مهرداد محرم زاده

مهرداد محرم زاده

مدرک تحصیلی: استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
۱.

تدوین الگوی کارآمدی برنامه آموزشی مجازی درس تربیت بدنی در مدارس (مطالعه موردی: همه گیری کووید-19)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۷
پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی کارآمدی برنامه آموزشی مجازی درس تربیت بدنی در مدارس اجرا شده است. روش پژوهش به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بود. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش گلیزر (1992) انجام گرفت. مشارکت کنندگان پژوهش را 14 نفر از معلمان تربیت بدنی کشور تشکیل داده و نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. بعد از کدگذاری مرحله به مرحله، تعداد 99 کد نهایی به دست آمد؛ که در 21 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی الزامات مدیریتی، الزامات نگرشی، الزامات حمایتی، الزامات فرآیند تدریس مجازی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن الزامات مدیریتی ( برنامه ریزی، خلاقیت، انگیزش، نظارت، بازخورد، ارزشیابی)، الزامات نگرشی ( نگرش جامعه، نگرش خانواده ها، نگرش دانش آموزان)، الزامات حمایتی ( حمایت معلمان، حمایت مدارس، حمایت خانواده ها، حمایت آموزش و پرورش، حمایت کارشناسان و سرگروه ها) و الزامات فرآیند تدریس مجازی ( آموزش های مجازی، ابزارهای آموزش مجازی، فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب در منزل، مسابقات مجازی ورزشی، مدیریت کلاس مجازی، اصول تدریس مجازی، طرح های ورزشی) می توان الگوی کارآمدی برای برنامه آموزش مجازی درس تربیت بدنی مدارس در شرایط بحرانی مانند همه گیری کووید 19 تدوین کرد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان الگویی برای تدوین کارآمد برنامه آموزشی مجازی درس تربیت بدنی مدارس باشد.
۲.

راهکارهای جذب اسپانسرها در والیبال حرفه ای ایران مطالعه موردی باشگاه راهیاب ملل مریوان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۸
حمایت مالی ورزشی از شیوه های مهم سرمایه گذاری در ورزش و از محورهای اصلی بازاریابی ورزشی است که در سایه آن رویدادها سازماندهی شده و مورد حمایت قرار می گیرند. تحقیق حاضر در راستای بررسی راهکارهای جذب اسپانسرها در والیبال حرفه ای ایران (مطالعه موردی باشگاه راهیاب ملل مریوان) انجام شد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع پیمایشی بود، جامعه آماری شامل تمامی مدیران ورزشی متخصص، مدیران باشگاه ورزشی راهیاب ملل مریوان و مدیران اسپانسرهای باشگاه راهیاب ملل مریوان بودند با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش کل شمار استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان داد که شاخص ساختاری- مدیریتی، شاخص شرایط تبلیغاتی، شاخص بسترسازی حرفه ای در جذب اسپانسرها در والیبال حرفه ای موثر هستند نتایج آماری کای دو نشان داد شاخص ساختاری- مدیریتی (39/33) با سطح معنی داری آن 004/0، شاخص شرایط تبلیغاتی 82/35 با سطح معنی داری آن 001/0 در جذب اسپانسرها برای والیبال حرفه ای اثرگذار هستند. از یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که موانع راهکارهای جذب اسپانسر ریشه در ساختار اقتصادی کشور، برخی مشکلات حقوقی و قانونی، مالکیت دولتی باشگاه ها، ساختار و نیروی انسانی دارد.
۳.

سناریوهای راهبردی باشگاه فرهنگی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۳
امروزه ورزش رقابتی در باشگاه های حرفه ای شکل نهادی فرآیند ارتقابخشی سرمایه اجتماعی جامعه باشد. مطالعه حاضر با هدف کشف آینده پیش روی باشگاه سپاهان و تدوین سناریوهای آن برای 20 سال آینده و ارائه راهبرد انجام گردیده است. در پژوهش حاضر روش آینده نگاری با رویکرد سناریونویسی بر اساس روش منطق شهودی به کار گرفته شد. برای طراحی سناریوها از روش تحلیل روندها و عدم قطعیت ها استفاده گردید. ابتدا، محدودهٔ پروژه مشخص، سپس عوامل اصلی توسعه و نقاط کور با بازخورد 360 درجه شناسایی گردید. دو عدم قطعیت کلیدی به عنوان پایه طراحی سناریوها تدوین شد. در گام بعد تعریف تفصیلی و کامل چهار سناریو ممکن صورت پذیرفت. سپس یک راهبردهای کلی بر اساس سناریوها ارائه گردید و گام آخر شامل پایش و کنترل راهبردها انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر شامل 20 نفر از ذ ی نفعان داخلی و خارجی باشگاه سپاهان بودند که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با مصاحبه و پرسش نامه باز صورت گرفت. بر اساس یافته ها، تحلیل 26 عامل اصلی به دست آمده درنهایت منجر به تولید دو عدم قطعیت کلیدی «تخصیص منابع مالی پایدار» و «تأکید بر مسئولیت اجتماعی پایدار باشگاه در جامعه» شد. به طورکلی در ساخت آینده مطلوب باشگاه سپاهان راهبردهایی با مؤلفه های تخصیص منابع مالی، مدیریت یکپارچه، جایگاه اجتماعی، تخصص گرایی، برجسته سازی و الگوسازی و پرداختن رسانه ها برای ساخت آینده باشگاه در نظر گرفته شود.
۴.

شناسایی پیامدهای پاندمی کرونا در ورزشکاران دختر کودک و نوجوان بر اساس تجربه زیسته والدین و دختران ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲
هدف: پاندمی کرونا سبب مختل شدن بسیاری از فعالیت های ورزشی روزمره افراد شده است؛ و اثرات مخربی را بر ورزشکاران به خصوص دختران ورزشکار کودک و نوجوان پدید آورد. شناسایی پیامدهای منفی این معضل و ارائه راهکارهای کاربردی با استفاده از تجربیات زیسته افراد مرتبط با موضوع هدف پژوهش حاضر بود. روش: این پژوهش کیفی، کاربردی است و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی به شیوه کلایزی در سال 1400 انجام شد. جامعه آماری شامل افراد مرتبط با موضوع؛ والدین (مربیان ورزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه) و دختران ورزشکار کودک و نوجوان بودند که با موضوع پژوهش ارتباط مستقیمی داشتند. روش نمونه گیری هدفمند و تا زمانی که از مصاحبه ها امکان استخراج مفاهیم کاملا غیرتکراری وجود داشت؛ 18 مصاحبه به صورت نیمه ساختاریافته در محیط طبیعی و در استان مازندران انجام شد. یافته: با تحلیل اطلاعات پژوهش؛ پیامدهای منفی کرونا بر دختران ورزشکار را 61 مفهوم اولیه و 4 مضمون فرعی؛ تاثیرات روانی، اجتماعی و ارتباطی، جسمانی و فراغتی و تفریحی تشکیل می دهد. نتیجه گیری: با درنظر گرفتن پیامدهای منفی حاصل از پژوهش ضروری است با راهکارهای مقابله با آن نظیر؛ برقراری رابطه عاطفی و عمیق تر بین والدین و دختران ورزشکار، ایجاد محیط آرام و به دور از خشونت در منزل، افزایش حمایت اجتماعی توسط بزرگترها، ارزیابی مستمر از وضعیت روانی و جسمانی دختران ورزشکار، ایجاد فضایی شاد در منزل، توجه والدین به ساعت خواب دختران ورزشکار، توجه به تغییرات رفتارهای فردی، تقویت مهارت های ارتباطی، نظارت والدین بر استفاده از شبکه های اجتماعی توسط ورزشکاران دختر و انجام بازی های ذهنی و حرکتی در منزل با پیامدهای منفی کرونا بر دختران ورزشکار مقابله شود.
۵.

طراحی مدل اینرسی سازمانی براساس توانمندسازی کارکنان در ادارات کل ورزش و جوانان شمالغرب کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۲
هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل اینرسی سازمانی بر اساس توانمندسازی کارکنان در ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور می باشد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور (372 نفر) بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی – مورگان 181 نفر انتخاب گردید. و برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای نسبی استفاده شده است. روش پژوهش کمی و از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است، و ابزار اندازه گیری: پرسشنامه اینرسی سازمانی استفی هاگ (2014) و توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995) می باشد. روایی پرسش نامه ها با نظر 10 نفر از اساتید متخصص مدیریت ورزشی تایید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای اینرسی سازمانی 89/0 و توانمند سازی کارکنان 93/0 به دست آمد. به دلیل غیر نرمال بودن داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها به کمک مدل سازی معادلات ساختاری و براساس نرم افزار PLS انجام شده است. نتایج نشان داد که توانمندسازی کارکنان بر اینرسی سازمانی)363/4 t-value= ؛ 76/0- = ضریب مسیر (تاثیر معنی دار و منفی دارد و شاخص کلی برازش مدل GOF برابر با 736/0 و در حد قوی است. اگر مدیران سازمان های ورزشی به دنبال کاهش اینرسی سازمانی هستند باید در جهت توانمندسازی کارکنان گام بر دارند .
۶.

ارتباط بازاریابی رسانه های اجتماعی با رضایت مشتریان مراکز تفریحی ورزشی

تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۶۸
مطالعه حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. برای جمع آوری داده های پژوهش حاضر از دو پرسش نامه محقق ساخته بازاریابی رسانه های اجتماعی با 15 سؤال که شامل 5 مؤلفه و رضایت مشتریان با 3 سؤال استفاده شد. به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 393 پرسش نامه برای گردآوری داده ها، بین مشتریان مجموعه های تفریحی ورزشی شهر همدان به صورت آنلاین و فیزیکی توزیع گردید. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در سطح آلفای 05/0 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های مطالعه حاضر بیانگر این است که تمامی مؤلفه های بازاریابی رسانه های اجتماعی، پیش بین معناداری برای رضایت مشتریان بودند. از بین مؤلفه های بازاریابی رسانه های اجتماعی، مؤلفه سرگرمی بیشترین (26/0) و تعامل اجتماعی (16/0) کمترین پیش بین را برای رضایت مشتریان تبیین نمودند. با توجه به یافته های این مطالعه، ضروری است که هنگام استفاده از رسانه های اجتماعی به عنوان بستری برای بازاریابی بر مؤلفه هایی که باعث جلب توجه مشتریان می شود بیشتر تأکید شود. در این میان با بهره بردن از مدل بازاریابی رسانه های اجتماعی می توان توجه مشتریان را بیشتر جلب کرد تا از بازاریابی انجام گرفته، رضایت داشته باشد.
۷.

بررسی قابلیت شبکه سازی باشگاه های ورزشی استان اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
هدف اصلی این مطالعه بررسی قابلیت شبکه سازی باشگاه های ورزشی استان اردبیل بود که در راستای بهره مندی باشگاه ها و توسعه ورزش بانوان از فرصت شبکه سازی انجام شد. روش پژوهش توصیفی و بر اساس هدف کاربردی می باشد که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری کارکنان باشگاه های ورزشی استان اردبیل به تعداد 200 نفر  است و بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه (120 نفر n=) برآورد شد. روش گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه شبکه سازی کسب و کار  محقق ساخته انجام شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است و برای آزمون فرضیه ها از آزمون تی تک نمونه ای و نرم افزار  20SPSS استفاده شد.  نتایج این تحقیق نشان داد که باشگاه های بانوان استان اردبیل قابلیت شبکه سازی محصول، فرایندها، سیستم اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی به طور معناداری بالاتر از میانگین در نظر گرفته شده می باشد (میانگین برابر 3 و با 95 درصد اطمینان). همچنین شبکه سازی  مدیران، کارکنان و ساختار سازمانی به طور معناداری کمتر از میانگین است. با فرهنگ سازی فعالیت های شبکه ای و تغییر رویکرد مدیران و کارکنان باشگاه های بانوان می توان محصولات جدیدی را در باشگاه های موجود توسعه داد. همچنین با استانداردسازی فرایندها و استفاده از سیستم های جدید اطلاعاتی می توان فرایند شبکه سازی را تسهیل کرد، چرا که باشگاه های موجود به دلیل کوچک بودن به تنهایی نمی توانند مسیر توسعه را تجربه کنند.
۸.

تدوین مدل ارتباطی فرهنگ سازمانی و اثر بخشی مدیریت دانش با نقش واسطه ای هوش سازمانی (مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۲۱۰
تحقیق حاضر با هدف تدوین مدل ارتباطی فرهنگ سازمانی و اثر بخشی مدیریت دانش با نقش واسطه ای هوش سازمانی(مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی استان آذربایجانشرقی) انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی در سال 1398 1397 که تعداد آن تقریبا1312 نفر(635 نفر زن و 677 نفر مرد) می باشد، تشکیل می دادند. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 302 نفر تعیین گردید که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از شهرستان های مختلف استان تعیین شد. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامرون و کوین(2006)، پرسشنامه مدیریت دانش رنجبر(1388) و پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت(2003) استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی، تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی، اثربخشی مدیریت دانش و هوش سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و هوش سازمانی نقش واسطه گری را بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیریت دانش ایفا می نماید. بر اساس یافته های پژوهش برای موفقیت بیشتر دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی در آموزش و پرورش، باید به فاکتورهای فرهنگ سازمانی، اثر بخشی مدیریت دانش و هوش سازمانی و مدل ارتباطی آنها توجه بیشتری شود.
۹.

امکان سنجی طراحی و پیاده سازی نرم افزار بازاریابی در رویدادهای ورزشی شهر اردبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۱
این پژوهش با هدف امکان سنجی طراحی و پیاده سازی نرم افزار بازاریابی در رویدادهای ورزشی انجام شده است تا از نظر مالی، فنی، انسانی، قانونی، عملیاتی و زمانی بررسی شود.پژوهش حاضر توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی بوده که برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه امکان سنجی که با چهل گویه در شش بعد مالی، فنی، انسانی، قانونی، عملیاتی و زمانی تهیه شد. میزان پایایی آن به بوسیله آزمون آلفای کرونباخ وروایی محتوایی پرسشنامه توسط 5 نفر از اساتید حوزه مدیریت ورزشی بررسی(با استفاده از شاخص CVIوCVR) و مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق 270 نفر از مدیران و کارشناسان ورزشی و طراحان نرم افزار شهر اردبیل را شامل می شوند که نمونه گیری در آن به صورت تصادفی طبقه ای صورت گرفته وحجم نمونه با توجه به فرمول کوکران154 نفر برآورد و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان دادکه که از نظر بعد انسانی امکان اجرای نرم افزار بازاریابی در رویدادهای ورزشی استان اردبیل تایید می شود ولی از نظر بعد فنی، قانونی، مالی، عملیاتی و زمانی امکان اجرای نرم افزار بازاریابی در رویدادهای ورزشی استان اردبیل تایید نمی گردد. با توجه به نتایج بدست آمده طراحی و پیاده سازی نرم افزاربازاریابی رویدادهای ورزشی در استان اردبیل مثبت ارزیابی نمی شود و قبل از اقدام به چنین طراحی حتما بایستی موانع احتمالی و راههای بررسی آن مورد توجه قرار گیرد.
۱۰.

تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان مراجعه کننده به اماکن ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۷۶
در سال های اخیر نیاز به تغییر جهت از نگرش مبادله ای به ارتباطی در مدیریت ارتباط با مشتری بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش، مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان مراجعه کننده به اماکن ورزشی استان آذربایجان شرقی می باشد. پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی می باشد و جمع آوری اطلاعات به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر افراد مراجعه کننده به اماکن و مراکز تفریحی – ورزشی استان آذربایجان شرقی در سال 97 بودند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد محمودی و همکاران (1395)؛ علوی شاد (1387) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها را با نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون t و ضرایب مسیر (b) نشان داد. یافته های پژوهش نشان داد؛ ارتباط مستقیم و معنا داری بین مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری (درک و تفکیک مشتری، ارتباط متقابل با مشتری، جذب و حفظ مشتری، توسعه روابط) با رضایت مندی در سطح معنا دار 001/0 وجود دارد (61/0  b = 700/16t=)، همچنین تأثیر مثبت و میانجی گری رضایت مندی بر وفاداری مشتریان تأیید شد (78/0 b =). ازاین رو تغییر فضای تجاری و تحول بازاریابی از طریق مدیریت ارتباط با مشتری به منظور افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان اماکن ورزشی امری ضروری است، بنابراین ارایه خدمات با دقت و توجه به نیازها و علایق مشتری مهم ترین عوامل جذب و حفظ مشتری در اماکن می باشد.
۱۱.

طراحی و تبیین مدل مدیریت توسعه گردشگری ورزشی در آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
هدف از پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل مدیریت توسعه گردشگری ورزشی در آذربایجان شرقی می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش شناسی، از نوع آمیخته می باشد که در فاز کیفی تحقیق از تحلیل تماتیک و رویکرد سیستماتیک نظریه داده بنیاد و در فاز کمی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که با در نظر گرفتن اصول علمی طراحی شده و روایی و پایایی آن با دقت تأیید گردید . روش نمونه گیری در بخش کمی به صورت در دسترس بود که تعداد 235 پرسشنامه در بین متخصصین مدیریت ورزشی توزیع و به روش تحلیل عاملی و مدل سازی معادله ساختاری جهت ساخت مدل و آزمون فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نگاه صاحب نظران سه گروه، عوامل بازدارنده با میانگین 15/2 بالاترین رتبه و عوامل جلب کننده با میانگین 78/1 کمترین رتبه را در بین عوامل تاثیرگذار بر توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی به خود اختصاص داده اند. از نگاه صاحب نظران سه گروه، 6 عامل به عنوان عوامل جلب کننده توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی شناسایی شد که مقدار عامل اول یعنی عامل اطلاع رسانی و تبلیغاتی با مقدار 150/60% درصد واریانس می باشد که این عامل اصلی ترین و مهم ترین عامل در بین عوامل جلب کننده توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی می باشد. شاخص های اصلی برازش مربوط به مدل های مختلف، همگی نشان داد که مدل ها از برازش مناسبی برخوردار هستند و براساس روابط شناسایی شده میان متغیرها، در نهایت الگوی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی طراحی گردید.
۱۲.

رابطه بین کیفیت خدمات و نیات رفتاری با نقش میانجی ارزش درک شده و اعتماد در تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۵
هدف از مطالعه حاضر ارتباط بین کیفیت خدمات و نیات رفتاری با نقش میانجی ارزش درک شده و اعتماد در تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران بود. این مطالعه از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل می دادند. با توجه به این که حجم جامعه آماری نامحدود بود از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی استفاده شد و در مجموع 944 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در رابطه با متغیرهای تحقیق نظرسنجی شد. داده های حاصله توسط آزمون مدل سازی معادله ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد (i) کیفیت خدمات، ارزش درک شده و اعتماد اثر مستقیم و مثبتی بر روی نیت رفتاری دارند، (ii) کیفیت خدمات اثر مستقیم و مثبتی بر روی اعتماد و ارزش درک شده دارد، (iii) ارزش درک شده اثر مستقیم و مثبتی بر روی اعتماد دارد و در نهایت (iv) اثر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری تماشاگران به واسطه ارزش درک شده و اعتماد مستقیم و مثبت بود. این مطالعه به درک بهتر تأثیر نسبی کیفیت خدمات، ارزش درک شده و اعتماد بر نیات رفتاری تماشاگران کمک می کند. علاوه براین، این مطالعه بینش مربوط به تحقیقات علمی قبلی در زمینه متغیرهای مذکور را بهم مرتبط می سازد.
۱۳.

تدوین و اولویت بندی راهبردهای ورزش دانشگاه محقق اردبیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
هدف این پژوهش، تدوین و اولویت بندی راهبردهای ورزش دانشگاه محقق اردبیلی بود. این پژوهش ازنوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان مدیریت تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی بود. نمونه پژوهش به صورت تمام شمار و برابر با جامعه آماری بود. برای گردآوری داده ها، اسناد و مدارک بالادستی و ادبیات پژوهش بررسی شدند، به بررسی نظرهای خبرگان پرداخته شد و همچنین، از پرسش نامه عوامل محیط درونی و بیرونی اثرگذار بر عملکرد دفتر مدیریت تربیت بدنی دانشگاه استفاده شد. برای ارزیابی عوامل درونی و بیرونی از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، برای تحلیل محیطی از ماتریس سوات و برای تدوین راهبردها از ماتریس تاوس استفاده شد. نتایج نشان داد که موقعیت راهبردی در موقعیت محافظه کارانه قرار دارد. نتایج تحلیل ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی برای اولویت بندی راهبردها نشان داد که توسعه برنامه های ورزش همگانی، توسعه ورزش تربیتی و توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی، به ترتیب سه راهبرد اول مدیریت تربیت بدنی دانشگاه هستند. با توجه به یافته های پژوهش می توان اذعان کرد که مدیریت تربیت بدنی با تکیه بر راهبردهای ضعف-فرصت خواهد توانست به اهداف متعالی خود دست یابد.
۱۴.

تحلیل عاملی تأییدی پرسش نامه تجربه مشتری در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل عاملی تأییدی انعطاف پذیری پیگیری تجربه مشتری

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۴۴۲
سازمان ها به منظور بهبود کیفیت خدمات و افزایش قدرت رقابتی، با شناسایی عوامل تجربه مشتری قادر خواهند بود تا در هر بار تعامل مشتری با سازمان، تجربه ارزشمندی را ایجاد نمایند و با مدیریت این تجربه، محصول یا خدمت بهتری را ارائه کنند. هدف از مطالعه حاضر، تحلیل عاملی تأییدی پرسش نامه تجربه مشتری در ورزشمی باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 466 نفر از بازیکنان فوتبال حاضر در باشگاه های لیگ برتر بود که براساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 236 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق پرسش نامه تجربه مشتری سندرسون و لیان (2011) بود،. روایی صوری و محتواییپرسش نامه توسط متخصصین تأیید و ثباتدرونی کلی پرسش نامهدر یک مطالعه راهنما 88/0α=به دست آمد. نتایج نشان می دهد که درمجموع هفت عامل انعطاف پذیری با ضریب آلفای (92/0)، دانش با ضریب (87/0)، تماس شخصی با ضریب (89/0)، درک نیازهای مشتری با ضریب (86/0)، پیگیری امور با ضریب (88/0)، تحقق وعده ها با ضریب (87/0) و پاسخ گویی با ضریب (85/0) می توانند 5/87 درصد از واریانس کل تجربه مشتری را تبیین نمایند. مدیران باشگاه ها نیز از طریق شناسایی عوامل مؤثر بر تجربه بازیکنان خود می توانند به ایجاد تجارب سودمند بپردازند و وفادارسازی را همراه با ارزش آفرینی در ورزشکاران تثبیت نمایند.
۱۵.

تأثیر متغیر میانجی تجربه مشتری بر رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران با وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت پذیری اجتماعی وفاداری نگرشی وفاداری رفتاری باشگاه ورزشی تجربه مشتری

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۴۱۲
مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در زمینة حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر متغیر میانجی تجربه بر رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران با وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق مشتریان باشگاه های شهر سنندج بودند. به روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای تصادفی ساده 390 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه های تجربه مشتری سندرسون و لیان (2011)، مسئولیت پذیری کارول (2004) و پرسشنامه وفاداری رفتاری گلادن و فانک (2001) و وفاداری نگرشی فینک (2003) به منظور جمع آوری داده ها استفاده شد. پردازش داده ها با استفاده از مدل رگرسیون سلسله مراتبی انجام گرفت. نتایج نشان داد متغیر میانجی تجربه، تأثیر مثبت و معناداری بر رابطه مسئولیت پذیری با وفاداری دارد. بنابراین مدیران از طریق پایبندی به تعهدات اجتماعی می توانند با ایجاد فضایی پر از اعتماد سازمان را به سمت انباشت سرمایه و سوددهی هدایت کنند.
۱۶.

بررسی عوامل تنش زای شغلی و سازمانی کادر فنی تیم های شرکت کننده در شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل تنش زای شغلی عوامل تنش زای سازمانی کادر فنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۴۶۴
هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل تنش زای شغلی و سازمانی کادر فنی تیم های شرکت کننده در شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا در شهر ارومیه است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه و نمونه آماری تحقیق را کادر فنی کلیه تیم های شرکت کننده در این مسابقات تشکیل می دادند (44 نفر). ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه روا و پایای استرس سنج ایوانکویچ و ماتسون در دو بخش؛ پرسشنامه عوامل تنش زای شغلی شامل 16 سؤال (88/0 =α) و پرسشنامه عوامل تنش زای سازمانی شامل 30 سؤال (95/0=α) بود. نتایج آمار توصیفی نشان داد که نقش عوامل تنش زای سازمانی بیشتر از عوامل تنش زای شغلی است. از بین عوامل تنش زای شغلی مؤلفه فشار زمانی و از بین عوامل تنش زای سازمانی مؤلفه نظام توسعه منابع انسانی بیش ترین تأثیر را در ایجاد استرس بر مربیان مورد بررسی داشته است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که دو عامل استرس زای شغلی و سازمانی با یکدیگر دارای رابطه مثبت و معنی دار هستند (01/0 P<). با بررسی نتایج به دست آمده و سطح حرفه ای فعالیت مربیان مورد بررسی در این پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که آزمودنی ها نسبت به عوامل مرتبط با شغل کنترل بیشتری دارند که باعث ایجاد تنیدگی کمتر می شود اما عوامل مرتبط با سازمان کمتر در حیطه کنترل آن ها است، لذا تأثیرگذاری بیشتری در تنیدگی شغلی آن ها دارد. همچنین کاهش عوامل استرس زای سازمانی توسط مسئولین، سرپرستان و رؤسای فدراسیون والیبال جهت کاهش عوامل استرس زای شغلی به دلیل ارتباط این دو عامل پیشنهاد می شود.
۱۷.

تحلیل عوامل مؤثر در میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی شهر ارومیه بر اساس مدل مزیت رقابتی پورتر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مزیت رقابتی رقابت شهر ارومیه رویداد های ورزشی میزبانی مسابقات

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی
تعداد بازدید : ۹۶۴ تعداد دانلود : ۸۳۴
هدف از این مطالعه، تحلیل عوامل مؤثر بر میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی شهر ارومیه براساس مدل مزیت رقابتی پورتر بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری را دانشجویان و دانش آموختگان بخش تربیت بدنی تشکیل می دهند. از میان این افراد 208 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته (با ضریب آلفای کرونباخ 87/0) بود که با 38 سؤال عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی شهر ارومیه در میزبانی رویدادهای ورزشی را ارزیابی می کند. در این تحقیق از روش نمونه گیری غیراحتمالی گلوله برفی و برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی (با چرخش واریمکس) استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار spss در سطح معناداری05/0P≤ تحلیل شدند. نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان داد که 08/78 درصد از مجموع واریانس به وسیله عوامل مستخرج به شرح زیر تبیین شد: عوامل سخت افزاری و منابع پشتیبان (25/23درصد)، عوامل سیاسی - ارتباطی (24/20درصد)، عوامل نرم افزاری (78/16درصد)، منابع و جاذبه های محوری (56/9 درصد) و عوامل اجتماعی (25/8 درصد). هر کدام از این عوامل به تناسب میزان اهمیت و ضعف و قوتی که نسبت به شهرهای رقیب دارد، نیازمند سرمایه گذاری، برنامه ریزی، مدیریت و توجه لازم است.
۱۸.

مقایسه عملکرد و خود پنداره تحصیلی رشته تربیت -بدنی در دو نظام آموزش حضوری و از راه دور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد تحصیلی آموزش از راه دور آموزش حضوری تربیت بدنی خودپنداره تحصیلی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۲۹۷
هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه عملکرد و خودپنداره تحصیلیرشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در دو نظام آموزش حضوری و از راه دور است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی دانشگاه های دولتی شهر اردبیل در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 234 نفر بود. از میان افراد مذکور، 100 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه خودپنداره تحصیلی و چهار پرسشنامه محقق ساخته برای عملکرد تحصیلی استفاده شد. پاسخ ها پس از جمع آوری با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی و به کارگیری نرم افزار spss تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد تحصیلیرشته تربیت بدنی در دروس تخصصی نظری در دو نظام آموزش حضوری و نیمه حضوری تفاوت معنا داری وجود دارد و عملکرد تحصیلیگروه حضوری در دروس نظری نسبت به گروه از راه دور بالاتر است و بین عملکرد تحصیلی در دروس عملی در دو نظام آموزش حضوری و از راه دور تفاوت معناداری وجود ندارد و نمره های گروه از راه دور نسبت به گروه حضوری در دروس عملی بالاتر است. بین سطح خودپنداره تحصیلی و معدل دیپلم متوسطه در دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.
۱۹.

رابطه بین فرهنگ پشتیبان، محرّک خلاقیت، نوآوری و عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۵
از مهم ترین عوامل تسهیل و تقویت خلاقیت و نوآوری در سازمان، ساختار مناسب و تشکیلات متناسب با اهداف مورد نظر است. سازمان ورزش و جوانان به عنوان زیرساختی مهم و حیاتی با عدم توفیقی مشخص در انجام بهینه ماموریت خود در کشور مواجه است. به همین جهت، هدف از پژوهش حاضر، سنجش میزان همبستگی میان فرهنگ پشتیبان، محرک خلاقیت و نوآوری و عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اذربایجان غربی است. جامعه آماری ما، کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان این استان است (72=N). با استفاده از شیوه نمونه گیری تمام شمار، تعداد نمونه برابر با جامعه است. نتایج نشان داد که فرهنگ پشتیبان، محرک خلاقیت و نوآوری، دارای همبستگی مثبت و معناداری با عملکرد است. بنابراین به هرمیزان، ادارات دارای محیط مطلوب و فضای محرک، مستعد و خلاق باشند، عملکرد آنها نیز از منظر رضایت مندی کارکنان، رضایت مندی مشتریان و عملکرد مالی بهبود می یابد.
۲۰.

بررسی ظرفیت های بازاریابی ورزشی به منظور توسعه و ترویج رشته های ورزشی در ایران با تاکید بر هنرهای رزمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هنرهای رزمی ظرفیت های بازاریابی ورزشی توسعه و ترویج رشته های ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۱۵۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۳۲
هدف پ ژوهش حاضر، بررسی ظرفیت های بازاریابی ورزشی به منظور توسعه و ترویج رشته های ورزشی در ایران با تاکید بر هنرهای رزمی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران ارشد رشته های ورزشی از فدراسیون های کاراته، تکواندو و ووشو، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و رسانه های جمعی مرتبط با ورزش کشور تشکیل می دهند که در حدود 77 نفر بودند که به روش نمونه گیری انتخابی برگزیده شدند. پژوهش، از نوع تحلیلی همبستگی بود که برای جمع آوری داده های آن از پرسش نامه محقق ساخته، پس از روایی و پایایی سنجی استفاده شد (79/0═α). برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از آزمون همبستگی پیرسون و همچنین رگرسیون چند متغیره استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش، ارتباط مثبت و معنی داری بین توسعه رشته ورزشی و عوامل سوق دهنده، عوامل جلب کننده، گردشگری ورزشی، حامیان مالی، تبلیغات و رسانه های جمعی و همچنین ارتباط منفی و معنی داری بین توسعه رشته و عوامل یازدارنده وجود دارد. نتایج پژوهش همچنین ضمن شناسایی پتانسیل های بازاریابی ورزشی هنرهای رزمی کشور، سهم هر یک از عوامل بازاریابی ورزشی را در توسعه و ترویج رشته های ورزشی کشور مشخص کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان