علی محمد صفانیا

علی محمد صفانیا

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
۱.

ارائه مدل توسعه دیپلماسی از طریق ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیپلماسی ورزشی روابط بین الملل سیاست خارجی کارکرد ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 718 تعداد دانلود : 418
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل توسعه دیپلماسی از طریق ورزش انجام گرفت. روش پژوهش: روش شناسی پژوهش از نوع کیفی و نظریه داده بنیاد با استفاده از رویکرد اشتراوس و کوربین بود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر رؤسای فدراسیون های المپیکی، سیاستمداران و صاحب نظران و خبرگان علمی که در امور بین الملل فعالیت داشته اند، بود و نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تعیین نمونه های این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و 19 نفر به عنوان مصاحبه شونده در نظر گرفته شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. مقوله ها، مفاهیم و گویه ها برای شرایط علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها در نرم افزار MAXQDA استخراج شد. یافته ها: 297 گزاره مفهومی اولیه با 13 مقوله و 73 مفهوم در قالب پارادایمی در چهار حوزه کارکرد ورزش، عوامل مدیریتی، سیاست خارجی و ساختار ورزش بوده است. نتیجه گیری: کارکرد ورزش (شامل کارکرد سیاسی ورزش، کارکرد اقتصادی ورزش، کارکرد اجتماعی ورزش و توسعه روابط بین الملل)، عوامل مدیریتی (شامل آموزش و تربیت نیروی انسانی، مدیریت دانش و عامل رسانه و روابط بین الملل)، سیاست خارجی (شامل ورزش و سیاست خارجی و عامل سیاست خارجی و ورزش) و آخرین حوزه مربوط به ساختار ورزش (شامل کرسی های بین المللی، سیاستگذاری و برنامه ریزی، ساختار سازمان های ورزشی و عامل جایگاه ورزش کشور در جهان) قابل تقسیم هستند. همچنین روابط بین مقوله های شکل گرفته در داده ها نشان داد که الگوی به دست آمده با شکل اصلی الگوی پارادایمی اشتراوس و کوربین تطابق دارد. 
۲.

ارتباط تسلط به فناوری اطلاعات با بهره وری سازمانی در کارکنان زن مجموعه های ورزشی سازمان شهرداری تهران با نقش میانجی توانمند سازی و چابکی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تسلط به فناوری بهره وری چابکی سازمانی توانمندسازی کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 102 تعداد دانلود : 981
تسلط بر فناوری اطلاعات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر ابعاد مختلف یک سازمان ها اثر گذار است از همین رو هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط تسلط به فناوری اطلاعات با بهره وری سازمانی در کارکنان زن مجموعه های ورزشی سازمان شهرداری تهران با نقش میانجی توانمند سازی و چابکی سازمانی می باشد، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، ازنظر زمان مقطعی و از حیث ماهیت داده ها کمی است که به روش توصیفی-همبستگی و روش های آماری رگرسیون چند متغیر با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس22 انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران وکارکنان زن مجموعه های ورزشی سازمان شهرداری تهران به تعداد 1350 نفر می باشد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر محاسبه گردید، روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد می باشد برای سنجش توانمندسازی از پرسشنامه اسپریتزر و میشرا ، چابکی سازمانی از پرسشنامه شریفی - یانگ و بهره وری سازمانی از پرسشنامه اچیو استفاده شده است، پایایی کل پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 75/. محاسبه گردید، یافته ها حاکی است رابطه همبستگی دو متغیر تسلط به فناوری و توانمند سازی با ضریب463/0 در رتبه اول و تسلط به فناوری و بهره وری سازمانی420/0در رتبه دوم قرار دارد، تسلط به فناوری از دو مسیر مستقیم و غیر مستقیم بر بهره وری سازمانی اثر گذار است در مسیر مستقیم تسلط به فناوری با مولفه های توزیع مناسب اطلاعات، کاهش هزینه های مالی و از مسیر غیر مستقیم از طریق اثر بر چابکی سازمانی و توانمندسازی بر بهره وری اثر گذار است.
۳.

ارائه مدلی برای ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان رزﻣی نیروهای ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ (رویکردی آمیخته)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان رزﻣﯽ نیروهایﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان آمادگی جسمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 201 تعداد دانلود : 433
هدف: ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ نظامیان، آن ها باید ﺑه فعالیت های ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ورزشی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. لذا، اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در پی پاسخ به اﯾﻦ سؤال اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل مناسب ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان رزﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن نیروهای ﻣﺴﻠﺢ ایران با محوریت آمادگی جسمانی چگونه است؟روش: این تحقیق از ﻟﺤﺎظ هدف ﮐﺎرﺑﺮدی، و روش اﻧﺠﺎم آن به صورت آمیخته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، مدیران و فرماندهان خبره حوزه ورزش درنیروهای مسلح بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود. برای برآورد حجم نمونه از روش اشباع نظری استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه و پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کیفی و معادلات ساختاری استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد عوامل علی شامل: مالی، اسنانی، علمی و پزوهشی، آموزشی و پژوهشی و برنامه ریزی؛ شرایط زمینه ای شامل روانشناسی، جمعیتی، ساختاری و رفتاری؛ محور اصلی شامل توان رزمی و ورزش قهرمانی و همگانی است. در حالی که شرایط مداخله گر شامل تجهیزات و امکانات و فناوری؛ راهبردها شامل ساختاری، اقتصادی، اجتماعی، بین المللی، حقوقی و قانونی و استاندارسازی است. این عوامل سبب ایجاد 12 پیامد مطلوب خواهند شد.نتیجه گیری: ایجاد بستر مناسب جهت رشد کارکنان در حوزه ورزش، توسعه زیر ساخت های ورزشی، توسعه ورزش همگانی بر پایه اصول علمی و تدوین شاخص های آمادگی جسمانی می تواند از عوامل کمک به حفظ و افزایش آمادگی جسمانی کارکنان در ارتقاء توان رزمی نیروهای مسلح ایران باشد.
۴.

چارچوب مفهومی راهبردهای پیشرفت و موفقیت مربیان بسکتبال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: استراتژی موفقیت ارتقاء مربی زمینه ایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 144 تعداد دانلود : 660
باتوجه به پیچیدگی مسئولیت مربیگری وابعاد گسترده ایی که این حرفه دارد، نیاز می باشد افراد علاقمند به این شغل جهت پیشرفت خود، و مسئولین ورزشی جهت کسب موفقیتهای ورزشی، تلاش کنند. این تحقیق کیفی و روش آن از نوع نظریه داده بنیاد رویکرد نظام مند بوده است. مشارکت کنندگان در تحقیق را 28 نفر از صاحب نظران بسکتبال تشکیل داده اند که به صورت هدفمند و مبتنی بر اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و جهت بررسی روایی از معیارهای اسکینر و جهت اطمینان از پایایی، از روش پایایی باز آزمون استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری وگزینشی استفاده شد، جهت ممیزی پژوهش از شاخص های اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری استفاده شد. یافته های این تحقیق در بخش کدگذاری باز 182 کد با فراوانی 424 واحد بود، در بخش کدگذاری محوری بیش از 50 مقوله فرعی و در مرحله بعد 11 کد احصاء شد که در سه مقوله اصلی  مفاهیم راهبردهای فردی، ومفاهیم راهبردهای مدیریتی و مفاهیم راهبردهای فرهنگی و اخلاقیات قرار داده شدند. با اقتباس از نتایج تحقیق، تلاش دوسویه مربی و فدراسیون، موجب ارتقاء عملکرد مربیان و حرکت آنها درجهت پیشرفت در حرفه مربیگری می شود لذا به مربیان پیشنهاد می شود راهبردهای فردی بدست آمده در تحقیق وهمچنین به مسئولین پیشبرد امور بسکتبال نیز توصیه می شود راهبردهای مدیریتی احصاء شده را در صدر فعالیتها و وظائف خود قرار دهند و هر دو، همسو و باهم برای ارتقاء راهبردهای فرهنگی و اخلاقی تلاش کنند تا در نهایت، موجبات پیشرفت و ارتقاء مربیگری در بسکتبال را موجب شوند.
۵.

ارائه الگویی برای تحلیل اکوسیستمی توسعه اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی دانشگاه آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی و علوم ورزش رویکرد اکوسیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 716 تعداد دانلود : 758
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود و توسعه کیفیت منابع انسانی از اهداف اصلی دانشگاه ها محسوب می شود. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه اشتغال فارغ-التحصیلان رشته تربیت بدنی با روش کیفی و با ماهیت اکتشافی بنیادی انجام شده است. جامعه آماری شامل 16 نفر از صاحب نظران مختلف در بحث اشتغال فارغ التحصیلان علوم ورزشی از سازمان ها و مراکز مختلف بودند. نمونه گیری با روش هدفمند و سهمیه ای انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی پیشینه تحقیق استفاده شد. نتایج کدگذاری باز شامل 57 کد اولیه حاصل از تحلیل مصاحبه ها و اسناد بود که در کدگذاری محوری شامل 16 مقوله شد و در نهایت یافته های حاصل از کدگذاری گزینشی شامل 4 مفهوم عوامل بازدارنده، عوامل تسهیل کننده، عوامل توسعه دهنده، و پیامدها بود. تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که عوامل بازدارنده تاثیر زیادی بر توسعه اشتغال فارغ التحصیلان دارند لذا شناخت افراد از توانمندی های خود و درک تغییرات محیطی و ایجاد یک رویکرد سیستمی و سازمان یافته برای ایجاد اشتغال و همچنین ایجاد بستر محیطی مناسب برای ارتباط بین صنعت و دانشگاه توسط متولیان امر اشتغال تاثیر مهمی بر توسعه اشتغال فارغ التحصیلان دارد.
۶.

مشارکت سالمندان درفعالیت های بین نسلی فراغتی- ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: فعالیت بین نسلی فراغت سالمندان ورزش سالمندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 147 تعداد دانلود : 171
زندگی مدرن همراه با تحول دیجیتال موجب ایجاد شکاف عمیقی بین نسل ها خصوصا گروه سنی سالمندان شده است. انزوا و کناره گیری س المندان در فعالیت های ورزشی-فراغتی پدیده ای، نگران کننده است. هدف از انجام این تح قیق، ارزیابی مشارکت سالمندان در فعالیت های فراغتی فعال و بین نسلی بود. این مطالعه از نوع مطالعات ثانویه و روش اجرای آن، مرور بهترین شواهد بود. منابع ش امل، مقالات و درگاه های اینترنتی معتبر بود. به منظور مطالعه دقیق، منابع در بازه زمانی سال 1393 تا 1401 مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت های بین نسلی برای سالمندان فواید زیادی دارند از جمله بهبود شرایط فیزیکی، ذهنی، اجتماعی و شناختی در گروه سنی هدف. فناوری اطلاعات و شاخص های محیطی نیز جز عواملی هستند که موجب مشارکت بیشتر افراد سالمند در این فعالیت ها می گردند. پیشنهاد می گردد با بهره گیری از فعالیت های بین نسلی در فراغت فعال سالمندان، محیطی برای بهبود شرایط این گروه سنی ایجاد گردد.
۷.

شناسایی و الویت بندی شاخص های مدیریت یکپارچه در صنعت گردشگری ورزشی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: گردشگری ورزشی مدیریت یکپارچه سیاستگذاری بودجه نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 119 تعداد دانلود : 366
گردشگری ورزشی درایران باچالش های متعددی رو به رو می باشد.علی رغم تلاش ها درراستای رفع موانع و شناساندن ظرفیت های این حوزه ازگردشگری درکشور،هنوز تاکارآمد شدن آن فاصله است.در این میان آنچه مورد نیاز است، رویکرد مدیریت یکپارچه در جهت توسعه این صنعت می باشد.پژوهش حاضر از نوع آمیخته( کیفی-کمی) با رویکرداکتشافی است. دربخش کیفی جهت جمع آوری داده هااز مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و تعداد20نفر ازخبرگان درحوزه های گردشگری و مدیریت ورزشی،جغرافیا از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند.همچنین تحلیل داده ها در این بخش با وام گیری از نظریه داده بنیاد و رویکرد گلیزر صورت گرفت. در بخش کمی ابزارجمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساختهءحاصل از بخش اول که روایی آن طبق نظراساتید و پایایی براساس ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید.براساس کدگذاری سه مرحله ای یافته ها نشان دهنده24متغیر در8عامل اصلی؛سیاستی_برنامه ای،وظیفه ای،مدیریتی،قانونی،نهادی،ساختاری،ابزارومنابع،ذینفعان بود.شناسایی عوامل موثرپژوهش ازطریق آزمون های آماریtتک نمونه ای، الویت بندی شاخص ها به کمک پرسشنامه زوجی ای اچ پی انجام شد. تحلیلهای آماری بااستفاده از نرم افزارهای اس پی اس و اکسپرت چویس صورت گرفت.نتایج پژوهش حاضرنشانگرتعددمراکز تصمیم گیرنده درگردشگری ورزشی بودکه با رفع خلاءهای قانونی، تحلیل نارسایی های قوانین و تلاش در ایجاد ظرفیت های نوین قانونگذاری همچنین سهم بندی وظایف در حوزه گردشگری ورزشی به همراه فرهنگ غنی ایران و بودجه ریزی تخصصی می توان به تبیین و تدوین سیاستگذاری ها و برنامه های جامع تاکسب هم افزایی اقدام نمود ودرنهایت قالب اصلی مدیریت یکپارچه دراین حوزه طرح ریزی گردد.
۸.

طراحی مدل مدیریت سبز برای اماکن و تاسیسات ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت سبز اماکن و تاسیسات ورزشی مدیریت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 270 تعداد دانلود : 626
امروزه از سازمان ها و مدیران آنها انتظار می رود تا در راستای مسئولیت اجتماعی خود، با پیاده سازی مدیریت سبز، به سمت ایجاد سازمان سبز حرکت نمایند. سازمان های ورزشی، بویژه اماکن و تاسیسات ورزشی نیز بستر مناسبی جهت تحقق این مهم هستند. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل مدیریت سبز برای اماکن و تاسیسات ورزشی ایران می باشد که با رویکرد کیفی و با استراتژی اکتشافی و به روش گرندد تئوری (نظریه داده بنیاد) انجام شده است. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه عمیق با خبرگان و صاحب نظران استفاده شد. به روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی و بر اساس 12 مصاحبه عمیق با خبرگان مرتبط با موضوع، داده های تحقیق جمع آوری شد. نتایج تحلیل تماتیک چالش های مدیریت سبز، نشان دهنده وجود چالش ها در قالب 43 مفهوم بود که از مصاحبه با خبرگان استخراج شد. این مفاهیم در مرحله دوم کدگذاری به 6 مفهوم انتزاعی تر در قالب مفاهیم اولیه و مفاهیم ثانویه تبدیل شدند و سپس در مرحله سوم این 6 مفهوم در قالب 3 مقوله عمده یا تم با عناوین بنیادی، کاربردی و محیطی تبدیل شد. در نهایت در این پژوهش مدل مفهومی مدیریت سبز اماکن و تاسیسات ورزشی طراحی شد. مدل بوجود آمده شامل 6 مفهوم چالش های مدیریت سبز، فرهنگ سازی مدیریت سبز، قانون مندی های مدیریت سبز، ساختارهای اجتماعی، تغییر ساختارها و آموزش شد.
۹.

آزمون مدل اشتیاق هواداران ورزشی (مورد مطالعه: هواداران لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تماشاچیان وفاداری بسکتبال لیگ برتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 973 تعداد دانلود : 420
هدف پژوهش حاضر آزمون مدل اشتیاق هواداران ورزشی لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران بود. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود و از لحاظ هدف نیز کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش را هواداران لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران تشکیل دادند که به دلیل نامشخص بودن تعداد هواداران، بر اساس جدول مورگان حجم نمونه آماری 384 نفر و به صورت افراد در دسترس انتخاب شد. در این مطالعه از پرسش نامه های اشتیاق هواداران، قصد مراجعه و قصد خرید یوشیدا و همکاران (2014)، هویت یابی با تیم و بروز احساسات ترایل و همکاران(2005)، عواطف مثبت مازودیر و همکاران (2011)، استفاده شد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که عواطف مثبت بر مدیریت مشارکت، رفتارهای مطلوب اجتماعی و تحمل عملکرد در هواداران ورزشی، هویت یابی با تیم بر مدیریت مشارکت، رفتارهای مطلوب اجتماعی و تحمل عملکرد هواداران ورزشی و نشان دادن احساسات بر مدیریت مشارکت، رفتارهای مطلوب اجتماعی و تحمل عملکرد و مدیریت مشارکت و رفتارهای مطلوب اجتماعی و تحمل عملکرد بر قصد خرید تأثیر معنادار داشتند و مدیریت مشارکت بر قصد مراجعه منفی و تأثیر رفتارهای مطلوب اجتماعی بر قصد مراجعه مثبت معنادار بود. با توجه به نتایج می توان پی بُرد عواملی نظیر درگیر کردن عواطف، مدیریت مشارکت و همسو شدن هویت طرفداران و تیم محبوب شان نقش چشمگیری در اشتیاق هواداران و همچنین تداوم این روند دارد.
۱۰.

نقش استراتژی های مدیریت تعارض با میانجی گری مهارتهای روانی مربیان برعملکرد ورزشی تیم های لیگ های بسکتبال بانوان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مدیریت تعارض مهارتهای روانی مربیان عملکرد بسکتبال بانوان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 190 تعداد دانلود : 144
هدف از مطالعه حاضر پرداختن به این موضوع از طریق بررسی و شناسایی ترجیحات استراتژیک مدیریت تعارض نسبت به و نتایج تیم بر اثربخشی تیم (برد و باخت، پلی آف، رتبه بندی، و ماندگاری تیم) بود. شرکت کنندگان شامل مربیان زن از 41 تیم در بسکتبال زنان بودند که ترجیحات آنها در سه سطح مسابقات لیگ جمع شده بود. داده ها از طریق پرسشنامه چندبخشی برای ارزیابی متغیرهای مطالعات جمع آوری شد. و در مطالعه جمعیت شناسی از طریق تکمیل فرم در خواستی از مربیان کسب گردید و در بخش مطالعه اثربخشی اطلاعات آماری از سایت رسمی فدراسیوان بسکتبال ایران داده ها بدست آمد . از آمار استنباطی و مدل های آمار پارامتریک رگرسیون چندمتغیری جهت پیش بینی فرضیه ، استراتژی های مدیریت تعارض مربیان بر اثربخشی تیم های بسکتبال بانوان موثر است استفاده شد . «اثربخشی» از طریق مولفه های «استراتژی مدیریت تعارض» در مربیان تیم های بسکتبال بانوان با تأکید بر میزان F بدست آمده ، می توان مطرح نمود که ارتباط معنی داری بین مؤلفه های «استراتژی های مدیریت تعارض» با «اثربخشی» در سطح 01/0=α مشاهده می شود. به عبارتی دیگر توان پیش بینی «اثربخشی» از طریق مؤلفه های «استراتژی های مدیریت تعارض» وجود دارد. یافته های تحقیق موارد مفیدی را برای مطالعات آینده ارائه نموده است
۱۱.

آسیب شناسی ارزشیابی درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزشیابی آسیب شناسی تربیت بدنی سواد ارزشیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 884 تعداد دانلود : 388
پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی ارزشیابی در درس تربیت بدنی دوره متوسطه انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی بود که با تکنیک دلفی (با دو هدف اکتشاف و تبیین روابط) انجام شد . جامعه آماری در بخش کیفی شامل اسناد و منابع کتابخانه ای و 16 نفر از متخصصان تربیت بدنی و در بخش کمی، معلمین تربیت بدنی دوره اول متوسطه کشور بود. نمونه پژوهش، 544 نفر از معلمین تربیت بدنی کشور بودند که با روش نمونه گیری طبقاتی از 32 استان انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، " شرایط اجرای ارزشیابی در مدارس " دارای بیشترین آسیب و در حد ضعیف گزارش شد و " طراحی شیوه نامه ارزشیابی " و " سواد ارزشیابی معلمان " در حد متوسط گزارش شد. در بخش " شیوه نامه ارزشیابی " ، مؤلفه های هدف، محتوا، روش ارزشیابی و نمره گذاری بیشتر از میانگین فرضی، مؤلفه ارزیابان کمتر از میانگین فرضی و مؤلفه های اصول و ابزار ارزشیابی در محدوده میانگین فرضی قرار گرفت. در بخش " ا جرای ارزشیابی " ، مؤلفه های فضا و تجهیزات، همکاری و نظارت کمتر از میانگین فرضی و مؤلفه سازمان دهی بیشتر از میانگین فرضی قرار گرفت. همچنین در بخش " سواد ارزشیابی معلمان " مؤلفه های دانش، مهارت، تفسیر و تعامل انتقادی در محدوده میانگین فرضی قرار گرفت. یافته های این پژوهش به برنامه ریزان در رفع کاستی های تدوین شیوه نامه، به معلمان در ارتقای سواد ارزشیابی و به کارشناسان تربیت بدنی و مدیران مدارس در رفع کاستی ها و فراهم سازی شرایط مطلوب اجرای ارزشیابی کمک می کند.
۱۲.

Compiling superstition prevalence model among football fans in ISM method

کلید واژه ها: Superstition fans football interpretive structural model

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 77 تعداد دانلود : 317
Present research is considered applied-developmental in its objective and qualitative concerning the research nature of data, and the research design was the interpretative structural model (ISM). In order to gather data, semi-structured in-depth interviews with experts in the consumer behavior domain, selected by theoretical sampling, have been utilized. The statistical population includes all sports managers, sports specialists, and fans, and sampling continued until theoretical sufficiency was achieved. After research completion, results were sent to two participants, and their opinions were approved by identifying indices related to football fans' superstitious behavior to draw the interpretative- structural model of factors influencing football fans' superstitious behavior. The result indicated the level of dependence and influence power of each index according to which individual characteristics and environmental conditions in the region under the influence include inculcation index in the autonomous region (independent) and indices of relief, the transmission of evil, coercion, and deterrence in the dependent region.
۱۳.

ارائه الگوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری ورزشی ایران با رویکرد ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ‏اقتصاد کلان رویداد ورزشی سرمایه گذاری هزینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 124 تعداد دانلود : 656
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی موانع اقتصادی توسعه گردشگری ورزشی ایران با رویکرد ترکیبی انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی را دست اندرکاران گردشگری ورزشی در کشور تشکیل می دهند. این افراد، به صورت هدفمند از نوع معیاری، برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب شدند (چهارده مصاحبه با چهارده نفر که تا حد اشباع نظری ادامه یافت). جامعه آماری بخش کمّی را همان گروه بخش کیفی با تعداد بیشتر تشکیل دادند. از بین 166 نمونه پژوهش، 150 پرسش نامه صحیح تحلیل شد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از کدگذاری در بخش کیفی و از روش معادلات ساختاری در بخش کمّی استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش، مقوله ها در قالب 31 کد مفهومی و 5 مقوله اصلی استخراج شدند. در بخش کمّی نیز هر 5 مقوله اصلی پژوهش (سرمایه گذاری، اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، حمایتی و تشویقی و هزینه ای) از برازش مناسبی برخوردار است. به مدیران مربوطه پیشنهاد می شود با ایجاد سیاست های خصوصی سازی و همچنین کاهش تصدی گری دولت در حوزه های گردشگری ورزشی زمینه لازم برای توسعه و گسترش مسائل اقتصادی در حوزه گردشگری ورزشی را فراهم کنند.
۱۴.

Providing a Framework of Effective Components in Iranian Championship Sports with a Data Mining Approach(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Championship Sports Data-Driven Technologies Data mining Sports Industry Ecosystem

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 346 تعداد دانلود : 579
The main purpose of this study was to provide a framework of effective components in Iranian championship sports with a data mining approach. The research method was qualitative. The advanced search was performed in the general framework of factors affecting the sports industry and development and integration with data-driven technologies. Based on the literature review, 15 frameworks in the field of sports and 13 frameworks for the development and integration of the sports industry with technology were identified. After the data analysis, a researcher-developed framework for the championship sports industry for the use of data-driven technologies and data mining was presented in three parts. In the first part, nine influential factors including athletes/champion teams, leagues/clubs, stadiums/sports venues, fans/spectators, brands, media, government, academic/research institutions, and technology companies, were identified. In the second part, a strategic plan based on the development and integration of sports industry with data-driven technologies and data mining was presented, which includes four stages: Identifying and selecting talents, pre-game and match preparation, in-game and match activities, and post-match and match analysis. All data-driven activities and data mining in the first and second sections were performed by the IBM data science analysis methodology presented in the third section. Then, a conceptual framework was provided to 7 experts and their opinions were collected through semi-structured interviews and focus group methods. This conceptual framework enables sports managers to plan for their organization and adopt appropriate strategies using data-driven technologies and data mining.
۱۵.

اولویت بندی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی فراجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیامد توسعه دفاع شخصی نیروی انتظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 424 تعداد دانلود : 265
زمینه و هدف: کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جهت برقراری نظم و امنیت در جامعه و انجام موفق مأموریت های محوله، نیازمند آمادگی بالای جسمانی و رزمی هستند. بنابراین هدف از این تحقیق اولویت بندی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی در این فرماندهی است. روش : این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق آمیخته اکتشافی و از نظر نوع داده یک تحقیق کیفی- کمی است. جامعه و نمونه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان و پیشکسوتان ورزش های رزمی ب ه صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب، که اشباع نظری با 17 مصاحبه انجام شد. در بخش کمی جامعه آماری تحقیق شامل مدیران تربیت بدنی و همچنین اساتید و مربیان ورزش های رزمی و دفاع شخصی فراجا به تعداد 1800 نفر که با استفاده از جدول مورگان تعداد 317 به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب در نظر گرفته شده است. در این پژوهش ابزاری که جهت جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است عبارت است از مصاحبه و پرسش نامه، در بخش اول پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله کمی پرسش نامه محقق ساخته بر اساس یافته های بخش کیفی است. برای روایی پرسش نامه از روایی صوری و سازه و برای پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (76/0=α) و (077=CR) استفاده شد. در تحقیق حاضر در بخش کیفی جهت کدگذاری از نرم افزار مکس کیودا، و در بخش کمی نیز از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS-v21 و Smart Pls-v2 بهره گرفته شد. یافته ها: در اولویت بندی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با بررسی ضرایب مسیر، تأثیر پدیده محوری به ترتیب بر بعدهای افزایش بهره وری 0.791، توسعه اجتماعی 0.639، توسعه ارتباطات و تعاملات 0.514، توسعه زیرساخت ها و منابع  0.697 و فرهنگ سازی 0.533 است . نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش در صورت تدوین اهداف و چشم انداز سازمان و همچنین راهبردهای مناسب و برنامه ریزی صحیح جهت توسعه ورزش دفاع شخصی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می تواند موجب  پیامدهای مطلوبی در سطح سازمان و جامعه شود.
۱۶.

میزان توجه سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران به ارزشیابی دانش آموزان در درس تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه درسی ملی ارزشیابی تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 404 تعداد دانلود : 175
پژوهش حاضر باهدف تعیین میزان توجه سند برنامه درسی ملی به ارزشیابی دانش آموزان در درس تربیت بدنی انجام شد. تحقیق، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری، سند برنامه درسی ملی است که به روش هدفمند تمام بخش های آن به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش سیاهه وارسی بود که توسط محقق تهیه شد و روایی محتوایی آن با نظر 5 نفر ازمتخصصین و پایایی آن با محاسبه ضریب توافق اسکات به میزان 93/0 تائید شد. از آمار توصیفی برای نمایش فراوانی نتایج استفاده شد؛ قابلیت اعتماد یافته ها با استفاده از چهار ملاک اعتمادپذیری، انتقال پذیری، باورپذیری و تأییدپذیری حاصل گردید. یافته های نشان داد، مؤلفه محتوای ارزشیابی با 20 واحد معادل 33% با بیشترین فراوانی مهم ترین مؤلفه و ابزار ارزشیابی با 1 واحد معادل 2% کمترین فراوانی و کم اهمیت ترین مؤلفه ارزشیابی تربیت بدنی در برنامه درسی ملی است. همچنین، اصول و مبانی با 16 واحد، معادل 27%، سیاست های سنجشی و ارزشیابی با 8 واحد، معادل 13 درصد، هدف با 5 واحد، معادل 8%، شیوه ارزشیابی و ارزیابان هرکدام با 4 واحد، معادل 7% و زمان ارزشیابی با 3 واحد، معادل 3% به ترتیب گزارش شدند. نتایج بدست امده از پژوهش در مجموع حاکی از توجه نسبی اما نامتوازن و ناهماهنگ سند برنامه درسی ملی به مؤلفه های ارزشیابی دردرس تربیت بدنی است
۱۷.

آزمون مدل مفهومی رابطه علّی سکوت سازمانی با بهره وری با نقش میانجی گری امنیت شغلی در استادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور با تأکید بر مقایسه دیدگاه استادان رسمی و حق التدریس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سکوت سازمانی امنیت شغلی بهره وری سازمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 899 تعداد دانلود : 944
هدف اصلی این تحقیق، آزمون مدل مفهومی رابطه علّی سکوت سازمانی با بهره وری با نقش میانجی گری امنیت شغلی در استادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور با تأکید بر مقایسه دیدگاه استادان رسمی و حق التدریسی است. روش پژوهش توصیفی – همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، شامل استادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور می باشد. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 320 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی تعیین شده است. در تحقیق حاضر از پرسشنامه (داشچی و کمال اوغلو) برای سکوت سازمانی (این پرسشنامه برای اولین بار در کشور مورد اعتبارسنجی و استانداردسازی قرار گرفته است) همچنین از پرسشنامه (نیسی و همکاران) برای امنیت شغلی و پرسشنامه (آچیو) برای بهره وری استفاده شد که میزان آلفای کرونباخ به ترتیب 0/84، 0/86 و0/91 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS-SMART بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین سکوت سازمانی با امنیت شغلی (T=14.646, Z=-0.724) و بهره وری (T=11.956, Z=-0.749) رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر نیز می توان نتیجه گرفت که بین سکوت سازمانی و بهره وری استادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور با نقش میانجی گری امنیت شغلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. (T=2.098*14.646, Z=-0.724*0.215) همچنین براساس نتایج تحقیق دیدگاه های استادان حق التدریسی و استادان رسمی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور در تأثیر سکوت سازمانی بر بهره وری به شکل معنی داری متفاوت است. (F=8.253, P<0.05)
۱۸.

تدوین الگوی عوامل مؤثر بر گسترش وقف و ورود خیّران به ورزش با رویکرد توسعه عدالت ورزشی و ارتقای سلامت جامعه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: تندرستی فعالیت بدنی مشارکت اجتماعی وقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 781 تعداد دانلود : 87
سابقه و هدف: یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه باید به آن توجه داشت تأثیر نقش وقف و امور خیریه در تأمین نیازهای فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. اینکه وقف تا چه حد می تواند در رفع کمبودها و شکوفایی ورزش کشور مفید واقع شود، نیازمند بحث و بررسی عمیق صاحب نظران و کارشناسان حوزه ورزش است. هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگوی عوامل مؤثر بر گسترش وقف و ورود خیران در حوزه ورزش بود.
۱۹.

تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال مجدد بازنشستگی عدم بازنشستگی مدیران ورزش مکس کیودا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 362 تعداد دانلود : 98
مقدمه: بازنشستگی موضوعی بالقوه، چالش برانگیز در سالمندی است که تأثیرات متفاوتی در ابعاد مختلف زندگی افراد سالمند ایجاد می کند. هدف پژوهش حاضر، تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی مدیران است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر ماهیت پژوهش، کاربردی؛ نحوه و روش پژوهش، کیفی؛ استراتژی پژوهش، تئوری داده بنیاد و منبع گردآوری داده ها شامل مطالعه مبانی نظری و مصاحبه است. جامعه آماری در گروه مدیران بازنشسته (رؤسای وزارت ورزش و جوانان، رؤسای فدراسیون، مربیان ورزش، رؤسای هیأت های ورزشی)، استادان (گروه تربیت بدنی، گروه روانشناسی، گروه جامعه شناسی، گروه اقتصاد) و کارشناسان ورزش (وزارت ورزش، فدراسیون های ورزشی، هیأت های ورزشی) است. نمونه ها هدفمند و سهمیه ای برای مصاحبه اکتشافی انتخاب شدند و مصاحبه با 25 نفر به اشباع نظری رسید. مصاحبه ها در نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودا، ضمن کدگذاری باز، محوری و گزینشی به استخراج تم هایی انجامید. یافته ها: راهبردهای بازسازی هویتی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و اقتصادی می تواند شرایط را برای پذیرش و انتقال به دوران بازنشستگی ایمن و راحت مدیران ورزشی تسهیل کند. همچنین سازمان های ورزشی می توانند با ارائه خدماتی مفید و سازنده مانند برگزاری دوره های آموزشی و تحصیلی برای مدیران ورزشی و با ارائه خدمات مشاوره ای مدیران را برای دوران بازنشستگی ایمن و راحت آماده کنند. نتیجه گیری: راهبردهای بازسازی هویتی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و اقتصادی می تواند شرایط را برای پذیرش و انتقال به دوران بازنشستگی ایمن و راحت مدیران ورزشی تسهیل کند. همچنین سازمان های ورزشی می توانند با ارائه خدماتی مفید و سازنده مانند برگزاری دوره های آموزشی و تحصیلی برای مدیران ورزشی و با ارائه خدمات مشاوره ای مدیران را برای دوران بازنشستگی ایمن و راحت آماده کنند.
۲۰.

بررسی اثر مهارت های ارتباطی بر نحوه گذراندن اوقات فراغت فعال با نقش میانجی تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی دانش آموزان دختر شهرستان ساوه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارتهای ارتباطی گذراندن اوقات فراغت فعال تعاملات اجتماعی دانش آموزان دختر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 280 تعداد دانلود : 45
هدف پژوهش حاضر اثر مهارتهای ارتباطی بر نحوه گذراندن اوقات فراغت فعال با نقش میانجی تعاملات اجتماعی دانش آموزان دختر شهرستان ساوه بود. روش تحقیق توصیفی - همبستگی و گردآوری داده ها به صورت میدانی و از لحاظ استفاده از نتایج، کاربردی بود جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره اول شهرستان ساوه که بر اساس آمار موجود تعداد 4000 نفر مشغول به تحصیل هستند. به منظور برآورد حجم نمونه از نرم افزار اس پی اس سمپل پاور استفاده گردید که تعداد 280 نفر بعنوان به صورت روش نمونه گیری خوشه ی انتخاب گردید. برای جمع داده ها از مقیاس های پرسشنامه مهارت ارتباطی بارتون جی ام (1385)، پرسشنامه اوقات فراغتی اجتماعی فعال کاشفی و نظری (1393) و پرسشنامه تعاملات اجتماعی کارول گلاس (۱۹۹۴) استفاده شد. در ادامه اطلاعات به دست آمده و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و مدل میانجی تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 25 و نرم افزار Amos در سطح خطای 05/0 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثر مهارتهای ارتباطی و تعاملات اجتماعی دانش آموزان بر نحوه گذراندن اوقات فراغت آنها از نوع میانجی جزئی می-باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان