رحیم رمضانی نژاد

رحیم رمضانی نژاد

مدرک تحصیلی: استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
۱.

معرفی ابزار ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی

تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۲
هدف از این پژوهش، معرفی ابزار ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی بود. روش انجام پژوهش روش آمیخته بود که ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان دفتر ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی در وزارت ورزش و جوانان (10نفر)، رؤسا، ارزیاب ها و دبیران فدراسیون های ورزشی کشور (100نفر) و نخبگان دانشگاهی که در زمینه مدیریت و ارزیابی عملکرد در ورزش کار پژوهشی انجام داده اند (50 نفر)، بودند که تعداد نمونه تا حد رسیدن به اشباع نظری برای مصاحبه ادامه یافت و برای بخش تحلیل عاملی تأییدی روش نمونه گیری به شکل کل شمار بود که در این قسمت 130پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی از تحلیل عاملی تأییدی با به کار بردن نرم افزارهای SPSS22 و SmartPLS3 استفاده شد. 124 سؤال در قالب 32 زیرمعیار و 9 معیار رهبری (18سؤال)، راهبرد (13سؤال)، منابع انسانی (17سؤال)، مشارکت ها و منابع (17سؤال)، فرایندها، محصولات و خدمات (18سؤال)، نتایج مشتریان (12سؤال)، نتایج منابع انسانی (11سؤال)، نتایج جامعه (7 سؤال) و نتایج کلیدی (11سؤال) طبقه بندی شدند. نتایج نشان داد پرسشنامه ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی ابزار و چارچوب نظری مناسب ارزیابی عملکرد سازمانی در فدراسیون های ورزشی است؛ پیشنهاد می شود مدیران و پژوهشگران مدیریت ورزشی با استفاده از این پرسشنامه به ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی بپردازند.
۲.

اثر توانمند سازی ساختاری بر تعهد حرفه ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران با میانجی گری ویژگی های شغلی

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۴
هدف از پژوهش حاضر اثر توانمند سازی ساختاری بر تعهد حرفه ای داوران لیگ برتر فوتبال مردان و زنان ایران با میانجی گری ویژگی های شغلی بود. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه ی گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل 185 نفر داور (130 مرد و 55 زن) بود که همه آنها به نمونه ی تحقیق انتخاب شدند. ابزارهای گرد آوری داده ها شامل ترکیب پرسشنامه ی توانمندسازی ساختاری کردنائیج و همکاران (1394) و کانتر (1993)، پرسشنامه ی تعهد حرفه ای آرانیا و همکاران (1999) و ویژگی های شغلی جاکو (2004) بود. سوالات این سه پرسشنامه 46 عدد در مقیاس 5 ارزشی لیکرت بود. 10 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی و کارشناسان داوری، روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها را تایید کردند. روایی همگرا و واگرا از طریق شاخص فورنل و لارکر تایید شد. پایایی ترکیبی هر سه پرسش نامه به ترتیب 92/0، 89/0 و 84/0 و پایایی کل پرسش نامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 85 % بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. بر طبق نتایج، فقط اثر توانمند سازی ساختاری بر تعهد حرفه ای 875/1T-Value= و 129/0- = ß منفی و غیر معنی دار بود. اما اثر توانمند سازی ساختاری بر ویژگی های شغلی671/5T-Value=، اثر ویژگی های شغلی بر تعهد حرفه ای 708/6T-Value= و اثر توانمندسازی ساختاری بر تعهد حرفه ای با میانجی گری ویژگی های شغلی 549/4T-Value=) مثبت و معنی دار گزارش شدند. همچنین تسهیم اطلاعات در بین ابعاد توانمندسازی ساختاری، دلبستگی در بین ابعاد تعهد حرفه ای و تنوع مهارت در بین ویژگی-های شغلی، بالاترین میانگین ها را به خود اختصاص داد.
۳.

تأثیر بازاریابی سبز بر تصویر برند ورزشی و قصد خرید ورزشکاران شهر رشت

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۴
هدف از این تحقیق تعیین تأثیر بازاریابی سبز بر تصویر برند ورزشی و قصد خرید ورزشکاران شهر رشت بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایش بود. جامعه آماری شامل همه ورزشکاران شهر رشت با تعداد نامحدود بودند که از طریق نمونه-گیری به صورت تصادفی هدفمند و با توجه به شرایط کرونا، 160 نفر در تحقیق شرکت کردند. ابزار اصلی تحقیق، شامل سه پرسشنامه گردآوری شده یا محقق ساخته بازاریابی سبز (33 گویه)، تصویر برند (10 گویه) و قصد خرید (9 گویه) با طیف لیکرت پنج ارزشی بودند که با مراجعه به باشگاه ها توزیع و جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS26 و PLS3 نشان داد که بازاریابی سبز بر تصویر برند ورزشی (β= 0/62, t= 10/413) و بر قصد خرید (β= 0/55, t= 7/745)؛ و تصویر برند ورزشی بر قصد خرید (β= 0/50, t= 6/978) تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید با میانجی تصویر برند ورزشی (VAF= 0/37, Sobel test= 6/068)مثبت و معنی دار بود. در نتیجه، می توان با انتخاب مکان یا کانال و نیز محصولات و خدمات خوب و مناسب، تصویر برند ورزشی و قصد خرید ورزشکاران را تحت تأثیر قرر داد.
۴.

ارائه الگویی برای تحلیل و مدیریت توسعه ورزش خانوادگی در ایران

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۵
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی برای تحلیل و مدیریت توسعه ورزش خانوادگی در ایران بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران، اساتید، مربیان، و ...) و جامعه اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها، و ...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام شد (19 نفر و 84 نسخه). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی چارچوب دار بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری چندمرحله ای و رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. چارچوب پژوهش شناسایی شده شامل چهار منظر کلی؛ ظرفیت های خانوادگی برای مشارکت ورزشی (5 بُعد و 16 مولفه)، ظرفیت های اکوسیستمی توسعه ورزش خانوادگی (5 بُعد و 20 مولفه)، سازوکارهای مشارکت ورزشی خانوادگی (6 بُعد و 26 مولفه) و پیامدهای توسعه مشارکت ورزشی خانواگی (4 بُعد و 17 مولفه) بود. ماهیت ارتباط بین متغیرها در مدل براساس روابط علی – معلولی و تحلیل سیستمی مشخص شده است. همچنین چالش ها و راهکارهای توسعه ورزش خانوادگی متناسب با چارچوب مدل تعیین گردید.
۵.

مارپله های توسعه پایدار از طریق ورزش در ایران

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی مارپله های دستیابی به اهداف توسعه پایدار (دستور کار 2030 سازمان ملل) از طریق ورزش انجام شد. در استعاره مارپله، پله به مثابه عواملی است که در رسیدن به اهداف نقش سرعت دهنده دارند و مار به عنوان عوامل بازدارنده نیل به اهداف است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد بود. ابتدا 95 مقاله با دو کلید واژه «توسعه» و «ورزش» در 30 نشریه تأییدشده از سوی وزارت علوم بررسی شدند. سپس 13 مصاحبه با صاحب نظران حوزه های مختلف توسعه پایدار از وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی و اساتید دانشگاهی که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده بودند، انجام شد. تعداد ۷۲ کد مستقل اولیه و براساس قرابت مفهومی و معنایی بین کدها، ۲۰ مفهوم اصلی در قالب ۱۲ مقوله به عنوان مارهای مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق ورزش ایران شناسایی شدند. این موانع در شش هدف دستور کار 2030 بررسی شدند که ورزش نقشی مستقیم در دستیابی به آن ها دارد. همچنین پله ها در قالب این شش هدف بررسی شدند که به ۲۶ کد، ۱۴ مفهوم و 9 مقوله دسته بندی شدند. به طورکلی، ورزش در دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بیشتر با موانعی در سطح کلان (مانند یکپارچه نبودن سیاست گذاری ها و زیرساخت های ناکافی) مواجه است. قوانین و آیین نامه ها در برخی اهداف جزو پله ها به شمار می روند، اما بیشتر پله ها را می توان در سطح فردی (اشتیاق و انگیزه های فردی و جمعیت جوان) و سطح جامعه (نهادهای مدنی) یافت.
۶.

مقایسه موقعیت آموزشی درس تربیت بدنی ازدیدگاه مدیران، معلمان، والدین و دانش آموزان دوره ابتدایی شهر رشت

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۵
هدف این پژوهش، مقایسه موقعیت آموزشی درس تربیت بدنی در میان سایر دروس از دیدگاه مدیران، معلمان، والدین ودانش آموزان بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی مدیران و معلمان زن و مرد،کلیه ی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر رشت و والدین آنها تشکیل می دادند. نمونه آماری شامل کلیه ی مدیران، 310 معلم، 400 دانش آموز به همراه والدین آنها بودند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ی محقق ساخته ای بود که موقعیت های مختلف آموزشی این درس را در مقایسه با دیگر دروس دوره ی ابتدایی می سنجید. روایی صوری ومحتوایی این ابزار به وسیله اساتید دانشگاه، سرگروه های درسی و معلمان با تجربه و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معنی داری بین موقعیت درس تربیت بدنی و موقعیت سایر دروس از دیدگاه دانش آموزان، والدین، مدیران ومعلمان وجود دارد. بدین ترتیب که دانش آموزان درس تربیت بدنی را در رتبه چهارم، والدین نیز درس تربیت بدنی را در رتبه سوم و مدیران ومعلمان درس تربیت بدنی را دررتبه اول قرار دادند. با توجه به طرح تحول بنیادین، تدوین برنامه درس ملی و طرح های مختلف در دوره ی ابتدایی، درس تربیت بدنی اهمیت قابل ملاحظه ای داشت.
۷.

بررسی نقش رسانه های جمعی ورزشی بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رسانه های جمعی بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران بود. پژوهش با توجه به نحوه گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23 نفر از ورزشکاران حرفه ای، مربیان، مدیران، روان شناسان و جامعه شناسان ورزشی و متخصصان رسانه های ورزشی بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. در مرحله کیفی داده ها، از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل و یافته ها شامل 81 نشان در کدگذاری باز، در کدگذاری محوری در قالب 11 مفهوم طبقه بندی شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی به مدلسازی مؤلفه های رسانه های جمعی که نقش مؤثری در شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای دارند، پرداخته شده است. در مرحله کمی نمونه پژوهش شامل 220 نفر بود که به صورت تصادفی و طبقه بندی شده، انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله کمی تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود. از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از نرم افزار20 Sass و AMOS به منظور ارزیابی مدل پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون مدل تحقیق نشان داد با توجه به شاخص های نیکویی برازش (GFI) 924/0 مدل تدوین شده در زمینه نقش رسانه های جمعی ورزشی، بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران از برازش لازم برخوردار است.
۸.

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بازار تیم های فوتبال لیگ برتری در استان آذربایجان شرقی

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۲
عوامل مختلفی بر تقاضای تماشاگران برای حضور در مسابقات تیم های فوتبال لیگ برتر استان آذربایجان شرقی اثر می گذارد؛ لذا به منظور بررسی این عوامل، از میان کلیه هواداران سه تیم تراکتورسازی، گسترش فولاد و ماشین سازی، 384 نفر بر اساس جدول مورگان پرسشنامه بازبینی شده  Byon, Zhang & Connaughton, (2010)را تکمیل کردند. از روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS، جهت تحلیل عاملی تائیدی ابعاد استفاده شد. نتایج نشان داد که هر هفت عامل زمان بندی مسابقات، ویژگی های تیم میزبان و میهمان، اطلاع رسانی، ویژگی های عمومی فوتبال، ملاحظات مالی و فیزیکی و هویت قومی بر تقاضای بازار تیم های لیگ برتری فوتبال آذربایجان شرقی تأثیر معنی داری داشتند. بنابراین، پیشنهاد می گردد مدیریت لیگ و باشگاه های فوتبال برای جذب تماشاگر و افزایش تقاضای بازار بر کیفیت بازی، مدیریت برگزاری لیگ و زمان بندی مسابقه توجه بیشتری نمایند.
۹.

علل، موانع و پیامدهای حرفه ای سازی منتخبی از فدراسیون های ورزشی کشور ایران

تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۹۳
با صحبت کردن درباره حرفه ای سازی ورزش احتمالاً سریع ترین تصویری که به ذهن مردم خطور م ی کند، میزان پرداختی هایی است که به روش های مختلف به ورزشکاران داده می شود، اما مفهوم اصلی واژه «حرفه ای سازی» با این تعریف روزمره متفاوت است. این پژوهش با هدف شناسایی علل، موانع و پیامدهای حرفه ای سازی منتخبی از فدراسیون های ورزشی در کشور ایران انجام شد. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با افراد متخصص در زمینه حرفه ای سازی فدراسیون ها جمع آوری شد و با استفاده از روش دور هرمونتیکی تجزیه وتحلیل شدند. براساس نتایج، درمجموع پنج تم اصلی برای علل، موانع و پیامدهای حرفه ای سازی فدراسیون های ورزشی کشور شامل بستر اقتصادی-تجاری فدراسیون ها، نیاز به تغییرات ساختاری در فدراسیون ها، الگوسازی از طریق ورزش، بهره وری فدراسیون ها از طریق منابع انسانی و ارتقای جنبه های سیاسی-قانونی ورزش کشور شناسایی شدند. همچنین 120 کد اولیه، 38 زیرطبقه، و 15 طبقه از تجزیه وتحلیل مصاحبه های نیمه ساختاریافته شناسایی و تدوین شدند. براساس یافت ه های این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که شناخت علل، موانع و پیامدهای حرفه ای سازی می تواند به فدراسیون های ورزشی ایران برای رسیدن به فرایند کسب وکار کمک شایانی کند. همچنین تجزیه وتحلیل محیط درونی و بیرونی فدراسیون های ورزشی و شناسایی ظرفیت های بالقوه حرفه ای سازی در محیط آن ها می تواند روند حرفه ای سازی و پیشرفت سازمان های ورزشی را تسریع بخشد.
۱۰.

بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر یکپارچگی و انسجام سازمان؛ مورد مطالعه وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۷
با توجه به این که یکپارچگی و انسجام سازمانی فواید گوناگونی اعم از، نهادینه شدن هنجارهای اخلاقی، مزیت رقابتی پایدار، تعهد، ایجاد اتحاد و وفاداری، صداقت و غیره را برای سازمان و اعضای آن فراهم می آورد، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر یکپارچگی و انسجام در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود و به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش مدیران سطوح عالی و تصمیم گیرندگان اصلی وزارت ورزش و جوانان بود که نمونه گیری به صورت کل شمار می باشد. از پرسشنامه ساختارسازمانی رابینز (1991) و پرسشنامه محقق ساخته یکپارچگی و انسجام استفاده شد. روایی این پرسشنامه ها توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی تایید شد. پایایی پرسنامه به وسیله آلفای کرونباخ، به ترتیب 70/0 و 80/0 به دست آمد. مدل سازی ارتباط بین متغیرها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smart-pls انجام گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه ساختار سازمانی و یکپارچگی و انسجام با مقدار (t=5/44) در سطح (p <0/05)، مستقیم و معنی دار می باشد. به طورکلی نتایج پژوهش نشان داد که انعطاف و همدلی موجود در ساختار ارگانیک سبب تقویت یکپارچگی و انسجام در وزارت ورزش و جوانان می شود.
۱۱.

شناسایی و مدلسازی عوامل شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران

تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۴
هدف از پژوهش تدوین الگوی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران بود. پژوهش با توجه به نحوه گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع آوری داده ها در فاز کیفی، مصاحبه های نیمه ساختار یافته و باز با 23 نفر از ورزشکاران حرفه ای، مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، روانشناسان و جامعه شناسان ورزشی بود که به صورت گلوله برفی انتخاب شده اند. داده ها در فاز کیفی، از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها شامل 93 نشان در کدگذاری باز بود و در مرحله کدگذاری محوری عوامل موثر بر شکل دهی الگوی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران در قالب؛ مولفه سازمانی، مولفه اقتصادی، مولفه سیاسی، مولفه فرهنگی و اخلاقی، مولفه فنی، مولفه اجتماعی، مولفه قوانین و مولفه عوامل درونی طبقه بندی شده اند. در مرحله کدگذاری انتخابی به تدوین الگوی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران پرداخته شده است. ابزار پژوهش در فاز کمی تحقیق، پرسشنامه محقق-ساخته که برگرفته از نتایج کیفی پژوهش. نمونه گیری در فاز کمی؛ تصادفی، طبقه بندی شده و در فاز کمی تحقیق از معادلات ساختاری تحت نرم افزار Smart PLS 3.00به منظور ارزیابی الگوی رفتاری ورزشکاران حرفه ای ایران استفاده شده است. ب
۱۲.

ارائه الگوی رفتار سیاسی در تصمیم گیری استراتژیک مدیران ورزشی ایران

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۸
رفتار سیاسی در سازمان، موضوعی متناقض نماست و به-رغم وجود دیدگاه دو قطبی مثبت و منفی نسبت به آن، جزء لاینفک زندگی سازمانی است. هدف از این پژوهش ارایه مدل رفتار سیاسی در تصمیم گیری استراتژیک مدیران ورزشی کشور می باشد. روش آن کیفی و با ماهیت اکتشافی - بنیادی بوده است که از طریق تکنیک نمونه گیری گلوله برفی و براساس مصاحبه های عمیق با 12 نفر از نخبگان تربیت بدنی در ورزش دانشگاهی (شامل مدیران ارشد ادارات تربیت بدنی دانشگاهها و مدیران و کارشناسان اداره کل تربیت بدنی ) داده های تحقیق جمع آوری شد و براساس نظریه ی داده بنیاد و با رویکرد ساخت گرای چارمز، داده ها کدگذاری و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه، ارائه مدل رفتار سیاسی و تصمیم-گیری مدیران ورزشی در قالب 8کد اصلی یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آنها حول محور رفتار سیاسی مدیران، شکل گرفت. نتیجه ای که می توان از این پژوهش گرفت استدلالی است که ما از جنبه های مثبت و منفی رفتار سیاسی داریم و قابلیت اثر گذاری این فاکتورها بر تصمیمات استراتژیک مدیران ورزشی می باشد که طبق گفته بسیاری از مصاحبه شوندگان مهمترین بعد مثبت رفتار سیاسی رسیدن به اهداف در کوتاه ترین زمان با کمترین هزینه می دانند و دور شدن از اهداف سازمان را عامل منفی رفتار سیاسی مدیران ورزشی ذکر می کند. عوامل سازمانی و فردی دو مولفه دیگر بدست آمده می باشند .
۱۳.

طراحی مدل توسعه ورزش دانش آموزی ایران

تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۹۴
هدف این پژوهش، طراحی مدل ساختاری توسعه ورزش دانش آموزی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل استان ها، مناطق و شهرستان ها، فدراسیون ورزش های دانش آموزی و معلمان تربیت بدنی بودند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت جهت مدل سازی معادلات ساختاری (249 نفر) انتخاب و نظرخواهی شدند. براساس مطالعه نظری و مصاحبه با متخصصان، پرسشنامه محقق ساخته ای تنظیم گردید و با استفاده از نظر متخصصان روایی (محتوایی)، پایایی (آلفای کرونباخ) و اعتبار عاملی (برازش مدل) تأیید شد. از روش مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار PLS) جهت تحلیل یافته ها استفاد شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل استراتژی ها، فرآیندها و مسیرها دارای اثر مستقیم و معنی داری بر پیامدهای توسعه می باشند و عامل ذینفعان نیز از طریق استراتژی ها بر پیامدهای توسعه اثر دارد. بر اساس نتایج پژوهش می توان بیان کرد که توسعه ورزش دانش آموزی فرآیندی پویا است و برای تحقق آن و حصول پیامدهای توسعه، ذینفعان، استراتژی ها، فرایندها و مسیرهای توسعه ورزش با هم عمل می کنند. از اینرو سیاست گذاران و برنامه ریزان باید به هنگام تدوین سیاست ها و برنامه های توسعه ورزش دانش آموزی به ذینفعان، استراتژی ها، فرایندها و مسیرهای توسعه ورزش توجه کنند و آنها را مد نظر قرار دهند.
۱۴.

اثر مشارکت ورزشی بر سرمایه اجتماعی با میانجی گری نقش رسانه و قابلیت تعاملی افراد

تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۴۰۱
هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثر مشارکت ورزشی بر سرمایه اجتماعی مبتنی بر نقش واسطه ای رسانه و قابلیت تعاملی افراد بود. روش از نظر نوع توصیفی همبستگی، از نظر استراتژی فرایندی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها میدانی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان استان گیلان دارای فعالیت ورزشی بودند و نمونه آماری براساس جدول مورگان با بیش از 10 هزار نفر به تعداد 384 نفر برآورد گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مشارکت ورزشی، پرسشنامه مشارکت در فضای مجازی ورزشی، پرسشنامه قابلیت تعاملی و پرسشنامه سرمایه اجتماعی بودند که هر کدام 4 بُعد و 16 سؤال را دربرمی گرفت. جهت ارزیابی روایی محتوایی و صوری، نظرات و پیشنهادهای شش کارشناس خبره ورزش همگانی و شش متخصص مدیریت ورزشی در بازبینی ابزارها اعمال شد. از روش تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر در نرم افزار پی ال اس جهت بررسی روایی سازه و تحلیل فرضیات اصلی استفاد شد . نتایج نشان داد که مشارکت ورزشی دارای اثر مستقیم و معنی داری بر مشارکت رسانه ای، قابلیت تعاملی و سرمایه اجتماعی بود. ضمنا آزمون سوبل در تحلیل روابط میانجی نشان داد که اثر غیر مستقیم مشارکت ورزشی بر سرمایه اجتماعی از هر دو مسیر میانجی مشارکت رسانه ای و قابلیت تعاملی از اثر مستقیم آن بیشتر است. بنابراین می توان بیان کرد هر چند مشارکت ورزشی به طور مستقیم سبب افزایش سرمایه اجتماعی می شود، اما مداخلاتی مانند آموزش تعاملات و مشارکت رسانه ای اثر آن را افزایش می دهد
۱۵.

طرحی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش دانشگاهی ایران

تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۶
هدف از این پژوهش، تحلیل و مدل سازی عوامل و متغیرهای اثرگذار بر توسعه ورزش دانشگاه های دولتی ایران بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی- همبستگی بود. جامعه آماری را تمامی اساتید تربیت بدنی، مدیران و کارشناسان حوزه ورزش دانشگاهی (دولتی) تشکیل می دادند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت جهت مدل-سازی معادلات ساختاری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب گردید (328=n). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه (نیمه هدایت شده) و پرسشنامه محقق ساخته (112 گویه) بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 17 متخصص دانشگاهی؛ و پایایی و روایی سازه آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و شاخص های برازش مدل سازی تأیید گردید. از آزمون های کالموگراف – اسمیرنف و فریدمن (SPSS20)؛ و مدل سازی معادلات ساختاری (Amos20) جهت تجزیه وتحلیل یافته ها استفاده شد. تحلیل مسیر نشان داد که عوامل محیطی به ترتیب ضرایب اثر بر مدیریت توسعه ورزش (91/0)، منابع توسعه عوامل فردی (77/0)، (62/0) و مشارکت ورزشی (07/0) اثر مثبت و معنی داری داشت. همچنین مدیریت توسعه ورزش به ترتیب ضرایب اثر بر مشارکت ورزشی (95/0)، عوامل فردی (73/0) و منابع توسعه (37/0) دارای اثر مثبت و معنی داری بود.
۱۶.

بررسی وضعیت توسعه یافتگی بدمینتون در ایران

تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۷۲
 ازآنجایی که برنامه ریزی برای توسعه رشته های ورزشی نیازمند آگاهی و تحلیل درست از وضعیت موجود آن ها است، این پژوهش به بررسی وضعیت توسعه بدمینتون در استان های کشور پرداخته است. این پژوهش ازنوع توصیفی-تحلیلی، ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش جمع آوری داده ها، میدانی بود. جامعه آماری هیئت های بدمینتون استان های کشور بودند. نمونه آماری به صورت نمونه گیری تمام شمار انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسش نامه ای پژوهشگرساخته شامل چهار منظر منابع انسانی، ساختار و تشکیلات، رویداد و باشگاه داری و زیرساخت و امکانات بود. روایی محتوایی پرسش نامه به تأیید 13 متخصص رسید. برای تحلیل داده ها از روش های توصیفی، رتبه بندی و سطح بندی در محیط نرم افزارهای اکسل، اس.پی.اس.اس و جی.آی.اس استفاده شد. یافته ها نشان داد که عوامل زیرساخت و امکانات، رویداد و باشگاه داری، منابع انسانی، ساختار و تشکیلات، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر توسعه بدمینتون استان ها داشتند. ازلحاظ توسعه یافتگی، کمتر از هفت درصد از استان ها در سطح یک یا توسعه یافته، حدود 15 درصد در سطح دو یا کمتر توسعه یافته و حدود 78 درصد در سطح سه یا توسعه نیافته ارزیابی شدند . براساس یافته ها ضرورت دارد که راهبردهای آینده فدراسیون مبتنی بر توسعه متوازن و کاهش نابرابری باشند. برای دستیابی به توازن توصیه می شود که ابعاد توسعه این رشته با توجه به اهمیتشان، برای برنامه ریزی منطقه ای به ترتیب موردتوجه قرار گیرند.
۱۷.

طراحی الگوی مسیر ورزشی و گذر شغلی در کشتی گیران حرفه ای

تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۳۱۰
هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر گذار از مسیر شغلی - ورزشی در بین کشتی گیران مطرح بود. روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل صاحب نظران در حوزه موضوعی پژوهش بود. نمونه آماری از بین پیشکسوتان، مدیران، کارشناسان، مربیان و ورزشکاران مطرح در ورزش کشتی به صورت نمونه-گیری هدفمند و دردسترس انتخاب و نظرخواهی شدند (234 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای براساس مطالعه کتابخانه ی و مصاحبه های نیمه هدایت شده بود (5 عامل، 22 بُعد، 87 گویه). روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان و مدلسازی معادلات ساختاری ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار جهت تحلیل داده ها از نرم افزار pls استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل شناسایی شده شامل؛ زمینه فردی و بستر شغلی (متغیرهای مستقل)، مدیریت استعداد و ساختار گذر شغلی (متغیرهای متغیر میانجی) و مطلوبیت گذر شغلی (متغیر وابسته) بودند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که این سه عامل به طور مستقیم اثر معنی داری بر مطلوبیت گذر شغلی ندارند اما به صورت صورت غیرمستقیم و از طریق ساختار گذر شغلی اثر معنی داری دارند. براساس یافته ها میتوان گفت که مدیریت مسیر شغلی در ورزش کشتی مبتنی بر نوعی مدیریت سیستمی است. می توان عوامل زمینه فردی و بستر شغلی را به عنوان عوامل پیشایندی، مدیریت استعداد و ساختار گذر شغلی را به عنوان عوامل فرایندی و مطلوبیت گذر شغلی را به عنوان عوامل درنظر گرفت که عوامل فرایندی نقش محوری دارند و تعیین کننده هستند.
۱۸.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی استان های ایران و ارائه الگوی پیشنهادی

تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۰۳
ابعاد کلان توسعه و متغیرهای جغرافیایی از عواملی اند که می توانند روند توسعه یافتگی استان ها و در نتیجه توسعه یافتگی ورزش قهرمانی را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، هدف این مطالعه تعیین میزان اثرگذاری ابعاد و شاخص های توسعه ملی و متغیرهای اقلیمی-جغرافیایی جهت ارائه مدل توسعه ورزش قهرمانی استان های کشور بود. جامعه و نمونه آماری براساس تقسیمات کشوری سال 1390، شامل 30 استان بود. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و تکنیک جمع آوری داده های آن کتابخانه ای است که با استفاده از 39 شاخص توسعه ملی، 5 متغیر جغرافیایی و 48 شاخص ورزشی سطح توسعه یافتگی استان های ایران و اثرگذاری ابعاد کلان توسعه و برخی از متغیرهای جغرافیایی بر توسعه ورزش قهرمانی از سال 1385 تا 1390بررسی شده است. در این پژوهش، از روش های آماری استاندارد کردن، تحلیل عاملی و رگرسیون پنل برای تحلیل داده ها استفاده شد. تحلیل مدل های پیشنهادی نشان داد بیشترین ضریب اثرگذاری در مدل مربوط به ابعاد کلان توسعه به ترتیب به توسعه فرهنگی (192/0=β) و توسعه اجتماعی (155/0=β) و در مدل متغیرهای جغرافیایی به مساحت استان (160/1-=β) و متوسط سالانه بارش (067/0-=β) تعلق داشت. از میزان اثرگذاری هر یک از عوامل و شاخص های توسعه، می توان برای تدوین برنامه های توسعه بلندمدت، میان مدت و تعیین اولویت تخصیص منابع استفاده کرد.
۱۹.

مقایسه و تحلیل سطح توسعه یافتگی استان های ایران در حوزه ورزش قهرمانی

تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۸۴
هدف پژوهش حاضر مقایسه و تحلیل سطح توسعه یافتگی استان های ایران در ابعاد مختلف ورزش قهرمانی بود. این پژوهش ازنوع توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از 48 شاخص، سطح توسعه یافتگی ورزش قهرمانی استان های ایران در سال 1390، در هفت بعد منابع انسانی، منابع مالی، زیرساخت ها و امکانات، موفقیت های ورزشی، توان رقابتی، میزبانی رویدادهای ورزشی و آموزش بررسی شده است. از روش تحلیل عاملی برای محاسبه شاخص های ترکیبی و از تحلیل خوشه ای برای تعیین سطح توسعه یافتگی ورزش قهرمانی استان ها استفاده شد. بررسی سطح توسعه یافتگی استان ها در ابعاد ورزش قهرمانی نشان داد که در اغلب استان ها ابعاد منابع انسانی و زیرساخت ها و امکانات در سطح نسبتاً توسعه یافته، بعد توان رقابتی در سطح نسبتاً توسعه یافته و محروم، ابعاد منابع مالی، میزبانی رویدادهای ورزشی و آموزش در سطح محروم و بعد موفقیت های ورزشی در سطح بسیار محروم قرار داشتند. بخش دیگر یافته ها نشان داد تمام ابعاد توسعه ورزش قهرمانی از الگوی توسعه مرکز پیرامون پیروی می کند. به کارگیری این الگو در توزیع نابرابر امکانات و منابع مالی سبب تفاوت سطوح توسعه ورزش قهرمانی و شکاف زیاد در سطح توسعه یافتگی ورزش قهرمانی استان های کشور شده است. این نابرابری ها برآیند و بازتابی از عوامل سیاسی-اجتماعی، نارسایی های نظام برنامه ریزی فضایی و سیاست گذاری های نادرست، بی توجهی به مدیریت یکپارچه کشور، نبود توجه به ظرفیت های استان ها و فقدان هماهنگی سازمان های متولی ابعاد مختلف توسعه است.
۲۰.

تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمان با میانجی گری مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۳۹۶
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثر بخشی سازمان با میانجی گری مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی می باشد. نمونه آماری برابر با کل جامعه آماری و شامل تمامی مدیران، معاونین و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بودند (224N=) که در نهایت 213 نفر (95%) در تحقیق شرکت کردند. ابزار تحقیق، سه پرسش نامه فرهنگ سازمانی کامرون و کویین (1999)، اثربخشی سازمانی هسو (2002)  و مدیریت دانش لاوسن (2003) بودند که روایی صوری آنها با استفاده از نظرات پانزده عضو هیأت علمی مدیریت ورزشی تأیید شد و میانگین پایایی پرسش نامه ها نیز (0.7 >α) به دست آمد. داده های تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری، نرم افزارهای آماری SPSS 18 و مدل یابی معادلات ساختاری SMART PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی 2.45 و بر مدیریت دانش 15.194، مثبت و معنی دار است. همچنین مدیریت دانش تأثیر معنی داری 723.6 بر اثربخشی داشت. در نهایت، تأثیر فرهنگ سازمانی بر اثربخشی سازمانی با میانجیگری مدیرت دانش 15.194 * 6.723 مثبت و معنی دار بود. بنابراین فرهنگ سازمانی به طور مستقیم و از طریق میانجی مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی در ورزش اثر می گذارد.    

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان