وحید شجاعی

وحید شجاعی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
۱.

ارزیابی و رتبه بندی کارایی معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش استان های کشور با استفاده از الگوی BCC(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۸
هدف ازتحقیق حاضر تعیین کارایی معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش استان های کشور با استفاده از مدل BCC می باشد.تحقیق حاضر ازمنظر پارادایم ازنوع تحقیقات فرا اثبات، رویکرد کمی، ازلحاظ هدف کاربردی و تکنیک مورد استفاده در تحقیق تحلیل پوششی داده هاست. جامعه آماری این پژوهش شامل معاونت های تربیت بدنی آموزش و پرورش 31 استان کشور بود. ابزار مورد استفاده پرسش نامه پنج ارزشی و در قالب روش فازی مورد ارزیابی قرارگرفت.روایی محتوایی و صوری پرسش نامه توسط 14 نفرازخبرگان حوزه مدیریت ورزشی درقالب فرم های CVR و CVIمورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دادمولفه های کارکنان» دارای میانگین 45/43 و انحراف استاندارد 90/19، «بودجه» دارای میانگین 219/31 میلیون تومان و انحراف استاندارد 741/14، «سرانه ورزشی» دارای میانگین 5909/0 و انحراف استاندارد 1153/0، «ورزش همگانی» دارای میانگین 67/841 و انحراف استاندارد 80/385، «ورزش قهرمانی»دارای میانگین 29/93 و انحراف استاندارد 61/ 60، «آموزش ورزشی» دارای میانگین 73/67 و انحراف استاندارد 34/21، «پژوهش ورزشی» دارای میانگین 87/77 و انحراف استاندارد 64/59، «رویداد ورزشی» دارای میانگین 00/6021 و انحراف استاندارد 14/2364، ورزش پرورشی دارای میانگین 35/170 و انحراف استاندارد 06/18 بودند. با توجه به آزمون تحلیل حساسیت درسال های1394 تا 1398درالگوی BCC ورودی «بودجه»، نقش بیشتری درتعیین میزان کارآیی معاونت هاداشته است.نتایج مربوط به کارایی معاونت تربیت بدنی آموزش وپرورش استان ها بر اساس الگوی BCC نشان داد که استان های ایلام، تهران، خراسان رضوی و شمالی و خوزستان از کارایی لازم برخوردار بودند. نتایج تحلیل حساسیت ورودی ها و خروجی ها درالگوی BCC به ترتیب «بودجه» و«ورزش قهرمانی» نقش بیشتری درتعیین میزان کارآیی معاونت هاداشته است.
۲.

Effect of Participation in Relay Sports on the Quality of Work Life and Job Performance of Relief Workers with the Mediating Role of Professional Ethics: A Case Study of Hogam Competitions in Mazandaran Province, Iran(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۵
INTRODUCTION: Today, the importance of paying attention to human resources for the growth and development of relief organizations, such as the Red Crescent, emergency services, and fire stations, has been considered a key priority at the decisions and activities of the managers of these organizations. Therefore, the present study was conducted to investigate the effect of participation in relay sports on the quality of work life and job performance of relief forces with the mediating role of professional ethics in Mazandaran Province, Iran. METHODS: The present applied study was conducted based on a descriptive-survey approach. The statistical population of the study consisted of all relief forces, including firefighters, Red Crescent rescuers, and emergency service staff, (with unknown sample size) who participated in the Hogam relay sport. The research sample included 168 members of the above-mentioned forces who participated in an event related to the Hogam sport in Mazandaran Province, 2018. The samples were selected using the non-random convenience sampling method; regarding this, all participants in the mentioned event were entered into the research. The required data were collected using questionnaires, namely the Walton Quality of Work Life Questionnaire, Paterson Job Performance Questionnaire, Sports Questionnaire (developed by Taji et al., 2010), and Standard Professional Ethics Questionnaire (designed by Kadozir, 2002). FINDINGS: The results showed that participation in Hogam sport had a significant effect on job performance and quality of work life of relief workers with the mediating role of professional ethics. Therefore, it can be said that addressing this sport, which has its specific nature compared to other sports, can have a significant impact on the quality of work life and job performance of employees, which will be doubled by the observance of professional ethics. CONCLUSION: It can be concluded that the managers of these organizations can take steps to implicitly and explicitly institutionalize professional ethics by addressing ethical complaints of employees and implementing programs of strengthening ethics in employees to improve the quality of employees' work life.
۳.

تدوین مدل مفهومی ارتقای سیستم بیمه ورزشی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۳۰
هدف از این پژوهش تدوین مدل ارتقای سیستم بیمه ورزشی در کشور بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک بود. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران و استادان) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها و ...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام گرفت (17 نفر و 68 منبع). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار ارزیابی و تأیید شد. به منظور تحلیل یافته ها از روش کدگذاری چندمرحله ای و رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. متغیرهای اصلی در مدل مفهومی شامل بهبود خسارت مشتری، بهبود حق بیمه، توسعه دامنه پوشش، ارتقای رضایت مشتریان، ترویج سواد بیمه ای ورزش، استانداردسازی کیفیت خدمات، کارامدسازی مدیریت راهبردی، ارتقای سیستم نظارت، روزامدسازی قوانین، ارتقای ضریب نفوذ بیمه، ظرفیت سازی شبکه ارتباطی، توسعه امکانات مراکز، توانمندسازی سرمایه انسانی، فراگیرسازی آموزش و فرهنگ سازی بیمه و بهینه سازی مدیریت مالی بیمه ورزشی بود. این متغیرها در پنج سطح متوالی، ساختار، قابلیت، فرایند، عملکرد و پیامد چارچوب بندی شدند. براساس مدل پژوهش می توان گفت که ارتقای سیستم بیمه ورزشی نیازمند تقویت مؤلفه های ساختاری، قابلیتی، فرایندی، عملکردی و پیامدی است و میزان تحقق توسعه آن به برایند اثر عوامل این سطوح وابسته است.
۴.

مدل سازی کیفی استعدادیابی ورزش بسکتبال بر اساس منطق تحلیل محتوای پنهان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۲۴
پژوهش حاضر با هدف مدل سازی کیفی استعدادیابی ورزش بسکتبال بر منطق تحلیل محتوای پنهان اجرا شده است. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه اساتید و متخصصین حوزه مدیریت ورزشی و استعدادیابی و همچنین مدیران اجرایی حوزه استعدادیابی در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون بسکتبال ایران تشکیل داد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از فرایند کدگذاری اولیه، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار MAXQDA18 استفاده گردید. نتایج نشان داد در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، 452 مفهوم اولیه تعیین شد که با دسته بندی این مفاهیم، 19 مفهوم در خصوص تعریف از توسعه استعداد در بسکتبال ایران، عوامل علّی (5 مقوله)، شرایط زمینه ای (5 مقوله)، شرایط مداخله گر (5 مقوله) در تحقق نظام استعدادیابی در بسکتبال ایران وجود دارد. همچنین، 8 راهبرد (راهبردهای انگیزشی، فنی، حقوقی، مدیریتی، استراتژیک، تجهیزاتی، ساختاری و آموزشی) شناسایی و 3پیامد (پیامدهای سازمانی، اجتماعی و آرمانی) را در پی خواهد داشت. بر اساس مدل پارادایمی ارتقای نظام استعدادیابی در بسکتبال ایران و با توجه ویژه به مقولات و شاخص های بیان شده، میتوان به توسعه رشته بسکتبال کشور یاری نمود.
۵.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه بین المللی تنیس روی میز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۵۸
هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه بین المللی تنیس روی میز ایران بود. این پژوهش به لحاظ پارادایم از نوع پژوهش های تفسیری، از نظر ماهیت، اکتشافی، از حیث رویکرد، کیفی، از لحاظ استراتژی، گرندد تئوری، به لحاظ تاکتیک، تحلیل محتوای پنهان و از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش، خبرگان حوزه تنیس روی میز ازجمله مربیان تیم های ملی تنیس روی میز ایران، مدیران ارشد در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تنیس روی میز و همچنین اعضای هیئت علمی در حوزه مدیریت ورزشی بودند که 16 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهش به شیوه غیراحتمالی، هدفمند و گلوله برفی در نظر گرفته شدند. شیوه جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه عمیق با این افراد بود. 226 کد اولیه از مصاحبه های انجام شده درباره عوامل مؤثر بر توسعه بین المللی تنیس روی میز ایران استخراج شد که فراوانی این کدها درمجموع برابر با 460 بود. 13 مقوله اصلی و 37 مقوله محوری درباره عوامل مؤثر بر توسعه بین المللی تنیس روی میز ایران احصاء شد. عوامل مدیریتی و عامل تخصصی و فنی به ترتیب با ضریب اهمیت 104 و 80 بیشترین ضرایب و مقوله دولت و حاکمیت، ماهیت رشته و عامل رسانه به ترتیب با ضریب اهمیت 7، 12 و 13 کمترین ضرایب اهمیت را داشتند. مدیران فدارسیون تنیس روی میز ایران می باید به نقش شرایط علّی (عوامل اقتصادی، اجتماعی، توسعه زیرساخت ها و عوامل فنی و تخصصی)، شرایط مداخله گر (عوامل انگیزشی، عامل رسانه، ماهیت رشته تنیس روی میز) و شرایط زمینه ای (استعدادیابی، عامل مدیریتی، دولت و حاکمیت، نهادهای آموزشی و توسعه ورزش همگانی) به عنوان عوامل اثرگذار بر توسعه بین المللی تنیس روی میز اهتمام ورزند.
۶.

طراحی مدل کیفی توسعه گردشگری قهرمان پروری در فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۵۴
این پژوهش با هدف طراحی مدل کیفی توسعه گردشگری قهرمان پروری در فدراسیون کشتی ج.ا.ا انجام شد. این ﭘﮋوﻫﺶ از نظر استراتژی کیفی متوالی و اکتشافی است که نمونه آماری در بخش کیفی شامل تمام صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان حوزه گردشگری ورزشی و مربیان نخبه ی کشتی که برابر 15 نفر بود. ابزار تحقیق شامل برگه های کدگذاری محقق ساخته بود که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تأیید و پایایی آن با معیار پی اسکات 95/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با مدل توسعه توریسم ورزشی مرتبط با حوزه قهرمانی در فدراسیون کشتی کشور در قالب 28 مقوله و 136 کد مفهومی مشخص شد و در ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت شرایط علّی (5 مقوله)، مقوله اصلی و محوری: کسب وکارهای ورزشی مستمر (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، شرایط زمینه ای (9 مقوله)، شرایط مداخله گر یا میانجی (4 مقوله) و پیامدها (4 مقوله) جای گرفتند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که با بهره گیری از یافته های مطالعه می توان به تدوین برنامه های جامع و متنوع خدمات گردشگری ورزشی در راهبردهای «کلان»، «میانی» و «عملیاتی» دست یافت تا توسعه ی توریسم ورزشی مرتبط با حوزه قهرمانی در فدراسیون کشتی در کشور حاصل گردد.
۷.

Causal, Contextual, and Intervening Factors Affecting the Crisis in Iranian Stadiums(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۸
INTRODUCTION: Nowadays, government officials seek ways to monitor, control, and manage events and crises due to the concerns of the general public and social media as informative tools. Regarding this, the present study aims to identify and analyze the factors affecting the crisis incidence in Iranian stadiums. METHODS: The present interpretive qualitative research was performed based on a grounded theory method and latent content analysis technique. The data were collected by the implementation of in-depth interviews with 19 people consisting of the Ministry of Sports and Youth experts and executives, sports management professors, and crisis management specialists. The participants were selected using non-probability and snowball sampling techniques. The interviews were continued until reaching theoretical saturation regarding the research questions and objectives. The gathered data, in form of audio recording and text, were analyzed by MAXQDA software (version 18). FINDINGS: The interview data were analyzed based on open and process coding. Afterward, the researcher categorized the identified factors into causal, contextual, and intervening conditions. In this regard, the causal factors consisted of the following items: 1) nature of crisis, 2) technical and specialized factors, 3) infrastructure and equipment, and 4) environmental and equipment hazards. With respect to the contextual factors, they included: 1) human resources, 2) nature of sporting events, 3) security factors, 4) vandalism, 5) welfare facilities, and 5) management factors. Finally, the intervening factors were found to entail: 1) stadium atmosphere, 2) political and social crises, and 3) information and communications technology. CONCLUSION: According to the obtained results, the officials are recommended to consider the paradigmatic model of factors leading to crisis management in stadiums in the crisis management programs adopted for sports venues, especially large stadiums. The consideration of the factors constituting the given model can lead to the improvement of crisis management in the country's sports venues.
۸.

تحلیل ورزش جانبازان استان مازندران به روش SWOT با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۹۶
هدف از این پژوهش، برنامه ریزی راهبردی ورزش جانبازان استان مازندران با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی، است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران و کلیه 21 شهرستان تابعه استان مازندران به تعداد 58 نفر بود که در زمینه برنامه ریزی ورزش جان بازان اس تان مازندران فعالیت می کنن د. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که در زمینه ورزش جانبازان استان مازندران، 17 نقطه قوت، 25 نقطه ضعف، 13 نقطه فرصت و 19 نقطه تهدید وجود دارد که پس از تجزیه و تحلیل آنها در ماتریس (SWOT) مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزش جانبازان استان مازندران در منطقه WT قرار دارد و بر اساس تحلیل های راهبردی اقدام به برنامه ریزی راهبردهای لازم برای توسعه ورزش جانبازان در این استان شد. با توجه به نتایج تحقیق می توان این گونه نتیجه گیری کرد که از مهمترین راهبرد لازم برای توسعه ورزش جانبازان استان مازندران با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتند از: به اجرا در آوردن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آموزشی و ورزشی و کم اهمیت ترین عامل آن شامل فعال سازی بخش بازاریابی و جذب منابع مالی در حمایت از فعالیت های بنیاد جانبازان است.
۹.

Developing a Model for Entrepreneurial Physical Education Schools in Iran

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۵
Background: Given the importance of entrepreneurship as a factor to increase job opportunities, the development of entrepreneurial schools as an approach to increase students' job skills has attracted much attention. However, not much research has been done on entrepreneurship schools. However, the introduction of physical education in the field of entrepreneurship can create many job opportunities for students in this field. Purpose: This study was conducted to develop a model for entrepreneurial physical education schools in Iran. Method: This is applied research conducted as a descriptive-survey. The statistical population of the study included managers and teachers of entrepreneurship centers in physical education vocational schools in Iran, from which a sample of 260 people was selected using the Cochran's formula. Research data were collected using a self-administered questionnaire and analyzed using the partial least squares technique and Smart PlS software. Results: Calculation of Cronbach's alpha, combined reliability and average variance extracted showed that the research questionnaire has good reliability and validity. The results of hypotheses test revealed that all three dimensions of entrepreneurship have positive and significant effect on innovation; it was also found that innovation has a positive and significant effect on the entrepreneurial event. Conclusion: in general, the results of this study imply that taking an entrepreneurial orientation can lead to development of entrepreneurial physical education schools.
۱۰.

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران (رویکرد کیفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۱۷
هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش میباشد. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات تفسیری، رویکرد کیفی، استراتژی گرندد تئوری میباشد. روش جمع آوری داده ها در تحقیق به شکل مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان و مدیران اجرایی حوزه وزارت ورزش، اساتید حوزه قضا، و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی می باشد. روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالی و گلوله برفی بوده و مصاحبه ها تا جایی ادامه پیدا کرد که اشباع نظری در خصوص سوالات و اهداف تحقیق حاصل گردید. فرمت داده ها به دو صورت صوت و متن بوده و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار MAXQDA18 انجام گردید. محقق پس از کدگذاری باز و فرایندی مصاحبه های انجام شده، عوامل احصاء شده را در قالب شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر معرفی نمود. مقوله های عوامل مدیریتی، حقوقی و ماهیتی ورزش به عنوان مقولات شرایط علی، و عملکرد سیاسیون، دولت و حاکمیت و ساختار را به منزله شرایط بس تر و مقوله های«رانت، دلالی و لابیگری، رسانه و عوامل انگیزشی» به منزله شرایط مداخله گر به عنوان عوامل اثر گذار بر فساد مالی در صنعت ورزش در ایران هستند. با توجه به این نتایج پیشنهاد می شود که مدیران و دست-اندرکاران ورزش کشور با تعدیل و ارتقای وضعیت مدیریتی، تدوین برنامه های اصولی و علمی، اتخاذ بهترین تصمیمات برای ورزش کشور با کمک متخصصان و خبرگان امر و در نهایت با ارتقای کیفیت مدیریت منابع خود زمینه کاهش فساد مالی در این سازمانها را فراهم نمایند.
۱۱.

تحلیل استراتژیک بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی مازندران با رویکرد 7 پی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۹
توسعه و بهبود وضعیت صنعت گردشگری کشور و یا مناطق مختلف آن، به مکانیسم های موثر بازاریابی وابسته است. هدف از این تحقیق، تحلیل استراتژیک بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی در استان مازندران با رویکرد 7 پی است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که به شیوه پیمایشی و با رویکرد جامع انجام شده است. 235 نفر از مدیران سازمان های ورزشی و گردشگری، مدیران دفاتر جهانگردی، راهنمایان گردشگری و خبرگان دانشگاهی در حوزه های مدیریت ورزشی و توریسم مازندران به عنوان نمونه این تحقیق که به صورت غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند، پرسشنامه محقق ساخته 57 سوالی و 7 موبفه، روا و پایا (0.792= α ) را به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. یافته های حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که عناصر بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی در استان بر اساس اولویت، تفاوت معناداری با هم دارند. عنصر قیمت بالاترین اولویت(میانگین 69/4) و فرآیند یا برنامه ریزی پایین ترین اولویت (میانگین 69/3) را به خود اختصاص داده اند. سایر عناصر ترکیب بازاریابی گردشگری ورزشی استان به ترتیب اولویت عبارتند از: محصول یا خدمت (میانگین 21/4)، توزیع (میانگین 05/4)، شواهد فیزیکی (میانگین 91/3)، افراد (میانگین 76/3) و ترویج (میانگین 61/3). با توجه به یافته های پژوهش می توان بیان نمود، به منظور رونق گردشگری ورزشی در استان باید به مفهوم توسعه پایدار در این صنعت توجه نمود و بدون تردید توسعه جامع و پایدار این صنعت منبعث از رویکردی سیستمی و متناسب با کلیه عناصر بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی می باشد.
۱۲.

جامعه شناختی تجردگرایی در ورزشکاران مرد عضو تیم های ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۷۸
پژوهش حاضر با هدف شناسایی جامعه شناختی تجردگرایی در ورزشکاران مرد عضو تیم های ملی طراحی و اجرا شد. در مدل نظری پژوهش از دیدگاه های مدرنیزاسیون ویلیام گود، کارکردگرایی ساختاری پارسنز، کارکردگرایی دورکیم، تئوری گزینش معقولانه هک تر، نوگرایی آنتونی گیدنز و فردگرایی دو توکویل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، جامعه ورزشی مجرد عضو تیم های ملی در سال ۱۳۹۶ است. با استفاده از روش انتخاب در دسترس، 156 نفر از این افراد شناسایی و به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج آزمون پیرسون نشان می دهد بین متغیرهای فردگرایی ، سبک زندگی سنتی، سبک زندگی مدرن، باورهای مذهبی، بی اعتمادی اجتماعی، هراس از احساس شکست در ازدواج، تجربه ازدواج ناموفق در میان خویشاوندان و هزینه های اقتصادی-مالی با تجردگرایی رابطه معنا داری وجود دارد و متغیر عملکرد رسانه جمعی فاقد ارتباط معنا دار است. در مجموع، متغیرهای پژوهش توانایی تبیین تجردگرایی در بین ورزشکاران را داشتند.
۱۳.

مدل سازی عوامل تعیین کننده در ارتقای سیستم بیمه ورزشی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۰
این پژوهش با هدف طراحی و آزمون مدل ارتقای سیستم بیمه ورزشی در کشور انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. مدیران، کارشناسان و صاحب نظران حوزه بیمه ورزشی در کشور جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای مدل سازی معادله ساختاری در نرم افزار اسمارت پی .ال. اس. برآورد شد (138 نفر) و به روش نظری (قضاوتی) نمونه گیری شد. ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از بخش کیفی (اکتشافی نظام مند) بود. پژوهش حاوی 15 متغیر و 58 سؤال در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی (11 صاحب نظر)، پایایی (آلفای کرونباخ: 87/0) و روایی سازه (برازش مدل) ارزیابی و تأیید شد. برای تحلیل یافته ها از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. نسخه سه استفاده شد. نتایج مدل سازی نشان داد که کارآمدسازی مدیریت راهبردی بر روزآمدسازی قوانین، بهینه سازی مدیریت مالی،توسعه امکانات، توانمندسازی سرمایه انسانی و ظرفیت سازی ارتباطی اثر معنا دار داشت (به ترتیب با ضرایب 58/0، 62/0، 54/0، 59/0 و 55/0). همچنین ظرفیت سازی ارتباطی و توانمندسازی انسانی (به ترتیب با ضرایب 60/0 و 25/0) اثر معنا داری بر آموزش و فرهنگ سازی بیمه داشتند. اثر ارتقای سیستم نظارت بر بهبود حق بیمه و بهبود خسارت بیمه نیز معنادار بود (به ترتیب با ضرایب 56/0 و 36/0). درنهایت توسعه دامنه پوشش، ترویج سواد بیمه ای وارتقای رضایت مشتریان (به ترتیب با ضریب 59/0، 74/0 و 81/0) بر ارتقای ضریب نفوذ بیمه ورزشی اثر معنا دار داشتند. به صورت کلی، براساس یافته های پژوهش می توان گفت الگوی ارتقای سیستم بیمه ورزشی شامل جریانی نظام مند از عوامل ساختاری، قابلیت، فرایندی، عملکردی و پیامدی است.
۱۴.

بررسی تأثیر رابطه عوامل فناوری و راهبردی در چابک سازی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۹۷
هدف پژوهش بررسی تأثیر عوامل فناوری و راهبردی بر چابک سازی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران، معاونین و کارمندان اداره جوانان و ورزش استان مازندران به تعداد 250 نفر در سال 1396 تشکیل دادند. با توجه به تعداد کم جامعه آماری، تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه آماری در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. پایایی پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. روایی پرسش نامه نیز توسط کارشناسان ورزش مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل راهبردی بر اجرای چابک سازی مؤثر بود اما برخلاف آن تأثیر عوامل فناوری بر چابک سازی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران مورد تأیید واقع نشد. بر اساس یافته های تحقیق، مدیران ادارات ورزش و جوانان استان مازندران می توانند با ایجاد تخصیص سریع منابع، بهبود کیفیت، کسب تجربه، تکریم مراجعین، ترسیم چشم انداز راهبردی، توسعه زیرساخت های فناوری، پذیرش فرهنگ تغییرپذیری و کلاس های آموزشی مرتبط با فناوری جدید قابلیت های چابکی را در خود افزایش دهند.
۱۵.

فراتحلیل خشونت ورزشی در پژوهش های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۶۶
پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل خشونت ورزشی در پژوهش های ایرانی طراحی و اجرا شد. به منظور انجام فراتحلیل حاضر، سیزده پژوهش مرتبط انتخاب شدند که در سال های 1379- 1397، با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر خشونت ورزشی انجام و در فصلنامه های معتبر داخلی چاپ شده بودند. پژوهش های منتخب به روش پیمایشی و در جوامع آماری متفاوت، برحسب سنجه های پایا انجام شده اند. در گام نخستِ ارزیابی پژوهش های منتخب، مفروضات همگنی و خطای انتشار بررسی شدند که یافته ها نشان دهنده ناهمگنی اندازه اثر و عدم سوگیری انتشار مطالعات مورد بررسی بود. نتایج پژوهش نشان می دهد حمایت تیمی، ازهم گسیختگی خانواده، گروه همسالان، کنترل پلیسی، سابقه رفتار مجرمانه، عملکرد رسانه جمعی، ناکامی اجتماعی، پایگاه اقتصادی - اجتماعی، نظارت اجتماعی، انسجام اجتماعی - تیمی، باورهای مذهبی و خرده فرهنگ قومی اندازه اثر معنی داری بر خشونت ورزشی دارند.
۱۶.

ارائه الگو جهت ارزیابی همراستایی و همگرایی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۰۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی همراستایی و همگرایی معماری سازمانی وضعیت موجود اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و ارائه الگو در وضع مطلوب انجام گرفت. امروزه معماری سازمانی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مدیران اجرایی و مدیران اطلاعاتی مورد توجه قرار می دهند و رویکردی برای شناخت، مهندسی، مدیریت کلیه عناصر سازمان و ارتباطات آنها است. روش این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی و مبتنی بر تحلیل های کیفی و کمی با استفاده از روش اسنادی و روش دلفی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران، معاونان و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران به تعداد 148 نفر می باشند که در سال 1397 مشغول به فعالیت بودند. پس از توزیع 148 پرسشنامه، 140 پرسشنامه قابل استفاده حاصل گردید. بنابراین حجم نمونه ی آماری برابر با 140 نفر در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 7 سوال استفاده شده است، ضریب پایایی به روش آلفای کرونباخ برابر با 88/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها، شیوه های تحلیل اسناد و روش دلفی، با رویکرد تطبیقی و قیاسی با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. نتایج نشان می دهد که وضعیت جاری در اکثر ویژگی های همراستایی و همگرایی در حد متوسط بوده و باید بهبود پیدا نماید. از این رو مدل جدیدی مبتنی بر سرویس گرایی جهت ترسیم وضعیت آتی طراحی و با استفاده از روش دلفی ارزیابی شد.
۱۷.

بررسی رابطه بین سواد مهارتی، سواد دانشگاهی و موفقیت کسب و کار ورزشی با نقش میانجی گرایش کار آفرینانه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۳۸۶
زمینه و هدف: کارآفرینی در صنعت ورزش به عنوان یکی از صنایع درآمدزای حال حاضر دنیا، مستلزم کسب سواد و مهارت و تمایل به کارآفرینی در حوزه های مختلف آن است. این مهم، مطالعه ی گستره ورزش از منظر کارآفرینی را ضروری می نماید. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در رابطه با سواد مهارتی و سواد دانشگاهی در موفقیت کسب و کار ورزشی انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش کاربردی حاضر به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد که مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کارآفرینان کسب و کارهای ورزشی اعم از باشگاه ها ، فروشگاه های ورزشی و تولیدی های لوازم ورزشی در سطح کشور بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار smartPLS 2.0 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که گرایش کارآفرینانه نقش میانجی در ارتباط میان سواد مهارتی و سواد دانشگاهی با موفقیت کسب و کار ورزشی ایفا می کند. سواد مهارتی و سواد دانشگاهی ارتباط معناداری با موفقیت کسب و کار ورزشی داشتند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، اگرچه سواد دانشگاهی عامل مؤثری در موفقیت کسب و کار ورزشی دارد اما سواد مهارتی با توجه به میزان همبستگی قوی با موفقیت کسب و کار ورزشی، نقش تعیین کننده تری دارد. از این رو پیشنهاد می گردد که کارآفرینان، مدیران و صاحبان صنایع ورزشی توجه ویژه ای به سواد مهارتی داشته باشند.
۱۸.

طراحی چارچوب مفهومی توسعه مزیت رقابتی در صنعت توریسم ورزشی شمال کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۳۶
هدف اصلی این پژوهش طراحی چارچوب مفهومی توسعه مزیت رقابتی در صنعت توریسم ورزشی شمال کشور بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد تحلیل ساختاری- تفسیری می باشد. جامعه آماری شامل صاحبنظران و منابع اطلاعاتی مربوط به توریسم ورزشی در شمال کشور بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برمبنای اشباع نظری به روش هدفمند و دردسترس انتخاب و نظرخواهی گردید (21 نفر و 63 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی است. روایی پژوهش در مرحله انتخاب نمونه براساس اعتبار افراد و اسناد مورد مراجعه و در مرحله چارچوب بندی براساس توافق بین کدگذاران و مصححان مطلوب ارزیابی شد. از سه مرحله کدگذاری برای دسته بندی مولفه های شناسایی شده استفاده گردید. مدل پژوهش نیز براساس روابط شناسایی شده ترسیم گردید. تمامی مولفه های شناسایی و در چهار منظر اصلی شامل منابع، قابلیت ها، استراتژی ها و مزیت های رقابتی چارچوب بندی شده اند. براساس مدل می توان گفت، منابع رقابتی از طریق استراتژی های مناسب و ارتقای قابلیت ها و کارکردهای آن منجر به مزیت رقابتی پایدار می شوند.
۱۹.

تأثیر سواد مهارتی و جهت گیری کارآفرینانه بر موفقیت کسب وکارهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۹۴
هدف از انجام این تحقیق، تأثیر سواد مهارتی و جهت گیری کارآفرینانه بر موفقیت کسب و کارهای ورزشی می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارآفرینان کس ب وکارهای ورزش ی اعم از باشگاه ها، فروشگاه های ورزشی و تولیدی های لوازم ورزشی در سطح کشور به تعداد 11780 مورد بود که از طریق نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسش نامه، محقق ساخته سواد مهارتی، گرایش کارآفرینانه هاگس و مورگان (2007)، موفقیت کسب وکار هالی و همکاران (2005) استفاده شد. برای تحلیل آماری از روش آماری پیرسون و تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار smartPLS 2. 0 استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین سواد مهارتی و گرایش کارآفرینانه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سواد مهارتی و موفقیت کسب و کار ورزشی و نیز  گرایش کارآفرینانه و موفقیت کسب و کار ورزشی رابطه معناداری وجود دارد. همین طور یافته ها نشان داد که بین سواد مهارتی در موفقیت کسب وکار ورزشی با نقش میانجی گرایش کار آفرینانه رابطه معناداری وجود دارد. پس می توان نتیجه گرفت که سواد مهارتی و جهت گیری کارآفرینانه بر موفقیت کسب و کارهای ورزشی تأثیر معناداری دارد.
۲۰.

تأثیر عوامل مدیریتی بر هویت هواداران تیم های فوتبال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۹۹ تعداد دانلود : ۶۵۸
هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان تأثیر عوامل مدیریتی بر هویت هواداران تیم های فوتبال در ایران است. این عوامل عبارتند از: سازمان، جذابیت، وابستگی، رسانه و سنت.512 نفر از هواداران هشت تیم فوتبال حاضر در لیگ برتر فصل 1387- 88 به عنوان نمونة تحقیق، پرسشنامة استاندارد 54 سؤالی شامل پنج عامل اصلی و 12 مؤلفة فرعی را به صورت داوطلبانه تکمیل کردند. 12 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی روایی صوری و محتوایی این ابزار را تأیید کردند و پایایی آن از طریق تحلیل پاسخ های 35 نفر از افراد جامعة مورد مطالعه به دست آمد. (83/0 = α). یافته های حاصل از آزمون دو جمله ای با اطمینان 95/0 نشان داد که چهار عامل مدیریتی شامل سازمان (0003/0=P)، جذابیت (0002/0 =P)، وابستگی (013/0 =P) و سنت (012/0 =P) نقش بسیار مهمی در ایجاد و حفظ هویت تیمی هواداران تیم های فوتبال دارند. همچنین بر اساس نتایج آزمون فریدمن، جذابیت (09/4 =میانگین رتبه) مهم ترین عامل و رسانه (04/3 =میانگین رتبه) کم اهمیت ترین عامل ایجاد و حفظ هویت تیمی هواداران تیم ها میباشند. نتیجة کلی این تحقیق نشان داد که بیشتر عوامل مدیریتی فوق، باعث جذب افراد به باشگاه های فوتبال و شکل گیری باشگاه های هواداری در حوزة صنعت فوتبال کشور میشوند؛ بنابراین آگاهی از چنین مواردی نه تنها باعث توسعة دانش دربارة مفهوم هویت تیمی میشود، بلکه کاربردها و فواید عملی ویژه ای برای متخصصان مدیریت ورزشی، مدیران باشگاه ها و سازمان های ورزشی در جهت توسعة صنعت فوتبال خواهد داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان