مسعود نادریان

مسعود نادریان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

ارائه راهبردهای توسعه بازار هندبال ایران

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۲
هدف پژوهش تدوین مضامین استراتژیک توسعه ورزش هندبال ایران بود. تحقیق با توجه به موضوع از نوع مطالعات استراتژیک؛ از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی است که جمع آوری اطلاعات آن به صورت پیمایشی انجام پذیرفته است. جامعه آماری خبرگان حوزه ورزش هندبال ایران بودند. با استفاده از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی 30 نفربه عنوان نمونه در نظر گرفته شد ترکیبی از روش های کیفی و کمی برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شد. ابزار پژوهش، چک لیستها محقق ساخته که روایی صوری و محتوایی آن را متخصصان تأیید نمودند، بود، برای جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش مصاحبه، نظر سنجی و جلسات شورای راهبردی از طریق استفاده از برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز در بخش کمی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی و ماتریس در بخش کیفی از روش استقرای منطقی استفاده شد. فدراسیون هندبال ایران دارای پنج هدف کلان شامل تعمیم ورزش در بین جامعه، توسعه ورزش قهرمانی، ارتقای ورزش حرفه ای، ارتقا و تثبیت جایگاه سازمانی هندبال در تمامی استانها، تعمیق و تقویت روحیه جوانمردی و اخلاق مداری از طریق ورزش هندبال بود. رویکرد راهبرد های فدراسیون هندبال ایران بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی در موقعیت تهاجمی قرار گرفت. از این رو تعالی سازی برند فدراسیون هندبال ایران در حفظ وضع موجود در بازار رقابتی به عنوان یکی از رهبران بازار به عنوان استراتژی اولویت دار انتخاب گردید.
۲.

شناسائی تنگناهای موجود در سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید وسایل و تجهیزات ورزشی

کلید واژه ها: بخش خصوصی سرمایه گذاری قوانین و مقررات وسایل و تجهیزات ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۴۷۸
هدف کلی پژوهش شناخت تنگناهای موجود در سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید وسایل و تجهیزات ورزشی و وسایل وابسته است. تحقیق توصیفی _ پیمایشی و از شاخه تحقیقات میدانی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان و تولید کنندگان پوشاک ورزشی در شهر اصفهان در سال 1392 بودند. تعداد 136 نفر (95 نفر مدیر و کارشناس و 41 نفر تولیدکننده) به صورت طبقه ایی به عنوان نمونه آماری انتخاب و به پرسشنامه پاسخ دادند . روائی صوری پرسشنامه با بهره گیری از نظرات اساتید و پایائی آن از طریق آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. برای آزمون سوالات تحقیق از آزمون های آماری t تک متغیره و فریدمن استفاده شد . نتایج نشان داد از دیدگاه پاسخگویان عدم وجود قوانین حمایتی لازم در تولید ، عدم وجود تشکیلات تخصصی در وزارت ورزش و جوانان در حمایت از تولیدات ورزشی و جاذبه ها یا فرصت های موجود در سرمایه گذاری های جایگزین مشکلات تامین سرمایه و کمبود موسسات تامین سرمایه در حوزه ورزش از مهم ترین موانع سرمایه گذاری بودند. همچنین از دیدگاه پاسخگویان در خصوص مشکلات مربوط به تولیدات ورزشی: فرصت های موجود در سرمایه گذاری های جایگزین، مشکل اخذ مجوزهای مورد نیاز ، مشکل فروش محصول و ریسک پذیربودن تولیدات ورزشی به عنوان موانع سرمایه گذاری تأیید شدند. مشکلات مربوط به کمبود نیروی کارمتخصص ، مشکلات موجود در تهیه مواد اولیه ، مشکلات تأمین سرمایه ، نفوذ شرکت های بین المللی مانند آدیداس، پوما، نایک و.... در بازارهای داخلی نیز تأیید گردیدند .
۳.

مطالعه تطبیقی چگونگی تأمین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر ایران و انگلیس

کلید واژه ها: انگلستان تأمین مالی مطالعه تطبیقی باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۱۰۹۱ تعداد دانلود : ۵۸۴
هدف کلی تحقیق مطالعه تطبیقی چگونگی تأمین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ای لیگ برتر ایران و انگلستان در فصل90-1391بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه باشگاه های فوتبال حاضر در لیگ برتر ایران و انگلستان بود که سه باشگاه در دسترس از کشور انگستان و پنج باشگاه از ایران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از اسناد و مدارک و همچنین پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه با استفاده از نظر متخصصان مالی و اساتید مدیریت ورزشی و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد چگونگی تأمین مالی باشگاه های فوتبال حرفه ی لیگ برتر ایران با شیوه های تأمین مالی باشگاه های فوتبال انگلیس تفاوت آشکار دارد. اکثر باشگاه های فوتبال حرفه ای ایران مبتنی بر کمک های مستقیم دولت و سازمان های صنعتی(65%)بوده، اما باشگاه های انگلستان خصوصی و از طریق حق پخش تلویزیونی(31%)، درآمد روز مسابقه(21%) و جریان نقد حاصل از تجارت(22%) تأمین مالی می شدند. دولتی بودن باشگاه ها، عدم شفافیت صورت های مالی، امتناع صدا و سیما از پرداخت حق پخش آگهی و مسابقات به باشگاه ها، عدم رعایت قانون حق مؤلف، برنامه ریزی نامناسب مسابقات، عدم موفقیت بازاریابی باشگاه ها، عدم آگاهی مدیران باشگاه ها از روش های نوین تأمین مالی، استفاده محدود از مدیران خلاق و با تخصص های تجاری و مالی در سطوح مختلف از جمله موانع مهم تأمین مالی در باشگاه ها فوتبال حرفه ای لیگ برتر ایران بود.
۴.

بررسی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری ورزشکاران به باشگاه های ورزشی

کلید واژه ها: بازاریابی رابطه ای رضایتمندی وفاداری فوتبال حرفه ای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
تعداد بازدید : ۱۲۷۶ تعداد دانلود : ۵۵۸
وفاداری ورزشکاران به عنوان یکی از عوامل حیاتی در موفقیت باشگاه های ورزشی مورد توجه قرار گرفته است. هدف کلی تحقیق بررسی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای از قبیل اعتماد، رضایت مندی و تعهد بر وفاداری فوتبالیست های شاغل در لیگ برتر ایران بود.دراین خصوص مدلی از بررسی روابط علی میان پیش زمینه ها و پیامد بازاریابی رابطه ای ارائه شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری کلیه فوتبالیست های شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1392بودندکه تعداد آنان طبق آمار 400نفر برآورد شد. حجم نمونه شامل 121 فوتبالیست بود که به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. روایی تحقیق با استفاده از روایی همگرا و واگرا تایید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (87/0) بدست آمد و پایایی ترکیبی تأیید شد. یافته ها نشان دهنده تاثیر غیرمستقیم اعتماد از طریق متغیرهای رضایتمندی و تعهد بر وفاداری ورزشکاران نسبت به باشگاههای شاغل در آن است، به علاوه با توجه به نتایج تحقیق اعتماد هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق رضایتمندی بر میزان تعهد ورزشکاران تأثیر گذار است، نتایج نشان داد که رضایتمندی هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق تعهد بر وفاداری ورزشکاران تأثیر گذار است.
۵.

امکان سنجی تأسیس رشته کارشناسی ارشد حقوق ورزشی در دانشگاه های ایران

تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۳۱۰
آیا با جهانی شدن پدیده ورزش، توسعه باشگاه ها و مشاغل خصوصی و گستره نهضت المپیک و اقتدار و نفوذ روزافزون نهادهای جهانی ورزش، تأسیس رشته کارشناسی ارشد حقوق ورزش در ایران ضرورت دارد؟ هدف کلی تحقیق امکان سنجی تأسیس رشته کارشناسی ارشد حقوق ورزشی در دانشگاه های کشور از دیدگاه اعضای هیئت علمی گروه های حقوق و تربیت بدنی دانشگاه های اصفهان، تهران و شهید بهشتی در سال 1392 (مجموعاً 173 نفر) است. تحقیق توصیفی و از نوع تحقیقات کیفی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته گردآوری شد. 28 نفر از اعضای هیئت علمی که با تدریس، تألیف و ترجمه کتاب های حقوق ، ورزش و برنامه ریزی های درسی در ارتباط بودند، به طور هدف دار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به پرسش های تحقیق پاسخ دادند. پاسخگویان معتقد بودند، به دلیل کاستی های محرز در قوانین مربوط به ورزش در حقوق ایران و نیاز جامعه، ایجاد رشته حقوق ورزش ضرورت دارد. مصاحبه شوندگان بر سر راه اندازی رشته حقوق ورزشی در دانشکده ها یا گروه های آموزشی حقوق با ترکیبی از دروس حقوق و ورزش توافق داشتند. وجود استادان دارای مدرک دکترای حقوق و علوم ورزشی در دانشگاه ها زمینه بسیار مناسبی برای تأسیس این رشته است. در این مقاله دیدگاه استادان در هفت زمینه کاستی های حقوق ورزش، تجاری شدن ورزش، ایجاد مشاغل جدید، امکانات تخصصی، استقلال رشته حقوق ورزش، آموزش های کوتاه مدت، دروس حقوق ورزش، مدارک استادان و شرایط کارگاه های آموزشی حقوق ورزش بررسی شده است.
۶.

رابطه بین سطوح تحول اخلاقی و رویکردهای عدالت توزیعی در کشتیگیران استان گلستان

تعداد بازدید : ۱۳۸۲ تعداد دانلود : ۷۰۲
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سطوح تحول اخلاقی با رویکردهای عدالت توزیعی است. به این منظور، 341 نفر از کشتی گیران استان گلستان، به صورت خوشه ای برای پاسخ گویی به پرسشنامه های آزمون تبیین مسائل رست و همکاران و مقیاس عدالت توزیعی راسینسکی انتخاب شدند. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ نمونه مقدماتی، به ترتیب 87/0 و 80/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد بین سطوح تحول اخلاقی و رویکردهای عدالت توزیعی رابطه معنی داری وجود دارد و به جز رویکرد انصاف، بین سه طرح واره اخلاقی با اغلب رویکردهای عدالت توزیعی رابطه معنی دار مشاهده می شود )05/0(p<. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که از میان طرح واره های اخلاقی، طرح واره نفع شخصی رویکردهای فردگرایی اقتصادی و نیاز را بهتر پیش بینی میکند، در حالی که طرح واره تفکر پس عرفی پیش بینی کننده بهتری برای رویکرد نیاز است و طرح واره پاسداشت هنجارها نیز رویکردهای برابری و فردگرایی اقتصادی را پیش بینی میکند.
۸.

بررسی فضایی اثرات مکان های ورزشی بر محیط شهری اصفهان

کلید واژه ها: ورزش محیط شهری مکان های ورزشی اثرات فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۳ تعداد دانلود : ۷۲۹
هدف پژوهش حاضر، تعیین اثرات اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و محیط زیستی مکان های ورزشی بر محیط شهری اصفهان بوده است.روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه ساکنان اطراف ورزشگاه های شهر اصفهان و مسئولان ورزشگاه ها بود. حجم نمونه برآورد شده پس از انجام یک مطالعه مقدماتی، برای ساکنان اطراف ورزشگاه ها تعداد 185 نفر محاسبه گردید که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و حجم نمونه مسئولان ورزشگاه ها برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که دارای تعداد 30 سؤال و چهار حیطه (اثرات اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و محیط زیستی) بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، از روش های آماری T تک متغیره و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره(F) استفاده شد. یافته ها نشان دادند، میانگین های حاصله در زمینه اثرات اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و محیط زیستی بر محیط شهری از نظر مردم بزرگ تراز سطح متوسط(3) بود. میانگین های حاصله در مورد اثرات اجتماعی، ترافیکی و محیط زیستی بر محیط شهری از نظر مسئولان ورزشگاه ها بزرگ تراز سطح متوسط(3) بود، در حالی که این میانگین، در مورد اثرات اقتصادی کوچکتر از سطح متوسط بوده است. همچنین F مشاهده شده در سطح 05/0= تفاوت معنیداری را بین نظرات مردم و مسئولان ورزشگاه ها در خصوص آثار اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و محیط زیستی مکان های ورزشی بر محیط شهری نشان داد.
۹.

رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان

تعداد بازدید : ۲۴۰۸ تعداد دانلود : ۱۳۶۳
هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی – همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان (285 نفر) بود. حجم نمونه پس از برآورد آماری برابر با 152 نفر محاسبه شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه تعهد سازمانی می یر (1990) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) استفاده شد، تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری آزمون ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان داد، r مشاهده شده در سطح 05/0 = α همبستگی مثبت و معنی داری بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان تربیت بدنی استان اصفهان وجود دارد. تحلیل رگرسیونی نشان داد، تعهد عاطفی و تعهد هنجاری تحت تاثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان تربیت بدنی استان اصفهان قرار دارد.
۱۰.

موانع مشارکت ورزشی زنان و ارتباط آنها با انگیزه

تعداد بازدید : ۳۴۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۳۶
هدف کلی این پژوهش، بررسی رابطه موانع مشارکت ورزشی زنان، با انگیزه درونی، انگیزه بیرونی، و بی انگیزگی می باشد. در این پژوهش از نظریه خود عزمی و مدل توالی انگیزه به عنوان چارچوب تئوری استفاده شده است. جامعه آماری زنان شهر اصفهان بوده و نمونه آماری تحقیق شامل دویست و چهارده نفر(214N= ) از زنان بالای هیجده سال (ساکن منطقه ای درمرکزشهراصفهان)،که مشارکت خود را در برخی از فعالیتهای ورزشی گزارش داده بودند، می شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه انگیزه ورزشی، پرسشنامه موانع، و پرسشنامه مشارکت ورزشی استفاده شد. رابطه میان سه بعد انگیزه (انگیزه درونی، انگیزه بیرونی و بی انگیزگی) و موانع مشارکت (نبود وقت، نبود علاقه، ناآگاهی، مشکلات فردی/روانی، مشکلات مربوط به نداشتن همراه، نبود امکانات، نداشتن دسترسی به امکانات) از طریق رگرسیون چندگانه بررسی شد. برای مقایسه سه بعد انگیزه (انگیزه درونی، انگیزه بیرونی، و بی انگیزگی) زنان با میزان مشارکت متفاوت از تحلیل واریانس چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد مشکلات فردی/روانی و نداشتن دسترسی به امکانات مسئول 21 درصد واریانس بی انگیزگی بودند. نداشتن علاقه، ناآگاهی، و نداشتن دسترسی مسئول17 درصد واریانس انگیزه بیرونی بودند. نداشتن علاقه نیز، مسئول12 درصد واریانس انگیزه درونی بود. همچنین میان نمرات انگیزه درونی، انگیزه بیرونی، و بی انگیزگی افراد با چهار سطح مشارکت (روزانه، هفتگی، ماهانه، و گهگاهی) تفاوت معناداری (05/0P≤ ) مشاهده گردید. نتایج نشان می دهدکه موانع درون فردی ( نداشتن علاقه، ناآگاهی، مشکلات فردی روانی) با انگیزه فرد رابطه دارند و از آن طریق می توانند بر میزان مشارکت فرد در ورزش اثر بگذارند. در پایان پیشنهاد می شود برای درک بهتر موانع درون فردی و ارتباط آنها با دیگر میانجی های روانی، اجتماعی موثر بر انگیزه، که در ادبیات تحقیق بدان اشاره شده، تحقیق بیشتری انجام گیرد.
۱۱.

مهارت های انسانی برای مدیران ورزشی (شاخص و ملاک ها از دیدگاه مدیران)

تعداد بازدید : ۱۳۸۶ تعداد دانلود : ۶۶۷
هدف کلی تحقیق این است که با توجه به وظایف و فعالیت های مدیران ورزشی آن دسته از شاخص ها و معیارهایی که در ارتقای سطح مهارت انسانی مدیران ورزشی مهم است از دیدگاه آنان مورد ارزیابی قرار داده و درجه اولویت هر یک از شاخص ها را تعیین نماییم. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است که از طریق میدانی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. محقق پرسش نامه مهارت های انسانی را در بین 159 مدیر ورزشی به عنوان نمونه تحقیقاتی توزیع نمود. پرسشنامه شامل 14 شاخص بود که روایی پرسش نامه توسط بهره گیری از نظرات متخصصان و همسانی درونی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 0.86 بدست آمد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدیران ورزشی برای اثربخشی در انجام وظایف و تحت تاثیر قرار دادن رفتارهای مجموعه نیروهای انسانی به ترتیب اولویت به مهارت هایی همچون برقراری امنیت شغلی برای زیردستان، مهارت حل اختلاف و تضاد بین کارکنان تحت سرپرستی، سخنرانی و فن بیان نیاز دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه مدیران با سابقه مهارت های انسانی بر عملکرد شغلی مدیران تاثیر معنا دار دارد P£0.05) و (F1.156=6.91.
۱۲.

تعییین مهارت ها و شایستگی های مدیران سازمان تربیت بدنی از دیدگاه خود و ارایه یک الگوی مدیریتی در این زمینه

تعداد بازدید : ۳۵۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۶۲
هدف پژوهش حاضر تعیین مهارت ها و شایستگی هایی است که در موفقیت و اثر بخشی فعالیت های مدیریتی مدیران سازمان تربیت بدنی در سه رده مدیریت (عالی، میانی و عملیاتی) نقش عمده و اساسی دارند. بدین منظور 305 نفر از مدیران سازمان تربیت بدنی در سطوح سه گانه مدیریت به طور تصادفی انتخاب و پرسش نامه مهارت ها و شایستگی ها بین آنها توزیع گردید. پرسش نامه مهارتها شامل سه مهارت (انسانی، ادراکی و فنی) با 35 شاخص و پرسش نامه شایستگی ها شامل سه بعد (مجموعه دانش، ویژه گی های شخصیتی و رفتاری و ویژه گی های فردی) با 36 شاخص تنظیم گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مدیران سطوح سه گانه به تمامی شاخص های مطرح شده برای مهارتها و شایستگی بیش از میانگین نیاز دارند. همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که مدیران عالی به ترتیب اولویت به مهارتهای ادراکی، انسانی و فنی نیاز دارند. مدیران میانی به مهارتهای انسانی، ادراکی و فنی و مدیران عملیاتی به مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی نیاز دارند. نتایج تحقیق نشان داد که مدیران سطوح سه گانه به ابعاد شایستگی ها بیش از میانگین نیاز دارند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که مدیران عالی به مجموعه دانش ویژگی هایشخصیتی و رفتاری و ویژگیهای فردی نیاز دارند. مدیران میانی به ترتیب به ویژه گیهای فردی. مجموعه دانش و ویژگیهای شخصیتی و رفتاری و مدیران عملیاتی به ویژگیهای شخصیتی و رفتاری، ویژگیهای فردی و مجموعه دانش نیاز دارند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین مهارت های سه گانه (انسانی، ادراکی و فنی) ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین نتایج ضریبهمبستگی نشان داد که میان ابعاد شایستگی ها (مجموعه دانش، ویژه گیهای شخصیتی و رفتاری و ویژگیهای فردی) ارتباط معنادار وجود دارد نتایج همبستگی چند متغیره نشان داد که میان مهارت های سه گانه و ابعاد شایستگی ها نیز ارتباط معنادار وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان