محمدعلی قره

محمدعلی قره

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

طراحی الگوی بالندگی حرفه ای، سازمانی و فردی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی وسنجش برازش آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بالندگی حرفه ای بالندگی سازمانی بالندگی فردی اعضای هیأت علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۳۷
هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی توسعه بالندگی حرفه ای، سازمانی و فردی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد که به شکل میدانی اجرا گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور (205N=) و نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بالندگی استفاده شد، که محقق فهرستی از 22 مؤلفه بالندگی هیأت علمی را شناسایی کرد که پس از مصاحبه با متخصصان و صاحبنظران این حوزه، 3 بعد (بالندگی حرفه ای، سازمانی و فردی) و 17 مؤلفه شناسایی شده، به گویه های پرسشنامه تبدیل شدند تا بر مبنای آن وضعیت موجود بالندگی ترسیم شود. روایی هر سه پرسشنامه به تأیید 15 نفر از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 85/0 و 86/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف- اسمیرنوف، تی استودنت و برای تعیین ارتباط علّی بین متغیرها، از دو نرم افزار LISREL و SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد تحلیل های مدل یابی معادلات ساختاری، برازندگی مدل را با داد ه ها مورد حمایت قرار دادند، همچنین یافته ها بیانگر این امر بودند که ابعاد بالندگی دانشکده های تربیت بدنی کشور در حد مطلوب قرار دارد. در ارتباط بین بالندگی و ابعاد آن، بعد حرفه ای با بار عاملی 80/0، بعد فردی با بار عاملی 74/0 و بعد سازمانی با بار عاملی 71/0 بیشترین تأثیر را داشتند.
۲.

بررسی میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی ERP در ادارات ورزش و جوانان استان البرز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ERP فناوری اطلاعات اداره ورزش و جوانان استان البرز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۲۹۴
هدف از این تحقیق سنجش میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی ERP در ادارات ورزش و جوانان استان البرز است. این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع کاربردی و بر حسب اهداف تحقیق، از نوع توصیفی و از جنبه روش گردآوری داده ها، میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران، معاونان و کارشناسان مسئول اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و ادارات کل شهرستان های استان با تعداد تقریبی 180 نفر تشکیل می دهند که روش کل شمار استفاده شد و 164 پرسشنامه صحیح مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش میزان آمادگی سازمانی از پرسشنامه محمدعلی و همکاران(1392) ، با پایایی کل 85/0 استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داد ه ها پس از تأیید طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل فراوانی و میانگین و همچنین آزمون t تک متغیره و آزمون فریدمن در نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها نشان داد که میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی ERP در ادارات ورزش و جوانان استان البرز در حد مطلوب می باشد و تنها عامل انسانی در حد مطلوب قرار ندارد. عامل مربوط به فناوری در رتبه بندی عوامل آمادگی در رتبه اول و عامل انسانی در رتبه آخر قرار گرفت. در نهایت اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می تواند موجب شناسایی حوزه های ضعف سازمان در هریک از ابعاد گردیده و فبل از استقرار سیستم، طرح های آماده سازی برای پوشش آن نقاط مد نظر قرار گیرد.
۳.

ارائه مدل رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری و نقش آن بر وفاداری مشتری باشگاه های ورزشی اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارتباط با مشتری باشگاه خلاقیت وفاداری مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۶ تعداد دانلود : ۴۵۵
هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتری باشگاه های ورزشی بود. روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری را تمام مدیران باشگاه های بدنسازی استان اصفهان تشکیل دادند. تعداد مدیران برابر با 220 نفر برآورد گردید. از بین جامعه آماری 140 نفر به عنوان نمونه ی آماری تحقیق به صورت تصادفی خوشه ای از بین شهرستان های استان انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خلاقیت، مدیریت ارتباط با مشتری و وفاداری مشتری استفاده شد. پس از اینکه روایی صوری و محتوایی مورد تائید متخصصان قرار گرفت. از طریق آزمون مجدد میزان پایایی محاسبه شد برای هر سه پرسشنامه(91/0, 93/0, 89/0=α) بدست آمد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد تحلیل مسیر ارائه الگو رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتری حاکی از مناسب بودن مدل است.نتیجه گیری: از آنجا که نوآوری و خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها یا ایجاد پیوستگی بین ایده هاست، لذا مدیران در ارتباط با مشتریان باید راه های نوآورانه را جهت وفاداری هر چه بیشتر مشتریان مد نظر قرار دهند.
۴.

تحلیل عوامل رفتاری برنامه های راهبردی و عملیاتی ورزش همگانی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه های راهبردی ورزش همگانی عوامل رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۵۲
هدف از این پژوهش تحلیل عوامل رفتاری برنامه های راهبردی و عملیاتی ورزش همگانی ایران بود. با توجه به هدف تحقیق، پژوهش حاضر لحاظ هدف از انواع تحقیقات کاربردی- توسعهای بوده که به روش تحلیلی و میدانی انجام گرفته و در حیطه مطالعات استراتژیک قرار میگیرد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیتههای فدراسیون ورزش همگانی، نخبگان دانشگاهی و کارشناسان فدراسیون بود (221=N) که با توجه به تعداد محدود جامعه تحقیق، نمونهگیری به صورت تمام شمار انجام گرفت. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفایکرونباخ بیش از 8/0=α به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار استنباطی از آزمون های آماری تی تک نمونه، فریدمن و تحلیل عاملی تأییدی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد ضمناً کلیه محاسبات از طریق نرم افزارهای AMOS 23 و SPSS 22 صورت گرفت. شاخص نیکویی برازش که نشان دهنده قابل قبول بودن این میزان برای برازش مطلوب مدل است قابل قبول بوده و نشان دهنده تأیید مدل پژوهش می باشد. دیگر شاخص های نیکویی برازش برای معادلات ساختاری شاخص توکر- لویس؛ شاخص برازش بنتلر- بونت؛ شاخص برازش تطبیقی و شاخص برازش مقتصد هنجار شده است که همگی نشان دهنده برازش مطلوب و تأیید مدل تأییدی عوامل رفتار سازمانی ورزش همگانی کشور می باشد.
۵.

الگوی مشارکت دانشجویان در ورزش های همگانی بر اساس نظریه رفتار تمرینی به منظور ترویج اخلاق ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش همگانی تئوری برنامه ریزی شده رفتار تمرینی دانشجویان کنترل رفتار ادراک شده نگرش هنجار ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۴۸۰
هدف پژوهش حاضر بررسی ارئه الگوی مشارکت دانشجویان دانشگاه پیام نور در ورزش های همگانی بر اساس نظریه رفتار تمرینی برنامه ریزی شده بود. تحقیق از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعة آماری شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 94-95 بودند. نمونه آماری طبق جدول مورگان 384 نفر بود که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل مقیاس اصلاح شده رفتار برنامه ریزیشده بود. روایی صوری و محتویی آن مورد تایید و ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی 95/0 به دست آمد. به منظور تحلیل استنباطی داده های جمع آوری شده از نرم افزار Amos و spss نسخه 18 استفاده شده است. نتایج مدل رگرسیون گام به گام نشان داد که، 46 درصد از کل تغییرات سطح مشارکت در ورزش همگانی به سه متغیر نگرش، کنترل رفتار و ورزش همگانی مربوط می شود. شاخص های نیکویی برازش مدل پژوهش نشان داد که، مدل ارائه شده برازش خوبی دارد به این معنی که تئوری الگوی رفتار برنامه ریزی شده قابلیت تببین مشارکت دانشجویان در ورز همگانی را دارد.. بنابراین پیشنهاد می شود که دستگاه های متولی امر ورزش نسبت به لحاظ کردن تمهیداتی در راستای تقویت نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراک شده در کنار دیگر عوامل تاثیرگذار مشارکت در فعالیت های ورزشی همگانی از جمله فرآهم سازی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، دسترسی، مسائل مالی و... اهتمام ورزیده تا ورزش همگانی در دانشجویان نهادینه و مستدام گردد.
۶.

اولویت بندی وب سایت های مراکز دانشگاهی پیام نور کشور و تعیین جایگاه این مراکز در دنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وب سایت بازاریابی اینترنتی وبومتریک پیام نور مراکز دانشگاهی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۰۳۵ تعداد دانلود : ۶۴۴
هدف پژوهش حاضر، اولویت بندی وب سایت های مراکز دانشگاهی پیام نور کشور و تعیین جایگاه این مراکز در دنیا بود که طی یک مطالعه مقطعی در نیمه اول 1394 انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه وب سایت های مراکز دانشگاهی پیام نور کشور تشکیل می داد (53=N) که کلیه وب سایت ها به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. در ابتدا فهرست کلیه وب سایت های مراکز دانشگاهی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی، استخراج و با مراجعه به پایگاه وب سنجی (webometrics.info)، اطلاعات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد، 11992 وب سایت مراکز دانشگاهی در جهان وجود دارد که 7508 مورد در آسیا و 609 مورد در ایران واقع شده است و سهم دانشگاه پیام نور 53 مورد است که به دلیل عدم رعایت شرایط استاندارد محیط وبی غالب دانشگاه ها در این لیست قرار نگرفته اند. در اولویت بندی وبی دانشگاه ها، دانشگاه پیام نور مرکز با داشتن مناسب ترین وب سایت در بین دانشگاه های پیام نور با 16 در کشور و در دنیا رتبه 1786، دانشگاه پیام نور اصفهان با رتبه 117 در کشور و در دنیا رتبه 8440 و دانشگاه پیام نور قم با رتبه 125 در کشور و در دنیا رتبه 8934 به عنوان سه دانشگاه برتر و همچنین دانشگاه پیام نور رامیان با رتبه 609 پنجاه و سومین وب سایت و در دنیا 22107 را به خود اختصاص دادند.
۷.

ارتباط سبک های مدیریتی مدیران با استرس شغلی و انگیزه پیشرفت شغلی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرس شغلی پیشرفت شغلی سبک های مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۷
هدف از پژهش حاضر بررسی ارتباط سبک های مدیریتی مدیران با استرس شغلی و پیشرفت شغلی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی_همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (700N=) بود که 240 نفر با توجه به جدول مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استرس شغلی، پرسشنامه سبک های مدیریتی و پرسشنامه پیشرفت شغلی استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط 7تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید همچنین پایایی پرسشنامه های تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. از آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنف، پیرسون و رگرسیون چند متغیره به منظور ارزیابی داده های تحقیق و با استفاده از نرم افزارSPSS استفاده شد. نتایج نشان داد بین سبک رهبری انسان مدار و استرس شغلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد و بین سبک رهبری وظیفه مدار و استرس شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین سبک مدیریت انسان مدار و پیشرفت شغلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و بین سبک مدیریت وظیفه مدار و پیشرفت شغلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد سبک مدیریتی مدیران پیش بینی کننده قوی برای استرس شغلی و پیشرفت شغلی کارکنان است. در نتیجه به منظور پیشرفت شغلی کارکنان و کاهش استرس در سازمان مدیران باید سبک رهبری انسان مدارانه را مورد توجه قرار دهند
۸.

شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی مؤثر بر همگانی شدن ورزش های تفریحی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش تفریحی محیط زیست حقوقی محیط اجتماعی محیط بین الملل محیط اقتصادی سیاسی فرهنگ

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
تعداد بازدید : ۱۱۷۰ تعداد دانلود : ۶۸۱
هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل محیطی مؤثر در همگانی شدن ورزش های تفریحی در ایران بود و تنها جنبه هایی از محیط که ورزش های تفریحی ایران نسبت به آنها حساسیت دارد و برای بقا و ادامه حیات خود باید در برابر آنها از خود واکنش نشان دهد، مورد توجه قرار گرفت. این مطالعه به روش آمیخته اکتشافی بود و در دو فاز کیفی و کمی و به صورت پی درپی انجام گرفت. برای این منظور در مرحله کیفی به خبرگان ورزش های تفریحی در ایران مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری اطلاعات از آنها پرداخته شد و روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود؛ سپس داده های حاصل از بیست ونه مصاحبه به روش نظریه پردازی داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد؛ نتیجه گروه بندی شش عامل محیطی اثرگذار را نشان داد. در مرحله کمی پرسشنامه ای براساس یافته های مرحله پیشین طراحی و پس از بررسی و تأیید ویژگی های روان سنجی آن بین 301 نفر از دست اندرکاران ورزش همگانی ایران که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین شده بودند، توزیع و جمع آوری شد. سپس از طریق تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با در نظر گرفتن ضرایب مسیر برای پیش بینی عوامل تأثیرگذار محیطی عوامل به ترتیب اهمیت مشخص شدند که عبارت اند از محیط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی-حقوقی، محیط زیست فرهنگ و محیط بین المللی.
۹.

تدوین برنامه استراتژی فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیلیSWOT(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تدوین استراتژی تحلیل SWOT فدراسیون اسکی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۲۵۵ تعداد دانلود : ۸۲۰
تدوین برنامه استراتژی فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیلیSWOT.این تحقیق با هدف تعیین استراتژی های توسعه رشته اسکی در ایران به روش تحلیلی SWOT انجام شد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را تعداد 143 نفر از خبرگان اسکی در سطوح استانی، کشوری، بین المللی و جهانی تشکیل دادند و ابزار تحقیق را پرسشنامه محقق ساخته تشکیل می داد. به منظور تحلیل کمی اطلاعات و همچنین دستیابی دقیق تر به اطلاعات، با توجه به مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی، پرسشنامه در چهار بخش برای بررسی شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید با استفاده از نظرات کمیته راهبردی در مورد SWOT به روش دلفی انجام شده و مورد تأیید چند تن از اساتید صاحب نظر و آشنا به ورزش اسکی قرار گرفت. تمامی محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSSدر سطح معناداری 05/0 انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد علیرغم وجود نقاط ضعف محسوس تر نسبت به نقاط قوت، فرصت های بیشتری نیز در فدراسیون اسکی وجود دارد. از این رو باید راهبرد هایی را بیشتر مد نظر قرار داد که ضمن بهره گیری از فرصت ها موجب کاهش ضعف ها و کمبود ها شود.
۱۰.

بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش همگانی رسانه های جمعی نشریات رادیو و تلویزیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۶ تعداد دانلود : ۷۳۷
باتوجه به اثر ورزش بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی و اهمیت توسعه آن در مقیاس­های ملی و نقش میانجی رسانه­ها، در این زمینه پژوهش حاضر درصدد برآمده تا نقش رسانه­های جمعی را در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق را جمعیت ۷۰۰۰ نفره­ از دانشجویان دانشگاه الزهرا تشکیل می­دهند. با استفاده از جدول کرجسی مورگان و نمونه­گیری تصادفی-طبقه­ای ۳۶۴ نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی مقطعی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه صادقیان (۱۳۹۰) با پایایی ۸۴۱/۰ بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از آزمون تی تک دامنه و با کمک نرم­افزار spss و در سطح معناداری ۰/۰۵=α استفاده گردید. نتایج نشان داد، نقش رسانه بر آگاه­سازی درباره­ی فواید ورزش همگانی مطلوب بود ولی اطلاع­رسانی رسانه در مورد مکان­های مناسب و همایش­های ورزش همگانی نامطلوب بود. همچنین میزان نقش رسانه، در ایجاد نگرش مثبت و تغییر مثبت رفتار نسبت به ورزش همگانی نامطلوب ارزیابی شد.
۱۱.

طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی درونی آموزش از راه دور الگو تضمین کیفیت اعنبارسنجی رشته تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۱۴۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۹۸
دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از زیر مجموعه های نظام آموزش عالی و بزرگترین مرکز آموزش از راه دور ایران با بیش از یک میلیون دانشجو، به دنبال کسب رضایت ذی نفعان و دستیابی به بالاترین درجه کیفیت در ارائه خدمات آموزشی و تخصصی است. این مقاله با هدف ارائه الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی، به ارزیابی عملکرد و شناسایی مولفه های موثر در بهبود و تضمین کیفیت این رشته در دانشگاه پیام نور پرداخته است. محقق، با روش میدانی، ضمن بررسی دیدگاه نمونه آماری منتخب به روش کرج سی و مورگان ( 500دانشجو– 150دانش آموخته و66 عضو علمی) ، پس از بررسی وضعیت 8 عامل اثرگذار بر کیفیت توسط 32 ملاک و181 نشانگر و استخراج نتیجه نسبتا مطلوب، جهت کاهش فاصله شرایط کیفی فعلی از وضعیت مطلوب متصور شده توسط گروه، به دنبال شناسایی نقاط ضعف و مواردی است که نیاز به اصلاح و بهبود دارد ودر مرحله دوم ، با روش دلفی و اجماع نظر صاحبنظران و استمزاج دیدگاه متخصصان این رشته، 8 مولفه تاثیر گذار بر تضمین کیفیت آموزش از راه دور را از خلال مطالعات و تجارب جهانی ونظام های تضمین کیفیت موجود شناسایی و با جمع بندی نتایج این دو نظر سنجی، به طراحی الگوی مفهومی – کاربردی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی متناسب با نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور پرداخته است.
۱۲.

بررسی مؤلفه های خودتوصیفی بدنی مربیان نخبه ایروبیک و آمادگی جسمانی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آمادگی جسمانی ایروبیک خودتوصیفی بدنی مربی نخبه

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۱۰۴۰ تعداد دانلود : ۵۲۵
هدف از انجام این پژوهش، بررسی مؤلفه­های خودتوصیفی بدنی مربیان زن نخبه آمادگی جسمانی کشور بود. به همین منظور پرسشنامه 70 گویه­ای خود توصیفی بدنی ساخته شده توسط مارش و همکاران (1994) در اختیار 83 مربی زن نخبه ایروبیک و آمادگی جسمانی سراسر کشور قرار گرفت. روایی ابزارهای مذکور توسط متخصصین و پایایی آن­ها نیز در یک مطالعه مقدماتی مورد ارزیابی قرار گرفته و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اضطراب بدنی اجتماعی 0/92 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های کولموگروف اسمیرنف، یو من ویتنی، کروسکال­والیس، t گروه­های مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون استفاده شد. بر اساس یافته­های پژوهش، بین میانگین نمره خود توصیفی بدنی (F=3/082, p=0/021) و همچنین خرده مقیاس­های لیاقت ورزشی، قدرت، استقامت چربی بدن و عزت نفس مربیان زن نخبه ایروبیک کشور به تفکیک تعداد جلسات تمرین منظم آنان در هفته تفاوت معنی­دار وجود دارد (0/05>p). بین مربیان متأهل و مجرد در خرده مقیاس های ظاهر بدنی و چربی بدن تفاوت معنی­دار وجود داشته (0/05>p) و میانگین نمره مربیان مجرد در این دسته از مؤلفه­ها بیشتر است. به طور کلی یافته­های این پژوهش بر نقش کلیدی مؤلفه­های خود توصیفی بدنی مربیان زن نخبه ایروبیک و آمادگی جسمانی کشور تأکید می­ورزد.
۱۳.

رابطه هوش سازمانی و مولفه های آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و هیأت های ورزشی شهراهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد شغلی هوش سازمانی مدیران تربیت بدنی هیأت های ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۱۵۳۲ تعداد دانلود : ۸۲۰
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه­ هوش سازمانی و مولفه های آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و هیأت های ورزشی شهر اهواز بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران تربیت بدنی وهیأت های ورزشی شهر اهواز بود که برای انتخاب نمونه تعداد 108 نفر از جامعه مذکور به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از دو پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون استفاده گردید. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده گردید. آزمون فرضیه تحقیق درسطح (0/05= α) نشان داد که بین تک تک مؤلفه­های هوش سازمانی (بینش اشتراک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه ، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد) با عملکردشغلی مدیران رابطه معنی داری وجود دارد.
۱۵.

مقایسه مهارت های روانی اعتماد به نفس بیشتر و تفسیر اضطراب رقابتی در میان ورزشکاران مهارت های باز و بسته(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتماد به نفس مهارت های روانی تفسیر اضطراب رقابتی مهارت های باز و بسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۵۷
هدف از انجام این تحقیق، مقایسه مهارت های روانی، اعتماد به نفس و تفسیر اضطراب در ورزشکاران مهارت های باز و بسته بوده است. جامعه تحقیق حاضر را ورزشکاران نخبه شهر تبریز (131 ورزشکار) که سابقه بیش از 5 سال فعالیت حرفه ای داشتند، تشکیل دادند. تعداد 84 ورزشکار مهارت های باز و 32 ورزشکار مهارت های بسته به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان گروه نمونه(116 ورزشکار) انتخاب شدند. از پرسشنامه های CSAI-2 (اضطراب تنی، شناختی و اعتماد به نفس) و ) OMSAT-3سه مهارت روانی پایه، روان تنی و شناختی) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. از تحلیل واریانس چندگانه، برای مقایسه ورزشکاران مهارت های باز و بسته از نظر مهارت های روانی، شدت و تفسیر اضطراب و تحلیل رگرسیون چند متغیره، برای رابطه بین مهارت های روانی و شناختی و اضطراب – اعتماد به نفس در سطح معنی داری در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین مقادیر شدت اضطراب جسمی و اعتماد به نفس در ورزشکاران مهارت های باز در مقایسه با مهارت های بسته بالاتر است. به طور کلی، مهارت های روانی اعتماد به نفس، تصویرسازی و واکنش های استرس مهم ترین شاخص های پیشگو در تفسیر مثبت از اضطراب و اعتماد به نفس ورزشکاران در عملکرد بودند. همچنین رابطه بین مهارت های روانی و شدت اضطراب و اعتماد به نفس در ورزشکاران مهارت های باز و بسته متفاوت بود. با توجه به نتایج در مهارت های پایه اعتماد به نفس برای هر دو گروه در مهارت های روان شناختی، تمرکز برای مهارت های باز و تمرین ذهنی برای مهارت های بسته و در مهارت های روان - تنی واکنش های استرس برای هر دو گروه مهم ترین شاخص های پیش بین اضطراب و اعتماد به نفس بودند. روان شناسان ورزش می توانند از تعدادی از مهارت های روانی به منظور کمک به ورزشکاران در تفسیر اضطراب به عنوان تسهیل کننده استفاده کنند.
۱۶.

مقایسه عوامل انگیزشی مشارکت منظم دانشجویان در فعالیت های بدنی (به تفکیک جنسیت و خودکارآمدی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانشجویان فعالیت بدنی انگیزه مشارکت خودکارآمدی تمرینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۹ تعداد دانلود : ۸۳۲
هدف از انجام این پژوهش، مقایسه عوامل انگیزشی مشارکت منظم دانشجویان در فعالیت-های بدنی به تفکیک جنسیت و خودکارآمدی تمرینی بوده است. به همین منظور، پرسشنامه انگیزه مشارکت (گیل و همکاران، 1983) و خودکارآمدی تمرینی به طور تصادفی در اختیار تعداد 187 دانشجو غیر تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد (100 دانشجوی پسر و 87 دانشجوی دختر) که دارای فعالیت بدنی منظم برای مدت بیشتر از 6 ماه بودند، قرار گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان و ثبات درونی مقیاس های انگیزه مشارکت و خودکارآمدی تمرینی به ترتیب با آلفای کرونباخ 92/0 و 72/0 مورد تأیید قرار گرفتند. دادههای به دست آمده به کمک آزمون های کولموگروف-اسمیرنف، یو مان ویتنی و کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهند، بین برخی از عوامل انگیزه مشارکت ورزشی دانشجویان دارای فعالیت بدنی منظم، مانند همراهی با گروه، آمادگی، رهایی انرژی، عوامل موقعیتی، توسعه مهارت و تفریح به تفکیک خودکارآمدی تمرینی بالا، پائین و متوسط تفاوت معنی دار وجود دارد (05/0>P). بر پایه یافته ها، تداوم مشارکت ورزشی تحت شرایط مختلف با هر سطحی از مهارت، با برخی از عوامل انگیزشی مشارکت ورزشی دانشجویان به ویژه عوامل انگیزش درونی مرتبط است.
۱۷.

توصیف میزان چگونگی پرداختن به ورزش و فعالیهای جسمانی - حرکتی اقشار مختلف اجتماعی شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش فعالیت های جسمانی- حرکتی سلامت قلب و عروق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۸ تعداد دانلود : ۶۰۲
تأثیر مثبت ورزش و فعالیت های جسمانی - حرکتی در ایجاد و حفظ سلامت جسمی و روانی انسان به اثبات رسیده، و این امر یکی از دلایل توجه روزافزون جامعه پزشکی به امر ورزش و فعالیت های جسمانی - حرکتی شده است. با توجه به اینکه یکی از وظایف اصلی مسئولان بخش های پزشکی و بهداشت اجتماعی کشور ترویج فرهنگ پرداختن به ورزش های عمومی منظم برای کسب و ارتقاء سلامت است، بنابراین در این زمینه اطلاع داشتن از وضعیت پایه ای موجود برای برنامه ریزیهای آینده یک نیاز ضروری است. با توجه به این مسئله، در این مطالعه با تهیه یک پرسشنامه کامل، در 6 گروه از اقشار اجتماعی شهر مشهد شامل، فرهنگیان، پزشکان، کارمندان دولت، دانشجویان، مشاغل آزاد و زنان خانه دار، وضعیت ورزش و فعالیت فیزیکی مورد بررسی قرار گرفت. در هر گروه تعداد 100 نفر و در مجموع 600 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. انتخاب نمونه ها به صورت خوشه ای از نواحی مختلف شهر مشهد صورت گرفت. طبق نتایج حاصله، 7/41 درصد از افراد مورد مطالعه، دارای برنامه مشخص ورزشی در زندگی بودند (1/34درصدخانم ها و 48درصدآقایان). عمده ترین ورزش انتخاب شده پیاده روی و کمترین آن ورزش های توپی و رزمی بوده است. در 3/32درصد از موارد ورزش ها به صورت روزانه و در 8/20درصد، در فواصل بیش از یک هفته صورت گرفته است و. فقط 3/7درصد از مردم به صورت حرفه ای به انجام ورزش پرداخته اند. اکثریت افراد ترجیح میدادند به صورت انفرادی و دور از فضاهای عمومیورزش کنند و اصلیترین موانع برای پرداختن به ورزش منظم، محدودیت زمانی و نداشتن انگیزه عنوان شده است.
۱۸.

وضعیت ورزش همگانی ایران و مقایسه آن با چند کشور منتخب جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۸۷
ورزش همگانی در بین کشور ها از سال 1900 میلادی تاکنون با انگیزه های متفاوتی از جمله: تامین سلامت جسمی و روانی، غنی سازی اوقات فراغت، گسترش روابط اجتماعی، دور شدن از زندگی ماشینی، بازگشت به طبیعت، افزایش کارآیی، زمینه سازی برای رشد ورزش قهرمانی و توصیه پزشکان مورد توجه قرار گرفته است.در کشور ما ورزش همگانی از سال 1358 تحت عنوان ورزش محلات، آغاز و در سال 1362 به صورت تشکل قانونی تحت عنوان جهاد تربیت بدنی رسمیت یافت و رشد و گسترش آن به عنوان اولین وظیفه قانونی کلیه ارگان های ورزشی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردید؛ لیکن به علت گرایش مدیران تربیت بدنی و رسانه های ورزشی به ورزش قهرمانی، تاکنون پژوهش جامعی در مورد وضعیت ورزش همگانی ایران انجام نگرفته است.ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل دو پرسش نامه مجزا و محقق ساخته برای آقایان و بانوان بود که برای ادارات کل تربیت بدنی 28 استان کشور ارسال شد و 21 استان اطلاعات شهرستان هایی که دارای هیات های ورزش همگانی بودند را در خصوص سن، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، شغل اصلی، سابقه ورزشی و سابقه خدمت روسا و تعداد مربیان، داوران، تاسیسات ورزشی، میران بودجه، تعداد شرکت کنندگان در هیات های ورزش همگانی و غیره هر شهرستان را در موعد مقرر جهت استخراج و تجزیه و تحلیل داده ها ارسال نمودند.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی است. داده های به دست آمده از طریق آمار توصیفی از جمله میانگین، انحراف استاندارد و آمار استنباطی نظیر آزمون نسبت و مقایسه میانگین ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد: که میزان حضور روسای هیات های ورزش همگانی در محل کار، برای آقایان 21 ساعت و بانوان 16 ساعت در هفته بوده است. 42 درصد مربیان و 49 درصد داوران تحت پوشش هیات های ورزش همگانی، دیپلم و زیر دیپلم بوده اند. درصد افرادی که در ایران تحت پوشش هیات های ورزش همگانی آقایان و بانوان ورزش می کنند 5.92 درصد جمعیت است که در مقایسه با 23 کشور جهان از همه کمتر بود، در مورد زمان تشکیل سازمان رسمی برای ورزش های همگانی، ایران در مقایسه با 20 کشور جهان در ردیف آخر قرار گرفته است.درصد شرکت کنندگان در ورزش همگانی ایران از قاره افریقا بیشتر و از سایر قاره ها کمتر بود. میانگین سرانه پرداختی از طرف فدراسیون ورزش های همگانی در سال 1382 برای آقایان 48462 ریال و برای بانوان 12690 ریال در سال است و 99 درصد هیات های ورزش همگانی)آقایان و بانوان( هیچ گونه پژوهشی در زمینه ورزش های همگانی انجام نداده، 88 درصد هیات های ورزش همگانی نیز جهت افزایش آگاهی مردم هیچ گونه سخنرانی نداشته اند و سطح تحصیلات 65 درصد از روسای هیات های ورزش های همگانی کشور، کمتر از کارشناسی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان