عباس نقی زاده باقی

عباس نقی زاده باقی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

Investigating the Relationship between Leadership Style of Coaches and Sports Emotions of Athletes Participating in Bahrain 2021 Para-Asian Youth Championship(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: disabled athletes leadership style Para-Asian Competitions Sport Emotions

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 15 تعداد دانلود : 149
The purpose of this study was to investigate the relationship between coaches’ leadership styles and sport emotions of athletes participating in the Bahrain 2021 Para-Asian Youth Championships. The statistical population of the study consisted of all athletes participating in the Bahrain 2021 Para-Asian Youth Championships including 750 athletes from 30 Asian countries. Using Morgan table, the sample size was determined to be 256 athletes. The research instruments included the Modified Sport Emotion Questionnaire (SEQ) and the Sport Leadership Scale (LLS). Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient, independent t-test and Friedman test in SPSS 23 software were used to analyze the data. The results showed that the leadership style of social support of sport coaches had a negative and significant relationship with the components of anxiety, dejection, excitement and anger of athletes’ sport emotions as well as a positive and significant relationship with the component of happiness. The authoritarian style of sport coaches had a positive and significant relationship with the components of anxiety, dejection and anger of athletes as well as a negative and significant relationship with the components of excitement and happiness (p≤0.01). Generally, by recognizing the psychological consequences associated with coaches’ leadership style, it is possible to help improve positive emotional states and control negative emotional states in athletes. 
۲.

شناسایی ویژگی های رهبران اثربخش در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخش رهبران ورزشی سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 321 تعداد دانلود : 234
هدف از پژوهش حاضر شناسایی ویژگی های رهبران اثربخش سازمان های ورزشی می باشد. روش پژوهش کیفی و بر اساس شیوه پدیدارشناسی بود. جامعه آماری پژوهش اساتید هیئت علمی دانشگاه های کشور، دارای سابقه رهبری و مدیریت در سازمان های ورزشی بودند. روایی و پایایی پژوهش از طریق شاخص های اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری تأیید شد. بعد از کدگذاری مرحله به مرحله بر اساس روش پدیدارشناسی، تعداد 77 زیر مضمون به دست آمد که در 9 مضمون قدرت رهبر، شخصیت رهبر، دیدگاه های رهبر، رفتار رهبر، ارتباطات رهبر، اخلاق رهبر، مهارت های رهبر، دیدگاه اعضا نسبت به رهبر، اقدامات رهبر، به عنوان ویژگی های رهبران اثربخش سازمان های ورزشی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی های رهبران اثربخش در سازمان های ورزشی قدرت (قدرت کاریزماتیک، قدرت تخصص و غیره)، شخصیت (اعتمادبه نفس، داشتن چشم انداز و..) دیدگاه های رهبر (اعتقاد به تغیر، دیدگاه آرمان گرایانه و غیره) رفتار رهبر (زبان بدن مناسب، رفتارهای فرانقشی و غیره) ارتباطات رهبر (روابط حسنه با زیردستان و..) اخلاق رهبر (عدل و مهربانی و غیره) مهارت های رهبر (مهارت های ادراکی، انسانی، فنی و غیره) دیدگاه اعضا نسبت به رهبر (مورد قبول بودن و همیاری اعضا و غیره) اقدامات رهبر (برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی درست زیر دستان و غیره) است.
۳.

تجربه زیسته معلمان از اثربخشی آموزش تربیت بدنی در طول بیماری کووید 19

کلید واژه ها: تجربه زیسته اثربخشی آموزش تربیت بدنی کووید- 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 838 تعداد دانلود : 37
وضعیت جدید ناشی از شیوع کرونا شرایط بی سابقه ای را بر سیستم آموزشی کشور تحمیل کرده است و آموزش دروس و از جمله تربیت بدنی بصورت مجازی و غیر حضوری انجام می شود. هدف این مطالعه بررسی تجربه زیسته معلمان از اثربخشی آموزش تربیت بدنی در طول بیماری کرونا می باشد. رویکرد این مطالعه کیفی بوده و استراتژی آن روش پدیدارشناسی می باشد. جامعه آماری آن را کلیه معلمان تربیت بدنی استان اردبیل تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری تعداد 15 مشارکت کننده انتخاب شدند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساخت یافته بود. با استفاده از نرم افزار مکس کیودا کد گذاری باز گردید و داده های جمع آوری شده به اجزای مفهومی کوچک تجزیه شدند. در این مطالعه برای بررسی روایی تحقیق از روش داور بیرونی استفاده شد و دو نفر داور بیرونی تحقیق را زیر نظر داشتند. برای بررسی پایایی با توجه به نظر سیلورمن سه نفر از متخصصین کدگذاری داده ها را انجام داده و نتایج کدگذاری بیش از 80 درصد کدهای باز با هم یکسان بودند. مطابق فرآیند روش شناختی نخست از دل داده های اولیه، تعداد 63 کد باز به دست آمد. در گام بعدی، کدهای ش ناسایی ش ده براساس میزان تشابه م فهومی، دس ته بندی و ترکیب شده و در قالب چهار مؤلفه سیستم آموزش تربیت بدنی در مدارس در دوران کرونا استخراج گردید که به ترتیب اهمیت شامل مؤلفه های فرآیند، خروجی سیستم، ورودی سیستم و بازخورد بودند.
۴.

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار کاری غیر مولد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی رفتار شهروندی سازمانی رفتار کاری غیرمولد عملکرد کارکنان اداره های ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 152 تعداد دانلود : 668
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی بر بروز رفتارهای مثبت کاری از جمله رفتار شهروندی سازمانی و کاهش رفتارهای مخرب و منفی مانند رفتار کاری غیرمولد در سازمان انجام می گیرد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش از نوع کاربردی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره های ورزش و جوانان استان زنجان تشکیل می دهند که جمعاً 315 نفر هستند. تجزیه وتحلیل 160 پرسشنامه استاندارد از طریق تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. یافته ها: رابطه معکوس و معناداری بین هوش هیجانی و رفتار کاری غیرمولد، رابطه مثبت و معناداری بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی، و رابطه معکوس و معناداری بین رفتار شهروندی سازمانی و رفتار کاری غیرمولد وجود دارد. پیشنهادهای اجرایی: یافته های این پژوهش می تواند در اجرای بهتر و داوطلبانه رفتارهای شهروندی سازمانی و افول رفتارهای غیرمولد و به تبع آن، افزایش بهره وری در سازمان نقش بسزایی داشته باشد. مدیران سازمان ها می توانند ترتیبی اتخاذ نمایند که با افزایش هوش هیجانی کارکنان موجب تقویت رفتار شهروندی سازمانی، حس فداکاری، و تعهد کاری در آنان شوند، و در نتیجه، گرایش کم تری به انجام تخلف در محیط کار شاهد باشند.
۵.

اعتباریابی پرسش نامه بازاریابی رسانه های اجتماعی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 504 تعداد دانلود : 932
گسترش شبکه های اجتماعی به طور قابل توجهی شیوه های بازاریابی را تغییر داده است. سازمان ها در حال سرمایه گذاری در فناوری برای افزایش حضور خود در شبکه های اجتماعی هستند. بازاریابی رسانه های اجتماعی ارتباطات، همکاری و تعاملات مشتریان را کنترل می کند و مشارکت آنها را تشویق می کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، اعتباریابی و روایی سنجی ابزار پرسش نامه بازاریابی رسانه های اجتماعی در ورزش بود. این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان مجموعه های تفریحی ورزشی شهر همدان بودند. با توجه به معیار حداقل حجم نمونه لازم برای گردآوری داده ها در تحلیل عاملی، 260 نفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. پرسش نامه به صورت تصادفی در بین نمونه ها توزیع شدند. پرسش نامه محقق ساخته که از مرور ادبیات موضوع پژوهش در پنج مؤلفه اطلاعات، راحتی، تعامل اجتماعی، خودبیانگری و سرگرمی تنظیم شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با کمک 10 تن از متخصصان بازاریابی ورزشی تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تعیین پایایی درونی، از آزمون KMO برای تعیین کفایت نمونه گیری، از تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی مؤلفه ها و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافته ها نشان داد که پایایی مؤلفه های پرسش نامه از وضعیت قابل قبولی برخوردار بود. درخصوص روابط عامل ها با بازاریابی رسانه های اجتماعی، نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند تبیین کننده خوبی برای مفهوم بازاریابی رسانه های اجتماعی باشند؛ شاخص های نسبت 88/1=2/df، 058/0RMSEA=، 98/0NNFI=، 97/0NFI=، 99/0CFI=، 99/0IFI=، 99/0RFI= و 92/0GFI= برازندگی مدل را تأیید کردند. در نتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل بازاریابی رسانه های اجتماعی تأیید شد. با توجه به تأیید ابزار یادشده در این مطالعه، پژوهش گران آینده می توانند از ابزار حاضر برای تعیین بازاریابی رسانه های اجتماعی در ورزش استفاده کنند.
۶.

بررسی قابلیت شبکه سازی باشگاه های ورزشی استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شبکه سازی باشگاه بانوان استان اردبیل کسب و کار ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 327
هدف اصلی این مطالعه بررسی قابلیت شبکه سازی باشگاه های ورزشی استان اردبیل بود که در راستای بهره مندی باشگاه ها و توسعه ورزش بانوان از فرصت شبکه سازی انجام شد. روش پژوهش توصیفی و بر اساس هدف کاربردی می باشد که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری کارکنان باشگاه های ورزشی استان اردبیل به تعداد 200 نفر  است و بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه (120 نفر n=) برآورد شد. روش گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه شبکه سازی کسب و کار  محقق ساخته انجام شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است و برای آزمون فرضیه ها از آزمون تی تک نمونه ای و نرم افزار  20SPSS استفاده شد.  نتایج این تحقیق نشان داد که باشگاه های بانوان استان اردبیل قابلیت شبکه سازی محصول، فرایندها، سیستم اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی به طور معناداری بالاتر از میانگین در نظر گرفته شده می باشد (میانگین برابر 3 و با 95 درصد اطمینان). همچنین شبکه سازی  مدیران، کارکنان و ساختار سازمانی به طور معناداری کمتر از میانگین است. با فرهنگ سازی فعالیت های شبکه ای و تغییر رویکرد مدیران و کارکنان باشگاه های بانوان می توان محصولات جدیدی را در باشگاه های موجود توسعه داد. همچنین با استانداردسازی فرایندها و استفاده از سیستم های جدید اطلاعاتی می توان فرایند شبکه سازی را تسهیل کرد، چرا که باشگاه های موجود به دلیل کوچک بودن به تنهایی نمی توانند مسیر توسعه را تجربه کنند.
۷.

امکان سنجی طراحی و پیاده سازی نرم افزار بازاریابی در رویدادهای ورزشی شهر اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکان سنجی طراحی نرم افزار پیاده سازی نرم افزار بازاریابی رویداد ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 467 تعداد دانلود : 860
این پژوهش با هدف امکان سنجی طراحی و پیاده سازی نرم افزار بازاریابی در رویدادهای ورزشی انجام شده است تا از نظر مالی، فنی، انسانی، قانونی، عملیاتی و زمانی بررسی شود.پژوهش حاضر توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی بوده که برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه امکان سنجی که با چهل گویه در شش بعد مالی، فنی، انسانی، قانونی، عملیاتی و زمانی تهیه شد. میزان پایایی آن به بوسیله آزمون آلفای کرونباخ وروایی محتوایی پرسشنامه توسط 5 نفر از اساتید حوزه مدیریت ورزشی بررسی(با استفاده از شاخص CVIوCVR) و مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق 270 نفر از مدیران و کارشناسان ورزشی و طراحان نرم افزار شهر اردبیل را شامل می شوند که نمونه گیری در آن به صورت تصادفی طبقه ای صورت گرفته وحجم نمونه با توجه به فرمول کوکران154 نفر برآورد و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان دادکه که از نظر بعد انسانی امکان اجرای نرم افزار بازاریابی در رویدادهای ورزشی استان اردبیل تایید می شود ولی از نظر بعد فنی، قانونی، مالی، عملیاتی و زمانی امکان اجرای نرم افزار بازاریابی در رویدادهای ورزشی استان اردبیل تایید نمی گردد. با توجه به نتایج بدست آمده طراحی و پیاده سازی نرم افزاربازاریابی رویدادهای ورزشی در استان اردبیل مثبت ارزیابی نمی شود و قبل از اقدام به چنین طراحی حتما بایستی موانع احتمالی و راههای بررسی آن مورد توجه قرار گیرد.
۸.

انتخاب مکان بهینه ورزش همگانی در شهر اردبیل با استفاده از تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم های تصمیم گیری چندمعیاره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش همگانی مکان یابی کاربری های ورزشی شهر اردبیل مدل های تصمیم گیری چندمعیاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 679 تعداد دانلود : 859
پژوهش حاضر با رویکرد کاربردی و روشی توصیفی-تحلیلی در راستای تحلیل تناسب اراضی شهر اردبیل به منظور انتخاب مکان بهینه استقرار سایت های ورزش همگانی انجام شده است. در فرایند پژوهش حاضر نواحی مختلف شهر اردبیل از نظر چهار مؤلفه کلی مشخصات و موقعیت زمین، سازگاری کاربری ها، تراکم، سرانه و شعاع عملکردی و مطلوبیت دسترسی بررسی شده است. برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش های کتابخانه ای و میدانی (روش مشاهده مستقیم) استفاده شده است. برای آماده کردن نقشه های مورد نیاز پژوهش و تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Arc GIS 10.4، به منظور تعیین میزان درجه اهمیت هریک از معیارهای پژوهش از مقایسه زوجی مدل تحلیل سلسله مراتبیو نرم افزار Expert Choice، برای استانداردسازی نقشه های معیار از توابع عضویت فازی و به منظور هم پوشانی نهایی شاخص های استانداردشده وزنی از مدل ویکور استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل ها در قالب پیشنهادهایی برای ایجاد سایت های ورزش همگانی در محلات زرناس، بعثت، شهرک کارشناسان و محله دامپزشکی ارائه شده است. از بین سایت های معرفی شده دو سایت شهرک زرناس و کارشناسان قابلیت ایجاد رینگ های سبز برای برگزاری همایش های پیاده روی خانوادگی نیز خواهند داشت.
۹.

رابطه نوع تعارض، سبک مدیریت تعارض و اثربخشی تیم های والیبال باشگاه های لیگ(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 566 تعداد دانلود : 53
تعارض، بخشی از زندگی و کار گروهی است و اگر بدرستی مدیریت نشود، در موفقیت و شکست تیم مؤثر خواهد بود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین نوع تعارض (وظیفه، ارتباطی)، سبک مدیریت تعارض (همکاری، رقابتی) و اثربخشی تیم های والیبال باشگاه های لیگ برتر کشور است. به این منظور، کلیه بازیکنان و مربیان 13 تیم شرکت کننده در شانزدهمین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های ایران در سال 1386 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های معتبر نوع تعارض جین، پرسشنامه مدیریت تعارض تجسولد و همکاران و پرسشنامه اثربخشی تیمی وان در وگت و آلپر استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش تعیین شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و برای تعیین پایابی آن از روش پایابی مرکب (CR) استفاده شد. نتایج با استفاده از مدل معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی نشان داد که در تیم های والیبال لیگ برتر کشور بین تعارض وظیفه و ارتباطی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و هر دو نوع تعارض وظیفه و ارتباطی در اثربخشی تیمی تاثیر منفی دارند. سبک مدیریت تعارض همکاری بر روی اثربخشی تیمی از دیدگاه مربیان و بازیکنان معنی دار بوده و این سازه بر روی اثربخشی تیمی از دیدگاه مربیان و بازیکنان اثر مثبت و معنی داری دارد. همچنین سبک رقابت بر روی اثربخشی از دیدگاه مربیان تاثیری منفی داشت و بر روی اثربخشی از دیدگاه بازیکنان تاثیر معنی داری به لحاظ آماری نشان نداد.
۱۰.

مطالعه مهارت هاى مدیریَت زمان به وسیله مدیران دانشگاه علوم پزشکى اردبیل(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: زمان مدیران مهارت های مدیریت زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 470 تعداد دانلود : 992
در دنیاى امروز تنها داشتن سرمایه و دانش براى موفَقیَت در کار کافى نمى باشد . یکى از عوامل مؤثَر برای کسب موفَقیَت،استفاده ی صحیح از زمان است که آنرا مدیریَت زمان مى نامند . هدف این مطالعه بررسى مهارت هاى مدیریَت زمان در مدیران دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتی- درمانى استان اردبیل مى باشد. روش بررسی: این مطالعه به روش زمینه یابى در سال 1385 بین 182 نفر از مدیران واحدهاى مختلف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل انجام شد. ابزار گردآورى اطلاعات پرسشنامه اى شامل 12 پرسش بود که پس از یک مطالعه ی مقدَماتیِ 15 روزه اعتبار یابى شد.داده هاى جمع آورى شده به وسیله ی نرم افزار spss13 تجزیه و تحلیل شد . یافته ها : دراین مطالعه نشان داده شد که مهارت مدیریَت زمان در 4/15 درصد مدیران در سطح بسیار خوب؛ و در مدیران زن بیشتر از مدیران مرد مى باشد. این تفاوت از نظر آمارى معنى دار بود (05/0>p).ازلحاظ واحد هاى مختلف دانشگاه؛ مهارت هاى مدیریَت زمان در مدیران ستاد پشتیبانى از سایر مدیران بیشتر بود (05/0>p ). همچنین رابطه ی ازلحاظ آماری مثبت و معنى دار بین مهارت هاى فردى و سازمانى مدیریَت زمان مدیران وجود داشت . نتیجه گیرى : آموزش دوره هاى مدیریَتى و بالاخص مدیریَت زمان براى مدیران دانشگاه ضرورت دارد. زنان مدیر در میزان مهارت فردى و سازمانى مدیریَت زمان نسبت به مردان برترى دارند ، پیشنهاد مى شود که زنان نیز مانند مردان در جایگاه مدیریَتى مناسب قرار گیرند، واز نیروى آنان به نحو مطلوب استفاده شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان