مظفر یکتایار

مظفر یکتایار

مدرک تحصیلی: استادیارمدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

بررسی عوامل مؤثر روانی بر موفقیت و شکست ورزشکاران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر روانی بر موفقیت و شکست ورزشکاران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش به صورت پیمایشی بود. جامعه آماری شامل ورزشکاران حرفه ای مرد در رشته های گروهی در استان های غرب کشور بود که اطلاعات کامل و دقیقی از آنان در دسترس نبود. بدین منظور، بر حسب انتخاب در دسترس تعداد 200 نفر از این افراد به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. در نهایت پس از پخش و جمع آوری پرسش نامه های پژوهش تعداد 172 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته ای بود. نتایج پژوهش نشان داد در کل تعداد 24 مؤلفه شناسایی شده در 4 دسته عوامل شامل مسائل انگیزشی، جنبه های محیطی، مسائل فردی و مسائل اجرایی دسته بندی شدند. به عبارتی توجه به مسائل انگیزشی، جنبه های محیطی، مسائل فردی و مسائل اجرایی می تواند در شکل گیری موفقیت ها و شکست های ورزشکاران تأثیرگذار باشد.
۲.

تاثیر شایستگی های محوری بر نوآوری سازمان های ورزشی با بررسی نقش میانجی سرمایه فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸
پژوهش حاضر با هدف تاثیر شایستگی های محوری بر نوآوری سازمان های ورزشی با بررسی نقش میانجی سرمایه فکری انجام گرفت.  جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک بود (1200=N). با توجه به حداقل نمونه مورد نیاز در جدول کرجسی مورگان، حجم نمونه 291 نفر تعیین شد که به روش طبقه ای نمونه گیری انجام گرفت. از چهار پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه شایستگی های محوری قاسمی و همکاران (1393)، پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس و همکاران (2000) و پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز- و همکاران (2008) استفاده شد. برای تایید روایی از نظر متخصصان علوم ورزشی و پایایی پرسشنامه نیز با اجرای آزمایشی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه تحقیق و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تائید شد. برای تحلیل از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS نسخه 26 و مدل معادلات ساختاری در نرم افزار Amos نسخه 24 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین شایستگی های محوری و نوآوری، شایستگی های محوری و سرمایه فکری و بین سرمایه فکری و نوآوری در سازمان های ورزشی کشور ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، شایستگی های محوری بر نوآوری، اثر مستقیم؛ به علاوه سرمایه فکری بر نوآوری در سازمان های ورزشی به صورت غیرمستقیم اثر مثبت معناداری دارد.
۳.

تاثیر دلبستگی به رویداد بر نیات رفتاری تماشاگران لیگ برترفوتبال با نقش میانجی رضایت و حس به مکان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۰
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تاثیر دلبستگی به رویداد بر نیات رفتاری تماشاگران لیگ برترفوتبال با نقش میانجی رضایت و حس به مکان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و به لحاظ راهبردی کمی و به حیث مسیر اجرا همبستگی، به لحاظ گردآوری داده ها میدانی و از نظر زمان آینده نگر می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال می باشد. که حداقل 8 بازی از باشگاه مورد نظر خود را بصورت زنده تماشا کرده اند تشکیل می-دهند، بنابراین حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه شد که بصورت هدفمند در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه های دلبستگی به رویداد فانک و جیمز (2006) رضایت از مکان رامکیسون، اسمیت و ویلیر (2013)، نیات رفتاری ژیثمل و همکاران (1996) و در نهایت برای ارزیابی حس به مکان از پرسشنامه موحد و همکاران (1395) استفاده شد. فرضیه های تحقیق در سطح خطاء 5% و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بدست آمده نشان داد دلبستگی به مکان بر رضایتمندی، حس به مکان و نیات رفتاری اثر دارد. حس به مکان بر نیات رفتاری و رضایتمندی بر نیات رفتاری اثر دارد. علاوه بر این مشخص گردید که دلبستگی به مکان بر نیات رفتاری از برند از طریق رضایتمندی اثر مثبت و معناداری دارد. در نهایت نتایج نشان داد که علاوه بر این مشخص گردید که دلبستگی به مکان بر نیات رفتاری از برند از طریق حس به مکان اثر مثبت و معناداری دارد.
۴.

طراحی مدل زمینه ای خلاقیت پایدار در وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۴
برای آنکه سازمان ها بتوانند در دنیای متلاطم و متغیر امروز به حیات ادامه دهند، باید به نوآوری و خلاقیت روی آورند. هدف از پژوهش حاضرطراحی مدل زمینه ای خلاقیت پایدار در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش کیفی بود که با راهبرد نظریه داده بنیاد انجام شد. بدین منظور، با 14 نفر از متخصصان حوزه مدیریت ورزشی به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی مصاحبه های عمیق انجام انجام شد و داده ها به صورت هم زمان با استفاده از رویکرد گلیزری که شامل مجموعه ای از کدگذاری های باز، انتخابی و نظری استبه کمک نرم افزارهای مکس کیودا و میک مک تحلیل شدند. پس از تمامی مراحل کدگذاری، مدل نهایی به دست آمد. یافته ها نشان داد که مقوله های اصلی مدل عبارتند از: عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی و اثرات. مؤلفه های مقوله ها به ترتیب شامل این موارد هستند: شخصیت، توانمندسازی روان شناختی، تعهد فردی؛ حمایت سازمانی، فرهنگ، ساختار، ارتباطات راهبردی سازمان، مدیریت و رهبری؛ زمینه، انگیزه؛ خلاقیت فردی، خلاقیت گروهی و خلاقیت سازمانی.با توجه به یافته ها استنباط می شود که خلاقیت پایدار در وزارت ورزش و جوانان مبتنی بر ابعاد فردی، گروهی و سازمانی از طریق حمایت سازمانی، عوامل زمینه ای، عامل فرهنگ، عامل شخصیت، ساختار سازمانی و عامل انگیزه محقق شود.
۵.

گفتمان کاوی مدیریت تغییر در سازمان های ورزشی بر اساس رویکرد رهبری انطباقی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۴
هدف از این مطالعه گفتمان کاوی مدیریت تغییر در سازمان های ورزشی بر اساس رویکرد رهبری انطباقی در دوران پسا کرونا بود. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی بوده که با روش تحلیل شبکه مضمون «آتراید-استرلینگ» انجام گرفت. جامعه پژوهش را اساتید دانشگاه، مدیران ادارات ورزش و جوانان استان ها و روسای فدراسیون های ورزشی تشکیل می دادند که 17 نفر از آن ها به روش هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها در قالب سه مجموعه: مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر سازماندهی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده چارچوب مذکور متشکل از سه سطح فراگیر به شرح درون سازمانی، مدیریتی و فرا ساختاری می باشد. تغییرات اثربخش و راهبردی زمانی تحقق می یابد که رویکرد انطباقی بر اساس تغییرات ساختاری، روابط انسانی، فناوری، رهبری، تعامل پذیری و نوآوری در زمینه های انعطاف پذیری، هم افزایی، نظم نوظهور، سبک رهبری، شبکه سازی، کمال گرایی، نوآوری باز و انسجام در سازمان های ورزشی رخ دهد تا در درازمدت بقا و کارآمدی خود را تضمین نمایند.
۶.

تحلیل عوامل روان شناختی پدیده طرد شدگی از ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۱۷
 پژوهش حاضر تحلیل عوامل روان شناختی پدیده طرد شدگی از ورزش (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان غرب کشور) بود. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از حیث شیوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرهای کرمانشاه، ایلام، سنندج و همدان (n=250) تشکیل دادند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 152 نفر محاسبه و به منظور جلوگیری از افت نمونه ، 200 پرسش نامه به صورت تصادفی طبقه ای توزیع شد. در این پژوهش از پرسش نامه های محقق ساخته استفاده شد. پرسش نامه بر اساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت تنظیم شده بود. برای بررسی روایی صوری از نظر ده تن از اساتید مدیریت ورزشی بهره گرفته شد و برای روایی محتوایی سئوال های پرسش نامه از مدل لاشه استفاده شد. همچنین پایایی پرسش نامه به وسیله آزمون آلفای کرونباخ بررسی شد. نتایج نشان داد بین طردشدگی و عوامل روان شناختی (610/0-) همبستگی وجود دارد. همچنین بیشترین تأثیر مستقیم مربوط به عوامل روان شناختی–طرد شدگی و کمترین تأثیر مستقیم مربوط به عوامل اجتماعی–عوامل روان شناختی است. لذا مدیران وزارت ورزش و جوانان بایستی جهت جلوگیری از طردشدگی بیشترین تلاش را برای ایجاد جو صمیمیت و همدلی در بین کارکنان به کار ببندند تا با کاهش ادراک طردشدگی در کارکنان بی نزاکتی و عواقب مرتبط بر آن در محیط کار کاهش یابد.
۷.

بوم ناب نوآوری باز در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۹۵
امروزه نوآوری در صنایع گوناگون، دیگر به واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان محدود نیست و به ورای این مرزها رسیده است. این مفهوم با عنوان نوآوری باز به برقراری ارتباط با پژوهش ها می پردازد و مکملی برای تحقیق و توسعه است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف تدوین بوم ناب نوآوری باز در فدراسیون های ورزشی منتخب انجام شد. برای دستیابی به اهداف مطالعه، در گام اول مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از خبرگان شامل اساتید دانشگاه، رئیس ها و نائب رئیسان فدراسیون ها و کارشناسان فدراسیون ها که به روش غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت.سپس عوامل اولیه با استفاده از نرم افزار اطلس. تی آی از متن مصاحبه ها استخراج شدند. در مرحله دوم برای جلوگیری از سوگیری ناخواسته و تأیید منابع کلیدی نوآوری باز از روش دلفی فازی استفاده شد. در این مرحله از نرم افزار آماری اکسل استفاده شد. پس از انجام شدن این مراحل، شش عامل از طریق 26 مؤلفه در نوآوری باز شناسایی شدند که شامل عوامل سازمانی، فردی، تعاملی، مالی، محیطی و بازاریابی بودند. سپس نقشه بوم ناب و سنجه های کلیدی آن ترسیم شد. این عوامل نشان دادند که اجرای نوآوری باز نیازمند شرایطی نظام مند و ساختاریافته است و مدیران فدراسیون ها با شفاف سازی مسیر فعالیت ها و فراهم کردن این شرایط می توانند از این راهبرد نو استفاده کنند و به شکلی رقابتی تر و پویاتر به فعالیت های خود ادامه دهند.
۸.

طراحی الگوی سواد رسانه ای در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۳۹۶
رسانه ها ضمن ایفای نقش اساسی در اطلاع رسانی، یکی از منابع قابل دسترس و باصرفه برای ورزش هستند که تمام جزئیات را با کیفیتی مطلوب در اختیار مردم قرار می دهند، ازاین رو، دریافت متنوع و متعدد پیام های ورزشی، مستلزم برخورداری از سواد رسانه ای است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی کاربردی سواد رسانه ای در حوزه ورزش بوده که با رویکرد کیفی و با روش داده بنیاد انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 26 نفر از استادان دانشگاهی در حوزه های رسانه و ورزش، مدیران رسانه های جمعی و مخاطبان فعال رسانه های ورزشی که با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شده اند، به دست آمده است. یافته ها، رژیم سواد رسانه ای ورزشی را در قالب الگویی ارائه می کنند که طبق آن، برجسته سازی مقوله ورزش، مدیریت محتوای پیام (شرایط علی) و گنجاندن آموزش سواد رسانه ای در محتوای رسانه های جمعی به ویژه رسانه ملی (شرایط زمینه ای)، منجر به توانمندسازی در مصرف رسانه ای، همچنین ارتقای مهارت های اجتماعی در مخاطبان ورزشی می شود. از طرف دیگر، بی توجهی سیاستگذاران و درک نشدن اهمیت سواد رسانه ای به عنوان موانع فراگیری سواد رسانه ای در ورزش مطرح می شوند.
۹.

رتبه بندی شاخص های مدیریت زنجیره تأمین خدمات در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۸۶
مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت فرایند کامل تهیه کالا و خدمات برای مصرف کننده نهایی است. امروزه، فضای رقابتی جهانی و رقابت تنگاتنگ برای تداوم حیات و داشتن سهم بیشتر از بازار، باعث ایجاد فضای پیچیده و بسیار سختی برای تصمیم گیری مدیران شده است. در سالن های ورزشی به عنوان ارائه دهندگان خدمات، عرضه خدمت باکیفیت در طیفی وسیع و با هزینه ای پایین است و انجام سریع آن به پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین در باشگاه نیاز دارد؛ اما نخستین و مهم ترین  قدم  در این زمینه،  شناسایی  شاخص های مدیریت زنجیره تأمین خدمات در ورزش است. جامعه آماری این پژوهش 80 نفر از مدیران باشگاه ها و هیئت های ورزشی استان کردستان بودند که به شیوه تمام شمار هدفمند برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه 34 سؤالی مدیریت زنجیره تأمین براساس مقیاس های الرام و همکاران (2004) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها و رتبه بندی شاخص ها از روش تصمیم گیری چندمعیاره و نرم افزار آماری تاپسیس فازی سولور (2013) استفاده شد. نتایج نشان داد که مهم ترین شاخص ها به ترتیب رضایت مشتریان، جذب حامی مالی و ظرفیت ارائه خدمات و کم اهمیت ترین شاخص ها ازنظر مدیران، ارزیابی تأمین کنندگان بودند. اجرای بهینه مدیریت زنجیره تأمین خدمات در باشگاه ه ا سبب افزایش  بهره وری، ارزش افزایی و رضایت مشتریان، ارتقای سرویس دهی،  افزایش  کارایی  و  اثربخشی،  افزایش  گردش  مالی  و  چابکی  مدیریت می شود.  
۱۰.

نقش فعالیت های ورزشی و هنری در غرور ملّی با ارائه مُدل مفهومی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۸
این پژوهش باهدف فهم نقشِ فعالیت های ورزشی و سینمایی در غرور ملی انجام شده است. روش پژوهش کیفی و استراتژی مطالعاتی نظریه داده بنیاد، و گردآوری داده با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. در تحلیل داده ها با استفاده از کُدگذاری باز و متمرکز مفاهیم و مقولات تحلیلی استخراج و مُدل مفهومی پژوهش بر مبنای این کُدها ترسیم شده است. مُدل جامع غرور ملی نشان می دهد فعالیت های ورزشی و هنری متأثر از سه دسته از شرایط علّی، زمینه ای و مداخله ی است که از بُعد شرایط علّی مؤلفه هایی همچون نیاز جامعه به فعالیت های ورزشی و سینمایی، ضعف در برنامه ریزی فعالیت های ورزشی و سینمایی، موفقیت های کشورهای هم جوار در سینما و ورزش، ضعف دستاوردهای ورزشی و سینمایی، سرخوردگی ورزشی و... نیاز به شناخته شدن در عرصه های بین المللی، شرایطی هستند که توجه به غرور ملی ناشی از فعالیت های ورزشی و سینمایی را برای جامعه لازم و ضروری می داند.
۱۱.

نقشِ فعالیت های ورزشی و هُنری در بهزیستی ادراک شده با ارائه مُدل مفهومی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
این پژوهش با هدف فهم نقشِ فعالیت های ورزشی و هُنری در بهزیستی ادراک شده انجام شد. روش پژوهش کیفی و استراتژی مطالعاتی نظریه داده بنیاد با رویکرد برساختی و گردآوری داده با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل متخصصانِ حوزه های تربیت بدنی، هُنری و سینمایی بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی با 22 نفر مصاحبه صورت گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از کُدگذاری باز و متمرکز و مقولاتِ تحلیلی برساخت شده بود و مُدل مفهومی پژوهش بر مبنای این کُدها ترسیم و 21 مفهوم تحلیلی شناسایی گردید. در مرحله کُدبندی متمرکز در قالب 4 مقوله اصلی هماهنگی شناختی و احساسی، خودپنداره مُثبت، تقویتِ ارتباطات و پیوند اجتماعی و تقویت هویت جمعی تشریح و به صورت مُدل مفهومی ترسیم شدند. یافته های پژوهش بیانگر نقشِ مُهم فعالیت های ورزشی، هنری و سینمایی در توسعه عواطفِ مطلوب، بهزیستی روان شناختی، بهزیستی اجتماعی و به عبارت دیگر بهزیستی ادراک شده می باشند.
۱۲.

عوامل پیاده سازی رایانش ابری در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۳۲
با گسترش روزافزون رایانه و وابستگی بشر به دنیای دیجیتال، پژوهشگران همواره به دنبال راهی برای سرعت بخشیدن و ارتقای خدمات به مشتریان خود بوده اند که امروزه پردازش ابری این امر را محقق کرده است. باوجود این مزایا پذیرش و مهاجرت به فضای ابری به کندی صورت می گیرد. علاوه بر مشکلات ساختاری، آگاهی نداشتن از عوامل مؤثر در پذیرش محاسبات ابری در سازمان های ورزشی و ارائه نشدن چهارچوب جامعی از این عوامل نیز می توانند درکندشدن این روند نقش بسزایی داشته باشند؛ بنابراین، برای رفع این خلأ پژوهشی، مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر در پیاده سازی رایانش ابری در سازمان های ورزشی براساس یک مدل ترکیبی چهاربعدی صورت گرفت. تعداد60 نفر از کارشناسان و مدیران اداره های ورزش وجوانان استان کردستان به روش نمونه گیری هدفمند در این پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسش نامه ای که برگرفته از پرسش نامه سرکلزایی جوان (1395) بود، طراحی و تدوین شد. روایی صوری پرسش نامه به تأیید متخصصان فناوری اطلاعات و اعضای هیئت علمی دانشگاه در حوزه ورزش و کامپیوتر رسید. همچنین، نرخ ناسازگاری پرسش نامه معادل با 0256/0 محاسبه شد. شاخص های اجرایی شدن رایانش ابری با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی چانگ، به ترتیب عوامل فنآورانه، انسانی، محیطی و سازمانی اولویت بندی شدند. نتایج این مطالعه می تواند دیدگاه جامعی از عوامل موثر در پذیرش این فناوری را به مدیران ارائه دهد تا برای مدیریت مؤثر هر عامل، در سازمان های خود برنامه ریزی کنند.
۱۳.

ارتباط یادگیری تک حلقه ای با مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان منطقه غرب کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری مدیریت دانش تربیت بدنی به کارگیری دانش تک حلقه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۶۲
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه یادگیری تک حلقه ای با مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان منتخب غرب کشور بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری در زمان تحقیق 274 نفر بودند که 153 نفر به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه یادگیری تک حلقه ای (برگرفته از مدل مفهومی بیتس) و مدیریت دانش (تلفیقی از جاشپار و همکاران) بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که یادگیری تک حلقه ای پیش بینی کننده مدیریت دانش است و در این میان، به کارگیری و کاربرد دانش (403/0β=) تأثیرپذیرترین مؤلفه مدیریت دانش از یادگیری تک حلقه ای در ادارات کل ورزش و جوانان منطقه غرب کشور بود. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که با تشریک مساعی مدیران و کارکنان در فعالیت های رشد و یادگیری تک حلقه ای و مؤلفه های آن بتوان گامی مؤثر در ارتقای سطح مدیریت دانش ادارات کل ورزش و جوانان منطقه غرب کشور برداشت.
۱۵.

اثر منابع شغلی و کیفیت زندگی کاری بر پیوند کاری معلمان تربیت بدنی استان کردستان

تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۱
مقدمه: آنچه مسلم است در سالیان اخیر پیوندکاری یکی از موضوعات مورد علاقه مشاوران و پژوهش گران حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی بوده است؛ چرا که یکی از راه های توسعه، حفظ و افزایش بهره وری سرمایه انسانی عجین شدن آنان با کاری است که انجام می دهند. هدف از این پژوهش اثر منابع شغلی وکیفیت زندگی کاری بر پیوندکاری معلمان تربیت بدنی استان کردستان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری آن را کلیه معلمان تربیت بدنی (929 نفر) مدارس استان کردستان تشکیل می دادند که از این تعداد براساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، حجم نمونه آماری برابر (274 نفر) انتخاب شد. آزمودنی ها به صورت روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. علاوه بر آن جهت اندازه گیری متغیرها از پرسش نامه منابع شغلی باکر (2014)، پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، و پرسش نامه پیوندکاری شوفلی و سالونزا (2003) استفاده گردید. در نهایت کلیه تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS -22 و Smart PLS-20 انجام گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد منابع شغلی و کیفیت زندگی کاری هر دو بر پیوندکاری معلمان تربیت بدنی اثر مثبت و معناداری دارند. در این بین بیشترین اثرگذاری بر پیوندکاری مربوط به متغیر منابع شغلی بود. افزون بر آن مشخص شد منابع شغلی به صورت مستقیم و به صورت غیرمستقیم از طریق کیفیت زندگی کاری بر پیوند کاری معلمان تربیت بدنی اثر گذار است. نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش، توجه جدی به متغیرهای موثر بر دو متغیر منابع شغلی و کیفیت زندگی کاری که به نوعی پیوندکاری معلمان را تحت تاثیر قرار می دهند جهت داشتن مدارسی پویا، سالم و شاداب پیشنهاد می گردد.
۱۶.

رابطه مهارت های ارتباطی با مهارت های مدیریتی و اثر آن بر فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی: مدل معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی مهارت های ارتباطی مهارت های مدیریتی مدیران ورزشی سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۱۰۸۴ تعداد دانلود : ۶۷۷
هدف این تحقیق ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه مهارت های ارتباطی با مهارت های مدیریتی و اثر آنها بر فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی می باشد. از این رو این تحقیق از نوع تحلیلی و مدل یابی می باشد که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان ورزشی شهر اسلام شهر تشکیل دادند. حجم جامعه آماری این پژوهش 127 نفر می باشد. 99 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق از بین جامعه آماری انتخاب شد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های اطلاعات فردی، مهارت های ارتباطی، پرسش نامه مهارت های مدیریتی و پرسشنامه فرهنگ سازمانی با بود. روش آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری علوم اجتماعی و لیزرل جهت بررسی روابط بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین مهارت های ارتباطی و مهارت های مدیریتی و فرهنگ سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد، ضمن اینکه خروجی نرم افزار نشان دهندة مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری است. از این رو لازمة برنامه ریزی صحیح در این سازمان ها برای ارتقای مهارت های ارتباطی و مهارت های مدیریتی برای مدیران ورزشی به عنوان افراد اثر گذار در این سازمان ها ضروری است.
۱۷.

نیازسنجی تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش در ایران و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انحصار تلویزیون کارشناسان تربیت بدنی تلویزیون خصوصی تلویزیون دولتی کارکنان صداوسیما

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۴۷۷
پژوهش حاضر، به نیازسنجی تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش در ایران و ارائه الگوی مطلوب پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی و علی- مقایسه ای است و به صورت میدانی اجرا شده است. نمونه آماری پژوهش را 140 نفر از کارکنان صداوسیما و 237 نفر از کارشناسان تربیت بدنی تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه مشخصات دیموگرافیک و یک پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد بین دیدگاه کارکنان صداوسیما و کارشناسان تربیت بدنی در زمینه تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش اختلاف معناداری وجود ندارد. همچنین بین دیدگاه کارکنان صداوسیما و کارشناسان تربیت بدنی در زمینه تأثیرات تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش بر انحصار تلویزیون دولتی تفاوتی معناداری مشاهده نشد، یعنی در نیاز به تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش و تأثیرات تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش بر انحصار تلویزیون دولتی بین دو گروه اجماع وجود دارد. تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش برای ترویج و اعتلای ورزش کشور در سطح جامعه ضروری است.
۱۸.

طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی در استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۱
هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش قهرمانی استان کرمانشاه است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارشن اسان ادارات ورزش و جوانان، رؤسای هیأت های ورزشی، اساتید گروه تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی استان و مدیران تربیت بدنی سایر نهادهای فعال در ورزش قهرمانی استان کرمانشاه تشکیل داده اند که تعداد این افراد هشتادوپنج نفر هست. نمونه گیری به صورت کل شمار انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روائ ی آن به وسیله چند تن از اساتید صاحب نظر و پایائی آن از روش آلفای ک رونباخ (97 درصد) تایید شده بود. پرسشنامه مشتمل برهفتادسؤال رتبه بندی شده در زمینه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و ت هدیدهای ورزش قهرمانی استان کرمانشاه هست. داده های پژوهش با استفاده از آمارتوصیفی، آزمون مقایسه میانگین و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تشکیل شد و پس از وزن دهی نمره ماتریس عوامل خارجی برابر 2/53 و نمره ماتریس عوامل داخلی برابر 1/99 به دست آمد. بر این اساس و بعد از تشکیل ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی مشخص شد که وضعیت ورزش قهرمانی استان کرمانشاه در موقعیت رها کردن مدل دیوید قرار دارد و اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بایستی از راه برد های رهاکردن استفاده کند.
۱۹.

نقش مهارت های ارتباطی در انتخاب سبک رهبری مدیران رسانه های ورزشی استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا رسانه های جمعی ورزش بانوان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۱۶۸۵ تعداد دانلود : ۷۶۹
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مهارت­های ارتباطی با سبک های رهبری انجام شد. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بود و به صورت میدانی اجرا شد. 165 نفر از مدیران رسانه­های ورزشی استان اصفهان با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد چند عاملی رهبری MLQ-X5 و پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون جی­ای مورد استفاده قرار گرفت. از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس اندازه های تکراری برای تحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که 5/58% از گروه نمونه داری سبک رهبری تحول­گرا، 40% سبک رهبری عمل­گرا و تنها 5/1% دارای سبک رهبری عدم مداخله بودند. آزمون تحلیل واریانس اندازه­های تکراری نشان داد که بین میانگین سه سبک رهبری تفاوت معنادار وجود دارد و کارشناسان از سبک های رهبری تحول­گرا و عمل­گرا به­طور معنا­داری بیشتر از سبک رهبری عدم مداخله استفاده می­کنند. همچنین بین سبک رهبری تحول­گرا و مبادله­ای با مهارت های ارتباطی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان