محمد کشتی دار

محمد کشتی دار

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه بیرجند

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۱ مورد.
۱.

مدلسازی کمی عوامل مؤثر بر برندسازی ویژگی های شخصیتی داوطلبان ورزشی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی داوطلبان ورزشی شخصیت های ورزشی مدیریت رویداد ورزش دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 32 تعداد دانلود : 519
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر مدلسازی عوامل مؤثر بر برندسازی ویژگی های شخصیتی داوطلبان ورزشی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی ایران بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه هدف توصیفی – تحلیلی و از نظر شیوه اجرا از نوع تحقیقات آمیخته اکتشافی (کمی و کیفی) است. روش پژوهش: فرایند مصاحبه ها تا رسیدن داده ها به اشباع نظری ادامه یافت و 15 مصاحبه از خبرگان از جمله برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی، افرادی که سابقه داوطلبی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی و استادانی که در زمینه برندسازی شخصی تجربه داشتند، انجام گرفت. جامعه آماری را در بخش کیفی خبرگان از جمله برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی، متخصصانی که سابقه داوطلبی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی داشتند و ارتقا پیدا کرده بودند و استادانی که در زمینه برندسازی شخصی فعالیت داشتند، تشکیل دادند. جامعه آماری در بخش کمی شامل همه افرادی که سابقه داوطلبی ورزشی داشتند و برگزارکنندگان و مسئولان کمیته های رویدادهای ورزشی بود. روش نمونه گیری به صورت در دسترس انتخاب شد و 216 پرسشنامه به صورت الکترونیکی توزیع شد. به منظور بررسی برازش مدل مسیری- ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شد. یافته ها: نتایج مدل تحقیق نشان داد شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر تأثیر مثبت و معناداری بر برندسازی شخصیتی داوطلبان ورزشی داشتند که سهم شرایط زمینه ای با ضریب اثر استاندارد 487/0 بیشتر از سایر عوامل بود. نتیجه گیری: با اجرای راهبردهای شناسایی شده از پژوهش حاضر می توان شاهد افزایش اعتمادبه نفس و ارتقای جایگاه داوطلبان ورزشی شد و همچنین بهبود و کارایی هرچه بیشتر را در برگزاری و مدیریت رویدادهای ورزشی شاهد بود.
۲.

طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران، پژوهش آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آشوب آمیخته ترکیبی بازاریابی مدیریت آشوب گونه ورزش قهرمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 827 تعداد دانلود : 463
مقدمه: تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش آمیخته ترکیبی انجام گرفت. روش پژوهش: جامعه آماری در بخش کیفی شامل 10 نفر از استادان مدیریت ورزشی و مدیران ورزشی نخبه و در بخش کمی شامل استادان مدیریت ورزشی و صاحب نظران حوزه بازاریابی و رئیس و معاونان فدراسیون ها و کارکنان بخش بازاریابی فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک، مربیان و ورزشکاران نخبه است که تعداد آنها 396 نفر بود و بر اساس جدول مورگان 220 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ابتدا به روش دلفی گویه های تحقیق شناسایی شدند و به روش ساختاری تفسیری مدلسازی انجام گرفت. سپس ابزار کمی تحقیق تدوین و روایی آن توسط استادان مدیریت ورزشی و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تأیید و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد. یافته ها: یافته ها نشان داد مدل ساختاری تفسیری دارای 12 مؤلفه در پنج سطح است و مدل کمی تحقیق نیز دارای پنج مؤلفه اصلی بوده و دارای برازش مطلوب است. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت سازمان های ورزشی باید با برنامه ریزی برای عوامل مؤثر بر نقاط حساس و آشوب گونه زمینه توسعه ورزش قهرمانی را در محیط آشوب گونه فراهم کنند.
۳.

Identifying the Promoting and Inhibiting Factors in the Development of Women's Professional Basketball in Khorasan Razavi(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Sport development Professional sport Sport management Strategic Management

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 46 تعداد دانلود : 939
The purpose of the current research was to investigate and prioritize the promoting and inhibiting factors in the development of women's professional basketball in Khorasan Razavi, Iran. This is a mixed study conducted with an exploratory-analytical approach. In the qualitative part of the research, the interviewees included sports management professors, prominent basketball pioneers in Khorasan Razavi province, professional female basketball players, as well basketball boards’ managers and representatives. In the quantitative phase, the statistical population included professional female basketball players, coaches, and basketball pioneers in Khorasan Razavi. In general, 8 interviews and 134 questionnaires were collected in the research process. The qualitative data was analyzed through the content analysis method while the quantitative data analysis process was completed by using SPSS software (v. 22) and exploratory factor analysis, as well as Friedman's ranking tests. The findings of the research revealed that out of 48 items obtained as effective factors on the development of women's professional basketball in Khorasan Razavi province, 25 items were considered as promoting factors and 23 items were found as inhibiting factors. Also, based on the results of the exploratory factor analysis test, 6 promoting factors ("socio-cultural factors", "technical level", "basic factors", "expert human resources", "competition and event", and "scientific indicators") and 5 inhibiting factors ("financial issues", "motivational supportive factors", "facilities factor", "club ownership" and "management perspective”) were identified. "
۴.

بررسی نقش تبلیغات روی لباس داوران لیگ برتر فوتبال بر آگاهی از برند در بینندگان تلویزیونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داور فوتبال تبلیغات آگاهی از برند ارزش برند بینندگان تلویزیونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 204 تعداد دانلود : 586
شرکت ها همواره بدنبال روش هایی برای ارتقاء برندهای خود هستند و تبلیغات از طریق ورزش یکی از بهترین روش ها می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش تبلیغات روی لباس داوران لیگ برتر فوتبال بر آگاهی از برند در بینندگان تلویزیونی بود. مطالعه پیش رو از منظر ماهیت و هدف از نوع کاربردی و همچنین از نوع تحقیقات نیمه تجربی با یک گروه پیش آزمون و پس آزمون بود که جمع آوری داده ها به شیوه میدانی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل بینندگان تلویزیونی بازی های لیگ برتر فوتبال بود که 30 نفر نمونه به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد آگاهی از برند بود. روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان و پایایی ابزار با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. پرسشنامه تحقیق در دو نوبت (قبل و دو ماه پس از شروع لیگ برتر) توزیع و جمع آوری شد. جهت تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، شاخص های مرکزی و پراکندگی) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنف و آزمون تی وابسته) استفاده شد. نتایج نشان داد در تمامی مولفه های متغیر آگاهی از برند پس از دو ماه از شروع لیگ برتر تغییر معنی داری حاصل شده است. به نظر می رسد قابلیت برندینگ توسط داوران فوتبال نیز قابل انجام است و فدراسیون فوتبال می تواند در پیشنهاد بسته های تبلیغاتی به شرکت های تجاری با تاکید بر حضور داوران در همه صحنه های بازی در قاب تلویزیون، از این قابلیت بهتر استفاده نماید.
۵.

تبیین عوامل مؤثر بر طراحی ساختار های سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش دانشجویی ساختار سازمانی اداره تربیت بدنی دانشگاه دیمتل فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 778 تعداد دانلود : 68
هدف تحقیق حاضر تبیین عوامل موثر بر طراحی ساختارهای سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی دانشگاه های ایران بود. از نظر هدف این پژوهش کاربردی و از منظر متغیرها یک پژوهش آمیخته است که در دو مرحله انجام شد. ابتدا توسط نظریه داده بنیاد و رویکرد گلیزر به شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی ساختارهای سازمانی سازگار برای ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها پرداخته شد و در مرحله بعدی با روش دیمتل فازی اولویت بندی عوامل انجام شد. خبرگان حوزه مدیریت سازمانی در ورزش، مدیران و معاونان حال یا سابق ادارات تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور و اساتید مدیریت ورزشی که مطالعاتی در زمینه تحقیق داشتند؛ جامعه اماری تحقیق را تشکیل دادند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود. در مجموع 16 مصاحبه به صورت سوالات باز و عمیق انجام شد تا داده ها به اشباع نظری رسیدند. در قسمت دیمتل فازی بر اساس نظر 8 نفر از خبرگان تعیین شد. تحلیل ها در محیط نرم افزار اکسل انجام گرفت. یافته ها نشان داد از 11 مقوله اصلی شناسایی شده توسط رویکرد گلیزر، شش مقوله ارکان جهت ساز، ساختار فکری، انعطاف و جامعیت ساختار، منابع مالی و سرمایه ای، حکم رانی مطلوب و زیرساخت فیزیکی به عنوان عوامل تاثیرگذار و پنج مولفه تشکل های دانشجویی، منابع انسانی، عوامل فرهنگی، عوامل تکنولوژیکی و شبکه های ارتباطی به عنوان عوامل اثرپذیر شناسایی شدند. بنظر می رسد ساختار تربیت بدنی فوق برنامه دانشگاه ها بایستی از سوی برنامه ریزان ستادی باز مهندسی شود و در این بازنگری به عوامل تاثیرگذار توجه اساسی شده و آنان را در اولویت قرار دهند.
۶.

طراحی مدل برند شخصی معلمان تربیت بدنی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند شخصی معلمان تربیت بدنی مؤلفه های برند طراحی مدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 208 تعداد دانلود : 406
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از معلم به عنوان اسوه ای امین و مؤثرترین عنصر در تحقق ماموریت های نظام تعلیم و تربیت یاد کرده است. برند شخصی متعالی و هوشمندانه می تواند مزایای حرفه ای زیادی را برای معلمان تربیت بدنی فراهم آورد. هدف از این تحقیق، طراحی مدل برند شخصی معلمان تربیت بدنی در ایران و شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر آن بود. این پژوهش از نوع کیفی بود و در آن از رویکرد نظریه داده بنیاد با رهیافت ظاهرشونده، استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان، اساتید، خبرگان و متخصصان حوزه تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در نظر گرفته شد. نمونه گیری با استفاده از شیوه نمونه گیری گلوله برفی انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. گردآوری داده ها با ابزار مصاحبه عمیقِ نیمه ساختار یافته صورت گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، 62 کد،12 مقوله، 4 بعد و یک پدیده محوری مورد شناسایی قرار گرفت. همچنین یافته های پژوهش نشان داد برند شخصی معلمان تربیت بدنی، از چهار مؤلفه اصلی شامل مؤلفه های فردی، حرفه ای، سازمانی، و کلان محیطی تأثیرپذیری دارد. شخصیت، رفتار و ظاهر، در جنبه فردی، مقوله های بنیادین، عمومی و تخصصی در مؤلفه حرفه ای، مقوله های درون و برون سازمانی، در بُعد سازمانی و نهایتاً مقوله های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری در مؤلفه های کلان محیطی، عواملی هستند که در برند شخصی معلمان تربیت بدنی اثرگذار هستند.
۷.

تدوین برنامه استراتژیک مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران

کلید واژه ها: برنامه ریزی استراتژیک مدل SWOT مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 251 تعداد دانلود : 595
هدف از انجام این پژوهش، تدوین برنامه استراتژیک مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان ایران بود. بدین منظور از روش SWOT و تکمیل جدول برنامه ریزی راهبردی کمی براساس نظر 30 نفر از کارشناسان خبره تربیت بدنی آموزش و پرورش که به روش نمونه گیری غیرتصادفی داوطلبانه انتخاب شده بودند، استفاده گردید. بر این اساس تعداد 10 قوت، 11 ضعف، 9 فرصت و 7 تهدید در خصوص مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان حاصل گردید و سپس راهبردهای موثر شناسایی شدند. هم چنین یافته های این تحقیق نشان داد که تشکیل کارگروه نظارت بر فرایند مدیریت استعداد ورزشی دانش آموزان با بهره گیری از افراد دارای تخصص در ورزش دانش آموزی، شایسته سالاری، تخصص گرایی و انتخاب برترین مربی ها در هر رشته ورزشی به منظور استعدادزایی و پرورش افراد مستعد برای ورزش قهرمانی، به کارگیری افراد ورزشی در راس امور مربوط به تربیت بدنی آموزش و پرورش و پیش گیری از ورود افراد غیر ورزشی و تاسیس پایگاه های استعدادیابی ورزشی، مدارس تخصصی ورزش و گسترش کانون های ورزشی دانش آموزی با حمایت های مردمی، فدراسیون ها و بخش خصوصی با دست یابی به امتیاز بیشتر به عنوان راهبردهای اساسی در مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان شناسایی شدند و سایر راهبردها در اولویت های بعدی قرار گرفتند. این اولویت ها می توانند به منظور تحقق اهداف سازمانی در حوزه مدیریت استعدادهای ورزشی دانش آموزان به کار روند و سازمان می تواند اقدامات و سیاست های لازم را برای به کارگیری آن ها اتخاذ نماید
۸.

طراحی و تبیین مدل ارزیابی بازاریابی اینفلوئنسر با تاکید بر مصرف کالاهای ورزشی ایرانی در رسانه های اجتماعی

کلید واژه ها: اینفلوئنسرهای ورزشی بازاریابی ورزشی بازاریابی اینفلوئنسرها رسانه های اجتماعی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 760 تعداد دانلود : 22
این پژوهش با هدف طراحی و تبیین مدل ارزیابی و اندازه گیری بازاریابی تاثیرگذاران ورزشی رسانه هایِ اجتماعی با تاکید بر مصرف کالای ورزشی ایرانی در رسانه های اجتماعی آنلاین انجام شد. از این رو به منظور تحقق هدف از روش شناسی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، به منظور استخراج نتایج بهره گرفته شد و با انجام مصاحبه با 19 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی، بازاریابی و رسانه های اجتماعی، با توجه به میزان اشتراک پذیری با سایر مفاهیم و مقولات و ارتباط عمیق با مقوله های اصلی، مقوله « مدل ارزیابی و اندازه گیری بازاریابی تاثیرگذاران ورزشی رسانه هایِ اجتماعی» به عنوان پدیده محوری پژوهش مشخص گردید. با بررسی مصاحبه های دریافتی، بالغ بر 891 گزاره به عنوان داده های اولیه و اطلاعات پژوهش استخراج و جمع آوری گردید. سپس در مرحله کدگذاری باز، 151 مفهوم کلی و 26 مقوله انتزاعی تر به عنوان نتایج حاصل از کدگذاری ها شناسایی شد و بر اساس تحلیل و بررسی یافته های حاصل از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 6 مقوله اصلی در پارادایم کدگذاری محوری شامل، شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها پدیدار گردید. بر اساس تحلیل نظرات مشارکت کنندگان، یافته های پژوهش نشان داد که در پیرامون پدیده محوری، دسته ای از عوامل وجود دارند که به عنوان الزامات یا موانع حرفه ای «بازاریابی تاثیرگذاران رسانه های اجتماعی» بر فرآیند بازاریابی اینفلوئنسرها تأثیر گذاشته یا به عنوان پیامدها و خروجی های آن محسوب می شوند. بنابراین اندازه گیری و ارزیابی این عوامل و عناصر در تحقق اهداف بازاریابان و صاحبان کالاهای ورزشی ایرانی اهمیت دارد.
۹.

عوامل مؤثر بر قیمت گذاری تجهیزات بدنسازی تولید ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران بدنسازی قیمت گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 180 تعداد دانلود : 556
مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری تجهیزات بدنسازی تولید ایران است. روش پژوهش: این پژوهش به روش کیفی و کمی انجام گرفت. در بخش کیفی به منظور پیشبرد اهداف پژوهش از نظریه داده بنیاد استفاده شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته با عمده فروشان تجهیزات بدنسازی انجام گرفت، مصاحبه به صورت نوشتار وارد نرم افزار مکس کیودا شده و تجزیه وتحلیل شد، نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام گرفت. در بخش کمی نیز پرسشنامه ای که توسط 263 نفر از صاحبان فروشگاه ها تکمیل شده بود، با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای 23  SPSSوAmos  تجزیه وتحلیل و مشخص شد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. یافته ها: براساس کدگذاری سه مرحله ای، 46 کد باز، 16 مقوله و 4 حوزه عمده شناسایی شدند که این کدها عبارت اند از توان رقابتی محصول، رفتار مصرف کننده، رقبا و عوامل محیطی؛ و در بازار تجهیزات بدنسازی این چهار عامل توانسته اند به طور عمده تعیین کننده موفقیت سیاست های قیمت گذاری باشند. نتیجه گیری: بنابراین تولیدکنندگان باید در سیاست های قیمت گذاری عوامل شناسایی شده و مقوله های مرتبط را به عنوان راهنمای کار خود در نظر بگیرند تا به فروش بالاتر و در نهایت رونق صنعت تجهیزات بدنسازی دست یابند.
۱۰.

تدوین راهبردهای رقابت پذیری و توسعه باشگاه داری حرفه ای در تیم پدیده شهرخودرو مشهد با استفاده از تکنیک متاسوات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد رقابت پذیری باشگاه داری حرفه ای متاسوات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 581 تعداد دانلود : 622
تحقیق حاضر با هدف تدوین راهبرد و توسعه باشگاه داری حرفه ای تیم پدیده شهرخودرو با استفاده از تکنیک متاسوات، به شناسایی منابع، توانایی ها و قابلیت های تیم پدیده شهرخودرو با استفاده از رویکرد مبتنی بر منبع می پردازد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفی- پیمایشی است. داده ها و اطلاعات موردنظر در دو بخش ابتدا از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای سپس به صورت میدانی و نظرخواهی از دوازده نفر پیشکسوتان فوتبال و افراد صاحب نظر در شهر مشهد و اس تان خراسان رضوی تشکیل می دهند که به روش هدفمند انتخاب شده اند، تهیه شده است. نتایج حاکی از آن است توجه به موضوع رشد و توسعه فوتبال در سطوح پایه و داشتن ثبات مدیریت باشگاه دارای بیشترین تناسب راهبردی با اهداف توسعه باشگاه داری حرفه ای پدیده شهر خودرو مشهد می باشد هزینه بر بودن لیگ برتر به جای درآمدزایی، عدم برنامه ریزی منسجم جهت جذب منابع مالی و استقرار در شهر بزرگ دارای بیشترین میزان اثرگذاری بر توسعه باشگاه داری حرفه ای پدیده شهرخودرو هستند. مهم ترین رقبا تیم پدیده شهرخودرو مشهد به ترتیب سپاهان اصفهان و تراکتور سازی تبریز در زمینه توسعه باشگاه داری حرفه ای محسوب می شوند.
۱۱.

توسعه راهبردی باشگاه داری حرفه ای در والیبال ایران (مورد مطالعه: باشگاه والیبال پیام مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رقابت پذیری برنامه ریزی راهبردی متاسوات منابع و قابلیت ها عوامل محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 754 تعداد دانلود : 218
پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبردهای رقابت پذیری و توسعه باشگاه داری حرفه ای والیبال پیام مشهد با استفاده از تکنیک متاسوات (یک رویکرد از جزء به کل) انجام گرفته است. پژوهش به صورت آمیخته صورت گرفت. جهت انجام این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شد و روش گردآوری داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی می باشد. جهت تدوین استراتژی توسعه و تشریح اهداف، منابع، توانایی ها و عوامل کلان محیطی از تکنیک تحلیلی Meta SWOT استفاده شد. نمونه آماری در بخش کیفی پژوهش را 15 نفر و در بخش کمی پژوهش 35 نفر از مدیران باشگاه ها، مسئولان فدراسیون و هیئت های والیبال، مربیان، پیشکسوتان، بازیکنان و اساتید دانشگاهی تشکیل دادند، که به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، قوانین و مقررات دولتی، توان دستگاه های اجرایی، تکنولوژی و فناوری و فرهنگ اجتماعی به عنوان بزرگترین موانع کلان محیطی جهت توسعه باشگاه داری حرفه ای باشگاه والیبال پیام مشهد محسوب می شود. همچنین در بین عوامل موثر بر توسعه باشگاه داری حرفه ای باشگاه والیبال پیام مشهد به ترتیب جذب حامیان مالی، حضور بخش خصوصی، در اختیار داشتن تجهیزات و امکانات مناسب، حمایت نهادهای دولتی، پوشش رسانه ای، در اختیار داشتن کادر فنی و بازیکنان ملی و بین المللی، تحقیقات و برنامه های توسعه ای، داشتن برنامه ریزی برای بلیط فروشی، توجه به استعدادیابی و داشتن آکادمی تخصصی، برنامه های ارزیابی منسجم و کارآمد از بالاترین تناسب راهبردی برخوردارند.
۱۲.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر آموزش مجازی واحد تربیت بدنی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در دوران شیوع ویروس کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش مجازی فناوری اطلاعات منابع انسانی عوامل محتوایی عوامل انگیزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 532 تعداد دانلود : 10
هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین و طبقه بندی عوامل مؤثر بر آموزش مجازی واحد تربیت بدنی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در دوران شیوع ویروس کرونا بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت، توصیفی و به لحاظ اجرا پیمایشی است که به صورت آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسش نامه بود. در بخش کیفی پژوهش، افراد نمونه به صورت هدفمند و در بخش کمی پژوهش از بین اساتید تربیت بدنی و ورزش یک و دانشجویان غیرتربیت بدنی که از برنامه کاربردی مجازی تربیت بدنی استفاده کرده اند، طبق جدول مورگان تعداد 323 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. بر اساس نتایج پژوهش، چهار مؤلفه فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، عوامل انگیزشی و عوامل محتوایی به عنوان عوامل مؤثر بر برگزاری کلاس های مجازی واحد تربیت بدنی عمومی شناسایی شدند. در این میان مؤلفه محتوایی در وضعیت مطلوبی قرار نگرفت که طراحان این برنامه باید توجه بیشتری به عوامل محتوایی دخیل در برنامه کاربردی داشته باشند و اقدامات اصلاحی را برای نسخه های بعدی انجام بدهند. با توجه به نتایج پژوهش، در جهت بهره برداری از نظام آموزش مجازی در دانشگاه های سراسر کشور برای برگزاری واحدهای تربیت بدنی عمومی باید با ایجاد فرصت هایی از قبیل توسعه فناوری اطلاعات ، فرهنگ سازی و ایجاد نگرش مثبت نسبت به آموزش مجازی، توسعه و استفاده از نیروی انسانی دارای صلاحیت کافی جهت ارائه نظام آموزشی مجازی، تحول در نظام برنامه ریزی درسی در بهره گیری ا ز برنامه های آموزش مجازی در اولویت قرار گیرد.
۱۳.

Effective Factors on the Productivity of Human Capital via an Interpretive Structural Modeling (Case Study: General Office of Sports and Youth in Khorasan Razavi)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Human capital Interpretive Structural Modeling Individual Factors labor Force Quality Technology

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 958 تعداد دانلود : 799
The purpose of this study is to explore the effective factors on the productivity of human capital via an interpretive structural modeling (ISM) in General office of Sports and Youth in Khorasan Razavi Province. The present study is a qualitative research with an analytical nature and it is also an applied one that was conducted via interpretive structural modeling. Literature review, interviews and ISM questionnaires were used for data collection. The research population included professors and experts in sports management, managers, deputies and staff of the General office of Sports and Youth in Khorasan Razavi, of which 35 people were totally selected through purposeful sampling in three stages of this study. According to the research findings, 59 effective indicators were identified under seven major dimensions playing role in improving the productivity of human capital, which were classified into five levels. Motivational factors, organizational culture and work environment, the relationship between managers and employees along with individual factors, the quality of labor force, and finally the technology factor were identified under five levels of the model. Finally, it can be concluded that managers in sports organizations should pay special attention to the technology factor and its indicators, which have been identified as the foundation of improving employees’ productivity, which then provides the ground for exploiting other dimensions at higher levels.
۱۴.

تبیین جایگاه ورزش همگانی در اندیشه رهبر معظم انقلاب با رویکرد تحلیل محتوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش همگانی اندیشه رهبر معظم انقلاب گفتمان انقلاب اسلامی تحلیل محتوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 847 تعداد دانلود : 538
هدف از پژوهش حاضر، تبیین جایگاه ورزش همگانی اندیشه رهبر معظم انقلاب (دام ضله) و ارائه این روشنگری به جامعه مدیریت کشور به منظور به کارگیری، ترویج و اجرایی کردن رهنمودهای ایشان در جامعه اسلامی بود. روش پژوهش بر مبنای رویکرد کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا می باشد. همچنین، بنا به ماهیت اجرای کار، سخنان امام خامنه ای (مدظله العالی) به عنوان جامعه آماری معرفی شد. در این تحقیق کلیه سخنان بر اساس مرتبط بودن به مسئله و اهداف پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شده است. داده های موردنیاز پژوهش، از مجموعه بیانات امام خامنه ای (مدظله العالی) نمایه در پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر معظم له به دست آمد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار مکس گیودا 10 و با روش کدگذاری تحلیل شدند و درنهایت نمودار حاصل با استفاده از نرم افزار مایند مپر 2012 ترسیم گردید. جهت همسو بودن یافته ها و نتایج با اهداف پژوهش، از روایی درونی استفاده شد که این روایی توسط ۲ نفر از اساتید علوم ورزشی تائید و برای تعین پایایی یا تأیید روش تجزیه تحلیل، از ضریب کاپای کوهن استفاده شد که این ضریب ۸/۰ به دست آمد. نتایج نشان داد که داده های حاصل از تجزیه تحلیل بیانات مقام معظم رهبری را می توان در ۸ مقوله اصلی سلامتی، سازمانی، اجتماعی، راهبردی، معنوی، ولایی، حکومتی و قهرمانی عنوان نمود. ازاین رو، با توجه به جایگاه ولایت فقیه به عنوان نظریه پرداز انقلاب اسلامی، جا دارد که از منظومه ی فکری امام خامنه ای (مدضله العالی) برای تدوین راهبردها و چشم انداز های ورزش همگانی استفاده گردد.
۱۵.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی کشور با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه (ANP)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استارت آپ تحلیل شبکه خبرگان کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 278
استارتاپ ها نقش اساسی در کاهش بحران بیکاری و رشد اقتصادی کشورها را دارا هستند. دولت ها از اوایل قرن بیستم، به استارتاپ های دانشجویان دانشگاه روی آوردند. پژوهش ها و تجربیات میدانی عدم شکوفایی استارت اپ ها دانشجویی در دانشگاههای کشور را بیان می کند. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی کشور با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه است. جامعه آماری این پژوهش را متخصصین استارت آپ های دانشجویی، اساتید و دانشجویان مدیریت دانشکده های علوم ورزشی کشور تشکیل و به صورت نموته گیری گلوله برفی انتخاب شدند. از میان مصاحبه های عمیق با خبرگان و پیشینه پژوهش تعداد 41 عامل شناسایی و در 6 خوشه بعنوان عوامل موثر دسته بندی شدند. با مشارکت خبرگان و نرم افزار های سوپر دسیژن و اس پی اس اس داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. خبرگان خوشه ها را به ترتیب: عوامل فردی موسس، محیط آموزشی دانشکده، اقتصادی دانشگاهی، تکنولوژی و ارتباطات، امکانات و تسهیلات و فرهنگی اجتماعی اولویت بندی کردند. در رتبه بندی کلی زیر معیار ها، معیار هوش اجتماعی و هیجانی موسس استارت آپ مهمترین اولویت و افزایش طرفداری خانواده ها از ورزش با کمترین اهمیت اولویت بندی شد. پیشنهاد می شود شبکه ای تحت عنوان نیازمندی های صنعت ورزش و افراد جامعه، جهت بکارگیری نتایج تحقیقات دانشجویی و افزایش انگیزه و نوآوری توسط استارت آپ های دانشجویی راه اندازی گردد.
۱۶.

تدوین شاخص های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان های ورزشی ایران (با رویکرد داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد سازمان های ورزشی رویکرد داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 945 تعداد دانلود : 823
در این پژوهش که به روش کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین انجام گرفت، هدف تدوین شاخص های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان های ورزشی ایران است. جامعه تحقیق 17 نفر از مدیران و معاونان، اساتید دانشگاه و کارشناسان مسئول سازمان های ورزشی در ایران (وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ها) بود که از طریق روش نمونه گیری سهمیه ای به شکل گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. مفاهیم بدست آمده در شرایط علی 12 مقوله شامل سیاست گرایی، عدم برنامه ریزی، بی اعتمادی، مشارکت محدود، ناکارآمدی ساختار تبلیغات، برخوردهای تبعیض آمیز، ناکارآمدی سیستم نظارت، ضعف نظام هماهنگ و یکپارچه و غیرحرفه ای و اخلاقی بودن تبیین شد. در شرایط زمینه ای 4 مقوله فرهنگ، دانش، روانشناختی و استقلال مورد استخراج قرار گرفت. در ادامه یافته های حاصل از شرایط مداخله گر، 4 حوزه کلی حوزه فنی، محیطی، مدیریتی و ساختاری، فردی و بین فردی مشخص گردید. راهبردهای شناسایی شده با 5 مقوله اصلی بود که دربرگیرنده چالش های درونی و بیرونی است و پیامدهای به کارگیری مدیریت استعداد منجر به توسعه سازمان های ورزشی در ابعاد فردی، سازمانی و فرایندی در سازمان های ورزشی کشور می گردد. در نهایت نتیجه گرفته می شود بکارگیری بهتر مدیریت استعداد و در نظر گرفتن مؤلفه های آن در تمامی سطوح سازمان های ورزشی می تواند به ارتقای ورزش قهرمانی، آموزشی و حرفه ای ورزش کشور کمک نماید. بعلاوه پیشنهاد می شود محققان آینده به تأثیر و کشف اثر مدیریت استعداد بر ابعاد ساختاری، رفتاری و محتوایی سازمان های ورزشی بپردازند.
۱۷.

شناسایی چالش های مدیریت اوقات فراغت ورزشی در بحران کووید- 19

کلید واژه ها: الگوهای ذهنی اوقات فراغت چالش ها کووید-19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 159 تعداد دانلود : 256
با ظهور بیماری کووید-19 در جهان، بسیاری از خانواده ها و مدیران با چالش نحوه مدیریت اوقات فراغت ورزشی روبه رو شده اند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های پیش روی مدیریت اوقات فراغت ورزشی در دوران بیماری کووید-19 بود. روش پژوهش، از نظر پارادایم، تفسیری و، به لحاظ روش شناسی، کیو است. جامعه پژوهش شامل متخصصان و استادان دانشگاه با دانش کامل درخصوص اوقات فراغت ورزشی جوامع و خبرگان سیاست گذار در مباحث ورزشی این بحران از ایران بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. با تعداد 23 مصاحبه شونده، داده های گردآوری شده به اشباع نظری رسید. از میان مصاحبه های عمیق با خبرگان و پیشینه پژوهش، 29 عبارت شناسایی و، با تحلیل عاملی کیو، 7 الگوی ذهنی مشخص شد. براساس یافته ها، چالش های مدیریت اوقات فراغت ورزشی به ترتیب اولویت عبارت اند از توجه به مباحث اقتصادی، زیرساختی، سازمانی، امور ورزشکاران، سبک های زندگی و مسائل قرنطینه شوندگان بود. پیشنهاد می شود، برای برون رفت از این چالش ها، برنامه هایی جایگزین، با توجه به پروتکل های بهداشتی و راهکارهای جدید ارائه شده در این پژوهش، درنظر گرفته شوند.
۱۸.

شناسایی عوامل نهادی موثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری با محوریت گردشگری ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل فرهنگی عوامل قانونی عوامل نهادی کارآفرینی گردشگری ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 129 تعداد دانلود : 522
بررسی عوامل نهادی، یکی از روش های استراتژیک بهرهمندی از فرصتهای کارآفرینی صنعت گردشگری ورزشی میباشد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل نهادی موثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری با محوریت گردشگری ورزشی ایران می باشد.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های کیفی می باشد که از روش سیستماتیک داده بنیاد و رویکرد گلیزری برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد.مصاحبه روش اصلی جمع آوری اطلاعات در این پژوهش بود که به صورت هدفمند با 25 نفر از صاحب-نظران، مصاحبه شد. سوالات مصاحبه پیرامون ابعاد تنظیمی قانونی اداری، هنجاری فرهنگی، شناختی آموزشی و هدایت گر حمایتی که بر روی بهره برداری از فرصت های کارآفرینی موثر هستند، تنظیم گردید. همزمان با جمع آوری داده ها و انجام مصاحبه ها، کار تحلیل داد ه ها نیز انجام گرفت. بر اساس نتایج پژوهش در نهایت 74 شاخص از عوامل موثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی گردشگری ورزشی در ایران شناسایی شدند که پس انجام مراحل کدگذاری این شاخص ها در 11 عامل محوری طبقه بندی شدند که از این میان 4 بعد نهایی پدید آمد. با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که برای بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی باید از عوامل نهادی شناسایی شده با همگرایی بیشتری استفاده نمود.
۱۹.

مطالعه تحلیل موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی به روش کیو (Q)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین مالی روش کیو کارآفرینان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 735 تعداد دانلود : 537
پژوهش حاضر با هدف مطالعه تحلیل موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی به روش کیو انجام گرفت. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) بود. در این پژوهش 30 نفر از کارآفرینان ورزشی که بین 15 تا 40 سال تجربه فعالیت در عرصه کسب وکارهای ورزشی را داشتند، به عنوان جامعه هدف انتخاب شدند و با آنها مصاحبه مبتنی بر روش کیو انجام گرفت و کارت های مبتنی بر گزاره های کیو در بین آنان توزیع شد. براساس کارت های توزیع شده 38 گزاره نهایی شناسایی و در مرحله بعد توسط مشارکت کنندگان اولویت بندی شدند. در نهایت با توجه به یافته ها و نتایج تحلیل عاملی کیو، مشخص شد نه الگوی ذهنی در زمینه موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی وجود دارد که با توجه به این نه الگو می توان نتیجه گرفت که منابع مالی موتور محرکه کسب وکارهای ورزشی است و درصورتی که کارآفرینان برای رشد و توسعه کسب وکار با مواردی مانند بروکراسی های شدید اداری، فقدان دانش کارآفرینی و ارتباطات در جامعه و تسهیلات بانکی با سود بالا مواجه باشند، رونق به محیط کسب وکارهای ورزشی بازنمی گردد.
۲۰.

فراتحلیل مطالعات توسعه گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد شناسایی عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جاذبه های گردشگری عوامل تبلیغاتی فراتحلیل توسعه گردشگری ورزشی نشریات علمی پژوهشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 177 تعداد دانلود : 366
هدف پژوهش حاضر فراتحلیل مطالعات عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی ایران بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی مقالات علمی پژوهشی با محوریت گردشگری ورزشی در نشریات مدیریت ورزشی بود که در مجموع 59 مقاله در زمینه گردشگری ورزشی تا نیمه ابتدایی سال 1398 به چاپ رسیده بود که پس از بررسی مقاله ها، مطابق فرایندهای مقدماتی فراتحلیل در نهایت 27 مقاله به عنوان مقاله هایی که شرایط ورود برای فراتحلیل را داشتند، انتخاب شدند. این مقالات با استفاده از نرم افزار سی.ام.ای نسخه دو تجزیه وتحلیل شدند. نتایج مرور نظام مند مقالات نشان داد که پژوهش های این حوزه، اغلب توصیفی تحلیلی بودند. یافته های فراتحلیل نشان داد که 6 متغیر در توسعه گردشگری ورزشی نقش دارند که به ترتیب شامل جاذبه های گردشگری و طبیعی، عوامل تبلیغاتی و بازاریابی، عوامل زیرساختی و امکاناتی، عوامل مربوط به رویدادها، عوامل فرهنگی اجتماعی و عوامل مدیریتی بود. علاوه بر این متغیرها، متغیر کیفیت حمل ونقل و خدمات نیز شرط لازم برای ورود به محاسبات فراتحلیل را داشت، اما نتایج نشان داد تأثیر معناداری بر توسعه گردشگری ورزشی ندارد. در نتیجه گیری کلی برداشت شد که همه موارد بالا مانند عوامل به هم پیوسته اند که هر کدام از عوامل می تواند زمینه عامل دیگر یا مکمل آن باشد. این امر نشان می دهد که یک عامل به تنهایی نمی تواند موجب توسعه گردشگری ورزشی شود و باید به همه موارد توجه ویژه ای شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان