فرشاد تجاری

فرشاد تجاری

مدرک تحصیلی: استاد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۳ مورد.
۱.

ساخت و اعتباریابی مقیاس تصویر برند ورزشکار ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتباریابی تصویر برند ورزشکار ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 732 تعداد دانلود : 209
مقدمه: امروزه بیشتر ورزشکاران در جوامع با برند شخصی خود تداعی می شوند که نتیجه رشد محبوبیت از طریق ورزش است. روش پژوهش: هدف تحقیق حاضر، ساخت و اعتباریابی مقیاس اندازه گیری تصویر برند ورزشکاران در ایران است. 302 دانشجوی رشته علوم ورزشی، داوطلبانه به مقیاس محقق ساخته که بر اساس پیشینه پژوهش و مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران عامل باشگاه ها، ورزشکاران حرفه ای، هواداران و دانشجویان رشته علوم ورزشی طراحی شده است، پاسخ دادند. یافته ها: یافته های تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد مقیاس تصویر برند ورزشکار دارای 49 عامل آشکار و 12 عامل پنهان سطح دوم و 4 عامل پنهان سطح سوم است. تصویر فردی برند ورزشکار شامل جذابیت ظاهری (4 گویه) و زندگی فردی (5 گویه)، تصویر اجتماعی برند ورزشکار شامل اسطوره (4 گویه)، جذابیت اجتماعی (5 گویه)، ارتباطات ورزشکار (3 گویه) و مسئولیت اجتماعی (7 گویه)، تصویر فرهنگی برند ورزشکار شامل آداب و رسوم (3 گویه) و مذهب (3 گویه) و تصویر ورزشی برند ورزشکار شامل تناسب بدنی (3 گویه)، موفقیت های ورزشی (3گویه)، تخصص ورزشکار (5 گویه) و سبک مسابقه (6 گویه) است. یافته های آزمون آلفای کرونباخ، پایایی مقیاس را بین ۷۴/۰ تا ۹۱/۰ نشان داد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد مدل مفهومی پیشنهادی دارای برازش است و تصویر برند ورزشکار در ایران می تواند دارای زیر مقیاس های  فرهنگی، اجتماعی، فردی و ورزشی باشد و این یافته با نتایج تحقیقات قبلی همخوانی دارد. نتایج نشان از پردازش خوب مدل تصویر برند ورزشکار است. جنبه های فرهنگی، اجتماعی ، فردی و ورزشی، تصویر مطلوبی از برند ورزشکار ایرانی ایجاد می نمایند.
۲.

مدل مفهومی ارتباط علّی نگرش دینی و اثربخشی سازمانی: نقش میانجی عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و رضایت شغلی در مدیران ورزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرش دینی اثربخشی سازمانی عدالت سازمانی اعتماد سازمانی رضایت شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 931 تعداد دانلود : 148
هدف از پژوهش حاضر بررسی برازش مدل ارائه شده در زمینه ارتباط علّی نگرش دینی با اثربخشی سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و رضایت شغلی در مدیران ورزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و ارتباط علّی(معادله ساختاری ) بود. جامعه آماری شامل، مدیران ورزش سازمان های نیروهای مسلح، به تعداد (N= 560 ) نفربود. تعداد نمونه ها (n=234) نفر و به روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی، به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. برای سنجش واندازه گیری نگرش دینی از پرسشنامه نگرش دینی گلاک و استارک ، ابعاد عدالت سازمانی از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن ، اعتماد سازمانی از پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران و رضایت شغلی از پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) استفاده گردید.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های AMOS 23 و SPSS 23 استفاده شد. با توجه به مشخصه های تکوینی برازندگی مدل و شاخص های بدست آمده معلوم شد برازش مدل در سطح مطلوبی قرار دارد در نتیجه مدل مفهومی پیش بینی شده تأیید گردید. برخورداری از اعتقادات مذهبی انسان را برای کار و فعالیت توأم با ایثار و فداکاری برمی انگیزاند در نتیجه وجود نگرش دینی ، باعث افزایش اثر بخشی در سازمان می گردد. بدین معنا که تقویت مبانی اعتقادی و نگرش های دینی افراد می تواند به گسترش عدالت و اعتماد در سازمان کمک نماید که این تقویت ها می تواند به صورت مثبت و مستقیم منجر به افزایش اثر بخشی در سازمان گردد.
۳.

مدل سازی ساختاری تفسیری مؤلفه های صحه گذاران ورزشکار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: صحه گذاری افراد مشهور ورزشی ترویج مدل سازی ساختاری تفسیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 853 تعداد دانلود : 576
یکی از مهم ترین شیوه هایی که می توان محصولات و خدمات ورزشی را به مصرف کنندگان معرفی کرد ترویج است. از اینرو، هدف پژوهش مدل سازی ساختاری تفسیری مؤلفه های صحه گذاران ورزشکار بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) و از نظر هدف کاربردی بود. ابتدا شاخص ها و مولفه های صحه گذاری ورزشکاران بر اساس مطالعه ادبیات و تحلیل محتوایی و مقایسه ای پژوهش های مرتبط و مصاحبه با خبرگان و متخصصین شناسایی و سپس با استفاده از متدولوژی تحلیل نوین مدل سازی ساختاری-تفسیری (ISM) روابط بین شاخص ها و مولفه-های صحه گذاری ورزشکاران تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شد؛ در نهایت با استفاده از تحلیل میک مک (MICMAC) نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها مشخص شد. نتایج تحلیل نشان داد که مؤلفه تیپ شخصیتی نقش اثرگذار، مؤلفه قابلیت اعتماد، نقش اثرپذیر و مؤلفه های شخصیت دوست داشتنی، داشتن آراستگی مطلوب، توانایی برقراری ارتباط، توانایی ویژگی های فردی مناسب، داشتن مقبولیت لازم، مسئولیت پذیر بودن، صداقت حرفه ای، نگرش، انگیختگی و همدلی هم نقش اثرگذار و هم نقش اثرپذیر را بازی می کنند. در تبیین این نتایج می توان گفت که صحه گذاری بیشتر به مولفه تیپ شخصیتی بستگی دارد. مؤلفه تأثیرگذار تیپ شخصیتی بحرانی ترین مؤلفه است، زیرا که تغییرات صحه گذاری وابسته به مولفه تیپ شخصیتی است؛ لذا میزان کنترل بر این متغیر بسیار مهم است. از طرف دیگر، این متغیر، به عنوان متغیرهای ورودی سیستم می باشد. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که شرکت ها، سازمان ها از افراد مشهوری در بحث صحه گذاران ورزشکار استفاده کند که از تیپ شخصیتی بالایی برخوردار باشد تا اثرگذاری بیشتری در صحه گذاری داشته باشد.
۴.

ارتباط گرایش به ورزش، شخصیت و محبوبیت ورزشکار با برند ورزشی در باشگاه های ورزشی ایران: آزمون مدل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محبوبیت شخصیت باشگاه ورزشی ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 85 تعداد دانلود : 150
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط گرایش به ورزش، شخصیت و محبوبیت ورزشکار با برند ورزشی در باشگاه های ورزشی ایران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از روش علی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش مصرف کنندگان باشگاه های ورزشی می باشند که شامل کلیه مشتریان باشگاه های ورزشی سطح شهر تهران (ورزشکاران) اعم از زن و مرد بود که جهت اجرای فعالیت های ورزشی به باشگاه مراجعه و دارای کارت بیمه ورزشی بودند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه محقق ساخته و روش آماری مورد استفاده شامل روش معادلات ساختاری بود. جهت تحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزار اس.پس.اس.اس نسخه 20 و ایموس استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد گرایش به ورزش، شخصیت و محبوبیت ورزشکار بر برند ورزشی در باشگاه های ورزشی ایران تاثیر معناداری دارد. به عبارتی بهبود وضعیت گرایش به ورزش، شخصیت و محبوبیت ورزشکاران می تواند زمینه بهبود برند ورزشی باشگاه های ورزشی را فراهم نمود.
۵.

ارتباط ویژگی های روانشناختی و شخصیتی با عوامل رفتاری مصرف کنندگان

تعداد بازدید : 136 تعداد دانلود : 920
مقدمه: مصرف کنندگان نقش حیاتی در سیستم اقتصادی یک ملت ایفا می کنند؛ زیرا در غیاب تقاضای مؤثری که از آن ها نشات می گیرد، اقتصاد عملاً فرو می ریزد. هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط ویژگی های روانشناختی و شخصیتی با عوامل رفتاری مصرف کنندگان بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مصرف کنندگان باشگاه های ورزشی سطح شهر تهران در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بودند. با توجه به نامحدود بودن جامعه تحقیق و براساس جدول مورگان، ۳۵۶ نفر به روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد ویژگی شخصیتی کاستا و مک کری (۱۹۹۲)، رفتار مصرف کننده ژو (۲۰۰۹) و پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های روانشناختی بودند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos نسخه ۲۳ استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد مدل ارتباطی ویژگی های روانشناختی و شخصیتی با عوامل رفتاری مصرف کنندگان دارای برازش مطلوبی است. همچنین مطابق با نتایج آزمون همبستگی، بین شاخص های ویژگی شخصیتی (برون گرایی، انعطاف پذیری، سازگاری و وظیفه شناسی) و شاخص های ویژگی های روانشناختی (ادراک، انگیزش، یادگیری، نگرش، سلامت، روان و هوش شناختی) با عوامل رفتاری مصرف کنندگان ارتباط مثبت (۰/۰۵≥ P ) و بین روان نژندی با عوامل رفتاری مصرف کنندگان (۰/۰۰۱= P و ۰/۵۸۶-=rh o )، ارتباط منفی معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد ویژگی شخصیتی و روانشناختی بر روی رفتار مصرف کنندگان تأثیر معنی داری دارد. از این رو به نظر می رسد که بایستی متغیرهای روانشناختی و شخصیتی مرتبط با رفتار مصرف کنندگان مورد توجه قرار گیرد.
۶.

تأثیر تماشای مدل های آموزش مفاهیم فعالیت بدنی بر مولفه های شناختی- حرکتی و شایستگی جسمانی کودکان

کلید واژه ها: دانش آموزان آموزش مجازی شایستگی جسمانی مولفه شناختی - حرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 74 تعداد دانلود : 808
مقدمه: افزایش بی تحرکی در همه اقشار جامعه بخصوص گروه کودک و نوجوان به عنوان یکی از نگرانی های مهم در وضعیت سلامت این گروه سنی تبدیل شده است. هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تماشای مدل های آموزش مفاهیم فعالیت بدنی بر مولفه های شناختی- حرکتی و شایستگی جسمانی کودکان بود. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر ۸ تا ۱۰ ساله پسر شهرستان خوی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بود. ۳۰ پسر ۸ تا ۱۰ سال به طور داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار ارزیابی سواد بدنی کانادایی (CAPL)، مقیاس شایستگی جسمانی، آزمون آمادگی هوازی پیشرونده، آزمون آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت و آموزش مفاهیم اولیه فعالیت بدنی استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مجازی با استفاده از مشاهده مدل های ویدئویی و آموزش مفاهیم اولیه فعالیت بدنی بر بعد شایستگی جسمانی و بعد شناختی- حرکتی کودکان ۸ تا ۱۰ ساله تأثیر مثبت معنی داری دارد (۰/۰۵>P). همچنین نتایج نشان داد اثر گروه معنی دار است (۰/۰۰۱=P، ۰/۷۰=مجذور اتا، ۵۶/۶۵=F) لذا میزان بعد شناختی- حرکتی در پس آزمون در گروه کنترل و گروه آزمایش دارای تفاوت معنی داری است. نتیجه گیری: براساس نتایج بدست آمده آموزش مجازی با استفاده از مشاهده مدل های ویدئویی و آموزش مفاهیم اولیه فعالیت بدنی باعث افزایش عملکرد شناختی- حرکتی، سواد بدنی و فعالیت بدنی کودکان می شود. لذا به محققان، معلمان و والدین کودکان پیشنهاد می شود از این روش آموزش جهت ارتقای سطح فعالیت بدنی و مولفه های شناختی- رفتاری کودکان استفاده نمایند.
۷.

الگوی توانمندی دولت الکترونیک بر ارتقاء اعتماد سازمان و نقش تعدیل گر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: توانمندی دولت الکترونیک اعتماد نهادی سازمانی مسئولیت پذیری اجتماعی کارشناسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 246 تعداد دانلود : 30
هدف مطالعه حاضر، تعیین الگوی توانمندی دولت الکترونیک بر ارتقاء اعتماد سازمان و نقش تعدیل گر مسئولیت پذیری اجتماعی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان می باشد. این مطالعه توصیفی - همبستگی بر روی 110 نفر از کارشناسان وزارت ورزش و جوانان که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه های جمعیت شناختی، دولت الکترونیک، اعتماد سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بوده است. روایی صوری محتوا به روش کیفی و همگرایی پرسشنامه ها و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ به مقدار 8/0 و پایایی مرکب تایید شد. داده های جمع آوری شده، در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 18، و پی ال اس نسخه 23 تحلیل شد. مقادیر آماره t برای ارتباط دولت الکترونیک با اعتماد سازمانی با نقش تعدیلگر مسئولیت پذیری اجتماعی به مقدار 34/18 مثبت بوده و معنادار گزارش شد. مقادیر ضرایب استاندارد مسیر دولت الکترونیک بر مسئولیت پذیری اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی بر اعتماد سازمانی و دولت الکترونیک بر اعتماد سازمانی با واسطه مسئولیت پذیری اجتماعی514/0 مثبت گزارش شد. همبستگی مثبت و معنادار بین توانمندی دولت الکترونیک بر ارتقاء اعتماد سازمانی وجود دارد. متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی در رابطه بین توانمندی دولت الکترونیک بر اعتماد سازمانی نقش تعدیلگر نسبی را ایفا می کند.
۸.

تأثیر عشق به ورزش بر رضایت مندی (مطالعه موردی: داوطلبان رویدادهای ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عشق به ورزش انگیزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 474 تعداد دانلود : 211
پژوهش حاضر با هدف تأثیر عشق به ورزش بر رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه نیروهای داوطلب شرکت کننده در تورنمت دوچرخه سواری دور آذربایجان بودند که تعداد آنان 50 نفر بود. به دلیل پایین بودن حجم جامعه آماری، بر اساس روش نمونه گیری تمام شمار، تمامی جامعه آماری به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردید. در نهایت، تعداد 43 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد عشق به ورزش بر رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی تأثیر معناداری دارد. این مسئله بیانگر این مهم است که عشق به ورزش سبب بهبود و ارتقاء رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی می گردد. از این رو جهت بهبود رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی می بایستی عشق به ورزش در میان داوطلبان را بهبود داد.
۹.

مدل سازی عوامل موثر بر وفاداری زنان مشارکت کننده در ورزش های تفریحی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وفاداری مشارکت ورزشی ورزش تفریحی دانشجویان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 957
هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری زنیان شرکت کننده در فعالیت های تفریحی-ورزشی بود. روش : روش پژوهش ازنوع پیمایشی و به لحاظ هدف، کاربردی بود۳۶۱نفر از دانشجویان استان بوشهر که در ورزش های تفریحی شرکت داشتند، بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری  انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بود که در چهار بخش عوامل ورزشی (۱۳ سؤال)، عوامل تفریحی (۱۴ سؤال)، عوامل فرهنگی (۷ سؤال)، عوامل هنری (۸ سؤال) و وفاداری (۱۳ سؤال) تنظیم شد. پرسش نامه ها پس از تأیید روایی محتوا و سازه آن از طریق تحلیل عاملی، در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. داده های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری در محیط نرم افزار پی.ال.اس. تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها : نتایج نشان داد که عوامل ورزشی، تفریحی و فرهنگی به ترتیب با ضریب مسیر (۴۷۸/۰)، (۲۸۵/۰) و (۳۹۰/۰) بر وفاداری دانشجویان مشارکت کننده در ورزش های تفریحی اثر مستقیم و معناداری داشتند. همچنین مشخص شد که عوامل هنری بر متغیر وفاداری تأثیر معناداری ندارد.
۱۰.

بررسی تحلیلی قوانین کشور در حوزه فعالیت های ورزشی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفکیک جنسیتی زنان ضمانت اجرایی قانون ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 563 تعداد دانلود : 577
هدف از این مطالعه بررسی قوانین مرتبط با فعالیت های ورزشی زنان ایران است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی و منبع اصلی مورد مطالعه قوانین جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۹۵ وضع شده است. مطالعه قوانین نشان می دهد که در حوزه وضع قوانین در قانون اساسی و برخی قوانین دیگر به شکل مستقیم به فعالیت های ورزشی زنان اشاره نشده و قانونگذار تنها به حوزه اجتماعی پرداخته و از آنجا که تفکیک جنسیتی انجام نگرفته است، این قوانین برای همه مردم عمومی بوده و برای زن و مرد یکسان و به شکل برابر وضع شده است. اما تفکیک جنسیتی در برخی قوانین دیگر و به نفع زنان وضع شده است که در برداشت نخست به نظر می رسد این قوانین به سبب کمبود ضمانت اجرایی قوانین دیگر و اعمال تبعیض در اجرای قوانین، وضع شده اند. بنابراین در حوزه وضع قوانین می توان گفت دست کم با مشکل جدی روبه رو نیستیم، ولی در اجرای قوانین به سبب کمبود ضمانت اجرایی، ناکارامدی مشاهده می شود که حتی وضع قوانین جدید و به نفع زنان نیز نمی تواند بهبود جدی در وضعیت فعالیت های ورزشی زنان ایجاد کند.
۱۱.

بررسی نقش احساس نوستالژی ورزشی بر تمایل هواداران تیم ملی فوتبال به حضور در ورزشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوستالژی حضور تمایل هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 949 تعداد دانلود : 211
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش احساس نوستالژی ورزشی بر تمایل هواداران تیم ملی فوتبال به حضور در ورزشگاه طراحی و اجرا گردید. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش اجرا میدانی و به لحاظ نوع تحلیل، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی هواداران تیم ملی فوتبال ایران بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در متغیر احساس نوستالژیکی ورزشی، برانگیختگی، تأثیرپذیری و آشنایی به طور معناداری تبیین کننده این متغیر بودند. بنابراین احساس نوستالژی ورزشی بر تمایل هواداران تیم ملی فوتبال به حضور در ورزشگاه تأثیر معناداری در جهت مثبت دارد. از این رو با بهبود احساس نوستالژی ورزشی می توان، به بهبود تمایل هواداران جهت حضور در ورزشگاه اقدام نمود.
۱۲.

بخش بندی سطوح مشارکت تماشاگران تیم های فوتبال بر اساس مدل پیوستار روانشناختی (PCM)

کلید واژه ها: بخش بندی تماشاگر فوتبال لیگ برتر مدل پیوستار روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 107 تعداد دانلود : 73
تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی است که به شکل میدانی اجرا شده است. 760 مرد ۱۸ تا ۶۵ سال تماشاگر مسابقات فوتبال تیم های پرسپولیس و استقلال در لیگ برتر به صورت تصادفی و داوطلبانه مقیاس اندازه گیری میزان مشارکت (Beaton, Funk, Alexandris, (2009 را تکمیل نمودند. یافته ها بر اساس ابعاد مشارکت (لذت، مرکزیت و نشان) و در قالب مدل پیوستار روانی، نشان داد که در تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس، کمترین و بیشترین سطوح مشارکت به ترتیب مربوط به سطوح وفاداری (۲/۱۷%) و جذابیت (۲/۳۲%) می باشد. همچنین یافته های تحلیل عاملی تاییدی نشان داد، مدل چند بعدی مشارکت، ابزاری سودمند برای بخش بندی تماشاگران در مراحل نظری مختلف است. بنابراین مدیران رویدادها می توانند با طراحی استراتژی های بازاریابی مناسب، نیازها و خواسته های هر بخش را ارضاء کنند و حرکت در امتداد زنجیره به سمت وفاداری را تسهیل نمایند. نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد، مدل پیوستار روانی می تواند به عنوان معیاری برای بخش بندی تماشاگران ورزشی جهت راهنمایی محققان و بازاریابان ورزشی برای طراحی استراتژی های بازاریابی هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.
۱۳.

نوستالژی توریسم ورزشی: با رویکرد مدلسازی در سطح فردی نوستالژی از طریق نگرش ها و نیات رفتاری تماشاگران نوجوان لیگ برتر فوتبال

تعداد بازدید : 716 تعداد دانلود : 771
زمینه و هدف: تحقیقات اخیر، عوامل گوناگونی را برای درک رفتار طرفداران ورزش که شامل انگیزش، رضایت مندی و وفاداری هستند را برمی شمارند. لذا هدف تحقیق بررسی نوستالژی توریسم ورزشی با رویکرد مدلسازی در سطح فردی نوستالژی از طریق نگرش ها و نیات رفتاری تماشاگران لیگ برتر فوتبال بود. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی -تحلیلی است و جامعه آماری آن کلیه تماشاگران حاضر در بازی های خانگی تیم های فوتبال لیگ برتر ایران بود (500000 N= ). نمونه آماری برای مدل سطح فردی به صورت تصادفی طبقه ای از بین تمام تماشاگران حاضر در بازی های خانگی تیم های فوتبال لیگ برتر فوتبال ایران انتخاب گردیدند که 518 پرسشنامه کامل عودت گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه تجدید نظر شده چو (2014) بود. روایی پرسشنامه ها به تائید 5 تن از متخصصین در حوزه مدیریت ورزشی رسی د . پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نوستالژی 93/0 = α ، نگرش 91/0 = α ، نیات رفتاری 89/0 = α به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از بسته نرم افزاری 20 SPSS برای انجام آمار توصیفی و لیزرل نسخه 9/0 برای انجام آمار استنباطی ( CFA ، SEM ) استفاده شد. نتایج CFA نشان داد که تمامی مؤلفه ها در مدل تائید شدند. یافته ها: نتایج SEM نشان داد که نوستالژی و مؤلفه های آن تأثیر معناداری بر نگرش و نیات رفتاری تماشاگران در مدل سطح فردی دارد (05/0 Sig< ). نوستالژی و مؤلفه های آن ارتباط معناداری با نگرش و نیات رفتاری تماشاگران در مدل سطح فردی دارد (05/0 Sig< ). نگرش نقش میانجی معناداری در ارتباط بین نوستالژی و نیات رفتاری تماشاگران در سطح مدل فردی نداشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان به بازاریابان ورزشی پیشنهاد کرد که با دعوت بازیکنان قدیمی و اسطوره به مسابقات و استفاده از آن ها در تبلیغات باعث تداعی حس نوستالژی و تقویت نگرش افراد شوند. با این رویکرد می توان پیش بینی نمود که نگرش و نیات رفتاری تماشاگران افزایش یابد .
۱۴.

بررسی رابطه یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری در ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: یادگیری سازمانی خودکارآمدی عمومی اشتیاق کاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 807 تعداد دانلود : 353
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه یادگیری سازمانی با خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی است. روش این پژوهش توصیفی بوده و از نوع مطالعات هم بستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مرکزی تشکیل دادند (289 نفر) که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 159 نفر از میان آن ها انتخاب شدند. بر اساس یافته ها مشخص شد که رابطه معنا داری بین یادگیری سازمانی و خودکارآمدی عمومی و نیز یادگیری سازمانی و اشتیاق کاری کارکنان وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر این است که از بین مؤلفه های یادگیری سازمانی، "انتقال و یکپارچه سازی دانش" قوی ترین متغیر در پیش بینی خودکارآمدی عمومی و اشتیاق کاری کارکنان می باشد. شایان ذکر است که هر چهار مؤلفه یادگیری سازمانی، بخشی از واریانس متغیر خودکارآمدی عمومی را تبیین کردند. بخشی از واریانس متغیر اشتیاق نیز توسط سه مؤلفه (انتقال و یکپارچه سازی، تعهد مدیریت و فضای باز و آزمایشگری) متغیر یادگیری سازمانی تبیین گردید.
۱۵.

آزمون مدل بازاریابی هیجانی در مصرف کنندگان ورزش همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی بازاریابی هیجانی رضایت مندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 125 تعداد دانلود : 198
هدف پژوهش حاضر آزمون مدل بازاریابی هیجانی در رفتار مصرف کنندگان ورزش همگانی استفاده کننده از اماکن ورزشی شهرداری شهر تهران با رویکرد تندرستی بود. برای این منظور تعداد 384 ورزشکار مرد و زن با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و برآورد حجم نمونه ، جامعه نامحدود کوکران در پژوهش به صورت داوطلبانه شرکت نمودند. شرکت کنندگان پرسشنامه های هوش هیجانی(براکت و همکاران، 2006) ، و بازاریابی هیجانی پارک هیوونگ (2013) و مقیاس سنجش رضایتمندی مصرف کننده (ماتیلا و همکاران 2011) به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. نتایج گویای ارتباط علی بین هوش هیجانی با متغیر های بازاریابی هیجانی بود. همچنین از بین ابعاد بازاریابی هیجانی تنها ادراک احساسات محیط کار و استراتژی کنارآمدن پیش بین معنی دار بر تبیین رضایت مندی در استفاده از خدمات ورزشی بود. از سوی دیگر مصرف کنندگان ورزشی در محیط فعالیت ورزشی باانگیزه های هیجانی درگیر می شوند، این هیجانات به صورت مثبت و منفی دیده می شود و در مصرف کنندگان ورزشی همراه با محرک هایی که مرتبط با فرایند مصرف و اهداف می باشد، صورت می پذیرد. این تفسیر در مراحل مختلف تصمیم گیری و انتخاب توسط مصرف کنندگان مؤثر است. بر این اساس بازاریابی هیجانی بر اساس فرایندی که مصرف کنندگان با خدمات غیرقابل انتظار مواجه می شوند استوار است. نتایج تحقیق به طور کلی نشان داد فعالیتهای ورزش همگانی در سازمان ورزش شهرداری قادر به ارتقا سطح مشارکت مصرف کنندگان ورزش همگانی و افزایش توانایی انها در کنار امدن با فشار های وارده،و بالا بردن احساس عزت نفس و ارزشمندی وکفایت و نیز بهبود پاسخ هیجانی در هنگام ارائه خدمات تعریف شده،نمی باشند.
۱۶.

تحلیل روند تحولات مدیریتی و ساختاری در تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی کشور (از 1357 تا 1397)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش پرورشی مدیریت ورزشی تحلیل تاریخی برنامه های توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 370 تعداد دانلود : 610
هدف از انجام این پژوهش بررسی و تحلیل روند تحولات مدیریت ورزش دانش آموزی کشور (از سال 1357 تا 1397) بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات تاریخی مبتنی بر تحلیل محتوا است. جامعه آماری شامل کلیه شواهد و منابع اطلاعاتی مربوط به مدیریت در ورزش دانش آموزی بود. نمونه آماری به روش هدفمند و دردسترس (از بین مقالات، کتاب ها، اسناد و گزارش-های اجرایی، صفحات رسانه ای) انتخاب گردید. ابزار پژوهش مطالعه کتابخانه ای نظامند با استفاده از روش فیش برداری بود. روایی ابزار و چارچوب پژوهش با استفاده از نظر متخصصان ارزیابی و تایید گردید. روند تاریخی مدیریت ورزشی دانش آموزی از چند منظر مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا حوزه های مدیریتی شامل مدیریت راهبردی و اجرایی، مدیریت رویداد و مشارکت، مدیریت منابع مالی و فیزیکی، مدیریت منابع انسانی و ذینفعان و مدیریت آموزشی و علمی تعیین شد. سپس این حوزه ها با دوره های زمانی و برنامه های ملی توسعه تطبیق داده شد. بررسی روند تحولات طی شده براساس مقایسه دو حالت سیاست-گذاری و عملکرد بود. پس از شناسایی جهت گیری های کلی، چالش های جاری و قابلیت های کسب شده در طی دوره زمانی شناسایی شد. به صورت کلی پژوهش نشان می دهد که تحولات مدیریتی در تربیت بدنی مدارس و ورزش دانش آموزی از خط مشی پایدار پیروی نکرده و بیشتر تابعی از تحولات ساختاری آموزش و پرورش بوده است. از این رو لازم است تا در تقسیم کار بین بخشی و نحوی مشارکت ذینفعان و متولیان حوزه ورزش دانش آموزی بازنگری شود.
۱۷.

بررسی نقش رشد شخصیت بر رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد شخصیت داوطلبان ورزش محیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 784 تعداد دانلود : 791
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل نقش رشد شخصیت بر رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی بود. جامعه آماری را کلیه نیروهای داوطلب شرکت کننده در تورنمنت دوچرخه سواری دور آذربایجان تشکیل داد. تعداد آنان شامل 50 نفر بود. به دلیل پایین بودن حجم جامعه آماری، بر اساس روش نمونه گیری تمام شمار، تمامی جامعه آماری به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. در نهایت پس از پخش و جمع آوری پرسش نامه های پژوهش، تعداد 43 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد رشد شخصیت بر رضایت مندی داوطلبان رویدادهای ورزشی تأثیر معناداری دارد. همچنین مشخص گردید رشد شخصیت سبب می گردد تا داوطلبان رضایت مندی بیشتری از حضور در رویدادهای ورزشی داشته باشند. بنابراین پیشنهاد می گردد تا متولیان رویدادهای ورزشی ضمن توجه به مقوله رشد شخصیت، زمینه را جهت رشد شخصیت داوطلبان  از طریق محول نمودن فعالیت ها و وظایف مهم و در سطح توان افراد در رویداد های ورزشی را فراهم نمایند.
۱۸.

توسعه و اعتباریابی مقیاس تعیین سبک خرید محصولات ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک خرید محصولات ورزشی مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 746 تعداد دانلود : 10
یک بازاریاب برای موفقیت در حوزه بازاریابی، نیازمند آگاهی از عوامل مؤثر در تصمیم های خرید مصرف کنندگان است تا راهبردهای بخش بازار را به طور مؤثر اجرا کند. امروزه، مصرف کنندگان جوان در رده سنی دانشجویی بخش عمده ت قسیم های بازار را تشکیل می دهند؛ بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، توسعه و اعتباریابی مقیاس ارزیابی سبک خرید براساس مدل اسپرولز و کندال (1986) بود. تعداد 377 نفر دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به طور تصادفی، مقیاس ارزیابی سبک خرید توسعه یافته شامل زیرمقیاس های جدید مذهب و سیاست برای محصولات ورزشی را به صورت داوطلبانه تکمیل کردند. یافته های آزمون تحلیل عاملی اکتشافی با توجه به نسبت شاخص خی دو به درجه آزادی و سایر شاخص ها، اعتبار سازه مقیاس را نشان داد. به طورکلی، یافته ها نشان داد که برخی از خریداران به دلیل حس علاقه و وفاداری به میهن خود و به دلیل کیفیت ادراک شده محصولات داخلی، ترجیح می دهند محصولات ساخت کشور خود را خریداری کنند. همچنین، ارزش های مذهبی با تأثیر بر ساختار شخصیت مصرف کننده، اعتقادها، ارزش ها و گرایش های رفتاری خود، بر رفتار و انتخاب مصرف کنندگان تأثیر می گذارند؛ بنابراین، می توان از این مقیاس با توجه به اهمیت زیرمقیاس های اضافه شده مذهب و سیاست ، در سنجش سبک خرید مصرف کنندگان محصولات ورزشی استفاده کرد.
۱۹.

Testing the Conceptual Model on the Causal Relationship of Motivation and Consumption Intention(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: motivation Consumption Intention Sport Spectators

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 814 تعداد دانلود : 700
This study aimed to test the conceptual model on the causal relationship of motivation and consumption intention. To this end, 390 spectators who were present at the stadium, were randomly selected using stratified random sampling. They voluntarily completed Funk’s Motivation Scale and spectators’ consumption intention questionnaire. Structural Equation findings indicted a significantly positive relationship between the motivation and the consumption intentions among the spectators of Iran’s Premier Football League. There is a positive relationship between motivation and the components of consumption intention, including re-attendance, recommendation to others, purchase of team goods, and media consumption. The indices confirmed the optimal fit of the model. According to the results of the study, the authorities holding the Premier League matches as well as the clubs are recommended to have a detailed planning to enhance the motivation of the spectators as it had the greatest impact on re-attendance.
۲۰.

ویژگی های روان سنجی نسخهً فارسی پرسش نامه فرا چشم انداز (3+1Cs) چارچوب ارتباط مربی- ورزشکار (CART-Q)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روان سنجی نزدیکی و صمیمیت تعهد مکمل بودن رضایتمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 886 تعداد دانلود : 982
هدف از این پژوهش، بررسی ویژگی های روان سنجی نسخهً فارسی پرسش نامهً (فرا چشم انداز) چارچوب رابطه مربی- ورزشکار بود. جامعه آماری مورد نظر، شامل تمامی ورزشکاران مرد و زن حاضر در اردوهای تیم ملی بودند، که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی (هدفمند)، تعداد 217 ورزشکار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده، پرسش نامه (فراچشم انداز) چارچوب ارتباط مربی – ورزشکار بود و از 14 سوال و چهار خرده مقیاس تشکیل می شد. برای تعیین روایی و محاسبه ضرایب اعتبار (از مدل های آماری تحلیل عامل تأییدی و ضریب همبستگی پیرسون)، جهت محاسبه تجانس درونی (از آلفای کرانباخ و همچنین دو نیمه کردن آزمون)، جهت محاسبه ثبات پرسش نامه (از روش آزمون- بازآزمون) و جهت ارایه نُرم کمی (از میانگین، انحراف معیار، ارایه نُرم کیفی و نقاط برش با تأکید بر انحراف چارکی) استفاده و مشخص شد که این پرسش نامه دارای روایی، اعتبار و نُرم می باشد. با استفاده از مدل آماری ضریب همبستگی پیرسون مشخص گردید تمامی ضرایب اعتبار در ورزشکاران بالاتر از 64/0 است و پرسش نامه از ضریب روایی ملاکی (از نوع همزمان) بالایی برخوردار است. در پایان ضمن تایید و استانداردسازی پرسش نامه، چهار عامل (نزدیکی و صمیمیت، تعهد، متمم/مکمل و رضایتمندی) استخراج گردید. به منظور ارائه یافته های تکمیلی، از الگویابی معادلات ساختاری استفاده و مشاهده شد، پرسش نامه حاضر دارای برازش بوده و در نهایت مدل مستخرج شده از این پژوهش و بر مبنای چهار عامل بدست آمد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان