رحیم رمضانی نژاد

رحیم رمضانی نژاد

مدرک تحصیلی: استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۲ مورد.
۱.

شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه های فوتبال حامیان مالی راهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 896 تعداد دانلود : 609
مقدمه: هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال است.   روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بود و جامعه آماری پژوهش خبرگان و نخبگان حوزه فوتبال بودند که به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. برای بومی سازی ذی نفعان شناسایی شده از روش دلفی ساعتی و برای اولویت بندی ذی نفعان کلیدی از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که به ترتیب سازمان لیگ با میانگین وزن (167/0)، حامیان مالی با میانگین وزن (153/0)، باشگاه ها با میانگین وزن (146/0)، مدارس فوتبال با میانگین وزن (100/0)، مربیان با میانگین وزن (092/0)، طرفداران با میانگین وزن (081/0)، کنفدراسیون فوتبال آسیا با میانگین وزن (050/0)، فیفا با میانگین وزن (047/0) و بازیکنان با میانگین وزن (046/0) به عنوان ذی نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال در اولویت های یک تا نه قرار گرفتند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت و نقش هریک از ذی نفعان کلیدی در اجرا و پیشبرد برنامه های فدراسیون، سیاستگذاری و برنامه ریزی فدراسیون می بایست با تأکید و توجه به این ذی نفعان کلیدی باشد. فدراسیون با استفاده از راهبرد های مناسب باید در جهت رضایت این ذی نفعان کلیدی گام های اساسی بردارد و در نهایت از طریق ذی نفع مداری و رضایت ذی نفعان، عملکرد سازمانی و اثربخشی خود را بهبود بخشد.
۲.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مراکزو فضاهای تفریحی و ورزشی شهری (مطالعه موردی :کلانشهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اماکن تفریحی و ورزشی رضایتمندی مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 723 تعداد دانلود : 639
مشتریان مراکز تفریحی و ورزشی همواره به دنبال خدمات کیفی و رضایت بخش هستند، و به همین علت حفظ رضایت مشتریان و ادامه حضور آنها که حیاتی ترین هدف هر سازمان است، باید مورد توجه قرار گیرد. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مراکز تفریحی و ورزشی شهر تهران بود. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بود که به روش میدانی اجرا شد. ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری ﺗﺤﻘیﻖ را کﻠیه مراجعه کنندگان به مراکز تفریحی و ورزشی در مناطق 22 گانه تهران تشکیل داده بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برای جامعه نامعلوم تعداد 384 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از بررسی دقیق متون و پیشینه تحقیق تهیه شد و روایی صوری و محتوی آن نیز پس از اعمال نظرات 10 متخصص، و همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (80/0=α) تایید شد. از روش های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد علل خدمات رفاهی، دسترسی، پرسنل، طراحی کالبدی، فضای فیزیکی و عامل نگهداری در رضایتمندی مشتریان به مراکز تفریحی و ورزشی شهری دخیل هستند. بنابراین می توان گفت برای حفظ و توسعه رضایتمندی مشتریان از مراکز تفریحی و ورزشی و پررنگ کردن نقش این مراکز در افزایش فعالیت بدنی و سلامت و نشاط افراد جامعه مسئولین امر در جهت بهبود عوامل شناسایی شده برنامه ریزی و اقدام نمایند.
۳.

بررسی عوامل محیط بیرونی مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش زنان ورزشکار محیط بیرونی ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 310 تعداد دانلود : 142
هدف از این پژوهش بررسی عوامل محیطی بیرونی مؤثر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان استان گیلان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان فعال در حوزه ورزش قهرمانی (ورزشکاران، مربیان، داوران و کارشناسان) بودند که نمونه آماری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شدند (351 نفر). روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط 10 نفر از صاحب نظران مدیریت ورزشی، همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (83/0) و پایایی ترکیبی آن تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار های اس پی اس اس25 و پی ال اس3 انجام شد. نتایج نشان داد که عوامل محیط بیرونی شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی و بوم شناختی به طور مستقیم اثر مثبت و معنی داری بر توسعه ورزش قهرمانی بانوان داشت و حدود 81 درصد متغیر توسعه ورزش قهرمانی زنان را تبیین می کردند. ضمنا عوامل اجتماعی- فرهنگی، بیش ترین تاثیر بر توسعه ورزش قهرمانی زنان استان گیلان داشتند و فضا و امکانات، کسب موفقیت و در نهایت توان رقابتی ورزشکاران دارای بیش ترین اهمیت و اولویت در توسعه بودند. براساس این یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که مسئولین و دست اندکاران حوزه ورزش، برای رشد و توسعه ورزش قهرمانی زنان می بایست توجه ویژه ای به عوامل اجتماعی- فرهنگی ورزش قهرمانی زنان داشته باشند.
۴.

شناسایی ابعاد و شاخص های ارزیابی هیأت مدیره باشگاه های حرفه ای فوتبال

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد باشگاه داری فوتبال ورزش حرفه ای هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 416 تعداد دانلود : 429
با توجه به اهمیت نقش هیئت مدیره در عملکرد باشگاه های حرفه ای، هدف این پژوهش تعیین ابعاد و شاخص های ارزیابی هیئت مدیره باشگاه های ورزشی فوتبال می باشد. جامعه آماری شامل کلیه صاحب نظران در زمینه باشگاه داری بودند. نمونه آماری پژوهش 154 نفر از مدیران و کارشناسان فوتبال، اعضای هیئت علمی تربیت بدنی، کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان و آشنا به مسائل فوتبال بودند که به روش هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و شامل ۶۴ گویه بود که بر اساس و مرور مبانی و پیشینه تدوین گردید. جهت بررسی روایی محتوای پرسشنامه از نظر 10 متخصص ورزشی استفاده گردید و پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ (97/0) و روایی سازه تأیید شد. نتایج تحلیل ضریب مسیر، نشان داد هر هفت بعد ارزیابی هیئت مدیره تأثیر معنی داری بر ارزیابی عملکرد هیئت مدیره دارند که به ترتیب اولویت تعامل محیطی و ارتباطات بیشترین نقش را با تبیین 92 درصد، بعد نظارت و کنترل 91 درصد، مدیریت منابع سازمانی 88 درصد، مدیریت مالی 87 درصد، مدیریت تغییر 84 درصد، خودسازمان دهی هیئت مدیره 81 درصد و در نهایت بعد استراتژی و برنامه ریزی 79 درصد از تغییرات ارزیابی هیئت مدیره را تبیین می کنند. ضمناً پنج شاخص مهم ارزیابی هیات مدیره به ترتیب شامل جهت حفظ بازیکنان باکیفیت، انتخاب اعضای شایسته برای واحدهای تخصصی، جانشین پروری و شایسته سالاری، تعداد جلسات در سال، مدیریت حاشیه های تیم و در نهایت انتخاب مدیرعامل شایسته بودند؛ بنابراین در ارزیابی هیئت مدیره باشگاه های فوتبال، ارتباطات محیطی و تعامل با محیط بیرونی باشگاه و مدیریت منابع انسانی باشگاه اهمیت و اولویت بیشتری دارند.
۵.

رابطه جایگاه اجتماعی بر تعهد حرفه ای معلمان تربیت بدنی با میانجی هویت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد حرفه ای جایگاه اجتماعی معلمان تربیت بدنی هویت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 622 تعداد دانلود : 527
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین جایگاه اجتماعی و تعهد حرفه ای با میانجی هویت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر رشت بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است . جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان تربیت بدنی شهر رشت بودند (265 نفر) و نمونه آماری به صورت کل شمار انتخاب شدند. روایی پرسش نامه ها توسط کارشناسان خبره (19 نفر) و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. از مدل سازی معادلات ساختار ی و با نرم افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید . نتایج نشان داد که جایگاه اجتماعی به طور مستقیم اثر مثبت و معنا داری بر تعهد حرفه ای و هویت سازمانی دارد. همچنین هویت سازمانی به طور مستقیم اثر مثبت و معنا داری بر تعهد حرفه ای داشت . اثر متغیر جایگاه اجتماعی روی تعهد حرفه ای نیز به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی هویت سازمانی تبیین شد. بررسی نقش ویژگی های جمعیت شناختی بر جایگاه اجتماعی نشان داد بین سابقه خدمت با جایگاه اجتماعی و بین وضعیت استخدامی با جایگاه اجتماعی رابطه مثبت و معنا داری مشاهده شد، در صورتی که رابطه مدرک تحصیلی با جایگاه اجتماعی منفی و معنا داری بود. بنابراین به متصدیان آموزش و پرورش شهر رشت پیشنهاد می شود برای افزایش جایگاه و منزلت اجتماعی معلمان تربیت بدنی، زمینه ارتقای هویت سازمانی آنان را فراهم نمایند تا از این طریق تعهد معلمان تربیت بدنی را به حرفه و در نهایت به سازمان آموزش و پرورش افزایش دهند.
۶.

تحلیل محتوای مقالات مرتبط با سیاست و ورزش ا(ز سال های 1388 تا 1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا دیپلماسی ورزشی سیاست و ورزش مدیران سیاسی ورزش سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 504 تعداد دانلود : 142
هدف پژوهش حاضر، توصیف و تحلیل محتوای مقالات علمی پژوهشی مرتبط با سیاست و ورزش می باشد. جامعه پژوهش این مطالعه شامل مقاله های سال های (1398-1388) موجود در پایگاه های ایران داک، سیویلیکا، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، زدنی، مگ ایران، مجلات نور، پورتال جامع علوم انسانی، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بود که با جستجوی کلمات کلیدی سیاست و ورزش، دیپلماسی ورزشی، ورزش سیاسی، سیاسیون در ورزش و سیاست مداران ورزشی تعداد 28 مقاله از طریق تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این پژوهش ها را می توان از نظر تعداد به ترتیب اولویت در چهار موضوع ورود سیاسیون در ورزش، سیاست گذاری، دیپلماسی ورزشی و سیاست و اقتصاد در ورزش دسته بندی کرد. ضمنا از بین دانشگاه های کشور دانشگاه تهران بیشتر به حوزه سیاست و ورزش پرداخته است و همچنین در استناددهی بیشتر از مقالات فارسی استفاده شده است. در سال 1396 نیز تحقیقات این حوزه رشد چشم گیری داشته است. بنابراین، با توجه به اهمیت فوق العاده ارتباط ورزش با سیاست پیشنهاد می شود که تحقیقات این حوزه با همکاری های بین رشته ای و به ویژه استفاده از مستندات سازمان های ورزشی و تجارب مدیران ادامه یابد.
۷.

ارائه الگوی عوامل مؤثر بر مدیریت شیوع چاقی در بین دانش آموزان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: طرح کنترل وزن و چاقی (کوچ) مدل داوسون و بریچ سبک زندگی عوامل اجتماعی - مدرسه ای ویژگی های دانش آموز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 410 تعداد دانلود : 339
هدف از این مطالعه طراحی مدلی از عوامل مؤثر بر مدیریت شیوع چاقی در بین دانش آموزان بود. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی و ازنظر هدف، کاربردی بود که به روش میدانی انجام گرفت. جامعه آماری شامل معلمان تربیت بدنی استان گیلان (853) نفر بود که نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای مدل سازی (100 نفر) به شیوه تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای بر اساس مدل و بریچ با طیف 5 ارزشی لیکرت بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط 15 نفر از اساتید و صاحب نظران تربیت بدنی بررسی و تائید گردید. پایایی ابزار بر اساس مقدار ضریب آلفای کرونباخ (84/0=α) و اعتبار سازه (اکتشافی و تائیدی) بررسی و تأیید شدند. از روش مدل سازی معادلات ساختاری نرم افزار PLS3 برای تحلیل یافته ها استفاده شد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد، به ترتیب عوامل اجتماعی-مدرسه (82/2)، سبک زندگی والدین (91/1) و ویژگی های دانش آموز (26/1) دارای بیشترین اولویت بودند. عوامل اجتماعی-مدرسه، ویژگی های دانش آموز و سبک زندگی والدین به ترتیب 43/0، 26/0 و 23/0 از تغییرات کنترل وزن و چاقی را تبیین می کنند؛ بنابراین وزارت آموزش وپرورش می تواند از طریق تغییر و دست کاری در عوامل اجتماعی-مدرسه، ویژگی های دانش آموز و تأثیرگذاری بر سبک زندگی والدین در جهت کنترل وزن و چاقی دانش آموزان، برنامه ریزی و تمهیداتی داشته باشد و در جهت توانمند ساختن نیروی انسانی با ایجاد گروه های اجتماعی جهت تعامل بهینه با والدین متناسب با ویژگی های منحصربه فرد دانش آموزان در اقلیم های گوناگون اهتمام بیشتری بورزد تا مدیریت موفق تری در شیوع چاقی در بین دانش آموزان داشته باشد.
۸.

ارائه مدل بهبود کیفیت زندگی کاری با تاکید بر سازگاری روان شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری سازگاری روان شناختی مهارت های روان شناختی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 774
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بهبود کیفیت زندگی کاری با تاکید بر سازگاری روان شناختی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی می باشد که از منظر هدف، جز مطالعات کاربردی است که به صورت میدانی انجام شد. روش پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده ها، پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود که طبق آمار کارگزینی تعداد آنها ۹۱۴ نفر می باشند که از این تعداد، بر اساس فرمول کوکران ۲۷۰ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش حاضر شامل پرسش نامه سازگاری روان شناختی بل (1961) و پرسش نامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) بود. تمامی روند تحلیل پژوهش، در غالب نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 20 و پی.ال.اس نسخه سه انجام گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سازگاری روان شناختی سبب تاثیرگذاری بر وضعیت کیفیت زندگی کاری دارد. به عبارتی تلاش در جهت بهبود سازگاری روان شناختی می تواند زمینه جهت بهبود کیفیت زندگی کاری را فراهم نماید.
۹.

عوامل موثر بر رضایت از کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی شهری و رابطه آن با نشاط اجتماعی (مطالعه موردی: شهر تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رضایتمندی کیفیت نشاط اجتماعی اماکن تفریحی - ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 347 تعداد دانلود : 319
هدف پژوهش بررسی عوامل موثر بر رضایت از کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی و ارتباط آن با نشاط اجتماعی بود. روش انجام تحقیق پیمایشی (توصیفی، تحلیلی) بود. از پرسشنامه محقق ساخته رضایتمندی از کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی با پایایی (80/0=r) و پرسشنامه استاندارد نشاط و شادکامی آکسفوردبا پایایی (91/0=r) استفاده شد. همچنین برای تعیین روایی، پرسشنامه ها مورد تایید 10 نفر از متخصصین این رشته قرار گرفت. ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری ﺗﺤﻘیﻖ را کﻠیه مراجعه کنندگان به مراکز تفریحی و ورزشی در مناطق 22 گانه شهر تهران تشکیل داده بودند، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برای جامعه نامعلوم تعداد 384 نفر به عنوان نمونه تحقیق به روش نمونه گیری دردسترس  در 5 منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران انتخاب شدند . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری  تی تک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل (خدمات رفاهی، دسترسی، پرسنل، طراحی کالبدی، فضای فیزیکی و عامل نگهداری) در رضایتمندی از کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی دخیل هستند، از طرف دیگر بین رضایتمندی از کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی و نشاط اجتماعی رابطه (907/0r=) وجود دارد، بر اساس نتایج، 3/81 درصد از واریانس متغیر وابسته (نشاط اجتماعی) بوسیله متغیر مستقل (رضایتمندی از کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی) پیش بینی می شود. لذا برای حفظ و توسعه رضایتمندی از کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی و پررنگ کردن نقش این مراکز در افزایش فعالیت بدنی سلامت و نشاط افراد جامعه مسئولین امر جهت بهبود علل شناسایی شده برنامه ریزی و اقدام نمایند.
۱۰.

واکاوی میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد در ورزش استان گیلان بر اساس ماتریس مندلو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعدادیابی ورزشی ذینفع قدرت منافع مدیریت ذینفعان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 531 تعداد دانلود : 749
هدف از تحقیق واکاوی میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد در ورزش استان گیلان بر اساس ماتریس مندلو بود. این تحقیق کاربردی، توصیفی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل ورزشکاران، مربیان، مدیران و متخصصین ورزشی استان گیلان بود که نمونه های شرکت کننده به صورت در دسترس انتخاب شدند؛ در مجموع تعداد 203 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که میزان قدرت و منافع ذینفعان را در سیستم استعدادیابی بر اساس طیف پنج ارزشی لیکرت مشخص و مطابق با ماتریس مندلو (1981) تقسیم کرد که عدد 66/3 به عنوان یک سوم بالای مقیاس انتخاب گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تایید 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت که برای قدرت آلفا برابر با 86/0 و برای منافع برابر با 90/0 بدست آمد. همچنین از آزمون فریدمن برای رتبه -بندی میزان قدرت و منافع ذینفعان در سیستم استعدادیابی ورزش استان گیلان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss16 انجام شد. یافته ها نشان داد میان ذینفعان مربیان بیشترین قدرت (28/4) و کارکنان پشتیبانی کم ترین قدرت (95/2) را دارا هستند. همچنین مدیران ورزش بیشترین منافع (14/4) و کارکنان پشتیبانی کم ترین منافع (06/3) را دارند. همچنین ماتریس مندلو جایگاه قدرت و منافع هر یک از ذینفعان را نشان داد. از نتایج تحقیق می توان برای به کارگیری استراتژی های ارتباطی و رفتارهای سازگارانه به منظور پاسخ گویی به تقاضاهای مختلف و متضاد در سیستم استعدادیابی ورزش استان گیلان استفاده کرد.
۱۱.

معرفی ابزار ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابزار ارزیابی عملکرد پرسشنامه فدراسیون ورزشی مدیریت عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 584 تعداد دانلود : 22
هدف از این پژوهش، معرفی ابزار ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی بود. روش انجام پژوهش روش آمیخته بود که ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان دفتر ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی در وزارت ورزش و جوانان (10نفر)، رؤسا، ارزیاب ها و دبیران فدراسیون های ورزشی کشور (100نفر) و نخبگان دانشگاهی که در زمینه مدیریت و ارزیابی عملکرد در ورزش کار پژوهشی انجام داده اند (50 نفر)، بودند که تعداد نمونه تا حد رسیدن به اشباع نظری برای مصاحبه ادامه یافت و برای بخش تحلیل عاملی تأییدی روش نمونه گیری به شکل کل شمار بود که در این قسمت 130پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی از تحلیل عاملی تأییدی با به کار بردن نرم افزارهای SPSS22 و SmartPLS3 استفاده شد. 124 سؤال در قالب 32 زیرمعیار و 9 معیار رهبری (18سؤال)، راهبرد (13سؤال)، منابع انسانی (17سؤال)، مشارکت ها و منابع (17سؤال)، فرایندها، محصولات و خدمات (18سؤال)، نتایج مشتریان (12سؤال)، نتایج منابع انسانی (11سؤال)، نتایج جامعه (7 سؤال) و نتایج کلیدی (11سؤال) طبقه بندی شدند. نتایج نشان داد پرسشنامه ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی ابزار و چارچوب نظری مناسب ارزیابی عملکرد سازمانی در فدراسیون های ورزشی است؛ پیشنهاد می شود مدیران و پژوهشگران مدیریت ورزشی با استفاده از این پرسشنامه به ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی بپردازند.
۱۲.

تأثیر سطوح نگرش شغلی کارکنان بر اثربخشی فرآیندهای سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرش وظیفه محور نگرش اجتماع محور نگرش سازمان محور اثربخشی فرآیندهای سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 781 تعداد دانلود : 330
نگرش شغلی، مفهومی چندبعدی است که تصورات مثبت و منفی فرد را درباره شغل، روابط بین فردی و محیط کاری نشان می دهد ؛ و وجود نگرش شغلی مثبت در کسب موفقیت های فردی و سازمانی بسیار مهم است. براین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سه نوع نگرش شغلی وظیفه محور، نگرش شغلی سازمان محور و نگرش شغلی اجتماع محور بر اثربخشی فرآیندهای مهم سازمانی بود. این پژوهش توصیفی-تحلیلی به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان بودند(180نفر) که 118 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه محقق ساخته سطوح نگرش شغلی و پرسشنامه استاندارد اثربخشی فرآیندهای سازمانی هسو (2002) و چلادورای و هاجرتی (1987)، توسط 10نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن ها نیز به وسیله آلفای کرونباخ به ترتیب (94/0α=) و (95/0α=) تایید شد. مدل سازی روابط بین متغیرها از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smart-pls نشان داد نگرش کارکنان نسبت به سازمان (61/0+ = B؛ 90/8 = t) و سپس نگرش مبتنی بر افراد (34/0+ = B؛ 05/6 = t) در ادارات ورزش و جوانان استان گیلان تأثیر مستقیم و معنی داری بر اثربخشی فرآیندهای سازمانی دارد. به طورکلی، نتایج پژوهش بیان کرد تعهد عاطفی و هنجاری(نگرش به سازمان) و حمایت همکار و رضایت از همکار و مدیر(نگرش به افراد)، پیش بینی قدرتمندی از اثربخشی فرآنیدهای سازمانی را فراهم می کند. بنابراین، نگرش مثبت نسبت به سازمان و افراد در کارکنان بیشتر از نگرش مثبت به خود شغل یا وظیفه می تواند سبب اثربخشی شود.
۱۳.

اثر توانمند سازی ساختاری بر تعهد حرفه ای داوران لیگ برتر فوتبال ایران با میانجی گری ویژگی های شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد حرفه ای توانمند سازی ساختاری داوران فوتبال ویژگی های شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 156 تعداد دانلود : 84
هدف از پژوهش حاضر اثر توانمند سازی ساختاری بر تعهد حرفه ای داوران لیگ برتر فوتبال مردان و زنان ایران با میانجی گری ویژگی های شغلی بود. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه ی گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل 185 نفر داور (130 مرد و 55 زن) بود که همه آنها به نمونه ی تحقیق انتخاب شدند. ابزارهای گرد آوری داده ها شامل ترکیب پرسشنامه ی توانمندسازی ساختاری کردنائیج و همکاران (1394) و کانتر (1993)، پرسشنامه ی تعهد حرفه ای آرانیا و همکاران (1999) و ویژگی های شغلی جاکو (2004) بود. سوالات این سه پرسشنامه 46 عدد در مقیاس 5 ارزشی لیکرت بود. 10 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی و کارشناسان داوری، روایی صوری و محتوایی پرسش نامه ها را تایید کردند. روایی همگرا و واگرا از طریق شاخص فورنل و لارکر تایید شد. پایایی ترکیبی هر سه پرسش نامه به ترتیب 92/0، 89/0 و 84/0 و پایایی کل پرسش نامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 85 % بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. بر طبق نتایج، فقط اثر توانمند سازی ساختاری بر تعهد حرفه ای 875/1T-Value= و 129/0- = ß منفی و غیر معنی دار بود. اما اثر توانمند سازی ساختاری بر ویژگی های شغلی671/5T-Value=، اثر ویژگی های شغلی بر تعهد حرفه ای 708/6T-Value= و اثر توانمندسازی ساختاری بر تعهد حرفه ای با میانجی گری ویژگی های شغلی 549/4T-Value=) مثبت و معنی دار گزارش شدند. همچنین تسهیم اطلاعات در بین ابعاد توانمندسازی ساختاری، دلبستگی در بین ابعاد تعهد حرفه ای و تنوع مهارت در بین ویژگی-های شغلی، بالاترین میانگین ها را به خود اختصاص داد.
۱۴.

تأثیر بازاریابی سبز بر تصویر برند ورزشی و قصد خرید ورزشکاران شهر رشت

کلید واژه ها: بازاریابی سبز تصویر برند قصد خرید محصولات ورزشی محیط زیست ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 787 تعداد دانلود : 167
هدف از این تحقیق تعیین تأثیر بازاریابی سبز بر تصویر برند ورزشی و قصد خرید ورزشکاران شهر رشت بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایش بود. جامعه آماری شامل همه ورزشکاران شهر رشت با تعداد نامحدود بودند که از طریق نمونه-گیری به صورت تصادفی هدفمند و با توجه به شرایط کرونا، 160 نفر در تحقیق شرکت کردند. ابزار اصلی تحقیق، شامل سه پرسشنامه گردآوری شده یا محقق ساخته بازاریابی سبز (33 گویه)، تصویر برند (10 گویه) و قصد خرید (9 گویه) با طیف لیکرت پنج ارزشی بودند که با مراجعه به باشگاه ها توزیع و جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS26 و PLS3 نشان داد که بازاریابی سبز بر تصویر برند ورزشی (β= 0/62, t= 10/413) و بر قصد خرید (β= 0/55, t= 7/745)؛ و تصویر برند ورزشی بر قصد خرید (β= 0/50, t= 6/978) تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید با میانجی تصویر برند ورزشی (VAF= 0/37, Sobel test= 6/068)مثبت و معنی دار بود. در نتیجه، می توان با انتخاب مکان یا کانال و نیز محصولات و خدمات خوب و مناسب، تصویر برند ورزشی و قصد خرید ورزشکاران را تحت تأثیر قرر داد.
۱۵.

ارائه الگویی برای تحلیل و مدیریت توسعه ورزش خانوادگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش ورزش شهروندی ورزش خانواده مدل توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 561 تعداد دانلود : 80
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی برای تحلیل و مدیریت توسعه ورزش خانوادگی در ایران بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران، اساتید، مربیان، و ...) و جامعه اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها، و ...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت بر مبنای رسیدن به اشباع نظری به صورت قضاوتی انجام شد (19 نفر و 84 نسخه). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی چارچوب دار بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری چندمرحله ای و رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. چارچوب پژوهش شناسایی شده شامل چهار منظر کلی؛ ظرفیت های خانوادگی برای مشارکت ورزشی (5 بُعد و 16 مولفه)، ظرفیت های اکوسیستمی توسعه ورزش خانوادگی (5 بُعد و 20 مولفه)، سازوکارهای مشارکت ورزشی خانوادگی (6 بُعد و 26 مولفه) و پیامدهای توسعه مشارکت ورزشی خانواگی (4 بُعد و 17 مولفه) بود. ماهیت ارتباط بین متغیرها در مدل براساس روابط علی – معلولی و تحلیل سیستمی مشخص شده است. همچنین چالش ها و راهکارهای توسعه ورزش خانوادگی متناسب با چارچوب مدل تعیین گردید.
۱۶.

مارپله های توسعه پایدار از طریق ورزش در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه پایدار سهم ورزش در توسعه ورزش برای توسعه و صلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 311 تعداد دانلود : 574
پژوهش حاضر با هدف بررسی مارپله های دستیابی به اهداف توسعه پایدار (دستور کار 2030 سازمان ملل) از طریق ورزش انجام شد. در استعاره مارپله، پله به مثابه عواملی است که در رسیدن به اهداف نقش سرعت دهنده دارند و مار به عنوان عوامل بازدارنده نیل به اهداف است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد بود. ابتدا 95 مقاله با دو کلید واژه «توسعه» و «ورزش» در 30 نشریه تأییدشده از سوی وزارت علوم بررسی شدند. سپس 13 مصاحبه با صاحب نظران حوزه های مختلف توسعه پایدار از وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی و اساتید دانشگاهی که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده بودند، انجام شد. تعداد ۷۲ کد مستقل اولیه و براساس قرابت مفهومی و معنایی بین کدها، ۲۰ مفهوم اصلی در قالب ۱۲ مقوله به عنوان مارهای مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار از طریق ورزش ایران شناسایی شدند. این موانع در شش هدف دستور کار 2030 بررسی شدند که ورزش نقشی مستقیم در دستیابی به آن ها دارد. همچنین پله ها در قالب این شش هدف بررسی شدند که به ۲۶ کد، ۱۴ مفهوم و 9 مقوله دسته بندی شدند. به طورکلی، ورزش در دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بیشتر با موانعی در سطح کلان (مانند یکپارچه نبودن سیاست گذاری ها و زیرساخت های ناکافی) مواجه است. قوانین و آیین نامه ها در برخی اهداف جزو پله ها به شمار می روند، اما بیشتر پله ها را می توان در سطح فردی (اشتیاق و انگیزه های فردی و جمعیت جوان) و سطح جامعه (نهادهای مدنی) یافت.
۱۷.

مقایسه موقعیت آموزشی درس تربیت بدنی ازدیدگاه مدیران، معلمان، والدین و دانش آموزان دوره ابتدایی شهر رشت

کلید واژه ها: موقعیت آموزشی درس تربیت بدنی دروس مدرسه دروس ابتدایی اولویت بندی دروس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 481 تعداد دانلود : 780
هدف این پژوهش، مقایسه موقعیت آموزشی درس تربیت بدنی در میان سایر دروس از دیدگاه مدیران، معلمان، والدین ودانش آموزان بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی مدیران و معلمان زن و مرد،کلیه ی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر رشت و والدین آنها تشکیل می دادند. نمونه آماری شامل کلیه ی مدیران، 310 معلم، 400 دانش آموز به همراه والدین آنها بودند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ی محقق ساخته ای بود که موقعیت های مختلف آموزشی این درس را در مقایسه با دیگر دروس دوره ی ابتدایی می سنجید. روایی صوری ومحتوایی این ابزار به وسیله اساتید دانشگاه، سرگروه های درسی و معلمان با تجربه و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معنی داری بین موقعیت درس تربیت بدنی و موقعیت سایر دروس از دیدگاه دانش آموزان، والدین، مدیران ومعلمان وجود دارد. بدین ترتیب که دانش آموزان درس تربیت بدنی را در رتبه چهارم، والدین نیز درس تربیت بدنی را در رتبه سوم و مدیران ومعلمان درس تربیت بدنی را دررتبه اول قرار دادند. با توجه به طرح تحول بنیادین، تدوین برنامه درس ملی و طرح های مختلف در دوره ی ابتدایی، درس تربیت بدنی اهمیت قابل ملاحظه ای داشت.
۱۸.

بررسی نقش رسانه های جمعی ورزشی بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جامعه شناسی ورزش رسانه رفتار مدلسازی ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 880 تعداد دانلود : 970
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رسانه های جمعی بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران بود. پژوهش با توجه به نحوه گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع آوری داده ها در مرحله کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23 نفر از ورزشکاران حرفه ای، مربیان، مدیران، روان شناسان و جامعه شناسان ورزشی و متخصصان رسانه های ورزشی بود. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. در مرحله کیفی داده ها، از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تجزیه وتحلیل و یافته ها شامل 81 نشان در کدگذاری باز، در کدگذاری محوری در قالب 11 مفهوم طبقه بندی شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی به مدلسازی مؤلفه های رسانه های جمعی که نقش مؤثری در شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای دارند، پرداخته شده است. در مرحله کمی نمونه پژوهش شامل 220 نفر بود که به صورت تصادفی و طبقه بندی شده، انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله کمی تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود. از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از نرم افزار20 Sass و AMOS به منظور ارزیابی مدل پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون مدل تحقیق نشان داد با توجه به شاخص های نیکویی برازش (GFI) 924/0 مدل تدوین شده در زمینه نقش رسانه های جمعی ورزشی، بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران از برازش لازم برخوردار است.
۱۹.

تحلیل محتوا و روند مقالات چاپ شده حوزه رسانه و ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا مقالات رسانه ورزش نشریات علمی پژوهشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 24 تعداد دانلود : 967
هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کمی و روند مقالات چاپ شده حوزه رسانه در ورزش در نشریات علمی پژوهشی ایران بود. بدین منظور ، تمامی مقالات چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی مدیریت ورزشی و پایگاه اطلاعات علمی (جهاد دانشگاهی ایران) مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت 51 مقاله در زمینه رسانه های ورزشی به چاپ رسیده بود. ابزار مورد استفاده چک لیست کدکذاری شده از محتوای مقالات بود که جهت روایی آن از متخصصان مدیریت ورزشی و برای اطمینان از پایایی آن از دو کدگذار استفاده شد و بعد از توافق نهایی، تجزیه و تحلیل روی آنها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کای اسکوئر) انجام گرفت. یافته ها نشان داد درسال 1398 بیشترین مقالات در این حوزه چاپ شده (25/37 درصد) است و بیشتر تحقیقات با رویکرد کاربردی انجام گرفته است (35/82 درصد)، روش تحقیق بیشتر مقالات نیز به صورت کمی و پیمایشی (7/64 درصد) بود و اکثر مقالات با روش های آماری مقایسه ای و تی (66/16 درصد) انجام شده اند. اکثر نویسندگان از متخصصان دانشگاهی بودند (5/21 درصد) و تلویزیون بیشترین حوزه تحقیقاتی در رسانه ها(37/31 درصد) را داشت. نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد بین تعداد مقالات چاپ شده در حوزه رسانه ورزشی با توجه به نوع رسانه و بین تعداد مقالات چاپ شده در حوزه رسانه ورزشی با توجه به روش های تجزیه و تحلیل داده ها تفاوت معنی داری وجود دارد که نشان دهنده ی گستردگی رسانه ورزشی در پژوهش و تحقیق است.
۲۰.

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بازار تیم های فوتبال لیگ برتری در استان آذربایجان شرقی

کلید واژه ها: تقاضای بازار استادیوم تماشاگر فوتبال لیگ برتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 282 تعداد دانلود : 247
عوامل مختلفی بر تقاضای تماشاگران برای حضور در مسابقات تیم های فوتبال لیگ برتر استان آذربایجان شرقی اثر می گذارد؛ لذا به منظور بررسی این عوامل، از میان کلیه هواداران سه تیم تراکتورسازی، گسترش فولاد و ماشین سازی، 384 نفر بر اساس جدول مورگان پرسشنامه بازبینی شده  Byon, Zhang & Connaughton, (2010)را تکمیل کردند. از روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS، جهت تحلیل عاملی تائیدی ابعاد استفاده شد. نتایج نشان داد که هر هفت عامل زمان بندی مسابقات، ویژگی های تیم میزبان و میهمان، اطلاع رسانی، ویژگی های عمومی فوتبال، ملاحظات مالی و فیزیکی و هویت قومی بر تقاضای بازار تیم های لیگ برتری فوتبال آذربایجان شرقی تأثیر معنی داری داشتند. بنابراین، پیشنهاد می گردد مدیریت لیگ و باشگاه های فوتبال برای جذب تماشاگر و افزایش تقاضای بازار بر کیفیت بازی، مدیریت برگزاری لیگ و زمان بندی مسابقه توجه بیشتری نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان