رضا صابونچی

رضا صابونچی

مدرک تحصیلی: استادیار ، دکترای تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم بروجرد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
۱.

تحلیل مسیر الگوی بازنشستگی نیروی انسانی در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نیروی انسانی ورزش بازنشستگی الگوی بازنشستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 956
یکی از موارد مغفول مانده در سازمان های ورزشی توجه به بازنشستگی و داشتن الگوی مناسب برای بازنشستگی نیروی انسانی با کمترین آسیب به سازمان می باشد. بنابراین تحقیق پیش رو با هدف کلی تحلیل مسیر الگوی بازنشستگی نیروی انسانی در وررزش انجام گرفت. روش پژوهش حاضر روش آمیخته (کیفی و کمی) است که از لحاظ هدف در زمره تحقیقات اکتشافی و از لحاظ نتیجه جزء تحقیقات بنیادی و کاربردی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان مرتبط با موضوع بوده و نمونه گیری در این بخش به صورت هدفمند و تکنیک گلوله برفی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مدیران و کارشناسان ورزشی، مربیان ورزشی بود ه به صورت تصادفی ساده نمونه گیری شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش مصاحبه (بخش کیفی) و پرسشنامه (بخش کمی) بود. مصاحبه به روش نیمه ساختار یافته انجام شد و از نتایج مصاحبه ها برای ساخت پرسشنامه استفاده شده و بعد از تایید روایی و پایایی توزیع گردید. به منظور تحلیل مسیر مدل بازنشستگی نیروی انسانی در ورزش از تحلیل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS نسخه 3 استفاده شد. اصلاح ساختار و کاهش نیروهای مازاد بر شاخص های شفاف و منطقی بر برنامه ریزی و اجرای طرح آمایش و جذب و بازنشستگی نیروی انسانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد (01/0=p)، همچنین شایسته سالاری و جانشین پروری بر شاخص های شفاف و منطقی بر برنامه ریزی و اجرای طرح آمایش و جذب و بازنشستگی نیروی انسانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. می توان گفت که بدون داشتن برنامه مناسب برای بازنشستگی نیروی انسانی و تامین نیروهای جایگزین، در بلند مدت سازمان از سرمایه های ارزشمند خالی خواهد شد.
۲.

اثر فعالیت های ورزشی همگانی برنامه ریزی شده در سلامت عمومی با نقش میانجی شادی و نشاط(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فعالیت های ورزشی سلامت عمومی نشاط اجتماعی رفتار برنامه ریزی شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 567 تعداد دانلود : 256
هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثر فعالیت های ورزش همگانی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده در سطح سلامت عمومی با نقش میانجی شادی و نشاط است. روش پژوهش، توصیفی و همبستگی با رویکرد تحلیل عاملی تأییدی است. اطلاعات 288 نفر از شرکت کنندگان در فعالیت های ورزشی همگانی شهرداری تهران با روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. ابزار جمع آوری داده ها سه پرسشنامه استاندارد، سلامت عمومی گلدبرگ (1979)، شادی و نشاط آکسفورد آرگیل (2001) و پرسشنامه رفتار برنامه ریزی شده کریمی و همکاران (2021) است. روایی واگرا، همگرا و افتراقی مدل از طریق تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول و دوم تائید گردید. با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس مشخص شد، فعالیت بدنی منظم بر مبنای رفتار برنامه ریزی شده به شکل مستقیم(73/0) و با ایجاد شادی و نشاط به صورت غیرمستقیم(21/0) در مجموع 94/0 بر سلامت عمومی اثر دارد. همچنین نتایج نشان داد، بیشترین اثر بر مشارکت برنامه ریزی شده در فعالیت های ورزشی از طریق تشویق خانواده و تبلیغ رسانه های جمعی به ویژه تلویزیون به وجود می آید و این مهم بیشترین اثر را بر سلامت جسمانی دارد. پیشنهاد می شود، ورزش های همگانی فرصتی ارزشمند به منظور بالا بردن سطح سلامت روانی و نشاط اجتماعی در جامعه تلقی گردد.
۳.

بررسی نقش آوای سازمانی دیجیتال بر توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی گری پذیرش سازمانی رسانه های اجتماعی در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 378 تعداد دانلود : 96
پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش آوای سازمانی دیجیتال در توانمندسازی کارکنان با نقش میانجی گری پذیرش سازمانی رسانه های اجتماعی در سازمان های ورزشی اجرا شده است. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی بوده و جامعه آماری آن را همه کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور به تعداد 885 نفر تشکیل داده اند. در نهایت، تعداد 370 نفر به عنوان نمونه از طریق نرم افزار تعیین حجم نمونه سمپل پاور به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزارهای اس پی اس اس، پی ال اس انجام گرفته است. آوای سازمانی دیجیتال، تأثیری به میزان0/489 و پذیرش رسانه  اجتماعی تأثیری به میزان0/467 بر توانمندسازی دارد؛ آوای سازمانی دیجیتال دارای تأثیری به میزان0/830 بر پذیرش رسانه اجتماعی است. به این ترتیب، مشخص می شود که پذیرش سازمانی رسانه های اجتماعی در سازمان های ورزشی نقش میانجی گری را در رابطه بین آوای سازمانی دیجیتال و توانمندسازی کارکنان دارد. به عبارتی جهت توانمندسازی کارکنان، آوای سازمانی دیجیتال و پذیرش رسانه های اجتماعی است.
۴.

شناسایی مولفه های روابط عمومی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی بر اساس روش دلفی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دلفی فازی مدیران تربیت بدنی مولفه های روابط عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 528 تعداد دانلود : 972
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مهارت روابط عمومی مدیران تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی بود که با استفاده از نظر خبرگان از  طریق روش دلفی فازی و تایید آن بر اساس نظر مدیران تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که برای دست یابی به اهداف مورد نظر در دو مرحله مستقل و متوالی انجام گرفت. در مرحله اول با توجه به نظر 20 تن از خبرگان مدیریت ورزشی و روابط عمومی و استفاده از روش دلفی فازی دو مرحله ای شاخص های پژوهش شناسایی شدند. مولفه های شناسایی شده و اعداد فازی آنها عبارت بودند از : روابط رسانه ای ( 92/0)، رویدادها (90/0 )و امور فرهنگی (81/0)، روابط اجتماعی (79/0)، حمایت مالی (91/0)، امور پژوهشی (74/0) و امور مشاوره (79/0). در مرحله دوم این شاخص ها در قالب پرسشنامه 5 گزینه ای لیکرت در اختیار 95 نفر از مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها قرار گرفت. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع در دسترس بود و پرسشنامه های مرحله دوم با استفاده از نرم افزارهای SPSS.v22 و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل عامل تاییدی در مرحله دوم تحقیق نشان داد که 7 مؤلفه روابط عمومی مدیران: روابط رسانه ای، روابط اجتماعی، حمایت مالی، رویدادها و امور فرهنگی، روابط درون و برون سازمانی، امور پژوهشی و امور مشاوره از لحاظ نظری و عملی به عنوان مؤلفه های روابط عمومی مدیران تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأیید هستند. نتایج این تحقیق بر اساس عوامل 7 گانه موثر بر روابط عمومی پیشنهاد می کند که در ارزیابی روابط عمومی مدیران تربیت بدنی باید شاخص های متعدد و چند جانبه ای را مورد توجه قرار داد و از یک رویکرد جامع برای این منظور استفاده کرد.
۵.

Sport as a Determinant of National Security(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Copenhagen Theory Security Sport

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 576 تعداد دانلود : 741
The political challenges invite sport to play a peaceful role in international relations. Among all these challenges, national security is a critical part of different states. This study tried to investigate the conceptual framework of sport and national security. The present study was qualitative based on descriptive and applied methods. At first, the literature reviews were studied, and then the semi-open interviews were done with 12 experts in sport sciences and policymakers. After 3 rounds of the Delphi technique, 15 concepts were extracted in 5 main dimensions: economic, military, political, social, and health. Finally, the sport seems to play a vital role in supporting various aspects of security. Iran, as a country under the most severe sanctions on its political economy, can use the phenomenon of sport as a lever to mitigate the effects of international sanctions on its economy, politics, and security in general.
۶.

تأثیر سواد رسانه ای بر رضایت ورزشکاران با نقش تعدیل گر تعهد حرفه ای و مسئولیت اجتماعی (مطالعه موردی، لیگ برتر والیبال)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: سواد رسانه ای رضایت ورزشکاران مسئولیت اجتماعی تعهد حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 908 تعداد دانلود : 959
تحقیق پیش رو با هدف تحلیل تأثیر سواد رسانه ای بر رضایت ورزشکاران با نقش تعدیل گر تعهد حرفه ای و مسئولیت اجتماعی (مطالعه موردی، لیگ برتر والیبال) انجام گرفت. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل کﻠیﻪ ورزشکاران، سرپرستان و مربیان ﻟیﮓ ﺑﺮﺗﺮ والیبال ایﺮان (14 ﺗیﻢ و ﻫﺮ ﺗیﻢ 19 ﻧﻔﺮ) ﺑﻮدﻧﺪ کﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟیﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎل 1400 ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ می پرداختند (266 نفر). نمونه گیری کل شمار بوده و تعداد 241 پرسشنامه به صورت صحیح عودت داده شد. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های سواد رسانه ای، رضایت ورزشکاران، مسئولیت اجتماعی و تعهد حرفه ای بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از جدول و نمودارهای فراوانی و فراوانی نسبی ویژگی های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان تحقیق، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. در بخش آمار استنباطی به منظور بررسی تأثیر متغیرهای تحقیق بر روی یکدیگر و طراحی مدل ارتباطی میان آن ها از تحلیل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار SmartPLS نسخه 2 استفاده شد. نتایج نشان داد که سواد رسانه ای بر مسئولیت اجتماعی، رضایت ورزشکاران و تعهد حرفه ای آن ها تأثیر مثبت و معنا داری دارد. مسئولیت اجتماعی و تعهد حرفه ای بر رضایت ورزشکاران تأثیر مثبت و معنا داری دارد؛ بنابراین می توان جمع بندی نمود با توجه به معنا دار شدن همه روابط موجود در مدل پژوهش، متغیرهای مسئولیت اجتماعی و تعهد حرفه ای، متغیر میانجی برای رابطه سواد رسانه ای و رضایت ورزشکاران می باشد.
۷.

ورزش و تقویت امنیت ملی (مطالعه موردی: تهدید امنیتی ورزشی رژیم صهیونیستی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت ملی بایکوت بی.دی.اس تحریم جمهوری اسلامی ایران رژیم صهیونیستی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 557 تعداد دانلود : 185
هدف از پژوهش حاضر بررسی کارکرد ورزش در تحقق اهداف امنیت ملی و به طور خاص جنبش بی.دی.اس (تحریم، عدم سرمایه گذاری و بایکوت رژیم صهیونیستی) است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها کیفی (توصیفی تحلیلی) است. جامعه آماری شامل تمامی متون مرتبط با حوزه جنبش بی.دی.اس، ورزش و رژیم صهیونیستی و نمونه آماری برابر با 71 اثر مرتبط با حوزه ورزشی و سیاسی ایران و رژیم صهیونیستی است. یافته های پژوهش حاضر نشان دادند که ورزشکاران 23 کشور مسلمان به واسطه تجاوز این رژیم به خاک مردم فلسطین از حضور در برابر نمایندگان رژیم صهیونیستی در عرصه بین الملل خودداری و در کشورهای غیرمسلمان نیز به واسطه زیر پا گذاشتن حقوق بشر، بسیاری از چهره های مشهور ورزشی از فضای ورزش به عنوان اهرمی برای افزایش فشار بر سیاست ضدانسانی رژیم صهیونیستی استفاده می نمایند.
۸.

طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته ایران با رویکرد طرح های ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعداد حفظ استعداد توسعه جذب مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 440 تعداد دانلود : 562
مقدمه: هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته ایران با رویکرد طرح های ترکیبی بود. روش پژوهش: روش پژوهش ترکیبی اکتشافی دومرحله ای از نوع ابزارسازی بود. روش پژوهش کیفی، مطالعه موردی کیفی و مشارکت کنندگان بالقوه شامل 12 نفر از کارشناسان و خبرگان ورزش کاراته و اساتید دانشگاهی مسلط به استعدادیابی با روش نمونه گیری گلوله برفی بودند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران، مدیران هیئت استانی، مدیران فدراسیون ها، استعدادیاب ها، داوران و مربیان ورزش کاراته بود که تعداد آن ها 500 نفر می باشد. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 217 نفر در نظر گرفته شد و نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس در نظر گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده گردید. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که مقدار T مربوطه هر عامل تأثیر معناداری را دارد و تمامی چارچوب مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته ایران مورد تأیید قرار گرفت. همچنین عوامل نگهداشت با تأثیر 86/0 مهم ترین عامل در چارچوب مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته ایران می باشد. نتیجه گیری: بنابراین با توجه به ضرورت استعدادیابی در ورزش و به خصوص ورزش کاراته، به مدیران و دست اندرکاران ورزش کاراته، توصیه می شود که به هر یک از فاکتورهای شناسایی شده در خصوص استعدادیابی در ورزش کاراته توجه نمایند.
۹.

پیش بنی موفقیت ورزشگاران نخبه دو و میدانی بر اساس ابعاد صبر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صبر سرسختی ذهنی موفقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 632 تعداد دانلود : 88
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش ابعاد صبر بر موفقیت ورزشکاران نخبه دو و میدانی طراحی و اجرا گردید. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش اجرا میدانی و به لحاظ نوع تحلیل توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه ورزشکاران دوو میدانی کار را تشکیل می دهد. حجم نمونه بر اساس مدل خوشه ای تعداد 273 نفر از دوو میدانی کاران نخبه مشخص نمودند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از آزمون معادلات ساختاری جهت بررسی مدل تحقیق استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای اس پی اس اس و ایموس انجام گردید. مطابق با نتایج جدول می توان گقت که ضریب مسیر بین صبر و موفقیت در ورزش در بین دوومیدانی کاران نخبه برابر با 36/0 می باشد همچنین مقدار آماری تی(ضریب معناداری) برایاین دو متغیر برابر با 28/5 می باشد و چون این مقادیر بیشتر از96/1 ± است لذا این رابطه تایید می شود. به عبارتی صبر بر موفقیت در ورزش در بین دوومیدانی کاران نخبه اثر مثبت و معنی داری دارد. و هر اندازه صبر بالا رود میزان موفقیت در ورزش نیز افزایش می یابد.
۱۰.

تأثیر رهبری اصیل بر توانمندسازی کارکنان از طریق نقش میانجی آوای سازمانی و عدالت سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: رهبری اصیل توانمندسازی کارکنان آوای سازمانی عدالت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 308 تعداد دانلود : 950
این پژوهش با هدف تأثیر رهبری اصیل بر توانمندسازی کارکنان از طریق نقش میانجی آوای سازمانی و عدالت سازمانی انجام شد. شایان ذکر است که این پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر همه کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور به تعداد 885 نفر بودند. درنهایت، تعداد 370 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش چهار پرسشنامه رهبری اصیل والومبا و همکاران (2000)، توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995)، آوای سازمانی هامس (2009) و عدالت سازمانی مورمن و نیهوف (1993) بود. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب نظر و روایی سازه آن به وسیله تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تأیید گردید. همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس.، اس.پی.اس.اس. سمپل پاور و اسمارت پی.ال.اس. استفاده گردید. نتایج نشان داد که آوای سازمانی اثر مثبت و معناداری بر توانمندسازی دارد. رهبری اصیل اثر مثبت و معناداری بر آوای سازمانی، توانمندسازی و عدالت سازمانی دارد. عدالت سازمانی اثر مثبت و معناداری بر توانمندسازی دارد. همچنین رهبری اصیل بر توانمندسازی از طریق آوای سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. درنهایت نتایج نشان داد که رهبری اصیل بر توانمندسازی از طریق عدالت سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد. می توان گفت که رهبری اصیل نقش مهمی در کاهش اقدامات منفی ایفا می کند و کارمندان و رهبران را قادر می سازد جهت اثربخشی همه جانبه و موفقیت سازمان با یکدیگر، همکاری عمیقی داشته باشند.
۱۱.

آسیب شناسی آموزش های محیط زیستی در وزارت ورزش و جوانان از دیدگاه کارشناسان و مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب شناسی آموزش محیط زیست توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 954 تعداد دانلود : 912
تحقیق حاضر با هدف آسیب شناسی آموزش های محیط زیستی در وزارت ورزش و جوانان اجرا گردید. روش انجام تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان  بودند که تعداد آنان شامل 330 نفر بود. برحسب جدول حجم نمونه مورگان تعداد 169 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر طبقه ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای 22 سؤالی بود. روایی این پرسشنامه با بررسی نظرات خبرگان موردبررسی قرار گرفت و پایایی این پرسشنامه نیز میزان 81/0 مشخص گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش های آماری کولموگروف  اسمیرنوف، آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که 6 آسیب اهداف، ساختار، پاداش، مکانیسم های مفید، ارتباطات و رهبری از جمله آسیب های مربوط آموزش های محیط زیستی در وزارت ورزش و جوانان می باشد. نتایج تحقیق حاضر همچنین نشان داد که آسیب مربوط به اهداف با میانگین 17/4 در مقایسه با سایر آسیب ها، مهم ترین آسیب می باشد. در میان آسیب های مربوط به اهداف نیز عدم نظارت و ارزیابی در خصوص میزان دستیابی به اهداف آموزش های محیط زیستی با بار عاملی 874/0 مهم ترین آسیب مربوط به اهداف مشخص گردید.  با این توجه فقدان اهداف و برنامه ریزی های جامع و فقدان نظارت و ارزیابی مناسب در خصوص آموزش های محیط زیستی در وزارت ورزش و جوانان، سبب گردیده است تا آموزش های محیط زیستی در خصوص اهداف، به نسبت سایر آسیب ها در این وزارتخانه با مشکلات و مخاطرات عمده ای مواجه باشد.
۱۲.

تدوین الگوی عوامل مؤثر بر موفقیت گل زن ترین بازیکن فوتبال ملی جهان (علی دایی) با رویکرد زمینه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: علی دایی گل زن ترین بازیکن فوتبال اسطوره ورزش نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 848 تعداد دانلود : 826
پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل کاربردی درباره عوامل مؤثر بر موفقیت گل زن ترین بازیکن فوتبال ملی جهان، علی دایی، از طریق طرح نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری متخصصان حوزه فوتبال و اساتید دانشگاه بودند. نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی انجام گرفت و درنهایت پژوهشگر با 11 مصاحبه به اشباع نظری رسید. اعتبار یافته ها از طریق استفاده از افراد آگاه و منابع مکتوب، انتقال پذیری نتایج پژوهش، استخراج حداکثری و غیرتکراری داده ها انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی توسط نرم افزار مکس .کیو.دی.ای. نسخه 18 استفاده شد. نتایج نشان داد که 140 کد مفهومی با هفت مقوله فرعی و دو مقوله اصلی در قالب ابعاد شش گانه شامل عوامل علّی (پنج مقوله)، عوامل زمینه ای (سه مقوله)، مقوله مرکزی (سه مقوله)، راهبردها (هشت مقوله)، شرایط مداخله گر (پنج مقوله) و پیامدها (شش مقوله) استخراج شدند. یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آن ها حول محور عوامل مؤثر بر موفقیت گل زن ترین بازیکن فوتبال ملی، شکل دهنده مدل پارادایمی است و راهبردهایی نظیر عوامل درون فردی و عوامل برون فردی و پیامدهایی همچون ارتقای جایگاه اجتماعی، شهرت، محبوبیت و موفقیت را در پی دارد.
۱۳.

مطالعه نقش وفاداری هواداران بر سرسختی ذهنی بازیکنان لیگ برتر فوتسال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وفاداری هواداران سرسختی ذهنی بازیکنان لیگ برتر فوتسال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 870 تعداد دانلود : 382
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش وفاداری هواداران بر سرسختی ذهنی بازیکنان لیگ برتر فوتسال است. پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بوده و روش انجام پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه بازیکنان باشگاه های لیگ برتر فوتسال تشکیل می دهند (14 تیم). تمامی بازیکنان تیم های مس سونگون، گیتی پسند، سوهان محمدسیما قم، حفاری اهواز، آذرخش بندرعباس و شاهین کرمانشاه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که از این بین، 129 پرسش نامه به صورت صحیح عودت داده شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه سرسختی ذهنی کوباسا (1984) و پرسش نامه وفاداری هواداران از دیدگاه بازکنان: برگرفته از پرسش نامه وفاداری مشتریان ابوالحسنی (2015) با پایایی (79/0 ≤ α) استفاده شد. برای تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی برای بیان ویژگی های دموگرافیک و توصیفی پژوهش استفاده شد. از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده ها (طبیعی و یا غیر طبیعی بودن) استفاده و برای بررسی و پاسخ به سئوالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه گیری و مدل ساختاری از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 20 و پی ال اس نسخه 0/2 ( به دلیل تعداد کم نمونه های پژوهش) استفاده شد. نتایج نشان داد در سطح 95/0 وفاداری هواداران (وفاداری نگرشی و رفتاری) بر سرسختی ذهنی ورزشکاران تأثیرگذار است؛ لذا افزایش وفاداری و حمایت هواداران می تواند به بهبود فاکتورهای روان شناختی و در نتیجه بهبود عملکرد ورزشی ورزشکاران منجر شود. 
۱۴.

مدل کیفی تجارت الکترونیک محصولات ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صنعت ورزش تجارت الکترونیک کالاهای ورزشی شرکت های تولیدکننده کالاهای ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 259 تعداد دانلود : 950
هدف پژوهش شناسایی عوامل و راهکارهای مؤثراستقرار تجارت الکترونیک در تولید کالاهای ورزشی کشور و ارائه مدل تحلیلی است.تحقیق از نظر هدف کاربردی و به صورت کیفی و با استفاده از انجام مصاحبه های عمیق انجام گرفت. روش پژوهش، گراندد تئوری (نظریه داده بنیاد) است.جامعه آماری شامل 17 نفر از اساتید و صاحب نظران مرتبط با بازاریابی ورزشی و 11 نفر از مسئولین بازاریابی و فروش اینترنتی شرکت هایتولیدکننده کالاهای ورزشی می باشد که مصاحبه ها با روش نیمه ساختار یافته انجام گرفت. مدل طراحی شده در این پژوهش، مدل زمینه ای می باشد که به بسترهای کلان و زیرساخت ها، جهت تبیین فرآیند پیاده سازی تجارت الکترونیک ورزش کشور می پردازد. درنهایت داده های حاصل از مصاحبه ها به روش داده بنیاد و از طریق سه مرحله کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. درنهایت 6 مقوله اصلی شامل شرایط علی (سرپرستی- سیاست گذاری-شغلی-اقتصادی)، شرایط زمینه ای (الگوپذیری- سبک زندگی- توسعه فاوا-یادگیری محیطی)، شرایط مداخله گر (اطلاعاتی-فنی-حقوقی-فرهنگی)،راهبردها (حقوق- نیروی انسانی- تجهیز- بومی سازی)،پیامدها (اقتصادی- ساختاری –فرهنگی- محیط زیست) و پدیده محوری پیاده سازی تجارت الکترونیک در بخش تولیدات ورزشی شناسایی شد.نتایج حاصل ازتحقیق نقش مهمی در هدفمند کردن فعالیت های مشتری مداری دنیای اینترنت در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران دارد.
۱۵.

The role of social vitality on the impact of sports activities on public health based on the theory of planned behavior(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Planned behavior popular health sport activities

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 96 تعداد دانلود : 72
Background: There are relationships between exercise effect on mental health, especially negative emotions such as anxiety and stress. Aim : The aim study was the effect of participation in public sports activities based on the theory of planned behavior on the public health. Methods: This study is a descriptive correlation study with confirmatory factor analysis approach. Data was collected from 288 public sports participants of Tehran Municipality. Three standard questionnaires, including Goldberg General Health (1979) with 28 questions were used for collecting data. Results: Construct Variance extracted was 0.4, composite reliability 0.9 and Cronbach’s Coefficient Alpha 0.7. As a result, the convergence validity and reliability of the model were acceptable. Divergent validity, convergent validity and discriminant validity of the model were confirmed by first order and second order confirmatory factor analyses. The positive validity of all subscriptions for latent variables indicated the appropriate quality of the measurement model. In this model, it was found that regular physical activity combined with planned behavior had a direct effect of 53% (correlation 0.729) on general health. Conclusion: According to the structural equation model, it was found that regular physical activity combined with planned behavior has a direct effect of 58% on general health.
۱۶.

رابطه مصرف رسانه ای با مهارت های ارتباطی و رفتارهای اخلاقی دانشجویان رشته علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف رسانه ای مهارت های ارتباطی رفتارهای اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 406 تعداد دانلود : 507
هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه مصرف رسانه ای با ا مهارت های ارتباطی و رفتارهای اخلاقی دانشجویان رشته علوم ورزشی انجام شد. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- همبستگی است که ازنظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 98-1397 (6230 نفر) بود که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کوهن، مورگان و گرجسایو با تکیه بر روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، تعداد 362 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مهارت های ارتباطی قاسمی (1396)، پرسشنامه میزان مصرف رسانه ای محمودیان و همکاران (1394) و پرسشنامه رفتار اخلاقی زیولکوسکیو همکاران(2012) استفاده شد. روایی و پایی ابزار پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش در سطحمعنی داری 05/0 نشان داد که مصرف رسانه ای بر مهارت های ارتباطی و رفتارهای اخلاقیو مهارت های ارتباطی نیز بر رفتارهای اخلاقی دانشجویان علوم ورزشی تأثیرمعنی داری دارد؛ بنابراینتوصیه می شود علاوه بر توسعه هر چه بیشترزیرساخت هایرسانه ای در دانشگاه ها از یک طرف و آموزش نحوه استفاده از رسانه به عنوان یک ابزار ارتباطی و تقویت کنندهمهارت های ارتباطی و رفتار اخلاقی افراد فعال در حوزه ورزش، مسائل اخلاقیموردنیاز فضایرسانه ای را نیز به دانشجویان آموزش داد که نتیجه این امر استفاده مطلوب از رسانه و تکریم مسائل اخلاقی در همه جنبه های زندگی دانشجویانعلوم ورزشیخواهد بود.
۱۷.

تحلیل راهبرد برون سپاری جذب و آموزش منابع انسانی و تأثیر آن بر توانمندسازی کارکنان در وزارت ورزش و جوانان ج.ا.ا.(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برون سپاری جذب و استخدام آموزش توانمندسازی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 411 تعداد دانلود : 121
زمینه و هدف: برون سپاری خدمات نوعی استراتژی رو به گسترش است که می تواند به افزایش بهره وری و مزیت رقابتی سازمان یاری رساند. پژوهش حاضر با هدف شناخت الزامات و دستاوردهای راهبرد برون سپاری جذب و آموزش و تأثیر آن بر توانمندسازی کارکنان را انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش آمیخته متوالی (کیفی کمی) است. مشارکت کنندگان بخش کیفی پژوهش مدیران و کارشناسان حوزه برون سپاری وزارت ورزش و جوانان بوده اند. داده های این مرحله با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند گردآوری و با روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شدند. در بخش کمی 202 نفر از مدیران و کارکنان این وزارتخانه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های این مرحله با استفاده از پرسشنامه گردآوری و با روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: الزامات و دستاوردهای راهبرد برون سپاری جذب و آموزش در قالب 27 مضمون پایه، 7 مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر ارائه شده است. در بخش کمی نیز اعتبار الگوی ارائه شده و تأثیر این راهبرد بر توانمندسازی کارکنان تأیید شده است. نتیجه گیری: برون سپاری جذب و آموزش کارکنان می تواند به کاهش هزینه ها، تسهیل فرایند استخدام و ایجاد زمینه های کارآفرینی یاری رساند و با ارتقای اثربخشی این کارکردها توانمندسازی کارکنان را تسهیل کند.
۱۸.

نقش توسعه گردشگری ورزشی بر اشتغال زایی فارغ التحصیلان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال زایی تهران گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 196 تعداد دانلود : 167
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش توسعه گردشگری ورزشی بر اشتغال زایی شهر تهران و ارائه مدل اشتغال است. روش پژوهش تحلیلی است و بر مبنای هدف و نتایج، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق تمامی استادان و صاحب نظران اشتغال بود که در حوزه اشتغال و گردشگری، تجربه کاری داشتند. براساس جدول مورگان حجم نمونه 294 نفر محاسبه شد. به منظور کفایت نمونه برداری از آزمون کیسر-مایر-الکین (KMO)، آزمون کرویت بارتلت بهره گرفته شد که برابر با 735/. بود. نتایج نشان داد بین وضع موجود و وضع مطلوب گردشگری ورزشی در ایران به لحاظ آماری اختلاف معنا داری وجود دارد (001/0 = ,P 785/13= Z). همچنین توسعه گردشگری ورزشی اثر مستقیم، مثبت و معنا داری بر اشتغال زایی مستقیم، مستقیم و فصلی و مستقیم و پاره وقت دارد، اما بر اشتغال مستقیم و دائمی این اثر معنا دار نشده است. پیشنهاد می شود با تهیه بستر مناسب مانند رویدادهای بزرگ ورزشی و نمایشگاه ها معتبر، زمینه گردشگران ورزشی در جهت توسعه اشتغال زایی نیز مهیا شود. تهران به عنوان یکی از کلان شهرهای دنیا و ایران توانمندی های فراوانی دارد که با تأکید بر فعالیت های ورزشی می توان زمینه توسعه اشتغال را مهیا ساخت.
۱۹.

The Effect of Empowerment Components on Human Resource Performance in the Department of Sport and Youth of West Azerbaijan Province(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Empowerment Human Resources Department of Sport and Youth TOPSIS Technique West Azerbaijan

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 455 تعداد دانلود : 558
Purpose: The aim of this study was to predict the effective variables of empowerment on human resource efficiency of the Sports and Youth Organization of West Azerbaijan Province using the TOPSIS technique. Methodology: The method of the present study was descriptive-analytical, applied. The statistical population of the study, in the first part included the experts of the sports and youth departments of West Azerbaijan province in the winter and spring of 1397-1397 and in the second part all the employees of the sports and youth departments of West Azerbaijan province. In the first part of the research, the researcher ranked the research options with a survey of 15 experts and in the second part, using Morgan table, 150 people were estimated as a research sample, which was done by random sampling among the staff of the Sports and Youth Department of Azerbaijan province. It was western. In the first part, with the exploratory approach and extraction of components, 8 indicators and 39 items were extracted, which were used for design in the model design stage, and in this part, according to the sample size, which was less than 200. In this study, in order to describe the data from descriptive and inferential statistics and from TOPSIS statistical software for the best and worst desired situation in evaluating the options, SPS24 and the partial least squares technique with the help of Smart Cup software. S2 was used. Findings: The results showed that 8 extracted indicators (organizational culture, 0.79, organizational support 0.76, technical factors 0.74, individual factors 0.653, job-related factors 0.646, educational factors 0.60, Systemic factors (0.495 and environmental factors (0.367, respectively) indicated empowerment and productivity of human resources from the perspective of respondents. Conclusion: Empowering employees on organizational performance of employees significantly increases organizational performance.
۲۰.

طراحی مدل مفاهیم اثرگذار دیپلماسی ورزش بر توسعه روابط ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایالات متحده ایران تحریم دیپلماسی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 482 تعداد دانلود : 945
قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت چهار دهه از انقلاب شکوهمند، متأثر از مفاهیم کلان و خرد متفاوتی بوده که بارها توسط کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده به چالش کشیده شده است. دیپلماسی عمومی و به طور خاص دیپلماسی ورزشی از ابزارهای پرکاربرد تصمیم گیران و تصمیم سازان سیاسی ایالات متحده در توسعه و تقویت قدرت نرم خود در جهان است که جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موفقیت های سال های اخیر در حوزه بین الملل ورزش از جمله کسب مقام هفدهم در میان 206 کشور جهان در بازی های المپیک 2012 می تواند با استفاده از این ظرفیت به توسعه تعاملات خود در عرصه بین الملل کمک کند. هدف از پژوهش حاضر در ابتدا کشف مفاهیم تقویت کننده قدرت نرم ایران از دریچه ورزش و نیز طراحی الگوی مطلوب مؤلفه های شکل دهنده توسعه روابط دیپلماتیک با کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده بود. در ادامه با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS به بررسی میزان همبستگی متغیرها براساس آزمون اسپیرمن، تحلیل عاملی اکتشافی و در نهایت مدلسازی ساختاری- تفسیری متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد هفت عامل توسعه تجاری، امور دینی، تعاملات، امور فرهنگی، انسجام ملی، امور دیپلماتیک و دوستی در چهار سطح متأثر از فضای ورزشی کشور ایران در عرصه بین الملل بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان