ابراهیم علی دوست قهفرخی

ابراهیم علی دوست قهفرخی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۰ مورد.
۱.

تحلیل استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی فعال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری ماجراجویانه موج سواری کوهنوردی اسکی بیابان گردی استراتژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 128 تعداد دانلود : 383
صنعت گردشگری در قرن بیست و یکم رشد انفجاری داشته و جایگاه ویژه ای در تولید ناخالص داخلی (GDP) و رشد اقتصادی کشورها پیدا کرده است. گردشگری ورزشی بخش مهمی از صنعت گردشگری است و انواع گوناگونی دارد. در سال های اخیر؛ گردشگری ورزشی فعال رشد فزاینده ای در بازارهای گردشگری بین المللی پیدا کرده است. از همین رو؛ هدف این تحقیق تحلیل استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی فعال ایران در سطح بین المللی بود. روش شناسی تحقیق از نوع آمیخته (کیفی و کمی) بود. به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیرامون گردشگری ورزشی فعال ایران از مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. در این تحقیق با 37 خبره مصاحبه های عمیقی انجام شد و از کارگروه تخصصی برای تحلیل، تدوین و ارزیابی استراتژی ها استفاده شد. یافته ها نشان داد بازاریابی ضعیف مهمترین ضعف، وجود جاذبه های فراوان گردشگری ورزشی فعال مهمترین قوت، ارزش بالای ارزهای بین المللی در ایران مهمترین فرصت و تحریم های آمریکا مهمترین تهدید گردشگری ورزشی فعال ایران در سطح بین المللی هستند. بازاریابی دیجیتالی، بازاریابی ویروسی و بازاریابی اینفلوئنسری سه روش بازاریابی مدرن در توسعه صنعت گردشگری هستند که به منظور افزایش سهم بازار گردشگری ورزشی فعال ایران در بازار بین المللی باید از آنها به خوبی استفاده کرد.
۲.

نقش تعدیل گر بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد کسب و کارهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی کارآفرینانه سرمایه فکری عملکرد کسب وکار ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 653 تعداد دانلود : 882
مقدمه: امروزه با تغییر منابع ارزش آفرینی و تمرکز بر منابع نامشهود به جای منابع فیزیکی، سرمایه فکری می تواند به عنوان شاخصی برای ارزیابی تأثیر بازاریابی در عملکرد کسب وکارها از جمله کسب وکارهای ورزشی به کار رود. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل گر بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد کسب وکارهای ورزشی بود. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش که با روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفت، کارآفرینان کسب وکارهای ورزشی فعال در استان خراسان بزرگ (رضوی، جنوبی و شمالی) بودند. به دلیل محدود بودن جامعه، نمونه آماری به روش کل شمار انجام گرفت (150n=). ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل بر 49 پرسش تخصصی در طیف پنج گزینه ای لیکرت همراه با روایی و پایایی مطلوب بود. به منظور آزمون برازش مدل کلی پژوهش، از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که نه تنها بازاریابی کارآفرینانه نقش تعدیل گر در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد کسب وکار ورزشی دارد، بلکه تأثیر عناصر سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) بر عملکرد کسب وکار ورزشی را نیز تعدیل می کند. نتیجه گیری: این پژوهش به منظور بررسی نقش تعدیل گر بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد کسب وکارهای ورزشی صورت گرفت که علاوه بر نتایج آماری حاصله، این مطلب روشن شد که از مهم ترین وظایف مدیران و کارآفرینان به منظور موفقیت و بهبود در عملکرد مالی و غیرمالی کسب وکارهای ورزشی، شکل دهی و هدایت رفتار کارآفرینانه در کنش های بازاریابی و مدیریتی است.
۳.

Interactive Modeling of Green Supply Chain Management Components in Sports Businesses: A Process-Oriented and Hierarchical Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Green Supply Chain Green Supply Chain Management (GSCM) ISM Sports Businesses

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 443 تعداد دانلود : 80
This article aims to identify the relationships among components of green supply chain management (GSCM) in sport businesses through interpretive structural modeling (ISM) and classifying those components according to their driving and dependence power. This study developed in two phases. In the first phase, literature was reviewed and 12-components of GSCM were identified. Then, in the second phase, the GSCM components in sports businesses were structured using ISM and the hierarchical and interactive model of GSCM in sports businesses was developed. The results showed that among the 12-components, ‘internal/external pressure’, ‘rules, regulations and standards’ and ‘green resources’ were the drivers and cornerstones of the formation and change of other factors. Based on the research findings, the key driver and components for achieving GSCM in sports businesses are providing infrastructure (green resources), adhering to norms (internal and external pressure), and setting its executive guarantees (rules, regulations and standards). Therefore, to achieve ‘economic benefits’ and create a ‘green market’ in the sports industry, emphasis and investment on these issues will be helpful. The current paper attempts to develop a conceptual framework for GSCM in sports businesses.
۴.

طراحی مدل مسئولیت اجتماعی فدراسیون ورزش دانش آموزی با رویکردی آمیخته(کیفی و کمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش دانش آموزی فدراسیون مسئولیت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 749 تعداد دانلود : 150
هدف از این پژوهش، طراحی مدل مسئولیت اجتماعی فدراسیون ورزش دانش آموزی ایران بود. این پژوهش، کاربردی و با رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی نمونه شامل خبرگان آگاه به موضوع ورزش دانش آموزی در سه بخش آکادمیک، اجرایی و ورزشی بود. نمونه گیری هدف مند بود و با توجه به رویکرد غیر احتمالی آن تا نقطه ای ادامه پیدا کرد که به اشباع نظری رسیدیم. بنابراین 12 مصاحبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش کمی جامعه آماری شامل اعضای هیأت رئیسه، کارشناسان، مدیران ستادی ورزش دانش آموزی، معاونین تربیت بدنی و سلامت، روسای ادارات، هیات ها و انجمن های ورزش دانش آموزی بودند که به صورت هدفمند 219 به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی از تحلیل مضمون با نرم افرار MAXQDA استفاده شد. همچنین در بخش کمی به منظور تأیید فرضیات به دست آمده از بخش کیفی از روش تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی با کمک نرم افزار های SPSS و LISREL ستفاده شد. نتایج نشان داد که نقطه ی اشباع در نمونه ی کیفی ایجاد 36 کد اولیه، 4 عامل (اقتصادی، بشردوستانه، قانونی و اخلاقی) و 1 کد محوری ( مسئولیت اجتماعی فدراسیون ورزش دانش آموزی) متفاوت می کند که در مجموع 422 فراوانی کلی را در مصاحبه ها دارند. همچنین فرضیه های شناسایی شده در بخش کیفی به صورت کمی مورد تأیید قرار گرفتند. نتایج این پژوهش برای سیاست گذاری و تدوین برنامه راهبردی به منظور توسعه مسئولیت اجتماعی در بین کارکنان فدراسیون، ذی نفعان، معلمان و انجمن ها و هیأت های ورزشی در ورزش دانش آموزی کاربردی خواهد بود.
۵.

Modeling the challenges affecting the internationalization of the Persian Gulf Pro League(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Challenges Internationalization micro and macro environment Persian Gulf Pro League

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 393 تعداد دانلود : 816
Background : Internationalization of sports leagues can have several benefits, including increased exposure to a global audience; improved competitiveness; and enhanced financial opportunities and cultural exchange. Overall, the internationalization of a sports league can help it grow, become more competitive, and reach a wider audience, leading to benefits for both the league and its fans. Aim: The main objective of this research was to develop a model of challenges affecting the internationalization of the Persian Gulf Pro League (PGPL). Materials and Methods: We conducted twenty in-depth interviews with expertise involved in the functioning of the PGPL who were recruited using a convenience sampling method. The data was analyzed using grounded theory method, including open, axial, and selective coding. During the analysis, we identified 85 codes that generated 49 general concepts. Subsequently, through further reviewing the concepts and their combination with each other, we identified twenty tow final categories that affect the internationalization of PGPL. These categories were classified into five main dimensions: political-economic; managerial; legal; technical-marketing and socio-cultural. Results : According to the research findings, it is necessary for the Iranian football managers and practitioners to first address the challenges affecting the internationalization of the PGPL and then provide the required conditions and platforms with attitude-behavioral alignment to move toward internationalization. Conclusion: The study suggests that Iranian football managers and practitioners need to address challenges hindering the internationalization of the PGPL and provide the necessary conditions and platforms to facilitate the process. By doing so, the PGPL can expand its presence and competitiveness in the global football industry, leading to growth and success.
۶.

تدوین مدل آمایش زیرساخت های ورزشی شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی آمایش اماکن ورزشی عوامل کالبدی شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 590 تعداد دانلود : 971
هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل آمایش زیرساخت های ورزشی شهرداری تهران بود. جامعه آماری را مدیران و کارشناسان ستادی سازمان ورزش، کارشناسان اداره های تربیت بدنی مناطق22گانه و مدیران مجموعه های ورزشی و سایر سازمان های شهرداری تهران مرتبط با پژوهش تشکیل دادند. با توجه به حجم نمونه، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید که درمجموع نظرات 237 نفر مورد تحلیل قرار گرفت. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته 69 سؤالی استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تائید 15 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و شهری رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تائید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کولموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی با چرخش واریمکس و با استفاده از دو نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 و آموس استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عوامل کالبدی و زیرساختی با ضریب 82/0 میزان اثرگذاری بیشتری بر آمایش اماکن ورزشی شهرداری دارد. بعدازآن به ترتیب عوامل مالی (77/0)، عوامل فرهنگی اجتماعی (76/0) و عوامل مدیریتی (65/0) در برنامه ریزی آمایش تأثیرگذار هستند. با توجه با نتایج مدیران شهرداری تهران برای برنامه ریزی و طراحی زیرساخت های ورزشی می توانند از فرآیند آمایش اماکن و جنبه های مختلف برای توسعه زیرساخت ها استفاده کنند که درنهایت با پیروی از این فرایند باعث توسعه پایدار شهری شود.
۷.

طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی استان یزد

کلید واژه ها: برنامه راهبردی توسعه یزد SWOT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 275
هدف از این پژوهش، طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی استان یزد بود. پژوهش حاضر از نظر راهبرد توصیفی، از نظر مسیر اجرا راهبردی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق ً33 نفر از استادان تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی استان (12 نفر)، مدیران هیأت علمی تربیت بدنی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری استان (2 نفر)، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی استان (12نفر) و مدیران نهادهای دولتی و خصوصی استان بودند که در زمینه فعالیت های ورزشی نقش دارند (7 نفر). پرسشنامه تهیه شده حاوی 32 سؤال در زمینه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ورزش همگانی استان بود. برای تعیین روایی پرسشنامه از 11 نفر از استادان صاحب نظر گرایش مدیریت ورزشی نظرخواهی شد، که پرسشنامه مورد تأیید آنها قرار گرفت. به منظور اندازه گیری قابلیت پایایی، از روش آلفای کرونباخ و نرم افزار SPSS استفاده شد. این مقدار براساس داده های حاصل از پرسشنامه 89/. است که نشان می دهد پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت پایایی لازم برخوردار است. یافته ها نشان داد که در زمینه ورزش همگانی، 8 قوت، 10 ضعف، 9 فرصت و 11 تهدید وجود دارد که پس از تجزیه وتحلیل آنها در ماتریس SWOT و بحث و تبادل نظر گروهی مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزش همگانی استان یزد در منطقه SO قرار دارد و در نهایت، براساس تحلیل های راهبردی اقدام به تدوین راهبردهای لازم برای توسعه ورزش همگانی در این استان شد.
۸.

شناسایی مؤلفه های حکمرانی مطلوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی مفهومی ( ارائه یک نظریه داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمرانی مطلوب دو و میدانی رویکرد نوخاسته نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 27 تعداد دانلود : 351
چکیده مقدمه: پژوهش پیش رو با هدف شناسایی مؤلفه های حکمرانی مطلوب و ارائه الگوی مفهومی در فدراسیون دو و میدانی انجام گرفته است. روش پژوهش: این تحقیق کیفی با رویکرد نوخاسته (گلیزری) در پی شناسایی مؤلفه های حکمرانی، کشف نگرانی عمده مشارکت کنندگان، به منظور حل مشکلات اساسی و در نهایت ارائه یک الگوی بومی برای رشته ورزشی دو و میدانی است. جامعه پژوهش شامل تمامی ذی نفعان فدراسیون است که به این منظور، 23 نفر از خبرگان آشنا به حوزه حکمرانی به صورت هدفمند و گلوله برفی برای مصاحبه های عمیق ساختارنیافته انتخاب شدند و داده ها به صورت همزمان با استفاده از مجموعه ای از کدگذاری های باز، محوری، انتخابی و یادنوشت نگاری تحلیل شدند. 14 تن از مشارکت کنندگان با تأیید یافته های پژوهش، روایی و پایایی آن را ارزیابی و تأیید کردند. یافته ها: نتایج نشان داد مهم ترین نگرانی های مشارکت کنندگان در چهار طبقه؛ عوامل زمینه ای، پدیده، راهبرد و پیامدها دسته بندی شدند. در پژوهش «نقش قانون و حاکمیت قانون» که از مؤلفه های حکمرانی مطلوب محسوب شد، مقوله محوری پژوهش را به خود اختصاص داد و در محدوده این مؤلفه، فرایند اجتماعی پایه با راهبرد حرکت به سمت قانون مداری شکل گرفته است. نتیجه گیری: از دیدگاه مشارکت کنندگان، رعایت مؤلفه های حکمرانی در فدراسیون دو و میدانی، اثربخشی، کارامدی و مسئولیت پذیری را در پی خواهد داشت
۹.

تدوین مدل آمایش زیرساخت های ورزشی شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی آمایش اماکن ورزشی عوامل کالبدی شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 542 تعداد دانلود : 920
هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل آمایش زیرساخت های ورزشی شهرداری تهران بود. جامعه آماری را مدیران و کارشناسان ستادی سازمان ورزش، کارشناسان اداره های تربیت بدنی مناطق22گانه و مدیران مجموعه های ورزشی و سایر سازمان های شهرداری تهران مرتبط با پژوهش تشکیل دادند. با توجه به حجم نمونه، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردید که درمجموع نظرات 237 نفر مورد تحلیل قرار گرفت. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته 69 سؤالی استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تائید 15 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و شهری رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تائید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی ازجمله کولموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی با چرخش واریمکس و با استفاده از دو نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 و آموس استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عوامل کالبدی و زیرساختی با ضریب 82/0 میزان اثرگذاری بیشتری بر آمایش اماکن ورزشی شهرداری دارد. بعدازآن به ترتیب عوامل مالی (77/0)، عوامل فرهنگی اجتماعی (76/0) و عوامل مدیریتی (65/0) در برنامه ریزی آمایش تأثیرگذار هستند. با توجه با نتایج مدیران شهرداری تهران برای برنامه ریزی و طراحی زیرساخت های ورزشی می توانند از فرآیند آمایش اماکن و جنبه های مختلف برای توسعه زیرساخت ها استفاده کنند که درنهایت با پیروی از این فرایند باعث توسعه پایدار شهری شود.
۱۰.

تدوین استراتژی های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استراتژی ورزش قهرمانی ایران المپیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 484 تعداد دانلود : 40
یکی از مقدمات دستیابی به مراحل بالاتر و ارتقاء در هر حوزه ای؛ شناخت محیط، تصمیم گیری و تصمیم سازی مناسب در زمان مناسب و برخورداری از برنامه ای اثرگذار و پویا همراه با شناخت نسبی نسبت به تحولات احتمالی در آینده محسوب می شود. تدوین استراتژی در این راستا معنا می یابد. این تحقیق با هدف تدوین استراتژی های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024 انجام شد. در این تحقیق تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی ورزش قهرمانی انجام و موقعیت استراتژیک و استراتژی های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های فوق مشخص شد. همچنین در این پژوهش ضمن مطالعه اسناد بالادستی کشور، از برنامه های استراتژیک ورزشی سایر کشورها نظیر روسیه، انگلیس، آمریکا و ... به منظور کمک به طراحی برنامه جامع و تدوین استراتژی های ورزش قهرمانی ایران استفاده شد. جامعه آماری پژوهش 174 نفر از مدیران وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، مسئولان، مربیان و متخصصین ورزشی بودند که نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از فرم های نظرسنجی، پرسشنامه (پس از تعیین اعتبار و پایایی) و جلسات بحث گروهی استفاده شد و نتایج تحقیق نشان داد که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپیک از 9 قوت، 16 ضعف، 10 فرصت و 10 تهدید برخوردارند. ماتریس عوامل درونی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در المپیک نشان داد که مجموع نمرات ماتریس 723/1 است که نشان دهنده غلبه ضعف ها بر قوت ها است. در ماتریس عوامل بیرونی نیز مجموع نمرات ماتریس بیرونی 467/1 است که نشان دهنده غلبه تهدیدها بر فرصت های محیطی ورزش قهرمانی کشور است. تحلیل ماتریس داخلی و خارجی نشان دهنده آن است که موقعیت استراتژیک ورزش قهرمانی WT می باشد و این نشان دهنده چیرگی ضعف ها بر قوت ها و عدم توانایی در استفاده از فرصت ها و دفع تهدیدهاست و اجرای استراتژی تدافعی را برای رسیدن به هدف می طلبد. البته استراتژی های برخاسته از فرصت، رشته های ورزشی جدید در المپیک 2024 و تلاش به تغییر موقعیت راهبردی  از WT به ST، امکان دستیابی ایران به جایگاه هشتم در المپیک 2024 را تسهیل خواهد کرد. 
۱۱.

بررسی تاثیر توانمندسازی روان شناختی بر کیفیت خدمات داخلی در کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رفتار سازمانی مدیریت ورزش توانمندسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 912 تعداد دانلود : 709
مقدمه: کیفیت خدمات داخلی موضوع جدیدی در ادبیات مدیریت و رهبری است که پژوهش های محدودی در مورد آن و عوامل اثرگذار بر آن، انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر توانمندسازی روان شناختی بر کیفیت خدمات داخلی در کارکنان زن وزارت ورزش و جوانان بود. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان زن حوزه ستادی وزارت ورزش و جوانان بود که تعداد 232 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه تعدیل شده ی توانمندسازی روان-شناختی اسپریتزر (1995) با پنج بعد (احساس شایستگی، استقلال، تاثیر، معنی دار بودن و اعتماد) و پرسش نامه کیفیت خدمات داخلی دی ژی (2005) با سه بعد (سطح فردی، واحدی و سازمانی) بود. داده ها از طریق روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شد. یافته ها: تحلیل های مدل سازی معادلات ساختاری، برازندگی الگوی پیشنهادی را تایید کرد. نتایج حاکی از تاثیر مثبت احساس اعتماد (14/0)، شایستگی (57/0) بر کیفیت خدمات داخلی سطح فردی بود. احساس معنی دار بودن شغل (16/0) و تاثیر (41/0) بر کیفیت خدمات داخلی سطح واحدی تاثیر مثبت داشت و هم چنین تاثیر احساس استقلال (24/0)، اعتماد (22/0)، شایستگی (13/0-)، معنی دار بودن شغل (17/0) و تاثیر (20/0) بر کیفیت خدمات داخلی سطح سازمانی مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، یکی از روش های ترغیب کارکنان زن برای درگیری در رفتارهای فرانقش و ارائه خدمات داخلی با کیفیت بالا، توانمندسازی روانشناختی است.
۱۲.

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر در مدیریت ضدبازاریابی داروهای دوپینگ در ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضدبازاریابی دوپینگ ورزشکار سوء مصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 671 تعداد دانلود : 678
از جمله مسائلی که در سال های اخیر نظرجوانان و نوجوانان بسیاری را به خود جلب کرده است توجه به ظاهر بدنی به وسیله افزایش حجم و توده عضلانی می باشد که باعث افزایش شیوع اختلالات تغذیه ای و عادات مصرف مواد نیروزا در بین جوانان و نوجوانان گردیده است. ضد بازاریابی را می توان روشی مناسب برای کاهش مصرف محصولاتی دانست که مصرف آنها می تواند مشکلاتی را برای افراد و جامعه ایجاد نماید. از این رو هدف این تحقیق ارائه مدل آمیخته ضدبازاریابی داروهای غیرمجاز در ورزش ایران بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. روش تحقیق آمیخته ترکیبی از بخش های کیفی و کمی است. در بخش کیفی این تحقیق، از روش مصاحبه های کیفی نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان مدیریت بازاریابی ورزشی (اساتید دانشگاهی) بوده که تعداد 24 نفر اعضای پنل دلفی جامعه را تشکیل داده اند. تعداد 19 نفر از خبرگان عضو پنل دلفی به عنوان نمونه تحقیق با محقق همکاری نمودند. در این تحقیق برای شناسایی عوامل از روش دلفی فازی و برای رتبه بندی مولفه ها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. بر این اساس عوامل زیر به نام های محصول، قیمت، محل فروش، ترویج، شواهد عینی، افراد، فرایندها، بسته بندی، پرداخت، تفسیر عمومی، بررسی و آنالیز، سیاست، روابط عمومی و شبکه های اختصاصی شناسایی شدند. باتوجه به نتایج بدست آمده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، ترویج مهم ترین مولفه موثر در مدیریت ضدبازاریابی می باشد.
۱۳.

مدل مفهومی اثر بخشی ورزش قهرمانی (با نظر ذینفعان کلیدی و اولیه) ارائه مدل مفهومی اثربخشی ورزش قهرمانی بر اساس نظر ذی نفعان کلیدی و اولیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری کارایی مدیریت ذی نفع بهبود عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 917 تعداد دانلود : 988
هدف از این تحقیق تدوین مدل اثر بخشی ورزش قهرمانی طبق نظر ذی نفعان است. این مطالعه از نوع پژوهش های آمیخته تشریحی است که در دو بخش انجام می گردد. بخش اول پژوهش، شامل شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان ورزش قهرمانی با نظر خبرگان ورزش(13 خبره منتخب ورزشی به روش هدفمند) می باشد که به صورت ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در بخش دوم ،کیفی می-باشد. برای انجام مصاحبه بخش دوم، جامعه آماری پژوهش را ذینفعان اصلی و اولیه شناسایی شده در بخش قبلی، می باشند که این افراد، به صورت گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب گردیدند(18 مصاحبه با 16 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). پایایی کدگذاری ها با استفاه از روش مطالعه ی حسابرسی فرایند نتایج 4/74% به دست آمد. نتایج بخش اول نشان داد که 27 ذینفع ورزش قهرمانی وجود دارند و در ادامه ذینفعان رتبه بندی گردیدند و در ماتریس علاقه- قدرت قرار گرفتند. نهایتا هر یک از مؤلفه های شناسایی شده در الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین قرار گرفت.
۱۴.

شناسایی شاخص های مدیریت داوطلبان ورزش دانشگاهی با تاکید بر متغیرهای رفتار سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت رفتار داوطلبان ورزش دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 578 تعداد دانلود : 951
چکیده این پژوهش با هدف شناسایی شاخص های مدیریت داوطلبان ورزش دانشگاهی با تاکید بر متغیرهای رفتار سازمانی انجام شد. جامعه این پژوهش 13 نفر اساتید هیئت علمی دانشگاه ها و خبرگان شاغل در سازمان های ورزشی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش سیستماتیک انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه بود. درصد توافق درون موضوعی مصاحبه ها برابر است با 91/0 که مناسب می باشد. یافته های پژوهش نشان داد استراتژی های سازمان، حفظ و نگهداری، توسعه و بهسازی، کشف و ارزیابی، استخدام و بکارگیری به عنوان شاخص های اصلی بر مدیریت رفتار داوطلبان در ورزش دانشگاهی موثر است. بر این اساس پیشنهاد می شود مدیران ورزش دانشگاهی بر تاکید بر عوامل مذکور ، مدیریت بهینه ای بر رفتار داوطلبان داشته باشند تا موفقیت های ورزش دانشجویی شکل گیرد.
۱۵.

موانع و تسهیل کننده های گذار ورزشکاران المپیکی ایران از حرفه ورزش به زندگی اجتماعی

کلید واژه ها: انتقال/گذار شغلی ورزشکاران زندگی اجتماعی ورزشکاران بازنشستگی و ورزشکاران مهارت های زندگی و ورزشکاران مهارت های شغلی ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 808 تعداد دانلود : 195
هدف این مقاله بررسی و شناخت عوامل تسهیل کننده و موانع بر انتقال ورزشکاران المپیکی از حرفه ورزش به زندگی اجتماعی آنان می باشد. روش پژوهش، کیفی از نوع گراندد تئوری با رویکرد اشتراوس و کوربین (نسخه 2014،1998) با کمک نرم افزار مکس کیودی 2020 بود. جامعه این پژوهش شامل افرادی است که در حیطه ورزش های المپیکی، عملکرد و تجربه غنی داشتند، از جمله مدیران سازمان های المپیکی، مربیان، ورزشکاران المپیکی بازنشسته و اساتید علوم ورزشی. در این پژوهش مهم ترین ویژگی نمونه ها، داشتن تجربه و دانش یا تخصص مرتبط بود. مجموعه نمونه ها تا اشباع نظری به 19 نفر رسید. کدهای اولیه 644 مورد و پس از بررسی همپوشانی ها و تعیین مؤلفه ها 103 کد و 15 مؤلفه در دو پدیده موانع و تسهیل کننده ها در دو بلوک شکل گرفت. بیشتر تسهیل کننده ها برای قهرمانان کشورمان، نقش خود ورزشکار و نیز محیط رشد وی و بیشترین موانع ساختار سازمان های ورزشی کشور، مدیریت و دیدگاه/انتظارات جامعه از قهرمانان ورزشی است
۱۶.

تاثیرات برنامه ورزشی نود بر داوران فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ورزشی90 داوران فوتبال فوتبال لیگ برتر خلیج فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 886 تعداد دانلود : 993
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیرات برنامه ورزشی 90 بر داوران فوتبال ایران بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن را 15تن از صاحب نظران تأیید کردند. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 82/0به دست آمد. جامعه آماری شامل 180 نفر از داوران و کمک داوران فعال و حرفه ای فوتبال ایران بود که در لیگ برتر خلیج فارس و لیگ آزادگان قضاوت می کردند. در نهایت با استفاده از فرمول کوکران 123نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پس از جمع آوری پرسشنامه و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون تی تک نمونه در سطح معنا داری 05/0 استفاده شد. نتایج پژوهش براساس میانگین در دو بخش تأثیرات منفی و مثبت نشان داد که در بخش تأثیرات منفی، گویه برنامه ورزشی 90 به داوران فرصتی برای دفاع از خود نمی دهد، بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده و از بین گویه های تأثیر مثبت نیز برنامه ورزشی 90 بازیکنان و مربیان پرحاشیه و جنجالی هنگام مسابقه را به داوران معرفی می کند، بیشترین میانگین را کسب کرده است. در نهایت می توان گفت که برنامه ورزشی 90 با کارشناسی دقیق و صحیح صحنه های داوری و همچنین پوشش نقاط مثبت قضاوت داوران می تواند به کاهش اشتباهات و بهبود عملکرد داوران کمک کند.
۱۷.

شناسایی راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین مالی تأمین مالی پروژه تأمین مالی بدهی تأمین مالی سرمایه تأمین مالی جمعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 734 تعداد دانلود : 669
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه ای کشور بود. روش پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی بود و اطلاعات موردنیاز با استفاده از مطالعات اسنادی و مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان به دست آمد. جامعه آماری پژوهش اساتید دانشگاهی با تخصص در زمینه های مدیریت ورزشی، اقتصاد و کارآفرینی، مدیران ارشد و متصدیان ورزش حرفه ایران و مدیران ارشد شرکت ها و صندوق های تأمین سرمایه بودند. روش نمونه گیری به صورت غیر تصادفی و هدفمند بود و مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت (20 مصاحبه). در اثر تجزیه وتحلیل داده ها در خصوص راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه ای ایران راهبردهای تأمین مالی مبتنی بر دارایی ها متشکل از تأمین مالی مبتنی بر اماکن، تأمین مالی مبتنی بر بدهی، تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، تأمین مالی مبتنی بر مشارکت و تأمین مالی مبتنی بر هدایا و کمک ها؛ منابع درآمدی ورزشی متشکل از تبلیغات، حامیان مالی، حق پخش، روز بازی، مبتنی بر برند، مبتنی بر ورزشکاران و هواداران و مبتنی برکالا و خدمات و مؤلفه های عملیاتی متشکل از اقدامات اجرایی و مالکیت مطلوب نیز به عنوان مهم ترین مقوله های اصلی و فرعی تأمین مالی در ورزش حرفه ای ایران معرفی شدند. آگاهی از این راهبردها نقشه راه روشنی را برای پیاده سازی مدل مطلوب تأمین مالی در ورزش حرفه ای پیش روی متصدیان ورزش کشور قرار می دهد.
۱۸.

اثر شبکه های اجتماعی در ارتقای ارزش ویژه برند باشگاه پرسپولیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی ارزش ویژه برند بازاریابی ورزشی .باشگاه پرسپولیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 203 تعداد دانلود : 760
هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر شبکه های اجتماعی در ارتقای ارزش ویژه برند باشگاه پرسپولیس بود. جامعه آماری تحقیق حاضر هواداران باشگاه پرسپولیس در سطح شهر تهران بودند و با توجه به جدول مورگان ۳۸۴ نفر نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به تأیید 12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن 0/86 به دست آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه مورد استفاده بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از روش های آماری توصیفی و آزمون کلموگروف اسمیرنف و تحلیل عاملی تأییدی و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 و PLS نسخه 3 در سطح معناداری 0/05 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان دارد، شبکه های اجتماعی و ابعاد هفت گانه آن در ارتقای ارزش ویژه برند باشگاه پرسپولیس اثر مثبت دارد. با توجه به گسترش سطح استفاده از رسانه های اجتماعی در جامعه، باشگاه پرسپولیس باید برای معرفی برند خود، ایجاد وفاداری و رضایت در بین مخاطبین، با معرفی برنامه های خود بتواند بهتر از این موقعیت استفاده کند.
۱۹.

تحلیل و مدل سازی نظام جبران خدمات در نگهداشت کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جبران خدمات نگهداشت کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 459 تعداد دانلود : 643
هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل و بررسی نظام جبران خدمات بر نگهداشت کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان و ارائه مدل بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان می شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی و روایی آن به وسیله آلفای کرونباخ و مدل معادلات ساختاری تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS و SPSSنسخه 24 انجام گرفت. نتایج نشان داد که نظام جبران خدمات با شدت «610/0»، حقوق و دستمزد با شدت «764/0»، تساوی درون سازمانی با شدت تاثیر «824/0»، تساوی برون سازمانی با شدت «832/0»، پاداش با شدت «854/0» و همچنین بیمه و بازنشستگی با شدت «794/0» بر نگهداشت کارکنان تاثیر دارند؛ همچنین بین کلیه متغیرهای تحقیق و نگهداشت کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
۲۰.

طراحی ساختار مدیریت دانش در مرکز ملی نوآوری و فناوری های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ذخیره دانش توزیع دانش کاربرد دانش مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 488 تعداد دانلود : 674
این پژوهش با هدف طراحی ساختار مدیریت دانش در مرکز ملی نوآوری های فناوری های ورزشی انجام شد. سؤال های این پژوهش با عنوان ساختار مناسب برای ذخیره، توزیع و کاربرد دانش مطرح شدند. سپس به جمع آوری مطالب از منابع و شناخت کامل از ساختار سازمانی مرکز ملی نوآوری های ورزشی پرداخته شد. پس از آن، مصاحبه با استفاده از سؤال های نیمه ساختاریافته با پاسخ باز، از جامعه آماری مدنظر انجام شد که شامل چهار نفر از اساتید رشته مدیریت و هشت نفر از اعضای مرکز ملی نوآوری های ورزشی بودند. با استفاده از مبانی نظریه پژوهش و تحلیل و کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه، سه مقوله اصلی، 23 مقوله فرعی و 74 مفهوم یا کد باز شناسایی شد. نتایج نشان داد که مهم ترین قسمت طراحی ساختار ذخیره دانش شامل کدگذاری دانش در فرایند ذخیره، نوع فایل مناسب برای ذخیره دانش، نوع محتوای مناسب برای ذخیره با توجه به هرم دانش، تعیین مقادیر مشخص برای ذخیره دانش، آموزش افراد برای ذخیره سازی دانش، تعیین مسئول مدیریت دانش در سازمان، اضافه شدن مسئولیت ذخیره دانش به شرح وظایف سازمانی، موارد تشویقی برای ذخیره دانش، خرید یا سفارش دانش، حجم دانش انتخابی برای ذخیره و مقوله های اصلی توزیع دانش شامل دسته بندی دانش بر اساس موضوع، دسته بندی دانش بر اساس کلمات، دسته بندی دانش بر اساس تیم ها و افراد، امکان درخواست دانش غیرقابل دسترس، دسترسی دادن به افراد مشخص و برای کاربرد دانش نیز دسترسی سریع به دانش، دسترسی آسان به دانش، امنیت دانش، جست وجوی دانش براساس کلمات کلیدی، جست وجوی دانش براساس تیم ها و افراد، فروش دانش، اعمال نظرها بر دانش و جست وجوی دانش براساس موضوع است. با تحلیل نتایج به دست آمده، مفاهیم خاص و مشخصی از ذخیره، توزیع و کاربرد دانش به دست آمد که با تبدیل آن ها به آیین نامه و مدل مفهومی و همچنین آموزش و رهبری آن در ساختار سازمانی می توان فرایند اجرای مدیریت دانش در مرکز ملی نوآوری ورزش را شروع کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان