مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشجویان تربیت بدنی


۱.

رابطة بین ابعاد شش گانة نیک زیستی و خودکارامدی ورزشی در میان دانشجویان تربیت بدنی

کلید واژه ها: دانشجویان تربیت بدنی خودکارامدی ورزشی نیکزیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۳ تعداد دانلود : ۸۷۴
هدف از این تحقیق، بررسی رابطة بین خودکارامدی و ابعاد روانی، اجتماعی، عقلانی، هیجانی، معنوی و جسمی نیک-زیستی بود. طرح تحقیق حاضر همبستگی است که 285 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دختر و پسر با استفاده از شیوة تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های بررسی نیکزیستی ادراکشده و بررسی عادات تمرینی و خودکارامدی و برای بررسی رابطة بین متغیرهای تحقیق از همبستگی پیرسون استفاده شد. از مدل رگرسیون چندگانة خطی برای ارزیابی نقش هریک از متغیرها در تبیین نیکزیستی ادراکشده و مؤلفه های تشکیل دهندة آن استفاده شد. نتایج نشان داد خودکارامدی ورزشی کلی، نیکزیستی ادراکشده و ابعاد جسمی، معنوی، عقلانی، روانی و هیجانی نیکزیستی را به طور معناداری پیش بینی میکند (05 /0 P<). خودکارامدی ورزشی پیشگوی معناداری از نیکزیستی اجتماعی نبود. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که خودکارامدی ورزشی شاخص پیشگوی مهمی از نیکزیستی هیجانی، روانی، عقلانی، معنوی و جسمی است. باتوجه به نتایج این تحقیق، با تمرکز بر بهبود خودکارامدی ورزشی و تقویت افکار و اعتقادات مرتبط با توانایی شخصی برای شرکت در فعالیت بدنی و استفاده از نظریة شناختی اجتماعی، شرکت در فعالیت بدنی و ورزش در درازمدت افزایش خواهد یافت
۲.

تعادل پویای دانشجویان پسر کارشناسی رشته تربیت بدنی

کلید واژه ها: تعادل پویا دانشجویان تربیت بدنی آزمون SEBT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۵ تعداد دانلود : ۷۷۸
هدف از این تحقیق بررسی وضعیت تعادل پویای دانشجویان پسر کارشناسی رشته تربیت-بدنی با استفاده از آزمونSEBT بوده است. از بین سه ورودی (سال های 84، 85 و 86) دانشجویان کارشناسی تربیت¬بدنی پسر دانشکده تربیت¬بدنی دانشگاه تربیت¬معلم تهران تعداد 30 آزمودنی به طور تصادفی انتخاب شدند، سپس با استفاده از آزمون تعادل SEBT تعادل آزمودنی¬ها مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون تعادلSEBT، تعادل پویا را در هشت جهت قدامی، قدامی- داخلی، داخلی، خلفی- داخلی، خلفی، خلفی- خارجی، خارجی و خارجی- قدامی مورد بررسی قرار می¬دهد. نتایج آماری آزمون ANOVA نشان داد که تعادل پویا در برخی از جهات در بین سه ورودی تفاوت معنی¬دار دارد، اما در برخی از جهات در بین سه ورودی اختلاف معنی¬داری مشاهده نشد. از بین جهاتی که در آن اختلاف میانگین در بین ورودی¬ها معنی¬دار بود، این اختلاف تنها بین دو ورودی سال های 84 و 85 معنی¬دار بود. به طور کلی تعادل در ورودی سال 86 در مقایسه با ورودی سال های 85 و 84 بهتر بود. این نتایج احتمالا بعلت ارائه دروس تخصصی مثل آمادگی جسمانی 1 و 2 در ترم های پایین¬تر است. پیشنهاد می¬شود دروس تخصصی آمادگی جسمانی 1 و 2 در برنامه درسی دانشجویان تربیت بدنی در ترم های بالاتر نیز گنجانده شود.
۳.

بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد

کلید واژه ها: تحول شناختی انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۸ تعداد دانلود : ۶۰۰
هدف از انجام این پژوهش، مقایسه سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی با استفاده از رویکرد تحول شناختی توسعه یافته توسط ویلیام پری (1981، 1970) بوده است. در این مطالعه تعداد 97 دانشجوی پسر و 64 دانشجوی دختر (161=N) تربیت بدنی دانشگاه های فردوسی مشهد، غیرانتفاعی امام رضا (ع) و آزاد اسلامی مشهد به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به مقیاس تجدید نظر شده نفلکمپ و اسلپتیزا (1976) که روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی 83/0 تعیین شده بود، پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t گروه های مستقل استفاده شد. براساس نتایج تحقیق، بین تحول شناختی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد به تفکیک جنسیت و دانشگاه محل تحصیل تفاوت معنی داری یافت نشد (05/0 p>). بین تحول شناختی انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی با انتخاب رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل به عنوان عوامل موفقیت انتخاب شغل، رابطه معنی داری وجود داشت (05/0 -p<). بر پایه نتایج تحقیق، اکثر دانشجویان سعی می کنند در ارتباط با انتخاب شغل خود مسئولیت بیشتری را پذیرا شوند (مرحله نسبیت گرایی). رسیدن دانشجو به این سطح از تحول شناختی، شاید بیش از آنکه نتیجه بروندادهای آموزشی باشد، نتیجه ناامیدی و یا عدم اطمینان او از سازوکارهای بیرونی است. برگزاری کارگاه های آموزشی و توجیهی مشاوره شغلی برای استادان و دانشجویان به طور منظم، برگزاری دوره های کارورزی، ایجاد انگیزه برای دانشجویان به منظور حضور هر چه بیشتر در محافل حرفه ای و توسعه روحیه پژوهشی در آنان از جمله مواردی است که به منظور ارتقاء تحول شناختی دانشجویان پیشنهاد می شود.
۵.

تعیین مؤلفه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشکده های تربیت بدنی و ارتباط آن با انگیزة کارآفرینی دانشجویان ایران

تعداد بازدید : ۱۴۶۷ تعداد دانلود : ۵۶۳۴
کارآفرینی در متون مدیریتی، به ارتباط بین جنبه های فردی رفتارکارآفرینان یا آنچه کارآفرینان انجام می دهند،گفته می شود. فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مجموعه ای از فناوری هایی است که زیرساخت ها و سیستم های تولید، انتقال، پردازش، ذخیره و انتشار شکل های مختلف اطلاعات را فراهم می سازند. این پژوهش با هدف مشخص نمودن وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشکده های تربیت بدنی، میزان انگیزه کارآفرینی دانشجویان و بررسی ارتباط آنها با یکدیگر اجرا شد. این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه 554 نفر دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی رشته تربیت بدنی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران در سال تحصیلی 1386-1387 تشکیل می دادند. برای کاهش خطای نمونه گیری و افزایش اعتبار یافته ها از روش تمام شماری استفاده شد. ابزار این تحقیق پرسشنامه ای با سؤالات بسته، با طیف پنج ارزشی لیکرت بود که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ ارزیابی و مورد تأییید قرار گرفت (پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات با 9/0= α و پرسشنامه انگیزه کارآفرینی 82/0= α). برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی استودنت گروه های مستقل، آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشکده های تربیت بدنی درحد متوسطی است. به علاوه، دانشجویان از سطح انگیزشی متوسطی برای کارآفرینی در آینده برخوردار هستند. بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و انگیزه کارآفرینی دانشجویان، رابطه مثبت و معنی داری (01/0, P<6/0r= ) وجود دارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که دانشجویان تربیت بدنی باید دانش و مهارت های خود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش دهند، همچنین با توجه به سیاست های یک دهه اخیر در زمینه کوچک شدن حجم دولت و خصوصی سازی، فرهنگ سازی در خصوص تغییر نگرش شغلی دانشجویان از کاریابی و استخدام شدن به کارآفرینی ضروری به نظر میرسد.
۶.

اولویت بندی موانع کارآفرینی از نظر دانشجویان تربیت بدنی با استفاده از روش TOPSIS

کلید واژه ها: کارآفرینی روش تاپسیس موانع کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۹۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۵۵
با توجه به افزایش فارغ التحصیلان دانشگاهی در طی سال های اخیر و تمایل آنها برای ورود به بازار کار، بعضا مشکلاتی بر سر راه این دانشجویان دیده شده و یا از طریق آنها گزارش می شود. در همین راستا این مطالعه برای بررسی موانع تجربه شده برای ورود به بازار کار توسط دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز طراحی شد. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشکده تربیت بدنی این دانشگاه بود(263 نفر) که بر اساس جدول مورگان 155 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته موانع کارآفرینی جمع آوری شد، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از اساتید کارآفرینی و مدیریت ورزشی مورد تایید قرارگرفت. پایایی درونی از طریق آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد کفایت حجم نمونه نیز از طریق شاخص 78/0KMO= گزارش شد. سپس اطلاعات جع آوری شده از پرسشنامه ها با استفاده از روش تحلیلی تاپسیس مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از آزمون یو من ویتنی نیز برای بررسی اختلاف نظر بین دانشجویان پسر و دختر در خصوص موانع کارآفرینی استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که بیشترین وزن از نظر دانشجویان به موانع آموزشی و سپس فردی اختصاص یافت. محتوای درسی دانشجویان در دوره تحصیلی و روش تدریس از مهم ترین عواملی بودند که در تحقیق حاضر شناسایی شد. ترس از دست دادن سرمایه اندک خود و نداشتن اعتماد به نفس و عدم احساس حمایت از دانشجویان کارآفرین از دیگر عوامل هستند. به نظر می رسد طراحی دوباره و هدفمند محتوای آموزشی و حمایت ملموس از دانشجویان باعث ترغیب دانشجویان به سمت کارآفرینی خواهد شد.
۷.

اثرات عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک ورزشی از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (مطالعه موردی، برندهای ورزشی معتبر ایرانی موجود در بازار کشور)

کلید واژه ها: آمیخته بازاریابی ارزش ویژه برند دانشجویان تربیت بدنی پوشاک ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی فیزیو لوژی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۱۰۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۲۴
روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ را دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت بدنی کل کشور ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ 805 ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی غیر ﺗﺼﺎدﻓﯽ و هدفمند با استفاده از پرسشنامه حضوری و اینترنتی از کل کشور جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج تحلیل معادلات ساختاری بر روی مدل پیشنهادی پژوهش نشان داد که مدل از برازش خوب و قابل قبولی برخوردار است (NFI ، CFI و GFI بزرگتر از 9/0 و RMSEA و RMR کوچک تر از 08/0). همچنین یافته ها نشان داد که ارزش برند به ترتیب از وفاداری به برند، آگاهی و تداعی برند، رضایتمندی و کیفیت ادراک شده اثر می پذیرد. همچنین مشخص شد تاثیر این ابعاد بر ارزش ویژه برند به ترتیب از طریق عناصر قیمت، تصویر فروشگاه، تبلیغات، حامی گری(اسپانسر)، توزیع و پیشبرد فروش بود. از این رو به منظور تقویت ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک و تجهیزات ورزشی، ضروری است تولیدکنندگان داخلی بر روی عوامل مذکور به ترتیب اولویت، برنامه ریزی و سرمایه گذاری لازم را اعمال نمایند.
۸.

بررسی ارتباط بین دینداری و سلامت روان دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

کلید واژه ها: دینداری دانشجویان تربیت بدنی دین. سلامت روان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۳۷۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه دینداری و سلامت روان در بین دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان انجام شده است. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام و داده ها از یک نمونه 400 نفری از دانشجویان سه مقطع تحصیلی دانشگاهی گردآوری شده است. در این پژوهش نظریاتی برای تبیین دینداری و سلامت روان ارایه شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داده که ارتباط معناداری بین ابعاد دینداری کل و سلامت روان دانشجویان وجود دارد. با توجه به مقادیر F و سطوح معناداری برای هر یک از متغیرهای مستقل تمامی روابط با احتمال 99 درصد، به جز بعد مناسکی با احتمال 95 درصد، مورد تأیید پژوهش واقع می شود.
۹.

بررسی میزان کاربرد یادگیری سیار در یادگیری دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های یاسوج

کلید واژه ها: یادگیری دانشجویان تربیت بدنی یادگیری سیار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی رفتار حرکتی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی رفتار حرکتی یادگیری حرکتی
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۴۳۴
مطالعه ی حاضر با هدف بررسی میزان کاربرد یادگیری سیار در یادگیری دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های یاسوج صورت گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های یاسوج تشکیل می دهند. تعداد 198 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های یاسوج طبق فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته یادگیری سیار در میان آنان توزیع گردید. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. اطلاعات بدست آمده در این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی نسبی، تدوین جدول، انحراف استاندارد و میانگین) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای، آزمون t مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون گابریل) تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که میزان کاربرد یادگیری سیار و مؤلفه های آن در یادگیری دانشجویان تربیت بدنی در حد نسبتاً نامطلوب و در سطح اطمینان 001/0 معنادار بوده است. همچنین میزان کاربرد یادگیری سیار و مؤلفه های آن در بین زنان و مردان معنادار نبوده است.
۱۰.

مطالعه سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی منطقه جنوب شرق

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۸۲
هدف: هدف این پژوهش مقایسه سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی در منطقه جنوب شرق است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع توصیفی مقایسه ای است که به شکل میدانی انجام گرفت. اطلاعات توسط پرسش نامه محقق ساخته با پایایی آلفای کرونباخ مقدار 92/0 بدست آمد. جامعه آماری 150 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند، مشهد و کرمان به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند، جهت تجزیه و تحلیل یافته ها ازآمارتوصیفی فراوانی و آمار استنباطی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد میانگین سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه ها بیرجنْد، کرمان و مشهد تفاوت معنی داری در مقطع ارشد با یکدیگر ندارند، و در مقایسه بین سه گرایش مدیریت و رفتار حرکتی و فیزیولوژی ورزشی نیز تفاوت معنی داری بدست نیامد، همچنین اختلاف معنی داری بین جنسیت و سطح سواد آماری پیدا نشد. ولی دانشجویان از لحاظ سواد اطلاعاتی در سطح متوسطی رو به پایین قرار دارند. نتیجه گیری: میانگین پاسخ ها برای شاخص شناخت (سواد اطلاعاتی از دیدگاه شناخت) برای کل دانشجویان 01/3 و برای شاخص استفاده (سواد اطلاعاتی از دیدگاه استفاده) 92/2 که شاخص شناخت عدد متوسط رو به بالایی بوده ولی شاخص استفاده عدد پایینی است می توان نتیجه گرفت دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی از نظر سطح سواد اطلاعاتی در سطح متوسطی قرار دارند
۱۱.

بررسی تأثیر سواد دیجیتالی بر افزایش سطح علمی دانشجویان تربیت بدنی (مطالعه موردی: دانشگاه غیرانتفاعی شمال آمل)

تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۳۸۹
هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سواد دیجیتالی بر افزایش سطح علمی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شمال می پردازد.<br /> روش پژوهش: روش انجام تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی بوده و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه ی آماری این تحقیق را دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه شمال تشکیل می دهند که 120 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته طبق الگوی سواد دیجیتالی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به آزمون کولموگروف اسمیرنف و نرمال بودن داده های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای، تی مستقل و تحلیل واریانس درسطح معناداری 05/0=α استفاده شد. <br /> یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد متغیر سواد دیجیتالی بر افزایش سطح علمی دانشجویان تربیت بدنی تأثیرگذار بوده است (001/0= sig). همچنین نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد از بین متغیرهای سواد دیجیتالی، مولفه های کاربرد اطلاعات، ابزارها و تعامل آنلاین؛ یافتن اطلاعات و درک تجربیات دیجیتالی به ترتیب بشترین تأثیرگذاری را بر افزایش سطح علمی دانشجویان داشته است. همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان داد از لحاظ جنسیت (791/0 = sig) و تأهل (634/0 = sig) نگرش متفاوت و معناداری به سواد دیجیتالی وجود ندارد. <br /> نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد سواد دیجیتالی و تمامی مولفه های آن در افزایش سطح علمی دانشجویان تأثیر گذار است و می تواند نگرشی مثبت برای دانشجویان در جهت یادگیری ایجاد کند. بنابراین می بایستی این موضوع مورد توجه مسئولین دانشگاه ها قرار گیرد و با افزایش فناوری های نوین رویکر علمی جدید را برای دانشجویان ایجاد نمایند.
۱۲.

تحلیل موانع کارآفرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۵۸
هدف از پژوهش حاضر تحلیل موانع کآرافرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران بود. جامعه آماری تحقیق همه 240 دانجشوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران بود که بر اساس جدول مورگان به طور تصادفی 148 دانشجو به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه ی 35 سؤالی محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریمکس و آزمون فریدمن با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد هفت مانع مؤثر بر عدم توسعه ی کارآفرینی در ورزش به ترتیب اولویت عبارتند از موانع خانوادگی، شخصیتی، پرورشی، علمی – تخصصی، مالی ، فرهنگی – اجتماعی و قانونی.
۱۳.

تحلیل موانع کارآفرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۸۳
هدف از پژوهش حاضر تحلیل موانع کآرافرینی در ورزش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران بود. جامعه آماری تحقیق همه 240 دانجشوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران بود که بر اساس جدول مورگان به طور تصادفی 148 دانشجو به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه ی 35 سؤالی محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 تن از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریمکس و آزمون فریدمن با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد هفت مانع مؤثر بر عدم توسعه ی کارآفرینی در ورزش به ترتیب اولویت عبارتند از موانع خانوادگی، شخصیتی، پرورشی، علمی – تخصصی، مالی ، فرهنگی – اجتماعی و قانونی.