وحید شجاعی

وحید شجاعی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

رابطه ثابت قدمی با استحکام ذهنی و هوش هیجانی ورزشکاران نخبه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ثابت قدمی استحکام ذهنی هوش هیجانی ورزشکاران نخبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 985 تعداد دانلود : 10
هدف پژوهش حاضر تأثیر ثابت قدمی بر استحکام ذهنی و هوش هیجانی ورزشکاران نخبه بود. جامعه آماری تحقیق را تمامی ورزشکاران نخبه شهرستان گرگان دعوت شده به تیم ملی تشکیل می دادند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های ثابت قدمی داک ورث و همکاران (2007)، هوش هیجانی بار-آن (2002) و استحکام ذهنی شیرد و همکاران (2009) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ثابت قدمی بر استحکام ذهنی ورزشکاران اثر مثبت معناداری دارد (016/0=Sig، 206/2=t) اما تأثیر ثابت قدمی بر هوش هیجانی ورزشکاران معنادار نبوده است (261/0=Sig، 736/0=t). در نهایت بر اساس شاخص های (CFI، NFI، IFI) مدل تحقیق از برازش لازم برخوردار می باشد. بنابراین ثابت قدمی به عنوان یکی از فاکتورهای اثرگذار بر استحکام ذهنی به مربیان و ورزشکاران پیشنهاد می شود.
۲.

طراحی مدل توسعه گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: حوزه قهرمانی فدراسیون کشتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کشتی گردشگری ورزشی ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 696 تعداد دانلود : 74
مقدمه: این پژوهش با هدف شناسایی، دسته بندی و طراحی مدل توسعه گردشگری قهرمان پرور در فدراسیون کشتی ج.ا.ا با تأکید بر ارزیابی کیفی و کمّی مدل توسعه گردشگری قهرمان پرور انجام گرفت. روش پژوهش: نمونه آماری در بخش کیفی شامل تمام صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان حوزه گردشگری ورزشی و مربیان نخبه کشتی برابر با 15 نفر بود و در بخش کمّی شامل تمامی مربیان کشتی با درجه ممتاز ملی فدراسیون کشتی ج.ا.ا بود که طبق فرمول نمونه گیری کوکران 384 نفر به صورت تصادفی ساده از سراسر کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بر پایه مصاحبه بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار MAXQDA و Smart pls3 استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با مدل توسعه گردشگری ورزشی مرتبط با حوزه قهرمانی در فدراسیون کشتی کشور در قالب 28 مقوله و 136 کد مفهومی مشخص شد و در ابعاد شش گانه مدل پارادایمی به صورت شرایط علّی (5 مقوله)، مقوله اصلی و محوری: کسب وکارهای ورزشی مستمر (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، شرایط زمینه ای (9 مقوله)، شرایط مداخله گر یا میانجی (4 مقوله) و پیامدها (4 مقوله) جای گرفتند. نتیجه گیری: به طور کلی به مدیران فدراسیون کشتی ایران پیشنهاد می شود که با پیاده سازی برنامه های عملیاتی مناسب، برای اجرای راهبردهای منتج از این پژوهش، سعی در افزایش هرچه بهتر و بیشتر پیامدهای مذکور و نیز اصلاح برخی فرایندهای بازدارنده پیامدهای حاصله کنند.
۳.

طراحی مدل نقش رهبری اخلاقی بر سکوت سازمانی با میانجیگری قلدری و بی تفاوتی کارکنان سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری اخلاقی سکوت سازمانی بی تفاوتی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 372 تعداد دانلود : 540
تحقیق پیش رو با هدف کلی بررسی نقش رهبری اخلاقی بر سکوت سازمانی با میانجی قلدری سازمانی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. پژوهش حاضر با توجه به نوع مطالعه و روابط بین متغیرها از دسته تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها در زمره پژوهش های همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری بوده که به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود و در نهایت 400 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل شش پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی، پرسشنامه استاندارد رهبری اخلاقی ، پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی واکولا و بورادوس (2005) ، قلدری سازمانی اسپلاگه و هولت (2001) و پرسشنامه استاندارد بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران (1389) بود. روایی ابزار تحقیق در تحقیقات مختلف مورد تایید قرار گرفته و پایایی مولفه ها با استفاده از محاسبه ضریب پایایی آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 گزارش شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بین رهبری اخلاقی و قلدری سازمانی، بی تفاوتی سازمانی رابطه منفی معناداری وجود دارد همچنین بین سکوت سازمانی با قلدری سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، رهبری اخلاقی بر سکوت سازمانی، قلدری سازمانی اثر منفی معناداری دارد در حالی که قلدری سازمانی و بی تفاوتی سازمانی بر سکوت سازمانی تأثیر مثبت معناداری دارد. در ادامه مشخص شد که رهبری اخلاقی از طریق متغیرهای میانجی قلدری سازمانی و بی تفاوتی سازمانی بر سکوت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان اثر منفی معناداری دارد. در نهایت مدل تأثیر رهبری اخلاقی بر سکوت سازمانی با نقش میانجیگری قلدری سازمانی، بی تفاوتی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان تدوین و برازش آن تائید شد.
۴.

ارزیابی و رتبه بندی کارایی معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش استان های کشور با استفاده از الگوی BCC(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها کارایی معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش الگویBCC

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 645 تعداد دانلود : 615
هدف ازتحقیق حاضر تعیین کارایی معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش استان های کشور با استفاده از مدل BCC می باشد.تحقیق حاضر ازمنظر پارادایم ازنوع تحقیقات فرا اثبات، رویکرد کمی، ازلحاظ هدف کاربردی و تکنیک مورد استفاده در تحقیق تحلیل پوششی داده هاست. جامعه آماری این پژوهش شامل معاونت های تربیت بدنی آموزش و پرورش 31 استان کشور بود. ابزار مورد استفاده پرسش نامه پنج ارزشی و در قالب روش فازی مورد ارزیابی قرارگرفت.روایی محتوایی و صوری پرسش نامه توسط 14 نفرازخبرگان حوزه مدیریت ورزشی درقالب فرم های CVR و CVIمورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دادمولفه های کارکنان» دارای میانگین 45/43 و انحراف استاندارد 90/19، «بودجه» دارای میانگین 219/31 میلیون تومان و انحراف استاندارد 741/14، «سرانه ورزشی» دارای میانگین 5909/0 و انحراف استاندارد 1153/0، «ورزش همگانی» دارای میانگین 67/841 و انحراف استاندارد 80/385، «ورزش قهرمانی»دارای میانگین 29/93 و انحراف استاندارد 61/ 60، «آموزش ورزشی» دارای میانگین 73/67 و انحراف استاندارد 34/21، «پژوهش ورزشی» دارای میانگین 87/77 و انحراف استاندارد 64/59، «رویداد ورزشی» دارای میانگین 00/6021 و انحراف استاندارد 14/2364، ورزش پرورشی دارای میانگین 35/170 و انحراف استاندارد 06/18 بودند. با توجه به آزمون تحلیل حساسیت درسال های1394 تا 1398درالگوی BCC ورودی «بودجه»، نقش بیشتری درتعیین میزان کارآیی معاونت هاداشته است.نتایج مربوط به کارایی معاونت تربیت بدنی آموزش وپرورش استان ها بر اساس الگوی BCC نشان داد که استان های ایلام، تهران، خراسان رضوی و شمالی و خوزستان از کارایی لازم برخوردار بودند. نتایج تحلیل حساسیت ورودی ها و خروجی ها درالگوی BCC به ترتیب «بودجه» و«ورزش قهرمانی» نقش بیشتری درتعیین میزان کارآیی معاونت هاداشته است.
۵.

مدل نقش تعدیلگر ورزش های الکترونیکی بر تأثیر ناگویی هیجانی و پرخاشگری در دانش آموزان مقطع متوسطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش الکترونیکی ناگویی هیجانی خشونت دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 385 تعداد دانلود : 978
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر ناگویی هیجانی بر پرخاشگری در دانش آموزان مقطع متوسطه با نقش تعدیلگر ورزش های الکترونیکی و ارائه مدل می باشد. این تحقیق از لحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی بوده و از لحاظ شکل فرضیات به صورت علی می باشد. جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد ارائه شده در تحقیقات معتبر خارجی و داخلی شامل مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو: مقیاس پرخاشگری باس و همکاران و مقیاس ورزش های الکترونیکی استفاده شد. همچنین به منظور بررسی روایی سازه پرسشنامه ها از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم استفاده شد. پایایی درونی سؤالات پرسشنامه های مورد استفاده از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و در این تحقیق همان طور که مشاهده می شود این ضریب بالای 7/0 بوده که نشان از پایایی قابل قبول پرسشنامه ها دارد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی دانش آموزان پسر ناحیه 2 آموزش وپرورش شهر مشهد می باشد. به منظور بررسی تجربی و کاربردی تحقیق نمونه 400 نفری از نوجوانان دانش آموز در حال تحصیل انتخاب شدند. در این تحقیق در بخش آمار توصیفی و بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نرم افزار SPSS ویرایش 25 و در بخش معادلات ساختاری از نرم افزار Smart pls ویرایش 3 به منظور طراحی مدل تحقیق استفاده گردید. طبق نتایج مشخص شد مقدار برازش SRMR برابر با ( 078/0) که در سطح معناداری 05/0 پایین تر از مقدار 08/0 است. بنابراین مدل ساختاری تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است. از یافته های تحقیق می توان بیان داشت که دانش آموزان به واسطه سن و سال و حساسیت های خاص سنین نوجوانی، غالباً با مشکلات روان شناختی متعددی از جمله بروز خشم کنترل نشده، بروز هیجانات ناشی از درس و مدرسه مواجه هستند و احتمال تجربه موارد ناخوشایندی همچون پرخاشگری اجتماعی در آنان زیاد است؛ لذا پیشنهاد می شود با استفاده صحیح و برنامه ریزی شده از پتانسیل ورزش های الکترونیک نیز، بسترهای کاهش رفتارهای پرخاشگرانه تسهیل یابد.
۶.

شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد هیات های کاراته در حوزه روان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روان شناسی عملکرد کاراته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 125 تعداد دانلود : 46
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر عملکرد هیات های کاراته در حوزه روان شناسی طراحی و اجرا شد. روش پژوهش حاضر از نوع آمیخته به صورت کیفی-کمی بود. به علت اینکه روش کیفی در پژوهش حاضر در اولویت بر روش کمی داشت، روش پژوهش از نوع روش آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه و پرسش نامه بود. به منظور تحلیل داده های پژوهش در بخش کیفی از روش کدگذاری و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده شد. جهت تحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر مشخص نمود که عوامل شناسایی شده شامل خدمات روان شناختی، نظام سلامت، پایگاه داده و شرایط روانی مشخص گردید. به عبارتی جهت توسعه عوامل موثر بر عملکرد هیات های کاراته در حوزه روان شناسی نیاز است تا به عوامل خدمات روان شناختی، نظام سلامت، پایگاه داده و شرایط روانی توجه جدی نمود.
۷.

Effect of Participation in Relay Sports on the Quality of Work Life and Job Performance of Relief Workers with the Mediating Role of Professional Ethics: A Case Study of Hogam Competitions in Mazandaran Province, Iran(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : 945 تعداد دانلود : 452
INTRODUCTION: Today, the importance of paying attention to human resources for the growth and development of relief organizations, such as the Red Crescent, emergency services, and fire stations, has been considered a key priority at the decisions and activities of the managers of these organizations. Therefore, the present study was conducted to investigate the effect of participation in relay sports on the quality of work life and job performance of relief forces with the mediating role of professional ethics in Mazandaran Province, Iran. METHODS: The present applied study was conducted based on a descriptive-survey approach. The statistical population of the study consisted of all relief forces, including firefighters, Red Crescent rescuers, and emergency service staff, (with unknown sample size) who participated in the Hogam relay sport. The research sample included 168 members of the above-mentioned forces who participated in an event related to the Hogam sport in Mazandaran Province, 2018. The samples were selected using the non-random convenience sampling method; regarding this, all participants in the mentioned event were entered into the research. The required data were collected using questionnaires, namely the Walton Quality of Work Life Questionnaire, Paterson Job Performance Questionnaire, Sports Questionnaire (developed by Taji et al., 2010), and Standard Professional Ethics Questionnaire (designed by Kadozir, 2002). FINDINGS: The results showed that participation in Hogam sport had a significant effect on job performance and quality of work life of relief workers with the mediating role of professional ethics. Therefore, it can be said that addressing this sport, which has its specific nature compared to other sports, can have a significant impact on the quality of work life and job performance of employees, which will be doubled by the observance of professional ethics. CONCLUSION: It can be concluded that the managers of these organizations can take steps to implicitly and explicitly institutionalize professional ethics by addressing ethical complaints of employees and implementing programs of strengthening ethics in employees to improve the quality of employees' work life.
۸.

تدوین مدل مفهومی ارتقای سیستم بیمه ورزشی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتقای بیمه الگوی مفهومی مدیریت بیمه بیمه ورزشی نظام بیمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 331 تعداد دانلود : 645
هدف از این پژوهش تدوین مدل ارتقای سیستم بیمه ورزشی در کشور بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک بود. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران و استادان) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها و ...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام گرفت (17 نفر و 68 منبع). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار ارزیابی و تأیید شد. به منظور تحلیل یافته ها از روش کدگذاری چندمرحله ای و رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. متغیرهای اصلی در مدل مفهومی شامل بهبود خسارت مشتری، بهبود حق بیمه، توسعه دامنه پوشش، ارتقای رضایت مشتریان، ترویج سواد بیمه ای ورزش، استانداردسازی کیفیت خدمات، کارامدسازی مدیریت راهبردی، ارتقای سیستم نظارت، روزامدسازی قوانین، ارتقای ضریب نفوذ بیمه، ظرفیت سازی شبکه ارتباطی، توسعه امکانات مراکز، توانمندسازی سرمایه انسانی، فراگیرسازی آموزش و فرهنگ سازی بیمه و بهینه سازی مدیریت مالی بیمه ورزشی بود. این متغیرها در پنج سطح متوالی، ساختار، قابلیت، فرایند، عملکرد و پیامد چارچوب بندی شدند. براساس مدل پژوهش می توان گفت که ارتقای سیستم بیمه ورزشی نیازمند تقویت مؤلفه های ساختاری، قابلیتی، فرایندی، عملکردی و پیامدی است و میزان تحقق توسعه آن به برایند اثر عوامل این سطوح وابسته است.
۹.

مدل سازی کیفی استعدادیابی ورزش بسکتبال بر اساس منطق تحلیل محتوای پنهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه راهبردی استعدادیابی بسکتبال مدلسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 481 تعداد دانلود : 114
پژوهش حاضر با هدف مدل سازی کیفی استعدادیابی ورزش بسکتبال بر منطق تحلیل محتوای پنهان اجرا شده است. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه اساتید و متخصصین حوزه مدیریت ورزشی و استعدادیابی و همچنین مدیران اجرایی حوزه استعدادیابی در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون بسکتبال ایران تشکیل داد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از فرایند کدگذاری اولیه، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار MAXQDA18 استفاده گردید. نتایج نشان داد در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، 452 مفهوم اولیه تعیین شد که با دسته بندی این مفاهیم، 19 مفهوم در خصوص تعریف از توسعه استعداد در بسکتبال ایران، عوامل علّی (5 مقوله)، شرایط زمینه ای (5 مقوله)، شرایط مداخله گر (5 مقوله) در تحقق نظام استعدادیابی در بسکتبال ایران وجود دارد. همچنین، 8 راهبرد (راهبردهای انگیزشی، فنی، حقوقی، مدیریتی، استراتژیک، تجهیزاتی، ساختاری و آموزشی) شناسایی و 3پیامد (پیامدهای سازمانی، اجتماعی و آرمانی) را در پی خواهد داشت. بر اساس مدل پارادایمی ارتقای نظام استعدادیابی در بسکتبال ایران و با توجه ویژه به مقولات و شاخص های بیان شده، میتوان به توسعه رشته بسکتبال کشور یاری نمود.
۱۰.

طراحی مدل کیفی توسعه گردشگری قهرمان پروری در فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توریسم ورزشی ورزش قهرمانی کشتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 851 تعداد دانلود : 357
این پژوهش با هدف طراحی مدل کیفی توسعه گردشگری قهرمان پروری در فدراسیون کشتی ج.ا.ا انجام شد. این ﭘﮋوﻫﺶ از نظر استراتژی کیفی متوالی و اکتشافی است که نمونه آماری در بخش کیفی شامل تمام صاحب نظران دانشگاهی و خبرگان حوزه گردشگری ورزشی و مربیان نخبه ی کشتی که برابر 15 نفر بود. ابزار تحقیق شامل برگه های کدگذاری محقق ساخته بود که روایی آن توسط اعضای گروه دلفی تأیید و پایایی آن با معیار پی اسکات 95/0 محاسبه شد. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل مرتبط با مدل توسعه توریسم ورزشی مرتبط با حوزه قهرمانی در فدراسیون کشتی کشور در قالب 28 مقوله و 136 کد مفهومی مشخص شد و در ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی به صورت شرایط علّی (5 مقوله)، مقوله اصلی و محوری: کسب وکارهای ورزشی مستمر (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، شرایط زمینه ای (9 مقوله)، شرایط مداخله گر یا میانجی (4 مقوله) و پیامدها (4 مقوله) جای گرفتند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که با بهره گیری از یافته های مطالعه می توان به تدوین برنامه های جامع و متنوع خدمات گردشگری ورزشی در راهبردهای «کلان»، «میانی» و «عملیاتی» دست یافت تا توسعه ی توریسم ورزشی مرتبط با حوزه قهرمانی در فدراسیون کشتی در کشور حاصل گردد.
۱۱.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه بین المللی تنیس روی میز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه بین المللی تنیس روی میز نهادهای آموزشی دولت و حاکمیت منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 898 تعداد دانلود : 700
هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه بین المللی تنیس روی میز ایران بود. این پژوهش به لحاظ پارادایم از نوع پژوهش های تفسیری، از نظر ماهیت، اکتشافی، از حیث رویکرد، کیفی، از لحاظ استراتژی، گرندد تئوری، به لحاظ تاکتیک، تحلیل محتوای پنهان و از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش، خبرگان حوزه تنیس روی میز ازجمله مربیان تیم های ملی تنیس روی میز ایران، مدیران ارشد در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون تنیس روی میز و همچنین اعضای هیئت علمی در حوزه مدیریت ورزشی بودند که 16 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهش به شیوه غیراحتمالی، هدفمند و گلوله برفی در نظر گرفته شدند. شیوه جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه عمیق با این افراد بود. 226 کد اولیه از مصاحبه های انجام شده درباره عوامل مؤثر بر توسعه بین المللی تنیس روی میز ایران استخراج شد که فراوانی این کدها درمجموع برابر با 460 بود. 13 مقوله اصلی و 37 مقوله محوری درباره عوامل مؤثر بر توسعه بین المللی تنیس روی میز ایران احصاء شد. عوامل مدیریتی و عامل تخصصی و فنی به ترتیب با ضریب اهمیت 104 و 80 بیشترین ضرایب و مقوله دولت و حاکمیت، ماهیت رشته و عامل رسانه به ترتیب با ضریب اهمیت 7، 12 و 13 کمترین ضرایب اهمیت را داشتند. مدیران فدارسیون تنیس روی میز ایران می باید به نقش شرایط علّی (عوامل اقتصادی، اجتماعی، توسعه زیرساخت ها و عوامل فنی و تخصصی)، شرایط مداخله گر (عوامل انگیزشی، عامل رسانه، ماهیت رشته تنیس روی میز) و شرایط زمینه ای (استعدادیابی، عامل مدیریتی، دولت و حاکمیت، نهادهای آموزشی و توسعه ورزش همگانی) به عنوان عوامل اثرگذار بر توسعه بین المللی تنیس روی میز اهتمام ورزند.
۱۲.

Developing a Model for Entrepreneurial Physical Education Schools in Iran

کلید واژه ها: Physical education Entrepreneurship Innovation vocational technical school

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 811
Background: Given the importance of entrepreneurship as a factor to increase job opportunities, the development of entrepreneurial schools as an approach to increase students' job skills has attracted much attention. However, not much research has been done on entrepreneurship schools. However, the introduction of physical education in the field of entrepreneurship can create many job opportunities for students in this field. Purpose: This study was conducted to develop a model for entrepreneurial physical education schools in Iran. Method: This is applied research conducted as a descriptive-survey. The statistical population of the study included managers and teachers of entrepreneurship centers in physical education vocational schools in Iran, from which a sample of 260 people was selected using the Cochran's formula. Research data were collected using a self-administered questionnaire and analyzed using the partial least squares technique and Smart PlS software. Results: Calculation of Cronbach's alpha, combined reliability and average variance extracted showed that the research questionnaire has good reliability and validity. The results of hypotheses test revealed that all three dimensions of entrepreneurship have positive and significant effect on innovation; it was also found that innovation has a positive and significant effect on the entrepreneurial event. Conclusion: in general, the results of this study imply that taking an entrepreneurial orientation can lead to development of entrepreneurial physical education schools.
۱۳.

تحلیل ورزش جانبازان استان مازندران به روش SWOT با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش جانبازان فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبرد ماتریس SWOT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 18 تعداد دانلود : 844
هدف از این پژوهش، برنامه ریزی راهبردی ورزش جانبازان استان مازندران با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی، است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران و کلیه 21 شهرستان تابعه استان مازندران به تعداد 58 نفر بود که در زمینه برنامه ریزی ورزش جان بازان اس تان مازندران فعالیت می کنن د. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که در زمینه ورزش جانبازان استان مازندران، 17 نقطه قوت، 25 نقطه ضعف، 13 نقطه فرصت و 19 نقطه تهدید وجود دارد که پس از تجزیه و تحلیل آنها در ماتریس (SWOT) مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزش جانبازان استان مازندران در منطقه WT قرار دارد و بر اساس تحلیل های راهبردی اقدام به برنامه ریزی راهبردهای لازم برای توسعه ورزش جانبازان در این استان شد. با توجه به نتایج تحقیق می توان این گونه نتیجه گیری کرد که از مهمترین راهبرد لازم برای توسعه ورزش جانبازان استان مازندران با تأکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتند از: به اجرا در آوردن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آموزشی و ورزشی و کم اهمیت ترین عامل آن شامل فعال سازی بخش بازاریابی و جذب منابع مالی در حمایت از فعالیت های بنیاد جانبازان است.
۱۴.

Causal, Contextual, and Intervening Factors Affecting the Crisis in Iranian Stadiums(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : 541 تعداد دانلود : 373
INTRODUCTION: Nowadays, government officials seek ways to monitor, control, and manage events and crises due to the concerns of the general public and social media as informative tools. Regarding this, the present study aims to identify and analyze the factors affecting the crisis incidence in Iranian stadiums. METHODS: The present interpretive qualitative research was performed based on a grounded theory method and latent content analysis technique. The data were collected by the implementation of in-depth interviews with 19 people consisting of the Ministry of Sports and Youth experts and executives, sports management professors, and crisis management specialists. The participants were selected using non-probability and snowball sampling techniques. The interviews were continued until reaching theoretical saturation regarding the research questions and objectives. The gathered data, in form of audio recording and text, were analyzed by MAXQDA software (version 18). FINDINGS: The interview data were analyzed based on open and process coding. Afterward, the researcher categorized the identified factors into causal, contextual, and intervening conditions. In this regard, the causal factors consisted of the following items: 1) nature of crisis, 2) technical and specialized factors, 3) infrastructure and equipment, and 4) environmental and equipment hazards. With respect to the contextual factors, they included: 1) human resources, 2) nature of sporting events, 3) security factors, 4) vandalism, 5) welfare facilities, and 5) management factors. Finally, the intervening factors were found to entail: 1) stadium atmosphere, 2) political and social crises, and 3) information and communications technology. CONCLUSION: According to the obtained results, the officials are recommended to consider the paradigmatic model of factors leading to crisis management in stadiums in the crisis management programs adopted for sports venues, especially large stadiums. The consideration of the factors constituting the given model can lead to the improvement of crisis management in the country's sports venues.
۱۵.

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران (رویکرد کیفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد مالی صنعت ورزش شرایط علی شرایط بستر شرایط مداخله گر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 272 تعداد دانلود : 969
هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش میباشد. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات تفسیری، رویکرد کیفی، استراتژی گرندد تئوری میباشد. روش جمع آوری داده ها در تحقیق به شکل مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان و مدیران اجرایی حوزه وزارت ورزش، اساتید حوزه قضا، و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی می باشد. روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالی و گلوله برفی بوده و مصاحبه ها تا جایی ادامه پیدا کرد که اشباع نظری در خصوص سوالات و اهداف تحقیق حاصل گردید. فرمت داده ها به دو صورت صوت و متن بوده و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار MAXQDA18 انجام گردید. محقق پس از کدگذاری باز و فرایندی مصاحبه های انجام شده، عوامل احصاء شده را در قالب شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر معرفی نمود. مقوله های عوامل مدیریتی، حقوقی و ماهیتی ورزش به عنوان مقولات شرایط علی، و عملکرد سیاسیون، دولت و حاکمیت و ساختار را به منزله شرایط بس تر و مقوله های«رانت، دلالی و لابیگری، رسانه و عوامل انگیزشی» به منزله شرایط مداخله گر به عنوان عوامل اثر گذار بر فساد مالی در صنعت ورزش در ایران هستند. با توجه به این نتایج پیشنهاد می شود که مدیران و دست-اندرکاران ورزش کشور با تعدیل و ارتقای وضعیت مدیریتی، تدوین برنامه های اصولی و علمی، اتخاذ بهترین تصمیمات برای ورزش کشور با کمک متخصصان و خبرگان امر و در نهایت با ارتقای کیفیت مدیریت منابع خود زمینه کاهش فساد مالی در این سازمانها را فراهم نمایند.
۱۶.

تحلیل استراتژیک بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی مازندران با رویکرد 7 پی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل استراتژیک بازاریابی آمیخته بازاریابی گردشگری ورزشی آمیخته 7 پی مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 556 تعداد دانلود : 569
توسعه و بهبود وضعیت صنعت گردشگری کشور و یا مناطق مختلف آن، به مکانیسم های موثر بازاریابی وابسته است. هدف از این تحقیق، تحلیل استراتژیک بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی در استان مازندران با رویکرد 7 پی است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که به شیوه پیمایشی و با رویکرد جامع انجام شده است. 235 نفر از مدیران سازمان های ورزشی و گردشگری، مدیران دفاتر جهانگردی، راهنمایان گردشگری و خبرگان دانشگاهی در حوزه های مدیریت ورزشی و توریسم مازندران به عنوان نمونه این تحقیق که به صورت غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند، پرسشنامه محقق ساخته 57 سوالی و 7 موبفه، روا و پایا (0.792= α ) را به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. یافته های حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که عناصر بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی در استان بر اساس اولویت، تفاوت معناداری با هم دارند. عنصر قیمت بالاترین اولویت(میانگین 69/4) و فرآیند یا برنامه ریزی پایین ترین اولویت (میانگین 69/3) را به خود اختصاص داده اند. سایر عناصر ترکیب بازاریابی گردشگری ورزشی استان به ترتیب اولویت عبارتند از: محصول یا خدمت (میانگین 21/4)، توزیع (میانگین 05/4)، شواهد فیزیکی (میانگین 91/3)، افراد (میانگین 76/3) و ترویج (میانگین 61/3). با توجه به یافته های پژوهش می توان بیان نمود، به منظور رونق گردشگری ورزشی در استان باید به مفهوم توسعه پایدار در این صنعت توجه نمود و بدون تردید توسعه جامع و پایدار این صنعت منبعث از رویکردی سیستمی و متناسب با کلیه عناصر بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی می باشد.
۱۷.

جامعه شناختی تجردگرایی در ورزشکاران مرد عضو تیم های ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجردگرایی فردگرایی سبک زندگی سنتی و مدرن ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 337 تعداد دانلود : 721
پژوهش حاضر با هدف شناسایی جامعه شناختی تجردگرایی در ورزشکاران مرد عضو تیم های ملی طراحی و اجرا شد. در مدل نظری پژوهش از دیدگاه های مدرنیزاسیون ویلیام گود، کارکردگرایی ساختاری پارسنز، کارکردگرایی دورکیم، تئوری گزینش معقولانه هک تر، نوگرایی آنتونی گیدنز و فردگرایی دو توکویل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، جامعه ورزشی مجرد عضو تیم های ملی در سال ۱۳۹۶ است. با استفاده از روش انتخاب در دسترس، 156 نفر از این افراد شناسایی و به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج آزمون پیرسون نشان می دهد بین متغیرهای فردگرایی ، سبک زندگی سنتی، سبک زندگی مدرن، باورهای مذهبی، بی اعتمادی اجتماعی، هراس از احساس شکست در ازدواج، تجربه ازدواج ناموفق در میان خویشاوندان و هزینه های اقتصادی-مالی با تجردگرایی رابطه معنا داری وجود دارد و متغیر عملکرد رسانه جمعی فاقد ارتباط معنا دار است. در مجموع، متغیرهای پژوهش توانایی تبیین تجردگرایی در بین ورزشکاران را داشتند.
۱۸.

مدل سازی عوامل تعیین کننده در ارتقای سیستم بیمه ورزشی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام بیمه مدیریت بیمه بیمه ورزشی ارتقای بیمه الگوی مفهومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 718 تعداد دانلود : 568
این پژوهش با هدف طراحی و آزمون مدل ارتقای سیستم بیمه ورزشی در کشور انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. مدیران، کارشناسان و صاحب نظران حوزه بیمه ورزشی در کشور جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای مدل سازی معادله ساختاری در نرم افزار اسمارت پی .ال. اس. برآورد شد (138 نفر) و به روش نظری (قضاوتی) نمونه گیری شد. ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از بخش کیفی (اکتشافی نظام مند) بود. پژوهش حاوی 15 متغیر و 58 سؤال در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی (11 صاحب نظر)، پایایی (آلفای کرونباخ: 87/0) و روایی سازه (برازش مدل) ارزیابی و تأیید شد. برای تحلیل یافته ها از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. نسخه سه استفاده شد. نتایج مدل سازی نشان داد که کارآمدسازی مدیریت راهبردی بر روزآمدسازی قوانین، بهینه سازی مدیریت مالی،توسعه امکانات، توانمندسازی سرمایه انسانی و ظرفیت سازی ارتباطی اثر معنا دار داشت (به ترتیب با ضرایب 58/0، 62/0، 54/0، 59/0 و 55/0). همچنین ظرفیت سازی ارتباطی و توانمندسازی انسانی (به ترتیب با ضرایب 60/0 و 25/0) اثر معنا داری بر آموزش و فرهنگ سازی بیمه داشتند. اثر ارتقای سیستم نظارت بر بهبود حق بیمه و بهبود خسارت بیمه نیز معنادار بود (به ترتیب با ضرایب 56/0 و 36/0). درنهایت توسعه دامنه پوشش، ترویج سواد بیمه ای وارتقای رضایت مشتریان (به ترتیب با ضریب 59/0، 74/0 و 81/0) بر ارتقای ضریب نفوذ بیمه ورزشی اثر معنا دار داشتند. به صورت کلی، براساس یافته های پژوهش می توان گفت الگوی ارتقای سیستم بیمه ورزشی شامل جریانی نظام مند از عوامل ساختاری، قابلیت، فرایندی، عملکردی و پیامدی است.
۱۹.

بررسی تأثیر رابطه عوامل فناوری و راهبردی در چابک سازی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری راهبردی چابک سازی اداره کل ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 66 تعداد دانلود : 484
هدف پژوهش بررسی تأثیر عوامل فناوری و راهبردی بر چابک سازی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران، معاونین و کارمندان اداره جوانان و ورزش استان مازندران به تعداد 250 نفر در سال 1396 تشکیل دادند. با توجه به تعداد کم جامعه آماری، تعداد نمونه برابر با تعداد جامعه آماری در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. پایایی پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. روایی پرسش نامه نیز توسط کارشناسان ورزش مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل راهبردی بر اجرای چابک سازی مؤثر بود اما برخلاف آن تأثیر عوامل فناوری بر چابک سازی در اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران مورد تأیید واقع نشد. بر اساس یافته های تحقیق، مدیران ادارات ورزش و جوانان استان مازندران می توانند با ایجاد تخصیص سریع منابع، بهبود کیفیت، کسب تجربه، تکریم مراجعین، ترسیم چشم انداز راهبردی، توسعه زیرساخت های فناوری، پذیرش فرهنگ تغییرپذیری و کلاس های آموزشی مرتبط با فناوری جدید قابلیت های چابکی را در خود افزایش دهند.
۲۰.

فراتحلیل خشونت ورزشی در پژوهش های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خشونت ورزش خرده فرهنگ قومی انسجام اجتماعی فراتحلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 89 تعداد دانلود : 143
پژوهش حاضر با هدف فراتحلیل خشونت ورزشی در پژوهش های ایرانی طراحی و اجرا شد. به منظور انجام فراتحلیل حاضر، سیزده پژوهش مرتبط انتخاب شدند که در سال های 1379- 1397، با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر خشونت ورزشی انجام و در فصلنامه های معتبر داخلی چاپ شده بودند. پژوهش های منتخب به روش پیمایشی و در جوامع آماری متفاوت، برحسب سنجه های پایا انجام شده اند. در گام نخستِ ارزیابی پژوهش های منتخب، مفروضات همگنی و خطای انتشار بررسی شدند که یافته ها نشان دهنده ناهمگنی اندازه اثر و عدم سوگیری انتشار مطالعات مورد بررسی بود. نتایج پژوهش نشان می دهد حمایت تیمی، ازهم گسیختگی خانواده، گروه همسالان، کنترل پلیسی، سابقه رفتار مجرمانه، عملکرد رسانه جمعی، ناکامی اجتماعی، پایگاه اقتصادی - اجتماعی، نظارت اجتماعی، انسجام اجتماعی - تیمی، باورهای مذهبی و خرده فرهنگ قومی اندازه اثر معنی داری بر خشونت ورزشی دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان