رضا صابونچی

رضا صابونچی

مدرک تحصیلی: استادیار ، دکترای تخصصی مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم بروجرد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
۱.

ورزش و تقویت امنیت ملی (مطالعه موردی: تهدید امنیتی ورزشی رژیم صهیونیستی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۳
هدف از پژوهش حاضر بررسی کارکرد ورزش در تحقق اهداف امنیت ملی و به طور خاص جنبش بی.دی.اس (تحریم، عدم سرمایه گذاری و بایکوت رژیم صهیونیستی) است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها کیفی (توصیفی تحلیلی) است. جامعه آماری شامل تمامی متون مرتبط با حوزه جنبش بی.دی.اس، ورزش و رژیم صهیونیستی و نمونه آماری برابر با 71 اثر مرتبط با حوزه ورزشی و سیاسی ایران و رژیم صهیونیستی است. یافته های پژوهش حاضر نشان دادند که ورزشکاران 23 کشور مسلمان به واسطه تجاوز این رژیم به خاک مردم فلسطین از حضور در برابر نمایندگان رژیم صهیونیستی در عرصه بین الملل خودداری و در کشورهای غیرمسلمان نیز به واسطه زیر پا گذاشتن حقوق بشر، بسیاری از چهره های مشهور ورزشی از فضای ورزش به عنوان اهرمی برای افزایش فشار بر سیاست ضدانسانی رژیم صهیونیستی استفاده می نمایند.
۲.

تدوین الگوی عوامل مؤثر بر موفقیت گل زن ترین بازیکن فوتبال ملی جهان (علی دایی) با رویکرد زمینه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۹
پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل کاربردی درباره عوامل مؤثر بر موفقیت گل زن ترین بازیکن فوتبال ملی جهان، علی دایی، از طریق طرح نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری متخصصان حوزه فوتبال و اساتید دانشگاه بودند. نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی انجام گرفت و درنهایت پژوهشگر با 11 مصاحبه به اشباع نظری رسید. اعتبار یافته ها از طریق استفاده از افراد آگاه و منابع مکتوب، انتقال پذیری نتایج پژوهش، استخراج حداکثری و غیرتکراری داده ها انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی توسط نرم افزار مکس .کیو.دی.ای. نسخه 18 استفاده شد. نتایج نشان داد که 140 کد مفهومی با هفت مقوله فرعی و دو مقوله اصلی در قالب ابعاد شش گانه شامل عوامل علّی (پنج مقوله)، عوامل زمینه ای (سه مقوله)، مقوله مرکزی (سه مقوله)، راهبردها (هشت مقوله)، شرایط مداخله گر (پنج مقوله) و پیامدها (شش مقوله) استخراج شدند. یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آن ها حول محور عوامل مؤثر بر موفقیت گل زن ترین بازیکن فوتبال ملی، شکل دهنده مدل پارادایمی است و راهبردهایی نظیر عوامل درون فردی و عوامل برون فردی و پیامدهایی همچون ارتقای جایگاه اجتماعی، شهرت، محبوبیت و موفقیت را در پی دارد.
۳.

آسیب شناسی آموزش های محیط زیستی در وزارت ورزش و جوانان از دیدگاه کارشناسان و مدیران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
تحقیق حاضر با هدف آسیب شناسی آموزش های محیط زیستی در وزارت ورزش و جوانان اجرا گردید. روش انجام تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان  بودند که تعداد آنان شامل 330 نفر بود. برحسب جدول حجم نمونه مورگان تعداد 169 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر طبقه ای بود. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای 22 سؤالی بود. روایی این پرسشنامه با بررسی نظرات خبرگان موردبررسی قرار گرفت و پایایی این پرسشنامه نیز میزان 81/0 مشخص گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش های آماری کولموگروف  اسمیرنوف، آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که 6 آسیب اهداف، ساختار، پاداش، مکانیسم های مفید، ارتباطات و رهبری از جمله آسیب های مربوط آموزش های محیط زیستی در وزارت ورزش و جوانان می باشد. نتایج تحقیق حاضر همچنین نشان داد که آسیب مربوط به اهداف با میانگین 17/4 در مقایسه با سایر آسیب ها، مهم ترین آسیب می باشد. در میان آسیب های مربوط به اهداف نیز عدم نظارت و ارزیابی در خصوص میزان دستیابی به اهداف آموزش های محیط زیستی با بار عاملی 874/0 مهم ترین آسیب مربوط به اهداف مشخص گردید.  با این توجه فقدان اهداف و برنامه ریزی های جامع و فقدان نظارت و ارزیابی مناسب در خصوص آموزش های محیط زیستی در وزارت ورزش و جوانان، سبب گردیده است تا آموزش های محیط زیستی در خصوص اهداف، به نسبت سایر آسیب ها در این وزارتخانه با مشکلات و مخاطرات عمده ای مواجه باشد.
۴.

مطالعه نقش وفاداری هواداران بر سرسختی ذهنی بازیکنان لیگ برتر فوتسال(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۱
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش وفاداری هواداران بر سرسختی ذهنی بازیکنان لیگ برتر فوتسال است. پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بوده و روش انجام پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه بازیکنان باشگاه های لیگ برتر فوتسال تشکیل می دهند (14 تیم). تمامی بازیکنان تیم های مس سونگون، گیتی پسند، سوهان محمدسیما قم، حفاری اهواز، آذرخش بندرعباس و شاهین کرمانشاه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که از این بین، 129 پرسش نامه به صورت صحیح عودت داده شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه سرسختی ذهنی کوباسا (1984) و پرسش نامه وفاداری هواداران از دیدگاه بازکنان: برگرفته از پرسش نامه وفاداری مشتریان ابوالحسنی (2015) با پایایی (79/0 ≤ α) استفاده شد. برای تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از فراوانی و درصد فراوانی برای بیان ویژگی های دموگرافیک و توصیفی پژوهش استفاده شد. از شاخص های کشیدگی و چولگی به منظور بررسی توزیع داده ها (طبیعی و یا غیر طبیعی بودن) استفاده و برای بررسی و پاسخ به سئوالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه گیری و مدل ساختاری از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 20 و پی ال اس نسخه 0/2 ( به دلیل تعداد کم نمونه های پژوهش) استفاده شد. نتایج نشان داد در سطح 95/0 وفاداری هواداران (وفاداری نگرشی و رفتاری) بر سرسختی ذهنی ورزشکاران تأثیرگذار است؛ لذا افزایش وفاداری و حمایت هواداران می تواند به بهبود فاکتورهای روان شناختی و در نتیجه بهبود عملکرد ورزشی ورزشکاران منجر شود. 
۵.

رابطه مصرف رسانه ای با مهارت های ارتباطی و رفتارهای اخلاقی دانشجویان رشته علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۴
هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه مصرف رسانه ای با ا مهارت های ارتباطی و رفتارهای اخلاقی دانشجویان رشته علوم ورزشی انجام شد. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- همبستگی است که ازنظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 98-1397 (6230 نفر) بود که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کوهن، مورگان و گرجسایو با تکیه بر روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، تعداد 362 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مهارت های ارتباطی قاسمی (1396)، پرسشنامه میزان مصرف رسانه ای محمودیان و همکاران (1394) و پرسشنامه رفتار اخلاقی زیولکوسکیو همکاران(2012) استفاده شد. روایی و پایی ابزار پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش در سطحمعنی داری 05/0 نشان داد که مصرف رسانه ای بر مهارت های ارتباطی و رفتارهای اخلاقیو مهارت های ارتباطی نیز بر رفتارهای اخلاقی دانشجویان علوم ورزشی تأثیرمعنی داری دارد؛ بنابراینتوصیه می شود علاوه بر توسعه هر چه بیشترزیرساخت هایرسانه ای در دانشگاه ها از یک طرف و آموزش نحوه استفاده از رسانه به عنوان یک ابزار ارتباطی و تقویت کنندهمهارت های ارتباطی و رفتار اخلاقی افراد فعال در حوزه ورزش، مسائل اخلاقیموردنیاز فضایرسانه ای را نیز به دانشجویان آموزش داد که نتیجه این امر استفاده مطلوب از رسانه و تکریم مسائل اخلاقی در همه جنبه های زندگی دانشجویانعلوم ورزشیخواهد بود.
۶.

نقش توسعه گردشگری ورزشی بر اشتغال زایی فارغ التحصیلان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۸۳
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش توسعه گردشگری ورزشی بر اشتغال زایی شهر تهران و ارائه مدل اشتغال است. روش پژوهش تحلیلی است و بر مبنای هدف و نتایج، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق تمامی استادان و صاحب نظران اشتغال بود که در حوزه اشتغال و گردشگری، تجربه کاری داشتند. براساس جدول مورگان حجم نمونه 294 نفر محاسبه شد. به منظور کفایت نمونه برداری از آزمون کیسر-مایر-الکین (KMO)، آزمون کرویت بارتلت بهره گرفته شد که برابر با 735/. بود. نتایج نشان داد بین وضع موجود و وضع مطلوب گردشگری ورزشی در ایران به لحاظ آماری اختلاف معنا داری وجود دارد (001/0 = ,P 785/13= Z). همچنین توسعه گردشگری ورزشی اثر مستقیم، مثبت و معنا داری بر اشتغال زایی مستقیم، مستقیم و فصلی و مستقیم و پاره وقت دارد، اما بر اشتغال مستقیم و دائمی این اثر معنا دار نشده است. پیشنهاد می شود با تهیه بستر مناسب مانند رویدادهای بزرگ ورزشی و نمایشگاه ها معتبر، زمینه گردشگران ورزشی در جهت توسعه اشتغال زایی نیز مهیا شود. تهران به عنوان یکی از کلان شهرهای دنیا و ایران توانمندی های فراوانی دارد که با تأکید بر فعالیت های ورزشی می توان زمینه توسعه اشتغال را مهیا ساخت.
۷.

The Effect of Empowerment Components on Human Resource Performance in the Department of Sport and Youth of West Azerbaijan Province(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۰
Purpose: The aim of this study was to predict the effective variables of empowerment on human resource efficiency of the Sports and Youth Organization of West Azerbaijan Province using the TOPSIS technique. Methodology: The method of the present study was descriptive-analytical, applied. The statistical population of the study, in the first part included the experts of the sports and youth departments of West Azerbaijan province in the winter and spring of 1397-1397 and in the second part all the employees of the sports and youth departments of West Azerbaijan province. In the first part of the research, the researcher ranked the research options with a survey of 15 experts and in the second part, using Morgan table, 150 people were estimated as a research sample, which was done by random sampling among the staff of the Sports and Youth Department of Azerbaijan province. It was western. In the first part, with the exploratory approach and extraction of components, 8 indicators and 39 items were extracted, which were used for design in the model design stage, and in this part, according to the sample size, which was less than 200. In this study, in order to describe the data from descriptive and inferential statistics and from TOPSIS statistical software for the best and worst desired situation in evaluating the options, SPS24 and the partial least squares technique with the help of Smart Cup software. S2 was used. Findings: The results showed that 8 extracted indicators (organizational culture, 0.79, organizational support 0.76, technical factors 0.74, individual factors 0.653, job-related factors 0.646, educational factors 0.60, Systemic factors (0.495 and environmental factors (0.367, respectively) indicated empowerment and productivity of human resources from the perspective of respondents. Conclusion: Empowering employees on organizational performance of employees significantly increases organizational performance.
۸.

طراحی مدل مفاهیم اثرگذار دیپلماسی ورزش بر توسعه روابط ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۹۱
قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت چهار دهه از انقلاب شکوهمند، متأثر از مفاهیم کلان و خرد متفاوتی بوده که بارها توسط کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده به چالش کشیده شده است. دیپلماسی عمومی و به طور خاص دیپلماسی ورزشی از ابزارهای پرکاربرد تصمیم گیران و تصمیم سازان سیاسی ایالات متحده در توسعه و تقویت قدرت نرم خود در جهان است که جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موفقیت های سال های اخیر در حوزه بین الملل ورزش از جمله کسب مقام هفدهم در میان 206 کشور جهان در بازی های المپیک 2012 می تواند با استفاده از این ظرفیت به توسعه تعاملات خود در عرصه بین الملل کمک کند. هدف از پژوهش حاضر در ابتدا کشف مفاهیم تقویت کننده قدرت نرم ایران از دریچه ورزش و نیز طراحی الگوی مطلوب مؤلفه های شکل دهنده توسعه روابط دیپلماتیک با کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده بود. در ادامه با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS به بررسی میزان همبستگی متغیرها براساس آزمون اسپیرمن، تحلیل عاملی اکتشافی و در نهایت مدلسازی ساختاری- تفسیری متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد هفت عامل توسعه تجاری، امور دینی، تعاملات، امور فرهنگی، انسجام ملی، امور دیپلماتیک و دوستی در چهار سطح متأثر از فضای ورزشی کشور ایران در عرصه بین الملل بوده است.
۹.

تعیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر علی اخلاق حرفه ای مدیران بر اخلاق مدنی شهروندی هوادارن باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۲
هدف از این تحقیق تعیین نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر علی اخلاق حرفه ای مدیران بر اخلاق مدنی شهروندی هوادارن باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش تمام هوادران لیگ دسته یک فوتبال کشور در سال 1397، که برای تماشای مسابقات فوتبال تیم محبوب خود در ورزشگاه حضور یافتند؛ بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه اخلاق حرفه ایی عیدی و همکاران (1395)، پرسشنامه اخلاق شهروندی محقق ساخته و پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناپاهایت و گوشال (2002) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون سوبل و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین اخلاق حرفه ایی و مؤلفه های آن و سرمایه اجتماعی(717/0r=) و مؤلفه های آن با اخلاق شهروندی هواداران (581/0r=) رابطه معنادار وجود دارد (01/0≤ p). خروجی های نرم افزار AMOS نشان دهنده برازش مناسب مدل ساختاری بود. (میزان شاخص های NFI=0/9، IFI=0/97، RMSEA=0/07 و CFI=0/97 نشان دهنده برازش مدل ساختاری بودند). با توجه به نتایج تحقیق: مقدار آماره سوبل برابر با 314/8 است که در سطح اطمینان 99 درصد معنادار گزارش شد (P-Value≤0.05) به نظر می رسد، که سرمایه اجتماعی باشگاه می تواند به عنوان متغیر میانجی بین اخلاق حرفه ای مدیران و اخلاق مدنی و شهروندی هواداران عمل نماید و اخلاق حرفه ای از این طریق اثرات خود را بر اخلاق شهروندی هواداران نمایان سازد.
۱۰.

ارائه مدل ساختاری- تفسیری عوامل سوق دهنده عملکرد زیست محیطی وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری-تفسیری عوامل سوق دهنده عملکرد زیست محیطی وزارت ورزش و جوانان طراحی و اجرا شد. این پژوهش با روش آمیخته (کمّی و کیفی) انجام شد. نمونه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل 14 نفر از خبرگان بودند و در بخش کمّی نمونه آماری شامل 58 نفر از مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه و پرسشنامه پژوهشگر ساخته با 41 سؤال بود. روایی محتوایی این پرسشنامه با بررسی نظرهای خبرگان، روایی سازه با بررسی تحلیل عاملی و پایایی با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر از روش های آماری مدل سازی ساختاری تفسیری و معادلات ساختاری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل بخش کیفی پژوهش از نرم افزار مکس کیو.دی.ای. استفاده شد.تمامی روند تجزیه وتحلیل داده ها در نرم افزارهای اس. پی. اس. اس. نسخه 20 و پی. ال. اس. نسخه سه انجام گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هفت عامل زیرساخت های فنی، بسترهای مدیریتی، منابع انسانی، جهت گیری محیطی، حمایت های قانونی، نیروهای انگیزشی و فرهنگ سازی ازجمله عوامل سوق دهنده عملکرد زیست محیطی در وزارت ورزش و جوانان هستند که از این بین سه عامل بسترهای مدیریتی، حمایت های قانونی و جهت گیری محیطی نقش کلیدی و زیرساختی در روند ارتقای سایر عوامل دارند. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی روابط مدل پژوهش به دلیل برخورداری از میزان تی بیشتر از 96/1، دارای تأثیر معنادارند.
۱۱.

طراحی الگوی توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR در انواع رسانه های جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۰۲
پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR در رسانه های جمعی انجام گرفت. روش تحقیق از نوع ترکیبی و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری را کارشناسان ورزش همگانی و قهرمانی و متخصصان گردشگری تشکیل دادند که در بخش کیفی و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمی نیز با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 384 نفر تعیین شد. ابزار اندازه گیری این پژوهش در بخش کیفی شامل پرسشنامه بود و در بخش کمی از پرسشنامه حاصل از بخش کیفی استفاده شد. پس از اشباع نظری اقدام به تحلیل عاملی تائیدی شد و پرسشنامه تاثیر رسانه ها بر توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR شامل 5 مولفه و 41 گویه به دست آمد و پایایی توسط ضریب آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون K-S، تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن استفاده شد. همچنین از روش تحلیل معادلات ساختاری برای تدوین مدل استفاده شد. تمامی عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آموس انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR و از طریق رسانه ها از دیدگاه نمونه های تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که از دیدگاه نمونه تحقیق «نقش های آگاهی دهنده» بالاترین رتبه و «نقش های اقدام کننده (اقدام به خرید)» پایین ترین رتبه را در عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی با چارچوب تبلیغاتی AIDAR و از طریق رسانه ها به خود اختصاص داده اند.
۱۲.

The Causal Model of Brand Personality,Risk Aversion and Customer Loyalty(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۲۲۲
The purpose of this research was to explain the relationship between the personality of brands with risk aversion and customer loyalty. This research was applied in terms of purpose, descriptive correlation one in terms of information gathering and based on structural equation modeling. The statistical population consisted of all customers with credible brands (5 famous and high-income brands such as Adidas, Nike, Puma, Al-Sport, and Asx) in East Azarbaijan province. With regard to the unlimited statistical population, 384 people were selected as the statistical sample based on Morgan's table. The brand personality standard questionnaire (Jones et al., 2009), Customer loyalty Anismawa (2007), and a researcher-made risk aversion questionnaire were used to collect data. The validity of the questionnaires, in addition to the supervisor's approval, was confirmed by 10 supervised faculty members and the reliability of the questionnaire was 0.849, 0.867 and 0.957, respectively, using the Cronbach's alpha coefficient. The validity of the questionnaire structure was also confirmed by factor analysis. Data were analyzed using SPSS and Amos software. The results of structural equations showed that the brand personality has a direct and positive effect on risk aversion (factor = 0.359), attitudinal loyalty (factor = 0.575), behavioral loyalty of customers (factor = 0.548). Also, the model's indices show the fitness of the research communication model. 
۱۳.

برنامه های راهبردی فدراسیون قایق رانی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۴۸
هدف از انجام این پژوهش، طراحی و مطالعه برنامه های راهبردی فدراسیون قایق رانی بود. مطالعه حاضر ازنوع مطالعات راهبردی بود که برمبنای اهداف پژوهش در ردیف پژوهش های کاربردی قرار دارد. روش گردآوری اطلاعات ترکیبی از پژوهش های کمی و کیفی بود. برای شروع فرایند، ابتدا جلسه شورای راهبردی فدراسیون قایق رانی جمهوری اسلامی ایران با حضور 15 نفر از اعضای این شورا برگزار شد. سپس، ازطریق اجرای مصاحبه های کیفی با نخبگان داده های موردنیاز از صاحب نظران جمع آوری شدند. درنهایت، برای جمع آوری داده ها از مصاحبه و پرسش نامه استفاده شد. ضریب پایایی پرسش نامه نقاط قوت برابر با 955/0، پرسش نامه نقاط ضعف برابر با 966/0، پرسش نامه فرصت ها برابر با 936/0 و پرسش نامه تهدیدها برابر با 923/0 محاسبه شد. جامعه آماری این پژوهش، رئیس، نایبان رئیس و دبیران سابق و کنونی فدراسیون قایق رانی، همه رؤسا و دبیران هیئت های قایق رانی استان ها به تعداد 369 نفر بودند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده پس از استخراج و دسته بندی، در بخش کمی از روش های آماری توصیفی مانند میانگین و درصد فراوانی استفاده شد. در بخش کیفی از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی، ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی، سندکاوی و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. نتایج ماتریس خارجی و داخلی نشان داد که فدراسیون ازلحاظ موقعیت راهبردی در موقعیت محافظه کارانه قرار دارد. به عبارت دیگر، می توان گفت که در فدراسیون قایق رانی به دلیل چیر گی ضعف بر قدرت و توانمندی این فدراسیون برای استفاده از فرصت ها و دفع تهدیدهای احتمالی، بهتر است راهبرد تهاجمی اتخاذ شود تا این فدراسیون همچنان بتواند موفقیت های خود را ادامه دهد.
۱۴.

مدل یابی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه علی اخلاق حرفه ای مدیران و اخلاق مدنی هواداران باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۵
هدف از تحقیق حاضر مدل یابی نقش میانجی مسئولیت اجتماعی در رابطه علی اخلاق حرفه ای مدیران و اخلاق مدنی هواداران باشگاه های فوتبال لیگ دسته یک ایران بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی با رویکرد معادلات ساختاری و از نوع تحقیقات کاربردی است که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش تمام هواداران لیگ دسته یک فوتبال کشور در سال 1397 که برای تماشای مسابقات فوتبال تیم محبوب خود در ورزشگاه حضور یافتند؛ بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه نامحدود 303 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه اخلاق حرفه ای عیدی و همکاران (1395)، پرسشنامه اخلاق شهروندی محقق ساخته و پرسشنامه مسئولیت اجتماعی بخشنده (1391) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون سوبل و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین اخلاق حرفه ایی و مؤلفه های آن و مسئولیت اجتماعی و مؤلفه های آن با اخلاق مدنی شهروندی هواداران رابطه معنادار وجود دارد. در نهایت مدل پژوهش حاکی از برازش مدل و الگوی مطلوب بین متغیرهای پژوهش بود. با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد که مسئولیت اجتماعی باشگاه می تواند به عنوان متغیر میانجی بین اخلاق حرفه ای مدیران و اخلاق مدنی هواداران عمل نماید و اخلاق حرفه ای از این طریق اثرات خود را بر اخلاق مدنی شهروندی هواداران نمایان سازد.
۱۵.

Sport behind Public Diplomacy; Functional Components of Sport Diplomacy in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۹۳
The purpose of this study is to identify the role of sport as a soft power for Iran to facilitate its diplomatic relations after the nuclear deal. The research method used in this study is mixed (qualitative and quantitative): in the qualitative part of the analysis, the study sample was selected via Snowball sampling based on partricipants’ expertise in the sport diplomacy of Iran after two rounds of Fuzzy Delphi Method (FDM) exploratory factor analysis. Seven components of political currents, cultural exchange, peacemaking, national unity, economic development, transformation, communication, and religious currents were extracted. After identifying the study’s research variables in a structural-interpretive modeling, the relationship between variables was examined through a structural equation modeling test. The results of the structural equation model indicated that political currents, cultural exchange, transformation and communication had a direct and significant effect on national unity. The relationship between political and peacebuilding was not confirmed, but national unity and excellence in peace diplomacy had a direct and significant impact on the economic development of societies.
۱۶.

رابطه بین ناهنجاری های جسمی و آسیب های حرکتی در دانش آموزان پسر دوره ابتدایی

تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۳۴۵
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین ناهنجاری های جسمی (پشت کج، پشت گود و پشت گرد، کف پای صاف، پای ضربدری، پای پرانتزی) و آسیب های حرکتی (شکستگی، در رفتگی، پیچ خوردگی، کشیدگی، زخم و جراحت و کمر درد) در دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی می باشد. این تحقیق که از نوع علی و پس از وقوع است، به صورت میدانی به تجزیه و تحلیل نتایج می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل: کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان دلفان در سال تحصیلی 97 96 می باشد. نمونه تحقیق که با روش تصادفی خوشه ای انتخاب شده است، شامل: 400 نفر از دانش آموزان پسر (200 نفر دوره اول و 200 نفر دوره دوم) شهرستان دلفان در سال 97 96می باشد.اطلاعات مورد نیاز توسط مصاحبه آسیب های حرکتی، شامل 7 سئوال و معاینه ناهنجاری جسمی توسط تست نیویورک جمع آوری گردیده است. پس از استخراج نتایج براساس نتایج آزمون مجذور خی رابطه معنی داری بین پای پرانتزی و شکستگی استخوان، پشت گود و مجموع آسیب های حرکتی، مجموع ناهنجاری های جسمی و شکستگی استخوان، پشت گرد و پیچ خوردگی مفصل، پای ضربدری و پیچ خوردگی مفصل مشاهده گردید.5/80 درصد از دانش آموزان دارای ناهنجاری جسمی بودند که بیشترین ناهنجاری در اندام فوقانی مربوط به عارضه پشت گود با 3/33 درصد و در اندام تحتانی عارضه کف پای صاف با 30 درصد بوده است8/74 درصد از دانش آموزان تاکنون در فعالیت های حرکتی دچار آسیب دیدگی شده بودند که شایع ترین آسیب جراحت و زخم موضعی با 5/36 درصد و نادرترین آن کشیدگی و پارگی عضله با 8/5 درصد بوده است.
۱۷.

تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان با نفش میانجی تعهد مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۱۰
هدف از این تحقیق تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان با نفش میانجی تعهد مشتری بود. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل همه مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان می باشد. نمونه اماری 390 نفر بر اساس جدول مورگان براورد شد. ابزار استفاده شده در پژوهش حاضر پرسشنامه سنجش کیفیت ادراک شده خدمات سروکوال که توسط پاراسورامان و همکارانش (1988)و پرسشنامه رفتار شهروندی مشتری گروت ( (2005و پرسشنامه سنجش تعهد مشتری بیتسون و همکاران (2006) برای ارزیابی متغیرهای تحقیق بود که روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه ها به تأیید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی در حوزه ی رفتار سازمانی رسید. برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از روش ضریب همبستگی و روش بوت استراپ و معادلات ساختاری و نرم افزارهای pls, Spss استفاده شد. نتایج نقش تعهد مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان به عنوان نقش میانجی جزئی مورد تأیید قرار گرفت.
۱۸.

طراحی مدل معادلات ساختاری اعتماد بین فردی و رفتار سیاسی با اثربخشی کارکنان ادارات ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۷
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل معادلات ساختاری اعتماد بین فردی و رفتار سیاسی با اثربخشی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های همدان و کرمانشاه بود. روش تحقیق، پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان که تعداد آنها 168 نفر بود. نمونه پژوهش کل شمار بود که در نهایت 152 پرسشنامه بازگشت داده شد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه اعتماد بین فردی کوک و وال (1980)، پرسشنامه رفتار سیاسی دوبرین (1987) و پرسشنامه اثربخشی مقیمی (1388) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی تأیید گردید. پایایی پرسشنامه های تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های اعتماد بین فردی، رفتار سیاسی و اثربخشی به ترتیب (80/0، 79/0 و 83/0) به دست آمد. از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. میزان شاخص های93/0=GFI، 91/0=AGFI، 95/0=NFI، 97/0=CFI و 033/0= RMSEAنشان دهنده برازش مدل ساختاری بودند. نتایج نشان داد، مؤلقه رفتار سیاسی با ضریب بتای (47/0) پیش بینی کننده قوی تری نسبت به اعتماد بین فردی با ضریب بتای (39/0) برای اثربخشی است. یعنی اعتماد بین فردی و رفتار سیاسی در محیط کار منجر به اثربخشی بیشتر در کارکنان می شوند.
۱۹.

ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران 1(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خلاقیت یادگیری کارکنان سازمان دانش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۴۴۵
هدف از این تحقیق ارائه مدل موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت و یادگیری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان ستادی سازمان تشکیل دادند که 160 نفر آنها بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساختة عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بود. پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 90/0 به دست آمد و روایی آن مورد تأیید استادان مدیریت ورزشی کشور قرار گرفت. نتایج نشان داد تمامی هفت عامل موفقیت مدیریت دانش تأثیر مثبتی بر خلاقیت و یادگیری سازمانی دارند؛ اما هنگامی که تعامل و ارتباط عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با یکدیگر، و تأثیر توأم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته بررسی شد، تنها دو عامل راهبرد ها و سیاست های دانش محور و مدیریت منابع انسانی سبب افزایش توأم خلاقیت و یادگیری سازمانی شدند. پس به طور کلی می توان نتیجه گرفت که با تقویت و گسترش عوامل مرتبط با مدیریت دانش می توان زمینه تقویت خلاقیت و یادگیری سازمانی را در وزارت ورزش و جوانان فراهم کرد.
۲۰.

تحلیل وضعیت کتب درس مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393 از نظر ساختار، محتوا و صوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار دانشگاه های ایران کتب درسی مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی محتوا و صوری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۹۱۴
هدف کلی از تحقیق حاضر تحلیل وضعیت کتب درس مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393 از نظر ساختار، محتوا و صوری بود. روش تحقیق در این پژوهش از نظر استراتژی ترکیبی (توصیفی و کیفی)، از نظر مسیر اجرا تحلیل محتوا و مصاحبه، از نظر جمع آوری اطلاعات، اسنادی و از نظر رویکرد زمانی، حال نگر می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دو بخش بود که بخش اول شامل کلیه اساتید دانشگاه و دانشجویان رتبه اول تا سوم مقطع دکترا رشته مدیریت ورزشی بود و بخش دوم شامل 18 کتاب مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی منتشر شده تا پایان پاییز 1393 بود که نمونه آماری برابر جامعه آماری بود. ابزار جمع آوری اطلاعات را برگه کدگذاری شده محقق ساخته دو بخشی شامل مشخصات عمومی کتاب و مقوله ها یا واحدهای تحلیل تشکیل داد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، جداول فراوانی و درصد و آمار استنباطی و تی تک نمونه ای بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت. با توجه به یافته های حاصل از مطالعه وضعیت کتب مدیریت و طرز اجرای مسابقات از دیدگاه اساتید و دانشجویان از بعد محتوایی مناسب نیست ولی از بعد ساختاری و صوری مناسب است. به هر حال، کتاب درسی خصوصیات و ویژگی های متنوع و ابعاد گوناگونی دارد. داوری درباره آن مستلزم ارزیابی همه جانبه و نقد و بررسی کتاب از جنبه های گوناگون، از جمله محتوایی، زبانی، ساختاری و شکل ظاهری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان