فرزاد غفوری

فرزاد غفوری

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی (ره).

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
۱.

Designing a Model of Sports Leisure during the COVID-19 Pandemic: A Meta-Synthesis

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۱۳
The worldwide coronavirus pandemic has led to the emergence of different patterns of behavior in different contexts; one of the most important of these contexts is leisure. The aim of this study was to identify the concepts and categories of leisure during the coronavirus pandemic (emphasis on sports-related studies) and using a qualitative meta-synthesis method. For this purpose, after searching for resources related to the field of leisure (emphasis on sports-related studies) during the coronavirus pandemic, 169 primary sources were found and among them 36 sources were selected and analyzed. The results of a meta-synthesis of leisure studies during the coronavirus pandemic (emphasis on sports-related research) was classified into 7 main categories physical, cognitive (mental), emotional, sociocultural, economic, technology, and environmental conditions and a sports leisure model was presented during the coronavirus pandemic. According to the results of this study, if proper planning and monitoring by sports-related organizations and the media is considered, sports leisure time during the coronavirus pandemic can bring physical, cognitive (mental), emotional and sociocultural benefits for individuals and reduce the negative effects of coronavirus disease in communities. On the other the coronavirus pandemic has revolutionized leisure conditions, and in particular sports leisure, by revolutionizing technology, economics, and conditions environment.
۲.

پایش راهبردهای مقابله ای جهت تعدیل چالش های استراتژیک ناشی از همه گیری کووید-19 در فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۵
با شیوع کووید-19، پرداختن به چالش های مرتبط با همه گیری بیش از راهبردهای مقابله ای مورد توجّه بوده است. نظر به ضرورت مقابله با چالش های استراتژیک مرتبط با همه گیری کرونا در ورزش، هدف این پژوهش پایش راهبردهای مقابله ای جهت تعدیل چالش های استراتژیک ناشی از این همه گیری در فدراسیون های ورزشی بوده است. این پژوهش از مطالعات کیفیِ اکتشافی و از انواع بنیادی بوده که با استفاده از تحلیل تماتیک انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش خبرگان مدیریت ورزشی با تجربه آشنایی با مبانی آینده پژوهی بودند که متناسب با ماهیت پژوهش تعداد 16 نفر به عنوان مشارکت کننده به صورت گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده ها شامل یک مصاحبه نیمه ساختارمند بود. از روش توافق درون موضوعی جهت اطمینان از پایایی مصاحبه ها استفاده شد، و روایی نیز با نظرخواهی از متخصصان مدیریت ورزشی و اعمال بازنگری بر اساس نظر آنها تأیید گردید. تحلیل تماتیک با استفاده از مدل شش مرحله ای برون و کلارک (2006) منجر به استخراج 188 کد، 15 مضمونِ فرعی و پنج مضمونِ اصلی شد. تحلیل داده ها نشان داد که "بازتعریف مشاغل"، "ظرفیت سازی مجازی"، "رویکردهای حمایتی"، "ارتقاء و به روز رسانی"، و "روابط عمومی و ارتباطات" از راهبردهای مقابله ای در تعدیل چالش های استراتژیک همه گیری کووید-19 در فدراسیون ها می باشند. با توجه به یافته ها، تمرکز بر این راهبردها و حداکثر بهره برداری از آنها در حوزه پژوهش و اجرا می تواند گامی کلیدی در راستای اصلاح و تقویت فرایندهای مدیریتی و تعدیل تبعات ناشی از کرونا در فدراسیون ها باشد.
۳.

پایش چالش های راهبردی ناشی از پاندمی کووید-19 در فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۸
ظهور پاندمی کووید-19 ارکان ورزش را دچار چالش های متعدد ساخته و بدون تردید پایش دقیق این چالش ها به عنوان گام نخست در فرایند مقابله با تبعات این پاندمی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. ازاین رو، هدف این پژوهش پایش چالش های راهبردی ناشی از پاندمی کووید-19 در فدراسیون های ورزشی است. این پژوهش از مطالعات کیفی اکتشافی است که با روش تحلیل تماتیک انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده خبرگان حوزه مدیریت ورزشی با تجربه آشنایی با مبانی آینده پژوهی در ورزش بودند که متناسب با ماهیت پژوهش 16 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به صورت گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. از مصاحبه نیمه ساختارمند به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد. تحلیل تماتیک با استفاده از مدل برون و کلارک (2006) به استخراج 161 کد، 13 تمِ فرعی و 5 تمِ اصلی منجر شد. یافته ها نشان داد که چالش رویدادها، چالش زیرساخت ها، چالش مالی، چالش ارتباطات و تعاملات و چالش سلامت از جمله چالش های راهبردی ناشی از پاندمی کووید-19 در فدراسیون هاست. تمرکز بر این چالش ها در حوزه پژوهش و اجرا می تواند گامی کلیدی در راستای اصلاح و تقویت فرایندهای مدیریتی در فدراسیون های ورزشی در دوره پاندمی و پساپاندمی باشد. 
۴.

شناسایی شاخصهای شایستگی دانشجو- معلمان تربیت بدنی و عوامل زمینه ای مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۵
هدف این پژوهش شناسایی شاخصهای شایستگی دانشجو- معلمان تربیت بدنی و عوامل زمینه ای مؤثر بر آن بود. روش پژوهش شناختی از نوع ترکیبی (کیفی-کمّی) است. نمونه های پژوهش در مرحله کیفی، صاحب نظران (22 نفر) و در مرحله کمّی دانشجو- معلمان دانشگاههای فرهنگیان سراسر کشور به تعداد 324 نفر بوده است. برای گرد آوری داده های پژوهش در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در مرحله کیفی از کدگذاری باز، محوری و گزینشی و در بخش کمّی از روایی سازه و ضریب مسیر استفاده شده است. همه تحلیلها با نرم ا فزارهای مکس کیودا و اسمارت پی ال اس انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده های کیفی نشان داده که شایستگی دانشجو- معلمان تربیت بدنی دارای چهار شاخص تربیتی موضوعی، تربیتی، موضوعی و عمومی است. عوامل زمینه ای مؤثر بر شایستگیهای دانشجو- معلمان تربیت بدنی نیز مشمول شاخصهای آشنایی با فناوری اطلاعات، فراهم کردن امکانات، خصوصیات شخصیتی مربیان، فراهم کردن تسهیلات، محیط و حمایت مسئولان بود. نتایج بخش کمی نیز نشان داده است که عوامل زمینه ای بر شایستگی دانشجو- معلمان تریبت بدنی دانشگاههای فرهنگیان ایران تأثیر مثبت و معنادار (0/854) دارد (0/01>P). با توجه به نتایج پژوهش می توان بیان کرد که در صورت فراهم کردن و تقویت عوامل زمینه ای در دانشگاه فرهنگیان می توان شایستگی دانشجو- معلمان تربیت بدنی را افزایش داد. همچنین شناسایی شاخصهای شایستگی را می توان به منزله گامی در راستای تقویت و احیای شایستگیهای دانشجو- معلمان تربیت بدنی (متناسب با نیازهای آموزش تربیت بدنی) در نظر گرفت.
۵.

پیامدهای تحریم های بین المللی بر صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۵
هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای تحریم های بین المللی بر صنعت ورزش بود. این تحقیق با شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب نظران رشته مدیریت ورزشی با سابقه علمی در مسائل سیاسیِ ورزش، بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 18 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. نتایج نشان داد که پیامدهای تحریم های بین المللی بر صنعت ورزش شامل شش حوزه اقتصادی، تجهیزاتی و زیرساختی، علمی _رسانه ای، منابع انسانی و سازمانی، اجتماعی و مراودات بین المللی می باشد. به صورت نظری، از نتایج حاصل می توان در جهت تکمیل مبانی نظری ورزش، بخصوص در حیطه حقوقی و سیاسی ورزش سود برد. در قالب عمل، مدیران ذی ربط می توانند در برنامه های توسعه ورزش از مفاهیم و مقوله های شناسایی شده استفاده نمایند و با توجه به یافته های موجود، ساز و کارهایی جهت مقابله با پیامدهای احتمالی تحریم های بین المللی احیا کنند.
۶.

بررسی تأثیر بازی های بومی و محلی بر افزایش در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۷
در چند سال اخیر توجه و تأکید بر ورزش های بومی و سنتی به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای جذب و توسعه گردشگر ورزشی با اهداف اقتصادی در کشورهای مختلف مورد توجه فراوان قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر تأثیر بررسی تأثیر بازی های بومی و محلی برافزایش در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال در جوامع میزبان بود. روش تحقیق کیفی بود که از طریق مصاحبه با خبرگان بود. جامعه آماری تحقیق متخصصان مدیریت ورزشی و اقتصاد و گردشگری بود که این تعداد 16 نفر بود. روش نمونه گیری گلوله برفی بود و تحقیق تا زمان اشباع نظری داده ها ادامه یافت. نتایج پژوهش در دو بخش تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال نشان داد بازی های بومی و محلی به وسیله توسعه گردشگری، ایجاد ارزش، اشتغال زایی، درآمدزایی و افزایش تولید منجر به افزایش در تولید ناخالص داخلی می شود و همچنین بازی های بومی و محلی به وسیله ایجاد مشاغل مرتبط با گردشگری، مشاغل مرتبط با تولید وسایل بازی ها، مشاغل مرتبط با نیروی انسانی برگزارکننده بازی ها و مشاغل جانبی منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد.
۷.

شناسایی عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشی ورزشکاران نخبه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۴
مهاجرت افراد در سال های اخیر به عنوان یکی از مسائل کشورهای توسعه نیافته، درحال توسعه و حتی برخی از کشورهای پیشرفته است. منابع انسانی نقش محوری در توسعه پایدار کشورها را ایفا می کنند. پژوهش حاضر در پی آن بود تا ضمن شناخت عللی که باعث مهاجرت ورزشکاران تیم های ملی از کشور می شود، آن ها را اولویت بندی کند. این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیق های کاربردی و بر اساس روش از نوع کمی کیفی (آمیخته) بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه ورزشکاران مدال آور شرکت کننده در دو دوره اخیر بازی های آسیایی و المپیک بود که تعداد آن ها 177 نفر که طبق جدول مورگان تعداد 118 نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. به منظور به دست آوردن اطلاعات موردنیاز مصاحبه هایی ساختاریافته و نیمه ساختاریافته از تعدادی مربیان و قهرمانان تیم های ملی به روش گلوله برفی تا اشباع نظری انجام شد و سپس با تنظیم پرسشنامه محقق ساخته داده ها جمع آوری شد. ضریب پایایی پرسشنامه (96/0) به دست آمد. در تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه 22 و اسمارت پی.ال.اس 3 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولویت بندی عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشی ورزشکاران تیم های ملی به این ترتیب است: مدیریتی، اجتماعی، سیاسی، روان شناختی، فرهنگی و اقتصادی. برای جلوگیری از مهاجرت سرمایه های انسانی ورزش کشور باید هریک از عوامل ذکرشده موردتوجه قرار گیرد.
۸.

الگوی راهبردی توسعه ورزش در نیروی انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۶۲
زمینه و هدف: افسران پلیس می توانند با افزایش ورزش و فعالیت بدنی، سلامت جسمی، روانی و آمادگی جسمانی خود برای فائق آمدن بر وظایف دشوار را ارتقا دهند. بررسی پژوهش های انجام یافته در این حوزه نشان داد که الگویی برای توسعه ورزش طراحی نشده است، بنابراین هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی توسعه ورزش در نیروی انتظامی است. روش : روش پژوهش کیفی است و از نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران، اساتید و کارشناسان ورزشی نیروی انتظامی و متخصصان علوم ورزشی بودند؛ روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود که 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده های کیفی از کدگذاری نظری استفاده شد و برای تایید روایی و پایایی مصاحبه ها از روش بازآزمون استفاده شد که مقدار آن بیشتر از 60 درصد بود، بنابراین قابلیت اعتماد کدگذاری ها تایید شد. یافته ها: براساس نتایج پژوهش، در بخش علی 6 مقوله اصلی شناسایی شد که شامل مولفه نیازها و انتظارات ذینفعان، الزامات قانونی و نظارتی، توسعه مشارکت ورزشی، عوامل ساختاری، نیاز به منابع مالی و زیرساخت ها و نیاز به توسعه ارتباطات است. در بخش زمینه ای نیز 6 مفهوم اصلی و 41 مقوله شناسایی شد؛ همچنین در بخش مداخله گر نیز 6 مفهوم اصلی و 41 مقوله شناسایی شد و در بخش راهبردها 5 مفهوم اصلی که عبارت اند از توسعه ساختاری، سیستم ها و فرایندها، توسعه زیرساخت ها، توسعه بازاریابی، توسعه تعامل ها و آموزش و فرهنگ سازی و درنهایت در بخش پیامدها، 5 مقوله اصلی شناسایی شد که عبارت اند از نتایج مرتبط با کارکنان، توسعه مالی و زیرساخت ها، نتایج جامعه، توسعه ارتباطات و بهبود عملکرد داخلی. نتایج: براساس نتایج پژوهش، می توان با بکارگیری راهبردهای مناسب ارائه شده در بخش راهبردها و اقدامات، بر شرایط مداخله گر غلبه و به نحو مطلوب از شرایط زمینه ای استفاده کرد تا به پیامدهای یادشده توسط متخصصان دست پیدا کرد.
۹.

شناسایی ابعاد مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی ابعاد مسئولیت اجتماعی ورزشکاران مشهور بود. این پژوهش به شیوه کیفی و با رویکرد زمینه یابی (ازنوع مقطعی) انجام شد که ازلحاظ هدف، کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش صاحب نظران در حیطه مسئولیت اجتماعی در ورزش، در سه گروه علمی، اجرایی و ورزشی بودند. دسترسی به نمونه های پژوهش به شیوه نمونه گیری هدفمند بود که پس از اجرای مصاحبه با 12 نفر اشباع نظری صورت گرفت. این افراد اعضای هیئت علمی رشته علوم اجتماعی (دو نفر)، اعضای هیئت علمی رشته مدیریت ورزشی (پنج نفر)، مدیران ورزشی مطلع (دو نفر) و ورزشکاران مشهور (سه نفر) بودند. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد. از تجزیه وتحلیل داده های کیفی 100 کد اولیه به دست آمد که در 18 مقوله فرعی قرار گرفتند. درنهایت، هشت مقوله اصلی شامل مسئولیت سیاسی، اقتصادی، قانونی، اجتماعی، بشردوستی، زیست محیطی، رسانه ای-خبری و آموزشی-ورزشی شناسایی شدند. از نتایج حاصل می توان برای تکمیل مبانی نظری مسئولیت اجتماعی در ورزش سود برد. همچنین، توصیه می شود سازمان های ذی ربط اقدام های لازم را برای بسط و اشاعه این مسئولیت ها دربین ورزشکاران، باشگاه ها و همه سازمان های مرتبط انجام دهند.
۱۰.

هویت و شخصیت تیمی در تیم های منتخب لیگ برتر فوتبال بانوان ایران از دیدگاه بازیکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۰
هدف از انجام این تحقیق سنجش وضعیت هویت و شخصیت تیم های لیگ برتر فوتبال بانوان ایران از دیدگاه بازیکنان آن ها بود. این تحقیق کاربردی به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری بازیکنان تیم های فوتبال بانوان بود که در لیگ برتر حضور داشتند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه 52 سؤالی محقق ساخته استفاده شد که دارای شش عامل بود. 94 پرسشنامه مورد تحلیل و بررسی آماری قرار گرفت. از آمار توصیفی، جهت توصیف فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و از آمار استنباطی جهت آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف و شاپیرو ویلک، ضریب آلفای کرونباخ، تی تک نمونه ای، رگرسیون چند متغیره و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. جهت عملیات آماری از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 26 و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس نسخه 3 استفاده گردید. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ معادل 871/0 برآورد شد. بر اساس نتایج تحقیق ابعاد استعداد، موفقیت، سرگرمی، تعهد، تحسین و مراقبت تبیین کننده مدل شخصیت تیم های لیگ برتر فوتبال بانوان می باشد که از مجموع خرده مقیاس های موفقیت و استعداد، عامل عملکرد و از مجموع خرده مقیاس های تحسین و مراقبت، عامل منش استخراج شد. مدل کلی معادلات ساختاری پژوهش با استفاده از معیار نیکویی برازش 563/0 بدست آمد، که برازش بسیار مناسب مدل کلی تحقیق تایید شد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش مدیران ورزشی و مربیان باشگاه ها می توانند با به کارگیری ابعاد و متغیرهای تبیین کننده هر بعد، در ارتقاء سطح عملکرد بازیکنان و همچنین بهبود تصویر هویت و شخصیت تیمی و باشگاه خود در جهت جلب و جذب حامی و هوادار گامی مؤثر بردارند.
۱۱.

طراحی الگوی شایستگی دانشجومعلمان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان براساس نظریه داده بنیاد

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۸۵
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی شایستگی دانشجومعلمان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان ایران انجام گرفته است. پژوهش از لحاظ هدف بنیادی، با رویکرد کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد اجرا شد. جامعه پژوهش را صاحب نظران شامل کارشناس مسئول تربیت بدنی ادارات کل آموزش و پرورش، مدیران دبیرستان ها، رؤسای آموزشی دانشگاه فرهنگیان کشور و مدرسان تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان تشکیل دادند. براساس معیار اشباع نظری 24 نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. در نتیجه، 186 مفهوم اولیه و 35 مفهوم اصلی به دست آمد، که در قالب مدل پارادایمی شامل مقوله محوری و شرایط علی (هماهنگی، فرهنگ، توسعه حرفه معلمی، کسب تجربه، توسعه حرفه تربیت بدنی)، عوامل زمینه ای (آشنایی با فناوری اطلاعات، فراهم کردن تسهیلات، فراهم کردن امکانات، محیط، حمایت مسئولان، خصوصیات شخصیتی مربیان)، شرایط مداخله گر (عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، هدف گذاری، زیرساخت، روان شناختی و ساختار سازمانی)، راهبردها (تمرکزگرایی، تخصیص منابع، شایسته سالاری، فرهنگ سازی، توانمندسازی، به کارگیری سیستم های گزینشی کارا و اثربخش، برگزاری رویدادهای ورزشی، اصلاح فرایندهای درون سازمانی، برنامه ریزی، آموزش کاربردی)، و پیامدها (کاهش ناهنجاری ها، افزایش سلامت جسمانی و روانی، بهبود نگرش به ورزش، کشف استعداد، ایجاد انگیزه، گسترش ورزش، توسعه حرفه ای) ارائه شد.
۱۲.

Measuring Off-field Factors Affecting the Technical and Ethical Performance of Professional Football Athletes

تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
Objective : Football, as the most viewed event in stadiums overflowed with very many spectators, has turned into the most popular sport across the world. The purpose of this study was to compare the factors affecting the technical and ethical performance of professional football athletes off-field. Methodology : The research method of this research is descriptive survey implemented by completing a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study included all athletes, referees, and coaches, members of the technical staffs and members of professional soccer clubs as well as members of the federation and football board of Tehran during the 18 th round of the country premier league. The research sample was 384 people who were selected by purposeful sampling method and according to Morgan table. The validity of the questionnaire was evaluated by the professors of physical education and football experts and the reliability level was calculated to be 0.89 based on the Cronbach's alpha that was done by Exploratory Factor Analysis and Friedman test by SPSS version 24 and Liserl 8.8 software. Results: The present study was surveyed on the basis of effective factors off-field, that is the most important factors off-field were federation and family and the status of the club were the least important factor in the technical and ethical performance of professional football athletes. Conclusions: Supervision and education can play an important role, and family as the first social unit can be also of importance in this respect. After family, the FFIRI should take basic measures for culture-building and detailed reflections on its activities.
۱۳.

تدوین الگوی شایستگی مدیران سازمان های ورزشی کشور براساس نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۲۲
این پژوهش کیفی با هدف غایی تدوین الگوی شایستگی مدیران سازمان های ورزشی کشور با استفاده از طرح سیستماتیک نظریه داده بنیاد انجام شده است. در این مطالعه، با انجام مصاحبه باز با 17 نفر از متخصصان و مسئولین مدیریت ورزشی، مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شدند و از درون آن ها مقوله هایی استخراج شدند. در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علّی شامل بهره وری و عوامل اداری، پدیده محوری یا همان شایستگی مدیران ورزشی شامل شایستگی سخت، شایستگی نرم، شایتسگی رقابتی، عامل استراتژی ها شامل آموزشی و کنترل و نظارت، عوامل زمینه ای شامل بسترهای رفتاری و بسترهای رسمی، شرایط مداخله گر شامل انگیزشی، محیطی و سازمانی و پیامدها شامل رشد و توسعه و رکود سازمانی مدیران درقالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند. در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یک یک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح شدند؛ سیر داستان ترسیم شد و نظریه تدوین و ارائه شد. مقوله شایستگی در مدیریت سازمان های ورزشی از اهمیت بسزایی برخوردار است و جنبه های مختلفی دارد. همچنین، شایستگی امری بی پایان است که مداوم باید در مدیریت سازمان ها به روز شود.
۱۴.

Sport and Physical Activities as the Ground for Supporting Subjective Well-being

تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۹
There is almost a global consensus over this fact that well-being is the ultimate purpose of any policy-making, especially in democratic governments. Participating in organized sports is regarded as one of the important social grounds (institutions) with the potential capability of supporting the mental health. High and long-term participation and attractive environments make organized sports a significant and positive instrument for facilitating the population level change in case of health treatments such as promoting the mental health, enhancing the emotional/social performance and the life quality related to social relationships. Taking part in sports spaces and fields or watching the sport matches create this feeling in the individuals that there is something going on that is far more important than the scores and results; as if the collective mind is given a new energy, and the individuals experience a sort of joy and happiness caused by participating in sport events or just watching them. Sports can be an attractive environment for supporting the subjective well-being, which can be realized by focusing on the importance of sports in childhood and adolescence, while supporting the subjective well-being in such periods and considering its positive effects on the future periods of life. Since subjective well-being is considered as a developmental index of societies and regarding the significant role of sports and physical activities in creating such feeling, it seems necessary that more attention be paid to sports and principled investments be done in this social institution, besides having responsible management and planning. The instances of such marks can be enumerated as the development of sport clubs, development of sport for all, building health roadin public places like parks and sidewalks, and providing sports and sports facilities for all categories and groups of the society regardless of gender, age and ethnicity.
۱۵.

تأثیر آموزش از طریق گیمیفیکیشن بر تفکر استراتژیک مدیران ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۸۵
هدف این مقاله تأثیر آموزش تفکر استراتژیک به مدیران ورزشی کشور از طریق گیمیفیکیشن یا بازی وارساری است. روش تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی است.جامعه ی آماری تحقیق شامل مدیران ورزشی سراسر کشور که در ادارات کل تربیت بدنی مشغول فعالیت بودند، می باشد. نمونه ی تحقیق 45 نفر و به صورت هدفمند از بین جامعه ی آماری انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه ی محقق ساخته که در هفت بخش به صورت الکترونیکی و کاغذی طراحی شده بود، استفاده گردید و روایی آن به تأیید متخصصان رسید و پایایی پرسشنامه 98/0 و بازی کامپیوتری 9/0 به دست آمد.برای ارائه داده های توصیفی از شاخص آماری فراوانی، درصد فراوانی و در بخش آمار استنباطی از آزمون شاپیروویلک جهت بررسی توزیع طبیعی داده ها استفاده شد. برای بررسی تجانس واریانس از آزمون لون و جهت تجزیه وتحلیل داده ها و مقایسه میانگین گروه های آزمودنی از آزمون یونیوریت (تحلیل کوواریانس) استفاده شد. طبق نتایج آزمون یونیوریت آموزش تفکر استراتژیک از طریق گیمیفیکیشن تأثیر معنی داری دارد (001/0=, sig629/52F=). با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت با توجه به لزوم دارا بودن مدیران ورزشی کشور به تفکر استراتژیک، نوع شیوه آموزشی در میزان یادگیری وانگیزه آنان تأثیرگذار است، که نشان از اثر بالاتر گیمیفیکیشن در یادگیری تفکر استراتژیک نسبت به روش های سنتی است.
۱۶.

مطالعه تطبیقی همبستگی و قرابت ورزش های سنتی و بازی های بومی، محلی ایران و چندین کشور منتخب جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۴۱۹
این مقاله؛ پژوهشی کیفی است که با روش تطبیقی و الگوی بردی ، همبستگی و قرابت ورزش های سنتی و بازی های بومی، محلی ایران و چند کشور دیگر را مطالعه کرده است. جامعه آماری، شامل ورزش ها و بازی های سنتی چین، هند، یونان و ایران است. جمع آوری اطلاعات از طریق سایت ها، مقالات علمی، کتب و مصاحبه با کارشناسان خبره ورزش های سنتی صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که در این کشورها در سطوح ملی و بین المللی، اقدامات بسیاری در راستای توسعه ورزش های سنتی صورت گرفته که می توان به اقدامات ساختاری، تسهیلاتی، آموزشی و پژوهشی و فرهنگی اشاره کرد. همچنین می توان به اهمیت این موضوع بین اقوام و ملل در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی اشاره کرد. همچنین جایگاه ساختارهای فرهنگی و تاریخی و نقش اقوام در ایجاد، توسعه و ترویج ورزش های سنتی و نیز تنوع این ورزش ها در ایران و کشورهای نامبرده و دسته بندی های مشابه ورزش های سنتی مبتنی بر شکل و محتوای اجرا مورد توجه قرار گرفت. وحدت نظر حاکمیت و کارشناسان در ایران و کشورهای منتخب در زمینه وجود مشکلات مشابه احیا و ترویج ورزش های سنتی و تهدیدها و فرصت های مشابه، عزم ملی و برنامه ریزی و هدف گذاری های در خصوص توسعه این ورزش، نقش اسطوره ها، موسیقی و ادبیات برجسته ملل در تعالی ورزش های سنتی و جذب مخاطب، همچنین بهره مندی از ورزش های سنتی در توسعه ورزش های همگانی در بین اقوام از مهم ترین یافته ها بودند.
۱۷.

نقش فعالیت های ورزشی و هنری در غرور ملّی با ارائه مُدل مفهومی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۱
این پژوهش باهدف فهم نقشِ فعالیت های ورزشی و سینمایی در غرور ملی انجام شده است. روش پژوهش کیفی و استراتژی مطالعاتی نظریه داده بنیاد، و گردآوری داده با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. در تحلیل داده ها با استفاده از کُدگذاری باز و متمرکز مفاهیم و مقولات تحلیلی استخراج و مُدل مفهومی پژوهش بر مبنای این کُدها ترسیم شده است. مُدل جامع غرور ملی نشان می دهد فعالیت های ورزشی و هنری متأثر از سه دسته از شرایط علّی، زمینه ای و مداخله ی است که از بُعد شرایط علّی مؤلفه هایی همچون نیاز جامعه به فعالیت های ورزشی و سینمایی، ضعف در برنامه ریزی فعالیت های ورزشی و سینمایی، موفقیت های کشورهای هم جوار در سینما و ورزش، ضعف دستاوردهای ورزشی و سینمایی، سرخوردگی ورزشی و... نیاز به شناخته شدن در عرصه های بین المللی، شرایطی هستند که توجه به غرور ملی ناشی از فعالیت های ورزشی و سینمایی را برای جامعه لازم و ضروری می داند.
۱۸.

تعیین سهم و نقش دستگاه های اجرایی در توسعه ورزش همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۳۹۲
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش و سهم دستگا ه های اجرایی در توسعه ورزش همگانی انجام گرفته است. این پژوهش در زمره تحقیقاتی ترکیبی (آمیخته) بود که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از مصاحبه عمیق از نخبگان (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق در ﻣﺮﺣﻠﻪ کیفی شامل ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ، و در بخش کمی شامل وزیر یا مدیرکل های وزارت ورزش و جوانان، کارشناسان خبره وزارت، مدیران فدراسیونی و مسئولین دستگاه های اجرایی بود. نمونه گیری در بخش کیفی به روش هدفمند و گلوله برفی بود (n=11) و در بخش کمی از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد (n=100). ابزار پژوهش شامل مصاحبه عمیق از نخبگان (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) بود. نتایج نشان داد که سازمان شهرداری های کشور برای توسعه ورزش همگانی 7، سازمان نیروهای مسلح 6، آموزش و پرورش 8، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 13، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی 7، سازمان صدا و سیما 11 و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 8 وظیفه اصلی بر عهده دارد.
۱۹.

مقایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین سالمندان فعال و غیرفعال (با تأکید بر فعالیت بدنی شبکه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۹۵
هدف از این مطالعه مقایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین سالمندان فعال و غیرفعال شهر تهران با تأکید ویژه بر فعالیت بدنی (ورزشی) شبکه ای بوده است. چارچوب نظری مطالعه را دیدگاه نظری پاتنام برای سرمایه اجتماعی و دیدگاه نظری داینر برای رفاه ذهنی است.این مطالعه از نوع تحقیقات علّی- مقایسه ای پسارویدادی و مقطع عرضی است که به صورت پیمایش اجرا شده است. جامعه آماری سالمندان (مرد و زن) بالای 60 سال مناطق 22 گانه شهر تهران بودند که با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 305 نفر به عنوان نمونه برآورد شدند. نمونه گیری به دو روش خوشه ای چندمرحله ای و در دسترس هدفمند با ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. نتایج نشان داد که بین سالمندان فعال و غیرفعال در میزان سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی اختلاف معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نیز نشان داد در تمامی مؤلفه های سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی) و مؤلفه های رفاه ذهنی (شادکامی، رضایت از زندگی، استحقاق، تأمین ذهنی، احساسات، مقایسه نسبی و علایق و پذیرش (احترام) اجتماعی) بین سالمندانی که به صورت شبکه ای فعالیت بدنی دارند؛ با بقیه سالمندان تفاوت آشکار وجود دارد. این مطالعه بر فعالیت بدنی به صورت منظم، سازمان یافته، غیررسمی و شبکه محور به عنوان منشأ سرمایه اجتماعی پافشاری دارد.
۲۰.

نقشِ فعالیت های ورزشی و هُنری در بهزیستی ادراک شده با ارائه مُدل مفهومی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۲۱۰
این پژوهش با هدف فهم نقشِ فعالیت های ورزشی و هُنری در بهزیستی ادراک شده انجام شد. روش پژوهش کیفی و استراتژی مطالعاتی نظریه داده بنیاد با رویکرد برساختی و گردآوری داده با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل متخصصانِ حوزه های تربیت بدنی، هُنری و سینمایی بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی با 22 نفر مصاحبه صورت گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از کُدگذاری باز و متمرکز و مقولاتِ تحلیلی برساخت شده بود و مُدل مفهومی پژوهش بر مبنای این کُدها ترسیم و 21 مفهوم تحلیلی شناسایی گردید. در مرحله کُدبندی متمرکز در قالب 4 مقوله اصلی هماهنگی شناختی و احساسی، خودپنداره مُثبت، تقویتِ ارتباطات و پیوند اجتماعی و تقویت هویت جمعی تشریح و به صورت مُدل مفهومی ترسیم شدند. یافته های پژوهش بیانگر نقشِ مُهم فعالیت های ورزشی، هنری و سینمایی در توسعه عواطفِ مطلوب، بهزیستی روان شناختی، بهزیستی اجتماعی و به عبارت دیگر بهزیستی ادراک شده می باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان