حمیدرضا گوهر رستمی

حمیدرضا گوهر رستمی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

تأثیر بازاریابی سبز بر تصویر برند ورزشی و قصد خرید ورزشکاران شهر رشت

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۴
هدف از این تحقیق تعیین تأثیر بازاریابی سبز بر تصویر برند ورزشی و قصد خرید ورزشکاران شهر رشت بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایش بود. جامعه آماری شامل همه ورزشکاران شهر رشت با تعداد نامحدود بودند که از طریق نمونه-گیری به صورت تصادفی هدفمند و با توجه به شرایط کرونا، 160 نفر در تحقیق شرکت کردند. ابزار اصلی تحقیق، شامل سه پرسشنامه گردآوری شده یا محقق ساخته بازاریابی سبز (33 گویه)، تصویر برند (10 گویه) و قصد خرید (9 گویه) با طیف لیکرت پنج ارزشی بودند که با مراجعه به باشگاه ها توزیع و جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS26 و PLS3 نشان داد که بازاریابی سبز بر تصویر برند ورزشی (β= 0/62, t= 10/413) و بر قصد خرید (β= 0/55, t= 7/745)؛ و تصویر برند ورزشی بر قصد خرید (β= 0/50, t= 6/978) تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین تأثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید با میانجی تصویر برند ورزشی (VAF= 0/37, Sobel test= 6/068)مثبت و معنی دار بود. در نتیجه، می توان با انتخاب مکان یا کانال و نیز محصولات و خدمات خوب و مناسب، تصویر برند ورزشی و قصد خرید ورزشکاران را تحت تأثیر قرر داد.
۲.

ارزیابی الگوی حاکم در تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان بر اساس معیارهای انجمن ملی ورزش و تربیت بدنی

تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۲
هدف از این پژوهش ارزیابی الگوی حاکم در تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان بر اساس معیارهای انجمن ملی ورزش و تربیت بدنی می باشد. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران ورزش استان گیلان بود (840 نفر). جهت تعیین حجم نمونه آماری از جدول مورگان استفاده شد که از طریق نمونه گیری خوشه ای، 270 دبیر ورزش به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد معلمان انجمن ملی تربیت بدنی و ورزش استفاده شد. روایی صوری پرسش نامه به تأیید صاحب نظران (10 نفر) رسید و همچنین، پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (966/0) و پایایی ترکیبی محاسبه و تأیید شد. تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS در سطح P≤0.05 انجام گرفت. نتایج نشان داد که به ترتیب بعد حرفه ای گرایی بیشترین نقش را با تبیین 95 درصد، سپس بعد از آن بعد آموزش 94 درصد، متغیر یادگیری دانش آموزان با تبیین 86 درصد، بعد بعد مدیریت و سازماندهی با 86 درصد و در نهایت بعد جو یادگیری با 85 درصد از تغییرات متغیر ارزیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی می کرد. همه ابعاد تحقیق با بار عاملی بالایی در ارزیابی عملکرد معلمان موثر بودند؛ این ابعاد بسته به ارزش ها و سیاست های حاکم بر ورزش مدارس می توانند به عنوان یک ابزار خودارزیابی برای بررسی عملکرد معلمان تربیت بدنی و ورزش کشور مورد استفاده قرار گیرد.
۳.

طراحی مدل مدیریت کیفیت نظام آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۳
هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت کیفیت نظام آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی استادان مدیریت ورزشی، معاونان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و معلمان تربیت بدنی و ورزش بودند و نمونه آماری به صورت در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (14 نفر)، تأیید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (99/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS3-SPSS24 استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه ریزی کیفیت آموزش اثر معنا داری بر فرایند برنامه آموزشی (31/62) دارد، اما بر نتایج (20/1) آن به طور مستقیم اثر ندارد. همچنین متغیر فرایند به طور مستقیم اثر معنا داری بر نتایج برنامه آموزشی دارد (05/11). نتایج فرضیه میانجی نیز حاکی از این بود که برنامه ریزی کیفیت آموزشی بر نتایج آن از طریق متغیر میانجی فرایندها اثر معناداری دارد (13/11). بنابراین می توان گفت که با استفاده از رویکرد سیستمی (توجه به ورودی ها؛ فرایندها و خروجی های سیستم) به منظور ارتقای تضمین کیفیت آموزش درس تربیت بدنی و ورزش گام برداشت و تمام این فرایندها را به صورت سیستم یکپارچه و مرتبط در نظر گرفت تا بتوان به نتایج مطلوبی در این زمینه دست یافت.
۴.

طراحی مدل رضایت شغلی ورزشکاران حرفه ای مرد ورزش های گروهی ایران

تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۷۰
هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل رضایت شغلی ورزشکاران مرد ورزش های گروهی ایران بود. روش پژوهش از نوع توصیفی بود و جامعه آماری آن را ورزشکاران مرد لیگ برتری ایران در چهار ورزش گروهی تشکیل دادند (776 نفر) که 360 نفر به پرسش نامه محقق ساخته پاسخ دادند . پس از مرور پیشینه و مصاحبه اکتشافی با 23 ورزشکار در 66 شاخص پنج ارزشی لیکرت تنظیم شد. روایی صوری ابزار با استفاده از نظرهای کارشناسان مدیریت ورزشی و دیگر خبرگان، تأیید شد و پایایی کلی پرسش نامه نیز 98/0 برآورد شد. افزون براین، برای تحلیل داده ها از آزمون فریدمن و معادلات ساختاری آموس22 در سطح 05/0 p≤ استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس میانگین رتبه، پیامدهای رضایت شغلی (48/3)، فرایندها (47/3) و پیشایندها (40/3)، به ترتیب بیشترین اولویت را داشتند. ضمنا، تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که تمامی گویه ها در سطح 05/0 معنادار بودند و براساس مدل معادلات ساختاری، در عامل فرایندهای رضایت شغلی، ابعاد سازمانی و تیمی به ترتیب با ضرایب تأثیر 89/0 و 87/0 و در عامل پیامدها، ابعاد تیمی و محیطی با ضرایب تأثیر 92/0 و 91/0 اثرگذار بودند. در سطح دوم مدل ساختاری، عامل فرایندی با ضریب تاثیر 55/0، تأثیر بیشتری بر رضایت شغلی ورزشکاران داشت. نتایج اثرات غیرمستقیم مدل نشان داد که عامل پیشایندی با ضریب تأثیر 91/0 بر رضایت شغلی ورزشکاران، پیشایندها با ضریب تأثیر 99/0 بر فرایندها و فرایندها با ضریب تأثیر 93/0 بر پیامدها اثرگذار بودند؛ بنابراین، فرایندهای باشگاهی در تأمین رضایت ورزشکاران بسیار مهم هستند.
۵.

ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی با تاکید بر ورزش همگانی

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۴
 شناسایی عوامل و راهبردهای مناسب و مشخص در گردشگری تفریحی-ورزشی می تواند به رشد و گسترش آن در جامعه و نهایتاً نهادینه شدنش در کشور کمک کند. هدف این پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری تفریحی-ورزشی استان هرمزگان بود تا ازاین طریق سبب مشارکت بیشتر افراد جامعه در فعالیت های تفریحی-ورزشی شود. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان؛ اساتید دانشگاه، و مربیان آگاه به توسعه ورزش همگانی بودند. نمونه آماری تحقیق به تعداد قابل کفایت (241 نفر) انتخاب و به روش هدفمند و در دسترس در این پژوهش شرکت کرده و به سؤالات پرسشنامه پاسخ دادند. ابزار این پژوهش شامل، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که با تعداد 66 گویه که با روش لیکرت و با ارزش گذاری پنج گزینه ای (بسیارکم، کم، تاحدی، زیاد، بسیار زیاد)، تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی توسط متخصصان (15 نفر)، پایایی توسط آلفای کرونباخ (94/0) بررسی و تأیید شد. نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف نشان می دهد که بعد قوانین و مقررات از عامل مدیریتی و ابعاد عامل های منابع شامل منابع انسانی، مالی، تکنولوژی و تجهیزات داری توزیع غیر طبیعی هستند و سایر بعدها دارای توزیع طبیعی هستند. در نهایت نتایج و اولویت بندی ابعاد مختلف هریک از عوامل پژوهش، نشان داد که بین اهمیت این ابعاد در هر چهار سطح عوامل زمینه رفتاری، منابع، مدیریتی و محیطی بر توسعه ورزش همگانی تأثیر بسزایی دارند.
۶.

تأثیرعوامل زیرساختی و مدیریتی بر توسعة مشارکت ورزشی در دانشگاه های دولتی ایران

کلید واژه ها: مدیریت توسعه مشارکت ورزشی توسعه ورزش ورزش دانشگاهی زیرساخت توسعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی تحلیل مقالات و پایان نامه ها
  4. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۱۱۵۳ تعداد دانلود : ۵۸۹
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عامل زیرساخت و مدیریت بر توسعة مشارکت ورزشی دانشجویان دانشگاه های دولتی کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری شامل تمام متخصصان حوزة ورزش دانشگاه ها (مدیران، مربیان، استادان تربیت بدنی و...) بودند. نمونة آماری بر اساس کفایت آماری لازم برای مدل سازی (150<n) به صورت هدفمند انتخاب و در مورد آنها نظرخواهی شد (328=n). ابزار پژوهش، پرسش نامة محقق ساخته ای مشتمل بر 63 گویه بود که بر اساس مطالعة کتابخانه ای و مصاحبة اکتشافیِ نیمه هدایت شده تنظیم گردید و سه عامل زیرساخت توسعه (چهار بُعد)، مدیریت (چهار بُعد) و مشارکت (سه بُعد) را در بر می گرفت. پس از تأیید روایی محتوایی ابزار توسط متخصصان، ضریب پایایی (96/0=ɑ) نیز از طریق تحلیل عاملی (روایی سازه) تأیید شد و داده ها با آزمون فریدمن و معادلات ساختاری در سطح 05/0P≤ تحلیل شدند. نتایج نشان داد که برای توسعة مشارکت ورزشی دانشجویان، اهمیت عامل مدیریت توسعه (49/0±01/4) بیشتر از عامل زیرساخت توسعه (51/0±90/3) است. تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد که سازة پژوهش، برازش مطلوبی دارد. ضمناً بر اساس مدل معادلات ساختاری، عامل مدیریت توسعه با ضریب 23/3 بر مشارکت ورزشی و با ضریب 99/0 بر توسعة زیرساخت ها و زیرساخت توسعه نیز با ضریب 69/2 بر مشارکت ورزشی تأثیر مستقیم و معنی داری داشتند. به نظر می رسد مدیریت ورزش دانشگاهی، مقدم بر بسترسازی سخت افزاری و نرم افزاری، با مداخلة مدیریتی مناسب می تواند سبب مشارکت ورزشی دانشجویان شود.
۷.

گونه شناسی ذی نفعان و مدیریت استراتژیک آن ها در سیستم ورزش کشور

کلید واژه ها: ذی نفعان وزارت ورزش و جوانان مدیریت ذی نفعان ورزش ملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۲۰۹۹ تعداد دانلود : ۹۱۷
اولین مرحله در توسعه ورزش در سطح ملی، ایجاد سیستم ورزش اثربخش است که در این سیستم افراد، گروه ها و سازمان هایی فعالیت می کنند؛ بنابراین تعیین و تجزیه و تحلیل ویژگی های آن ها برای پاسخ گویی به تقاضای آن ها به عنوان ذی نفعان ورزش در قالب مدیریت ذی نفعان مطرح می شود. این تحقیق با هدف تعیین ذی نفعان ورزش ملی و ارزیابی اهمیت این ذی نفعان انجام شد. جامعه آماری کارشناسان وزارت ورزش و جوانان هستند که بر اساس آمار موجود تعداد آن ها در حدود 166 است و تمامی آن ها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اطلاعات فردی کارشناسان و منافع و قدرت ذی نفعان بر اساس طیف لیکرت ارزیابی شد. نتایج تحقیقات نشان می دهد در میان ذی نفعان وزارت ورزش، فدراسیون های ملی بیشترین منافع (26/4) و داوطلبان کمترین منافع (21/2) را از وزارت ورزش می برند. همچنین کمیته ملی المپیک بیشترین قدرت (56/3) و داوطلبان (27/2) کمترین قدرت را در به دست آوردن منافع خود از وزارت ورزش و جوانان دارند. براساس ماتریس مندلو که ابزاری برای مدیریت ذی نفعان و اجرای استراتژی مدیریتی مناسب برای آن هاست، بیشتر ذی نفعان وزارت ورزش دارای منافع و قدرت کم هستند و تنها هیئت های ورزشی در طبقه قدرت کم و منافع زیاد جای گرفتند و تعدادی از ذی نفعان که ذی نفعان ورزشی و اولیه وزارت بودند در طبقه منافع و قدرت زیاد جای گرفتند. همچنین بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل عاملی، ذی نفعان بر حسب قدرت و منافع به چهار گروه دسته بندی شدند. از نتایج تحقیق می توان برای به-کارگیری استراتژی های ارتباطی و رفتارهای سازگاری به منظور پاسخ گویی به تقاضای مختلف و متضاد استفاده کرد. نتایج تحقیق در ایجاد سیستم ورزش اثربخش تر نقش آگاهی دهنده برای وزارت ورزش و جوانان دارد که مسئول ورزش ملی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان