شهرام شفیعی

شهرام شفیعی

مدرک تحصیلی: استادیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری سوت زنی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سوت زنی ورزش فساد آموزش راهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 182 تعداد دانلود : 634
هدف: امروزه مبارزه با فساد در ورزش از طرق گوناگون مورد تاکید است و یکی از این راه ها سوت زنی است. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر سوت زنی در ورزش بود. روش شناسی: نوع تحقیق کیفی و به روش گراند تئوری انجام شد و مشارکت کنندگان پژوهش را 12 نفر از نخبگان تشکیل دادند که به استفاده از نمونه گیری نظری انتخاب شدند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که یافته ها از طریق روش کدگذاری در سه مرحله ی باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد دو مقوله عادلانه بودن (بایدها، مکمل بودن و تردیدها) و سازمان یافتگی سوت زنی (چارچوب ها و نبایدها) در ورزش از الزامات سوت زنی، سه مقوله فرهنگ (رسانه، خرده فرهنگ، دغدغه مندها) حکمرانی (حکومت، سیاست زدگی، ساختار فسادزا) و اجتماعی (الگوهای رفتاری، مذهب) از بسترهای سوت زنی و سه مقوله شفافیت سازی (ساختاربندی، شفافیت ساختاری) توسعه آموزش (آموزش کلاسیک و آموزش از طریق نهاد دین) و فرهنگ سازی (الگو سازی فرهنگی، تشویق و تنبیه و توسعه اخلاق) از راهبردهای سوت زنی شناسایی شد. بحث و نتیجه گیری: بنظر می رسد با توجه به الزامات و بسترهای موجود دو راهبرد طولانی مدت و کوتاه مدت می تواند مد نظر قرار گیرد و تمام این راهبردها در واقع با تمرکز به توسعه مبارزه با فساد در تمام حوزه های موازی با ورزش می تواند باعث هم افزایی گردد.
۲.

نقش نهادهای تربیتی در نهادینه سازی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم های فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آداب حضور استادیوم فوتبال فرهنگ هواداری نهادهای تربیتی نهادینه سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 644 تعداد دانلود : 662
نهادهای تربیتی نقش اساسی در جامعه پذیری افراد، انتقال و نهادینه سازی ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی دارند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادهای تربیتی در نهادینه سازی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم های فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و روش آن کیفی از نوع تحلیل محتوای عرفی بود. 13 مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق با متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و جامعه شناسی که بر اساس نمونه گیری هدفمند ملاک مدار انتخاب شده بودند ، تا رسیدن به حد اشباع نظری، انجام شد. داده های به دست آمده با استفاده از کدگذاری باز و محوری تجزیه و تحلیل شدند. اعتبار کدگذاری ها نیز با بازبینی و کنترل صحت کدهای استخراج شده و کدگذاری مجدد مصاحبه ها توسط دو نفر متخصص همکار مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها نشان داد نهادهای تربیتی همچون خانواده، رسانه، آموزش و پرورش و آموزش عالی در قالب چهار تم اصلی و 13 مقوله شامل فرهنگ پذیری (آموزش فرزندان، خانواده ها، دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید، شهروندان)، الگوسازی و انتقال الگوهای فرهنگی-هواداری (تولید محتوای فرهنگی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، اشاعه و ترویج الگوهای فرهنگی)، ارتقا آکادمیک فرهنگ هواداری (توسعه مطالعات فرهنگی و غنی سازی محتوای کتب درسی) و هم اندیشی و شبکه سازی فرهنگی (تعامل و همکاری متقابل و زمینه سازی تحقق اهداف فرهنگی) در شکل گیری و نهادینه سازی فرهنگ و آداب حضور در استادیوم های فوتبال نقش دارند. به نظر می رسد توجه بیشتر نهادهای تربیتی به امر آموزش مخاطبین ورزشی، تلاش در جهت الگوسازی و انتقال الگوهای فرهنگی و هم چنین هم اندیشی و شبکه سازی این نهادها با یکدیگر بتواند به واسطه توسعه فرهنگ و آداب حضور افراد در استادیوم های فوتبال، سطح خشونت و پرخاشگری تماشاگران و سایر افراد حاضر در استادیوم ها را کاهش دهد و از وقوع حوادث امنیتی پیشگیری نماید.
۳.

طراحی مدل عوامل اثرگذار بر ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روابط بین الملل دیپلماسی ورزشی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 122 تعداد دانلود : 867
هدف از این پژوهش طراحی مدل عوامل اثرگذار بر ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران حاضر و سابق و کارشناسان روابط بین الملل کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی و ادارات ورزش و جوانان، اساتید و دانشجویان مدیریت ورزشی، علوم سیاسی و روابط بین-الملل و ورزشکاران بودند. نمونه آماری به صورت هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (16 نفر) تائید شد. پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (95/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر شرایط علی و زمینه ای و مداخله گر بر ارتقا دیپلماسی ورزشی (34/0)، (37/0) و(27/0) معنی دار بود. همچنین شرایط زمینه ای و مداخله گر بر راهبرد ها (42/0) و (31/0) و اثر ارتقای دیپلماسی ورزشی بر راهبردها (35/0) و راهبردها بر پیامدها (70/0) معنی دار بودند. در مورد وضعیت دیپلماسی ورزشی ایران هنوز مسیر پرچالشی در پیش است و دستگاه های ذینفع از یک نگاه جامع و استراتژیک و اجرای برنامه های راهبردی برای توسعه دیپلماسی ورزشی فاصله دارند. از این رو، با همکاری سازنده بین سازمان های اجرایی ورزش کشور و در دستور کار قرار دادن و استفاده از پتانسیل ورزش بین الملل توسط این سازمان ها، می توان به بهبود شرایط موجود و در نتیجه ارتقا دیپلماسی ورزشی ایران امیدوار بود.
۴.

نقش دیپلماسی ورزشی در ارتقا تعاملات بین المللی (نظریه داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیپلماسی ورزشی ورزش ارتقا تعاملات بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 260 تعداد دانلود : 372
هدف از پژوهش حاضر ارائه چارچوبی برای تحلیل نقش دیپلماسی ورزشی در ارتقا تعاملات بین المللی بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می باشد. جامعه آماری شامل مدیران حال حاضر و سابق کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی و ادارات ورزش و جوانان، اساتید علوم سیاسی و روابط بین الملل و اساتید مدیریت ورزشی و جامعه اطلاعاتی بود. از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند نظری و تکنیک گلوله برفی برای انتخاب اعضای شرکت کننده در تحقیق استفاده شد (16 نفر). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی ابزار با استفاده از روش های روایی-سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی، ضریب کاپا). از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی برای تحلیل یافته ها استفاده گردید. چارچوب تحلیلی ارائه شده شامل شش منظر اصلی شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله-گر، راهبردها و پیامدها بود. درنهایت پیوند بین این مقوله ها در قالب مدل پارادایمی پژوهش تعیین گردید و نظریه نهایی شکل گرفت. از این رو، با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که، دیپلماسی ورزشی در جهان امروز، از جمله ابزارهای مهمی است که دولت ها برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره برداری می کنند. در خصوص وضعیت دیپلماسی ورزشی کشور، اگرچه تا حدودی شاهد روند رو به رشدی هستیم ولی همچنان با فقدان فرایندی نظام مند و سازمان یافته مواجه هستیم. بنابراین، سازمان های متولی ورزش کشور نیازمند اتخاذ تدابیر لازم هستند تا از طریق توسعه دیپلماسی ورزشی، بهبود روابط صلح آمیز با کشورهای دیگر در سطح منطقه، قاره و جهان حاصل شده و این امر باعث ارتقا تعاملات بین المللی شود.
۵.

عوامل مؤثر بر مالکیت هواداران در باشگاه استقلال با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه فوتبال مالکیت نظریه داده بنیاد هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 548 تعداد دانلود : 623
امروزه باشگاه های حرفه ای فوتبال به اشکال مختلفی اداره شده و ساختار مالکیت آنها متفاوت می باشد. مالکیت باشگاه ها به وسیله ی هواداران یکی از شکل های رایج اداره ی باشگاه های فوتبال است. بنابراین، هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر مالکیت هواداران در باشگاه استقلال بود. این تحقیق به روش کیفی و استراتژی داده بنیاد و رویکرد فرایندی انجام شد. به این منظور، داده های تحقیق از طریق نمونه گیری نظری و مصاحبه های عمیق با 8 تن از کارشناسان، جمع آوری شد. براساس نظریه داده بنیاد و رویکرد فرایندی، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شدند. برای اعتبارسنجی داده ها که معادل روایی و پایایی است از دو روش بازکدگذاری توسط محقق و روش بازبینی اعضا استفاده شد. میزان توافق بین کدگذاری اولیه و کدگذاری مجدد 88 درصد بود که نشان دهنده ی ثبات و درجه توافق مطلوب در کدگذاری است. همچنین برای تایید پذیری از روش بازبینی اعضا استفاده شد. براساس نتایج حاصل، عوامل موثر بر مالکیت هواداران در باشگاه استقلال در قالب سه مقوله شرایط علّی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر استخراج شدند. شرایط علّی شامل: مدیریت، شایسته سالاری، تامین منابع مالی، مالکیت دولتی، نگاه کوتاه مدت، سیاسی کاری، کنترل و نظارت، شرایط زمینه ای: شامل بسترهای حقوقی، فرهنگی_اجتماعی، آموزشی، امکانات سخت-افزاری و شرایط مداخله گر شامل: عوامل سیاسی و حاکمیتی. در نهایت، پیشنهاد می شود قوانین ویژه و روشنی برای واگذاری باشگاه به هواداران تهیه و تصویب گردد و از طریق فرهنگ سازی و آموزش به هواداران و مسئولان و تامین زیرساخت های لازم، شرایط برای واگذاری فراهم گردد.
۶.

Physical activity levels in Iranian children and adolescents with autism spectrum disorder(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: adolescents Autism Spectrum Disorder children Physical activity

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 646 تعداد دانلود : 303
Background: Autism spectrum disorder is a neuro-developmental disorder with a significant deficiency in communication characteristics, social interactions and stereotyped behaviors. Aim: The purpose of this study was to investigate physical activity participation in Iranian children and adolescent with autism spectrum disorders. Materials and Methods: The research method was descriptive and survey. The statistical samples were 370 children and adolescent with ASD, age 8-20 years from Iran. The international physical activity questionnaire for older children and adolescents used for measuring physical activity levels. Data analyzed by using SPSS<sub>23 . Results: The results showed that 73.8% of participants were inactive during the last 7 days; 17.8% of them were active occasionally (1 to 2 times); 6.5% (3 to 4 times) and 1.1% (5 to 6 times) were physically active. During the last 7 days on weekends, 58.2% reported usually sitting position, 22.2% walking or standing, and 14.6% running or active playing and only 1.1% reported lots of running or playing. There was no significant difference in physical activity levels between girls and boys. Conclusion: The results showed the limited participation in physical activity among Iranian children and adolescents with ASD. This study seems to be a helpful for identifying the patterns and promotion of physical activity.
۷.

علل، موانع و پیامدهای حرفه ای سازی منتخبی از فدراسیون های ورزشی کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حرفه ای سازی تغییرات سازمانی فدراسیون های ورزشی ایران دور هرمونتیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 69 تعداد دانلود : 485
با صحبت کردن درباره حرفه ای سازی ورزش احتمالاً سریع ترین تصویری که به ذهن مردم خطور م ی کند، میزان پرداختی هایی است که به روش های مختلف به ورزشکاران داده می شود، اما مفهوم اصلی واژه «حرفه ای سازی» با این تعریف روزمره متفاوت است. این پژوهش با هدف شناسایی علل، موانع و پیامدهای حرفه ای سازی منتخبی از فدراسیون های ورزشی در کشور ایران انجام شد. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با افراد متخصص در زمینه حرفه ای سازی فدراسیون ها جمع آوری شد و با استفاده از روش دور هرمونتیکی تجزیه وتحلیل شدند. براساس نتایج، درمجموع پنج تم اصلی برای علل، موانع و پیامدهای حرفه ای سازی فدراسیون های ورزشی کشور شامل بستر اقتصادی-تجاری فدراسیون ها، نیاز به تغییرات ساختاری در فدراسیون ها، الگوسازی از طریق ورزش، بهره وری فدراسیون ها از طریق منابع انسانی و ارتقای جنبه های سیاسی-قانونی ورزش کشور شناسایی شدند. همچنین 120 کد اولیه، 38 زیرطبقه، و 15 طبقه از تجزیه وتحلیل مصاحبه های نیمه ساختاریافته شناسایی و تدوین شدند. براساس یافت ه های این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که شناخت علل، موانع و پیامدهای حرفه ای سازی می تواند به فدراسیون های ورزشی ایران برای رسیدن به فرایند کسب وکار کمک شایانی کند. همچنین تجزیه وتحلیل محیط درونی و بیرونی فدراسیون های ورزشی و شناسایی ظرفیت های بالقوه حرفه ای سازی در محیط آن ها می تواند روند حرفه ای سازی و پیشرفت سازمان های ورزشی را تسریع بخشد.
۸.

ارزیابی کارایی تیم های بسکتبال مردان در بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو برزیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بسکتبال تحلیل پوششی داده ها کارایی المپیک 2016 ریودوژانیرو برزیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 236 تعداد دانلود : 102
هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی کارایی تیم های بسکتبال حاضر در المپیک 2016 در کشور برزیل بود. پژوهش ازنوع توصیفی و تحلیلی بود و روش جمع آوری داده ها اسنادی و کتابخانه ای بود. جامعه پژوهش تیم های بسکتبال حاضر در المیپک 2016 ریودوژانیرو بودند. با توجه به محدودیت جامعه آماری، تعداد حجم نمونه با جامعه آماری که 12 تیم بود، از سایت فدراسیون جهانی بسکتبال (فیفا) گرفته شد و در دو بخش تهاجمی و تدافعی طبقه بندی شد. در این پژوهش از مدل های رگرسیون و تحلیل پوششی داده ها و نرم افزار اس.پی.اس.اس. برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحله تهاجمی تیم های نیجریه و آمریکا کارایی کامل و در مرحله تدافعی تیم های کرواسی، فرانسه، لیتوانی، نیجریه و آرژانتین کارایی یک را کسب کردند. فقط تیم نیجریه با جایگاه 11 در رتبه بندی، در کارایی کلی رتبه یک را به خود اختصاص داد. همچنین، بین رتبه کارایی و موقعیت تیم ها رابطه ای وجود نداشت؛ درنتیجه، مربیان تیم بسکتبال ایران و کشورهای دیگر با شناخت وضعیت تهاجمی و تدافعی حریفان خود می توانند با برنامه ریزی ها، تمرین های مفیدتر و انتخاب راهبرد مناسب تر به رویارویی با رقبا بپردازند و فاصله خود را با کشورهای صاحب عنوان کاهش دهند.
۹.

طراحی مدل سواد اطلاعاتی دانشجویان مدیریت ورزشی دانشگاه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجویان مدیریت ورزشی سواد اطلاعاتی مهارت های پایه ای مهارت های فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 26 تعداد دانلود : 197
سواد اطلاعاتی در توسعه توانمندی های اطلاعاتی جامعه دانشگاهی مؤثر است، بنابراین هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل سواد اطلاعاتی دانشجویان مدیریت ورزشی دانشگاه های ایران متناسب با حیطه کاری و پژوهشی این دانشجویان می باشد. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی است. که ابزار تحقیق شامل پرسش نامه نیمه محقق ساخته، با تأیید روایی صوری و محتوایی توسط اساتید و پایایی ترکیبی بود. جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش مدیریت ورزشی دانشگاه های سراسر کشور تشکیل دادند که در نهایت نمونه آماری شامل 112 نفر از دانشجویان بود که به صورت تصادفی انتخاب و پرسش نامه ها را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار اس پی اس اس و نرم افزار مدل سازی Smart PLS، صورت پذیرفت. یافته ها نشان داد اثرگذاری متغیرهای کتابخانه ای و فناوری بالا و در سطح مطلوب گزارش شده است. همچنین مهارت های پایه و کتابخانه ای شامل تشخیص نیاز، دستیابی مؤثر و ارزشیابی اطلاعات بود و مهارت های فناوری نیز شامل سازماندهی اطلاعات و موارد حقوقی بود. با توجه به بالا بودن شدت ضرایب اثر همه ابعاد سواد اطلاعاتی در پژوهش، این مدل موجب ایجاد چارچوبی هدفمند به منظور حرکت جامعه دانشگاهی مدیریت ورزشی به سوی توسعه سواد اطلاعاتی پایدار خواهد شد.
۱۰.

طراحی مدل اثرگذاری استفاده از بازی های ویدئویی ورزشی بر مصرف ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازی های ویدئویی ورزشی مصرف ورزشی هواداری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 253 تعداد دانلود : 345
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثرات استفاده از بازی های ویدئویی ورزشی روی مصرف ورزشی بود. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی و از نوع کاربردی است. همچنین اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه شامل سه پایه هفتم، هشتم و نهم شهر رشت بودند که 183 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و سپس توسط نرم افزار PLS2 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد مدل مفهومی پژوهش دارای برازش مطلوب (41/0GOF=) و همچنین بین استفاده از بازی های ویدئویی ورزشی بر هواداری ورزشی (87/10, t= 49/0r= ) و هواداری بر مصرف ورزشی (77/9, t= 45/0r= ) به طور مستقیم و بین استفاده از بازی های ویدئویی ورزشی با مصرف ورزشی با میانجی هواداری ورزشی (73/4, t= 41/0r= ) به طور غیرمستقیم ارتباط معنی داری وجود دارد. در نتیجه بازاریاب های ورزشی باید انجام بازی های ویدئویی ورزشی را به عنوان یک استراتژی برای افزایش مصرف ورزشی تشویق کنند؛ مخصوصاً در بین کسانی که کمتر به عنوان هوادار ورزشی شناخته می شوند.
۱۱.

رابطه بین عوامل درون سازمانی (فرهنگ، تکنولوژی، ساختار) با توانمندسازی روان شناختی مدرسان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تکنولوژی توانمندسازی روان شناختی ساختار سازمانی فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 258 تعداد دانلود : 384
هدف از این پژوهش بررسی رابطه عوامل درون سازمانی (فرهنگ ، تکنولوژی و ساختار) با توانمندسازی روان شناختی مدرسان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های زنجان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مدرسان تربیت بدنی دانشگاه های زنجان (61 نفر) که بیش از سه سال سابقه تدریس دارند، بودند. حجم نمونه تمام شمار و برابر با حجم جامعه (61 نفر) تعیین شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های جمعیت شناختی، فرهنگ سازمانی، تکنولوژی، ساختار سازمانی و توانمندسازی روان شناختی بود. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط اساتید و متخصصان (7 نفر) و روایی همگرا، واگرا و پایایی ترکیبی توسط نرم افزار PLS2 تأیید شد. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی با توانمندسازی روان شناختی (4/393=t-value؛ 0/242=ضریب مسیر)، تکنولوژی با توانمندسازی روان شناختی (6/149=t-value؛ 0/433=ضریب مسیر)، ساختار سازمانی با توانمندسازی روان شناختی (5/598=t-value؛ 0/389=ضریب مسیر)، فرهنگ سازمانی با ساختار سازمانی (6/273=t-value؛ 0/505=ضریب مسیر) و تکنولوژی با ساختار سازمانی (5/804=t-value؛ 0/485=ضریب مسیر) رابطه معنی داری وجود دارد. شاخص برازش کلی مدل GOF برابر با 0/673 و در حد قوی است. دانشگاه ها می توانند با توسعه فرهنگ سازمانی موجود، فراهم سازی زیرساخت ها و فرآیندهای تکنولوژیکی و ارتقاء سطح ساختار سازمانی، توانمندی روان شناختی مدرسان را افزایش دهند.
۱۲.

شناسایی و تبیین مؤلفه های مؤثر در بروز فساد در فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد فوتبال ایران سطح کلان سطح میانی سطح خرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 571 تعداد دانلود : 513
هدف این پژوهش طراحی الگوی شناسایی مؤلفه های فساد در فوتبال ایران بود. پژوهش ازنوع توصیفی و کاربردی بود که به صورت آمیخته، به روش های کیفی و کمی انجام شد. ابتدا با روش کتابخانه ای، مرور پیشینه و اسناد مرتبط و نیز مصاحبه نیمه ساختاریافته با نخبگان، پرسش نامه محقق ساخته ای با 46 سؤال طراحی شد که سه سطح را، سطح کلان با پنج متغیر، سطح میانی با چهار متغیر و سطح خرد با چهار متغیر، بررسی می کرد. جامعه آماری صاحب نفعان فوتبال بودند و نمونه ها به صورت غیرتصادفی و دردسترس انتخاب شدند که تعداد 109 پرسش نامه جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه 19 و اسمارت پی.ال.اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان داد که متغیرهای مدیریتی – اداری و آموزشی – تربیتی بیشترین تأثیر را در همه ابعاد داشتند. همچنین، بالاترین رتبه شکل های فساد از دیدگاه بازیکنان، مربیان، داوران، کادر فنی و مدیریتی و اصحاب رسانه، تبانی و از دیدگاه اعضای آکادمی فوتبال تحصیل مال ازطریق نامشروع بود. با توجه به برازش مطلوب مدل مفهومی فساد، اثرگذاری متغیرهای کلان بر فساد، زیاد و تأثیر ابعاد میانی و خرد باوجود بعد کلان بسیار ضعیف گزارش شد. با توجه به زیادبودن شدت ضرایب اثر عوامل کلان در پژوهش، می توان گفت این بعد نقش زیادی در بروز فساد یا به عکس در پیشگیری از آن دارد و می تواند مقدم بر سایر ابعاد در کانون توجه مبارزه با فساد در فوتبال قرار گیرد.
۱۳.

تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمان با میانجی گری مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی اثربخشی سازمانی مدیریت دانش سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 872 تعداد دانلود : 650
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثر بخشی سازمان با میانجی گری مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی می باشد. نمونه آماری برابر با کل جامعه آماری و شامل تمامی مدیران، معاونین و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بودند (224N=) که در نهایت 213 نفر (95%) در تحقیق شرکت کردند. ابزار تحقیق، سه پرسش نامه فرهنگ سازمانی کامرون و کویین (1999)، اثربخشی سازمانی هسو (2002)  و مدیریت دانش لاوسن (2003) بودند که روایی صوری آنها با استفاده از نظرات پانزده عضو هیأت علمی مدیریت ورزشی تأیید شد و میانگین پایایی پرسش نامه ها نیز (0.7 >α) به دست آمد. داده های تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری، نرم افزارهای آماری SPSS 18 و مدل یابی معادلات ساختاری SMART PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی 2.45 و بر مدیریت دانش 15.194، مثبت و معنی دار است. همچنین مدیریت دانش تأثیر معنی داری 723.6 بر اثربخشی داشت. در نهایت، تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی با میانجیگری مدیرت دانش 15.194 * 6.723 مثبت و معنی دار بود. بنابراین فرهنگ سازمانی به طور مستقیم و از طریق میانجی مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی در ورزش اثر می گذارد.    
۱۴.

طراحی مدل رفتار مشتریان از طریق کیفیت و ویژگی ارتباطی در باشگاه های خصوصی ورزشی شهررشت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباط مشتریان باشگاه های ورزشی رفتار مشتریان وفاداری مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 792 تعداد دانلود : 797
این پژوهش باهدف ارائه مدل رفتار مشتریان از طریق کیفیت و ویژگی ارتباطی در باشگاه های خصوصی ورزشی شهر رشت انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه مشتریان باشگاه های خصوصی شهر رشت بودند که از طریق نمونه گیری خوشه ای از همه مناطق 10 گانه شهر رشت انتخاب شدند. از مناطقی که بیشتر از 10 باشگاه وجود داشت دو باشگاه و از مناطقی که کمتر از 10 باشگاه وجود داشت یک باشگاه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. با توجه به جامعه آماری که نامحدود بود، از بین مشتریانی که داوطلب به همکاری با محقق بودند 3۸۴ نفر به پرسشنامه کیفیت ارتباط، رفتار مشتریان، ویژگی ارتباطی مشتریان (کیم، 2008) و وفاداری (لیو، 2008) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی از (اسمارت پی ال اس ۳) استفاده شد. یافته ها نشان داد که رابطه بین کیفیت ارتباط با وفاداری و رفتار، کیفیت ارتباط با رفتار با میانجی گری وفاداری معنی دار بود. بین وفاداری و رفتار مشتریان رابطه معنی دار مشاهده شد، بین ویژگی ارتباطی با وفاداری و رفتار، ویژگی ارتباطی با رفتار میانجی گری وفاداری رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری می شود مدیران باشگاه ها علاوه بر کیفیت ارتباط بامشتریانشان باید به ویژگی ارتباطی آنان نیز توجه کنند.
۱۵.

رابطه بین ویژگی های شغلی و رضایتمندی داوران فوتبال ایران: نقش میانجی تعهد حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دلبستگی تعهد حرفه ای داوران فوتبال اهمیت وظیفه رضایت درونی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 707 تعداد دانلود : 609
هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش میانجی تعهد حرفه ای در رابطه بین ویژگی های شغلی و رضایتمندی داوران فوتبال ایران است. از این رو، تعداد 174 داور فعال لیگ برتر و دسته اول فوتبال کشور (نمونه برابر جامعه) به پرسشنامه های ویژگی های شغلی جاکو (2004)، تعهد حرفه ای آرانیا (1984) و رضایت شغلی مینه سوتا (1967) پاسخ دادند. روایی پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی و متخصصین و پایایی آن از طریق روش آلفای کرونباخ تأیید شد (85/0 =r ). نتایج آزمون فریدمن و t ویلکاکسون نشان داد که از دیدگاه داوران ویژگی های اهمیت وظیفه، تنوع مهارت و تخصص به مراتب اولویت بیشتری از ویژگی های پردازش اطلاعات و بازخورد در شغل داوری دارد. همچنین از دیدگاه آزمودنی ها، بعد دلبستگی مهم ترین بعد تعهد حرفه ای بود (p≤ .05). نتایج مدل معادلات ساختاری نیز نشان داد که تعهد حرفه ای به طور معنی داری (R2= .94) می تواند رابطه میان ویژگی های شغلی و رضایتمندی داوران فوتبال را تسهیل کند (RMSEA= 0.076; λ2/df= 1.98; IFI= .92; CFI= .92; GFI= .94). با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان بیان کرد که سازه های نگرشی و روانشناختی دیگری مانند تعهد حرفه ای می توانند شرایط بسیار مطلوب تری در چرخه مدل ویژگی های شغل در ورزش داشته باشند. همچنین در تحلیل رضایت شغلی داوران مشخص شد که عدم دوام شغل، سیستم حقوق و مدیریت از عوامل نارضایتی و جایگاه در اجتماع و ارزش های موجود در شغل از عوامل رضایت از شغلی داوران است. بر این اساس می توان انتظار داشت که با غنی تر شدن ویژگی های اصلی شغل داوران فوتبال، عامل های تعهد و رضایت شغلی نیز افزایش پیدا کند.
۱۶.

نقش پلیس در استادیوم های فوتبال و بررسی راهکارهای مواجهه نیروهای پلیس با تماشاگران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پلیس استادیوم فوتبال تماشاگران ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 692 تعداد دانلود : 251
زمینه و هدف: با توجه به نقش مهم امنیت ورزشگاه ها در احساس امنیت کلی مردم، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش پلیس در استادیوم های فوتبال کشور بوده است. روش شناسی: این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع مشاهده ای (بررسی موردی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل بازی های انجام شده در لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 93-92 بود که به صورت موردی بازی های خانگی تیم داماش گیلان (پانزده بازی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss در سطح 05/0α≤ انجام گرفت. یافته ها: مهم یافته های پژوهش بیانگر فقدان تعداد مناسب نیروهای پلیس نسبت به تعداد تماشاگران و استقرار مناسب نیروها در عدم محدود نمودن دید تماشاگران نسبت به زمین بازی، در خلال برگزاری مسابقات ورزشی بوده است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش چنین استنباط می شود که استفاده از یک نیروی پلیس در قبال هر پنجاه تماشاگر و جای گیری و استقرار مناسب نیروهای پلیس می تواند در پیشبرد اهداف امنیتی فرماندهان و نیروهای پلیس و نیز برگزاری هر چه بهتر بازی ها اثرگذار باشد.
۱۷.

تأثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی از طریق نوآوری و موفقیت برند (مطالعه موردی: باشگاه های خصوصی ورزشی شهر رشت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری عملکرد مالی هوش تجاری موفقیت برند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : 578 تعداد دانلود : 57
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هوش تجاری از طریق نوآوری و موفقیت برند بر عملکرد مالی باشگاه های خصوصی ورزشی شهر رشت بود. روش این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را مدیران باشگاه های خصوصی شهر رشت تشکیل دادند. به دلیل محدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری برابر با جامعه آماری (کل شمار) در نظر گرفته شد (49 N= ). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و روابط بین متغیرها نیز نرم افزار اسمارت پی ال اس 2 مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند که هوش تجاری به ترتیب اثر معنا داری بر نوآوری و عملکرد مالی باشگاه های ورزشی خصوصی دارد؛ اما اثر آن بر موفقت برند معنا دار نمی باشد. درمقابل، تأثیر نوآوری بر موفقیت برند و عملکرد مالی معنادار می باشد. موفقیت برند نیز بر عملکرد مالی تأثیر دارد. براساس یافته ها مشخص می شود که هرچند هوش تجاری به طور قابل توجهی توانایی پیش بینی عملکرد مالی را دارد؛ اما درک این مکانیزم و دست یابی به موفقیت مالی، نیازمند توجه به کارآمدی سیستم نوآوری و اثربخشی مدیریت برند می باشد.
۱۸.

رابطه بین برخی از عوامل جامعه پذیری با رشد مشارکت ورزشی جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 471
مشارکت در فعالیت های بدنی و در پیش گرفتن سبک زندگی فعال، تا حد زیادی به ماهیت ارتباطات اجتماعی و درونی کردن تجارب دیگران به خصوص افراد مهم بستگی دارد. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین برخی از عوامل جامعه پذیری ورزشکاران جوان شهر رشت با رشد مشارکت ورزشی آنان از منظر جامعه شناختی و تربیت بدنی بوده است. پژوهش حاصر از نوع توصیفی _ پیمایشی و جامعه آماری شامل تمامی جوانان و نوجوانان ورزشکار15 تا 29 ساله شهر رشت است(55807 نفر).نمونه آماری، تعداد400 نفربودند که به صورت نمونه گیری طبقه ای (انتخاب رشته های ورزشی فعال) و تصادفی (انتخاب باشگاه های هر رشته و ورزشکاران) به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن با استفاده از نظر 10 نفر از اساتید تربیت بدنی دانشگاه گیلان تأیید شد و پایایی آن با روش ضریب آلفای کرون باخ، 88/0 به دست آمد. از آمار توصیفی، آزمون های کولموگروف _ اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد کلیه ابعاد جامعه پذیری با توسعه مشارکت ورزشی رابطه مثبت و معنی داری دارند. مدل نهایی نتایج نشان داد وزن رگرسیونی سه عامل میزان ورزشی بودن اعضای خانواده، حمایت اعضای خانواده از ورزش کردن و اهمیت دادن مدرسه و معلمان به ورزش، به ترتیب برابر با 89/0، 80/0 و 62/0 است که بیشترین ضریب تأثیر را داشتند. با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد حمایت های خانواده چه به صورت کلامی و یا مشارکت خود والدین در فعالیت های جسمانی، اثر مهمی در مشارکت ورزشی فرزندان داشته است.
۱۹.

افزایش وضوح گفتار در کودک مبتلا به فلج مغزی: گزارش موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فلج مغزی گفتاردرمانی رویکرد واژگان مرکزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 874 تعداد دانلود : 980
زمینه و هدف: فلج مغزی می تواند به عنوان اختلال کنترل حرکتی و وضعیت بدنی تعریف شود که از طریق صدمه به سیستم اعصاب مرکزی، آسیب هایی را به زندگی آینده فرد تحمیل می کند.
۲۰.

ارائه چارچوبی برای اصلاح نرخ حق بیمه در رشته بدنه اتومبیل با استفاده از مدل شبکه های عصبی (مطالعه موردی: شرکت بیمه آسیا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیمه بدنه اتومبیل پیش بینی داده کاوی مدل شبکه های عصبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 615 تعداد دانلود : 681
رشته بدنه اتومبیل بر خلاف آنچه به نظر می رسد، چندان رشته سود آوری برای شرکت های بیمه محسوب نمی شود و به سمت زیان دهی در حرکت است. از این رو، پژوهش حاضر به کفایت نرخ های حق بیمه بدنه اتومبیل و تدابیری برای آنها توجه کرده و در پی بهسازی و علمی کردن هر چه بیشتر این امور است. به این ترتیب، ابتدا با شناسایی متغیرهای تأثیر گذار بر ریسک بیمه گذاران و مطابقت دادن متغیرها با داده های موجود در پایگاه داده شرکت مطالعه شده، عوامل نهایی انتخاب شدند؛ سپس ضمن عملیات پیش پردازش روی داده ها با استفاده از مدل شبکه های عصبی، طبقه خسارتی و میزان خسارت بالقوه بیمه گذاران پیش بینی شد تا شرکت های بیمه بتوانند با در نظر گرفتن آنها و ضریب خسارت مدنظرشان، نرخ های بهینه ای برای بیمه نامه ها تعریف کنند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدل ارائه شده می تواند با دقت 91 درصد طبقه خسارتی را تخمین بزند و با دقت 87 درصد میزان خسارت بالقوه بیمه گذاران را پیش بینی کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان