمایت ساکنان در قبل و بعد از رویداد با اثر میانجی سرمایه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: لیگ جهانی والیبال مردان تأثیرات ادراکی سرمایه اجتماعی حمایت ساکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 986 تعداد دانلود : 671
برگزاری رویدادهای ورزشی می تواند تأثیرات مثبت و منفی را به صورت کوتاه مدت و پایدار بر روی زندگی ساکنان شهر میزبان داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسی نقش تأثیرات ادراکی رویداد بر ساکنان شهرهای میزبان با نقش میانجی سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. 778 پرسش نامه در قبل و بعد از برگزاری رویداد به طور جداگانه بین ساکنان دو شهر میزبان (اردبیل و ارومیه) به صورت تصادفی توزیع و جمع آوری شد. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه ای 48 سوالی بود که شامل تأثیرات مثبت و منفی ادراکی ساکنان از رویداد (اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و محیطی)، سرمایه اجتماعی و حمایت ساکنان می شد. جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی از نرم ا فزار اس.پی.اس.اس و اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. ضریب تعیین و قدرت پیش بینی تأثیرات ادراکی بر سرمایه اجتماعی (در قبل رویداد: 0/268 =R2 و 0/130= Q2 و در بعد آن : 0/422 = R2 و 0/263 = Q2) و همچنین اثر متغیر میانجی بر حمایت ساکنان (در قبل رویداد: 0/163 =R2 و 0/128 =Q2 و در بعد آن: 0/542 = R2 و 0/504 =Q2) بدست آمد؛ بنابراین سرمایه اجتماعی می تواند درک عمیقی از رابطه بین شش دسته تأثیرات ادراکی رویداد و حمایت ساکنان از آن ارائه دهد. به مسئولان برگزاری رویدادهای بزرگ پیشنهاد می شود قبل از درخواست میزبانی رویدادهای بزرگ، به منظور افزایش سرمایه اجتماعی ساکنان و درنتیجه بیشترین حمایت آنان، تأثیرات مثبت ادراکی رویداد بر ساکنان به ویژه از لحاظ فرهنگی- اجتماعی تقویت شود و تأثیرات منفی ادراکی به ویژه مسائل منفی اقتصادی رویداد تضعیف شود.
۶.

رابطه حسادت و قلدری سازمانی با بدبینی سازمانی معلمان تربیت بدنی؛ نقش میانجی سکون زدگی شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بدبینی سازمانی حسادت سازمانی سکون زدگی شغلی قلدری سازمانی معلم تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 859 تعداد دانلود : 176
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه حسادت سازمانی و قلدری سازمانی بر بدبینی سازمانی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی سکون زدگی شغلی بود. این پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی، از نظر راهکار اجرایی، پیمایشی و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری، معلمان تربیت بدنی جنوب استان آذربایجان غربی (420 نفر) بود که 201 نفر از آنها به صورت نمونه گیری تصادفی (در دسترس) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه های حسادت سازمانی ولی زاده، آذربایجانی (1389)، بدبینی سازمانی دِین و همکاران (1998)، قلدری سازمانی اینارسن و همکاران (2009)، سکون زدگی شغلی آلن (2004)، است. داده ها با روش های آمار توصیفی و استنباطی، به کمک دو نرم افزار SPSS vs. 20 و lisrel 8.50تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که اثر مستقیم متغیر حسادت سازمانی برمتغیر سکون زدگی شغلی؛ متغیر حسادت سازمانی بر بدبینی سازمانی؛ متغیر قلدری سازمانی بر سکون زدگی شغلی؛ متغیر قلدری سازمانی بر بدبینی سازمانی و متغیر سکون زدگی شغلی بر بدبینی سازمانی، معنا دار و مثبت است. ضریب مسیر غیرمستقیم متغیر حسادت سازمانی از طریق سکون زدگی شغلی بر بدبینی سازمانی و متغیر قلدری سازمانی از طریق سکون زدگی شغلی بر بدبینی سازمانی نیز مثبت و معنادار بود. بنابراین می توان پذیرفت که گسترش قلدری سازمانی و حسادت سازمانی، سکون زدگی شغلی را در پی دارد که پیامد آن نیز بروز بدبینی سازمانی است. ازاین رو پیشنهاد می شود به منظور کاهش بدبینی معلمان، مدیران و سیاست گذاران هنجارها و رفتارهای کاهش حسادت، قلدری سازمانی را در تعامل با معلمان رعایت کنند.
۷.

اثر ذهنیت باز بر نوآوری رادیکال از طریق شبکه های اجتماعی و یادگیری سازمانی در باشگاه های خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چارچوب ذهنی ارتباطات سازمانی کاربرد دانش سازمانی تغییر اساسی باشگاه های فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 212
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ذهنیت باز بر نوآوری رادیکال در باشگاه های خصوصی لیگ برتر فوتبال کشور با نقش میانجی شبکه های اجتماعی و یادگیری سازمانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش همه عوامل اجرایی باشگاه های خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 98-1397 بودند. تعداد نمونه های این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تمام نمونه ها 242 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه نوآوری رادیکال ترویلو و همکاران (2014)، پرسشنامه ذهنیت باز مگلن و همکاران (2010)، پرسشنامه شبکه های اجتماعی بکر و همکاران (2016) و پرسشنامه یادگیری سازمانی میس و سلس (2013) استفاده شد. نتایج نشان داد که ذهنیت باز در باشگاه های فوتبال به طور مستقیم می تواند باعث ارتقای نوآوری رادیکال شود. علاوه براین، یادگیری سازمانی و شبکه های اجتماعی بر نوآوری رادیکال تأثیر مستقیم دارند. همچنین یادگیری سازمانی و شبکه های اجتماعی بر رابطه بین ذهنیت باز و نوآوری رادیکال اثر میانجی دارند؛ درنتیجه، باشگاه های فوتبال کشور باید به ایجاد فضای ذهنی باز در باشگاه توجه ویژه داشته باشند تا یادگیری سازمانی و شبکه های اجتماعی بهبود یابند و به دنبال آن نوآوری رادیکال در باشگاه توسعه یابد.
۸.

طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب و کار در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت دانش بلوغ مدیریت دانش مدل کسب وکار همراستایی مدیریت دانش و استراتژیهای کسب وکار ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 487 تعداد دانلود : 284
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب وکار در ورزش ایران می باشد. رویکرد پژوهش کارکردگرایی است، براساس هدف، کاربردی و از نوع تحقیق و توسعه، و به لحاظ ماهیت، توصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری، کلیه ی نخبگان مدیریت ورزشی دانشگاه ها و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش نمونه گیری، احتمالی محدود از نوع خوشه ای چند مرحله ای بود. پرسشنامه ی شاخص های مربوط به کدهای مدل بلوغ جامی پور و همکاران (1393) و پرسشنامه ی مدل بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب و کار جامی پور و همکاران (1393) به کار گرفته شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و Amos صورت گرفت. از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه ی آماری؛ از آزمون دوجمله ای جهت تعیین سطح بلوغ شاخص ها؛ از ارزش محاسبه شده برای تعیین قابلیت شاخص ها؛ از فرمول درصد بلوغ برای تعیین سطح و درصد کلی بلوغ؛ و نیز از مدل معادلات ساختاری جهت تعیین مدل معادلات ساختاری قابلیت شاخص های بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار در ورزش استفاده شد. نتایج نشان داد، درصد بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار 13/69 درصد می باشد. بعد راهبردی، سازمانی-انسانی و فنی- محتوایی در کسب و کار تأثیر معنی داری دارد. از این رو، برای هدفمند کردن استفاده از دانش، سازمان دهی مراحل و سطوح توسعه ی آن، شناخت وضعیت موجود در حوزه ی مدیریت دانش و تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری، به منظور به کارگیری و بهبود مدیریت دانش همراستا با کسب وکار الزامی است.
۹.

طراحی الگوی خودرهبری ورزشکاران نخبه (یک مطالعه مبتنی بر رویکرد داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنترل رفتاری تقویت عملکرد ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 587 تعداد دانلود : 175
خودرهبری یکی از نظریات حوزه رهبری است که بر فرآیند تأثیرگذاری بر خود اشاره دارد. بر این اساس هدف پژوهش پیش رو طراحی الگوی خودرهبری ورزشکاران نخبه بود تا مشخص شود که ورزشکاران نخبه چگونه می توانند از این پدیده استفاده کنند. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با روش داده بنیاد کلاسیک (ظاهر شونده) اجرا شد، 19 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند مورد مصاحبه های نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و با رسیدن به معیار اشباع نظری جمع آوری داده ها به اتمام رسید. مجموع روش های کدگذاری باز، انتخابی و نظری به کار گرفته شد تا داده های مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شود. قابلیت اعتماد یافته ها با روش های مختلف و محاسبه ضریب توافق کدگذاری مورد تائید واقع شد. مطابق نتایج 93 کد نهایی ایجاد شد و خودرهبری ورزشکاران نخبه شامل چهار نوع کنترل شناختی (13 کد)، کنترل رفتاری (15 کد)، کنترل هیجانی (8 کد) و کنترل مدیریتی (10 کد) است که کنترل رفتاری به عنوان مقوله اصلی انتخاب شد. همچنین دو نوع محدودکننده های محیطی و شخصی (17 کد) تأثیرات سوء بر توانایی خودرهبری افراد ورزشکار دارند که با راهبردهای (15 کد) آموزش و تقویت می توان ظرفیت های خودرهبری ورزشکاران را توسعه داد. در نهایت خودرهبری ورزشکاران نخبه پیامدهای مثبت سه گانه (15 کد) بهبود عملکرد، خودباروی و موفقیت را به دنبال دارد که موفقیت نسبت به دو نتیجه دیگر غایی تر محسوب می شود. یافته ها می تواند مبنای پژوهش های بیشتر و راهنمایی برای کاربردی کردن تلقی شود.
۱۰.

تأثیر معماری فضاهای ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماکن ورزشی شهرداری فعالیت ورزشی معماری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 619 تعداد دانلود : 773
هدف پژوهش بررسی معماری فضاهای ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش ورزشکاران شهر تهران بودند. نمونه آماری، مشتریان مجموعه های ورزشی 5 منطقه شهری از بین 22 منطقه با توجه به موقعیت جغرافیایی قرارگیری آنها در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز، شامل مناطق 1،5،6،8،20 بودند. روش نمونه گیری تصادفی و در دسترس، همچنین حجم نمونه متشکل از 250 نفر بود. ابزار گردآوری، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط 9 نفر از استادان مدیریت ورزشی و معماری بررسی و سپس در بین نمونه موردنظر پخش شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 76/0 محاسبه شد. همچنین از الگوریتم پی ال اس برای آزمودن فرضیات استفاده شد. خروجی نرم افزار حاکی از این بود که تمامی متغیرها تحقیق اثر مثبتی بر گرایش شهروندان به اماکن ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران داشت. به طور کلی می توان گفت معماری و نحوه طراحی اماکن ورزشی بر جذب و گرایش شهروندان به فعالیت های ورزشی ثمربخش است و متولیان امر هنگام طراحی باید به معماری اماکن براساس فرهنگ، نحوه دسترسی و سایر شاخص های به دست آمده توجه ویژه کنند.
۱۱.

مدل یابی نقش سبک رهبری فروتن در رفتار صدای کارکنان وزارت ورزش و جوانان: نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و امنیت روانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری فروتن توانمندسازی روانشناختی امنیت روانشناختی رفتار صدا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 412 تعداد دانلود : 893
هدف از این پژوهش بررسی نقش سبک رهبری فروتن بر رفتار صدای کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و امنیت روانی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند که برابر با 890 نفر اعلام شدند. نمونه ی آماری پژوهش حاضر را 355 نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دهند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های رهبری فروتن اونز و همکاران (2013)، رفتار صدای کارکنان لیانگ و همکاران (2012)، امنیت روانی کارملی و همکاران (2010) و توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995) استفاده گردید. که روایی و پایایی آن ها مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار پی.ال.اس استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری فروتن هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق توانمندسازی روانشناختی و امنیت روانی بر رفتار صدای کارکنان تأثیر گذار بوده است. لذا به مدیران وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد می شود که به منظور بهبود رفتار صدای کارکنان خود با به کارگیری سبک رهبری مناسب زمینه های توسعه توانمندسازی روانشناختی و امنیت روانی را فراهم سازند.
۱۲.

مدلسازی تأثیرزیبایی و دسترسی اماکن ورزشی بر روی نیات رفتاری مشتریان از طریق متغیر میانجی احساسات (مطالعه موردی: استخرهای شهر تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احساسات دسترسی زیبایی شناختی محیط فیزیکی نیات رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 375 تعداد دانلود : 700
هدف پژوهش حاضر، مدلسازی تأثیر محیط فیزیکی اماکن ورزشی (زیبایی و دسترسی) بر روی نیات رفتاری مشتریان با توجه به نقش میانجی احساسات بود. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ هدف، کاربردی بود. در این زمینه، ابتدا متناسب با متغیرهای پژوهش پرسشنامه ای با 30 سؤال طراحی شد که روایی صوری به تأیید استادان مدیریت ورزشی (7 نفر) رسید و روایی محتوایی با تحلیل عاملی تأییدی سنجش شد. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای سازه های زیبایی شناختی (91/0)، دسترسی (70/)، احساسات مثبت (90/0) و نیات رفتاری (87/0) محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش 390 نفر از مشتریان استخرهای شهر تبریز بودند که در مجموع از 245 پرسشنامه برای بررسی آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو مؤلفه محیط فیزیکی یعنی زیبایی و دسترسی و احساسات مثبت بر روی نیات رفتاری به صورت مستقیم تأثیرگذارند. همچنین، براساس نتایج به دست آمده اثر غیرمستقیم زیبایی و دسترسی از طریق احساسات مثبت بر روی نیات رفتاری معنادار است؛ یعنی زیبایی و دسترسی اماکن ورزشی می تواند از طریق ایجاد احساسات مثبت در مشتریان بر نیات رفتاری آنها تأثیرگذار باشد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت اماکنی که زیبا و در عین حال دارای قابلیت دسترسی راحت تر و بهتری هستند، احساسات بهتر و مثبت تری را در ذهن مشتریان ایجاد می کنند که نتیجه آن تأثیر بر روی نیات رفتاری و استفاده مجدد از آن اماکن ورزشی خواهد بود.
۱۳.

ارائه مدل ارتباطی نوآوری رادیکال باشگاه های خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران از طریق قابلیت اشتراک و تنوع دانش با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتراک دانش تنوع دانش یادگیری سازمانی نوآوری رادیکال باشگاه های فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 702 تعداد دانلود : 376
هدف تحقیق حاضر ارائه مدل ارتباطی نوآوری رادیکال باشگاه های خصوصی لیگ برتر فوتبال ایران از طریق قابلیت اشتراک و تنوع دانش با بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه عوامل اجرایی باشگاه های خصوصی لیگ برتر فوتبال کشور در فصل97- 98 بود. تعداد نمونه های این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تمام شمار (جامعه برابر نمونه) تعیین شد و 242 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه نوآوری رادیکال ترویلو و همکاران (2014)، پرسشنامه قابلیت تنوع و اشتراک دانش شادور و اسنل (2002) و پرسشنامه یادگیری سازمانی میس و سلس (2013) استفاده گردید. برای تحلیل داده های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار «اسمارت پی ال اس.3» استفاده شد. نتایج نشان داد که قابلیت های اشتراک دانش و تنوع دانش در باشگاه های فوتبال به طور مستقیم می تواند باعث ارتقای نوآوری رادیکال شود. ضمن اینکه یادگیری سازمانی نیز بر نوآوری رادیکال تاثیر مستقیم دارد. همچنین یادگیری سازمانی بر رابطه بین قابلیت های اشتراک و تنوع دانش با نوآوری رادیکال اثر میانجی دارد. در نتیجه باشگاه های فوتبال کشور باید به اشتراک و تنوع دانش توجه ویژه داشته باشند تا یادگیری و به دنبال آن نوآوری رادیکال در باشگاه توسعه یابد.
۱۴.

رابطه بین حسادت سازمانی و درگیری مثبت درکار معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی رفتارهای منافقانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسادت سازمانی درگیری مثبت درکار رفتار منافقانه معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 419 تعداد دانلود : 748
هدف از پژوهش حاضر رابطه بین حسادت سازمانی و درگیری مثبت درکار معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی رفتارهای منافقانه بود. این پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی، از نظر راهکاراجرایی، پیمایشی و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل معلمان تربیت بدنی جنوب استان آذربایجانغربی (450 نفر) بودند که 208 نفر از آنها به صورت نمونه گیری اتفاقی (دردسترس) انتخاب شدند. داده ها پژوهش از طریق پرسشنامه های حسادت سازمانی ولی زاده، آذربایجانی (1389)، درگیری مثبت درکار اوترخت (2009) و رفتارمنافقانه باقری ماهونکی (1393) انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روشهای آمارتوصیفی و استنباطی، به کمک دو نرم افزار SPSS vs. 20 و lisrel. 8.50 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که اثر مستقیم حسادت سازمانی بر درگیری مثبت درکار (28/0- =t=-3/38 , β)؛ اثر مستقیم رفتارمنافقانه بر درگیری مثبت درکار (0.25- =t=-3.05 , β)و اثر مستقیم حسادت-سازمانی بر رفتارمنافقانه ( t= 6. 69, β= 0.51)؛ معنی دار است و اثر غیرمستقیم حسادت سازمانی با میانجی رفتارمنافقانه بر درگیری مثبت درکار (0.128=β) معنی دار است. بنابراین حسادت سازمانی می تواند زمینه را برای رفتارهای منافقانه و کاهش درگیری مثبت درکار معلمان فراهم نماید. پیشنهاد می شود به منظور افزایش درگیری مثبت درکار معلمان، مدیران و سیاست گذاران هنجارها و رفتارهای کاهش حسادت سازمانی مانند صداقت، عدالت، تعهد و مسئولیت پذیری را در تعامل با معلمان رعایت نمایند.
۱۵.

مدل سازی بلوغ عوامل انسانی و سازمانی مدیریت دانش همراستا با کسب و کار در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بلوغ مدیریت دانش عوامل سازمانی و انسانی کسب وکار مدیریت دانش ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 351 تعداد دانلود : 611
هدف پژوهش حاضر، مدلسازی بلوغ عوامل سازمانی و انسانی مدیریت دانش مبتنی بر کسب وکار در ورزش ایران است. این پژوهش، با رویکرد کارکردگرایی و با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است؛ و از نوع غیرآزمایشی محسوب میشود. براساس هدف نیز در مرحله اول کاربردی، در مرحله ی دوم ارزیابی و در مرحله ی سوم از نوع تحقیق و توسعه است. جامعه ی آماری تحقیق، کلیه ی نخبگان مدیریت ورزشی و متخصصین ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به روش میدانی بود. پرسشنامه استاندارد شاخص های بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار جامی پور و همکاران (1393) مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار SPSS و AMOS برای آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. نتابج نشان داد هر چهار بعد افراد پشتیبانی و زیرساخت سازمانی، ارزیابی و فرآیندها و جریان مدیریت دانش در کسب و کار سهم معنی داری دارند. با توجه به نتایج می توان اذعان داشت که مدیریت دانش کارا به کارکنان اجازه می دهد تا در ادارات ورزشی با یکدیگر تعامل و مشارکت نموده، در ارتباط بوده و دائماً در مورد اطلاعات مرتبط با شاخه ی کاری شان به روز باشند.
۱۶.

طراحی مدل ارتباطی محیط قانونی، نظام های اطلاعاتی مدیریتی و بهره وری منابع انسانی فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محیط قانونی نظام های اطلاعاتی مدیریتی بهره وری فدراسیون های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 851 تعداد دانلود : 47
هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی مدل ارتباطی محیط قانونی، نظام های اطلاعاتی مدیریتی و بهره وری فدراسیون های ورزشی کشور بود. تحقیق حاضر از نظر روش اجرا به صورت توصیفی-همبستگی از نوع رگرسیون بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل رؤسای فدراسیون های ورزشی، دبیران فدراسیون های ورزشی، اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی می باشد که تعداد آنان شامل 178 نفر بود که بر اساس روش تصادفی و با استفاده از جدول مورگان تعداد 160 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. ابزار گردآوری تحقیق حاضر شامل پرسشنامه های بهره وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت(1981)، پرسشنامه محیط قانونی نیک نژاد (1394) و همچنین پرسشنامه نظام های اطلاعاتی مدیران مقیمی (1388) بود. روایی و پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از روش های رایج مورد بررسی قرار گرفته بود. همچنین به منظور آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری نرم افزار (Smart PLS) استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ضریب مسیر برای محیط قانونی بر نظام های اطلاعاتی مدیریتی، برابر با 0.547 می باشد. نتایج همچنین مشخص نمود که ضریب مسیر برای محیط قانونی بر بهره وری منابع انسانی، برابر با 0.197 می باشد. نتایج تحقیق حاضر مشخص نمود که ضریب مسیر برای نظام های اطلاعاتی مدیریتی بر بهره وری منابع انسانی، برابر با 0.758 می باشد. محیط قانونی به عنوان مسائلی مهم در فدراسیون های ورزشی می تواند به خوبی بر شکل گیری نظام های اطلاعاتی مدیریتی و همچنین بهبود بهره وری منابع انسانی به خوبی تاثیرگذار باشد.
۱۷.

تدوین الگوی شایستگی های شغلی مدیران ورزشی (مطالعه موردی: مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیران الگوی شایستگی ادارات کل ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 881 تعداد دانلود : 142
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین الگوی شایستگی مدیران ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش این پژوهش کاربردی بوده و به صورت آمیخته انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی را افراد صاحب نظر در امور انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی کشور تشکیل دادند. نمونه گیری در بخش کیفی نیز به صورت ترکیبی از روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی صورت گرفت. علاوه براین، در مرحله تأیید الگو، جامعه آماری شامل کلیه افراد شاغل در حوزه ستادی مدیریت کل ورزش و جوانان استان ها، مدیران تربیت بدنی دانشگاهی و اساتید منتخب مدیریت ورزشی دارای سابقه مدیرت در حوزه اداره ورزش و جوانان بودند. داده های پژوهش از طریق بررسى اسناد و مدارک طى مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، مسئولان، متخصصان و مدیران حوزه ورزش انجام گرفت. در قسمت کیفی نیز با استفاده از روش داده بنیاد، الگوی شایستگی مدیران با 91 مفهوم، 11 مقوله و سه طبقه تبیین گشت و درنهایت، پس از تجزیه وتحلیل نهایی در قالب ""الگوی شایستگی مدیران کل ورزش و جوانان"" ارائه گردید و درادامه، با استفاده از نرم افزار پی .ال .اس مورد آزمون و تأیید قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که شایستگی ها می توانند به عنوان زبانی مشترک برای کارکردهای مختلف منابع انسانی مطرح باشند و در نیازسنجی آموزشی افراد، تهیه و ارزشیابی برنامه آموزشی، ارزشیابی کارایی و اثربخشی آموزشی و برنامه ریزی برای رشد و پیشرفت فرد به کار روند.
۱۸.

تبیین و تدوین الگوی تصمیم گیری های راهبردی مالی (عوامل محیطی) در کمیته ملی المپیک ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری راهبردی عوامل محیطی کمیته ملی المپیک مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 116 تعداد دانلود : 527
هدف از پژوهش حاضر، تبیین و تدوین الگوی تصمیم گیری های راهبردی مالی (عوامل محیطی) در کمیته ملی المپیک ج.ا.ا. بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و براساس رویکرد تحقیق، آمیخته است. جامعه آماری پژوهش در دو بخش کیفی و کمی (کلیه مدیران کمیته ملی المپیک) (64 نفر) و متخصصان و خبرگان آشنا به تصمیم های راهبردی مالی در کمیته ملی المپیک (96) بود. نمونه گیری از طریق تکنیک گلوله برفی انجام گرفت. به صورت کلی، تعداد نمونه برابر با 160 نفر و پرسشنامه های صحیح بازگردانده شده، 147 مورد بود. به منظور آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری (نرم افزار Smart PLS) استفاده شد. از موارد مورد بررسی، چولگی و کشیدگی، بارهای عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا (معیارAVE )، روایی واگرا، مقادیرt-values، R Square یا R2، معیار Q2 (Stone- Geisser Criterion)، معیار Redundancyو معیار GOFxci بود. روایی و پایایی ابزار مورد استفاده تأیید شد و نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی، سیاسی، فناوری، فرهنگی- اجتماعی و قانونی از عوامل محیطی اساسی مؤثر بر تصمیم گیری های راهبردی مالی در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران است. امید است تصمیم گیران کمیته ملی المپیک، با بررسی نتایج پژوهش حاضر و مدنظر قرار دادن عوامل محیطی منفی (تأثیر عوامل سیاسی بر تصمیم گیری ها و...)، تأثیرات منفی آن را کاهش و تأثیرات عوامل محیطی مثبت (تأثیر فناوری بر تصمیم گیری ها و ...) را افزایش دهند.
۱۹.

بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با سرمایه فکری با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری خدمتگزار جامعه پذیری سازمانی سرمایه فکری کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 48 تعداد دانلود : 370
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر سرمایه فکری با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان زن و مرد ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی به تعداد 219 می باشد. که با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند 196 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار، سرمایه فکری و جامعه پذیری استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده نرم افزارهای آماری LISREL, SPSS تحلیل شدند. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که اثر مستقیم رهبری خدمتگزار (35/0) و جامعه پذیری سازمانی(47/0) بر سرمایه فکری در سطح 001/0 مثبت و معنی دار می باشد.اثر مستقیم رهبری خدمتگزار (69/0) بر جامعه پذیری سازمانی در سطح 001/0 مثبت و معنی دار می باشد. اثر غیر مستقیم رهبری خدمتگزار بر سرمایه فکری با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی (30/0) در سطح 001/0 مثبت و معنی دار می باشد.
۲۰.

تحلیل عاملی تأییدی پرسش نامه تجربه مشتری در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل عاملی تأییدی انعطاف پذیری پیگیری تجربه مشتری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : 486 تعداد دانلود : 707
سازمان ها به منظور بهبود کیفیت خدمات و افزایش قدرت رقابتی، با شناسایی عوامل تجربه مشتری قادر خواهند بود تا در هر بار تعامل مشتری با سازمان، تجربه ارزشمندی را ایجاد نمایند و با مدیریت این تجربه، محصول یا خدمت بهتری را ارائه کنند. هدف از مطالعه حاضر، تحلیل عاملی تأییدی پرسش نامه تجربه مشتری در ورزشمی باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 466 نفر از بازیکنان فوتبال حاضر در باشگاه های لیگ برتر بود که براساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 236 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق پرسش نامه تجربه مشتری سندرسون و لیان (2011) بود،. روایی صوری و محتواییپرسش نامه توسط متخصصین تأیید و ثباتدرونی کلی پرسش نامهدر یک مطالعه راهنما 88/0α=به دست آمد. نتایج نشان می دهد که درمجموع هفت عامل انعطاف پذیری با ضریب آلفای (92/0)، دانش با ضریب (87/0)، تماس شخصی با ضریب (89/0)، درک نیازهای مشتری با ضریب (86/0)، پیگیری امور با ضریب (88/0)، تحقق وعده ها با ضریب (87/0) و پاسخ گویی با ضریب (85/0) می توانند 5/87 درصد از واریانس کل تجربه مشتری را تبیین نمایند. مدیران باشگاه ها نیز از طریق شناسایی عوامل مؤثر بر تجربه بازیکنان خود می توانند به ایجاد تجارب سودمند بپردازند و وفادارسازی را همراه با ارزش آفرینی در ورزشکاران تثبیت نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان