مطالب مرتبط با کلید واژه " لیگ برتر فوتبال "


۱.

روند تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران از سال 1374 تا 1389

کلید واژه ها: شاخص نسبت تمرکزتعادل رقابتیشاخص تعادل رقابتی C5 (C5ICB)لیگ برتر فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۷۲۰
امروزه دلیل جذابیت بیشتر ورزش ها این است که نمیتوان نتایج مسابقات آنها را به طور کامل پیش بینی کرد. هرچه قدرت رقابتی تیم هایی که لیگ را میسازند بیشتر باشد. پیش بینی مسابقات سخت تر میشود و در نتیجه آن لیگ جذاب تر خواهد شد. هدف از این تحقیق، بررسی تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران از سال 134 تا 1389 است. داده های این تحقیق ثانویه بوده و از جداول پایانی سال های مربوط به دست آمده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص نسبت تمرکز (C5) و شاخص تعادل رقابتی C5 (C5ICB) استفاده شد. هرچه مقدار این شاخص ها کمتر باشد، یعنی تعادل لیگ بیشتر است و برعکس. به منظور درک راحت تر یافته های نتایج تحقیق به صورت میانگین پنج ساله نشان داده شد و نتایج زیر به دست آمد. میانگین پنج سالة اول (1378 – 1374) 128، میانگین پنج سالة دوم (1383 – 1379) 131 و میانگین پنج سالة سوم (1389 – 1384) 60، 129. بنابراین لیگ برتر فوتبال ایران در سال های 1374 تا 1378 تعادل بیشتر و در سال های 1379 تا 1383 تعادل کمتری داشته است. به نظر میرسد فوتبال در ایران به صورت متعادل تری دنبال میشود و از حالت سنتی و دوقطبی خود در تهران خارج شده و در بقیة نقاط کشور هم در حال پیشرفت است
۳.

بررسی و انتخاب آمیختة ترویج مناسب لیگ برتر فوتبال کشور با استفاده از روش AHP

تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۶۵۵
هدف این پژوهش بررسی و انتخاب آمیختة ترویج مناسب برای لیگ برتر فوتبال کشور است. به این منظور، با استفاده از پرسشنامة محقق ساخته نظرات 13 نفر از متخصصان بازاریابی ورزشی کشور در مورد آمیختة ترویج مناسب لیگ برتر فوتبال کشور جمع آوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن با توجه به نرخ ناسازگاری پرسشنامه ها که کمتر از 1/0 بود، قابل تأیید است. برای تحلیل داده ها از روشAHP (تحلیل سلسله مراتبی) و نرم افزار (Expert Choic11) استفاده شد. یافته ها نشان دادند در سطح دوم سلسله مراتب، تبلیغات (625/0) از روابط عمومی (537/0) برتر بود. در سطح سوم، در میان ابزارهای تبلیغات و روابط عمومی، تبلیغات تلویزیونی (522/0) و روابط عمومی از طریق رسانه (657/0) در اولویت اول قرار گرفت. تبلیغات تلویزیونی (353/0) و روابط عمومی از طریق رسانه (212/0) به ترتیب، اولویت نهایی قرار گرفتند. با توجه به یافته های پژوهش میتوان گفت برای پیشبرد بازاریابی لیگ برتر فوتبال، تبلیغات مهم ترین شاخص و تبلیغات تلویزیونی مؤثرترین گزینه در میان سایر گزینه های آمیختة ترویج شناخته شد.
۴.

مقایسة تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با پنج لیگ فوتبال حرفه ای اروپا در فصل 2009- 2010 میلادی

تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۵۲۷
بیشتر ورزش ها به این دلیل جذاب اند که نمیتوان مسابقات آن ها را به طور کامل پیش بینی کرد. هرچه قدرت رقابتی تیم هایی که لیگ را میسازند بیشتر باشد، میزان پیش بینی مسابقات سخت تر میشود و در نتیجه، آن لیگ جذاب تر خواهد شد. تعادل رقابتی به تعادل بین توانمندیهای ورزشی تیم ها اشاره دارد. هدف از این تحقیق عبارت است از: مقایسة تعادل رقابتی بین لیگ های برتر فوتبال ایران، انگلستان، آلمان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا در فصل 2009- 2010 میلادی. داده های این تحقیق ثانویه اند و از جداول پایانی لیگ برتر کشورهای منتخب در فصل 2009- 2010 به دست آمده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو شاخص نسبت تمرکز و C5ICB استفاده شد. هر چه مقدار این شاخص ها کمتر باشد؛ یعنی تعادل بیشتری در لیگ برقرار است و به عکس. نتایج تحقیق نشان داد بر اساس شاخص C5ICB لیگ ها به ترتیب از بیشترین تعادل به کمترین تعادل عبارتند از : لیگ برتر ایران (60/129)، بوندس لیگای آلمان (01/135)، لاشامپیونه فرانسه (138)، کالچو ایتالیا (140)، لیگ برتر انگلیس (148) و لالیگای اسپانیا (60/149)؛ بنابراین لیگ برتر ایران بیشترین و لالیگای اسپانیا کمترین تعادل را در بین لیگ های بررسیشده در این تحقیق داشتند. به نظر میرسد فوتبال در ایران به صورت متعادل تری دنبال میشود و از حالت سنتی و دوقطبی خود در تهران خارج و در بقیة نقاط کشور هم در حال پیشرفت است.
۵.

آیا تغییر مربی عملکرد تیم های فوتبال حرفه ای را بهبود بخشیده است؟ مطالعة تطبیقی تیم های لیگ برتر فوتبال ایران و پنج لیگ معتبر اروپایی

کلید واژه ها: کوتاه مدتعملکرد تیملیگ برتر فوتبالمطالعة تطبیقیتغییر مربی

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مربیگری ورزشی
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۸۶
هدف از پژوهش حاضر مقایسة تأثیر تغییر مربی بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران با پنج لیگ معتبر اروپا بود. طرح تحقیق، کمّی و روش تحقیق، علّی – مقایسه­ای بود. جامعة آماری پژوهش شامل تمامی 340 تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ­های منتخب اروپایی (لیگ برتر انگلیس، لالیگای اسپانیا، سری آ ایتالیا، بودنس لیگای آلمان و لیگ 1 فرانسه) در فصول 2009 – 2008، 2010-2009 و 2011 – 2010 بود که از بین آنها، 133 تیم در طول فصل مسابقات لیگ، مربی خود را تغییر داده بودند. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که تغییر مربی بر عملکرد (کوتاه­مدت و بلندمدت) تیم­های لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ­های منتخب اروپایی تأثیری ندارد (05/0 P>). نتایج آزمون MANOVA برای متغیرهای وابسته تأثیر کوتاه­مدت و بلندمدت نشان داد که تأثیر تغییر مربی بر عملکرد تیم در بین لیگ­های مختلف متفاوت است (001/0 P<). نتایج آزمون تعقیبی نیز نشان داد تأثیر تغییر مربی بر عملکرد کوتاه­مدت و بلندمدت تیم در لیگ برتر ایران با بیشتر لیگ­های منتخب اروپایی تفاوت معناداری دارد (001/0 P<) و در لیگ­های اروپایی تغییر مربی بر عملکرد تیم­ها بیشتر اثر گذاشته است.
۶.

بررسی سطوح مشارکت هواداران در تیم های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران براساس مدل پیوستار روان شناختی

کلید واژه ها: آگاهیدلبستگیجذبوفاداریلیگ برتر فوتبالهواداران

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۴۶۹
هدف پژوهش حاضر، بررسی سطوح مشارکت هواداران در تیم های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران براساس مدل پیوستار روان شناختی بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. بدین منظور 394 نفر از هواداران چهار تیم پرطرفدار لیگ برتر فوتبال (استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی و سپاهان) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه فانک (2008) بود. پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد از مدل چندبعدی مشارکت، می توان برای طبقه بندی هواداران در مراحل نظری مختلف استفاده کرد. در واقع مفهوم مشارکت، خط مشی مناسبی برای بررسی ارتباطات روان شناختی هواداران با تیم ها در اختیار می گذارد. براساس مدل پیوستار روان شناختی، نتایج نشان داد که در تیم های منتخب لیگ برتر فوتبال، سطوح مشارکت هواداران بیشتر در سطح دلبستگی و کمترین سطوح مشارکت مربوط به سطح وفاداری است. مدیران می توانند با مهیا کردن شرایطی برای گرفتن عکس یادگاری هواداران با بازیکنان و تیم، تشکیل جلسات کانون هواداران و اهدای کارت هواداری به آنها برای ارتقای هواداران به سطح وفاداری و حفظ آنها در این سطح اقدام کنند.
۷.

ارزیابی عملکرد تیم های لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل تلفیقی AHPو DEA

کلید واژه ها: عملکردکارآییباشگاهDEAلیگ برتر فوتبال

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۶۳۰
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد تیم های لیگ برتر فوتبال ایران است. برای این ارزیابی از مدل DEA و AHP استفاده شد. با مراجعه به پیشینه پژوهش و همچنین با در نظر گرفتن دسترسی به داده ها، دستمزد پرداختی به مربیان، بازیکنان و کارکنان و سرمایه های ثابت هر باشگاه به عنوان ورودی و میزان درآمد، امتیازات کسب شده و تعداد تماشاگر به عنوان خروجی در نظر گرفته شد. با استفاده از مدل AHP، وزن هر یک از این شاخص ها با نظرسنجی از 30 متخصص ورزشی تعیین شد و پس از به دست آوردن اطلاعات باشگاه ها در هر شاخص، با استفاده از مدل DEA-CCR عملکرد باشگاه ارزیابی شد و تیم ها بر مبنای نمرات کارآیی رده بندی شدند. نتایج نشان می دهد در فصل 1389-1388 میانگین نمرات کارآیی در لیگ برتر فوتبال ایران 704/0 است. بیشترین نمره کارآیی مربوط به تیم های شاهین، ابومسلم و استیل آذین است و تیم استقلال اهواز با نمره کارآیی 313/0 کمترین نمره کارآیی را به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج نشان می دهد بین رتبه کارآیی تیم ها با رتبه آن ها در جدول مسابقات همخوانی وجود ندارد. به-طور کلی با عطف به نتایج پژوهش، می توان مهم ترین عامل ناکارآمدی در تیم های لیگ برتر ایران را رقم بزرگ دستمزدها و کسب درآمدهای کم بیان کرد. در این زمینه به مدیران تیم ها پیشنهاد می شود با کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها در پی کسب نمره کارآیی بیشتری باشند. همچنین خصوصی سازی باشگاه ها به عنوان راه کاری کلی برای افزایش کارآیی در لیگ برتر فوتبال ایران پیشنهاد می شود.
۸.

اثر شوک تغییر مربی بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ های منتخب اروپا

کلید واژه ها: عملکرد تیملیگ برتر فوتبالتغییر مربیاثر شوک

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
 3. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مربیگری ورزشی
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۳۰۴
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شوک تغییر مربی بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران و پنج لیگ منتخب اروپا بود. روش تحقیق علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری تمامی 340 تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ های منتخب در فصول (9- 2008، 10- 2009، 11- 2010) بودند و نمونه آماری 133 تیمی بودند که در طول فصل مسابقات لیگ مربی خود را تغییر داده بودند. از روش آماری تی مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ های منتخب، تغییر مربی بر عملکرد تیم ها اثر شوک داشت. به طور کلی، چنین می توان نتیجه گرفت که در طول فصل تغییر مربی باعث بهبود عملکرد تیم در کوتاه مدت می شود. به مدیران باشگاه ها پیشنهاد می شود که با داشتن برنامه راهبردی اقدام به تغییرات لازم برای بهبود نتیجه گیری تیم کنند تا علاوه بر کسب نتایج مورد انتظار در کوتاه مدت، بتوانند در بلند مدت نیز موفق باشند.
۹.

توصیف پنج بعدی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال ایران

کلید واژه ها: ایرانلیگ برتر فوتبالمشکلات داورانداور فوتبال

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۳
هدف از این پژوهش، بررسی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال کشور بود که در 5 حیطه اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی صورت گرفت. این پژوهش، توصیفی بوده و به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه داوران لیگ برتر فوتبال تشکیل دادند که تعداد آن ها 84 نفر بود. نتایج آمار استنباطی نشان داد که بین شغل اصلی داوران و مدرک تحصیلی آن ها و مشکلات آنان تفاوت معناداری وجود ندارد. آزمون-های رابطه سنجی نشان دادند که به طور کلی، رابطه ای بین سن داوارن و سابقه حضور آن ها در لیگ برتر با مشکلات آن ها وجود ندارد؛ اما در مورد رابطه سابقه حضور داوران در لیگ برتر با مشکلات فرهنگی، رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. با عنایت به هم سو بودن نتایج این پژوهش با چند پژوهش داخلی و خارجی می توان گفت که داوران لیگ برتر فوتبال، در چهار بعد اقتصادی امنیتی، فرهنگی و آموزشی مشکلاتی جدی دارند و در مورد مشکلات اجتماعی، موارد بسیار کمی یافت شد. با رفع مشکلات داوران به عنوان یکی از مهم ترین عوامل برگزاری مسابقات، می توان شاهد برگزاری بهتر مسابقات لیگ برتر فوتبال باشیم. این پژوهش می تواند اطلاعات ارزشمندی را برای مسئولان فدراسیون و دپارتمان داوری فراهم نماید.
۱۰.

اثر درآمد و هزینه کرد هواداران بر میزان وفاداری به برند در تیم های لیگ برتر فوتبال ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: برندوفاداریلیگ برتر فوتبالهواداران

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۸۲
هدف این تحقیق، بررسی میزان اهمیت وفاداری به برند در هواداران تیم های حاضر در لیگ برتر ایران، بر حسب میزان درآمد و هزینه کرد افراد بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه هواداران دو تیم لیگ برتر فوتبال ایران (استقلال و پرسپولیس) می باشد که با توجه به روش برآورد داده ها، حجم نمونه این مطالعه 200 نفر از هواداران این دو تیم در نظر گرفته شد. برای بررسی روابط از روش داده های ترکیبی یا پانل دیتا استفاده شد. نتایج این آزمون که با استفاده از برنامه Eviews انجام گرفت. طبق نتایج، ضریب درآمد بی معنی به دست آمد ولی ضریب هزینه کرد معنی دار بود و ارتباط صحیحی را با میزان وفاداری به برند را نشان داد به این ترتیب که با افزایش وفاداری افراد به برند میزان هزینه کرد افزایش می یابد.
۱۱.

حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران؛ حمایت یا بازاریابی کمین؟

کلید واژه ها: حمایتلیگ برتر فوتبالبازاریابی کمین

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۳۲
حمایت یکی از مهم ترین منابع درآمدی باشگاه ها و یکی از بهترین شیوه های ترویج برای شرکت های حامی است، اما امروزه، بازاریابی کمین به عنوان خطری برای حمایت مطرح است. این پژوهش که با هدف بررسی اثربخشی حمایت از لیگ برتر فوتبال ایران و نقش بازاریابی کمین بر آن انجام گردید، از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی می باشد. تعداد 515 نفر از تماشاچیان لیگ برتر فوتبال به صورت طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که در مجموع، 6/80 درصد از تماشاچیان، شرکت ایرانسل را به عنوان حامی رسمی لیگ برتر شناسایی کرده اند. علاوه براین، یافته ها نشان می دهند که شرکت ایرانسل به طور معنا داری بیشتر از رقبا به عنوان حامی رسمی شناسایی شده است. افرادی که بازاریابان کمین را به اشتباه به عنوان حامی عنوان نموده اند، به طور معناداری بیشتر به تماشای پخش زنده مسابقات پرداخته اند. در نهایت، هر چند که شرکت ایرانسل توانسته است موفقیت بالایی در کسب آگاهی از برند در نتیجه حمایت از لیگ برتر حاصل کند، اما شرکت همراه اول نیز توانسته است با بازاریابی کمین، شناخت چشم گیری را به عنوان حامی لیگ برتر حاصل کند.
۱۲.

بررسی نقش دارایی تداعی برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بر تعلق طرفداران به باشگاه (مطالعه موردی: باشگاه پرسپولیس)

کلید واژه ها: تداعی برندلیگ برتر فوتبالدارایی های برندنیازهای خود تعریفیتعلق به باشگاه

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
 3. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۹۷
یکی از مهم ترین مسائلی که مدیران باشگاه های ورزشی حرفه ای با آن مواجه هستند، چگونگی فراهم آوردن و گسترش درک بهتر از رابطه بین باشگاه و طرفداران آن ها است. برخورداری باشگاه های ورزشی از ارزش اجتماعی و برآورده ساختن اهداف میان فردی طرفداران سبب می شود که طرفداران آن ها در بیان هویت خود از ویژگی های برند باشگاه استفاده نمایند و این امر می تواند وفاداری و تعلق آن ها را به همراه داشته باشد. به منظور بررسی این موضوع، در این پژوهش که از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت هویت برند باشگاه پرسپولیس بر تعلق طرفداران و مخاطبان ورزشی به این باشگاه از طریق میانجی گری نیازهای خود تعریفی طرفداران می باشد. همچنین، یافته ها نشان می دهد در صورت برخورداری از دارایی های مربوط به تداعی برند یک باشگاه ورزشی از ویژگی هایی که نیازهای خود تعریفی مصرف کننده را برآورده می سازد، باعث خواهد گردید طرفداران، باشگاه مورد نظر را جذاب انگاشته و در بیان هویت خود، از ویژگی های آن بهره برند که این امر در نهایت، موجبات تعلق آن ها به باشگاه را فراهم خواهد آورد.
۱۳.

نقش سبک رهبری مربیان لیگ برتر فوتبال در پیش بینی هوش هیجانی بازیکنان

کلید واژه ها: هوش هیجانیمربیسبک رهبریلیگ برتر فوتبال

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
 3. تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
 4. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مربیگری ورزشی
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۹۰
هدف از این مطالعه، شناخت نقش سبک رهبری مربیان باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران در پیش بینی هوش هیجانی بازیکنان می باشد. پژوهش به روش توصیفی و نمونه گیری به شیوه در دسترس انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی بازیکنان پنج باشگاه منتخب لیگ برتر فوتبال (استقلال تهران، سپاهان اصفهان ، تراکتور سازی تبریز، مس کرمان و مقاومت شهید سپاسی شیراز) به تعداد 106 نفر تشکیل دادند (نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد). از مجموع پرسش نامه ها، 91 پرسش نامه قابل استفاده بود که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین سبک رهبری مربیان و هوش هیجانی بازیکنان وجود دارد. بین رفتار آموزشی و تمرینی رفتار دموکراتیک مربیان با هوش هیجانی بازیکنان نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد، اما بین رفتار آمرانه، رفتار حمایت اجتماعی و رفتار بازخورد مثبت مربیان با هوش هیجانی بازیکنان رابطه معناداری به دست نیامد. همچنین، از میان ابعاد خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیزی، همدلی و مهارت های اجتماعی هوش هیجانی ، سبک رهبری مربیان تنها با خودآگاهی بازیکنان رابطه معناداری را نشان داد . همچنین، تنها سبک رهبری دموکراتیک مربیان پیش بینی کننده هوش هیجانی بازیکنان بود.
۱۴.

اثر عوامل اجتماعی و فیزیکی محیطی بر حضور تماشاچیان لیگ برتر فوتبال ایران

کلید واژه ها: عامل اجتماعیلیگ برتر فوتبالحضور تماشاچیانعامل فیزیکی محیطی

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۸۹
هدف از این پژوهش، بررسی عوامل اجتماعی و فیزیکی محیطی مؤثر بر حضور تماشاچیان در مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران بود. ابزار مورداستفاده در پژوهش، مدل توسعه یافته ای بود که بر اساس مطالعات کسکی ( 1994 ) ، ژانگ و پیس ( 1995 ) و لی (2000) تنظیم گشت. روایی پرسش نامه توسط اساتید و متخصصان مربوطه و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و تأیید گردید و پایایی پرسش نامه نیز از طریق آلفای کرونباخ( 92/0) مورد تأیید قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش را 1385 تماشاگر بالای 15 سال که به صورت تصادفی طبقه ای و با روش انتساب متناسب انتخاب شدند، تشکیل دادند. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری در برنامه لیزرل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که عوامل اجتماعی و فیزیکی محیطی، ارتباط معناداری با تمایل به حضور تماشاچیان دارند.
۱۵.

اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفه ای فوتبال ایران بر اساس مدل AIDA

کلید واژه ها: تبلیغات از طریق ورزشاثربخشی تبلیغاتمدل AIDAتماشاگرلیگ برتر فوتبال

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
دیرزمانی است که تبلیغات از اجزای درآمدهای بالقوه رویدادهای ورزشی محسوب می شود. ارزیابی اثربخشی تبلیغات، سرمایه گذاران، حامیان مالی و سایر شرکت هایی که از طریق ورزش اقدام به تبلیغ کرده اند را در ارائه تبلیغاتی تأثیرگذارتر یاری کرده و بر افزایش سهم فروش آن ها مؤثر بوده است. دراین راستا، هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفه ای فوتبال ایران بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه پژوهشگرساخته اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش بود که روایی محتوایی و سازه آن در پژوهشی جداگانه تأیید گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون دوجمله ای و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ برتر فوتبال دارای اثربخشی لازم نبوده است. در ارتباط با نگرش به تبلیغات نیز مشخص شد که نگرش مثبتی در مورد تبلیغات میان تماشاگران وجود دارد. براساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که شرکت ایرانسل با تکیه بر نگرش مثبتی که در ارتباط با تبلیغات از طریق ورزش وجود دارد، نسبت به بهبود ویژگی ها و شیوه های اجرای تبلیغات اقدام به بازنگری نموده و از فضای فراهم شده در میادین ورزشی جهت پیشبرد اهداف بازاریابی خود، بهتر و مناسب تر بهره گیرد.
۱۶.

طراحی مدل بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۲
هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل بازاریابی رسانه اجتماعی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش ازنوع کیفی بود که با به کارگیری نظریه داده بنیاد انجام شد. داده ها ازطریق مصاحبه با 19 نفر از مدیران سطح عالی رسانه، اساتید هیئت علمی با گرایش بازاریابی ورزشی، مدیران بازاریابی و فناوری اطلاعات سازمان لیگ، مدیران بازاریابی و رسانه باشگاه های فوتبال و کارشناسان رسانه اجتماعی جمع آوری شدند که به صورت قضاوتی انتخاب شدند. داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در سه مرحله کدگذاری، مقوله های اصلی و فرعی بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه ها شناسایی شدند و به یکدیگر مرتبط شدند که عبارت اند از: شرایط علّی (عوامل ساختاری، ماهیت فوتبال، عوامل مدیریتی، عوامل حرفه ای مرتبط با صنعت ورزش و عوامل مرتبط با رسانه اجتماعی)؛ شرایط زمینه ای (فناوری ارتباطات و اطلاعات، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل حقوقی و قانونی، عوامل اقتصادی و عوامل مرتبط با دولت و سیاست)؛ راهبردها (اقدامات فناوری، اقدامات ساختاری، اقدامات فرهنگی و اجتماعی، اقدامات قانونی، اقدامات اقتصادی، اقدامات مرتبط با بازاریابی، اقدامات مرتبط با نیروی انسانی، اقدامات مرتبط با هواداران و اقدامات مرتبط با رسانه های اجتماعی)؛ پیامدها (پیامدهای فرهنگی و اجتماعی، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای مرتبط با بازاریابی، پیامدهای مرتبط با هواداران و پیامدهای مرتبط با رسانه اجتماعی). درنهایت نیز پارادایم کدگذاری تشریح شد و نظریه نهایی شکل گرفت. محدودیت موجود بازاریابی رسانه اجتماعی تحت تأثیر شرایط مختلفی اتفاق افتاده است که از وضعیت مطلوب فاصله دارد. استفاده از برخی راهبردها، امکان دستیابی به وضعیت مطلوب را فراهم می کند و می تواند تاحدودزیادی پیامدهای مطلوبی داشته باشد.
۱۷.

طراحی مدل ساختاری وفاداری هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس ابعاد برند خدمات

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۸
برند نمادین ترین جنبه در صنعت ورزش است و هواداران بزرگ ترین مصرف کنندگان برندهای ورزشی هستند. بنابراین تمرکز بر وفاداری هواداران در ورزش بخصوص ورزش فوتبال، دغدغه بسیاری از مدیران باشگاه های ورزشی است. لذا، هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ساختاری وفاداری هواداران لیگ برتر فوتبال بر اساس ابعاد خدمات برند بود. جامعه آماری پژوهش را هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل دادند. بدین منظور 384 نفر از هواداران بصورت هدفمند در دسترس بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع-آوری داده ها از پرسشنامه وفاداری خدمات برند کریستالیس و چریسوچو(2014)استفاده شد که روایی و پایایی آن به تایید رسید. روش تحلیل داده ها استفاده از رگرسیون چند متغیره و معادلات ساختاری بود. نتایج نشان داد آوازه برند بر شواهد برند و نگرش نسبت به برند، شواهد برند بر رضایتمندی، رضایتمندی بر نگرش نسبت به برند و نگرش نسبت به برند بر وفاداری هواداران تأثیر مثبت و معناداری داشتند. همچنین، تأثیر آوازه برند بر رضایتمندی و شواهد برند بر نگرش نسبت به برند معنادار نبود. اما تمامی متغیرها بطور مستقیم و غیر مستقیم بر وفاداری هواداران تاثیر داشتند. همچنین، مشاهده می شود که عامل نگرش نسبت به برند، بیشترین تأثیر را بر وفاداری هواداران داشته است. لذا، به مدیران باشگاه ها توصیه می شود با تکیه بر دارایی ها و فرصت های خود به جذب و همچنین حفظ هواداران بپردازند و از مزایای داشتن هواداران وفادار که از آن جمله کسب در آمد و مقابله با رقبا است، بهرمند شوند.