فرزاد غفوری

فرزاد غفوری

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۷ مورد.
۱.

ارائه و آزمون مدل همگراسازی منطقه ای و همسوسازی فرابخشی توسعه ورزش (مطالعه ورزش همگانی و قهرمانی در استان های حاشیه دریای خزر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همگرایی توسعه الگوی توسعه ورزش تفریحی ورزش رقابتی منطقه شمال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 834 تعداد دانلود : 137
هدف از این پژوهش، ارائه و آزمون مدل همگراسازی منطقه ای و همسوسازی فرابخشی توسعه ورزش به صورت مطالعه موردی برای حوزه ورزش همگانی و قهرمانی در استان های حاشیه دریای خزر بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی، از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان اجرایی مدیریت و توسعه ورزش در استان های گیلان، مازندران و گلستان بود. نمونه آماری 143 نفر برآورد و به روش هدفمند و قابل دسترس نمونه گیری شد. ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از مرحله کیفی نظام مند بود. روایی ابزار در دو بخش؛ روایی محتوایی (با نظر 11 متخصص) و روایی سازه (شاخص های برازش مدل) به همراه پایایی (آلفای کرونباخ و ترکیبی) تأیید گردید. چارچوب مفهومی شامل 4 سطح، 9 منظر، 36 بُعد و 86 مؤلفه کلیدی بود. نتایج مدلسازی در نرم افزار پی ال اس وایی سازه (مطلوب بودن شاخص های برازش) و روابط متغیرهای مدل (معنی داری روابط بین متغیرها) را مورد تأیید قرار داد. براساس نتایج روابط تعریف شده در مدل به ترتیب شامل سطوح؛ ظرفیت محیطی، راهبری سیستم توسعه، همگرایی ورزش همگانی و قهرمانی و کارکردهای همگرایی توسعه است. بر اساس نتایج به سازمان های متولی توسعه ورزش در استان های شمال کشور پیشنهاد می شود با توجه به اکوسیستم مشترک و مشابه سه استان، راهبرد همگرایی بین استانی و منطقه ای در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی را در اولویت قرار دهند و از الگوهای علمی مانند نتایج این پژوهش استفاده نمایند.
۲.

شناسایی الزامات و نقش سازمان ها در فرآیند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الزامات سیاست گذاری سازمان ورزشی ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 952 تعداد دانلود : 139
هدف از تحقیق حاضر شناسایی الزامات و نقش سازمان ها در فرآیند سیاست گذاری نظام ورزش همگانی کشور بود. این تحقیق به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. مشارکت کنندگان پژوهش را کلیه خبرگان در دو گروه علمی و اجرایی، آگاه با مسائل سیاست گذاری و مسائل مربوط به ورزش همگانی، تشکیل داده اند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 14 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. از تجزیه و تحلیل داده های کیفی در بخش الزامات سیاست گذاری تعداد 59 مقوله بدست آمد که در 9 مفهوم تعاملات داخلی، تعاملات بین الملل، ملاحضات اقتصادی، ملاحضات فرهنگی، ملاحضات ورزشی، پژوهش های بنیادی، اماکن و تجهیزات، نیروی انسانی و سایر الزامات جای گرفتند. همچنین در بخش نقش سازمان های ذی ربط در فرآیند سیاست گذاری، تعداد 68 مقوله بدست آمد که در 7 مفهوم آموزشی_تحقیقاتی، استراتژیک، ارتباطی، اجرایی، نظارت و کنترل، مالی و امکان سنجی قرار گرفت. با توجه به نتایج، پیشنهاد به ایجاد وحدت رویه بین دستگاه های اجرایی، با محوریت وزارت ورزش و جوانان می شود. همچنین به سیاست گذاران توصیه می شود که هنگام وضع سیاست های ورزش همگانی، به سهم و نقش سازمان ها توجه ویژه کنند.
۳.

ارائه مدل بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی با استفاده از روش DEMATEL(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت بدنی تعلیم و تربیت مدارس منابع مالی نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 67 تعداد دانلود : 44
مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی اجرا شد. روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) بود که بخش کیفی آن به صورت تحلیل مضامین انجام گرفت. روش پژوهش: جامعه آماری شامل افراد آگاه به موضوع پژوهش بودند که برحسب انتخاب هدفمند، 13 نفر به عنوان نمونه مشخص شدند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه با توجه به نظر خبرگان بررسی شد. همچنین پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ بررسی شد (81/0= α). در قسمت تجزیه وتحلیل کمی تحقیق، از روش دیمتل استفاده شد. تمامی فرایند تجزیه وتحلیل داده های تحقیق در نرم افزار EXCEL انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که 8 عامل کلی شامل مسائل اجتماعی، مسائل انگیزشی، جنبه های نظارتی، زیرساخت ها، دانش تخصصی، حمایت های دولتی، قوانین و مقررات حمایتی و مسائل مدیریتی در جهت بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی مهم است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مشخص شد که دانش تخصصی، حمایت های دولتی و زیرساخت ها به عنوان عوامل علی و قوانین و مقررات حمایتی، مسائل مدیریتی، جنبه های نظارتی، مسائل اجتماعی و مسائل انگیزشی به عنوان عوامل معلولی مشخص شد. به عبارتی سرمایه گذاری در خصوص بهبود دانش تخصصی، حمایت های دولتی و زیرساخت ها سبب ارتقای نوآوری آموزشی می شود.
۴.

Developing Sports Diplomacy Paradigm of Foreign Policy in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: International Relations Policy Soft power Sport

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 290 تعداد دانلود : 741
Sports diplomacy is regarded as one of the most important communicative components among nations in their international relations. Regarding the mentioned fact, the main objective of this study was to provide a paradigm of sport diplomacy in the foreign policy of Iran. This is a qualitative study with exploratory nature by applying the Strauss and Corbin grounded theory approach. The data collection tool was semi-structured interviews with 14 elites including sports experts and policymakers. Findings demonstrated 133 initial concepts in open coding, reduced into 27 categories, and categorized into six main themes to support the initial development of the model. The results showed that adopting appropriate strategies like managerial evolution, developing indigenous models, national brand-making through sports, educating and empowering human resources, legal and structural development of sports diplomacy, and cultural changes in Iranian professional sports could bring greater consequences that encourage governing bodies to alter attitudes toward the role of sports diplomacy, and to empowers foreign policy for strengthening mutual relations worldwide.     
۵.

Designing a Community Sports Planning Model in Iranian Metropolises Using Grounded Theory(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Community sports metropolis planning sport for all

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 375 تعداد دانلود : 709
Health and well-being have become significant dimensions of urban sustainability, particularly in countries with rapid urbanization. Community sports affect the health and vitality of society's population. Although planning for city management has existed throughout history, an integrated structure of the role of sports in urban planning to improve the quality of life and health of citizens has not yet been defined. This study aims to present a community sports planning program in metropolitan areas of Iran. The research was qualitative, and was done using the grounded theory approach based on the systematic approach of Strauss and Corbin (1998). 13 participants were purposefully selected from experts in the field of public sports development for interviewing. The final model was based on 6 categories and 36 factors. Gender and infrastructure were the most contextual factors. Cultural and underlying factors were given more attention than casual factors. Among intervening factors, media, monitoring, and evaluation got more emphasis. The categories of infrastructure and planning were mostly emphasized in the strategies section. While, in the model implementation consequences section, cultural and social consequences were mostly emphasized. Through a participatory approach to sports development, metropolitan municipalities can better understand the needs of their citizens. A bottom-up or company-centric approach allows organizers to reconstruct sports presentation models based on each metropolis. 
۶.

Designing a Model of Sports Leisure during the COVID-19 Pandemic: A Meta-Synthesis

کلید واژه ها: leisure Coronavirus Sport Meta-Synthesis

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 203 تعداد دانلود : 376
The worldwide coronavirus pandemic has led to the emergence of different patterns of behavior in different contexts; one of the most important of these contexts is leisure. The aim of this study was to identify the concepts and categories of leisure during the coronavirus pandemic (emphasis on sports-related studies) and using a qualitative meta-synthesis method. For this purpose, after searching for resources related to the field of leisure (emphasis on sports-related studies) during the coronavirus pandemic, 169 primary sources were found and among them 36 sources were selected and analyzed. The results of a meta-synthesis of leisure studies during the coronavirus pandemic (emphasis on sports-related research) was classified into 7 main categories physical, cognitive (mental), emotional, sociocultural, economic, technology, and environmental conditions and a sports leisure model was presented during the coronavirus pandemic. According to the results of this study, if proper planning and monitoring by sports-related organizations and the media is considered, sports leisure time during the coronavirus pandemic can bring physical, cognitive (mental), emotional and sociocultural benefits for individuals and reduce the negative effects of coronavirus disease in communities. On the other the coronavirus pandemic has revolutionized leisure conditions, and in particular sports leisure, by revolutionizing technology, economics, and conditions environment.
۷.

تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد اخلاقی عملکرد فنی فوتبال لیگ برتر ورزشکار حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 467
مقدمه: امروزه فوتبال فراتر از یک ورزش شده و حواشی آن به سطح جامعه کشیده شده و موجب جلب توجه بسیاری شده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران فوتبال ایران است. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و از نظر ماهیت و هدف پژوهش کاربردی به شمار می رود و روش اجرا میدانی از طریق تکمیل پرسشنامه محقق ساخته است. نظر به عبور جامعه آماری از مرز صدهزار نفر براساس جدول مورگان 384 نفر که در طول هجدهمین دوره لیگ برتر کشور (سال 1398-9913) حاضر بودند، وارد تحقیق شدند و میزان پایایی براساس آلفای کرونباخ 89/0 درصد محاسبه شد. آمار توصیفی با میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی با تحلیل عاملی تأییدی و آزمون فریدمن و با نرم افزارهای اس.پی.اس.اس 24 و لیزرل 8/8 انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل مؤثر داخل زمین دارای هفت مؤلفه و مهم ترین آنها به ترتیب مربی و کیفیت ورزشگاه و همچنین عوامل مؤثر در خارج از زمین دارای شش مؤلفه و به ترتیب فدراسیون و خانواده مهم ترین عوامل تعیین شدند. نتیجه گیری: تأثیر عوامل به دست آمده بر عملکرد ورزشکاران تأیید شد که می توان با استفاده از آموزش و فرهنگ سازی به آنها جهت داد.
۸.

Designing a model for optimal locating of sports facilities based on the urban planning criteria(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Analytic hierarchy process Geographical Information System Optimal location sports facilities Urban planning

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 620 تعداد دانلود : 918
Background: Sports facilities are one of the most commonly used services in the city with a significant role in improving the physical and mental health condition of citizens thus a proper procedure is required to locate and distribute them. Aim : The purpose of this study is to design a comprehensive model for the optimal location of sports facilities. Materials and Methods: The research method is descriptive-analytic based on information gathering and is applied research based on objectives. The opinions of 20 experts have been used to design the model using the Delphi method, and weighting the effective criteria in the sports facilities location. The weight of each criterion has been obtained as population density (0.47), access (0.31), development potential (0.14), and adjacency (0.08); furthermore, the Kendall coefficient of concordance (0.74) in the third step of the Delphi method shows the strong agreement between the experts, regarding the proposed model. The proposed model consisted of six steps: 1. Aim; 2. Verification of the functional area of the existing sport facilities and specific restrictions of the area; 3. Introducing and weighting the important criteria in the sports facilities location; 4. Identifying the most suitable locations for constructing the sports facilities; 5. Evaluating the needs of users; 6. Selecting the best spaces and prioritizing them. Results: The results of the model showed that the most important criteria for locating sport facilities are population density, access, development potential, and adjacency. Additionally, it was indicated that the agreement between the experts increased over time. Conclusion: According to the proposed model, it is possible to identify the points that are suitable for constructing the new sports facilities.
۹.

شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های قدرت هوشمند در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم دیپلماسی قدرت هوشمند نرم ورزش سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 314 تعداد دانلود : 578
مقدمه: در عصر کنونی، دگرگونی هایی در مفهوم قدرت پدیدار شده که قدرت هوشمند، بیانگر چنین تحولی است، ازاین رو محققان بر آن اند که با شناسایی مؤلفه های قدرت هوشمند در ورزش، نگاه سنتی و صرفاً نرم از ورزش را تغییر دهند و در نهایت مؤلفه های به دست آمده را رتبه بندی کنند. روش پژوهش: پارادایم پژوهش حاضر پراگماتیسم و رویکرد آن ترکیبی است که در مرحله اول به صورت کیفی و اکتشافی و مرحله دوم توصیفی-پیمایشی است. در این زمینه با روش نمونه گیری هدفمند با 15 شرکت کننده اعم از متخصصان مدیریت ورزشی و علوم سیاسی مصاحبه انجام گرفت و داده های جمع آوری شده با نرم افزار مکس کیودی نسخه 2020 تحلیل شد. یافته ها: نتایج حاکی از وجود شش مؤلفه اصلی شامل رویدادی، سلبی، اقتصادی، انسانی، ایدئولوژیک و علمی است. در مرحله بعدی برای رتبه بندی 18 خبره آشنا با دو حوزه مدیریت ورزشی و علوم سیاسی پرسشنامه را تکمیل کردند. داده ها با نرم افزار AHP تحلیل شد. نتایج رتبه بندی به ترتیب وزن عبارت اند از: 1. رویدادی، 2. سلبی، 3. اقتصادی، 4. انسانی، 5. ایدئولوژیک و 6. علمی. نتیجه گیری: علاوه بر صحنه های نرم و زیبا در ورزش، تاریخ شاهد قدرت نمایی های سختی نیز در پنجره قدرت هوشمند بوده است. در این زمینه پیشنهاد می شود ایران با قابلیت های موجود و همکاری با نهادهای داخلی و بین المللی و ملاحظه حقوق و روابط بین الملل، قدم در راه قدرت هوشمند در ورزش بگذارد.
۱۰.

نقش توسعه ورزش حرفه ای بر شاخص های توسعه اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش حرفه ای توسعه اجتماعی سرمایه اجتماعی رفاه اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 885 تعداد دانلود : 407
تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش توسعه ورزش حرفه ای بر شاخص های توسعه اجتماعی کشور ایران طراحی و اجرا گردید. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات آمیخته میباشد که به صورت کیفی و کمی انجام گردید. جامعه اماری شامل نخبگان و صاحب نظران در حوزه اجتماعی و ورزش و آشنا به موضوع تحقیق بودند بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 13 نفر به عنوان شرکت کنندگان در بخش کیفی تحقیق مشخص گردیدند. همچنین بر اساس انتخاب کل شمار، تمامی این افراد به عنوان نمونه تحقیق در بخش کمی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در بخش کیفی از کدگذاری و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 20 و پی ال اس نسخه 2 انجام گردید. در مرحله کیفی 42 ویژگی از طریق مصاحبه های انجام شده استخراج گردید که این ویژگی ها در 7 شاخص کلی توسعه اجتماعی شامل عدالت، سرمایه اجتماعی، نشاط اجتماعی، رفاه اجتماعی، اخلاق توسعه اجتماعی، امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی دسته بندی گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه ورزش حرفه ای بر شاخص سرمایه اجتماعی (857/0=تاثیر، 001/0= سطح معناداری)، رفاه اجتماعی (748/0=تاثیر، 001/0= سطح معناداری) و سلامت اجتماعی (718/0=تاثیر، 001/0= سطح معناداری) بیشتر از سایر شاخص های توسعه اجتماعی تاثیرگذار می باشد.
۱۱.

بررسی عوامل مؤثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری آموزشی تربیت بدنی معلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 525 تعداد دانلود : 358
پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی اجرا گردید. روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) بود که بخش کیفی آن به صورت تحلیل مضامین انجام گردید. جامعه آماری در بخش کیفی شامل افراد آگاه به موضوع پژوهش بودند که برحسب انتخاب هدفمند، تعداد 13 نفر به عنوان نمونه مشخص گردیدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل معلمان تربیت بدنی شهر تهران بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسش نامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی این پرسش نامه با استفاده ازنظر اساتید دانشگاهی و روایی سازه آن به وسیله روش تحلیل عاملی موردبررسی قرار گرفت. پایایی این پرسش نامه پس از محاسبه آلفای کرونباخ میزان 82/0 مشخص گردید. در بخش کیفی جهت بررسی روایی از قابلیت باور پذیری، انتقال پذیری و تایید-پذیری و همچنین جهت بررسی پایایی از کمیته های تخصصی استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری و روش معادلات ساختاری استفاده گردید. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزارهای اس پی اس اس، پی ال اس و مکس کیو دی ای انجام گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عوامل مؤثر بر بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی در هشت حوزه شامل عوامل اجتماعی، انگیزشی، جنبه های نظارتی، زیرساخت ها، دانش تخصصی، حمایت های دولتی، قوانین و مقررات حمایتی و مدیریتی مشخص گردید. در این میان توجه به عوامل دانش تخصصی و حمایت های دولتی می تواند مسیر جهت بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی را هموار نماید.
۱۲.

تأثیر محرک های بازاریابی سبز بر عملکرد اماکن ورزشی با میانجی گری مسئولیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی سبز مسئولیت پذیری اجتماعی عملکرد اماکن ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 995 تعداد دانلود : 348
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر محرک های بازاریابی سبز بر عملکرد اماکن ورزشی با میانجی گری مسئولیت اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل مدیران و کارمندان اداره تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران است که شامل 84 نفر بودند. نمونه ها به صورت تصادفی خوشه ای و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند و شامل ۶۹ نفر بودند. برای انجام این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی و عملکرد کسب و کار و پرسشنامه محقق ساخته سبز استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط ۱۰ نفر از اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی تأیید گردید. بر اساس آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه های عملکرد کسب و کار(76/0)، مسئولیت اجتماعی(89/0) و بازاریابی سبز(78/0) می باشد. برای بررسی نرمال بودن داده ها و نوع توزیع آن ها از مقادیر کجی و کشیدگی، جهت آزمون فرضیه ها از همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان و رگرسیون خطی ساده در نرم افزار آماری SPSS و برای رسم نمودار ها از نرم افزار Excle استفاده گردید. نتایج نشان داد تعهدات قانونی بر عملکرد اماکن ورزشی دانشگاه های دولتی تهران اثر مثبت معناداری دارد(353/0=B، 001/0=Sig، 787/3=t) ، همچنین تبلیغ سبز بر عملکرد اماکن ورزشی (138/0=B، 015/0=Sig، 503/2=t) اثر مثبت معناداری دارد. بنا بر نتایج پژوهش می توان بیان نمود که توجه هرچه بیشتر مسئولان و کارکنان اداره تربیت بدنی دانشگاه ها به مسئولیت های قانونی در حیطه کاری خود و همچنین تبلیغ برنامه ها و خدمات به صورت الکترونیک که در مقایسه با تبلیغات کاغذی اثر سوئی برای محیط زیست ندارد؛ باعث بهبود عملکرد اماکن ورزشی دانشگاه می شود.
۱۳.

طراحی مدل توسعه ورزش تفریحی برمبنای فرهنگ قومی با رویکرد نظریه مبنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش تفریحی فرهنگ قومی همبستگی نظریه مبنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 295 تعداد دانلود : 923
هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی توسعه ورزش تفریحی بر مبنای فرهنگ قومی بود. این پژوهش با شیوه کیفی و با رویکرد نظریه مبنایی انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش صاحبنظران در حیطه تربیت بدنی و فرهنگی که عمدتاً فعالیت های علمی، پژوهشی و اجرایی نزدیک به پژوهش مورد نظر داشته اند، بودند. دسترسی به نمونه های پژوهش به شیوه نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی بود که پس از اخذ مصاحبه نیمه ساختار یافته با 18 نفر اشباع نظری صورت گرفت و از روش کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، جهت تحلیل داده ها و برای به دست آوردن روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. از تجزیه و تحلیل داده های کیفی 326کد باز به دست آمد که در 61مقوله محوری قرار گرفتند. درنهایت، 9 مقوله اصلی شامل مفاهیم رایج در ورزش همگانی، وضعیت سنجی، انسجام ملی اقوام، عوامل رفتاری، سازمانی، تمایز ورزشی اقوام، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، فرهنگ قومی و اطلاع رسانی شناسایی شدند، هفت مقوله اصلی استراتژی ها منجر به توسعه ورزش اقوام درقالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند و نظریه تدوین و ارائه شد. از نتایج حاصل می توان برای تکمیل مبانی نظری مشارکت ورزشی اقوام و مهاجران سود برد و مقوله های مشارکت ورزشی اقوام می تواند به مسئولین حاکمیّتی در راستای بهبود کیفیت زندگی اقوام و ایجاد عدالت اجتماعی در ورزش استان ها و در نتیجه توسعه ورزش تفریحی کمک شایانی نماید.
۱۴.

پایش راهبردهای مقابله ای جهت تعدیل چالش های استراتژیک ناشی از همه گیری کووید-19 در فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چالش های کرونا راهبردهای مقابله ای فدراسیون های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 241 تعداد دانلود : 88
با شیوع کووید-19، پرداختن به چالش های مرتبط با همه گیری بیش از راهبردهای مقابله ای مورد توجّه بوده است. نظر به ضرورت مقابله با چالش های استراتژیک مرتبط با همه گیری کرونا در ورزش، هدف این پژوهش پایش راهبردهای مقابله ای جهت تعدیل چالش های استراتژیک ناشی از این همه گیری در فدراسیون های ورزشی بوده است. این پژوهش از مطالعات کیفیِ اکتشافی و از انواع بنیادی بوده که با استفاده از تحلیل تماتیک انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش خبرگان مدیریت ورزشی با تجربه آشنایی با مبانی آینده پژوهی بودند که متناسب با ماهیت پژوهش تعداد 16 نفر به عنوان مشارکت کننده به صورت گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده ها شامل یک مصاحبه نیمه ساختارمند بود. از روش توافق درون موضوعی جهت اطمینان از پایایی مصاحبه ها استفاده شد، و روایی نیز با نظرخواهی از متخصصان مدیریت ورزشی و اعمال بازنگری بر اساس نظر آنها تأیید گردید. تحلیل تماتیک با استفاده از مدل شش مرحله ای برون و کلارک (2006) منجر به استخراج 188 کد، 15 مضمونِ فرعی و پنج مضمونِ اصلی شد. تحلیل داده ها نشان داد که "بازتعریف مشاغل"، "ظرفیت سازی مجازی"، "رویکردهای حمایتی"، "ارتقاء و به روز رسانی"، و "روابط عمومی و ارتباطات" از راهبردهای مقابله ای در تعدیل چالش های استراتژیک همه گیری کووید-19 در فدراسیون ها می باشند. با توجه به یافته ها، تمرکز بر این راهبردها و حداکثر بهره برداری از آنها در حوزه پژوهش و اجرا می تواند گامی کلیدی در راستای اصلاح و تقویت فرایندهای مدیریتی و تعدیل تبعات ناشی از کرونا در فدراسیون ها باشد.
۱۵.

پایش چالش های راهبردی ناشی از پاندمی کووید-19 در فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پاندمی تحلیل تماتیک چالش های راهبردی فدراسیون های ورزشی کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 712 تعداد دانلود : 796
ظهور پاندمی کووید-19 ارکان ورزش را دچار چالش های متعدد ساخته و بدون تردید پایش دقیق این چالش ها به عنوان گام نخست در فرایند مقابله با تبعات این پاندمی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. ازاین رو، هدف این پژوهش پایش چالش های راهبردی ناشی از پاندمی کووید-19 در فدراسیون های ورزشی است. این پژوهش از مطالعات کیفی اکتشافی است که با روش تحلیل تماتیک انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده خبرگان حوزه مدیریت ورزشی با تجربه آشنایی با مبانی آینده پژوهی در ورزش بودند که متناسب با ماهیت پژوهش 16 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به صورت گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. از مصاحبه نیمه ساختارمند به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد. تحلیل تماتیک با استفاده از مدل برون و کلارک (2006) به استخراج 161 کد، 13 تمِ فرعی و 5 تمِ اصلی منجر شد. یافته ها نشان داد که چالش رویدادها، چالش زیرساخت ها، چالش مالی، چالش ارتباطات و تعاملات و چالش سلامت از جمله چالش های راهبردی ناشی از پاندمی کووید-19 در فدراسیون هاست. تمرکز بر این چالش ها در حوزه پژوهش و اجرا می تواند گامی کلیدی در راستای اصلاح و تقویت فرایندهای مدیریتی در فدراسیون های ورزشی در دوره پاندمی و پساپاندمی باشد. 
۱۶.

شناسایی شاخصهای شایستگی دانشجو- معلمان تربیت بدنی و عوامل زمینه ای مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی دانشجو- معلمان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان عوامل زمینه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 626 تعداد دانلود : 528
هدف این پژوهش شناسایی شاخصهای شایستگی دانشجو- معلمان تربیت بدنی و عوامل زمینه ای مؤثر بر آن بود. روش پژوهش شناختی از نوع ترکیبی (کیفی-کمّی) است. نمونه های پژوهش در مرحله کیفی، صاحب نظران (22 نفر) و در مرحله کمّی دانشجو- معلمان دانشگاههای فرهنگیان سراسر کشور به تعداد 324 نفر بوده است. برای گرد آوری داده های پژوهش در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در مرحله کیفی از کدگذاری باز، محوری و گزینشی و در بخش کمّی از روایی سازه و ضریب مسیر استفاده شده است. همه تحلیلها با نرم ا فزارهای مکس کیودا و اسمارت پی ال اس انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده های کیفی نشان داده که شایستگی دانشجو- معلمان تربیت بدنی دارای چهار شاخص تربیتی موضوعی، تربیتی، موضوعی و عمومی است. عوامل زمینه ای مؤثر بر شایستگیهای دانشجو- معلمان تربیت بدنی نیز مشمول شاخصهای آشنایی با فناوری اطلاعات، فراهم کردن امکانات، خصوصیات شخصیتی مربیان، فراهم کردن تسهیلات، محیط و حمایت مسئولان بود. نتایج بخش کمی نیز نشان داده است که عوامل زمینه ای بر شایستگی دانشجو- معلمان تریبت بدنی دانشگاههای فرهنگیان ایران تأثیر مثبت و معنادار (0/854) دارد (0/01>P). با توجه به نتایج پژوهش می توان بیان کرد که در صورت فراهم کردن و تقویت عوامل زمینه ای در دانشگاه فرهنگیان می توان شایستگی دانشجو- معلمان تربیت بدنی را افزایش داد. همچنین شناسایی شاخصهای شایستگی را می توان به منزله گامی در راستای تقویت و احیای شایستگیهای دانشجو- معلمان تربیت بدنی (متناسب با نیازهای آموزش تربیت بدنی) در نظر گرفت.
۱۷.

پیامدهای تحریم های بین المللی بر صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباطات بین المللی پیامد تحریم بین المللی سیاست ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 567 تعداد دانلود : 372
هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای تحریم های بین المللی بر صنعت ورزش بود. این تحقیق با شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب نظران رشته مدیریت ورزشی با سابقه علمی در مسائل سیاسیِ ورزش، بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 18 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. نتایج نشان داد که پیامدهای تحریم های بین المللی بر صنعت ورزش شامل شش حوزه اقتصادی، تجهیزاتی و زیرساختی، علمی _رسانه ای، منابع انسانی و سازمانی، اجتماعی و مراودات بین المللی می باشد. به صورت نظری، از نتایج حاصل می توان در جهت تکمیل مبانی نظری ورزش، بخصوص در حیطه حقوقی و سیاسی ورزش سود برد. در قالب عمل، مدیران ذی ربط می توانند در برنامه های توسعه ورزش از مفاهیم و مقوله های شناسایی شده استفاده نمایند و با توجه به یافته های موجود، ساز و کارهایی جهت مقابله با پیامدهای احتمالی تحریم های بین المللی احیا کنند.
۱۸.

بررسی تأثیر بازی های بومی و محلی بر افزایش در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازیهای بومی و محلی ورزش گردشگری اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 861 تعداد دانلود : 476
در چند سال اخیر توجه و تأکید بر ورزش های بومی و سنتی به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای جذب و توسعه گردشگر ورزشی با اهداف اقتصادی در کشورهای مختلف مورد توجه فراوان قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر تأثیر بررسی تأثیر بازی های بومی و محلی برافزایش در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال در جوامع میزبان بود. روش تحقیق کیفی بود که از طریق مصاحبه با خبرگان بود. جامعه آماری تحقیق متخصصان مدیریت ورزشی و اقتصاد و گردشگری بود که این تعداد 16 نفر بود. روش نمونه گیری گلوله برفی بود و تحقیق تا زمان اشباع نظری داده ها ادامه یافت. نتایج پژوهش در دو بخش تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال نشان داد بازی های بومی و محلی به وسیله توسعه گردشگری، ایجاد ارزش، اشتغال زایی، درآمدزایی و افزایش تولید منجر به افزایش در تولید ناخالص داخلی می شود و همچنین بازی های بومی و محلی به وسیله ایجاد مشاغل مرتبط با گردشگری، مشاغل مرتبط با تولید وسایل بازی ها، مشاغل مرتبط با نیروی انسانی برگزارکننده بازی ها و مشاغل جانبی منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد.
۱۹.

شناسایی ابعاد مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق بشردوستی مسئولیت اجتماعی ورزشکار مشهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 317 تعداد دانلود : 868
هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی ابعاد مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور بود. این پژوهش به شیوه کیفی و با رویکرد زمینه یابی (ازنوع مقطعی) انجام شد که ازلحاظ هدف، کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش صاحب نظران در حیطه مسئولیت اجتماعی در ورزش، در سه گروه علمی، اجرایی و ورزشی بودند. دسترسی به نمونه های پژوهش به شیوه نمونه گیری هدفمند بود که پس از اجرای مصاحبه با 12 نفر اشباع نظری صورت گرفت. این افراد اعضای هیئت علمی رشته علوم اجتماعی (دو نفر)، اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی (پنج نفر)، مدیران ورزشی مطلع (دو نفر) و ورزشکاران مشهور (سه نفر) بودند. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد. از تجزیه وتحلیل داده های کیفی 100 کد اولیه به دست آمد که در 18 مقوله فرعی قرار گرفتند. درنهایت، هشت مقوله اصلی شامل مسئولیت سیاسی، اقتصادی، قانونی، اجتماعی، بشردوستی، زیست محیطی، رسانه ای-خبری و آموزشی-ورزشی شناسایی شدند. از نتایج حاصل می توان برای تکمیل مبانی نظری مسئولیت اجتماعی در ورزش سود برد. همچنین، توصیه می شود سازمان های ذی ربط اقدام های لازم را برای بسط و اشاعه این مسئولیت ها دربین ورزشکاران، باشگاه ها و همه سازمان های مرتبط انجام دهند.
۲۰.

شناسایی عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشی ورزشکاران نخبه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهاجرت مهاجرت ورزشی نخبگان نیروی انسانی ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 903 تعداد دانلود : 503
مهاجرت افراد در سال های اخیر به عنوان یکی از مسائل کشورهای توسعه نیافته، درحال توسعه و حتی برخی از کشورهای پیشرفته است. منابع انسانی نقش محوری در توسعه پایدار کشورها را ایفا می کنند. پژوهش حاضر در پی آن بود تا ضمن شناخت عللی که باعث مهاجرت ورزشکاران تیم های ملی از کشور می شود، آن ها را اولویت بندی کند. این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیق های کاربردی و بر اساس روش از نوع کمی کیفی (آمیخته) بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه ورزشکاران مدال آور شرکت کننده در دو دوره اخیر بازی های آسیایی و المپیک بود که تعداد آن ها 177 نفر که طبق جدول مورگان تعداد 118 نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. به منظور به دست آوردن اطلاعات موردنیاز مصاحبه هایی ساختاریافته و نیمه ساختاریافته از تعدادی مربیان و قهرمانان تیم های ملی به روش گلوله برفی تا اشباع نظری انجام شد و سپس با تنظیم پرسشنامه محقق ساخته داده ها جمع آوری شد. ضریب پایایی پرسشنامه (96/0) به دست آمد. در تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه 22 و اسمارت پی.ال.اس 3 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولویت بندی عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشی ورزشکاران تیم های ملی به این ترتیب است: مدیریتی، اجتماعی، سیاسی، روان شناختی، فرهنگی و اقتصادی. برای جلوگیری از مهاجرت سرمایه های انسانی ورزش کشور باید هریک از عوامل ذکرشده موردتوجه قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان