بهرام یوسفی

بهرام یوسفی

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۸ مورد.
۱.

شناسایی و اولویت بندی موانع پاسخگویی در سازمان های ورزشی

تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
با توجه به اهمیت موضوع پاسخگویی در سازمان های ورزشی، پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و محدودیت های اجرای نظام پاسخگویی در سازمان های ورزشی و ارائه راهکار در قالب یک الگو انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که در بخش کیفی از 25 نفر از استادان و خبرگان حوزه ورزش به صورت هدفمند نظرخواهی شد و 9 عامل شامل موانع قانونی، کارکردی، محیطی، فرهنگی، سازمانی، مدیریتی، فردی، رفتاری و ساختاری به عنوان موانع اجرای نظام پاسخگویی در سازمان های ورزشی شناسایی شد. در بخش کمی نیز، 211 نفر از مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان به روش نمونه گیری در دسترس، به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر استادان مدیریت ورزشی و خبرگان بررسی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نیز پرسشنامه محقق ساخته پژوهش حاضر را تأیید کرد. آزمون تحلیل مسیر الگوی پیشنهادی پژوهش نشان داد که به جز موانع محیطی، تمامی متغیرهای شناسایی شده در پژوهش، اثر مثبت و معناداری بر موانع پاسخگویی سازمان های ورزشی می گذارند و در این بین نیز بیشترین میزان اثر مربوط به موانع کارکردی با 47 درصد است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر به مسئولان و مدیران سازمان های ورزشی کشور پیشنهاد می شود برای رفع موانع شناسایی شده تلاش کنند تا اثربخشی سازمان های ورزشی بهبود یابد.
۲.

سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (1359-1380)

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۲
هدف پژوهش، سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی ایران در دهه اول و دوم انقلاب اسلامی می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی در سطح توصیفی – تحلیلی و داده ها با استفاده از منابع ثانویه کتابخانه ای- اسنادی گردآوری شده است. نتایج نشان داد در ادوار اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی تعداد لوایح ورزشی تبدیل شده به قانون «6 مورد» بر تعداد طرح های ورزشی «2 مورد» برتری قابل ملاجضه ای داشته است. حیطه موضوعی قوانین ورزشی مرتبط به: اصلاح ساختار و اساسنامه سازمان های ورزشی، مشارکت ورزشی در سطح قهرمانی، همکاری فرهنگی - آموزشی- پژوهشی در سطح بین المللی، تامین منابع مالی و خصوصی سازی در ورزش است و بر اساس تقسیم بندی سیاست گذاری آلموند و همکاران(2008) تمرکز طرح ها و لوایح ورزشی ارائه شده به ترتیب مرتبط به حیطه های تنظیمی، توزیعی و نمادین است و حیطه استخراجی که در جهت کسب درآمد و استخراج منابع می باشد مواردی را در ارتباط با ورزش به خود اختصاص نداده است و در قسمت پایانی پژوهش، دو مورد از نطق نمایندگان دوره سوم و پنجم مجلس شورای اسلامی در ارتباط با لایحه تاسیس باشگاه های ورزشی توسط مردم با نظارت دولت و طرح اصلاح اهداف و ساختار تشکیلات سازمان تربیت بدنی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف در سه سطح: توصیف، تفسیر و تبیین بررسی و از این رهگذر، پیوند میان متن و جامعه بازنمایی شد.
۳.

بررسی تطبیقی رویکرد آمریکا به نظام بین الملل: با تاکید بر نقش باراک اوباما و دونالد ترامپ

کلید واژه ها: نظام بین الملل سیاست خارجی اوباما ترامپ متغیر فرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۷
این مقله به بررسی رویکرد آمریکا به نظام بین الملل در دوران اوباما و ترامپ می پردازد پژوهش حاضر عهد دار پاسخ به این پرسش است که نقش متغییر فرد (اوباما و ترامپ) در رویکرد آمریکا به نظام بین الملل به چه میزان تاثیرگذار بوده است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه مقاله عبارتست از اینکه با توجه به نقش تعیین کننده رئیس جمهور در سیاست خارجی آمریکا و همچنین افکار و دیدگاه های متفاوت اوباما و ترامپ، متغیر "فرد" تاثیر زیادی در رویکرد آمریکا به نظام بین الملل داشته است. اهداف مد نظر این مقاله بررسی میزان و چگونگی تاثیرگذاری عامل«فرد» در رویکرد آمریکا به نظام بین المل و شناخت علمی و واقع بینانه از ویژگی های شخصیتی اوباما و ترامپ و میزان تاثیر آنها بر سیاست خارجی و رویکرد آمریکا به نظام بین الملل است. بر اساس یافته های مقاله می توان گفت نقش و تاثیرگذاری متغییرهای فردی در سیاست خارجی این کشور در این مقطع زیاد بوده است؛ به طوری که سیاست خارجی آنها را به این دلیل که دو شخصیت متفاوت و به نوعی متضاد بودند، که عمدتاً از ویژگی های فردی آنها نشات گرفته بود.
۴.

ﺷﻨﺎﺳﺎیی مشکلات ورود مالکان ثروتمند به ﻓﻮﺗﺒﺎل ایﺮان با استفاده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری-ﺗﻔﺴﯿﺮی

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۳
ورود سرمایه گذاران و تزریق منابع مالی به فوتبال ایران، فرصت بسیار مناسبی برای ارتقای سطح کیفی باشگاه ها است، اما این فرصت می تواند در شرایطی خاص به تهدیدی کاملا جدی تبدیل شود. ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎیی مشکلات ورود مالکان ثروتمند به ﻓﻮﺗﺒﺎل ایﺮان ﺑﻮد. این تحقیق از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه با روﯾﮑﺮد ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری-ﺗﻔﺴﯿﺮی از دﯾﺪﮔﺎه صاحب نظران اﺳﺘﻔﺎده شد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ نتایج ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ها و همچنین ادبیات تحقیق، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ (13 مورد). اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از این ﺗﮑﻨﯿﮏ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻮاﻟﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ها در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای بهبود شرایط حضور حامیان مالی و استقرار ساختارهای مالکیتی مناسب در باشگاه ها ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
۵.

چالش ها و راهکارهای استراتژیک توسعه برند لیگ برتر فوتبال ایران با تلفیق رویکرد کارت امتیازی متوازن و تحلیل سلسله مراتبی

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۲۸
برند به عنوان یکی از مهم ترین دارایی های نامشهود هر سازمان است و تحلیل استراتژیک چالش های توسعه برند در هر سازمانی ازجمله لیگ برتر فوتبال ایران حیاتی است. بر همین اساس تحقیق حاضر به تحلیل چالش های توسعه برند لیگ برتر فوتبال ایران با تلفیق رویکرد کارت امتیازی متوازن و AHP پرداخت.این تحقیق در دو بخش کمی و کیفی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی با حیطه تخصصی بازاریابی، کارشناسان و صاحبنظران فوتبال و نیز مدیران اجرایی لیگ و باشگاه های فوتبال بودند. در بخشی کیفی با 18 نفر از جامعه تحقیق مصاحبه صورت گرفت و در بخش کمی با روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی (نظر خبرگان) 85 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. در بخش کیفی 157 نشان موثر بر توسعه برند لیگ شناسایی شد و سپس در کد گذاری محوری در 20 مفهوم طبقه بندی شدند. در بخش کمی اولویت هریک از چالش های اثرگذار بر توسعه برند با روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد که در اولویت اول ضعف در ساختار مدیریتی و در اولویت آخر چالش های ادراکی بود. بکارگیری این مدل می تواند مدیران را با اولویت های رسیدگی به چالش های توسعه برند لیگ برتر فوتبال ایران آشنا ساخته و امکان یکپارچه سازی ارزیابی عملکرد برند لیگ برتر فوتبال ایران را فراهم آورد.
۶.

مدل یابی تاثیر رهبری فراگیر بر یادگیری از خطاها در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران: نقش میانجی امنیت روانی و تعدیل گر فاصله قدرت

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۲
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر رهبری فراگیر بر یادگیری از خطاها در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب کشور با نقش میانجی امنیت روانی و تعدیل گر فاصله قدرت بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان ادرات کل ورزش و جوانان غرب کشور بود که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند 203 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه های رهبری فراگیر کارملی و همکاران (2010)، یادگیری از خطاها ریبوویکا (1999)، امنیت روانی کارملی و همکاران (2010) و فاصله قدرت دورفمن و هاول (1998) استفاده گردید. که روایی و پایایی آن ها مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده-ها از مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار پی.ال.اس نسخه 3 استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری فراگیر هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق امنیت روانی بر یادگیری کارکنان از خطاها تأثیر گذار بوده است. همچنین فاصله قدرت رابطه بین رهبری فراگیر با امنیت روانی و یادگیری کارکنان از خطاها را تعدیل می کند. لذا به مدیران ادارات کل ورزش و جوانان پیشنهاد می شود که به منظور توسعه یادگیری کارکنان از خطاها هنگام بکارگیری سبک رهبری فراگیر تفاوت فردی کارکنان در فاصله قدرت را در نظر گرفته و همچنین زمینه توسعه امنیت روانی کارکنان را در سازمان فراهم سازند.
۷.

بررسی اثر هواداری ورزشی و نگرش کلی به تبلیغات بر باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش

تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
در آغاز هزاره سوم، دنیای بازاریابی ورزشی شیوه های جدیدی را برای توسعه اقتصاد خود دنبال می کند. تبلیغات، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مدیریت است که بررسی عوامل مؤثر بر آن همواره دغدغه مدیران را به خود اختصاص داده است. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر هواداری ورزشی  بر باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه رازی و  دانشگاه آزاد در سال 97 بود که  250 نفر  از آن ها به عنوان نمونه به پرسش نامه هواداری ورزشی، پرسش نامه باورپذیری تبلیغات از طریق ورزش و  پرسش نامه نگرش کلی به ورزش پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اس. پی. اس. اس و ایموس جهت ارایه مدل استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین، تحلیل ضرایب مسیر نشان داد که هواداری ورزشی به طور مستقیم توانسته است بر نگرش هواداران نسبت به تبلیغات از طریق ورزش 47/0 اثر داشته باشد، همچنین به طور غیر مستقیم و در مجموع اثرات 36/0 از طریق نگرش به تبلیغات توانسته است اثرگذار باشد. این امر می تواند به بازاریان ورزشی به صرفه جویی در زمان و منابع کمک نماید تا در بخش هواداری ورزشی  تبلیغات اثرگذاری را برنامه ریزی نمایند.
۸.

تأثیر رفتارهای مربیگری بر خودکارآمدی و عملکرد تیمی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال زنان ایران

تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۲۳۵
هدف پژوهش حاضر تاثیر رفتارهای مربیگری بر خودکارآمدی و عملکرد تیمی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال زنان کشور بود. جامعه و نمونه آماری شامل 22 بازیکن در هر تیم که 200 نفر به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. بدین منظور از پرسشنامه رفتار مربیگری(CBQ) و پرسشنامه خودکارآمدی (ESES) برای بررسی پژوهش استفاده شد. برای ارزیابی عملکرد تیم های فوتبال زنان، رتبه آنها در جدول ملاک قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (رفتار مربیگری 75/0، خودکارآمدی 82/0) به دست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها،از آمار توصیفی و آمار استنباطی)تحلیل عاملی تاییدی CFA جهت سنجش روایی سازه ابزار گردآوری داده ها، مدل یابی معادلات ساختاری SEM "نرم افزار Amos" به منظور آزمون گذاشتن مدل پژوهشی، و نیز آزمون فرضیه ها) استفاده شد. یافته ها نشان داد که رفتار مربیگری طبیعی و رفتار مربیگری واکنشی مثبت تاثیر مثبت و معناداری بر خودکارآمدی داشته و رفتار مربیگری واکنشی منفی تاثیر منفی و معناداری بر خودکارآمدی دارد. همچنین نتایج نشان داد خودکارآمدی بازیکنان بر عملکرد تیمی تاثیر مثبت و معناداری دارد. رفتار مربیگری طبیعی و رفتار مربیگری واکنشی مثبت بر عملکرد تاثیر مثبت و معناداری داشته است. اما رفتار مربیگری واکنشی منفی تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد دارد
۹.

عضویت جمهوری اسلامی در بریکس؛ محدودیت ها و فرصت ها

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۳
بریکس را گروه اقتصادی کشورها نوظهور می دانند که سعی در ارتباط اقتصادی بیشتر کشورهای در حال توسعه با یکدیگر دارند. در اواخر سال 2013 ایران اعلام کرد که آمادگی عضویت در بریکس را دارد. در این بین چین، طرح اولیه بریکس پلاس را پیش کشید و سیاست آن قدرت بخشیدن به این گروه تازه تاسیس بود. بنای این طرح، استقبال از برخی از کشورهای در حال توسعه در بریکس بود. جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی خود را جهت عضویت در بریکس اعلام کرد. اگرچه در طرح اولیه ی بریکس پلاس، جمهوری اسلامی ایران نیز برای عضویت از طرف اعضای بریکس از جمله چین در نظر گرفته شد اما این عضویت به دلایل مختلف اتفاق نیفتاد. واکاوی دلایل عدم موفقیت ایران در بریکس و منافع و معایبی که این عضویت احتمالا در پیش دارد هدف اصلی این مقاله است. براین اساس در این مقاله به این سوال پاسخ خواهیم داد که عضویت جمهوری اسلامی در بریکس؛ چه محدودیت ها و فرصت هایی را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می کند؟ به نظر می رسد که بریکس، در آینده نیز قصد دارد تا اعضای جدیدی را به گروه خود اضافه کند و جمهوری اسلامی ایران برای همکاری و تعامل با بریکس نیاز دارد تا این گروه اقتصادی را بیش از پیش تحلیل کند تا در این بین بتواند منافع ملی بیشتری را در رویه این همکاری به دست آورد
۱۰.

رابطه مؤلفه های سبک رهبری زهرآگین با بدبینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی مدیریت ماکیاولیسم

تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
هدف از این تحقیق، بررسی رابطه مؤلفه های سبک رهبری زهرآگین با بدبینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی مدیریت ماکیاولیسم بود. روش تحقیق توصیفی است و در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان رسمی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 335 نفر بود. حجم نمونه تحقیق براساس جدول مورگان، تعداد 180 نفر تعیین شدند. ابزار مورد استفاده سه پرسشنامه استاندارد رهبری زهرآگین اشمیت (2008)، پرسشنامه مدیریت ماکیاولیسم روث آلاس (2009) و پرسشنامه بدبینی سازمانی کالاگان (2009) بود. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط شش تن از استادان مدیریت ورزشی دانشگاه رازی تأیید و پایایی این پرسشنامه ها به ترتیب 89/0، 87/0، 88/0 تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای Spss و Amos استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی با ضریب  53/0 تأثیر مثبتی دارد. همچنین می توان گفت که مدیریت ماکیاولیسم نقش میانجی را با ضریب اثر 32/0، برای تأثیر رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی ایفا می کند. بنابراین مدیران باید سعی کنند که تا حد ممکن از بروز رفتارهای زهرآگین در شیوه رهبری خود ممانعت به عمل آورند، چراکه وجود و تداوم این رفتارهای منفی در نهایت مدیران را به سمت بی توجهی به سازمان و منابع انسانی آن سوق می دهد و شرایط را به منظور بدبین شدن کارکنان با سازمان فراهم می کند.
۱۱.

بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی ماکیاولیسم

تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۲۰۳
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر سبک رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی ماکیاولیسم بود. روش پژوهش، توصیفی بود و در دسته پژوهش های کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش همه کارکنان رسمی وزارت ورزش و جوانان به تعداد 335 نفر بودند. حجم نمونه پژوهش براساس جدول مورگان 180 نفر بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار استفاده شده برای جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد «رهبری زهرآگین» از اشمیت (2008)، پرسش نامه «ماکیاولیسم» از روث آلاس (2009)، پرسش نامه «بدبینی سازمانی» از کالاگان (2009) و پرسش نامه «بیگانگی شغلی» از بانای و ریسل (2007) بود. شش نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه رازی روایی محتوایی پرسش نامه ها را تأیید کردند و پایایی این پرسش نامه ها به ترتیب 89/0، 87/0، 88/0 و 84/0 تعیین شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و آموس به کار برده شد. نتایج نشان داد که رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی به ترتیب با ضریب تأثیر 53/0 و 50/0 تأثیری مثبت داشت. همچنین، ماکیاولیسم نقش میانجی را با ضریب تأثیر 32/0 و 34/0 به ترتیب برای تأثیر رهبری زهرآگین بر بدبینی سازمانی و بیگانگی شغلی ایفا کرد؛ بنابراین، مدیران باید سعی کنند تاحدممکن رفتارهای زهرآگین در شیوه رهبری خود نداشته باشند؛ زیرا، وجود و تداوم این رفتارهای منفی مدیران را به سمت بی توجهی به سازمان و منابع انسانی آن سوق می دهد و شرایط را برای بدبین شدن و بیگانه شدن کارکنان با سازمان فراهم می کند.
۱۲.

ژئوپلیتیک انرژی و سیاست خارجی ایران (1396-1357)

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
مسئله اصلی در تحقیق حاضر بررسی تأثیرپذیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از مولفه های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از یک سو و چگونگی بهره مندی و به کارگیری آن مولفه ها برای پویایی و کارآمدی بیشتر سیاست خارجی می باشد. این مقاله با هدف بررسی ژئوپلیتیک انرژی و سیاست خارجی ایران (1396 -1357) به روش اسنادی به انجام رسید. در پاسخ به سوال اصلی پژوهش: ژئوپلیتیک انرژی چه تاثیر بر سیاست خارجی ایران (1396- 1357) داشته است؟ نتایج نشان می دهد: انرژی در دهه ی 50 نقش مهمی را در تنظیم روابط و مناسبات سیاست خارجی ایران با دنیای بیرونی داشت. پس از پیروزی انقلاب پیوند میان انرژی، رشد اقتصادی و تقویت نظامی به کلی قطع شد. در این میان انرژی نه به منزله ابزاری کار آمدی جهت تقویت بنیه نظامی کشور و یا تسلّط بر منطقه، بلکه همچون اهرمی علیه «استکبار جهانی»، مورد نظر قرار گرفت. در دهه 1380 رویکرد تعامل با بازیگران نظام بین المللی و تنش زدایی در سیاست خارجی ایران در صدر برنامه های دولتی قرار دارد، و با استفاده از استراتژی و ژئوپلیتیک انرژی سعی در تعامل با کشورهای عمده مصرف کننده انرژی که صاحبان سرمایه و تکنولوژی نیز هستند، می شود. از سال 1384 تا 1392 نیز این سیاست تنش زدایی در سیاست خارجی ایران به همراه عدالت محوری و نگاه به شرق وجود دارد؛ در زمینه ژئوپلیتیک انرژی نفت و گاز در این دوران اهرم فشار (تحریم) به صورت جدی و شدید بر ایران سایه افکنده بود. از سال 1392 تاکنون سیاست خارجی ایران دو برنامه متفاوت را در خصوص ژئوپلیتیک انرژی به خود دیده است در بخش اول دوران رونق در بحث تعاملات انرژی و در نیمه دوم وجود تحریم های پی در پی و شدید موجب محدودیت هایی برای جمهوری اسلامی ایران در تامین انرژی جهانی شده است.
۱۳.

شناسایی عوامل توسعه لیگ برتر فوتبال جمهوری اسلامی ایران با رویکرد دلفی- فازی

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۸
روش این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق اعضاء هیات علمی دانشگاه و سازمان لیگ برتر بود. این پژوهش در دو مرحله صورت گرفت. بدین صورت که در مرحله اول، جهت شناسایی مراحل توسعه فوتبال، 10 مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و متخصصان فعال در سازمان لیگ فوتبال و حوزه مدیریت ورزشی انجام گرفت. با بهره گیری از تحلیل مضمون، 30 کد فرعی و 5 کد اصلی شناسایی شد. سپس 30 عامل در قالب یک پرسشنامه، وارد مرحله دوم شد. در مرحله دوم، از تکنیک دلفی فازی طی دو مرحله جهت دستیابی به توافق گروهی بین خبرگان و غربال یافته های حاصل از مرحله اول استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده، پنج سطح توسعه با عنوان شاخص توسعه مالی، سازمانی، رقابتی، عملکرد و منابع انسانی شناسایی شد. توجه به این عوامل و زیر بخش های آن، می تواند مدیران و برنامه ریزان لیگ را در راستای توسعه حرفه ای گرایی در لیگ برتر فوتبال ایران هدایت نماید.
۱۴.

نقش صلح بانان زنِ کشورهای آفریقایی در ترویج و حفظ صلح جهانی

تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۵
اگرچه صلح از کهن ترین آرمان های بشر است، تاریخ بشر مشحون از درگیری ها، تعارضات و برخوردهاست. در این میان زنان نقش پررنگی در حفظ صلح و ترویج آن دارند و حضور زنان در عملیات حفظ صلح، پاسداری از صلح در جهان است؛ گسترش رویکرد صلح طلبانه در سطح جهان مدیون نقش زنان در ترویج صلح است و زنان بخشی از عملیات صلح طلبانه را بر عهده دارند. یکی از بزرگ ترین وظایف صلح بانان زن در سازمان ملل متحد، مسئولیت حفظ و ترویج صلح است که در این تحقیق با تمرکز بر سه منطقه سودان جنوبی، لیبی و ساحل عاج مدنظر قرار گرفت. سؤال اصلی پژوهش حاضر این بود که صلح بانان زن چه راهبردی را در جهت برقراری صلح در این مناطق داشته اند؟ تحقیق حاضر با رویکردی فمینیستی و بر پایه نظریه فمینیسم صلح طلب و از طریق منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی نقش صلح بانان زن را در حفظ ثبات امنیت سیاسی و فرهنگی؛ اجتماعی و اقتصادی، زیست محیطی و در نهایت امنیت زنان و کودکان از سو استفاده های جنسی را مطرح و راهکارهایی برای ارتقای نقش آنان پیشنهاد داده است.
۱۵.

اثر نوگرایی مصرف کننده بر سبک های خرید پوشاک ورزشی

تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۲۱۰
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نوگرایی مصرف کنندگان بر سبک های خرید آنان انجام شده است. در این مطالعه، اثر نوگرایی مصرف کنندگان (احساسی و شناختی) بر سبک های خرید آنان بررسی شده است. روش پژوهش، توصیفی – پیمایشی بود و جامعه آماری آن، دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بودند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم جامعه انتخاب شد. در پژوهش حاضر، برای گردآوری داده ها از روش میدانی استفاده شد؛ بدین صورت که براساس اختصاص بهینه، تعداد 325 پرسش نامه بین دانشجویان توزیع شد که تعداد 301 پرسش نامه صحیح برگشت داده شد که همین تعداد به عنوان نمونه آماری پژوهش درنظر گرفته شد. روایی پرسش نامه ها به تأیید 15 نفر از اساتید متخصص در حوزه مدیریت ورزشی رسید و پایایی آن ها با استفاده آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای پرسش نامه نوگرایی 84/0 = α و برای پرسش نامه سبک های خرید 80/0 = α بود که نشان دهنده پایایی قابل قبول مقیاس ها بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل به کار گرفته شد. یافته های آزمون مدل پژوهش نشان داد که برازش مدل با داده ها مناسب بود و ضریب تأثیر دو عامل نوگرایی شناختی بر سبک های خرید آگاهی از کیفیت (63/0)، آگاهی از قیمت (67/0) و سردرگمی (60/0) و نوگرایی احساسی بر سبک های خرید مدگرایی (79/0)، عادت گرایی (78/0)، آگاهی از برند (76/0)، صحه گذاری (73/0)، بی برنامگی (64/0) و سرگرمی (63/0) معنا دار بود. نتایج نشان داد که نوگرایی بر هر نُه سبک خرید اثرگذار بود. این یافته ها به بازاریابان ورزشی کمک می کنند تا بتوانند برای هدف قراردادن گروه یا بخش خاصی از مصرف کنندگان خود، رویکرد کارآمدتری را اتخاذ کنند.
۱۶.

اثر مداخله ای کارگاه انگیزش شغلی بر دلبستگی شغلی معلمان تربیت بدنی

تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۳۲۳
هدف از این تحقیق بررسی اثر مداخله ای کارگاه انگیزش شغلی بر دلبستگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان لرستان بود که از روش نیمه تجربی و کارگاهی (طرح پیش آزمون و پس آزمون) استفاده گردید. از بین 960 معلم تربیت بدنی استان لرستان مطابق جدول مورگان 278 نفر از معلمان بصورت تصادفی انتخاب شد و از طریق دو پرسش نامه انگیزش شغلی هرمنس و دلبستگی شغلی کانونگو، داده های اولیه بدست آمد و در نهایت 54 نفر از معلمین که دارای انگیزش و دلبستگی شغلی پایین بودند گزینش گردید. جهت ارزیابی تغییرات متغیر وابسته درون گروه ها از آزمون تی همبسته، برای ارزیابی متغیر وابسته بین گروه ها از آزمون تی مستقل و از تحلیل کوواریانس به منظور اثربخشی دوره انگیزش شغلی بر دلبستگی شغلی استفاده شد. نتایج نشان می دهد شرکت در کارگاه در افزایش انگیزش شغلی و دلبستگی شغلی گروه تجربی تأثیر معنی داری دارد و بعد از گذشت شش ماه از کارگاه، اثر انگیزش شغلی بر دلبستگی شغلی معلمان در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار می باشد.
۱۷.

مدل اثر عزت نفس بر تسهیم دانش و رفتار غیر شهروندی با نقش میانجی حسادت سازمانی (مورد مطالعه: ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور)

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۷
هدف از این پژوهش مدل اثر عزت نفس بر تسهیم دانش و رفتار غیر شهروندی با نقش میانجی حسادت سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام مدیران، رئیسان و کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بود که از بین آن ها 253 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد تسهیم دانش چانگ (2013)، رفتار ضد شهروندی رحمانی و همکاران (1389)، حسادت سازمانی واچیو (2000) و عزت نفس گاردنر (2000) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری رویکرد واریانس محور استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. عزت نفس اثر معناداری بر رفتار ضد شهروندی، تسهیم دانش و حسادت سازمانی دارد. همچنین حسادت سازمانی اثر معناداری بر رفتار ضد شهروندی دارد اما اثر حسادت سازمانی بر تسهیم دانش معنادار نبود. در نهایت نقش میانجی حسادت سازمانی در ارتباط بین عزت نفس و رفتار ضد شهروندی معنادار بود اما نقش میانجی حسادت سازمانی در ارتباط بین عزت نفس و تسهیم دانش معنادار نبود.  با توجه به نتایج پژوهش مدیران ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور می توانند برای کاهش رفتار ضد شهروندی و حسادت سازمانی کارکنان و همچنین افزایش تسهیم دانش در میان کارکنان؛ عزت نفس کارکنان را افزایش دهند.
۱۸.

ژئوپلیتیک انرژی و سیاست خارجی ایران (1396-1357)

تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۹۸
مسئله اصلی در تحقیق حاضر بررسی تأثیرپذیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از مولفه های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از یک سو و چگونگی بهره مندی و به کارگیری آن مولفه ها برای پویایی و کارآمدی بیشتر سیاست خارجی می باشد. این مقاله با هدف بررسی ژئوپلیتیک انرژی و سیاست خارجی ایران (1396 -1357) به روش اسنادی به انجام رسید. در پاسخ به سوال اصلی پژوهش: ژئوپلیتیک انرژی چه تاثیر بر سیاست خارجی ایران (1396- 1357) داشته است؟ نتایج نشان می دهد: انرژی در دهه ی 50 نقش مهمی را در تنظیم روابط و مناسبات سیاست خارجی ایران با دنیای بیرونی داشت. پس از پیروزی انقلاب پیوند میان انرژی، رشد اقتصادی و تقویت نظامی به کلی قطع شد. در این میان انرژی نه به منزله ابزاری کار آمدی جهت تقویت بنیه نظامی کشور و یا تسلّط بر منطقه، بلکه همچون اهرمی علیه «استکبار جهانی»، مورد نظر قرار گرفت. در دهه 1380 رویکرد تعامل با بازیگران نظام بین المللی و تنش زدایی در سیاست خارجی ایران در صدر برنامه های دولتی قرار دارد، و با استفاده از استراتژی و ژئوپلیتیک انرژی سعی در تعامل با کشورهای عمده مصرف کننده انرژی که صاحبان سرمایه و تکنولوژی نیز هستند، می شود. از سال 1384 تا 1392 نیز این سیاست تنش زدایی در سیاست خارجی ایران به همراه عدالت محوری و نگاه به شرق وجود دارد؛ در زمینه ژئوپلیتیک انرژی نفت و گاز در این دوران اهرم فشار (تحریم) به صورت جدی و شدید بر ایران سایه افکنده بود. از سال 1392 تاکنون سیاست خارجی ایران دو برنامه متفاوت را در خصوص ژئوپلیتیک انرژی به خود دیده است در بخش اول دوران رونق در بحث تعاملات انرژی و در نیمه دوم وجود تحریم های پی در پی و شدید موجب محدودیت هایی برای جمهوری اسلامی ایران در تامین انرژی جهانی شده است.
۱۹.

تاثیر ویژگی های شخصیتی برخودسودمندی کاریابی دانش آموختگان علوم ورزشی

تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۱
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برخی ویژگی های شخصیتی بر روی خودسودمندی کاریابی دانش آموختگان رشته علوم-ورزشی بود. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود که به شکل میدانی انجام شد و دانش آموختگان علوم ورزشی جامعه آماری بود. نمونه 360نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پنج پرسش نامه استاندارد عزت نفس چانگ و همکاران(2018)، تحمل ابهام هازن و همکاران(2012)، منبع کنترل کساوایف و همکاران(2018)، خودنمودگری هارت و همکاران(2017) و خودسودمندی کاریابی صالحی(1394) بود. جهت روایی ترجمه از روش روایی ترجمه پیشرو –پسرو استفاده شد. روایی صوری و محتوایی به تأیید شانزده تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید. همچنین مقدار پایایی، روایی واگرا و همگرا پرسشنامه مطلوب برآورد شد. تحلیل نتایج به روش معادلات ساختاری با نرم افزار پی ال اس و اس پی اس اس انجام شد. نتایج نشان داد مقدار ضریب تعیین برای سازه خودسودمندی کاریابی830/0 می باشد که مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تأیید می کند. همچنین ضرایب اثر پنج عامل عزت نفس(472/0)، تحمل ابهام(123/0)، منبع کنترل(125/0) و خودنمودگری(347/0) نشان از تاثیر آنها بر روی خود سودمندی کاریابی دانش-آموختگان رشته علوم ورزشی دارد. بطور کلی دست آورد این پژوهش برای متولیان ورزش کشور، ضرورت تدوین سیاست های متناسب با ویژگی های شخصیتی، جهت اشتغال بیشتر دانش آموختگان رشته علوم ورزشی است. از طرفی دانش آموختگان رشته علوم ورزشی می توانند با مدنظر قرار دادن توانایی ها و ویژگی های شخصیتی خود زمینه را برای اشتغال هرچه بیشتر خود فراهم آورند.
۲۰.

طراحی مدل معادلات ساختاری ارتباط هوش سازمانی با عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران: نقش میانجی فرایند استقرار شش سیگما

تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل معادلات ساختاری ارتباط هوش سازمانی با عملکرد سازمانی با نقش میانجی فرایند استقرار شش سیگما در کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارشناسان سازمان ورزش شهرداری تهران بودند (200=N) که بر اساس جدول نمونه گیری مورگان 127 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت (2003)، عملکرد سازمانی چودهری (2001) و پرسشنامه بیک زاد (1389) بود که روایی این ابزارها در پژوهش های پیشین مورد تأیید و پایایی این ابزارها به ترتیب 88/0، 78/0 و90/0 بدست آمد که نشان دهنده پایایی مطلوب و قابل قبول ابزارهای اندازه گیری داشت. داده ها جهت مدل یابی به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس تحلیل شدند. نتایج پژوهش تأیید کننده روابط ساختاری مفروض بود؛ بطوریکه هوش سازمانی هم به طور مستقیم (35/0) و هم بطور غیرمستقیم از طریق میانجی شش سیگما (81/0) بر عملکرد سازمانی تأثیر داشت. همچنین متغیر شش سیگما به طور مستقیم بر عملکرد سازمانی تأثیر معنادار و مثبت داشت (55/0). بنابراین نتایج مدل ساختاری بیان کننده آن است که با افزایش هوش سازمانی کارشناسان و بهبود فرایند شش سیگما، عملکرد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران توسعه پیدا می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان