حمیدرضا گوهر رستمی

حمیدرضا گوهر رستمی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
۱.

شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باشگاه های فوتبال حامیان مالی راهبرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 837 تعداد دانلود : 371
مقدمه: هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال است.   روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بود و جامعه آماری پژوهش خبرگان و نخبگان حوزه فوتبال بودند که به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. برای بومی سازی ذی نفعان شناسایی شده از روش دلفی ساعتی و برای اولویت بندی ذی نفعان کلیدی از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که به ترتیب سازمان لیگ با میانگین وزن (167/0)، حامیان مالی با میانگین وزن (153/0)، باشگاه ها با میانگین وزن (146/0)، مدارس فوتبال با میانگین وزن (100/0)، مربیان با میانگین وزن (092/0)، طرفداران با میانگین وزن (081/0)، کنفدراسیون فوتبال آسیا با میانگین وزن (050/0)، فیفا با میانگین وزن (047/0) و بازیکنان با میانگین وزن (046/0) به عنوان ذی نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال در اولویت های یک تا نه قرار گرفتند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت و نقش هریک از ذی نفعان کلیدی در اجرا و پیشبرد برنامه های فدراسیون، سیاستگذاری و برنامه ریزی فدراسیون می بایست با تأکید و توجه به این ذی نفعان کلیدی باشد. فدراسیون با استفاده از راهبرد های مناسب باید در جهت رضایت این ذی نفعان کلیدی گام های اساسی بردارد و در نهایت از طریق ذی نفع مداری و رضایت ذی نفعان، عملکرد سازمانی و اثربخشی خود را بهبود بخشد.
۲.

بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان باشگاه های آمادگی جسمانی با نقش میانجی تصویر و شهرت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی ورزش وفاداری نگرش مشتریان تصویر شهرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 548 تعداد دانلود : 20
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی (بر اساس ابعاد جدید و ویژه ورزش) بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی تصویر و شهرت در باشگاه های آمادگی جسمانی (ایروبیک، بدن سازی و آمادگی جسمانی) شهر رشت بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد. نمونه پژوهش، 409 نفر مشتریان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه های جمع آوری شده با مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزارSPSS 24 و AMOS 24 انجام شد. یافته ها نشان داد مسئولیت اجتماعی باشگاه با مولفه های جدید در حوزه ورزش درحالی که بیشترین تأثیر را بر تصویر داشته، بر شهرت و وفاداری نیز تأثیرگذار است. همچنین تصویر به عنوان متغیر مستقل بر شهرت و وفاداری تأثیر دارد. هرچند در مدل نهایی شهرت بر وفاداری تأثیر معنی داری ندارد؛ اما، رابطه مثبت معنی دار و تأثیرگذاری بین متغیرهای تحقیق در مدل نهایی بسیار مشهود است. به طورکلی، مدیران باشگاه ها می توانند با مدنظر قرار دادن ابعاد مسئولیت اجتماعی درقبال مشتریان به عنوان یک استراتژی اثرگذار و درنتیجه کسب تصویر و شهرت خوب، باعث جذب مشتریان بالقوه و حفظ مشتریان وفادار شوند که این امر، لازمه بقا و مزیت رقابتی این باشگاه هاست.
۳.

طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعدادیابی در ورزش محیط استعداد مدل استعدادیابی مدیریت استعداد مدیریت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 289 تعداد دانلود : 606
مقدمه: هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش ایران بود. روش پژوهش: روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل مدیران ورزش، متخصصان دانشگاهی، مربیان و ورزشکاران بود که تعداد 112 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود و روایی ابزار پژوهش، توسط نظر کارشناسان و نرم افزار پی،ال،اس ارزیابی شد. همچنین از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، خی دو و روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار پی،ال،اس نسخه (3.2.8) برای تجزیه تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد در مدل مدیریت استعدادهای ورزشی عوامل اثرگذار را می توان در چهار لایه و سه مرحله کشف و شناسایی، انتخاب و توسعه استعداد بررسی کرد. لایه ها شامل شاخص های استعدادیابی، مدیریت و ساختار، ذینفعان و محیط کلان می باشد. در مدیریت و ساختار چهار بعد الزامات، منابع، فرصت ها و اهداف در سه مرحله شناسایی شدند. در لایه ذینفعان و محیط کلان در مرحله کشف تاثیرگذاری 14 ذینفع و 7 مولفه محیطی، در مرحله انتخاب تاثیرگذاری 5 ذینفع و 1 مولفه محیطی و در مرحله توسعه تاثیرگذاری 12 ذینفع و 15 مولفه محیطی شناسایی شدند. نتیجه گیری: بنابراین بر اساس مدل نهایی پژوهش می توان اظهار داشت که مدیریت استعداد می بایست در یک چارچوب جامع و در یک بستر اکولوژیک بررسی شود.
۴.

بررسی پیامدهای مشارکت هواداران برای حامیان مالی باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصویر حامی حامیان باشگاه ها قصد خرید مشارکت هواداران نگرش به حمایت کنندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 528 تعداد دانلود : 961
هدف پژوهش بررسی پیامدهای مشارکت هواداران برای حامیان مالی باشگاه های منتخب (استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی) فوتبال لیگ برتر ایران بود. جامعه آماری تحقیق تماشاگران فوتبال سه باشگاه حرفه ای و پرطرفدار از تیم های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش نمونه گیری پژوهش تصادفی ساده و جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد (422 نفر). برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های کایل و همکاران و کوستس الکساندریس و همکاران بومی سازی و استفاده شد که پس از تأیید روایی صوری آن توسط 7 نفر از اساتید دانشگاهی، پایایی پرسشنامه مشارکت، قصد خرید، نگرش نسبت به حامی و تصویر حامی با آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0، 85/0، 71/0 و 76/0 محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS 20 و برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار Smart PLS 3 استفاده گردید. نتایج نشان داد که مشارکت هواداران باشگاه های فوتبال با تصویر حامی مالی رابطه معنی داری دارد (17/11t-value = ، 63/0 = R) و همچنین مشارکت هواداران باشگاه های فوتبال با نگرش نسبت به حامی رابطه معنی داری دارد (67/4t-value = ، 319/0= R) ولی مشارکت هواداران باشگاه های فوتبال با قصد خرید از حامیان مالی رابطه معناداری ندارد (03/1t-value = ، 051/0= R) و همچنین تصویر حامی مالی با نگرش نسبت به حامی مالی رابطه معنی داری دارد (46/7t-value = ، 436/0= R) و تصویر حامی مالی با قصد خرید از حامی مالی رابطه معنی داری دارد (68/10 t-value = ، 644/0= R). در نتیجه مهم ترین بعد مشارکت، جذابیت می باشد و مشارکت هواداران از طریق متغیرهای نگرش نسبت به حامی و تصویر حامی به قصد خرید منجر می شود.
۵.

واکاوی میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد در ورزش استان گیلان بر اساس ماتریس مندلو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعدادیابی ورزشی ذینفع قدرت منافع مدیریت ذینفعان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 370 تعداد دانلود : 537
هدف از تحقیق واکاوی میزان قدرت و منافع ذینفعان سیستم مدیریت استعداد در ورزش استان گیلان بر اساس ماتریس مندلو بود. این تحقیق کاربردی، توصیفی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل ورزشکاران، مربیان، مدیران و متخصصین ورزشی استان گیلان بود که نمونه های شرکت کننده به صورت در دسترس انتخاب شدند؛ در مجموع تعداد 203 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که میزان قدرت و منافع ذینفعان را در سیستم استعدادیابی بر اساس طیف پنج ارزشی لیکرت مشخص و مطابق با ماتریس مندلو (1981) تقسیم کرد که عدد 66/3 به عنوان یک سوم بالای مقیاس انتخاب گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به تایید 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت که برای قدرت آلفا برابر با 86/0 و برای منافع برابر با 90/0 بدست آمد. همچنین از آزمون فریدمن برای رتبه -بندی میزان قدرت و منافع ذینفعان در سیستم استعدادیابی ورزش استان گیلان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss16 انجام شد. یافته ها نشان داد میان ذینفعان مربیان بیشترین قدرت (28/4) و کارکنان پشتیبانی کم ترین قدرت (95/2) را دارا هستند. همچنین مدیران ورزش بیشترین منافع (14/4) و کارکنان پشتیبانی کم ترین منافع (06/3) را دارند. همچنین ماتریس مندلو جایگاه قدرت و منافع هر یک از ذینفعان را نشان داد. از نتایج تحقیق می توان برای به کارگیری استراتژی های ارتباطی و رفتارهای سازگارانه به منظور پاسخ گویی به تقاضاهای مختلف و متضاد در سیستم استعدادیابی ورزش استان گیلان استفاده کرد.
۶.

تأثیر بازاریابی سبز بر تصویر برند ورزشی و قصد خرید ورزشکاران شهر رشت

کلید واژه ها: بازاریابی سبز تصویر برند قصد خرید محصولات ورزشی محیط زیست ورزشکاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 862 تعداد دانلود : 67
هدف از این تحقیق تعیین تأثیر بازاریابی سبز بر تصویر برند ورزشی و قصد خرید ورزشکاران شهر رشت بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایش بود. جامعه آماری شامل همه ورزشکاران شهر رشت با تعداد نامحدود بودند که از طریق نمونه-گیری به صورت تصادفی هدفمند و با توجه به شرایط کرونا، 160 نفر در تحقیق شرکت کردند. ابزار اصلی تحقیق، شامل سه پرسشنامه گردآوری شده یا محقق ساخته بازاریابی سبز (33 گویه)، تصویر برند (10 گویه) و قصد خرید (9 گویه) با طیف لیکرت پنج ارزشی بودند که با مراجعه به باشگاه ها توزیع و جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS26 و PLS3 نشان داد که بازاریابی سبز بر تصویر برند ورزشی (β= 0/62, t= 10/413) و بر قصد خرید (β= 0/55, t= 7/745)؛ و تصویر برند ورزشی بر قصد خرید (β= 0/50, t= 6/978) تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید با میانجی تصویر برند ورزشی (VAF= 0/37, Sobel test= 6/068)مثبت و معنی دار بود. در نتیجه، می توان با انتخاب مکان یا کانال و نیز محصولات و خدمات خوب و مناسب، تصویر برند ورزشی و قصد خرید ورزشکاران را تحت تأثیر قرر داد.
۷.

ارزیابی الگوی حاکم در تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان بر اساس معیارهای انجمن ملی ورزش و تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی حرفه ای گرایی جو یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 676 تعداد دانلود : 447
هدف از این پژوهش ارزیابی الگوی حاکم در تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان بر اساس معیارهای انجمن ملی ورزش و تربیت بدنی می باشد. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران ورزش استان گیلان بود (840 نفر). جهت تعیین حجم نمونه آماری از جدول مورگان استفاده شد که از طریق نمونه گیری خوشه ای، 270 دبیر ورزش به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد معلمان انجمن ملی تربیت بدنی و ورزش استفاده شد. روایی صوری پرسش نامه به تأیید صاحب نظران (10 نفر) رسید و همچنین، پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (966/0) و پایایی ترکیبی محاسبه و تأیید شد. تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS در سطح P≤0.05 انجام گرفت. نتایج نشان داد که به ترتیب بعد حرفه ای گرایی بیشترین نقش را با تبیین 95 درصد، سپس بعد از آن بعد آموزش 94 درصد، متغیر یادگیری دانش آموزان با تبیین 86 درصد، بعد بعد مدیریت و سازماندهی با 86 درصد و در نهایت بعد جو یادگیری با 85 درصد از تغییرات متغیر ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی می کرد. همه ابعاد تحقیق با بار عاملی بالایی در ارزیابی عملکرد معلمان موثر بودند؛ این ابعاد بسته به ارزش ها و سیاست های حاکم بر ورزش مدارس می توانند به عنوان یک ابزار خودارزیابی برای بررسی عملکرد معلمان تربیت بدنی و ورزش کشور مورد استفاده قرار گیرد.
۸.

طراحی مدل مدیریت کیفیت نظام آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه ریزی کیفیت تضمین کیفیت کنترل کیفیت مدیریت کیفیت مدارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 213 تعداد دانلود : 684
هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت کیفیت نظام آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی استادان مدیریت ورزشی، معاونان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و معلمان تربیت بدنی و ورزش بودند و نمونه آماری به صورت در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (14 نفر)، تأیید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (99/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS3-SPSS24 استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه ریزی کیفیت آموزش اثر معنا داری بر فرایند برنامه آموزشی (31/62) دارد، اما بر نتایج (20/1) آن به طور مستقیم اثر ندارد. همچنین متغیر فرایند به طور مستقیم اثر معنا داری بر نتایج برنامه آموزشی دارد (05/11). نتایج فرضیه میانجی نیز حاکی از این بود که برنامه ریزی کیفیت آموزشی بر نتایج آن از طریق متغیر میانجی فرایندها اثر معناداری دارد (13/11). بنابراین می توان گفت که با استفاده از رویکرد سیستمی (توجه به ورودی ها؛ فرایندها و خروجی های سیستم) به منظور ارتقای تضمین کیفیت آموزش درس تربیت بدنی و ورزش گام برداشت و تمام این فرایندها را به صورت سیستم یکپارچه و مرتبط در نظر گرفت تا بتوان به نتایج مطلوبی در این زمینه دست یافت.
۹.

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای بازار تیم های فوتبال لیگ برتری در استان آذربایجان شرقی

کلید واژه ها: تقاضای بازار استادیوم تماشاگر فوتبال لیگ برتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 723 تعداد دانلود : 890
عوامل مختلفی بر تقاضای تماشاگران برای حضور در مسابقات تیم های فوتبال لیگ برتر استان آذربایجان شرقی اثر می گذارد؛ لذا به منظور بررسی این عوامل، از میان کلیه هواداران سه تیم تراکتورسازی، گسترش فولاد و ماشین سازی، 384 نفر بر اساس جدول مورگان پرسشنامه بازبینی شده  Byon, Zhang & Connaughton, (2010)را تکمیل کردند. از روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS، جهت تحلیل عاملی تائیدی ابعاد استفاده شد. نتایج نشان داد که هر هفت عامل زمان بندی مسابقات، ویژگی های تیم میزبان و میهمان، اطلاع رسانی، ویژگی های عمومی فوتبال، ملاحظات مالی و فیزیکی و هویت قومی بر تقاضای بازار تیم های لیگ برتری فوتبال آذربایجان شرقی تأثیر معنی داری داشتند. بنابراین، پیشنهاد می گردد مدیریت لیگ و باشگاه های فوتبال برای جذب تماشاگر و افزایش تقاضای بازار بر کیفیت بازی، مدیریت برگزاری لیگ و زمان بندی مسابقه توجه بیشتری نمایند.
۱۰.

ارائه چارچوب تحلیلی الگوی تضمین کیفیت سیستم آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش تضمین کیفیت درس تربیت بدنی معلمان ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 51
هدف از این پژوهش ارائه چارچوب تحلیلی الگوی تضمین کیفیت سیستم آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس کشور بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می باشد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (اساتید مدیریت ورزشی، معاونین و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و معلمان تربیت بدنی) و جامعه اطلاعاتی بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و دردسترس نمونه گیری و نظرخواهی گردید (16 نفر و 30 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روایی ابزار با استفاده از روش های روایی سنجی کیفی مطلوب ارزیابی شد (روایی محتوایی، ضریب کاپا). از روش کدگذاری و چارچوب بندی مفهومی برای تحلیل یافته ها استفاده گردید. چارچوب تحلیلی ارائه شده شامل سه بخش اصلی ورودی، فرایند و خروجی یا پیامد می باشد. بخش ورودی شامل اهداف، منابع، فرصت ها و ضرورت ها و فرایند شامل کیفیت مدیریت آموزش، کیفیت محیط آموزشی، کیفیت برنامه آموزشی، کیفیت امکانات آموزشی، کیفیت مدرس در فرایند تدریس، کیفیت مشارکت فراگیر، کیفیت تدریس و ارزشیابی مبتنی بر کیفیت می باشد. در نهایت پیامدهای سیستم شامل پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی می باشد. بنابراین می توان گفت که عوامل تعیین کننده در کیفیت بخشی آموزش درس تربیت-بدنی و ورزش در مدارس محدود به بخش خاصی مانند برنامه ریزی کیفیت آموزش، فرصت ها، ضرورت ها و یا فرایندها آن نیست بلکه در سر تا سر سیستم وجود دارد و هر بخش جهت اجرای الگوی تضمین کیفیت آموزش، نیازمند یک راهبرد خاصی می باشد.
۱۱.

طرحی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش دانشگاهی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ورزش ورزش دانشجویی مشارکت ورزشی ورزش دانشگاه مدل توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 311 تعداد دانلود : 81
هدف از این پژوهش، تحلیل و مدل سازی عوامل و متغیرهای اثرگذار بر توسعه ورزش دانشگاه های دولتی ایران بود. روش تحقیق از نوع پیمایشی- همبستگی بود. جامعه آماری را تمامی اساتید تربیت بدنی، مدیران و کارشناسان حوزه ورزش دانشگاهی (دولتی) تشکیل می دادند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت جهت مدل-سازی معادلات ساختاری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب گردید (328=n). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه (نیمه هدایت شده) و پرسشنامه محقق ساخته (112 گویه) بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 17 متخصص دانشگاهی؛ و پایایی و روایی سازه آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و شاخص های برازش مدل سازی تأیید گردید. از آزمون های کالموگراف – اسمیرنف و فریدمن (SPSS20)؛ و مدل سازی معادلات ساختاری (Amos20) جهت تجزیه وتحلیل یافته ها استفاده شد. تحلیل مسیر نشان داد که عوامل محیطی به ترتیب ضرایب اثر بر مدیریت توسعه ورزش (91/0)، منابع توسعه عوامل فردی (77/0)، (62/0) و مشارکت ورزشی (07/0) اثر مثبت و معنی داری داشت. همچنین مدیریت توسعه ورزش به ترتیب ضرایب اثر بر مشارکت ورزشی (95/0)، عوامل فردی (73/0) و منابع توسعه (37/0) دارای اثر مثبت و معنی داری بود.
۱۲.

تحلیل عوامل مؤثر در توسعه استعدادهای موفق لیگ دسته اول و دسته دوم فوتسال زنان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استعدادیابی فوتسال توسعه استعداد زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 645 تعداد دانلود : 908
استعدادها نقشی اساسی در پیشرفت ورزش یک کشور ایفا می کنند و توجه به آن ها و کشف و توسعه این استعدادها یکی از عوامل اساسی موفقیت در ورزش است. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل وضعیت عوامل مؤثر در توسعه استعدادهای موفق در لیگ دسته اول و دسته دوم فوتسال زنان ایران بود. روش پژوهش ازنوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش همه بازیکنان لیگ دسته یک و دسته دوی فوتسال زنان ایران (202 نفر) در فصل 97-1396 بودند که به صورت کل شمار انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه توسعه استعداد موفق مودج (2011) بود که هفت بعد و 51 سؤال داشت. روایی این پرسش نامه به تأیید اساتید متخصص تربیت بدنی رسید و پایایی آن ازطریق آلفای کرونباخ به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (فریدمن) درقالب نرم افزارهای آموس نسخه 24 و اس.پی.اس.اس. 22 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که دربین مؤلفه های پژوهش، بعد فرهنگی با بارعاملی 71/0، بیشترین و حمایت مالی با بار عاملی 28/0، کمترین تأثیر را بر توسعه استعدادهای موفق داشتند. به طورکلی، براساس نتایج، بازیکنان بااستعداد برای فرایند موفقیت خود در رشته ورزشی بیشتر از همه نیازمند تأثیر و توسعه عوامل فرهنگی هستند و شاید این مسئله به عنوان یکی از چالش های ورزش زنان درحال حاضر باشد که مدیران ورزش در بخش زنان باید به این نتایج توجه کنند.
۱۳.

طراحی الگوی مسیر ورزشی و گذر شغلی در کشتی گیران حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ورزش کشتی ورزشکاران حرفه ای فرایند ورزشی مسیر شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 725 تعداد دانلود : 108
هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر گذار از مسیر شغلی - ورزشی در بین کشتی گیران مطرح بود. روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل صاحب نظران در حوزه موضوعی پژوهش بود. نمونه آماری از بین پیشکسوتان، مدیران، کارشناسان، مربیان و ورزشکاران مطرح در ورزش کشتی به صورت نمونه-گیری هدفمند و دردسترس انتخاب و نظرخواهی شدند (234 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای براساس مطالعه کتابخانه ی و مصاحبه های نیمه هدایت شده بود (5 عامل، 22 بُعد، 87 گویه). روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان و مدلسازی معادلات ساختاری ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار جهت تحلیل داده ها از نرم افزار pls استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل شناسایی شده شامل؛ زمینه فردی و بستر شغلی (متغیرهای مستقل)، مدیریت استعداد و ساختار گذر شغلی (متغیرهای متغیر میانجی) و مطلوبیت گذر شغلی (متغیر وابسته) بودند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که این سه عامل به طور مستقیم اثر معنی داری بر مطلوبیت گذر شغلی ندارند اما به صورت صورت غیرمستقیم و از طریق ساختار گذر شغلی اثر معنی داری دارند. براساس یافته ها میتوان گفت که مدیریت مسیر شغلی در ورزش کشتی مبتنی بر نوعی مدیریت سیستمی است. می توان عوامل زمینه فردی و بستر شغلی را به عنوان عوامل پیشایندی، مدیریت استعداد و ساختار گذر شغلی را به عنوان عوامل فرایندی و مطلوبیت گذر شغلی را به عنوان عوامل درنظر گرفت که عوامل فرایندی نقش محوری دارند و تعیین کننده هستند.
۱۴.

طراحی مدل رضایت شغلی ورزشکاران حرفه ای مرد ورزش های گروهی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایتمندی رضایت ورزشکار فرایندهای تیمی نتایج تیمی مدیریت تیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 725 تعداد دانلود : 526
هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل رضایت شغلی ورزشکاران مرد ورزش های گروهی ایران بود. روش پژوهش از نوع توصیفی بود و جامعه آماری آن را ورزشکاران مرد لیگ برتری ایران در چهار ورزش گروهی تشکیل دادند (776 نفر) که 360 نفر به پرسش نامه محقق ساخته پاسخ دادند . پس از مرور پیشینه و مصاحبه اکتشافی با 23 ورزشکار در 66 شاخص پنج ارزشی لیکرت تنظیم شد. روایی صوری ابزار با استفاده از نظرهای کارشناسان مدیریت ورزشی و دیگر خبرگان، تأیید شد و پایایی کلی پرسش نامه نیز 98/0 برآورد شد. افزون براین، برای تحلیل داده ها از آزمون فریدمن و معادلات ساختاری آموس22 در سطح 05/0 p≤ استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس میانگین رتبه، پیامدهای رضایت شغلی (48/3)، فرایندها (47/3) و پیشایندها (40/3)، به ترتیب بیشترین اولویت را داشتند. ضمنا، تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که تمامی گویه ها در سطح 05/0 معنادار بودند و براساس مدل معادلات ساختاری، در عامل فرایندهای رضایت شغلی، ابعاد سازمانی و تیمی به ترتیب با ضرایب تأثیر 89/0 و 87/0 و در عامل پیامدها، ابعاد تیمی و محیطی با ضرایب تأثیر 92/0 و 91/0 اثرگذار بودند. در سطح دوم مدل ساختاری، عامل فرایندی با ضریب تاثیر 55/0، تأثیر بیشتری بر رضایت شغلی ورزشکاران داشت. نتایج اثرات غیرمستقیم مدل نشان داد که عامل پیشایندی با ضریب تأثیر 91/0 بر رضایت شغلی ورزشکاران، پیشایندها با ضریب تأثیر 99/0 بر فرایندها و فرایندها با ضریب تأثیر 93/0 بر پیامدها اثرگذار بودند؛ بنابراین، فرایندهای باشگاهی در تأمین رضایت ورزشکاران بسیار مهم هستند.
۱۵.

ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی با تاکید بر ورزش همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 633 تعداد دانلود : 10
 شناسایی عوامل و راهبردهای مناسب و مشخص در گردشگری تفریحی-ورزشی می تواند به رشد و گسترش آن در جامعه و نهایتاً نهادینه شدنش در کشور کمک کند. هدف این پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی استان هرمزگان بود تا ازاین طریق سبب مشارکت بیشتر افراد جامعه در فعالیت های تفریحی-ورزشی شود. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان؛ اساتید دانشگاه، و مربیان آگاه به توسعه ورزش همگانی بودند. نمونه آماری تحقیق به تعداد قابل کفایت (241 نفر) انتخاب و به روش هدفمند و در دسترس در این پژوهش شرکت کرده و به سؤالات پرسشنامه پاسخ دادند. ابزار این پژوهش شامل، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که با تعداد 66 گویه که با روش لیکرت و با ارزش گذاری پنج گزینه ای (بسیارکم، کم، تاحدی، زیاد، بسیار زیاد)، تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی توسط متخصصان (15 نفر)، پایایی توسط آلفای کرونباخ (94/0) بررسی و تأیید شد. نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف نشان می دهد که بعد قوانین و مقررات از عامل مدیریتی و ابعاد عامل های منابع شامل منابع انسانی، مالی، تکنولوژی و تجهیزات داری توزیع غیر طبیعی هستند و سایر بعدها دارای توزیع طبیعی هستند. در نهایت نتایج و اولویت بندی ابعاد مختلف هریک از عوامل پژوهش، نشان داد که بین اهمیت این ابعاد در هر چهار سطح عوامل زمینه رفتاری، منابع، مدیریتی و محیطی بر توسعه ورزش همگانی تأثیر بسزایی دارند.
۱۶.

تأثیرعوامل زیرساختی و مدیریتی بر توسعة مشارکت ورزشی در دانشگاه های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت توسعه مشارکت ورزشی توسعه ورزش ورزش دانشگاهی زیرساخت توسعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
  4. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : 774 تعداد دانلود : 841
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عامل زیرساخت و مدیریت بر توسعة مشارکت ورزشی دانشجویان دانشگاه های دولتی کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری شامل تمام متخصصان حوزة ورزش دانشگاه ها (مدیران، مربیان، استادان تربیت بدنی و...) بودند. نمونة آماری بر اساس کفایت آماری لازم برای مدل سازی (150<n) به صورت هدفمند انتخاب و در مورد آنها نظرخواهی شد (328=n). ابزار پژوهش، پرسش نامة محقق ساخته ای مشتمل بر 63 گویه بود که بر اساس مطالعة کتابخانه ای و مصاحبة اکتشافیِ نیمه هدایت شده تنظیم گردید و سه عامل زیرساخت توسعه (چهار بُعد)، مدیریت (چهار بُعد) و مشارکت (سه بُعد) را در بر می گرفت. پس از تأیید روایی محتوایی ابزار توسط متخصصان، ضریب پایایی (96/0=ɑ) نیز از طریق تحلیل عاملی (روایی سازه) تأیید شد و داده ها با آزمون فریدمن و معادلات ساختاری در سطح 05/0P≤ تحلیل شدند. نتایج نشان داد که برای توسعة مشارکت ورزشی دانشجویان، اهمیت عامل مدیریت توسعه (49/0±01/4) بیشتر از عامل زیرساخت توسعه (51/0±90/3) است. تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد که سازة پژوهش، برازش مطلوبی دارد. ضمناً بر اساس مدل معادلات ساختاری، عامل مدیریت توسعه با ضریب 23/3 بر مشارکت ورزشی و با ضریب 99/0 بر توسعة زیرساخت ها و زیرساخت توسعه نیز با ضریب 69/2 بر مشارکت ورزشی تأثیر مستقیم و معنی داری داشتند. به نظر می رسد مدیریت ورزش دانشگاهی، مقدم بر بسترسازی سخت افزاری و نرم افزاری، با مداخلة مدیریتی مناسب می تواند سبب مشارکت ورزشی دانشجویان شود.
۱۷.

تحلیل محتوای کتاب راهنمای تدریس تربیت بدنی پایه ی ششم ابتدایی با رویکرد اهداف تربیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا تربیت بدنی اهداف تربیتی کتاب راهنمای تدریس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید : 173 تعداد دانلود : 68
مقدمه و هدف: با توجه به نقشی که تربیت بدنی در پرورش و آماده سازی دانش آموزان برای زندگی آینده دارد، پژوهش به تحلیل محتوای کتاب جدید التألیف راهنمای تدریس تربیت بدنی پایه ششم در سال تحصیلی (92-91) با رویکرد اهداف تربیتی می پردازد روش شناسی: روش تحلیل محتوای این پژوهش، ویلیام رومی و آنتروپی شانون با کمک محتوای کتاب معلّم(راهنمای تدریس) تربیت بدنی ششم است. نمونه برابر جامعه آماری، 136 صفحه کتاب مذکور می باشد. پس از تعیین مقوله های فعّال و بهنجارسازی داده ها، بار اطلاعاتی، ضریب و درصد اهمیت شاخص های هر سه حیطه تربیتی محاسبه شد. یافته ها: در حیطه شناختی، آشنایی با انواع بازی و رشته های ورزشی آموزشگاهی دارای بیشترین اهمیت، حفظ و نگهداری وسایل و امکانات ورزشی دارای کمترین اهمیت اند؛ در حیطه مهارتی، مهارت در آمادگی جسمانی و مهارت در مقدمات ورزش های آموزشگاهی بیشترین و آمادگی در اجرای ترکیبی حرکات پایه در بازی های کمترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند؛ در حیطه نگرشی، گرایش به توسعه حرکات پایه و مهارت ها و رعایت اصول عاطفی واجتماعی، بالاترین و تمایل به رعایت بهداشت، دارای کمترین اهمیت هستند. از نظر روش تحلیل محتوای ویلیام رومی کتاب معلّم مذکور برای دانش آموزان ششم فعّال می باشد. نتیجه گیری: بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت سه حیطة تربیتی از بیشترین به کمترین اهمیت در کتاب عبارتند از حیطه نگرشی، مهارتی و شناختی. بنابراین به یک نسب شاخص های هر حیطة تربیتی در کتاب مورد توجه قرار نگرفته اند.
۱۸.

گونه شناسی ذی نفعان و مدیریت استراتژیک آن ها در سیستم ورزش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ذی نفعان وزارت ورزش و جوانان مدیریت ذی نفعان ورزش ملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : 738 تعداد دانلود : 908
اولین مرحله در توسعه ورزش در سطح ملی، ایجاد سیستم ورزش اثربخش است که در این سیستم افراد، گروه ها و سازمان هایی فعالیت می کنند؛ بنابراین تعیین و تجزیه و تحلیل ویژگی های آن ها برای پاسخ گویی به تقاضای آن ها به عنوان ذی نفعان ورزش در قالب مدیریت ذی نفعان مطرح می شود. این تحقیق با هدف تعیین ذی نفعان ورزش ملی و ارزیابی اهمیت این ذی نفعان انجام شد. جامعه آماری کارشناسان وزارت ورزش و جوانان هستند که بر اساس آمار موجود تعداد آن ها در حدود 166 است و تمامی آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اطلاعات فردی کارشناسان و منافع و قدرت ذی نفعان بر اساس طیف لیکرت ارزیابی شد. نتایج تحقیقات نشان می دهد در میان ذی نفعان وزارت ورزش، فدراسیون های ملی بیشترین منافع (26/4) و داوطلبان کمترین منافع (21/2) را از وزارت ورزش می برند. همچنین کمیته ملی المپیک بیشترین قدرت (56/3) و داوطلبان (27/2) کمترین قدرت را در به دست آوردن منافع خود از وزارت ورزش و جوانان دارند. براساس ماتریس مندلو که ابزاری برای مدیریت ذی نفعان و اجرای استراتژی مدیریتی مناسب برای آن هاست، بیشتر ذی نفعان وزارت ورزش دارای منافع و قدرت کم هستند و تنها هیئت های ورزشی در طبقه قدرت کم و منافع زیاد جای گرفتند و تعدادی از ذی نفعان که ذی نفعان ورزشی و اولیه وزارت بودند در طبقه منافع و قدرت زیاد جای گرفتند. همچنین بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل عاملی، ذی نفعان بر حسب قدرت و منافع به چهار گروه دسته بندی شدند. از نتایج تحقیق می توان برای به-کارگیری استراتژی های ارتباطی و رفتارهای سازگاری به منظور پاسخ گویی به تقاضای مختلف و متضاد استفاده کرد. نتایج تحقیق در ایجاد سیستم ورزش اثربخش تر نقش آگاهی دهنده برای وزارت ورزش و جوانان دارد که مسئول ورزش ملی است.
۱۹.

تعیین انتظارات مخاطبان ایستگاه های تندرستی مستقر در پارکهای شهرداری تهران: مطالعه موردی، منطقه 6(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتظارات مخاطبان ایستگاه تندرستی پارک ها شهرداری منطقه 6 تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 189 تعداد دانلود : 109
سازمان های موفق برای رضایتمندی کامل مخاطبان خود به دنبال بررسی و درک کامل انتظارات آن ها هستند. هدف این تحقیق تعیین انتظارات شرکت کنندگان ایستگاه های تندرستی پارکهای شهرداری تهران با مطالعه موردی منطقه 6 است. روش تحقیق حاضر، توصیفی- پیمایشی است. روش گردآوری داده ها، میدانی و ابزار تحقیق، پرسشنامه (83/0=α) است. جامعه آماری تحقیق، افراد شرکتکننده در ایستگاه های تندرستی پارکهای شهرداری منطقه 6 تهران بودند (500 نفر) و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد (191 نفر). یافته ها نشان داد محیط فیزیکی، بیشترین و هویت ایستگاه تندرستی، کمترین انتظار آن ها از ایستگاه بوده است. آزمون t مستقل بین میانگین کمترین انتظارات زنان و مردان و مجرد و متأهل تفاوت معنی داری نشان نداد. همچنین آزمون آنووای یک طرفه، به جز گروه های سنی متفاوت، در گروه های دیگر بر اساس تحصیلات، شغل، سابقه حضور و دفعات حضور در ایستگاه تندرستی تفاوت معنی داری بین میانگین انتظارات آن ها نشان نداد (05/0=α). با توجه به نتایج میتوان گفت که «محیط فیزیکی» شامل: تمیزی، راحتی و امنیت از جمله مواردی بودند که مسئولان، باید به آن ها توجه ویژه داشته باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان