جعفر خوشبختی

جعفر خوشبختی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

ساخت و اعتبارسنجی ابزار ارزیابی آمیخته بازاریابی اجتماعی ورزش مدارس بر مبنای مدل موریس و کلارکسون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی تحلیل عاملی ورزش مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 271 تعداد دانلود : 178
پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی پرسشنامه آمیخته بازاریابی اجتماعی در ورزش مدارس انجام شده است. در مطالعه حاضر از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده شد. در مرحله اول با استفاده از روش فرا ترکیب، تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع مورد مطالعه و بر مبنای مدل موریس و کلارکسون جمع آوری و مفاهیم مربوطه شناسایی شد (18 مفهوم) و مفاهیم در قالب سؤال طراحی شد. سپس سؤالات تدوین شده در اختیار صاحبنظران حوزه ورزش مدارس با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (10 نفر) گذاشته و مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. در مرحله دوم از تحلیل عاملی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در این مرحله، شامل 12329 دانش آموز دختر و پسر هنرستان های استان خراسان جنوبی بود که بر اساس جدول مورگان و از طریق روش نمونه گیری خوشه ای-طبقه ای 380 نفر انتخاب شدند. روایی محتوایی با استفاده از نظر خبرگان، روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و پایایی پرسشنامه فوق به وسیله آلفای کرونباخ )96/0=α) بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پرسشنامه ای شامل هفت بعد را فراهم آورد که شاخص های برازندگی نشان دهنده مناسب بودن ابزار تدوین شده بود. نتایج نشان داد که ابزار سنجش بازاریابی اجتماعی مدارس از اعتبار مناسب برخوردار بوده و متخصصان و برنامه ریزان ورزش مدارس می توانند از این ابزار برای بررسی بازاریابی اجتماعی در مدارس استفاده نموده و بر اساس مؤلفه های آن برنامه هایی برای ارتقای سطح ورزش مدارس طراحی و اجرا نمایند.
۲.

Identifying Effective Drivers in the Future of Sports Businesses in Khorasan Razavi Province(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Business Futurology Khorasan Razavi Propulsion Sports

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 880 تعداد دانلود : 947
The purpose of this study was to identify effective drivers in the future of sports businesses in Khorasan Razavi province. The participants included experts in management, marketing and sports businesses. The interviews were conducted by snowball method and continued until the theoretical consensus, and finally after 18 interviews we reached the theoretical consensus. For statistical analysis SPSS software and Mick Mac software were used. The results of cross-impact analysis based on MDI and MII matrices showed that supportive drivers, marketing drivers, as well as drivers of creativity and innovation play an important role in improving system relationships. In addition, the three groups of propellants having the highest and the least impact included economic divers, (educational divers) and customer-oriented divers respectively. On the other hand, propellants such as; Cultural drivers, communication drivers, and managerial drivers are more influenced than being influential. Finally, it was the propulsion of manpower that lacks a key and important role in the formation of sports businesses in Khorasan Razavi province, but they should not be forgotten completely. It is suggested that in order to develop more sports businesses in Khorasan Razavi province, these items should be on the agenda to achieve a bright future in sports in the province.
۳.

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی تعهد سازمانی عملکرد سازمانی ادارات ورزش و جوانان معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 179 تعداد دانلود : 788
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی می باشد. روش این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی می باشد. به دلیل محدودبودن جامعه آماری، نمونه آماری برابر با جامعه آماری (کل شمار) در نظر گرفته شد (186N=). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و روابط بین متغیرها نیز نرم افزار اسمارت پی ال اس سه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی )882/0= (rو عملکرد سازمانی ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی تاثیر معناداری دارد)316/0= (r. علاوه برای این تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر معناداری دارد)591/0= (r. همچنین نتایج نشان داد مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی از طریق نقش میانجی تعهد سازمانی تاثیر معناداری دارد)522/0= .(r از این رو به تمام مدیران ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی پیشنهاد می شود برای داشتن سازمانی پویاتر از طریق افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی و نیز تعهد سازمانی در بین کارکنان سازمان های خود، عملکرد کلی سازمان خود را افزایش دهند.
۴.

بررسی موانع پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (E-CRM) در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجتماعی ساختاری فناوری اطلاعات مشتری الکترونیک مدیریت

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 983
هدف از این پژوهش بررسی موانع و مشکلات پیاده سازی مدیریت (E-CRM) در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه و نمونه آماری کلیه کارکنان و مدیران ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی بودند (120 نفر). ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای حاوی 15 سؤال بود که موانع پیاده سازی مدیریت (ی-سی.ار. ام) را از جنبه های مختلف ارزیابی می کرد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی و روایی سازه معنادار مشاهده شد. پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. پس از توزیع پرسشنامه ها، در نهایت 92 پرسشنامه ارزیابی شد. براساس نتایج پژوهش، موانع و مشکلات به سه دسته موانع ساختاری، اجتماعی و فناوری اطلاعات تقسیم شد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد، دوازده مانع اصلی در پیاده سازی (E-CRM) وجود دارد (m>3). مهم ترین موانع عبارت اند از مدیریت دانش (4)، هزینه های اولیه اجرا (78/3) و ابزار کاربردی یکپارچه (61/3). بنابراین لازم است ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی برای اجرای مدیریت (ی- سی.ار. ام)، مدیریت دانش را سرلوحه کار خود قرار دهند و در ابعاد ساختاری و اجتماعی تجدید نظر کنند.
۵.

بررسی نقش مشارکت کارکنان در پیش بینی تحلیل رفتگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت تحلیل رفتگی رگرسیون خراسان بزرگ ورزش و جوانان ادارات کل

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 983 تعداد دانلود : 667
هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی تحلیل رفتگی شغلی براساس مشارکت کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ بود. به دلیل پایین بودن حجم جامعه آماری، نمونه به صورت تمام شمار به دست آمد که در حقیقت نمونه برابر جامعه است (n=N). بر این اساس 140 نفر به عنوان نمونه آماری ارزیابی شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق سه پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، مشارکت کارکنان (محقق ساخته) و تحلیل رفتگی شغلی (مسلش) جمع آوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تأیید ده استاد صاحب نظر دانشگاهی رسید. در یک مطالعه راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی پرسشنامه های مشارکت و تحلیل رفتگی به ترتیب 92/0 و 87/0 محاسبه شد. داده های تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی ارزیابی شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مشارکت کارکنان با هر سه بعد تحلیل رفتگی شغلی (فرسودگی عاطفی، زوال شخصیت و افت عملکرد) ارتباط معنا دار و معکوس وجود دارد. مشارکت کارکنان 31 درصد واریانس تحلیل رفتگی شغلی کارکنان را پیش بینی می کند (31/0=R2، 001/0=P، 291/49=F).
۶.

ارتباط مشارکت کارکنان، مقاومت در برابر تغییر و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان بزرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت کارکنان مقاومت در برابر تغییر خراسان بزرگ تحلیل رفتگی شغلی ادارات کل ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 267 تعداد دانلود : 116
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مشارکت کارکنان، مقاومت در برابر تغییر و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ(رضوی شمالی و جنوبی) بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ متشکل از 140 نفر تشکیل داده اند. ضمن این که از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شده است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از پرسش نامه های محقق ساخته «مشارکت کارکنان»، «مقاومت در برابر تغییر» و پرسش نامه استاندارد «تحلیل رفتگی شغلی» مسلش استفاده شد. روایی هر سه پرسش نامه به تایید 10 متخصص رسید و پایایی آن در آزمون مقدماتی با 32 آزمودنی و آلفای کرونباخ به ترتیب 925/0، 822/0 و 878/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی مانند کلموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و آنووا با کمک نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین مشارکت کارکنان با مقاومت در برابر تغییر و هر سه بعد آن و همچنین با تحلیل رفتگی شغلی و هر سه بعد آن ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. همچنین اختلاف میانگین های متغیرهای تحقیق در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی معنی دار بود. بنابر این مشارکت کارکنان راهکار مناسبی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان است. و پیشنهاد می گردد از نظام پیشنهاد ها برای افزایش مشارکت کارکنان در امور سازمان استفاده شود
۷.

رابطه بین عدالت سازمانی با اثر بخشی کارشناس مسؤولان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش خراسان بزرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثربخشی عدالت توزیعی عدالت سازمانی عدالت رویه ای عدالت تعاملی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : 99 تعداد دانلود : 995
هدف این تحقیق مطالعه و بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و هریک از ابعاد آن با اثربخشی کارشناس مسئولان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش خراسان بزرگ بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و حجم جامعه و نمونه آماری برابر با 65 نفر که شامل کلیه کارشناس مسئولان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش خراسان بزرگ(رضوی، شمالی و جنوبی) در نیم سال نخست 1391 می باشد. از سه پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی، پرسش نامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(89%r=) و پرسش نامه اثربخشی حمیدی با(90%r=) استفاده شد. از تکنیک های آمار توصیفی به منظور طبقه بندی نمرات خام، ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی، آزمون کلموگراف اسمیرونوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون t تک نمونه ای به منظور آگاهی از توزیع نرمال داده ها، بررسی رابطه عدالت سازمانی با اثربخشی و تعیین سطح مطلوبیت عدالت سازمانی و اثربخشی کارشناس مسؤولان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش خراسان بزرگ استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، میانگین عدالت سازمانی(471/0±85/2) و میانگین اثربخشی(416/0±07/3) می باشد. بین عدالت سازمانی و ابعاد آن(عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی) با اثربخشی ارتباط معنی داری وجود دارد. علاوه بر این، عدالت سازمانی و اثربخشی سازمانی در ادارات آموزش و پرورش خراسان بزرگ در سطح مطلوبی قرار ندارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، توجه بیشتر به عدالت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش خراسان بزرگ می تواند در بهبود وضعیت اثربخشی سازمانی آن ادارات، مؤثر باشد.
۸.

روایی و پایایی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعه ورزشکاران بزرگ سال ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روایی پایایی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) ورزشکاران بزرگ سال ایرانی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
تعداد بازدید : 50 تعداد دانلود : 855
هدف از این پژوهش، بررسی روایی و پایایی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعه ورزشکاران بزرگ سال ایرانی بود. آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS)، آزمونی روان سنجی توانمندی است که مهم ترین عوامل روانشناختی درگیر در رقابت و تمرین را در ورزشکاران مورد ارزیابی قرار می دهد. این آزمون برای اولین بار توسط توماس و همکارانش در سال 1999 با توجه به وجود مشکلاتی در پرسش نامه های روان شناختی مرسوم در آن زمان و احساس نیاز به آزمونی توانمندتر طراحی شد. آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در طول سالیان مختلف و در نقاط مختلف جهان مورد بازبینی، روایی یابی و پایایی سنجی قرار گرفت که برای این پژوهش از جدیدترین نسخه آزمون استفاده شد. از جامعه ورزشکاران ایرانی، 259نفر نمونه (با میانگین سنی: 32/25 سال) به صورت تصادفی انتخاب شدند و آزمون مزبور را تکمیل کردند. این ورزشکاران زن و مرد بزرگ سال، در 7سطح عملکردی و رقابتی مختلف و از 10 شهر ایران بودند که در 19 رشته ورزشی فعالیت می کردند. برای برآورد روایی گویه های این آزمون از روش تحلیل عاملی تأییدی و برای برآورد پایایی گویه ها، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج مدل های تحلیل عاملی تأییدی، برازش قابل قبولی برای ساختار مکنون TOPS در سطح گویه ها و در سطح عوامل آزمون به دست داد و آزمون مذکور با 17 عامل و 66 گویه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی تمرین با 8 عامل و 31 گویه، 73/0 به دست آمد و پایایی رقابت با 9 عامل و 35 گویه، 74/0 حاصل شد که نشان از پایایی مناسب آزمون است. بنابراین، این آزمون روان شناختی برای ارزیابی مهم ترین مهارت های روان شناختی درجامعه ورزشکاران بزرگ سال ایرانی قابل استفاده است
۹.

ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی - ورزشی پارک های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف (Gaps)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی ادراک کیفیت انتظارات اماکن تفریحی - ورزشی پارک های استان گلستان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی گردشگری و ورزش
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : 538 تعداد دانلود : 386
هدف تحقیق حاضر ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی - ورزشی پارک های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف در ابعاد وضعیت، حفظ و نگهداری و ایمنی است. به همین منظور، پرسشنامه در میان 180 کاربر پارک، 21 مدیر و 27 کارمند دفاتر فضای سبز استان گلستان توزیع و جمع آوری شد. کاربران باید ادراک و انتظار خود را از پارک و همچنین کارکنان و مدیران باید درک و برداشت خود را از انتظارات کاربران بیان می کردند. در این مقاله تعداد کل پارک های استان گلستان 83 عدد بود که طبق نمونه گیری تصادفی ساده به 21 پارک در 15 شهر مراجعه شد. نتایج بیانگر این مطلب است که بین ادراک و انتظارات کاربران تفاوت معنی داری در هر سه بعد وضعیت، حفظ و نگهداری و ایمنی وجود دارد؛ به عبارت دیگر در هر سه بعد بین ادراک و انتظارات کاربران شکاف وجود دارد. از سوی دیگر، بین انتظارات کاربران و کارکنان فقط در بعد ایمنی تفاوت معنی داری وجود داشت؛ بنابراین یک شکاف در بعد ایمنی بین انتظارات کاربران و کارکنان مشاهده شد. علاوه بر این، بین انتظارات کاربران و مدیران پارک ها هم در بعدهای وضعیت و ایمنی هم تفاوت معنی داری مشاهده شد؛ به عبارت دیگر در بعدهای وضعیت و ایمنی شکاف وجود داشت. یافته های دیگر مقاله بیانگر این مطلب است که بین درک و برداشت کارکنان و مدیران از انتظارات کاربران تفاوت معنی داری مشاهده نشد؛ در نتیجه می توان اذعان داشت که هیچ شکافی بین درک و برداشت کارکنان و مدیران از انتظارات کاربران وجود ندارد. با وجود اینکه در همه ابعاد (وضعیت، حفظ و نگهداری و ایمنی) میان ادراک و انتظارات کاربران از کیفیت اماکن تفریحی - ورزشی پارک های استان گلستان اختلاف معنی دار (شکاف) مشاهده شد که نشان دهنده نارضایتی کاربران بود، ولی خوشبختانه میان ادراک مدیران و کارکنان پارک ها از انتظارات واقعی کاربران اختلاف معنی داری (شکاف) مشاهده نشد. هر چند در این خصوص کارکنان، در مقایسه با مدیران درک بهتری از انتظارات کاربران داشتند.
۱۰.

ارتباط بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان هیئت های ورزشی استان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد مستمر تعهد هنجاری تعهد عاطفی رهبر خدمتگزار کارکنان هیئت های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 270 تعداد دانلود : 930
هدف این پژوهش تعیین ارتباط سبک رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان هیئت های ورزشی است که به روش همبستگی و به شکل میدانی در میان تمام کارکنان هیئت های ورزشی استان بوشهر شامل 308 نفر اجرا شد. از این تعداد، براساس جدول مورگان و به شیوه نمونه گیری تصادفی 169 نفر به¬عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه رهبری خدمتگزار (SLQ) و تعهد سازمانی مایر و آلن بود که ضمن تأیید روایی، پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به¬ترتیب 862/0 و 792/0 محاسبه شد. برای تحلیل یافته ها، از روش های آمار توصیفی و نرم¬افزارهای SPSS و Excel و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) استفاده شد. نتایج نشان¬دهنده وجود رابطه¬ معنی-دار بین سبک رهبری خدمتگزار و متغیرهای تعهد سازمانی، عاطفی و هنجاری است، اما بین این سبک و تعهد مستمر رابطه معنی¬دار وجود ندارد (05/0>p). از میان ابعاد تعهد، بعد عاطفی علاوه بر همبستگی زیاد با رهبری خدمتگزار، بیشتر وفاداری کارکنان را به هیئت ورزشی نشان می داد. به¬طور کلی سطح رفتارهای رهبری خدمتگزار در هیئت های ورزشی نسبتاً مطلوب است، اما تعهد سازمانی در حد متوسط است. با توجه به نتایج، مدیران هیئت های ورزشی برای اجرای موفق سبک رهبری خدمتگزار باید ضمن توجه به عواطف کارکنان، به ارتقای بلوغ سازمانی و رشد شغلی و فردی در تمام سطوح هیئت توجه داشته باشند.
۱۱.

سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران فدراسیون های منتخب در کشور و بررسی رابطة آن با سبک رهبری تحول آفرین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش فرهنگی سبک رهبری تحول آفرین مدیران فدراسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 819 تعداد دانلود : 142
هدف از تحقیق حاضر سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران فدراسیون های منتخب در کشور و بررسی رابطة آن با سبک رهبری تحول آفرین است. جامعة آماری تحقیق حاضر را 58 مدیر فدراسیون تشکیل میدادند که از این تعداد 52 مدیر پرسشنامه را تکمیل کردند. روش تحقیق حاضر توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش از پرسشنامه های هوش فرهنگی (آنگ و همکاران، 2007) و سبک رهبری تحول آفرین (باس و آلویو، 1993) استفاده شد. از آزمون های کلموگروف - اسمیرنف، همبستگی پیرسون، t مستقل و آنوای یک راهه استفاده شد. نتایج نشان داد مدیران به صورت کلی هوش فرهنگی نسبی دارند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین هوش فرهنگی و سبک رهبری و رفتار با سبک رهبری ارتباط معنیداری وجود دارد. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد هوش فرهنگی میتواند متغیر پیش گوی رهبری باشد. نتایج آزمون t مستقل نشان داد بین هوش فرهنگی و سبک رهبری با جنسیت و رشتة تحصیلی (تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی) مدیران فدراسیون های منتخب تفاوت معنیداری مشاهده نشد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد بین دانش و سبک رهبری با سطح تحصیلات مدیران فدراسیون منتخب ورزشی تفاوت معنیداری وجود دارد. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد بین متغیرهای تحقیق و سابقة کار و مدیریت تفاوت معنیداری وجود ندارد. نتایج تحقیق، با توجه به رابطة مثبت بین هوش فرهنگی و سبک رهبری تحول آفرین، بر ضرورت توجه به هوش فرهنگی مدیران به منظور اثر بخشی بهتر سازمان تأکید میکند.
۱۲.

تأثیر واحدهای تربیت بدنی عمومی 1 و 2 بر هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه بیرجند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجویان هویت ورزشی واحد تربیت بدنی عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 62 تعداد دانلود : 835
هدف از انجام پژوهش نیمه تجربی حاضر، بررسی تأثیر واحدهای تربیت بدنی عمومی یک و دو دانشگاه بیرجند بر هویت ورزشی دانشجویان است. بدین منظور، مقیاس 22 گزینه ای هویت ورزشی ساخته شده توسط چزلاک (2004) در دو مرحله اولین و آخرین جلسه کلاس های تربیت بدنی عمومی یک و دو نیمسال دوم سال تحصیلی 1387- 88، در اختیار 387 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه بیرجند با میانگین سنی 79/1±54/20 قرار گرفت. نمونه آماری به طور تصادفی با تخصیص متناسب در هر طبقه انتخاب و به چهار گروه تقسیم شدند که عبارتند از: تجربی واحد عمومی 1 (150=N)، کنترل واحد عمومی 1 (40=N)، تجربی واحد عمومی 2 (159=N) و کنترل واحد عمومی 2 (40= N). روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و ثبات درونی آن نیز در مطالعه ای مقدماتی با آلفای کرونباخ 89/0 تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف - اسمیرنف، t گروه های همبسته و t گروه های مستقل در سطح معنیداری 05/0>p استفاده شد. یافته ها نشان داد واحدهای تربیت بدنی عمومی 1 (863/1- =t، 065/0=p) و تربیت بدنی عمومی 2 (333/1- =t، 185/0= p) دانشگاه بیرجند بر هویت ورزشی دانشجویان تأثیرگذار نیستند، در حالی که واحد تربیت بدنی عمومی 1 به طور معنیداری بر خرده-مقیاس های انحصارگرایی (767/3- =t، 001/0= p)، هویت اجتماعی (693/4 =t، 001/0= p)، تأثیرپذیری منفی (038/2 =t، 043/0= p) و هویت خود (183/3- =t، 002/0= p) دانشجویان تأثیرگذار بوده و واحد تربیت بدنی عمومی 2 تنها بر خرده مقیاس هویت خود آزمودنیها تأثیرگذار است (162/3- =t، 002/0= p). بر پایه یافته ها، واحدهای تربیت بدنی عمومی 1 و 2 دانشگاه بیرجند در دستیابی به اهداف خود که مهم ترین آن ها بهبود نگرش و مشارکت مورد انتظار از سوی دانشجویان است ناتوان به نظر میرسند.
۱۳.

تأثیر برنامه های آماده سازی معلمان ورزش در ایجاد رضایت و انسجام تیمی دانش آموزان دختر تیم های والیبال مقطع متوسطة شهر بیرجند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انسجام تیمی رضایت دانش آموز برنامه های آماده سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 374 تعداد دانلود : 938
هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر برنامه های آماده سازی معلمان ورزش در ایجاد انسجام تیمی و رضایت دانش آموزان دختر تیم های والیبال مدارس بیرجند و همچنین بررسی رابطة بین سابقة تدریس مربی و میزان تأثیر برنامة آماده سازی بر انسجام تیمی و رضایت دانش آموزان است. روش پژوهش شبه آزمایشی است و جامعة آماری از دانش آموزان دختر 19- 14 سالة مقطع متوسطة شهر بیرجند تشکیل میشد که عضو تیم والیبال مدارسی بودند که دورة آماده سازی را برگزار کرده بودند. از میان آنها 115 دانش آموز به صورت تصادفی، به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های انسجام تیمی (GEQ) کارون، ویدمییر و برولی (1988) و رضایت ورزشکار (ASQ) رایمر و چلادورای (1998) را تکمیل کردند. پرسشنامة GEQ شامل 18 سؤال است و انسجام تیمی را اندازه گیری میکند. پرسشنامة ASQ نیز با 14 سؤال، رضایت ورزشکار را اندازه گیری میکند. ثبات درونی پرسشنامه ها به ترتیب 71/0 و 88/0 گزارش شده است. روایی صوری آنها نیز به دست آمده است. دانش آموزان، قبل و بعد از برنامه های آماده سازی، این پرسشنامه ها را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t همبسته (وابسته)، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان میدهد بین سابقة تدریس مربی و میزان تأثیر برنامة آماده سازی بر رضایت ورزشکار، رابطه وجود دارد (05/0 < p ,207/0 = r). همچنین بین خرده مقیاس های آزمون انسجام تیمی و رضایت ورزشکار، قبل و بعد از دوره های آماده سازی، رابطه وجود دارد. این رابطه برای دو خرده مقیاس کشش فردی نسبت به تکلیف گروه و انسجام گروهی در تکلیف معنیدار است (به ترتیب قبل و بعد از دوره ها (001/0 < , p725/0=B ,027/1= B) و (001/0p< ,602/0=B ,806/0=B))، ولی برای دو خرده مقیاس دیگر یعنی کشش فردی نسبت به گروه، از لحاظ اجتماعی و انسجام گروهی از لحاظ اجتماعی معنیدار نیست. نتایج، تفاوت معنیداری بین انسجام تیمی دانش آموزان و رضایت آنان، قبل و بعد از برنامه های آماده سازی نشان نداد ((05/0> p ,698/0= t) و (05/0> p ,041/0= t)). همچنین بین سابقة تدریس مربی و میزان تأثیر برنامة آماده سازی بر انسجام گروهی، رابطة معنیداری وجود ندارد (05/0> p؛ 059/0= r). به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان میدهد دوره های آماده سازی مربیان، مطلوب و تأثیرگذار نبوده و تغییری در سطوح انسجام تیمی و رضایت دانش آموزان ایجاد نکرده است. برگزاری کلاس های آموزشی برای معلمان، به منظور بالا بردن سطح اطلاعات آنها در زمینة شیوه های مناسب آموزش و ایجاد رضایت در دانش آموزان مفید به نظر میرسد.
۱۴.

آسیب دیدگی شدید ورزشی، انگیزش و تحلیل رفتگی : پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشکاران زبدة هندبال آسیب دیده با توجه به کارکرد تئوری انگیزش خود-مختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل رفتگی بازیکنان زبدة هندبال آسیب دیدگی ورزشی انگیزش خود مختاری

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی انگیزش خود و تلاشهای آن
 2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی ورزشی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی آسیب شناسی ورزشی
تعداد بازدید : 108 تعداد دانلود : 588
در دهة اخیر بررسی ابعاد روان شناختی ورزشکاران آسیب دیده در دوران توانبخشی و بازگشت به رقابت، توحه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. در این پژوهش میزان خرده مقیاس های انگیزشی و تحلیل رفتگی ورزشکاران زبدة هندبال قبل و بعد از آسیب دیدگی بررسی شده و با تکیه بر تئوری انگیزش خود – مختاری دسی و ریان به پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشکاران پس از آسیب دیدگی پرداخته شده است. آزمودنی های مورد بررسی این تحقیق 28 هندبالیست آسیب دیدة فصل رقابتی 87-86 لیگ حرفه ای ایران بودند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه شامل پرسشنامة مقیاس انگیزش ورزشی (SMS) پل لیتیر و همکاران (1995)، پرسشنامة تحلیل رفتگی ورزشی (ABQ) ریدیک و اسمیت (2001) و پرسشنامة مشخصات فردی (محقق ساخته) استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آزمون های t همبسته، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. با توجه به تحلیل آماری در زمینة رابطة تحلیل رفتگی با خرده مقیاس های انگیزشی، نتایج نشان داد رابطة معنی دار و معکوسی بین تحلیل رفتگی با خرده مقیاس های انگیزش درونی (870/0 - =r؛ 000/0=P) و انگیزش بیرونی (706/0 - =r ؛ 000/0=P) و رابطة معنی دار و مستقیمی بین تحلیل رفتگی و بی انگیزشی آزمودنی ها (878/0=r ؛ 000/0=P) وجود دارد. همچنین نتایج آماری در زمینة پیش بینی تحلیل رفتگی نشان داد 6/81 درصد میزان تحلیل رفتگی با توجه به میزان انگیزش ورزشکاران تبیین می شود. به علاوه، خرده مقیاس های بی انگیزشی (771/= R2) و انگیزش درونی (757/0=R2) به ترتیب مهم ترین عوامل پیش بینی کنندة تحلیل رفتگی بودند، اما انگیزش بیرونی مبین پیش بینی کنندة قوی تحلیل رفتگی نیست (499/0= R2). نتایج نشان داد بین خرده مقیاس های انگیزشی و میزان تحلیل رفتگی ورزشکاران پس از آسیب دیدگی رابطة معنی داری وجود دارد و تحلیل رفتگی این ورزشکاران را می توان از روی خرده مقیاس های انگیزشی آنها برآورد کرد. بنابراین، توجه به کارکرد مهم خرده مقیاس های انگیزشی در دوران توانبخشی و بازگشت به ورزش پس از آسیب دیدگی حائز اهمیت است و توجه به رفتارها و نگرش های ورزشکاران راهنمای مناسبی برای کمک به بهبود و توانبخشی آنان خواهد بود.
۱۶.

رابطه بین هوش هیجانی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دبیران تربیت بدنی تحلیل رفتگی شغلی هوشی هیجانی مشخصات فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 236 تعداد دانلود : 10
هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین هوش هیجانی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه نواحی هفتگانه آموزش و پرورش مشهد بوده و به روش توصیفی- همبستگی و به شکل میدانی انجام شده است. نمونه تحقیق حاضر برابر با کل جامعه آماری بود و نمونه گیری صورت نگرفت و از 286 پرسشنامه ارسالی 220پرسشنامه(76 درصد کل پرسشنامهها) عودت داده شد. به منظور گردآوری اطلاعات ازدو پرسش نامه هوش هیجانی و تحلیل رفتگی استفاده شد که پس از روایی و پایایی سنجی بین آزمودنیهای مورد نظر توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از آمار توصیفی (میانگین انحراف استاندارد و...) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی رگرسیون چند متغیره و آنالیز واریانس) استفاده شد. برخی از نتایج پژوهش نشان میدهد که میزان هوش هیجانی دبیران تربیت بدنی برابر با (29/ 32 SD = و 82/340= ) بوده که حاکی از سطح هوش هیجانی متوسط و بالایی است. تحلیل رفتگی دبیران تربیت بدنی هم در دو بعد فراوانی و شدت به ترتیب برابر با (67/ 15 SD = و 19/ 35= ) و (90/ 17 SD = و 95/ 42 = ) بوده که حاکی از تحلیل رفتگی نسبتاً زیاد افراد تحت بررسی است. آزمون همبستگی بین هوش عاطفی و ابعاد تحلیل رفتگی دبیران تربیت بدنی همبستگی معکوس و معنیداری در سطح 05/0 > p نشان داده است. نتیجه کلی این پژوهش نشان داده است که میزان هوش هیجانی و تحلیل رفتگی دبیران تربیت بدنی به ترتیب میتواند مربوط به سن و شرایط شغلی آنان باشد. سایر یافتههای تحقیق نشان میدهد با توجه به بالا بودن سطح تحلیل رفتگی دبیران تربیت بدنی افزایش سطح هوش هیجانی- که مهارتی قابل توسعه است- میتواند در کاهش میزان تحلیل رفتگی شغلی مؤثر باشد.
۱۸.

رابطه سبک های رهبری و کیفیت زندگی کاری کارکنان با میزان اثربخشی مدیران دانشکده ها و گروه های آموزشی تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 763 تعداد دانلود : 930
با توجه به عوامل تشکیل دهنده ساختار کار که لازم است سبک مناسب رهبری مطابق با نیازها و سازگار با آنها انتخاب شود تا منجر به اثر بخشی رهبری گردد نقش نظام اجتماعی ( کارکنان )تعیین کننده تر از نظام فنی در اثر بخشی رهبری و تحقق اهداف سازمانی است از این رو ضرورت دارد مدیران سبک خود را مطابق با نیازهای نظام فنی و اجتماعی بویژه با نظام اجتماعی کارکنان چنان سازگار سازند تا اثر بخشی حاصل شود در نتیجه شناخت الگوهای رفتاری مرتبط با نظام های فنی اجتماعی نقش مهمی در اثر بخشی رهبری و اداره بهینه امور سازمانی دارد هدف این تحقیق تبیین رابطه سبک های رهبری کیفیت زندگی کاری QWI کارکنان و اثر بخشی مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی کل کشور است روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و به شکل میدانی اجرای شده است جامعه آماری را تمامی مدیران و اعضای هیات علمی دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی تشکیل می دهند برای گرد آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه های استاندارد تحلیل رتفار رهبر بلانچارد برای تعیین سبک های رهبری انتخابی مدیران و اثر بخشی آنان و از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مطابق با الگوی والتون برایتعیین کیفیت زندگی کاری کارکنان استفاده شد نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین سبک های رهبری انتخابی مدیران با اثر بخشی آنان اختلاف معنی داری وجود دارد اما بین سبک های رهبری و کیفیت زندگی کاری کارکنان اگر چه اختلاف محسوسی وجود دارد ولی معنی دار نیست همچنین بین کیفیت زندگی کاری کارکنان و اثر بخشی مدیران رابطه معنی دار وجود دارد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان