حبیب هنری

حبیب هنری

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۳ مورد.
۱.

کاوش راهبردها و پیامدهای تأسیس شرکت های زایشی دانشگاهی در صنعت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجاری سازی دانشگاه نسل سوم شرکت زایشی علوم ورزشی مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 679 تعداد دانلود : 971
امروزه شرکت های زایشی در مأموریت نسل جدید بیشتر دانشگاه های کشورهای توسعه یافته به عنوان ارزش عمده تجاری و اقتصادی مد نظر قرار گرفته است. اما این شرکت ها در دانشگاه های ایران به ویژه در حوزه ورزش نتوانسته اند به طور مطلوب مأموریت اصلی خود را انجام دهند. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهبردها و پیامد های تأسیس شرکت های زایشی دانشگاهی در صنعت ورزش کشور انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. داده های پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و بر اساس مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با خبرگان این حوزه (اساتید دانشگاه، مدیران شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها، شرکت های زایشی دانشگاهی، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، نخبگان حوزه کارآفرینی ورزشی) جمع آوری شد. شمار مشارکت کنندگان در این پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 22 نفر رسید و تحلیل یافته ها به صورت کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. پس از تکمیل یافته ها مقوله هایی از قبیل زیر ساخت های انسانی، محیطی، قانونی، پیوند های محیطی، شرکت زایشی مادر ورزشی، تحولات آموزشی، تیم های مشاوره ای، منابع مالی، منابع فنی، ایده محوری، خلاقیت و... از جمله راهبردهای های این پژوهش بود که می تواند به خودکفایی اقتصادی کشور، اشتغال زایی، کسب و کارهای جدید ورزشی، فراگیر شدن شرکت های زایشی دانشگاهی در حوزه ورزش، رشد همه جانبه ورزش، تجاری سازی یافته های ورزشی و کارآفرینی دانشکده های علوم ورزشی در ایران کمک شایانی نماید.
۲.

ارائه مدل توسعه دیپلماسی از طریق ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیپلماسی ورزشی روابط بین الملل سیاست خارجی کارکرد ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 237
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه دیپلماسی از طریق ورزش انجام گرفت. روش پژوهش: روش شناسی پژوهش از نوع کیفی و نظریه داده بنیاد با استفاده از رویکرد اشتراوس و کوربین بود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر رؤسای فدراسیون های المپیکی، سیاستمداران و صاحب نظران و خبرگان علمی که در امور بین الملل فعالیت داشته اند، بود و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تعیین نمونه های این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و 19 نفر به عنوان مصاحبه شونده در نظر گرفته شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. مقوله ها، مفاهیم و گویه ها برای شرایط علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها در نرم افزار MAXQDA استخراج شد. یافته ها: 297 گزاره مفهومی اولیه با 13 مقوله و 73 مفهوم در قالب پارادایمی در چهار حوزه کارکرد ورزش، عوامل مدیریتی، سیاست خارجی و ساختار ورزش بوده است. نتیجه گیری: کارکرد ورزش (شامل کارکرد سیاسی ورزش، کارکرد اقتصادی ورزش، کارکرد اجتماعی ورزش و توسعه روابط بین الملل)، عوامل مدیریتی (شامل آموزش و تربیت نیروی انسانی، مدیریت دانش و عامل رسانه و روابط بین الملل)، سیاست خارجی (شامل ورزش و سیاست خارجی و عامل سیاست خارجی و ورزش) و آخرین حوزه مربوط به ساختار ورزش (شامل کرسی های بین المللی، سیاستگذاری و برنامه ریزی، ساختار سازمان های ورزشی و عامل جایگاه ورزش کشور در جهان) قابل تقسیم هستند. همچنین روابط بین مقوله های شکل گرفته در داده ها نشان داد که الگوی به دست آمده با شکل اصلی الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین تطابق دارد. 
۳.

ارائه مدلی برای ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان رزﻣی نیروهای ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ (رویکردی آمیخته)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان رزﻣﯽ نیروهایﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان آمادگی جسمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 394 تعداد دانلود : 118
هدف: ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ نظامیان، آن ها باید ﺑه فعالیت های ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ورزشی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. لذا، اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در پی پاسخ به اﯾﻦ سؤال اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل مناسب ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان رزﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن نیروهای ﻣﺴﻠﺢ ایران با محوریت آمادگی جسمانی چگونه است؟روش: این تحقیق از ﻟﺤﺎظ هدف ﮐﺎرﺑﺮدی، و روش اﻧﺠﺎم آن به صورت آمیخته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، مدیران و فرماندهان خبره حوزه ورزش درنیروهای مسلح بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود. برای برآورد حجم نمونه از روش اشباع نظری استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه و پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کیفی و معادلات ساختاری استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد عوامل علی شامل: مالی، اسنانی، علمی و پزوهشی، آموزشی و پژوهشی و برنامه ریزی؛ شرایط زمینه ای شامل روانشناسی، جمعیتی، ساختاری و رفتاری؛ محور اصلی شامل توان رزمی و ورزش قهرمانی و همگانی است. در حالی که شرایط مداخله گر شامل تجهیزات و امکانات و فناوری؛ راهبردها شامل ساختاری، اقتصادی، اجتماعی، بین المللی، حقوقی و قانونی و استاندارسازی است. این عوامل سبب ایجاد 12 پیامد مطلوب خواهند شد.نتیجه گیری: ایجاد بستر مناسب جهت رشد کارکنان در حوزه ورزش، توسعه زیر ساخت های ورزشی، توسعه ورزش همگانی بر پایه اصول علمی و تدوین شاخص های آمادگی جسمانی می تواند از عوامل کمک به حفظ و افزایش آمادگی جسمانی کارکنان در ارتقاء توان رزمی نیروهای مسلح ایران باشد.
۴.

شناسایی عوامل مؤثر بر ورود ورزشکاران به دنیای سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست عوامل علّی عوامل زمینه ای ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 365 تعداد دانلود : 32
هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر ورود ورزشکاران به دنیای سیاست بود. تحقیق به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد. شرکت کنندگان در مصاحبه از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مصاحبه شوندگان متشکل از کلیه صاحب نظران با سابقه علمی (اساتید رشته مدیریت ورزشی)، اجرایی (مدیران و کارشناسان ورزشی صاحب نظر) و ورزشی (ورزشکاران حرفه ای با سابقه فعالیت سیاسی) بودند. از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها تعداد 31 مقوله فرعی بدست آمد که در 6 مقوله اصلی عوامل فردی و خانوادگی، سوابق حرفه ای، عوامل زمینه ای، عوامل سازمانی، عوامل حمایتی و عوامل رسانه ای قرار گرفت. این موارد در مفهوم «عوامل موثر بر حضور ورزشکاران در دنیای سیاست خلاصه شد. از نتایج حاصل می توان برای تکمیل مبانی نظری این حوزه سود برد. همچنین، نتایج این تحقیق می تواند برای سازمان های ذی ربط و ورزشکاران، به صورت نقشه راه عمل کند که نتیجه آن بهره وری در بعد فردی و بعد اجتماعی خواهد بود.              
۵.

تجارب دانش آموختگان علوم ورزشیِ شاغل در باشگاه های ورزشی: یک رویکرد پدیدارشناسانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه آموزشی پدیدارشناسی علوم ورزشی فارغ التحصیل کسب وکار ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 509 تعداد دانلود : 196
مقدمه: هدف این پژوهش، مطالعه تجارب دانش آموختگان علوم ورزشیِ شاغل در باشگاه های ورزشی از منظر تجارب فردی به دست آمده، محیط و یادگیری در محیط آموزشی است. روش پژوهش: با توجه به ماهیت تحقیق از روش پدیدارشناسی استفاده شد. مشارکت کنندگان، دانش آموختگان علوم ورزشی بودند که کسب وکار ورزشی را راه اندازی کرده بودند. در این زمینه از نمونه گیری گلوله برفی و نیز مصاحبه عمیق استفاده شد که نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. از مشارکت کننده سیزدهم به بعد مفاهیم استخراج شده تکراری بود. یافته ها: بر این اساس، هشت درون مایه اصلی استخراج شد که عبارت بود از: نیاز به صبور بودن، تلاش برای کسب دانش و مهارت های فردی، نیاز به داشتن اعتمادبه نفس، سخت و طاقت فرسا بودن محیط کسب وکار (گرفتن انواع مجوز)، خلأ برنامه های درسی ارائه شده، کیفیت تعامل استادان با دانشجویان در فرایندهای آموزشی و نوآوری داشتن در فرایند کسب وکار و فرایندهای مدیریتی دانشکده های علوم ورزشی. نتیجه گیری: بررسی دیدگاه ها و ادراک دانش آموختگان علوم ورزشی در زمینه تجارب به دست آمده، آموزش های علوم ورزشی و محیط کسب وکار نشان می دهد نگرش دانش آموختگان برای مدیریت کسب وکار، داشتن مهارت های فردی و تلاش برای به دست آوردن دانش و نوآوری متناسب با تغییرات به روز ورزش بااهمیت است.
۶.

مقایسه کیفیت زندگی،سلامت روان و هوش معنوی در معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی منطقه ۵ تهران

کلید واژه ها: کیفیت زندگی سلامت روان هوش معنوی معلمان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 734 تعداد دانلود : 621
مقدمه و هدف: این تحقیق به دنبال ارائه شواهدی از ارتباط بین کیفیت زندگی و سلامت روان و هوش معنوی در معلمان تربیت بدنی و سایر معلمان منطقه 5 تهران بود. روش شناسی: این تحقیق از نوع کاربردی و همبستگی بود. روش جمع آوری داده ها بیشتر از طریق روش های میدانی و با استفاده از سه پرسشنامه سلامت روانی و هوش معنوی و کیفیت زندگی انجام شد. تعداد 66 نفر معلم تربیت بدنی و 162 نفر معلم سایر رشته ها بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند و روش نمونه گیری معلمان از نوع تصادفی – طبقه بندی بود. همچنین برای تعیین عادی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگرف – اسمیرنوف و برای مقایسه متغیرهای تحقیق از t مستقل استفاده شد. تمام تحلیل های آماری با نرم افزار spss انجام شد. نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی با معلمان سایر رشته ها در منطقه 5 تهران تفاوت معناداری داشت و معلمان تربیت بدنی میانگین بالاتری در کیفیت زندگی داشتند. همچنین هوش معنوی در معلمان تربیت بدنی و سایر رشته ها در منطقه 5 تهران تفاوت معناداری داشت و سلامت روان در معلمان تربیت بدنی و سایر رشته ها در منطقه 5 تهران تفاوت معناداری داشت و معلمان تربیت بدنی میانگین بالاتری در سلامت روان داشتند. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که مسئولین آموزش و پرورش ناحیه 5 تهران به برنامه های فعالیت بدنی برای معلمان اهمیت بدهند و آن ها را به صورت برنامه های فوق برنامه یا جشنواره ها برگزار کنند. این کار می تواند عاملی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی، هوش معنوی و سلامت روان معلمان باشد.
۷.

تدوین مدل کمّی عوامل مؤثر در توسعه قهرمانی شطرنج ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ملی توسعه بین المللی ش‍طرن‍ج ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 565
هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل کمی عوامل مؤثر در توسعه ملی و بین المللی شطرنج ایران بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی می باشد که به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب-نظران علمی، اجرایی و ورزشی در رشته ورشی شطرنج بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد 82 نفر وارد مطالعه شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته 55 گویه ای بود که میزان پایایی کل ابزار 876/0 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی و ...) و آمار استنباطی( آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22، تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی عوامل الگوی مطلوب توسعه (811/0 =β)، جهانی سازی (802/0=β)، عوامل مدیریتی و برنامه ریزی (796/0=β)، استعدادیابی و آموزش وپرورش (782/0=β)، توسعه مربیان و نیروی انسانی (731/0=β)، تجهیزات سخت افزاری (707/0=β)، انگیزش و حمایت از منابع انسانی (686/0=β)، شرایط اقلیمی (679/0=β)، مسابقات و اردوهای ورزشی (664/0=β)، بودجه و منابع مالی (655/0=β)، دیپلماسی ورزشی (568/0=β)، هماهنگی و ارتباطات (516/0=β)، تکنولوژی (508/0=β) در شطرنج ایران ارتباط دارند. با توجه به نتایج تحقیق، مدیران و سازمان های ذی ربط مانند فدراسیون شطرنج می توانند در جهت توسعه شطرنج کشور ایران گام های عملیاتی بر دارند. علاوه براین با توجه به وجود خلاء در پیشینه تحقیق، این نتایج به غنای علمی رشته شطرنج کمک شایانی می کند.
۸.

چارچوب مفهومی راهبردهای پیشرفت و موفقیت مربیان بسکتبال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: استراتژی موفقیت ارتقاء مربی زمینه ایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 127 تعداد دانلود : 909
باتوجه به پیچیدگی مسئولیت مربیگری وابعاد گسترده ایی که این حرفه دارد، نیاز می باشد افراد علاقمند به این شغل جهت پیشرفت خود، و مسئولین ورزشی جهت کسب موفقیتهای ورزشی، تلاش کنند. این تحقیق کیفی و روش آن از نوع نظریه داده بنیاد رویکرد نظام مند بوده است. مشارکت کنندگان در تحقیق را 28 نفر از صاحب نظران بسکتبال تشکیل داده اند که به صورت هدفمند و مبتنی بر اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و جهت بررسی روایی از معیارهای اسکینر و جهت اطمینان از پایایی، از روش پایایی باز آزمون استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری وگزینشی استفاده شد، جهت ممیزی پژوهش از شاخص های اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری استفاده شد. یافته های این تحقیق در بخش کدگذاری باز 182 کد با فراوانی 424 واحد بود، در بخش کدگذاری محوری بیش از 50 مقوله فرعی و در مرحله بعد 11 کد احصاء شد که در سه مقوله اصلی  مفاهیم راهبردهای فردی، ومفاهیم راهبردهای مدیریتی و مفاهیم راهبردهای فرهنگی و اخلاقیات قرار داده شدند. با اقتباس از نتایج تحقیق، تلاش دوسویه مربی و فدراسیون، موجب ارتقاء عملکرد مربیان و حرکت آنها درجهت پیشرفت در حرفه مربیگری می شود لذا به مربیان پیشنهاد می شود راهبردهای فردی بدست آمده در تحقیق وهمچنین به مسئولین پیشبرد امور بسکتبال نیز توصیه می شود راهبردهای مدیریتی احصاء شده را در صدر فعالیتها و وظائف خود قرار دهند و هر دو، همسو و باهم برای ارتقاء راهبردهای فرهنگی و اخلاقی تلاش کنند تا در نهایت، موجبات پیشرفت و ارتقاء مربیگری در بسکتبال را موجب شوند.
۹.

Developing Sports Diplomacy Paradigm of Foreign Policy in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: International Relations Policy Soft power Sport

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 960 تعداد دانلود : 370
Sports diplomacy is regarded as one of the most important communicative components among nations in their international relations. Regarding the mentioned fact, the main objective of this study was to provide a paradigm of sport diplomacy in the foreign policy of Iran. This is a qualitative study with exploratory nature by applying the Strauss and Corbin grounded theory approach. The data collection tool was semi-structured interviews with 14 elites including sports experts and policymakers. Findings demonstrated 133 initial concepts in open coding, reduced into 27 categories, and categorized into six main themes to support the initial development of the model. The results showed that adopting appropriate strategies like managerial evolution, developing indigenous models, national brand-making through sports, educating and empowering human resources, legal and structural development of sports diplomacy, and cultural changes in Iranian professional sports could bring greater consequences that encourage governing bodies to alter attitudes toward the role of sports diplomacy, and to empowers foreign policy for strengthening mutual relations worldwide.     
۱۰.

Designing a Community Sports Planning Model in Iranian Metropolises Using Grounded Theory(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Community sports metropolis planning sport for all

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 301 تعداد دانلود : 369
Health and well-being have become significant dimensions of urban sustainability, particularly in countries with rapid urbanization. Community sports affect the health and vitality of society's population. Although planning for city management has existed throughout history, an integrated structure of the role of sports in urban planning to improve the quality of life and health of citizens has not yet been defined. This study aims to present a community sports planning program in metropolitan areas of Iran. The research was qualitative, and was done using the grounded theory approach based on the systematic approach of Strauss and Corbin (1998). 13 participants were purposefully selected from experts in the field of public sports development for interviewing. The final model was based on 6 categories and 36 factors. Gender and infrastructure were the most contextual factors. Cultural and underlying factors were given more attention than casual factors. Among intervening factors, media, monitoring, and evaluation got more emphasis. The categories of infrastructure and planning were mostly emphasized in the strategies section. While, in the model implementation consequences section, cultural and social consequences were mostly emphasized. Through a participatory approach to sports development, metropolitan municipalities can better understand the needs of their citizens. A bottom-up or company-centric approach allows organizers to reconstruct sports presentation models based on each metropolis. 
۱۱.

Designing a model for optimal locating of sports facilities based on the urban planning criteria(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Analytic hierarchy process Geographical Information System Optimal location sports facilities Urban planning

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 358 تعداد دانلود : 242
Background: Sports facilities are one of the most commonly used services in the city with a significant role in improving the physical and mental health condition of citizens thus a proper procedure is required to locate and distribute them. Aim : The purpose of this study is to design a comprehensive model for the optimal location of sports facilities. Materials and Methods: The research method is descriptive-analytic based on information gathering and is applied research based on objectives. The opinions of 20 experts have been used to design the model using the Delphi method, and weighting the effective criteria in the sports facilities location. The weight of each criterion has been obtained as population density (0.47), access (0.31), development potential (0.14), and adjacency (0.08); furthermore, the Kendall coefficient of concordance (0.74) in the third step of the Delphi method shows the strong agreement between the experts, regarding the proposed model. The proposed model consisted of six steps: 1. Aim; 2. Verification of the functional area of the existing sport facilities and specific restrictions of the area; 3. Introducing and weighting the important criteria in the sports facilities location; 4. Identifying the most suitable locations for constructing the sports facilities; 5. Evaluating the needs of users; 6. Selecting the best spaces and prioritizing them. Results: The results of the model showed that the most important criteria for locating sport facilities are population density, access, development potential, and adjacency. Additionally, it was indicated that the agreement between the experts increased over time. Conclusion: According to the proposed model, it is possible to identify the points that are suitable for constructing the new sports facilities.
۱۲.

پیامدهای اقتصادی و ورزشی توسعه دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیپلماسی اقتصادی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 337 تعداد دانلود : 878
ارتباط بین دیپلماسی و ورزش متقابل است، هم دیپلماسی در مدیریت ورزشی، برگزاری مسابقات جهانی، کسب میزبانی، شرکت در مسابقات و ... تاثیر گذار است و هم ورزش در پیشبرد دیپلماسی کشورهای مختلف از طریق ورزش، با شرکت کردن یا نکردن در مسابقات ورزشی (مانند تحریم المپیک). هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات اقتصادی و ورزشی توسعه دیپلماسی ورزشی بر جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش پژوهش از منظر هدف بنیادی است. از سوی دیگر، این پژوهش کاربردی می باشد. روش پژوهش از نوع آمیخته (کمی-کیفی)می باشد. حجم نمونه در بخش کمی 110نفر و در بخش کیفی 12 نفر از متخصصان حوزه دیپلماسی ورزشی، روابط بین الملل بود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق یافته و مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که روایی و پایایی آن ها مورد تایید قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد در بعد ورزشی گویه (دیپلماسی ورزشی در شرایط ورزشکاران کشور در رویداد های بین المللی ورزشی نقش دارد ، با بار عاملی81/0) بیشترین بار عاملی را ب خود اختصاص داده است و در بعد اقتصادی گویه (برگزاری رویدادهای ورزشی موجب تقویت زیرساخت ها و ایجاد تسهیلات مناسب میشود.، با بار عاملی96/0) بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده است در نتیجه با استفاده از ظرفیت های توریستی و زیر ساختی ورزشی کشور میتوان شرایط ورزش کشور را از طریق دیپلماسی ورزشی بهبود بخشید.
۱۳.

رویکرد مدیران ارشد ورزشی در اجرای نظام برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری

کلید واژه ها: برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری مدل ستاره هفت نقطه ای راثول وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 542 تعداد دانلود : 16
هدف از این پژوهش بررسی رویکرد مدیران ارشد ورزشی در اجرای نظام برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری جهت آماده سازی نیروهای بااستعداد درون سازمانی و جذب نیروهای نخبه برون سازمانی برای تصدی سمت های کلیدی و راهبردی است. در این پژوهش برای پیاده سازی این مهم از مدل ستاره هفت نقطه ای راثول استفاده شد. این پژوهش به لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی-توسعه ای است و به لحاظ ماهیت روش، در دسته تحقیقات توصیفی قرار می گیرد. جامعه آماری مدیران کل ستادی وزارت ورزش و جوانان، معاونان آنها و مدیران کل استانی ادارات ورزش و جوانان به تعداد 58 نفرند که همه آنها به صورت کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه کیم است، که دارای ضریب آلفای کرونباخ 829/0% است. روایی این پرسشنامه به قضاوت شش نفر از استادان خبره تأیید شده است. وضعیت هریک از مؤلفه ها با به کارگیری آزمون تی وابسته بررسی شده است. نتایج حاصل تف اوت معناداری را بین مؤلفه های برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری (تعیین خط مشی، ارزیابی کاندیداها، توسعه کاندیداها و ارزیابی سیستم) براساس وضعیت موج ود و مطل وب در رویکرد مدیران ارشد ورزشی با سطح معناداری 0001/0=P نشان می دهد. همچنین بین مؤلفه های ارزیابی شده، توسعه کاندیداها و ارزیابی سیستم جانشین پروری در وضعیت موجود، موقعیت پایین تری نسبت به دیگر مؤلفه ها دارند.
۱۴.

Providing a Framework of Effective Components in Iranian Championship Sports with a Data Mining Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Championship Sports Data-Driven Technologies Data mining Sports Industry Ecosystem

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 362 تعداد دانلود : 629
The main purpose of this study was to provide a framework of effective components in Iranian championship sports with a data mining approach. The research method was qualitative. The advanced search was performed in the general framework of factors affecting the sports industry and development and integration with data-driven technologies. Based on the literature review, 15 frameworks in the field of sports and 13 frameworks for the development and integration of the sports industry with technology were identified. After the data analysis, a researcher-developed framework for the championship sports industry for the use of data-driven technologies and data mining was presented in three parts. In the first part, nine influential factors including athletes/champion teams, leagues/clubs, stadiums/sports venues, fans/spectators, brands, media, government, academic/research institutions, and technology companies, were identified. In the second part, a strategic plan based on the development and integration of sports industry with data-driven technologies and data mining was presented, which includes four stages: Identifying and selecting talents, pre-game and match preparation, in-game and match activities, and post-match and match analysis. All data-driven activities and data mining in the first and second sections were performed by the IBM data science analysis methodology presented in the third section. Then, a conceptual framework was provided to 7 experts and their opinions were collected through semi-structured interviews and focus group methods. This conceptual framework enables sports managers to plan for their organization and adopt appropriate strategies using data-driven technologies and data mining.
۱۵.

تأثیر محرک های بازاریابی سبز بر عملکرد اماکن ورزشی با میانجی گری مسئولیت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی سبز مسئولیت پذیری اجتماعی عملکرد اماکن ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 513 تعداد دانلود : 552
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر محرک های بازاریابی سبز بر عملکرد اماکن ورزشی با میانجی گری مسئولیت اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل مدیران و کارمندان اداره تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران است که شامل 84 نفر بودند. نمونه ها به صورت تصادفی خوشه ای و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند و شامل ۶۹ نفر بودند. برای انجام این پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد مسئولیت اجتماعی و عملکرد کسب و کار و پرسشنامه محقق ساخته سبز استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط ۱۰ نفر از اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی تأیید گردید. بر اساس آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه های عملکرد کسب و کار(76/0)، مسئولیت اجتماعی(89/0) و بازاریابی سبز(78/0) می باشد. برای بررسی نرمال بودن داده ها و نوع توزیع آن ها از مقادیر کجی و کشیدگی، جهت آزمون فرضیه ها از همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان و رگرسیون خطی ساده در نرم افزار آماری SPSS و برای رسم نمودار ها از نرم افزار Excle استفاده گردید. نتایج نشان داد تعهدات قانونی بر عملکرد اماکن ورزشی دانشگاه های دولتی تهران اثر مثبت معناداری دارد(353/0=B، 001/0=Sig، 787/3=t) ، همچنین تبلیغ سبز بر عملکرد اماکن ورزشی (138/0=B، 015/0=Sig، 503/2=t) اثر مثبت معناداری دارد. بنا بر نتایج پژوهش می توان بیان نمود که توجه هرچه بیشتر مسئولان و کارکنان اداره تربیت بدنی دانشگاه ها به مسئولیت های قانونی در حیطه کاری خود و همچنین تبلیغ برنامه ها و خدمات به صورت الکترونیک که در مقایسه با تبلیغات کاغذی اثر سوئی برای محیط زیست ندارد؛ باعث بهبود عملکرد اماکن ورزشی دانشگاه می شود.
۱۶.

تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال مجدد بازنشستگی عدم بازنشستگی مدیران ورزش مکس کیودا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 969 تعداد دانلود : 269
مقدمه: بازنشستگی موضوعی بالقوه، چالش برانگیز در سالمندی است که تأثیرات متفاوتی در ابعاد مختلف زندگی افراد سالمند ایجاد می کند. هدف پژوهش حاضر، تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی مدیران است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر ماهیت پژوهش، کاربردی؛ نحوه و روش پژوهش، کیفی؛ استراتژی پژوهش، تئوری داده بنیاد و منبع گردآوری داده ها شامل مطالعه مبانی نظری و مصاحبه است. جامعه آماری در گروه مدیران بازنشسته (رؤسای وزارت ورزش و جوانان، رؤسای فدراسیون، مربیان ورزش، رؤسای هیأت های ورزشی)، استادان (گروه تربیت بدنی، گروه روانشناسی، گروه جامعه شناسی، گروه اقتصاد) و کارشناسان ورزش (وزارت ورزش، فدراسیون های ورزشی، هیأت های ورزشی) است. نمونه ها هدفمند و سهمیه ای برای مصاحبه اکتشافی انتخاب شدند و مصاحبه با 25 نفر به اشباع نظری رسید. مصاحبه ها در نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودا، ضمن کدگذاری باز، محوری و گزینشی به استخراج تم هایی انجامید. یافته ها: راهبردهای بازسازی هویتی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و اقتصادی می تواند شرایط را برای پذیرش و انتقال به دوران بازنشستگی ایمن و راحت مدیران ورزشی تسهیل کند. همچنین سازمان های ورزشی می توانند با ارائه خدماتی مفید و سازنده مانند برگزاری دوره های آموزشی و تحصیلی برای مدیران ورزشی و با ارائه خدمات مشاوره ای مدیران را برای دوران بازنشستگی ایمن و راحت آماده کنند. نتیجه گیری: راهبردهای بازسازی هویتی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و اقتصادی می تواند شرایط را برای پذیرش و انتقال به دوران بازنشستگی ایمن و راحت مدیران ورزشی تسهیل کند. همچنین سازمان های ورزشی می توانند با ارائه خدماتی مفید و سازنده مانند برگزاری دوره های آموزشی و تحصیلی برای مدیران ورزشی و با ارائه خدمات مشاوره ای مدیران را برای دوران بازنشستگی ایمن و راحت آماده کنند.
۱۷.

تدوین الگوی عوامل مؤثر بر گسترش وقف و ورود خیّران به ورزش با رویکرد توسعه عدالت ورزشی و ارتقای سلامت جامعه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: تندرستی فعالیت بدنی مشارکت اجتماعی وقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 659 تعداد دانلود : 507
سابقه و هدف: یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه باید به آن توجه داشت تأثیر نقش وقف و امور خیریه در تأمین نیازهای فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. اینکه وقف تا چه حد می تواند در رفع کمبودها و شکوفایی ورزش کشور مفید واقع شود، نیازمند بحث و بررسی عمیق صاحب نظران و کارشناسان حوزه ورزش است. هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگوی عوامل مؤثر بر گسترش وقف و ورود خیران در حوزه ورزش بود.
۱۸.

مطالعه تطبیقی رویکردهای انتخاب و بکارگیری معلّم تربیت بدنی و ورزش در ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن و مالزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جذب اشتغال بررسی تطبیقی معلّم تازه کار تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 208 تعداد دانلود : 101
هدف مطالعه حاضر بررسی و مقایسه رویکردهای انتخاب و بکارگیری معلّمان تربیت بدنی و ورزش در ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن، مالزی بود. تحقیق از نوع کیفی-کاربردی و مبتنی بر رویکرد تطبیقی است. سطح مکانی تطبیق، کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن، مالزی و ایران است که به شکل هدفمند انتخاب شده اند. داده ها از طریق اسناد کتابخانه ای، جستجو در شبکه های جهانی، گزارش ها و مقاله های علمی جمع آوری و در چهارچوب الگوی بِرِدی، توصیف، تفسیر، هم جوار و مقایسه گردیده است. نتایج نشان داد در کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن و مالزی مسئول آماده سازی معلّمان تازه کار تربیت بدنی و ورزش، کالج ها، دانشگاه ها، مراکز آموزشی و نهادهای اجتماعی و خصوصی هستند، در حالی که در ایران این مسئولیت در انحصار دانشگاه فرهنگیان است. کسب گواهی صلاحیت تدریس تربیت بدنی و ورزش در کشورهای منتخب بجز ایران الزامی است. دانشجو معلّمان ایرانی، با شروع تحصیل متعهّد به خدمت اند و به استخدام دولت در می آیند در حالی که در دیگر کشورهای مورد مقایسه، چنین نیست. وضعیت حقوق و دستمزد معلّمان در کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن و مالزی از سایر کارمندان دولت مناسب تر است، در حالی که در ایران، از شرایط مناسبی برخوردار نیست. در مجموع معلّمان ایرانی در حوزه حقوق و دستمزد، با چالش ها و مشکلات اساسی مواجه هستند. تدوین مسیرهای متفاوت آموزش معلّم تازه کار تربیت بدنی، تبیین فراشدهای اعطاءِ گواهی صلاحیت تدریس، توجّه بیشتر به مهارت های تدریس در شرایط واقعی و ارزیابی ها، ارتقاءِ تسهیلات سخت افزاری و نرم افزاری نومعلّمان، ترمیم وضعیت اقتصادی و معیشتی معلّمان و انتفاع از ویژگیِ استخدام دائم معلّمان و شرایط شبانه روزی دوره های دانشگاه فرهنگیان به مثابه یک فرصت ازجمله راهکارهای پیشنهادی است.
۱۹.

اولویت بندی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی فراجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیامد توسعه دفاع شخصی نیروی انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 931 تعداد دانلود : 748
زمینه و هدف: کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جهت برقراری نظم و امنیت در جامعه و انجام موفق مأموریت های محوله، نیازمند آمادگی بالای جسمانی و رزمی هستند. بنابراین هدف از این تحقیق اولویت بندی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی در این فرماندهی است. روش : این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق آمیخته اکتشافی و از نظر نوع داده یک تحقیق کیفی- کمی است. جامعه و نمونه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان و پیشکسوتان ورزش های رزمی ب ه صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب، که اشباع نظری با 17 مصاحبه انجام شد. در بخش کمی جامعه آماری تحقیق شامل مدیران تربیت بدنی و همچنین اساتید و مربیان ورزش های رزمی و دفاع شخصی فراجا به تعداد 1800 نفر که با استفاده از جدول مورگان تعداد 317 به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب در نظر گرفته شده است. در این پژوهش ابزاری که جهت جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است عبارت است از مصاحبه و پرسش نامه، در بخش اول پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله کمی پرسش نامه محقق ساخته بر اساس یافته های بخش کیفی است. برای روایی پرسش نامه از روایی صوری و سازه و برای پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (76/0=α) و (077=CR) استفاده شد. در تحقیق حاضر در بخش کیفی جهت کدگذاری از نرم افزار مکس کیودا، و در بخش کمی نیز از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS-v21 و Smart Pls-v2 بهره گرفته شد. یافته ها: در اولویت بندی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با بررسی ضرایب مسیر، تأثیر پدیده محوری به ترتیب بر بعدهای افزایش بهره وری 0.791، توسعه اجتماعی 0.639، توسعه ارتباطات و تعاملات 0.514، توسعه زیرساخت ها و منابع  0.697 و فرهنگ سازی 0.533 است . نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش در صورت تدوین اهداف و چشم انداز سازمان و همچنین راهبردهای مناسب و برنامه ریزی صحیح جهت توسعه ورزش دفاع شخصی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می تواند موجب  پیامدهای مطلوبی در سطح سازمان و جامعه شود.
۲۰.

طراحی مدل توسعه ورزش تفریحی برمبنای فرهنگ قومی با رویکرد نظریه مبنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش تفریحی فرهنگ قومی همبستگی نظریه مبنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 735 تعداد دانلود : 737
هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی توسعه ورزش تفریحی بر مبنای فرهنگ قومی بود. این پژوهش با شیوه کیفی و با رویکرد نظریه مبنایی انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش صاحبنظران در حیطه تربیت بدنی و فرهنگی که عمدتاً فعالیت های علمی، پژوهشی و اجرایی نزدیک به پژوهش مورد نظر داشته اند، بودند. دسترسی به نمونه های پژوهش به شیوه نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی بود که پس از اخذ مصاحبه نیمه ساختار یافته با 18 نفر اشباع نظری صورت گرفت و از روش کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، جهت تحلیل داده ها و برای به دست آوردن روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. از تجزیه و تحلیل داده های کیفی 326کد باز به دست آمد که در 61مقوله محوری قرار گرفتند. درنهایت، 9 مقوله اصلی شامل مفاهیم رایج در ورزش همگانی، وضعیت سنجی، انسجام ملی اقوام، عوامل رفتاری، سازمانی، تمایز ورزشی اقوام، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، فرهنگ قومی و اطلاع رسانی شناسایی شدند، هفت مقوله اصلی استراتژی ها منجر به توسعه ورزش اقوام درقالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند و نظریه تدوین و ارائه شد. از نتایج حاصل می توان برای تکمیل مبانی نظری مشارکت ورزشی اقوام و مهاجران سود برد و مقوله های مشارکت ورزشی اقوام می تواند به مسئولین حاکمیّتی در راستای بهبود کیفیت زندگی اقوام و ایجاد عدالت اجتماعی در ورزش استان ها و در نتیجه توسعه ورزش تفریحی کمک شایانی نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان