مظفر یکتایار

مظفر یکتایار

مدرک تحصیلی: استادیارمدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

رتبه بندی شاخص های مدیریت زنجیره تأمین خدمات در ورزش

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت فرایند کامل تهیه کالا و خدمات برای مصرف کننده نهایی است. امروزه، فضای رقابتی جهانی و رقابت تنگاتنگ برای تداوم حیات و داشتن سهم بیشتر از بازار، باعث ایجاد فضای پیچیده و بسیار سختی برای تصمیم گیری مدیران شده است. در سالن های ورزشی به عنوان ارائه دهندگان خدمات، عرضه خدمت باکیفیت در طیفی وسیع و با هزینه ای پایین است و انجام سریع آن به پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین در باشگاه نیاز دارد؛ اما نخستین و مهم ترین  قدم  در این زمینه،  شناسایی  شاخص های مدیریت زنجیره تأمین خدمات در ورزش است. جامعه آماری این پژوهش 80 نفر از مدیران باشگاه ها و هیئت های ورزشی استان کردستان بودند که به شیوه تمام شمار هدفمند برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه 34 سؤالی مدیریت زنجیره تأمین براساس مقیاس های الرام و همکاران (2004) بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها و رتبه بندی شاخص ها از روش تصمیم گیری چندمعیاره و نرم افزار آماری تاپسیس فازی سولور (2013) استفاده شد. نتایج نشان داد که مهم ترین شاخص ها به ترتیب رضایت مشتریان، جذب حامی مالی و ظرفیت ارائه خدمات و کم اهمیت ترین شاخص ها ازنظر مدیران، ارزیابی تأمین کنندگان بودند. اجرای بهینه مدیریت زنجیره تأمین خدمات در باشگاه ه ا سبب افزایش  بهره وری، ارزش افزایی و رضایت مشتریان، ارتقای سرویس دهی،  افزایش  کارایی  و  اثربخشی،  افزایش  گردش  مالی  و  چابکی  مدیریت می شود.  
۲.

عوامل پیاده سازی رایانش ابری در سازمان های ورزشی

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۶
با گسترش روزافزون رایانه و وابستگی بشر به دنیای دیجیتال، پژوهشگران همواره به دنبال راهی برای سرعت بخشیدن و ارتقای خدمات به مشتریان خود بوده اند که امروزه پردازش ابری این امر را محقق کرده است. باوجود این مزایا پذیرش و مهاجرت به فضای ابری به کندی صورت می گیرد. علاوه بر مشکلات ساختاری، آگاهی نداشتن از عوامل مؤثر در پذیرش محاسبات ابری در سازمان های ورزشی و ارائه نشدن چهارچوب جامعی از این عوامل نیز می توانند درکندشدن این روند نقش بسزایی داشته باشند؛ بنابراین، برای رفع این خلأ پژوهشی، مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر در پیاده سازی رایانش ابری در سازمان های ورزشی براساس یک مدل ترکیبی چهاربعدی صورت گرفت. تعداد60 نفر از کارشناسان و مدیران اداره های ورزش وجوانان استان کردستان به روش نمونه گیری هدفمند در این پژوهش شرکت کردند. ابزار پژوهش پرسش نامه ای که برگرفته از پرسش نامه سرکلزایی جوان (1395) بود، طراحی و تدوین شد. روایی صوری پرسش نامه به تأیید متخصصان فناوری اطلاعات و اعضای هیئت علمی دانشگاه در حوزه ورزش و کامپیوتر رسید. همچنین، نرخ ناسازگاری پرسش نامه معادل با 0256/0 محاسبه شد. شاخص های اجرایی شدن رایانش ابری با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی چانگ، به ترتیب عوامل فنآورانه، انسانی، محیطی و سازمانی اولویت بندی شدند. نتایج این مطالعه می تواند دیدگاه جامعی از عوامل موثر در پذیرش این فناوری را به مدیران ارائه دهد تا برای مدیریت مؤثر هر عامل، در سازمان های خود برنامه ریزی کنند.
۳.

ارتباط یادگیری تک حلقه ای با مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان منطقه غرب کشور

کلید واژه ها: یادگیریمدیریت دانشتربیت بدنیبه کارگیری دانشتک حلقه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۸
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه یادگیری تک حلقه ای با مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان منتخب غرب کشور بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری در زمان تحقیق 274 نفر بودند که 153 نفر به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شدند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه یادگیری تک حلقه ای (برگرفته از مدل مفهومی بیتس) و مدیریت دانش (تلفیقی از جاشپار و همکاران) بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که یادگیری تک حلقه ای پیش بینی کننده مدیریت دانش است و در این میان، به کارگیری و کاربرد دانش (403/0β=) تأثیرپذیرترین مؤلفه مدیریت دانش از یادگیری تک حلقه ای در ادارات کل ورزش و جوانان منطقه غرب کشور بود. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که با تشریک مساعی مدیران و کارکنان در فعالیت های رشد و یادگیری تک حلقه ای و مؤلفه های آن بتوان گامی مؤثر در ارتقای سطح مدیریت دانش ادارات کل ورزش و جوانان منطقه غرب کشور برداشت.
۵.

رابطه مهارت های ارتباطی با مهارت های مدیریتی و اثر آن بر فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی: مدل معادلات ساختاری

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانیمهارت های ارتباطیمهارت های مدیریتیمدیران ورزشیسازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۴۸۸
هدف این تحقیق ارائه مدل معادلات ساختاری رابطه مهارت های ارتباطی با مهارت های مدیریتی و اثر آنها بر فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی می باشد. از این رو این تحقیق از نوع تحلیلی و مدل یابی می باشد که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان ورزشی شهر اسلام شهر تشکیل دادند. حجم جامعه آماری این پژوهش 127 نفر می باشد. 99 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق از بین جامعه آماری انتخاب شد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های اطلاعات فردی، مهارت های ارتباطی، پرسش نامه مهارت های مدیریتی و پرسشنامه فرهنگ سازمانی با بود. روش آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری علوم اجتماعی و لیزرل جهت بررسی روابط بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین مهارت های ارتباطی و مهارت های مدیریتی و فرهنگ سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد، ضمن اینکه خروجی نرم افزار نشان دهندة مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری است. از این رو لازمة برنامه ریزی صحیح در این سازمان ها برای ارتقای مهارت های ارتباطی و مهارت های مدیریتی برای مدیران ورزشی به عنوان افراد اثر گذار در این سازمان ها ضروری است.
۶.

اثر منابع شغلی و کیفیت زندگی کاری بر پیوند کاری معلمان تربیت بدنی استان کردستان

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۲۸
مقدمه: آنچه مسلم است در سالیان اخیر پیوندکاری یکی از موضوعات مورد علاقه مشاوران و پژوهش گران حوزه رفتار سازمانی و منابع انسانی بوده است؛ چرا که یکی از راه های توسعه، حفظ و افزایش بهره وری سرمایه انسانی عجین شدن آنان با کاری است که انجام می دهند. هدف از این پژوهش اثر منابع شغلی وکیفیت زندگی کاری بر پیوندکاری معلمان تربیت بدنی استان کردستان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری آن را کلیه معلمان تربیت بدنی (929 نفر) مدارس استان کردستان تشکیل می دادند که از این تعداد براساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، حجم نمونه آماری برابر (274 نفر) انتخاب شد. آزمودنی ها به صورت روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. علاوه بر آن جهت اندازه گیری متغیرها از پرسش نامه منابع شغلی باکر (2014)، پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، و پرسش نامه پیوندکاری شوفلی و سالونزا (2003) استفاده گردید. در نهایت کلیه تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS -22 و Smart PLS-20 انجام گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد منابع شغلی و کیفیت زندگی کاری هر دو بر پیوندکاری معلمان تربیت بدنی اثر مثبت و معناداری دارند. در این بین بیشترین اثرگذاری بر پیوندکاری مربوط به متغیر منابع شغلی بود. افزون بر آن مشخص شد منابع شغلی به صورت مستقیم و به صورت غیرمستقیم از طریق کیفیت زندگی کاری بر پیوند کاری معلمان تربیت بدنی اثر گذار است. نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش، توجه جدی به متغیرهای موثر بر دو متغیر منابع شغلی و کیفیت زندگی کاری که به نوعی پیوندکاری معلمان را تحت تاثیر قرار می دهند جهت داشتن مدارسی پویا، سالم و شاداب پیشنهاد می گردد.
۷.

نیازسنجی تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش در ایران و ارائه الگوی مطلوب

کلید واژه ها: انحصارتلویزیونکارشناسان تربیت بدنیتلویزیون خصوصیتلویزیون دولتیکارکنان صداوسیما

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
پژوهش حاضر، به نیازسنجی تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش در ایران و ارائه الگوی مطلوب پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی و علی- مقایسه ای است و به صورت میدانی اجرا شده است. نمونه آماری پژوهش را 140 نفر از کارکنان صداوسیما و 237 نفر از کارشناسان تربیت بدنی تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه مشخصات دیموگرافیک و یک پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد بین دیدگاه کارکنان صداوسیما و کارشناسان تربیت بدنی در زمینه تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش اختلاف معناداری وجود ندارد. همچنین بین دیدگاه کارکنان صداوسیما و کارشناسان تربیت بدنی در زمینه تأثیرات تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش بر انحصار تلویزیون دولتی تفاوتی معناداری مشاهده نشد، یعنی در نیاز به تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش و تأثیرات تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش بر انحصار تلویزیون دولتی بین دو گروه اجماع وجود دارد. تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش برای ترویج و اعتلای ورزش کشور در سطح جامعه ضروری است.
۸.

نقش مهارت های ارتباطی در انتخاب سبک رهبری مدیران رسانه های ورزشی استان اصفهان

کلید واژه ها: تحلیل محتوارسانه های جمعیورزش بانوان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۵۹۶
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مهارت­های ارتباطی با سبک های رهبری انجام شد. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بود و به صورت میدانی اجرا شد. 165 نفر از مدیران رسانه­های ورزشی استان اصفهان با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه استاندارد چند عاملی رهبری MLQ-X5 و پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون جی­ای مورد استفاده قرار گرفت. از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس اندازه های تکراری برای تحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که 5/58% از گروه نمونه داری سبک رهبری تحول­گرا، 40% سبک رهبری عمل­گرا و تنها 5/1% دارای سبک رهبری عدم مداخله بودند. آزمون تحلیل واریانس اندازه­های تکراری نشان داد که بین میانگین سه سبک رهبری تفاوت معنادار وجود دارد و کارشناسان از سبک های رهبری تحول­گرا و عمل­گرا به­طور معنا­داری بیشتر از سبک رهبری عدم مداخله استفاده می­کنند. همچنین بین سبک رهبری تحول­گرا و مبادله­ای با مهارت های ارتباطی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان