رضا صابونچی

رضا صابونچی

مدرک تحصیلی: استادیار ، دکترای تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم بروجرد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
۱.

نقش توسعه گردشگری ورزشی بر اشتغال زایی فارغ التحصیلان شهر تهران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۰
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش توسعه گردشگری ورزشی بر اشتغال زایی شهر تهران و ارائه مدل اشتغال است. روش پژوهش تحلیلی است و بر مبنای هدف و نتایج، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق تمامی استادان و صاحب نظران اشتغال بود که در حوزه اشتغال و گردشگری، تجربه کاری داشتند. براساس جدول مورگان حجم نمونه 294 نفر محاسبه شد. به منظور کفایت نمونه برداری از آزمون کیسر-مایر-الکین (KMO)، آزمون کرویت بارتلت بهره گرفته شد که برابر با 735/. بود. نتایج نشان داد بین وضع موجود و وضع مطلوب گردشگری ورزشی در ایران به لحاظ آماری اختلاف معنا داری وجود دارد (001/0 = ,P 785/13= Z). همچنین توسعه گردشگری ورزشی اثر مستقیم، مثبت و معنا داری بر اشتغال زایی مستقیم، مستقیم و فصلی و مستقیم و پاره وقت دارد، اما بر اشتغال مستقیم و دائمی این اثر معنا دار نشده است. پیشنهاد می شود با تهیه بستر مناسب مانند رویدادهای بزرگ ورزشی و نمایشگاه ها معتبر، زمینه گردشگران ورزشی در جهت توسعه اشتغال زایی نیز مهیا شود. تهران به عنوان یکی از کلان شهرهای دنیا و ایران توانمندی های فراوانی دارد که با تأکید بر فعالیت های ورزشی می توان زمینه توسعه اشتغال را مهیا ساخت.
۲.

طراحی مدل مفاهیم اثرگذار دیپلماسی ورزش بر توسعه روابط ایران و ایالات متحده

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۴
قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت چهار دهه از انقلاب شکوهمند، متأثر از مفاهیم کلان و خرد متفاوتی بوده که بارها توسط کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده به چالش کشیده شده است. دیپلماسی عمومی و به طور خاص دیپلماسی ورزشی از ابزارهای پرکاربرد تصمیم گیران و تصمیم سازان سیاسی ایالات متحده در توسعه و تقویت قدرت نرم خود در جهان است که جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موفقیت های سال های اخیر در حوزه بین الملل ورزش از جمله کسب مقام هفدهم در میان 206 کشور جهان در بازی های المپیک 2012 می تواند با استفاده از این ظرفیت به توسعه تعاملات خود در عرصه بین الملل کمک کند. هدف از پژوهش حاضر در ابتدا کشف مفاهیم تقویت کننده قدرت نرم ایران از دریچه ورزش و نیز طراحی الگوی مطلوب مؤلفه های شکل دهنده توسعه روابط دیپلماتیک با کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده بود. در ادامه با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS به بررسی میزان همبستگی متغیرها براساس آزمون اسپیرمن، تحلیل عاملی اکتشافی و در نهایت مدلسازی ساختاری- تفسیری متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد هفت عامل توسعه تجاری، امور دینی، تعاملات، امور فرهنگی، انسجام ملی، امور دیپلماتیک و دوستی در چهار سطح متأثر از فضای ورزشی کشور ایران در عرصه بین الملل بوده است.
۳.

ارائه مدل ساختاری- تفسیری عوامل سوق دهنده عملکرد زیست محیطی وزارت ورزش و جوانان

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۰
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری-تفسیری عوامل سوق دهنده عملکرد زیست محیطی وزارت ورزش و جوانان طراحی و اجرا شد. این پژوهش با روش آمیخته (کمّی و کیفی) انجام شد. نمونه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل 14 نفر از خبرگان بودند و در بخش کمّی نمونه آماری شامل 58 نفر از مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه و پرسشنامه پژوهشگر ساخته با 41 سؤال بود. روایی محتوایی این پرسشنامه با بررسی نظرهای خبرگان، روایی سازه با بررسی تحلیل عاملی و پایایی با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر از روش های آماری مدل سازی ساختاری تفسیری و معادلات ساختاری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل بخش کیفی پژوهش از نرم افزار مکس کیو.دی.ای. استفاده شد.تمامی روند تجزیه وتحلیل داده ها در نرم افزارهای اس. پی. اس. اس. نسخه 20 و پی. ال. اس. نسخه سه انجام گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هفت عامل زیرساخت های فنی، بسترهای مدیریتی، منابع انسانی، جهت گیری محیطی، حمایت های قانونی، نیروهای انگیزشی و فرهنگ سازی ازجمله عوامل سوق دهنده عملکرد زیست محیطی در وزارت ورزش و جوانان هستند که از این بین سه عامل بسترهای مدیریتی، حمایت های قانونی و جهت گیری محیطی نقش کلیدی و زیرساختی در روند ارتقای سایر عوامل دارند. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی روابط مدل پژوهش به دلیل برخورداری از میزان تی بیشتر از 96/1، دارای تأثیر معنادارند.
۴.

تعیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر علی اخلاق حرفه ای مدیران بر اخلاق مدنی شهروندی هوادارن باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۳۵
هدف از این تحقیق تعیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر علی اخلاق حرفه ای مدیران بر اخلاق مدنی شهروندی هوادارن باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمام هوادران لیگ دسته یک فوتبال کشور در سال 1397، که برای تماشای مسابقات فوتبال تیم محبوب خود در ورزشگاه حضور یافتند؛ بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه اخلاق حرفه ایی عیدی و همکاران (1395)، پرسشنامه اخلاق شهروندی محقق ساخته و پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناپاهایت و گوشال (2002) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون سوبل و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین اخلاق حرفه ایی و مؤلفه های آن و سرمایه اجتماعی(717/0r=) و مؤلفه های آن با اخلاق شهروندی هواداران (581/0r=) رابطه معنادار وجود دارد (01/0≤ p). خروجی های نرم افزار AMOS نشان دهنده برازش مناسب مدل ساختاری بود. (میزان شاخص های NFI=0/9، IFI=0/97، RMSEA=0/07 و CFI=0/97 نشان دهنده برازش مدل ساختاری بودند). با توجه به نتایج تحقیق: مقدار آماره سوبل برابر با 314/8 است که در سطح اطمینان 99 درصد معنادار گزارش شد (P-Value≤0.05) به نظر می رسد، که سرمایه اجتماعی باشگاه می تواند به عنوان متغیر میانجی بین اخلاق حرفه ای مدیران و اخلاق مدنی و شهروندی هواداران عمل نماید و اخلاق حرفه ای از این طریق اثرات خود را بر اخلاق شهروندی هواداران نمایان سازد.
۵.

طراحی الگوی توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR در انواع رسانه های جمعی

تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۷۰
پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR در رسانه های جمعی انجام گرفت. روش تحقیق از نوع ترکیبی و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری را کارشناسان ورزش همگانی و قهرمانی و متخصصان گردشگری تشکیل دادند که در بخش کیفی و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمی نیز با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 384 نفر تعیین شد. ابزار اندازه گیری این پژوهش در بخش کیفی شامل پرسشنامه بود و در بخش کمی از پرسشنامه حاصل از بخش کیفی استفاده شد. پس از اشباع نظری اقدام به تحلیل عاملی تائیدی شد و پرسشنامه تاثیر رسانه ها بر توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR شامل 5 مولفه و 41 گویه به دست آمد و پایایی توسط ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون K-S، تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده شد. همچنین از روش تحلیل معادلات ساختاری برای تدوین مدل استفاده شد. تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آموس انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR و از طریق رسانه ها از دیدگاه نمونه های تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که از دیدگاه نمونه تحقیق «نقش های آگاهی دهنده» بالاترین رتبه و «نقش های اقدام کننده (اقدام به خرید)» پایین ترین رتبه را در عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR و از طریق رسانه ها به خود اختصاص داده اند.
۶.

The Causal Model of Brand Personality,Risk Aversion and Customer Loyalty

تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۱
The purpose of this research was to explain the relationship between the personality of brands with risk aversion and customer loyalty. This research was applied in terms of purpose, descriptive correlation one in terms of information gathering and based on structural equation modeling. The statistical population consisted of all customers with credible brands (5 famous and high-income brands such as Adidas, Nike, Puma, Al-Sport, and Asx) in East Azarbaijan province. With regard to the unlimited statistical population, 384 people were selected as the statistical sample based on Morgan's table. The brand personality standard questionnaire (Jones et al., 2009), Customer loyalty Anismawa (2007), and a researcher-made risk aversion questionnaire were used to collect data. The validity of the questionnaires, in addition to the supervisor's approval, was confirmed by 10 supervised faculty members and the reliability of the questionnaire was 0.849, 0.867 and 0.957, respectively, using the Cronbach's alpha coefficient. The validity of the questionnaire structure was also confirmed by factor analysis. Data were analyzed using SPSS and Amos software. The results of structural equations showed that the brand personality has a direct and positive effect on risk aversion (factor = 0.359), attitudinal loyalty (factor = 0.575), behavioral loyalty of customers (factor = 0.548). Also, the model's indices show the fitness of the research communication model. 
۷.

برنامه های راهبردی فدراسیون قایق رانی جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۳۶
هدف از انجام این پژوهش، طراحی و مطالعه برنامه های راهبردی فدراسیون قایق رانی بود. مطالعه حاضر ازنوع مطالعات راهبردی بود که برمبنای اهداف پژوهش در ردیف پژوهش های کاربردی قرار دارد. روش گردآوری اطلاعات ترکیبی از پژوهش های کمی و کیفی بود. برای شروع فرایند، ابتدا جلسه شورای راهبردی فدراسیون قایق رانی جمهوری اسلامی ایران با حضور 15 نفر از اعضای این شورا برگزار شد. سپس، ازطریق اجرای مصاحبه های کیفی با نخبگان داده های موردنیاز از صاحب نظران جمع آوری شدند. درنهایت، برای جمع آوری داده ها از مصاحبه و پرسش نامه استفاده شد. ضریب پایایی پرسش نامه نقاط قوت برابر با 955/0، پرسش نامه نقاط ضعف برابر با 966/0، پرسش نامه فرصت ها برابر با 936/0 و پرسش نامه تهدیدها برابر با 923/0 محاسبه شد. جامعه آماری این پژوهش، رئیس، نایبان رئیس و دبیران سابق و کنونی فدراسیون قایق رانی، همه رؤسا و دبیران هیئت های قایق رانی استان ها به تعداد 369 نفر بودند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده پس از استخراج و دسته بندی، در بخش کمی از روش های آماری توصیفی مانند میانگین و درصد فراوانی استفاده شد. در بخش کیفی از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی، ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی، سندکاوی و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. نتایج ماتریس خارجی و داخلی نشان داد که فدراسیون ازلحاظ موقعیت راهبردی در موقعیت محافظه کارانه قرار دارد. به عبارت دیگر، می توان گفت که در فدراسیون قایق رانی به دلیل چیر گی ضعف بر قدرت و توانمندی این فدراسیون برای استفاده از فرصت ها و دفع تهدیدهای احتمالی، بهتر است راهبرد تهاجمی اتخاذ شود تا این فدراسیون همچنان بتواند موفقیت های خود را ادامه دهد.
۸.

Sport behind Public Diplomacy; Functional Components of Sport Diplomacy in Iran

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۴۲
The purpose of this study is to identify the role of sport as a soft power for Iran to facilitate its diplomatic relations after the nuclear deal. The research method used in this study is mixed (qualitative and quantitative): in the qualitative part of the analysis, the study sample was selected via Snowball sampling based on partricipants’ expertise in the sport diplomacy of Iran after two rounds of Fuzzy Delphi Method (FDM) exploratory factor analysis. Seven components of political currents, cultural exchange, peacemaking, national unity, economic development, transformation, communication, and religious currents were extracted. After identifying the study’s research variables in a structural-interpretive modeling, the relationship between variables was examined through a structural equation modeling test. The results of the structural equation model indicated that political currents, cultural exchange, transformation and communication had a direct and significant effect on national unity. The relationship between political and peacebuilding was not confirmed, but national unity and excellence in peace diplomacy had a direct and significant impact on the economic development of societies.
۹.

رابطه بین ناهنجاری های جسمی و آسیب های حرکتی در دانش آموزان پسر دوره ابتدایی

تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۶۴
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ناهنجاری های جسمی (پشت کج، پشت گود و پشت گرد، کف پای صاف، پای ضربدری، پای پرانتزی) و آسیب های حرکتی (شکستگی، در رفتگی، پیچ خوردگی، کشیدگی، زخم و جراحت و کمر درد) در دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی می باشد. این تحقیق که از نوع علی و پس از وقوع است، به صورت میدانی به تجزیه و تحلیل نتایج می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل: کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی 97 96 می باشد. نمونه تحقیق که با روش تصادفی خوشه ای انتخاب شده است، شامل: 400 نفر از دانش آموزان پسر (200 نفر دوره اول و 200 نفر دوره دوم) شهرستان دلفان در سال 97 96می باشد.اطلاعات مورد نیاز توسط مصاحبه آسیب های حرکتی، شامل 7 سئوال و معاینه ناهنجاری جسمی توسط تست نیویورک جمع آوری گردیده است. پس از استخراج نتایج براساس نتایج آزمون مجذور خی رابطه معنی داری بین پای پرانتزی و شکستگی استخوان، پشت گود و مجموع آسیب های حرکتی، مجموع ناهنجاری های جسمی و شکستگی استخوان، پشت گرد و پیچ خوردگی مفصل، پای ضربدری و پیچ خوردگی مفصل مشاهده گردید.5/80 درصد از دانش آموزان دارای ناهنجاری جسمی بودند که بیشترین ناهنجاری در اندام فوقانی مربوط به عارضه پشت گود با 3/33 درصد و در اندام تحتانی عارضه کف پای صاف با 30 درصد بوده است8/74 درصد از دانش آموزان تاکنون در فعالیت های حرکتی دچار آسیب دیدگی شده بودند که شایع ترین آسیب جراحت و زخم موضعی با 5/36 درصد و نادرترین آن کشیدگی و پارگی عضله با 8/5 درصد بوده است.
۱۰.

ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران 1

کلید واژه ها: خلاقیت یادگیری کارکنان سازمان دانش

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۲۹۶
هدف از این تحقیق ارائه مدل موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان ستادی سازمان تشکیل دادند که 160 نفر آنها بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساختة عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بود. پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 90/0 به دست آمد و روایی آن مورد تأیید استادان مدیریت ورزشی کشور قرار گرفت. نتایج نشان داد تمامی هفت عامل موفقیت مدیریت دانش تأثیر مثبتی بر خلاقیت و یادگیری سازمانی دارند؛ اما هنگامی که تعامل و ارتباط عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با یکدیگر، و تأثیر توأم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته بررسی شد، تنها دو عامل راهبرد ها و سیاست های دانش محور و مدیریت منابع انسانی سبب افزایش توأم خلاقیت و یادگیری سازمانی شدند. پس به طور کلی می توان نتیجه گرفت که با تقویت و گسترش عوامل مرتبط با مدیریت دانش می توان زمینه تقویت خلاقیت و یادگیری سازمانی را در وزارت ورزش و جوانان فراهم کرد.
۱۱.

تحلیل وضعیت کتب درس مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393 از نظر ساختار، محتوا و صوری

کلید واژه ها: ساختار دانشگاه های ایران کتب درسی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی محتوا و صوری

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید : ۷۹۰ تعداد دانلود : ۵۶۳
هدف کلی از تحقیق حاضر تحلیل وضعیت کتب درس مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393 از نظر ساختار، محتوا و صوری بود. روش تحقیق در این پژوهش از نظر استراتژی ترکیبی (توصیفی و کیفی)، از نظر مسیر اجرا تحلیل محتوا و مصاحبه، از نظر جمع آوری اطلاعات، اسنادی و از نظر رویکرد زمانی، حال نگر می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دو بخش بود که بخش اول شامل کلیه اساتید دانشگاه و دانشجویان رتبه اول تا سوم مقطع دکترا رشته مدیریت ورزشی بود و بخش دوم شامل 18 کتاب مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی منتشر شده تا پایان پاییز 1393 بود که نمونه آماری برابر جامعه آماری بود. ابزار جمع آوری اطلاعات را برگه کدگذاری شده محقق ساخته دو بخشی شامل مشخصات عمومی کتاب و مقوله ها یا واحدهای تحلیل تشکیل داد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، جداول فراوانی و درصد و آمار استنباطی و تی تک نمونه ای بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت. با توجه به یافته های حاصل از مطالعه وضعیت کتب مدیریت و طرز اجرای مسابقات از دیدگاه اساتید و دانشجویان از بعد محتوایی مناسب نیست ولی از بعد ساختاری و صوری مناسب است. به هر حال، کتاب درسی خصوصیات و ویژگی های متنوع و ابعاد گوناگونی دارد. داوری درباره آن مستلزم ارزیابی همه جانبه و نقد و بررسی کتاب از جنبه های گوناگون، از جمله محتوایی، زبانی، ساختاری و شکل ظاهری است.
۱۲.

بررسی وضعیت ظاهری کتب مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393

کلید واژه ها: دانشگاههای ایران فراغت کتاب مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی ورزشهای تفریحی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۴۵۷
هدف از تحقیق حاضر تعیین وضعیت کتب درسی مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393 از نظر ظاهر بود. روش تحقیق، توصیفی تحلیل محتوا و جامعه آماری شامل 34 کتاب مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی منتشر شده تا پایان پاییز 1393 بود.با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری را 18 کتاب اوقات فراغت و ورزش های تفریحی منتشر شده تا پایان پاییز 1393 را تشکیل داد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و نمونه گیری در دسترس بود. ابزار جمع آوری اطلاعات را برگه کدگذاری شده محقق ساخته دو بخشی شامل مشخصات عمومی کتاب و مقوله ها یا واحدهای تحلیل تشکیل داد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های مربوط به کتب مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی نشان داد که این کتاب ها از دیدگاه اساتید، در بعد ظاهری به طور معنی داری مناسب نیستند درحالی که دانشجویان معتقد بودند که این کتاب ها در بعد ظاهری به طور معنی داری نامناسب هستند.
۱۳.

تحلیل محتوای کتب مربوط به کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در تربیت بدنی و علوم ورزشی تاپایان سال 1393

کلید واژه ها: تربیت بدنی علوم ورزشی کتاب نرم افزارهای کامپیوتری وفناوری اطلاعات کتاب ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۴۰۰
هدف کلی پژوهش، تحلیل محتوای کتاب های مربوط به کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری وفناوری های اطلاعاتی وارتباطی درتربیت بدنی وعلوم ورزشی بود. روش پژوهش از نوع ترکیبی (کمی و کیفی) از نظر مسیر اجرا شامل تحلیل محتوا و مصاحبه می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه ای می باشد. در بخش تحلیل محتوا با توجه به محدودیت جامعه (کتابهای کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در حیطه تربیت بدنی و علوم ورزشی) به تعداد حدود 6 مورد از روش کل شمار استفاده شد. در بخش مصاحبه با اساتید، 6 نفر از مولفان یا مترجمان نخبه از کتب مربوطه و در بخش مصاحبه با دانشجویان، 6 نفر از دانشجویان رتبه اول تا سوم از کسانی که کتب مربوطه را پاس کرده بودند، مصاحبه صورت گرفت. روش نمونه گیری از کتاب ها به صورت کل شمار، در مصاحبه با اساتید و دانشجویان به صورت هدفمند و 6 نفر به تعداد کتاب ها بود. برای تحلیل محتوا از برگه کدگذاری و دستورالعمل کدگذاری و همچنین از سوالات نیمه ساختاریافته برای مصاحبه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش تحلیل محتوا از جدول فراوانی ها و آزمون کای سکوئر و پی اسکات و در بخش مصاحبه و کیفی از تجزیه و تحلیل کیفی استفاده گردید. باتوجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که کتب کاربرد های نرم افزارهای کامپیوتری و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی از دیدگاه اساتید ودانشجویان رشته تربیت بدنی از بعد محتوایی، ساختاری و صوری به طور معنی داری نامناسب است.
۱۴.

بررسی اثربخشی تمرینات حسی-حرکتی بر حس عمقی و هماهنگی عصبی-عضلانی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی

کلید واژه ها: کمردرد مزمن غیراختصاصی حس عمقی هماهنگی عصبی - عضلانی تمرینات حسی - حرکتی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی آسیب شناسی ورزشی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی حرکات اصلاحی
تعداد بازدید : ۱۳۰۴ تعداد دانلود : ۷۹۸
نتایج پژوهش های پیشین نشان داده اند که بین اختلالات حس عمقی و هماهنگی عصبی-عضلانیبا میزان درد بیماران مبتلا به کمردرد ارتباط وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی تمرینات حسی-حرکتی بر حس عمقی و هماهنگی عصبی-عضلانی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی است.53 بیمار مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی با استفاده از پرسش نامه رولاند موریس انتخاب شدند و در دو گروه تجربی (27 نفر) و کنترل (26 نفر) قرار گرفتند. گروه تجربی پنج هفته تمرینات حسی-حرکتی را روی دستگاه هوبر انجام دادند. برای سنجش هماهنگی عصبی-عضلانی، حس عمقی و درد کمر در ابتدا و پس از 10 جلسه تمرین به ترتیب از دستگاه هوبر، گونیامتر و مقیاس آنالوگ بصری استفاده شد. از آزمون های آماری تی زوجی و تی مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.بهبود قابل توجه در حس عمقی و هماهنگی عصبی-عضلانی و همچنین کاهش معنا داری در میزان دردبیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی مشاهده شد (001/0=P). با توجه به اندازه اثر بسیار زیاد در گروه تمرینات حسی-حرکتی، پیشنهاد می شود از این برنامه تمرینی در درمان بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی در آینده استفاده شود.
۱۵.

وضعیت کتب مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393

کلید واژه ها: اوقات فراغت تحلیل محتوا دانشگاه های ایران ورزش های تفریحی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید : ۱۰۷۶ تعداد دانلود : ۵۲۷
هدف از تحقیق حاضر تعیین وضعیت کتب درسی مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393 از نظر ساختار، محتوا و صوری بود.روش تحقیق، توصیفی تحلیل محتوا و جامعه آماری شامل 34 کتاب مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی منتشر شده تا پایان پاییز 1393 بود.با توجه به معدود بودن جامعه آماری، نمونه آماری را 18 کتاب اوقات فراغت و ورزش های تفریحی منتشر شده تا پایان پاییز 1393 را تشکیل داد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و نمونه گیری در دسترس بود.ابزار جمع آوری اطلاعات را برگه کدگذاری شده محقق ساخته دو بخشی شامل مشخصات عمومی کتاب و مقوله ها یا واحدهای تحلیل تشکیل داد. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، جداول فراوانی مطلق و نسبی و در آمار استنباطی از آزمون تی تک نمونه ای بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کتب مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی از دیدگاه اساتید در بعد محتوایی به طور معنی داری نامناسب است اما از دیدگاه دانشجویان به طور معنی داری مناسب نیستند. از دیگر نتایج تحقیق این بود که کتب مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی از دیدگاه اساتید، در بعد ظاهری به طور معنی داری مناسب نیستند درحالی که از دیدگاه دانشجویان این کتاب ها در بعد ظاهری به طور معنی داری نامناسب هستند.
۱۶.

مقایسه استراتژی های مقابله با اضطراب رقابتی در ورزشکاران رزمی با توجه به سطوح مختلف موفقیت آنان در مسابقات

کلید واژه ها: اضطراب رقابتی مقابله با اضطراب ورزشکار رزمی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی روانشناسی تمرینات و مسابقات
تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۴۵۰
تحقیق به مقایسه اضطراب رقابتی و استراتژی های کنار آمدن با آن در ورزشکاران رزمی در سه سطح قهرمانی استانی، ملی و بین اللملی پرداخته است. 403 نفر از ورزشکاران چهار رشته رزمی ووشو، جودو، تکواندو و کاراته که در مسابقات استانی، ملی و بین المللی دارای مقام قهرمانی بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه استاندارد ارزیابی اضطراب رقابتی با 18 سوال و شیوه های مقابله با اضطراب رقابتی با 17 سوال است. روایی پرسشنامه ها به شکل صوری و پایایی آن ها با آزمون آلفای گرونباخ 0/86 برای ارزیابی اضطراب و 0/84 برای شیوه های مقابله تایید گردید. با بهره گیری از آزمون کروسکال والیس مشخص شد: مدال آوران استانی بیشترین میزان اضطراب رقابتی شناختی و بدنی را دارند. در این بین مدال آوران بین المللی اضطراب رقابتی شناختی بیشتر و مدال آوران ملی اضطراب رقابتی بدنی بیشتر را تجربه می نمایند. همچنین مدال آوران بین المللی بیشتر از شیوه های مقابله شناختی و بدنی و مدال آوران استانی بیشتر از شیوه های مقابله منفی برای مقابله با اضطراب استفاده می نمایند. توجه به دستآوردهای دیگر مسابقات ورزشی همچون تجربه، بهسازی عملکرد و... بجای بها دادن بیش از حد به پیروزی، برای کنترل اضطراب رقابتی که یکی از عوامل کاهش موفقیت ورزشکاران است، پیشنهاد می شود.
۱۷.

ارتباط سبک رهبری (تحول گرا و عمل گرا) و عزت نفس مدیران ورزش کشور

کلید واژه ها: رهبری تحول گرا رهبری عملگرا عزت نفس و وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۳۳۸
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و عملگرا مدیران ورزشی کشور بود. 137نفر از مجموع240 نفر مدیران ورزشی (مدیران کل، معاونین و رؤسای فدراسیون ورزشی، دو نایب رئیس آن ها) با استفاده از جدول مورگان و مشخص و به شکل تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه استاندارد سبک رهبری MIQ با 41 سؤال و عزت نفس کوپر اسمیت با 35 سؤال بود که روایی پرسشنامه به شکل صوری (محتوایی) و با استفاده از آلفای کرونباخ 79/0سبک رهبری و 81/0عزت نفس تایید شد. از روش های آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی رو اسپیرمن استفاده شد. مهم ترین یافته های تحقیق به شرح زیر است: بین سبک رهبری تحول گرا و عزت نفس مدیران ورزش کشور رابطه معناداری وجود دارد. بین عزت نفس مدیران ورزش کشور تفاوت معنی داری وجود دارد. مدیرانی که دارای سبک رهبری تحول گرا هستند بیشترین عزت نفس را دارند و سپس به ترتیب مدیران عملگرا قرار دارند.
۱۸.

ارزیابی بهره وری اماکن ورزشی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی همدان

کلید واژه ها: ارزیابی بهره وری اماکن ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۶۷
به منظور تحلیل عوامل موثر بر افزایش بهره وری اماکن ورزشی و دستیابی به اهداف پژوهش، سه نوع پرسشنامه شامل اطلاعات فردی، شناسنامه اماکن ورزشی و عوامل موثر بر بهره وری اماکن ورزشی (7 محور) تهیه و پس از تعیین اعتبار (ضریب آلفای کرونباخ، 835 /0)، بین دبیران ورزش همدان توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات وضع موجود از آمار توصیفی و برای بررسی فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی مانند آزمون فریدمن و کروسکال- والیس استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که به ترتیب اولویت، عامل نیروی انسانی با میانگین 73 /412، عامل کالبدی با میانگین 30 /374، عامل مدیریت با میانگین 63 /338، عامل برنامه ریزی با میانگین 50 /337، عامل کنترل و نظارت با میانگین 06 /208، عامل تعمیر و نگهداری با میانگین 51 /137 و عامل مالی با میانگین 27 /130 بر بهره وری اماکن ورزشی تاثیر می گذارند. نتایج به دست آمده با نتایج بیشتر پژوهش های انجام گرفته در زمینه بهره وری، مطابقت دارد.
۲۰.

تبیین فرهنگ سازمانی سازمان تربیت بدنی

کلید واژه ها: فرهنگ فرهنگ سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۱ تعداد دانلود : ۹۰۱
پژوهش حاضر با هدف بررسی و مطالعه فرهنگ سازمانی سازمان تربیت بدنی کشور انجام شد. 436 نفراز کل 1229 نفرکارکنان با مدرک بالاتر از فوق دیپلم درسازمان تربیت بدنی براساس جدول حجم نمونه تاکمن مشخص شد و پژوهشگر موفق شد دیدگاه 368 نفر از آنان را با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، با توجه به حجم زیرگروه ها جمع آوری کند. ابزار اندازه گیری سه پرسش نامه ویژگی های شخصی با 7 سؤال، فرهنگ سازمانی رابینز با 30 سؤال و فرهنگ غالب سازمانی محقق ساخته با 9 سؤال بود. از روش های آماری توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد و روش های آماری استنباطی همچون کلموگروف اسمیرنف، آزمون لون، ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی دو رشته ای، خی دو، تی استیودنت، آزمون اف و تعقیبی شفه استفاده شد. مهم ترین یافته ای پژوهش به قرار زیر است: 1- فرهنگ سازمانی سازمان تربیت بدنی ضعیف است؛ 2- رابطه ضعیف و در اکثر موارد با نبود معنی داری از نظر آماری بین ویژگی های شخصی و فرهنگ سازمانی وجود دارد؛ 3- از بین ویژگیهای شخصی پُست سازمانی بیشترین تاثیر را بر نگرش کارکنان سازمان تربیت بدنی در مورد فرهنگ سازمانی دارد. به نظر می رسد، ضعف فرهنگ سازمانی یکی از مهم ترین مشکلاتی است که سازمان تربیت بدنی کشور با آن مواجه است و شاید بتوان در کنار سایر عوامل یکی از علل کمبود توفیق سازمان تربیت بدنی را در دستیابی به اهدافش این مهم دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان