مهرداد محرم زاده

مهرداد محرم زاده

مدرک تحصیلی: استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۱ مورد.
۱.

شناسایی ویژگی های رهبران اثربخش در سازمان های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخش رهبران ورزشی سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 384 تعداد دانلود : 960
هدف از پژوهش حاضر شناسایی ویژگی های رهبران اثربخش سازمان های ورزشی می باشد. روش پژوهش کیفی و بر اساس شیوه پدیدارشناسی بود. جامعه آماری پژوهش اساتید هیئت علمی دانشگاه های کشور، دارای سابقه رهبری و مدیریت در سازمان های ورزشی بودند. روایی و پایایی پژوهش از طریق شاخص های اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری تأیید شد. بعد از کدگذاری مرحله به مرحله بر اساس روش پدیدارشناسی، تعداد 77 زیر مضمون به دست آمد که در 9 مضمون قدرت رهبر، شخصیت رهبر، دیدگاه های رهبر، رفتار رهبر، ارتباطات رهبر، اخلاق رهبر، مهارت های رهبر، دیدگاه اعضا نسبت به رهبر، اقدامات رهبر، به عنوان ویژگی های رهبران اثربخش سازمان های ورزشی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی های رهبران اثربخش در سازمان های ورزشی قدرت (قدرت کاریزماتیک، قدرت تخصص و غیره)، شخصیت (اعتمادبه نفس، داشتن چشم انداز و..) دیدگاه های رهبر (اعتقاد به تغیر، دیدگاه آرمان گرایانه و غیره) رفتار رهبر (زبان بدن مناسب، رفتارهای فرانقشی و غیره) ارتباطات رهبر (روابط حسنه با زیردستان و..) اخلاق رهبر (عدل و مهربانی و غیره) مهارت های رهبر (مهارت های ادراکی، انسانی، فنی و غیره) دیدگاه اعضا نسبت به رهبر (مورد قبول بودن و همیاری اعضا و غیره) اقدامات رهبر (برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی درست زیر دستان و غیره) است.
۲.

مطالعه عوامل موثر بر بد اخلاقی بازیکنان فوتبال با استفاده از رویکرد داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فوتبال بداخلاقی بازیکنان لیگ برتر داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 120 تعداد دانلود : 122
هدف: ورزش امروزه از مقوله های مهم در هر جامعه ای محسوب می شود و افراد زیادی را تحت تاثیر خود قرار داده است. فوتبال یکی از محبوب ترین رشته های ورزشی و البته یکی از پر برخوردترین رشته ها لحاظ می شود که خصوصا اخلاق و رفتار بازیکنان را نشانه گرفته است. اولین گام برای سامان بخشیدن به این مسئله پیداکردن عوامل موثر بر بداخلاقی در بازیکنان فوتبال می باشد. پژوهش حاضر به منظور مطالعه عوامل موثر بر بداخلاقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال انجام شده است. مواد و روش ها: در این پژوهش از روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد براساس الگوی اشتراوس-کوربین استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را اساتید تربیت بدنی، مربیان فوتبال و دانشجویان تربیت بدنی تشکیل داده اند و با روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه-های نیمه ساختار یافته با 18 نفر از اساتید و صاحب نظران تا حصول اشباع نظری ادامه پیدا کرد. به منظور اطمینان از روایی ابزار از نظرات خبرگان و برای اطمینان از پایایی داده ها از روش بازبینی نخبگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد. یافته ها: پس از طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، نتایج تحلیل داده ها حول الگوی پارادایمی، شش مقوله کلی استخراج شدند که ناظر بر مهم ترین عوامل پیش روی پرخاشگری در بازیکنان در فوتبال می باشند. این عوامل عبارتند از : عوامل مدیریتی، عوامل فردی و روانی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل امکاناتی می باشد. نتیجه : طبق یافته های پژوهش به این نتیجه رسیده شد که عوامل درونی و بیرونی از مهم ترین عوامل و تاثیرگذار بر روند بداخلاقی بازیکنان فوتبال می باشد.
۳.

راهبردهای اخذ میزبانی رویدادهای ورزشی در ایران؛ مطالعه موردی: بازی های نظامیان جهان (سیزم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: میزبانی تحلیل SWOT سیزم استراتژی راهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 609 تعداد دانلود : 164
هدف تحقیق حاضر شناسایی نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای اخذ میزبانی بازی های جهانی سیزم در ایران بود. روش تحقیق توصیفی است و به شکل کتابخانه ای - میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران عالی، میانی و پایه وزارت ورزش و جوانان، ستاد کل نیروهای مسلح، کمیته ملی المپیک، فدراسیون های ورزشی، ورزشکاران و متخصصین صاحب نظر در حوزه ورزش های نظامیان بود. نمونه به صورت تصادفی و از بین جامعه انتخاب شد. به منظور تدوین راهبردهای اخذ میزبانی بازی-های سیزم در ایران از ماتریس SWOT استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که شرایط اخذ میزبانی بازی های جهانی سیزم در جمهوری اسلامی ایران از لحاظ موقعیت استراتژیک در منطقه WO(محافظه کارانه) قرار دارد. منطقه راهبردی WO یا استراتژی محافظه کارانه موقعیتی در بین چهار منطقه راهبردی می باشد که سازمان در آن با فرصت های خارجی و ضعف های داخلی مواجهه می باشد و در این شرایط باید از فرصت های خارجی برای از بین بردن ضعف های داخلی استفاده نماید. با توجه به قرارگیری موقعیت راهبردی اخذ میزبانی رویداد سیزم در منطقه WO، به مسئولین ورزش سیزم پیشنهاد می شود از فرصت های پیش رو جهت از بین بردن ضعف های داخلی در زمینه اخذ میزبانی رویداد سیزم استفاده نمایند.
۴.

تجربه زیسته معلمان از اثربخشی آموزش تربیت بدنی در طول بیماری کووید 19

کلید واژه ها: تجربه زیسته اثربخشی آموزش تربیت بدنی کووید- 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 63 تعداد دانلود : 443
وضعیت جدید ناشی از شیوع کرونا شرایط بی سابقه ای را بر سیستم آموزشی کشور تحمیل کرده است و آموزش دروس و از جمله تربیت بدنی بصورت مجازی و غیر حضوری انجام می شود. هدف این مطالعه بررسی تجربه زیسته معلمان از اثربخشی آموزش تربیت بدنی در طول بیماری کرونا می باشد. رویکرد این مطالعه کیفی بوده و استراتژی آن روش پدیدارشناسی می باشد. جامعه آماری آن را کلیه معلمان تربیت بدنی استان اردبیل تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری تعداد 15 مشارکت کننده انتخاب شدند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساخت یافته بود. با استفاده از نرم افزار مکس کیودا کد گذاری باز گردید و داده های جمع آوری شده به اجزای مفهومی کوچک تجزیه شدند. در این مطالعه برای بررسی روایی تحقیق از روش داور بیرونی استفاده شد و دو نفر داور بیرونی تحقیق را زیر نظر داشتند. برای بررسی پایایی با توجه به نظر سیلورمن سه نفر از متخصصین کدگذاری داده ها را انجام داده و نتایج کدگذاری بیش از 80 درصد کدهای باز با هم یکسان بودند. مطابق فرآیند روش شناختی نخست از دل داده های اولیه، تعداد 63 کد باز به دست آمد. در گام بعدی، کدهای ش ناسایی ش ده براساس میزان تشابه م فهومی، دس ته بندی و ترکیب شده و در قالب چهار مؤلفه سیستم آموزش تربیت بدنی در مدارس در دوران کرونا استخراج گردید که به ترتیب اهمیت شامل مؤلفه های فرآیند، خروجی سیستم، ورودی سیستم و بازخورد بودند.
۵.

راهکارهای پیشگیری از جرم مبتنی بر فعالیت دانش آموزان مقطع متوسطه در سایت های شرط بندی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشگیری از جرم دانش آموزان سایت های شرط بندی اوقات فراغت فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 414 تعداد دانلود : 563
زمینه و هدف: استفاده روزافزون از فضای مجازی و محدودیت در برنامه های فراغتی سبب شده است تا برخی افراد در زمان های آزاد خود علی رغم آگاهی از مجرمانه بودن حضور در سایت های شرط بندی، به مشارکت در آن بپردازند و چنانچه این موضوع استمرار یابد، اعتیاد به فعالیت مستمر در سایت های شرط بندی شکل می گیرد که پیامدهای منفی بسیاری به خصوص در گروه دانش آموزی به دنبال دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر؛ راهکارهای پیشگیری از جرم مبتنی بر فعالیت دانش آموزان مقطع متوسطه در سایت های شرط بندی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی می باشد و به روش کیفی با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. افراد مشارکت کننده در پژوهش حاضر را اعضای هیات علمی دانشگاه در گروه روانشناسی، مشاوره و مدیریت ورزشی، دانش آموزان مقطع متوسطه درگیر در فرایند شرط بندی و والدین دانش آموزان، در سال 1402 تشکیل می دادند؛ که نمونه ی 16 نفری از افراد ذکرشده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته با پرسش های باز بود. برای دستیابی عمیق تر به محتوای پژوهش، مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته انجام شد. به منظور معتبرسازی نهایی پژوهش از ملاک های اعتبار و قابلیت اعتماد استفاده شد. یافته ها: با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مشارکت کنندگان در پژوهش، راهکارهای پیشگیری از جرم مبتنی بر فعالیت دانش آموزان مقطع متوسطه در سایت های شرط بندی را 48 مضمون فرعی در قالب 6مضمون اصلی: نقش نیروی انتظامی، نقش خانواده، نقش فرد، نقش گروه همسالان، نقش برنامه های فراغتی و نقش مشاوران تشکیل می دادند. نتیجه گیری: مفاهیم شناسایی شده در این پژوهش، به کاهش فعالیت دانش آموزان در سایت های شرط بندی کمک شایانی می کند و درنهایت سبب پیشگیری از جرایم سایبری متنتج از فضای مجازی می گردد.
۶.

Factors Influencing the Development of Educational and Sport Places in Physical Education Schools(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Design Development of spaces Physical education schools Sports

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 950 تعداد دانلود : 299
Physical education schools play an important role in the physical and mental progress of students as well as having a great impact on the international success of the athletes. Therefore, the architecture and educational sport settings are of high importance. Hence, the present study was carried out with the aim of developing the educational and sport spaces of physical education schools. The current research is phenomenological based on a qualitative method. The research population consisted of academic faculty members of the art and architecture departments, sport management department; experts of constructing and equipping sport places; physical education school principals, teachers, and students. Fifteen participants were selected through a purposeful sampling. The Data collection tool was a semi-structured interview and for the final validation, the validity and reliability criteria were applied. Factors affecting the development of educational and sport places of physical education schools included 68 sub-themes classified under nine main themes: spatial diversity, space function improvement, linkage of the places, light-related factors, color-related factors, design standards, design enhancement, safety factors, and health factors. Therefore, it is essential for relevant managers to take into account the standards of construction and design of physical education schools.
۷.

امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری موجود با محوریت توسعه ارتباطات، علایق ویژه و تنوع بخشی به خدمات گردشگری زمستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امکان سنجی توسعه گرد شگری گردشگری زمستانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 177 تعداد دانلود : 543
هدف ازمقاله حاضر امکان سنجی فرصت های سرمایه گذاری موجود با محوریت توسعه گردشگری با علایق ویژه و تنوع بخشی به خدمات گردشگری زمستانی شهر اردبیل  بود روش تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی و به لحاظ قابلیت اجرا کاربردی بود؛ جامعه آماری این تحقیق را تمامی گردشگران ورزشی و غیرورزشی که در دوره مورد نظر حداقل یک بار به این منطقه سفر کرده اند، و همچنین کارشناسان بخش گردشگری و ورزش در استان اردبیل تشکیل داده است. نمونه ی آماری تحقیق با استفاده از جدول مورگان 380 نفر به دست آمد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است و پرسشنامه به صورت تصادفی بین گردشگران توزیع شده است. روش گردآوری داده های مورد استفاده در پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای میدانی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخت . به منظور تعیین روایی پرسشنامه، از نظرات اساتید و کارشناسان حوزه گردشگری و ورزش بهره گرفته می شود و برای تعیین پایانی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان پایایی پرسشنامه 89/0 به دست آمده است. داده های تحقیق با استفاده از  آزمون های آماری t و فریدمن و همچنین مدل معدلات ساختاری تحلیل شدند نتایج نشان داد که شاخص"نزدیکی به مرزهای آذربایجان، ارمنستان، ترکی ه و قفقاز" دارای بیشترین میانگین(00/4)  و شاخص های " جود تسهیلات اسکان عمومی ارزان قیمت، سطح فرهنگ و آگاهی مردم نواحی مجاور" دارای کمترین میانگین(27/3) می باشند با توجه به میانگین رتبه ها می توان گفت بیشترین تاثیر در شاخص " نزدیکی به مرزهای آذربایجان، ارمنستان، ترکی ه و قفقاز " با میانگین رتبه(58/11) می باشد. نتایج برازش مدل نشان می دهد با توجه به مقدار معناداری (P-Value) تأثیر شاخص های  فرصت های سرمایه گذاری  توسعه گردشگری زمستانی در سطح خطای 05/0 معنادار است.
۸.

The Relationship Transformational Leadership Style with Organizational Culture and Organizational Commitment in Staffs of the Youth and Sports Ministry of Iran

کلید واژه ها: Transformational Leadership Organizational Culture Organizational commitment and the Ministry of Sports and Youth

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 751 تعداد دانلود : 16
The aim of this research was to determine the relationship among transformational leadership style with organizational culture and organizational commitment. The population consists of 745 the employees of the Ministry of Youth and Sports of Iran. The sample size of 256 staffs was determined using stratified random sampling. In order to collect the needed data, three Transformational Leadership, Organizational Culture and Organizational Commitment Questionnaires were used. The validity of these questionnaires was confirmed by foreign and domestic researches. Cronbach's alpha reliability test of transformational leadership, organizational culture and organizational commitment were respectively 0.97, 0.97, and 0.92. In addition, data were analyzed using statistical tests such as descriptive statistics, Kolmogorov Smirnoff, Pearson correlation coefficients using SPSS Software. The findings of this study showed that there was a positive and significant relationship between transformational leadership and organizational culture (p≤0.01, r= 0.80). Besides, there was a positive and significant relationship between transformational leadership and organizational commitment (p≤0.01, r= 0.46), too. Likewise, there was a positive and significant relationship between organizational culture and organizational commitment (p≤0.01, r= 0.57). However, organizational culture is stronger predictor than transformational leadership for organizational commitment. Finally, in accordance with the responses of staffs of the Ministry of Youth and Sports, it can be said that if leaders create an organizational culture in which creativity and satisfaction were high as well as to taking advantage the organizational rewards and job good conditions, employees would be able to stimulate higher levels of organizational commitment.
۹.

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار کاری غیر مولد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی رفتار شهروندی سازمانی رفتار کاری غیرمولد عملکرد کارکنان اداره های ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 93
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی بر بروز رفتارهای مثبت کاری از جمله رفتار شهروندی سازمانی و کاهش رفتارهای مخرب و منفی مانند رفتار کاری غیرمولد در سازمان انجام می گیرد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش از نوع کاربردی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره های ورزش و جوانان استان زنجان تشکیل می دهند که جمعاً 315 نفر هستند. تجزیه وتحلیل 160 پرسشنامه استاندارد از طریق تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. یافته ها: رابطه معکوس و معناداری بین هوش هیجانی و رفتار کاری غیرمولد، رابطه مثبت و معناداری بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی، و رابطه معکوس و معناداری بین رفتار شهروندی سازمانی و رفتار کاری غیرمولد وجود دارد. پیشنهادهای اجرایی: یافته های این پژوهش می تواند در اجرای بهتر و داوطلبانه رفتارهای شهروندی سازمانی و افول رفتارهای غیرمولد و به تبع آن، افزایش بهره وری در سازمان نقش بسزایی داشته باشد. مدیران سازمان ها می توانند ترتیبی اتخاذ نمایند که با افزایش هوش هیجانی کارکنان موجب تقویت رفتار شهروندی سازمانی، حس فداکاری، و تعهد کاری در آنان شوند، و در نتیجه، گرایش کم تری به انجام تخلف در محیط کار شاهد باشند.
۱۰.

الگوی مفهومی شایستگی بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: International Management Competence of Managers Sports Organization Sports Policy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 258 تعداد دانلود : 202
توسعه شایستگی حرفه ای، دیپلماتیک و بین المللی مدیران ورزشی دارای ابعاد، انواع و مراحل مختلفی می باشد که پژوهش حاضر درصدد شناسایی و مدل سازی آن ها می باشد. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی و مطالعه نظامند کتابخانه ای و مصاحبه به شیوه نظام مند و سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش صاحب نظران (اساتید، مدیران و..) و منابع اطلاعاتی (مقالات، اسناد و ..) بود. مشارکت-کنندگان به تعداد قابل کفایت (اشباع نظری) با روش قضاوتی نمونه گیری شد (16 نفر و 47 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی پژوهش براساس تعیین اعتبار علمی و حقوقی منابع اطلاعاتی و روایی محتوایی چارچوب (توسط 3 متخصص) استخراج مفاهیم (رونوشت) صورت گرفت. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری چندمرحله ای با رویکرد تحلیل ماتریسی و سیستمی استفاده شد. چارچوب مفهومی استخراج شده شامل 4 سطح کلی، 16 منظر، 32 بُعد و 126 مؤلفه کلیدی بود. چهار سطح مفهومی مدل شامل؛ 1- عوامل اثرگذار بر شایستگی های بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی 2- انواع شایستگی های بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی 3- توسعه شایستگی های بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی 4- کارکردهای شایستگی بین المللی و دیپلماسی مدیران ورزشی است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که هم شایستگی بین المللی قابلیت و سازگاری اجرایی به مدیران ورزشی را دارد و هم مدیران ورزشی بستر پیاده سازی این رویکرد را دارند. اما تحقق آن نیازمند به کارگیری ظرفیت های درونی و بیرونی سازمان های ورزشی در کنار رفع موانع درونی و بیرونی با استفاده از راهبردها و راهکارهای مناسب است.
۱۱.

پدیدارشناسی عوامل موثر در ناتوانی های یادگیری و کاهش انگیزه دانش آموزان تراجنسیتی در مشارکت فعال درس تربیت بدنی مدارس (با ارائه راهکار)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه مشارکت دانش آموزان تراجنسیت ورزش مدارس ناتوانی های یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 783 تعداد دانلود : 123
دانش آموزان تراجنسیتی به دلیل برخی مشکلات نظیر: نبود یادگیری مناسب و فقدان انگیزه مشارکت در حین درس تربیت بدنی، به نسبت دیگر دانش آموزان امکان حضور فعال در فعالیت های ورزشی را ندارند. هدف پژوهش حاضر شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای کاربردی در زمینه بهبود یادگیری و افزایش انگیزه دانش آموزان تراجنسیتی بود تا شرایط مشارکت فعال دانش آموزان تراجنسیتی در ورزش مدارس فراهم شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و با رویکرد پدیدارشناسی در شیوه کلایزی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان تراجنسیتی، معلمان تربیت بدنی، مدیران مدارس، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در گروه روانشناسی و مدیریت ورزشی در استان مازندران و در سال 1400 تشکیل دادند؛ که 19 نفر از این افراد به عنوان نمونه آماری به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار سنجش مصاحبه نیمه ساختاریافته با پرسش های باز بود و مصاحبه ها تا زمانی که امکان استخراج مفاهیم کاملا غیرتکراری وجود داشت؛ یعنی مصاحبه شماره 19 ادامه یافت. در راستای معتبرسازی نهایی پژوهش از ملاک های اعتبار و قابلیت اعتماد استفاده شد. یافته های عوامل موثر در ناتوانی های یادگیری و کاهش انگیزه مشارکت ورزشی دانش آموزان تراجنسیت را 48 مضمون فرعی در قالب 9 مضمون اصلی؛ روانی، اجتماعی، حمایتی، جسمانی، محیطی، فردی، مقبولیت، وضعیت پوششی و ناهنجاری ها تشکیل می دهند. در بخش ارائه راهکارهای کاربردی نیز 32 مضمون فرعی در قالب 5 مضمون اصلی؛ روانی، حمایتی، فرهنگ سازی، پیشگیرانه و محیطی شناسایی شدند. برخی از راهکارهای پیشنهادی شامل: ایجاد انگیزه در دانش آموزان تراجنسیت به مشارکت در فعالیت های ورزشی با استفاده از ابزارهای تشویقی، آموزش روش های مواجهه با استرس، کمک به شناخت هویت جنسی آنان با استفاده از ابزارهایی نظیر؛ مشاوره و یا عمل تغییر جنسیت، ایجاد فضای رشد و یادگیری مناسب همسان با دیگر دانش آموزان، ایجاد برنامه آموزش عمومی به تمامی دانش آموزان در زمینه آشنایی و نحوه ارتباط با افراد تراجنسیت، شناسایی تراجنسیتی ها از 6-5 سالگی با بررسی های تخصصی توسط خانواده و روانشناسان و ایجاد محیطی ایمن و بهداشتی به منظور انگیزه مشارکت دانش آموزان تراجنسیت در فعالیت های ورزشی می باشد.
۱۲.

Development of Strategic Themes of the Faculty of Sports Sciences(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: College planning progress strategy Sports Science

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 904 تعداد دانلود : 605
The purpose of the research was to develop the strategic themes for sports sciences faculty of Isfahan Islamic Azad University. A mixed approach was used to collect and analyze data. The research tool consisted of an open questionnaire, interviews and strategic council meetings. Theoretical and snowball sampling methods were used to reach the theoretical saturation. For analyzing the collected data, a quantitative section of the strategic position and action assessment matrix and quantitative strategic planning matrix were used and in the qualitative section, a logical inductive method was used. The findings of the research showed that the faculty has four main objectives: maintaining the status quo in the pursuit of missions in accordance with the university's macro policies, developing and expanding processes and services in line with the capacities and needs of the sports community, making a better contribution to the goals and policies of the university and the college's strategic impact on provincial sports, while the college strategy approach was based on an aggressive position based on the status assessment matrix and strategic action.Hence, the brand's excellence in the college was chosen as one of the market leaders as a priority strategy in maintaining the status quo in the competitive market. Managers can use the presently-developed plan to highlight sports goals and provide conditions for achieving the intended outlook.
۱۳.

تدوین الگوی کارآمدی برنامه آموزشی مجازی درس تربیت بدنی در مدارس (مطالعه موردی: همه گیری کووید-19)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی کارآمدی برنامه آموزشی مجازی تربیت بدنی مدارس کووید- 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 542 تعداد دانلود : 681
پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی کارآمدی برنامه آموزشی مجازی درس تربیت بدنی در مدارس اجرا شده است. روش پژوهش به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد بود. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش گلیزر (1992) انجام گرفت. مشارکت کنندگان پژوهش را 14 نفر از معلمان تربیت بدنی کشور تشکیل داده و نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. بعد از کدگذاری مرحله به مرحله، تعداد 99 کد نهایی به دست آمد؛ که در 21 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی الزامات مدیریتی، الزامات نگرشی، الزامات حمایتی، الزامات فرآیند تدریس مجازی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن الزامات مدیریتی ( برنامه ریزی، خلاقیت، انگیزش، نظارت، بازخورد، ارزشیابی)، الزامات نگرشی ( نگرش جامعه، نگرش خانواده ها، نگرش دانش آموزان)، الزامات حمایتی ( حمایت معلمان، حمایت مدارس، حمایت خانواده ها، حمایت آموزش و پرورش، حمایت کارشناسان و سرگروه ها) و الزامات فرآیند تدریس مجازی ( آموزش های مجازی، ابزارهای آموزش مجازی، فعالیت های ورزشی و تغذیه مناسب در منزل، مسابقات مجازی ورزشی، مدیریت کلاس مجازی، اصول تدریس مجازی، طرح های ورزشی) می توان الگوی کارآمدی برای برنامه آموزش مجازی درس تربیت بدنی مدارس در شرایط بحرانی مانند همه گیری کووید 19 تدوین کرد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان الگویی برای تدوین کارآمد برنامه آموزشی مجازی درس تربیت بدنی مدارس باشد.
۱۴.

راهکارهای جذب اسپانسرها در والیبال حرفه ای ایران مطالعه موردی باشگاه راهیاب ملل مریوان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات ساختار مدیریتی والیبال اسپانسر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 506 تعداد دانلود : 684
حمایت مالی ورزشی از شیوه های مهم سرمایه گذاری در ورزش و از محورهای اصلی بازاریابی ورزشی است که در سایه آن رویدادها سازماندهی شده و مورد حمایت قرار می گیرند. تحقیق حاضر در راستای بررسی راهکارهای جذب اسپانسرها در والیبال حرفه ای ایران (مطالعه موردی باشگاه راهیاب ملل مریوان) انجام شد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع پیمایشی بود، جامعه آماری شامل تمامی مدیران ورزشی متخصص، مدیران باشگاه ورزشی راهیاب ملل مریوان و مدیران اسپانسرهای باشگاه راهیاب ملل مریوان بودند با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش کل شمار استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان داد که شاخص ساختاری- مدیریتی، شاخص شرایط تبلیغاتی، شاخص بسترسازی حرفه ای در جذب اسپانسرها در والیبال حرفه ای موثر هستند نتایج آماری کای دو نشان داد شاخص ساختاری- مدیریتی (39/33) با سطح معنی داری آن 004/0، شاخص شرایط تبلیغاتی 82/35 با سطح معنی داری آن 001/0 در جذب اسپانسرها برای والیبال حرفه ای اثرگذار هستند. از یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که موانع راهکارهای جذب اسپانسر ریشه در ساختار اقتصادی کشور، برخی مشکلات حقوقی و قانونی، مالکیت دولتی باشگاه ها، ساختار و نیروی انسانی دارد.
۱۵.

بررسی منابع طبیعی استان اردبیل با رویکرد شناسایی فرصت های مثبت توسعه ورزش های بومی محلی بر اساس فرهنگ و سنت های جامعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توسعه ورزش فرهنگ محلی و بومی سنت های جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 710 تعداد دانلود : 944
هدف از تحقیق حاضر بررسی منابع طبیعی استان اردبیل با رویکرد شناسایی فرصت های مثبت توسعه ورزش های بومی محلی بر اساس فرهنگ و سنت های جامعه بود، این تحقیق از نوع نیمه تجربی و مقطعی و ازنظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل اساتید و نخبگان و متخصصان دانشگاهی، دانشجویان تکمیلات تحصیلی، کارکنان اداره ورزش و جوانان استان اردبیل، هیئت های ورزشی بخصوص حیات ورزش همگانی، گردشگران ورزشی، لیدرها، کارکنان اداره گردشگری و صنایع دستی، کارکنان هتل ها و مسافرخانه ها بودند. نمونه آماری نیز از بین افراد جامعه به صورت تصادفی انتخاب شد برای گردآوری داده ها از پرسش نامه راهکارهای احیا، ترویج و ارتقا ورزش ها و بازی های سنتی و بومی و محلی هنرور و همکاران (1393) استفاده شده است، گویه های این پرسشنامه برابر با 31 گویه بود که با استفاده از روش آلفای کرونباخ میزان پایایی 93/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مدل ساختاری در حد مطلوبی برازش یافته است. میزانχ 2 مقدار پایین و مناسبی است. همچنین شاخص P-VALUE کمتر از مقدار 05/0، شاخص RMSEA برابر 071/0، شاخص GFI برابر 91/0 و شاخص AGFI نیز برابر 84/0 به دست آمد.
۱۶.

سناریوهای راهبردی باشگاه فرهنگی ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده نگاری باشگاه سناریو راهبردی ورزش حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 605 تعداد دانلود : 235
امروزه ورزش رقابتی در باشگاه های حرفه ای شکل نهادی فرآیند ارتقابخشی سرمایه اجتماعی جامعه باشد. مطالعه حاضر با هدف کشف آینده پیش روی باشگاه سپاهان و تدوین سناریوهای آن برای 20 سال آینده و ارائه راهبرد انجام گردیده است. در پژوهش حاضر روش آینده نگاری با رویکرد سناریونویسی بر اساس روش منطق شهودی به کار گرفته شد. برای طراحی سناریوها از روش تحلیل روندها و عدم قطعیت ها استفاده گردید. ابتدا، محدودهٔ پروژه مشخص، سپس عوامل اصلی توسعه و نقاط کور با بازخورد 360 درجه شناسایی گردید. دو عدم قطعیت کلیدی به عنوان پایه طراحی سناریوها تدوین شد. در گام بعد تعریف تفصیلی و کامل چهار سناریو ممکن صورت پذیرفت. سپس یک راهبردهای کلی بر اساس سناریوها ارائه گردید و گام آخر شامل پایش و کنترل راهبردها انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر شامل 20 نفر از ذ ی نفعان داخلی و خارجی باشگاه سپاهان بودند که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با مصاحبه و پرسش نامه باز صورت گرفت. بر اساس یافته ها، تحلیل 26 عامل اصلی به دست آمده درنهایت منجر به تولید دو عدم قطعیت کلیدی «تخصیص منابع مالی پایدار» و «تأکید بر مسئولیت اجتماعی پایدار باشگاه در جامعه» شد. به طورکلی در ساخت آینده مطلوب باشگاه سپاهان راهبردهایی با مؤلفه های تخصیص منابع مالی، مدیریت یکپارچه، جایگاه اجتماعی، تخصص گرایی، برجسته سازی و الگوسازی و پرداختن رسانه ها برای ساخت آینده باشگاه در نظر گرفته شود.
۱۷.

شناسایی پیامدهای پاندمی کرونا در ورزشکاران دختر کودک و نوجوان بر اساس تجربه زیسته والدین و دختران ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجربه زیسته دختران والدین کرونا روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 670 تعداد دانلود : 376
هدف: پاندمی کرونا سبب مختل شدن بسیاری از فعالیت های ورزشی روزمره افراد شده است؛ و اثرات مخربی را بر ورزشکاران به خصوص دختران ورزشکار کودک و نوجوان پدید آورد. شناسایی پیامدهای منفی این معضل و ارائه راهکارهای کاربردی با استفاده از تجربیات زیسته افراد مرتبط با موضوع هدف پژوهش حاضر بود. روش: این پژوهش کیفی، کاربردی است و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی به شیوه کلایزی در سال 1400 انجام شد. جامعه آماری شامل افراد مرتبط با موضوع؛ والدین (مربیان ورزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه) و دختران ورزشکار کودک و نوجوان بودند که با موضوع پژوهش ارتباط مستقیمی داشتند. روش نمونه گیری هدفمند و تا زمانی که از مصاحبه ها امکان استخراج مفاهیم کاملا غیرتکراری وجود داشت؛ 18 مصاحبه به صورت نیمه ساختاریافته در محیط طبیعی و در استان مازندران انجام شد. یافته: با تحلیل اطلاعات پژوهش؛ پیامدهای منفی کرونا بر دختران ورزشکار را 61 مفهوم اولیه و 4 مضمون فرعی؛ تاثیرات روانی، اجتماعی و ارتباطی، جسمانی و فراغتی و تفریحی تشکیل می دهد. نتیجه گیری: با درنظر گرفتن پیامدهای منفی حاصل از پژوهش ضروری است با راهکارهای مقابله با آن نظیر؛ برقراری رابطه عاطفی و عمیق تر بین والدین و دختران ورزشکار، ایجاد محیط آرام و به دور از خشونت در منزل، افزایش حمایت اجتماعی توسط بزرگترها، ارزیابی مستمر از وضعیت روانی و جسمانی دختران ورزشکار، ایجاد فضایی شاد در منزل، توجه والدین به ساعت خواب دختران ورزشکار، توجه به تغییرات رفتارهای فردی، تقویت مهارت های ارتباطی، نظارت والدین بر استفاده از شبکه های اجتماعی توسط ورزشکاران دختر و انجام بازی های ذهنی و حرکتی در منزل با پیامدهای منفی کرونا بر دختران ورزشکار مقابله شود.
۱۸.

تاثیرکیفیت عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایت گردشگران ورزش های زمستانی پیست اسکی آلوارس استان اردبیل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: کیفیت رضایت صنعت گردشگری گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 522 تعداد دانلود : 560
استان اردبیل امروزه تبدیل به یکی از قطب های گردشگری در کشور شده و این مساله بستر سرمایه گذاری را در این شهر فراهم کرده است. از این رو فعالیت ها و برنامه های بازاریابی گردشگری به ویژه عناصر آمیخته بازاریابی در این شهر، امری ضروری و مهم تلقی می شود. پژوهش حاضر با بررسی تاثیر کیفیت عناصر آمیخته بازارایابی بر رضایت گردشگران ورزش های زمستانی پیست اسکی آلوارس استان اردبیل انجام شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی که جامعه آماری آن گردشگرانی با حداقل یک تجربه اسکی در اردبیل بوده، می باشد. در این پژوهش جهت سنجش اعتبار محتوا از نظر اساتید راهنما، مشاور و خبرگان استفاده شده است. پایایی همه متغیرها در دامنه قابل قبول قرار دارد. برای جمع آوری داده لازم جهت آزمون فرضیه های تحقیق از پرسشنامه های عناصر آمیخته بازاریابی در بین گردشگران (110 پرسشنامه) استفاده شده و برای تحلیل توصیفی داده ها، از جداول نمودارها، شاخص های پراکندگی و برای تحلیل آمار توصیفی و استنباطی فرضیه ها از آماره های مختلف، میانگین متغیرهای تحقیق و آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در بسته نرم افزاری SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهدکه مولفه کیفیت مهمترین عامل رضایتمندی گردشگران پیست اسکی آلوارس می باشد، که بیشترین تاثیر را دارد و عموم گردشگران پیست اﺳکی آلوارس به دﻧﺒﺎل کیفیت مناسب مقصد ﻫﺴﺘﻨﺪ تا رضایت آنان افزایش بیابد تا اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ورزش و ﺗﻔﺮیﺢ در پیست ﺑﭙﺮدازﻧﺪ بنابرین یافته ها نشان می دهد که فرضیه های اصلی مورد قبول بوده و عناصر آمیخته بازاریابی بر رضایتمندی تاثیر مثبت معناداری دارد.
۱۹.

گفتمان کاوی مدیریت تغییر در سازمان های ورزشی بر اساس رویکرد رهبری انطباقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گفتمان کاوی مدیریت تغییر رویکرد رهبری انطباقی سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 704 تعداد دانلود : 90
هدف از این مطالعه گفتمان کاوی مدیریت تغییر در سازمان های ورزشی بر اساس رویکرد رهبری انطباقی در دوران پسا کرونا بود. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی بوده که با روش تحلیل شبکه مضمون «آتراید-استرلینگ» انجام گرفت. جامعه پژوهش را اساتید دانشگاه، مدیران ادارات ورزش و جوانان استان ها و روسای فدراسیون های ورزشی تشکیل می دادند که 17 نفر از آن ها به روش هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها در قالب سه مجموعه: مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر سازماندهی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده چارچوب مذکور متشکل از سه سطح فراگیر به شرح درون سازمانی، مدیریتی و فرا ساختاری می باشد. تغییرات اثربخش و راهبردی زمانی تحقق می یابد که رویکرد انطباقی بر اساس تغییرات ساختاری، روابط انسانی، فناوری، رهبری، تعامل پذیری و نوآوری در زمینه های انعطاف پذیری، هم افزایی، نظم نوظهور، سبک رهبری، شبکه سازی، کمال گرایی، نوآوری باز و انسجام در سازمان های ورزشی رخ دهد تا در درازمدت بقا و کارآمدی خود را تضمین نمایند.
۲۰.

ارتباط بازاریابی رسانه های اجتماعی با رضایت مشتریان مراکز تفریحی ورزشی

کلید واژه ها: بازاریابی رسانه اجتماعی رضایت مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 11 تعداد دانلود : 403
مطالعه حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. برای جمع آوری داده های پژوهش حاضر از دو پرسش نامه محقق ساخته بازاریابی رسانه های اجتماعی با 15 سؤال که شامل 5 مؤلفه و رضایت مشتریان با 3 سؤال استفاده شد. به این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 393 پرسش نامه برای گردآوری داده ها، بین مشتریان مجموعه های تفریحی ورزشی شهر همدان به صورت آنلاین و فیزیکی توزیع گردید. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در سطح آلفای 05/0 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های مطالعه حاضر بیانگر این است که تمامی مؤلفه های بازاریابی رسانه های اجتماعی، پیش بین معناداری برای رضایت مشتریان بودند. از بین مؤلفه های بازاریابی رسانه های اجتماعی، مؤلفه سرگرمی بیشترین (26/0) و تعامل اجتماعی (16/0) کمترین پیش بین را برای رضایت مشتریان تبیین نمودند. با توجه به یافته های این مطالعه، ضروری است که هنگام استفاده از رسانه های اجتماعی به عنوان بستری برای بازاریابی بر مؤلفه هایی که باعث جلب توجه مشتریان می شود بیشتر تأکید شود. در این میان با بهره بردن از مدل بازاریابی رسانه های اجتماعی می توان توجه مشتریان را بیشتر جلب کرد تا از بازاریابی انجام گرفته، رضایت داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان