محمد کشتی دار

محمد کشتی دار

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه بیرجند

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
۱.

طراحی مدل برند شخصی معلمان تربیت بدنی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۸
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از معلم به عنوان اسوه ای امین و مؤثرترین عنصر در تحقق ماموریت های نظام تعلیم و تربیت یاد کرده است. برند شخصی متعالی و هوشمندانه می تواند مزایای حرفه ای زیادی را برای معلمان تربیت بدنی فراهم آورد. هدف از این تحقیق، طراحی مدل برند شخصی معلمان تربیت بدنی در ایران و شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر آن بود. این پژوهش از نوع کیفی بود و در آن از رویکرد نظریه داده بنیاد با رهیافت ظاهرشونده، استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان، اساتید، خبرگان و متخصصان حوزه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در نظر گرفته شد. نمونه گیری با استفاده از شیوه نمونه گیری گلوله برفی انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. گردآوری داده ها با ابزار مصاحبه عمیقِ نیمه ساختار یافته صورت گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، 62 کد،12 مقوله، 4 بعد و یک پدیده محوری مورد شناسایی قرار گرفت. همچنین یافته های پژوهش نشان داد برند شخصی معلمان تربیت بدنی، از چهار مؤلفه اصلی شامل مؤلفه های فردی، حرفه ای، سازمانی، و کلان محیطی تأثیرپذیری دارد. شخصیت، رفتار و ظاهر، در جنبه فردی، مقوله های بنیادین، عمومی و تخصصی در مؤلفه حرفه ای، مقوله های درون و برون سازمانی، در بُعد سازمانی و نهایتاً مقوله های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری در مؤلفه های کلان محیطی، عواملی هستند که در برند شخصی معلمان تربیت بدنی اثرگذار هستند.
۲.

طراحی و تبیین مدل ارزیابی بازاریابی اینفلوئنسر با تاکید بر مصرف کالاهای ورزشی ایرانی در رسانه های اجتماعی

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۲۱
این پژوهش با هدف طراحی و تبیین مدل ارزیابی و اندازه گیری بازاریابی تاثیرگذاران ورزشی رسانه هایِ اجتماعی با تاکید بر مصرف کالای ورزشی ایرانی در رسانه های اجتماعی آنلاین انجام شد. از این رو به منظور تحقق هدف از روش شناسی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، به منظور استخراج نتایج بهره گرفته شد و با انجام مصاحبه با 19 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی، بازاریابی و رسانه های اجتماعی، با توجه به میزان اشتراک پذیری با سایر مفاهیم و مقولات و ارتباط عمیق با مقوله های اصلی، مقوله « مدل ارزیابی و اندازه گیری بازاریابی تاثیرگذاران ورزشی رسانه هایِ اجتماعی» به عنوان پدیده محوری پژوهش مشخص گردید. با بررسی مصاحبه های دریافتی، بالغ بر 891 گزاره به عنوان داده های اولیه و اطلاعات پژوهش استخراج و جمع آوری گردید. سپس در مرحله کدگذاری باز، 151 مفهوم کلی و 26 مقوله انتزاعی تر به عنوان نتایج حاصل از کدگذاری ها شناسایی شد و بر اساس تحلیل و بررسی یافته های حاصل از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 6 مقوله اصلی در پارادایم کدگذاری محوری شامل، شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها پدیدار گردید. بر اساس تحلیل نظرات مشارکت کنندگان، یافته های پژوهش نشان داد که در پیرامون پدیده محوری، دسته ای از عوامل وجود دارند که به عنوان الزامات یا موانع حرفه ای «بازاریابی تاثیرگذاران رسانه های اجتماعی» بر فرآیند بازاریابی اینفلوئنسرها تأثیر گذاشته یا به عنوان پیامدها و خروجی های آن محسوب می شوند. بنابراین اندازه گیری و ارزیابی این عوامل و عناصر در تحقق اهداف بازاریابان و صاحبان کالاهای ورزشی ایرانی اهمیت دارد.
۳.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر آموزش مجازی واحد تربیت بدنی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در دوران شیوع ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۲۸
هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین و طبقه بندی عوامل مؤثر بر آموزش مجازی واحد تربیت بدنی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در دوران شیوع ویروس کرونا بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت، توصیفی و به لحاظ اجرا پیمایشی است که به صورت آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسش نامه بود. در بخش کیفی پژوهش، افراد نمونه به صورت هدفمند و در بخش کمی پژوهش از بین اساتید تربیت بدنی و ورزش یک و دانشجویان غیرتربیت بدنی که از برنامه کاربردی مجازی تربیت بدنی استفاده کرده اند، طبق جدول مورگان تعداد 323 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. بر اساس نتایج پژوهش، چهار مؤلفه فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، عوامل انگیزشی و عوامل محتوایی به عنوان عوامل مؤثر بر برگزاری کلاس های مجازی واحد تربیت بدنی عمومی شناسایی شدند. در این میان مؤلفه محتوایی در وضعیت مطلوبی قرار نگرفت که طراحان این برنامه باید توجه بیشتری به عوامل محتوایی دخیل در برنامه کاربردی داشته باشند و اقدامات اصلاحی را برای نسخه های بعدی انجام بدهند. با توجه به نتایج پژوهش، در جهت بهره برداری از نظام آموزش مجازی در دانشگاه های سراسر کشور برای برگزاری واحدهای تربیت بدنی عمومی باید با ایجاد فرصت هایی از قبیل توسعه فناوری اطلاعات ، فرهنگ سازی و ایجاد نگرش مثبت نسبت به آموزش مجازی، توسعه و استفاده از نیروی انسانی دارای صلاحیت کافی جهت ارائه نظام آموزشی مجازی، تحول در نظام برنامه ریزی درسی در بهره گیری ا ز برنامه های آموزش مجازی در اولویت قرار گیرد.
۴.

عوامل مؤثر بر قیمت گذاری تجهیزات بدنسازی تولید ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۷
مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری تجهیزات بدنسازی تولید ایران است. روش پژوهش: این پژوهش به روش کیفی و کمی انجام گرفت. در بخش کیفی به منظور پیشبرد اهداف پژوهش از نظریه داده بنیاد استفاده شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته با عمده فروشان تجهیزات بدنسازی انجام گرفت، مصاحبه به صورت نوشتار وارد نرم افزار مکس کیودا شده و تجزیه وتحلیل شد، نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام گرفت. در بخش کمی نیز پرسشنامه ای که توسط 263 نفر از صاحبان فروشگاه ها تکمیل شده بود، با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای 23  SPSSوAmos  تجزیه وتحلیل و مشخص شد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. یافته ها: براساس کدگذاری سه مرحله ای، 46 کد باز، 16 مقوله و 4 حوزه عمده شناسایی شدند که این کدها عبارت اند از توان رقابتی محصول، رفتار مصرف کننده، رقبا و عوامل محیطی؛ و در بازار تجهیزات بدنسازی این چهار عامل توانسته اند به طور عمده تعیین کننده موفقیت سیاست های قیمت گذاری باشند. نتیجه گیری: بنابراین تولیدکنندگان باید در سیاست های قیمت گذاری عوامل شناسایی شده و مقوله های مرتبط را به عنوان راهنمای کار خود در نظر بگیرند تا به فروش بالاتر و در نهایت رونق صنعت تجهیزات بدنسازی دست یابند.
۵.

توسعه راهبردی باشگاه داری حرفه ای در والیبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه والیبال پیام مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۷
پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردهای رقابت پذیری و توسعه باشگاه داری حرفه ای والیبال پیام مشهد با استفاده از تکنیک متاسوات (یک رویکرد از جزء به کل) انجام گرفته است. پژوهش به صورت آمیخته صورت گرفت. جهت انجام این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شد و روش گردآوری داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی می باشد. جهت تدوین استراتژی توسعه و تشریح اهداف، منابع، توانایی ها و عوامل کلان محیطی از تکنیک تحلیلی Meta SWOT استفاده شد. نمونه آماری در بخش کیفی پژوهش را 15 نفر و در بخش کمی پژوهش 35 نفر از مدیران باشگاه ها، مسئولان فدراسیون و هیئت های والیبال، مربیان، پیشکسوتان، بازیکنان و اساتید دانشگاهی تشکیل دادند، که به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، قوانین و مقررات دولتی، توان دستگاه های اجرایی، تکنولوژی و فناوری و فرهنگ اجتماعی به عنوان بزرگترین موانع کلان محیطی جهت توسعه باشگاه داری حرفه ای باشگاه والیبال پیام مشهد محسوب می شود. همچنین در بین عوامل موثر بر توسعه باشگاه داری حرفه ای باشگاه والیبال پیام مشهد به ترتیب جذب حامیان مالی، حضور بخش خصوصی، در اختیار داشتن تجهیزات و امکانات مناسب، حمایت نهادهای دولتی، پوشش رسانه ای، در اختیار داشتن کادر فنی و بازیکنان ملی و بین المللی، تحقیقات و برنامه های توسعه ای، داشتن برنامه ریزی برای بلیط فروشی، توجه به استعدادیابی و داشتن آکادمی تخصصی، برنامه های ارزیابی منسجم و کارآمد از بالاترین تناسب راهبردی برخوردارند.
۶.

تدوین شاخص های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان های ورزشی ایران (با رویکرد داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۱
در این پژوهش که به روش کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین انجام گرفت، هدف تدوین شاخص های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان های ورزشی ایران است. جامعه تحقیق 17 نفر از مدیران و معاونان، اساتید دانشگاه و کارشناسان مسئول سازمان های ورزشی در ایران (وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ها) بود که از طریق روش نمونه گیری سهمیه ای به شکل گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. مفاهیم بدست آمده در شرایط علی 12 مقوله شامل سیاست گرایی، عدم برنامه ریزی، بی اعتمادی، مشارکت محدود، ناکارآمدی ساختار تبلیغات، برخوردهای تبعیض آمیز، ناکارآمدی سیستم نظارت، ضعف نظام هماهنگ و یکپارچه و غیرحرفه ای و اخلاقی بودن تبیین شد. در شرایط زمینه ای 4 مقوله فرهنگ، دانش، روانشناختی و استقلال مورد استخراج قرار گرفت. در ادامه یافته های حاصل از شرایط مداخله گر، 4 حوزه کلی حوزه فنی، محیطی، مدیریتی و ساختاری، فردی و بین فردی مشخص گردید. راهبردهای شناسایی شده با 5 مقوله اصلی بود که دربرگیرنده چالش های درونی و بیرونی است و پیامدهای به کارگیری مدیریت استعداد منجر به توسعه سازمان های ورزشی در ابعاد فردی، سازمانی و فرایندی در سازمان های ورزشی کشور می گردد. در نهایت نتیجه گرفته می شود بکارگیری بهتر مدیریت استعداد و در نظر گرفتن مؤلفه های آن در تمامی سطوح سازمان های ورزشی می تواند به ارتقای ورزش قهرمانی، آموزشی و حرفه ای ورزش کشور کمک نماید. بعلاوه پیشنهاد می شود محققان آینده به تأثیر و کشف اثر مدیریت استعداد بر ابعاد ساختاری، رفتاری و محتوایی سازمان های ورزشی بپردازند.
۷.

تبیین جایگاه ورزش همگانی در اندیشه رهبر معظم انقلاب با رویکرد تحلیل محتوا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۶۸
هدف از پژوهش حاضر، تبیین جایگاه ورزش همگانی اندیشه رهبر معظم انقلاب (دام ضله) و ارائه این روشنگری به جامعه مدیریت کشور به منظور به کارگیری، ترویج و اجرایی کردن رهنمودهای ایشان در جامعه اسلامی بود. روش پژوهش بر مبنای رویکرد کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا می باشد. همچنین، بنا به ماهیت اجرای کار، سخنان امام خامنه ای (مدظله العالی) به عنوان جامعه آماری معرفی شد. در این تحقیق کلیه سخنان بر اساس مرتبط بودن به مسئله و اهداف پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شده است. داده های موردنیاز پژوهش، از مجموعه بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) نمایه در پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر معظم له به دست آمد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار مکس گیودا 10 و با روش کدگذاری تحلیل شدند و درنهایت نمودار حاصل با استفاده از نرم افزار مایند مپر 2012 ترسیم گردید. جهت همسو بودن یافته ها و نتایج با اهداف پژوهش، از روایی درونی استفاده شد که این روایی توسط ۲ نفر از اساتید علوم ورزشی تائید و برای تعین پایایی یا تأیید روش تجزیه تحلیل، از ضریب کاپای کوهن استفاده شد که این ضریب ۸/۰ به دست آمد. نتایج نشان داد که داده های حاصل از تجزیه تحلیل بیانات مقام معظم رهبری را می توان در ۸ مقوله اصلی سلامتی، سازمانی، اجتماعی، راهبردی، معنوی، ولایی، حکومتی و قهرمانی عنوان نمود. ازاین رو، با توجه به جایگاه ولایت فقیه به عنوان نظریه پرداز انقلاب اسلامی، جا دارد که از منظومه ی فکری امام خامنه ای (مدضله العالی) برای تدوین راهبردها و چشم انداز های ورزش همگانی استفاده گردد.
۸.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی کشور با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه (ANP)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۱۳
استارتاپ ها نقش اساسی در کاهش بحران بیکاری و رشد اقتصادی کشورها را دارا هستند. دولت ها از اوایل قرن بیستم، به استارتاپ های دانشجویان دانشگاه روی آوردند. پژوهش ها و تجربیات میدانی عدم شکوفایی استارت اپ ها دانشجویی در دانشگاههای کشور را بیان می کند. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی کشور با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه است. جامعه آماری این پژوهش را متخصصین استارت آپ های دانشجویی، اساتید و دانشجویان مدیریت دانشکده های علوم ورزشی کشور تشکیل و به صورت نموته گیری گلوله برفی انتخاب شدند. از میان مصاحبه های عمیق با خبرگان و پیشینه پژوهش تعداد 41 عامل شناسایی و در 6 خوشه بعنوان عوامل موثر دسته بندی شدند. با مشارکت خبرگان و نرم افزار های سوپر دسیژن و اس پی اس اس داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. خبرگان خوشه ها را به ترتیب: عوامل فردی موسس، محیط آموزشی دانشکده، اقتصادی دانشگاهی، تکنولوژی و ارتباطات، امکانات و تسهیلات و فرهنگی اجتماعی اولویت بندی کردند. در رتبه بندی کلی زیر معیار ها، معیار هوش اجتماعی و هیجانی موسس استارت آپ مهمترین اولویت و افزایش طرفداری خانواده ها از ورزش با کمترین اهمیت اولویت بندی شد. پیشنهاد می شود شبکه ای تحت عنوان نیازمندی های صنعت ورزش و افراد جامعه، جهت بکارگیری نتایج تحقیقات دانشجویی و افزایش انگیزه و نوآوری توسط استارت آپ های دانشجویی راه اندازی گردد.
۹.

شناسایی چالش های مدیریت اوقات فراغت ورزشی در بحران کووید- 19

تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۲
با ظهور بیماری کووید-19 در جهان، بسیاری از خانواده ها و مدیران با چالش نحوه مدیریت اوقات فراغت ورزشی روبه رو شده اند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های پیش روی مدیریت اوقات فراغت ورزشی در دوران بیماری کووید-19 بود. روش پژوهش، از نظر پارادایم، تفسیری و، به لحاظ روش شناسی، کیو است. جامعه پژوهش شامل متخصصان و استادان دانشگاه با دانش کامل درخصوص اوقات فراغت ورزشی جوامع و خبرگان سیاست گذار در مباحث ورزشی این بحران از ایران بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. با تعداد 23 مصاحبه شونده، داده های گردآوری شده به اشباع نظری رسید. از میان مصاحبه های عمیق با خبرگان و پیشینه پژوهش، 29 عبارت شناسایی و، با تحلیل عاملی کیو، 7 الگوی ذهنی مشخص شد. براساس یافته ها، چالش های مدیریت اوقات فراغت ورزشی به ترتیب اولویت عبارت اند از توجه به مباحث اقتصادی، زیرساختی، سازمانی، امور ورزشکاران، سبک های زندگی و مسائل قرنطینه شوندگان بود. پیشنهاد می شود، برای برون رفت از این چالش ها، برنامه هایی جایگزین، با توجه به پروتکل های بهداشتی و راهکارهای جدید ارائه شده در این پژوهش، درنظر گرفته شوند.
۱۰.

شناسایی عوامل نهادی موثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری با محوریت گردشگری ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
بررسی عوامل نهادی، یکی از روش های استراتژیک بهرهمندی از فرصتهای کارآفرینی صنعت گردشگری ورزشی میباشد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل نهادی موثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری با محوریت گردشگری ورزشی ایران می باشد.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های کیفی می باشد که از روش سیستماتیک داده بنیاد و رویکرد گلیزری برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد.مصاحبه روش اصلی جمع آوری اطلاعات در این پژوهش بود که به صورت هدفمند با 25 نفر از صاحب-نظران، مصاحبه شد. سوالات مصاحبه پیرامون ابعاد تنظیمی قانونی اداری، هنجاری فرهنگی، شناختی آموزشی و هدایت گر حمایتی که بر روی بهره برداری از فرصت های کارآفرینی موثر هستند، تنظیم گردید. همزمان با جمع آوری داده ها و انجام مصاحبه ها، کار تحلیل داد ه ها نیز انجام گرفت. بر اساس نتایج پژوهش در نهایت 74 شاخص از عوامل موثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی گردشگری ورزشی در ایران شناسایی شدند که پس انجام مراحل کدگذاری این شاخص ها در 11 عامل محوری طبقه بندی شدند که از این میان 4 بعد نهایی پدید آمد. با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که برای بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی باید از عوامل نهادی شناسایی شده با همگرایی بیشتری استفاده نمود.
۱۱.

مطالعه تحلیل موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی به روش کیو (Q)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
پژوهش حاضر با هدف مطالعه تحلیل موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی به روش کیو انجام گرفت. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) بود. در این پژوهش 30 نفر از کارآفرینان ورزشی که بین 15 تا 40 سال تجربه فعالیت در عرصه کسب وکارهای ورزشی را داشتند، به عنوان جامعه هدف انتخاب شدند و با آنها مصاحبه مبتنی بر روش کیو انجام گرفت و کارت های مبتنی بر گزاره های کیو در بین آنان توزیع شد. براساس کارت های توزیع شده 38 گزاره نهایی شناسایی و در مرحله بعد توسط مشارکت کنندگان اولویت بندی شدند. در نهایت با توجه به یافته ها و نتایج تحلیل عاملی کیو، مشخص شد نه الگوی ذهنی در زمینه موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی وجود دارد که با توجه به این نه الگو می توان نتیجه گرفت که منابع مالی موتور محرکه کسب وکارهای ورزشی است و درصورتی که کارآفرینان برای رشد و توسعه کسب وکار با مواردی مانند بروکراسی های شدید اداری، فقدان دانش کارآفرینی و ارتباطات در جامعه و تسهیلات بانکی با سود بالا مواجه باشند، رونق به محیط کسب وکارهای ورزشی بازنمی گردد.
۱۲.

فراتحلیل مطالعات توسعه گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد شناسایی عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
هدف پژوهش حاضر فراتحلیل مطالعات عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی ایران بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی مقالات علمی پژوهشی با محوریت گردشگری ورزشی در نشریات مدیریت ورزشی بود که در مجموع 59 مقاله در زمینه گردشگری ورزشی تا نیمه ابتدایی سال 1398 به چاپ رسیده بود که پس از بررسی مقاله ها، مطابق فرایندهای مقدماتی فراتحلیل در نهایت 27 مقاله به عنوان مقاله هایی که شرایط ورود برای فراتحلیل را داشتند، انتخاب شدند. این مقالات با استفاده از نرم افزار سی.ام.ای نسخه دو تجزیه وتحلیل شدند. نتایج مرور نظام مند مقالات نشان داد که پژوهش های این حوزه، اغلب توصیفی تحلیلی بودند. یافته های فراتحلیل نشان داد که 6 متغیر در توسعه گردشگری ورزشی نقش دارند که به ترتیب شامل جاذبه های گردشگری و طبیعی، عوامل تبلیغاتی و بازاریابی، عوامل زیرساختی و امکاناتی، عوامل مربوط به رویدادها، عوامل فرهنگی اجتماعی و عوامل مدیریتی بود. علاوه بر این متغیرها، متغیر کیفیت حمل ونقل و خدمات نیز شرط لازم برای ورود به محاسبات فراتحلیل را داشت، اما نتایج نشان داد تأثیر معناداری بر توسعه گردشگری ورزشی ندارد. در نتیجه گیری کلی برداشت شد که همه موارد بالا مانند عوامل به هم پیوسته اند که هر کدام از عوامل می تواند زمینه عامل دیگر یا مکمل آن باشد. این امر نشان می دهد که یک عامل به تنهایی نمی تواند موجب توسعه گردشگری ورزشی شود و باید به همه موارد توجه ویژه ای شود.
۱۳.

شناسایی عوامل زمینه ای و مداخله گر مدیریت استعداد در ورزش (با تأکید بر ابعاد روان شناختی و فرهنگی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۳۲
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل زمینه ای و مداخله گر به کارگیری ابعاد روان شناختی و فرهنگی در مدیریت استعداد در ورزش بود. روش پژوهش حاضر کیفی از نوع نظریه داده بنیاد بود. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 17 نفر از مدیران و معاونان، اساتید دانشگاه و کارشناسان مسئول سازمان های ورزشی بود که این افراد به روش نمونه گیری سهمیه ای به شکل گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد عوامل زمینه ای در خصوص مدیریت استعداد شامل فرهنگ، یادگیری، روان شناختی و استقلال است. عوامل مداخله در پژوهش حاضر شامل محیطی، بستری، حیاتی و فردی و بین فردی بود. به عبارتی توجه به عوامل شناسایی شده در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های موجود در سازمان های ورزشی ایران می تواند ضمن رفع محدودیت ها در این حوزه زمینه به کارگیری مدیریت استعداد را فراهم نماید. توجه به این عوامل در جهت بهبود برنامه ریزی در سازمان های ورزشی ایران امری مهم و کلیدی در جهت به کارگیری مدیریت استعداد است.
۱۴.

تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری ایفلوئنسرهای ورزشی در رسانه های اجتماعی با تاکید بر مصرف کالاهای ایرانی (با رویکرد داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۳
هدف: هدف تحقیق، شناسایی راهبردها و پیامدهای به کارگیری اینفلوئنسرهای ورزشی در رسانه های اجتماعی بر مصرف کالاهای ورزشی ایرانی است. روش شناسی: به منظور تحقق هدف از روش شناسی کیفی و روش تحقیق نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین استفاده شد. جامعه تحقیق شامل اساتید، کارشناسان و صاحب نظران بازاریابی ورزشی و اینترنتی و اقتصاد بود و نمونه گیری آزمودنی ها هدفمند و مبتنی بر معیار صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده های حاصل از مصاحبه ها به روش زمینه ای، کدگذاری شده، تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتیجه گروه بندی کدها، نشان دهنده 10 مقوله اصلی و 62 مقوله فرعی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل؛ راهبردها (اطلاع رسانی و شناخت، نگاه حاکمیتی، نوآوری و شناخت، فرهنگ سازی، قوانین و مقررات و بازاریابی نوین) و پیامدها (توسعه فرهنگی و اخلاقی، توسعه فناوری، توسعه اجتماعی و توسعه برندینگ شخصی) پدیدار شد. نتیجه گیری: استفاده از اینفلوئنسرها، منبع تمایز برند محسوب می شود. با توجه به طیف گروه های هدف و مخاطبان رسانه های اجتماعی و همچنین اینفلوئنسرهای جذاب موجود در محیط ورزش؛ اگر بازاریابان ورزش کالاهای ایرانی نتوانند با تکیه بر این منابع ارزشمند انسانی، راهبردهای مناسبی را برگزینند و زمینه توسعه فرهنگی و اخلاقی، توسعه فناوری، توسعه اجتماعی و توسعه برندینگ شخصی را فراهم کنند، قادر به جلب رضایت مخاطبان در مصرف کالاهای ایرانی نخواهد بود.
۱۵.

شناسایی و سطح بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی مبتنی بر رویکرد ساختاری تفسیری (ISM)

تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۳۵
اکوسیستم کارآفرینی به عناصر، افراد، سازمان ها یا مؤسساتی اشاره دارد که می توانند همچون محرک یا مانعی در جهت کارآفرین شدن افراد عمل کنند (قمبرعلی، 2014). لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی و سطح بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی مبتنی بر رویکرد ساختاری تفسیری (ISM) می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت و هدف از نوع کاربردی، از لحاظ نوع جستجوی داده ها جزو تحقیقات کیفی و از حیث روش تحلیل داده ها از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته از نمونه آماری درخواست شد به سوالات مصاحبه مبنی بر ابعاد و شاخص های ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی استان خراسان رضوی، پاسخ دهند. نمونه گیری در این قسمت از پژوهش به صورت هدفمند بود و 15 نفر از جامعه پژوهش به عنوان نمونه پژوهش در این بخش انتخاب شدند. در انتها، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل میک مک، نمودار قدرت نفوذ و وابستگی اجزای ساختاری تفسیری تعیین شد. در نهایت شناسایی 28 شاخص در زیر مجموعه شش بعد بود که این ابعاد شامل بازار، فرهنگ، حمایت، سرمایه انسانی، سرمایه مالی و سیاست بودند. ابعاد بازار و سرمایه انسانی در سطح اول و به صورت دوسویه بر هم تاثیرگذارند و در ادامه نیز سرمایه انسانی، حمایت، سیاست و فرهنگ در سطح دوم تا پنجم قرار دارند. برای حضور موفق کارآفرینان توجه به تمام عوامل امری ضروری است و اکوسیستم موفق، اکوسیستمی است که به تمام ابعاد توجه کند، اما برخی عوامل براساس سطح بندی مشخص شده از اولویت بالاتری برخوردارند.
۱۶.

شناسایی و اولویت بندی عوامل پیش برنده در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران مشهد

تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۱۸۴
ورزش مدارس و فعالیت های فوق برنامه در مدارس یکی از راه های توسعه ورزش در بین دانش آموزان می باشد از این رو هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل پیش برنده در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران مشهد بود. روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع اکتشافی و آمیخته محسوب می شد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی و کمی مجزا بود. در بخش کیفی، افراد مورد مطالعه شامل اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان حوزه والیبال (مربیان، پیشکسوتان و فعالان والیبال در حوزه آموزش و پرورش و مدیران ورزشی آموزش و پرورش شهرستان مشهد) بود. روش نمونه گیری در مصاحبه به شیوه گلوله برفی بود (12 مصاحبه) تا داده ها به اشباع نظری رسید و در بخش پرسشنامه کیو به صورت هدفمند بود (26 نفر). در بخش کمی و پرسشنامه کیو تحقیق جامعه آماری شامل طیف بالا به همراه معلمان تربیت بدنی شهرستان مشهد، خبرگان والیبال (مربی، بازیکن، داور و ...) بود. از روش شناسی کیو و چرخش عاملی ماتریس ها و چرخش واریماکس برای تحلیل داده های تحقیق در محیط نرم افزار SPSS انجام شد... یافته ها نشان داد 23 گویه به عنوان عوامل پیش برنده در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران مشهد نقش دارد. نتایج چرخش عامل ماتریس ها در مورد عوامل پیش برنده توسعه والیبال فوق برنامه مدارس دختران مقطع متوسطه شهر مشهد نشان داد که با توجه به دیدگاه افراد 5 الگوی ذهنی در عوامل پیش برنده شناسایی شدند. بر اساس خروجی نرم افزار و مقایسه بارهای عاملی به ترتیب اولویت در عوامل پیش برنده ماهیت والیبال و ورزش دختران، عوامل فرهنگی، امکان پیشرفت، عوامل حمایتی-اجتماعی و امکان دسترسی بود.
۱۷.

شناسایی و اولویت بندی عوامل بازدارنده در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران مشهد

تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۳۶۵
ورزش مدارس و فعالیت های فوق برنامه در مدارس یکی از راه های توسعه ورزش در بین دانش آموزان می باشد از این رو هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل بازدارنده در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران مشهد بود. روش پژوهش حاضر کاربردی و از نوع اکتشافی و آمیخته محسوب می شد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی و کمی مجزا بود. در بخش کیفی، افراد مورد مطالعه شامل اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان حوزه والیبال (مربیان، پیشکسوتان و فعالان والیبال در حوزه آموزش و پرورش و مدیران ورزشی آموزش و پرورش شهرستان مشهد) بود. روش نمونه گیری در مصاحبه به شیوه گلوله برفی بود (12 مصاحبه) تا داده ها به اشباع نظری رسید و در بخش پرسشنامه کیو به صورت هدفمند بود (26 نفر). در بخش کمی و پرسشنامه کیو تحقیق جامعه آماری شامل طیف بالا به همراه معلمان تربیت بدنی شهرستان مشهد، خبرگان والیبال (مربی، بازیکن، داور و ...) بود. از روش شناسی کیو و چرخش عاملی ماتریس ها و چرخش واریماکس برای تحلیل داده های تحقیق در محیط نرم افزار SPSS انجام شد... یافته ها نشان داد 26 گویه به عنوان عوامل بازدارنده در توسعه والیبال فوق برنامه مدارس متوسطه دختران مشهد نقش دارد. نتایج چرخش عامل ماتریس ها در مورد عوامل بازدارنده توسعه والیبال فوق برنامه مدارس دختران مقطع متوسطه شهر مشهد نشان داد که با توجه به دیدگاه افراد 6 الگوی ذهنی در عوامل بازدارنده شناسایی شدند. بر اساس خروجی نرم افزار و مقایسه بارهای عاملی به ترتیب اولویت در عوامل بازدارنده شامل: مسائل مالی، مشکلات امکاناتی، مشکلات ساختاری، مشکلات جذابیتی و حمایتی، مشکلات آموزشی و منابع انسانی ضعیف بود.
۱۸.

شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۳۸
روح معنوی و اخلاقی ورزشی می تواند در ورزش دانشگاه تجلی یافته و به عنوان نماد اخلاقی ورزشی در جامعه محسوب شود. در این تحقیق کاربردی (به لحاظ هدف )، ترکیبی (از منظر نوع جستجوی داده ها) و تحلیلی و اکتشافی (به لحاظ روش تجزیه و تحلیل داده ها) ، هدف شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی به منظور ارتقاء ارزش های اخلاقی در جامعه ورزشی کشور بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 25 نفر از خبرگان اخلاق ورزشی و در بخش کمی شامل 327 نفر از کارشناسان ورزش در سطح دانشگاه ها ،فدراسیون ها و وزارتخانه ورزش کشور بود. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که حاصل از بخش کیفی پژوهش و نظرات خبرگان بود صورت پذیرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و تکنیک تحلیل مضمون مؤلفه ها و شاخص های مؤثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی شدند که عبارتند: عوامل موثر فردی-رفتاری، عوامل موثر زمینه ای، عوامل موثر سازمانی و عوامل موثر فراسازمانی. بر اساس یافته های پژوهش این عوامل بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی به منظور ارتقاء ارزش های اخلاقی در جامعه ورزشی کشور تاثیر گذار بودند. می توان نتیجه گرفت که ارزش های اخلاقی در ورزش دانشگاهی را از طریق راهبردهای آموزشی، ورزشی، پژوهشی، اطلاع رسانی توسعه داد و منتظر رشد ارزش ها و اخلاقیات در ورزش بود
۱۹.

شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه استارت آپ های دانشجویان تربیت بدنی استان خراسان رضوی

تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۳۴
هدف تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده توسعه استارت آپ های دانشجویان تربیت بدنی استان خراسان رضوی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و جزء تحقیقات اکتشافی تحلیلی بود؛ از طرفی به دلیل ماهیت کیفی و کمی بودن جزء تحقیقات آمیخته می باشد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی و کمی شامل اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی در استان خراسان رضوی، فارغ التحصیلان کارشناسی و دانشجویان ارشد و دکتری رشته تربیت بدنی و مدیران استارت آپ های ورزشی خراسان رضوی تشکیل داد. روش نمونه گیری در بخش کیفی به شیوه گلوله برفی بود و 13 مصاحبه انجام شد تا داده ها به اشباع نظری رسید و در بخش کمی روش نمونه گیری به صورت دسترس بود که تعداد 108 نفر پرسشنامه را به طور کامل پاسخ دادند. از نظریه داده بنیاد و روش گلیزر برای تحلیل داده های کیفی و از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس برای تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد.یافته ها نشان داد که 5 عامل کلی به عنوان بازدارنده استارت آپ های دانشجویان تربیت بدنی وجود دارد که شامل عوامل فردی، سواد غیرعملیاتی، موانع اقتصادی، موانع ساختاری و ضعف سیستم آموزشی تربیت بدنی می باشد.نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که مدل تحقیق از برازش خوبی برخوردار است و تمامی مسیرها معنادار می باشند و همچنین امتیاز نرمال نشده متغیر فردی از سایر مولفه ها بیشتر است.
۲۰.

شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان درباره مصرف کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
امروزه تولید، توزیع و مصرف کالاهای مقلد و جعلی در ورزش یکی از روندهای جهانی است که به صورت هشداردهنده ای درحال افزایش است و به صنعتی درآمدزا تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوهای ذهنی خبرگان درباره مصرف کنندگان برندهای مقلد و جعلی محصولات ورزشی انجام شد. روش پژوهش از نظر پارادایم، تفسیری و از حیث روش شناسی، کیو بود و همچنین به لحاظ قطعیت داده ها، آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) بود. متخصصان بازاریابی ورزشی، اساتید دانشگاهی رشته مدیریت و بازاریابی ورزشی و فروشندگان کالاهای ورزشی به تعداد 25 نفر، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که به روش هدفمند انتخاب شدند. از بین مصاحبه های عمیق با خبرگان و پیشینه پژوهش، مجموعه عبارات کیو در 29 عبارت شناسایی و تأیید شد. روایی صوری و محتوایی عبارات و نمودار کیو به تأیید خبرگان رسید. با تحلیل عوامل کیو شش الگوی ذهنی خبرگان شامل قیمت گرایان، خدمات گرایان، ظاهرگرایان، ارزش گرایان، تجربه گرایان و چالش گرایان، شناسایی، اولویت بندی و تفسیر شد. درنهایت، درباره الگوهای شناسایی شده بحث شد و تولید محصولات اصلی با کیفیت و قیمت مناسب و همچنین طراحی حرفه ای در سایه حمایت دستگاه های اجرایی، به عنوان پیشنهادهای کاربردی برای برون رفت از آسیب هایی که برندهای مقلد و جعلی بر بازار داخلی وارد می کنند، ارائه شدند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان