علی محمد صفانیا

علی محمد صفانیا

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
۱.

آزمون مدل اشتیاق هواداران ورزشی (مورد مطالعه: هواداران لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۰
هدف پژوهش حاضر آزمون مدل اشتیاق هواداران ورزشی لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران بود. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود و از لحاظ هدف نیز کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش را هواداران لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران تشکیل دادند که به دلیل نامشخص بودن تعداد هواداران، بر اساس جدول مورگان حجم نمونه آماری 384 نفر و به صورت افراد در دسترس انتخاب شد. در این مطالعه از پرسش نامه های اشتیاق هواداران، قصد مراجعه و قصد خرید یوشیدا و همکاران (2014)، هویت یابی با تیم و بروز احساسات ترایل و همکاران(2005)، عواطف مثبت مازودیر و همکاران (2011)، استفاده شد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که عواطف مثبت بر مدیریت مشارکت، رفتارهای مطلوب اجتماعی و تحمل عملکرد در هواداران ورزشی، هویت یابی با تیم بر مدیریت مشارکت، رفتارهای مطلوب اجتماعی و تحمل عملکرد هواداران ورزشی و نشان دادن احساسات بر مدیریت مشارکت، رفتارهای مطلوب اجتماعی و تحمل عملکرد و مدیریت مشارکت و رفتارهای مطلوب اجتماعی و تحمل عملکرد بر قصد خرید تأثیر معنادار داشتند و مدیریت مشارکت بر قصد مراجعه منفی و تأثیر رفتارهای مطلوب اجتماعی بر قصد مراجعه مثبت معنادار بود. با توجه به نتایج می توان پی بُرد عواملی نظیر درگیر کردن عواطف، مدیریت مشارکت و همسو شدن هویت طرفداران و تیم محبوب شان نقش چشمگیری در اشتیاق هواداران و همچنین تداوم این روند دارد.
۲.

Compiling superstition prevalence model among football fans in ISM method

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
Present research is considered applied-developmental in its objective and qualitative concerning the research nature of data, and the research design was the interpretative structural model (ISM). In order to gather data, semi-structured in-depth interviews with experts in the consumer behavior domain, selected by theoretical sampling, have been utilized. The statistical population includes all sports managers, sports specialists, and fans, and sampling continued until theoretical sufficiency was achieved. After research completion, results were sent to two participants, and their opinions were approved by identifying indices related to football fans' superstitious behavior to draw the interpretative- structural model of factors influencing football fans' superstitious behavior. The result indicated the level of dependence and influence power of each index according to which individual characteristics and environmental conditions in the region under the influence include inculcation index in the autonomous region (independent) and indices of relief, the transmission of evil, coercion, and deterrence in the dependent region.
۳.

اولویت بندی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی فراجا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۷
زمینه و هدف: کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جهت برقراری نظم و امنیت در جامعه و انجام موفق مأموریت های محوله، نیازمند آمادگی بالای جسمانی و رزمی هستند. بنابراین هدف از این تحقیق اولویت بندی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی در این فرماندهی است. روش : این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق آمیخته اکتشافی و از نظر نوع داده یک تحقیق کیفی- کمی است. جامعه و نمونه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان و پیشکسوتان ورزش های رزمی ب ه صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب، که اشباع نظری با 17 مصاحبه انجام شد. در بخش کمی جامعه آماری تحقیق شامل مدیران تربیت بدنی و همچنین اساتید و مربیان ورزش های رزمی و دفاع شخصی فراجا به تعداد 1800 نفر که با استفاده از جدول مورگان تعداد 317 به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب در نظر گرفته شده است. در این پژوهش ابزاری که جهت جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است عبارت است از مصاحبه و پرسش نامه، در بخش اول پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله کمی پرسش نامه محقق ساخته بر اساس یافته های بخش کیفی است. برای روایی پرسش نامه از روایی صوری و سازه و برای پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (76/0=α) و (077=CR) استفاده شد. در تحقیق حاضر در بخش کیفی جهت کدگذاری از نرم افزار مکس کیودا، و در بخش کمی نیز از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS-v21 و Smart Pls-v2 بهره گرفته شد. یافته ها: در اولویت بندی پیامدهای توسعه ورزش دفاع شخصی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با بررسی ضرایب مسیر، تأثیر پدیده محوری به ترتیب بر بعدهای افزایش بهره وری 0.791، توسعه اجتماعی 0.639، توسعه ارتباطات و تعاملات 0.514، توسعه زیرساخت ها و منابع  0.697 و فرهنگ سازی 0.533 است . نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش در صورت تدوین اهداف و چشم انداز سازمان و همچنین راهبردهای مناسب و برنامه ریزی صحیح جهت توسعه ورزش دفاع شخصی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می تواند موجب  پیامدهای مطلوبی در سطح سازمان و جامعه شود.
۴.

آزمون مدل مفهومی رابطه علّی سکوت سازمانی با بهره وری با نقش میانجی گری امنیت شغلی در استادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور با تأکید بر مقایسه دیدگاه استادان رسمی و حق التدریس(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۴
هدف اصلی این تحقیق، آزمون مدل مفهومی رابطه علّی سکوت سازمانی با بهره وری با نقش میانجی گری امنیت شغلی در استادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور با تأکید بر مقایسه دیدگاه استادان رسمی و حق التدریسی است. روش پژوهش توصیفی – همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، شامل استادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور می باشد. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 320 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی تعیین شده است. در تحقیق حاضر از پرسشنامه (داشچی و کمال اوغلو) برای سکوت سازمانی (این پرسشنامه برای اولین بار در کشور مورد اعتبارسنجی و استانداردسازی قرار گرفته است) همچنین از پرسشنامه (نیسی و همکاران) برای امنیت شغلی و پرسشنامه (آچیو) برای بهره وری استفاده شد که میزان آلفای کرونباخ به ترتیب 0/84، 0/86 و0/91 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS-SMART بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین سکوت سازمانی با امنیت شغلی (T=14.646, Z=-0.724) و بهره وری (T=11.956, Z=-0.749) رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر نیز می توان نتیجه گرفت که بین سکوت سازمانی و بهره وری استادان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور با نقش میانجی گری امنیت شغلی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. (T=2.098*14.646, Z=-0.724*0.215) همچنین براساس نتایج تحقیق دیدگاه های استادان حق التدریسی و استادان رسمی دانشگاه های آزاد شمال غرب کشور در تأثیر سکوت سازمانی بر بهره وری به شکل معنی داری متفاوت است. (F=8.253, P<0.05)
۵.

تدوین الگوی عوامل مؤثر بر گسترش وقف و ورود خیّران به ورزش با رویکرد توسعه عدالت ورزشی و ارتقای سلامت جامعه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۹
سابقه و هدف: یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه باید به آن توجه داشت تأثیر نقش وقف و امور خیریه در تأمین نیازهای فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. اینکه وقف تا چه حد می تواند در رفع کمبودها و شکوفایی ورزش کشور مفید واقع شود، نیازمند بحث و بررسی عمیق صاحب نظران و کارشناسان حوزه ورزش است. هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگوی عوامل مؤثر بر گسترش وقف و ورود خیران در حوزه ورزش بود.
۶.

اعتبار سنجی پرسشنامه غرور در ورزشکاران رشته های منتخب تیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۳۴
مفهوم غرور ارتباط نزدیکی با محیط ورزش دارد و یکی از ویژگی های یک ورزشکار، تواضع و فروتنی است و غرور بیجا، آفت پیروزی و توانایی او است. هدف از تحقیق حاضر، اعتبار سنجی پرسشنامه غرور در جامعه ورزشی ایران است. روش تحقیق از نوع همبستگی است و جامعه آماری در این مطالعه، ورزشکاران زن و مرد (200 نفر) در لیگ های فوتسال، والیبال، بسکتبال، واترپلو است. برای بررسی دادها، از پرسشنامه غرور تریسی و رابینز (2007) با دو عامل غرور واقعی (7 سؤال) و غرور کاذب (7 سؤال) استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 93/0 به دست آمد. برای نرم سازی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی و از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه غرور نش ان داد، پایایی دو مؤلفه غرور واقعی و کاذب 88/0 و 90/0 است و پرسشنامه از برازش خوبی برخوردار است و دو سؤال با بار عاملی کمتر از 0/9 از عامل غرور کاذب حذف شد. همچنین، یافته ها نشان داد که غرور کاذب برخلاف غرور واقعی موجب ترویج رفتار غیراخلاقی مانند نادیده گرفتن روحیه ورزشکاری و توسل به تقلب، خطا جهت دستیابی به موفقیت را افزایش خواهد داد؛ بنابراین، با توجه به مطلوبیت ابزار، پرسشنامه غرور می تواند ابزاری مفید برای شناخت نوع و میزان غرور و تقویت غرور مثبت و تعدیل غرور منفی ورزشکاران در میادین مختلف ورزشی باشد.
۷.

طراحی مدل بازاریابی پنهان در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۴
بازاریابی به موضوع مورد علاقه از دیدگاه بازاریاب ها تبدیل شده است، ازین رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بازاریابی کمین در لیگ برتر فوتبال ایران تدوین شده است. روش پژوهش کیفی، ازلحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی که بر مبنای پاردایم از نوع تحقیقات پست مدرن می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید، متخصصان و صاحب نظران بازاریابی ورزشی بودند. تعداد 15نفر برای انجام مصاحبه عمیق با بهره گیری از تکنیک های هدفمند و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های آماری توصیفی(درصد فراوانی،فرمول شنون) و تکنیک تحلیل محتوای پنهان در قالب استراتژی پدیدارشناسانه(کدگذاری باز و محوری)توسط نرم افزارMAXQDA18استفاده گردید. بر اساس نتایج در ماتریس شنون، عوامل اقتصادی و مالی، عوامل اجتماعی، عامل رسانه، عوامل مدیریتی، عوامل حقوقی، تاکتیک ها و استراتژی های بازاریابی کمین، عوامل انگیزشی، عوامل اخلاقی و گستردگی رویداد به عنوان عوامل موثر بر بازاریابی کمین شناسایی شدند. همچنین ابعاد بازاریابی کمین شامل: 1) بازاریابی کمین مستقیم 2) بازاریابی کمین مشارکتی (وابسته) و 3) بازاریابی کمین اتفاقی(غیر مستقیم) بوده است. در خصوص راهبردهای بازاریابی کمین نیز راهبردها در سه مولفه راهبردهای آموزشی، راهبردهای حقوقی و راهبردهای مدیریتی قابل مشاهده است.نتایج پژوهش می تواند برای برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مرتبط با ترغیب حمایت کنندگان مالی و اسپانسرشیب ها درارتباط با بازاریابی کمین مورد توجه قرار گیرد.
۸.

ارائه سناریوهای محتمل در آینده نظام مدیریت و رهبری استعداد منابع انسانی سازمان ورزش شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۲۰
در حال حاضر انجام اثربخش اقدامات منابع انسانی بدون آگاهی از روندهای گذشته و در حال ظهور، تحولات محیطی، رویکردهای آینده محور، یادگیری مفاهیم جدید و استفاده از ابزارهای نوین برنامه ریزی راهبردی از جمله سناریونویسی، امکان پذیر نیست. بنابراین در مطالعه حاضر تلاش شده است سناریوهای محتمل در آینده نظام مدیریت و رهبری استعداد منابع انسانی برای سازمان ورزش شهرداری ارائه گردد. این پژوهش از لحاظ راهبرد هدف گذاری کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و براساس روش های آینده پژوهی، تبیینی می باشد. مشارکت-کنندگان در پژوهش 20 نفر از خبرگان و متخصصان صاحب نظر در حوزه سازمان های ورزشی بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از رویکردهای تحلیل ساختاری و نر افزار میک مک و سناریونویسی با کمک نرم افزار سناریوویزارد استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد سیستم مدیریت و رهبری استعداد منابع انسانی سازمان ورزش شهرداری از یک الگوی ناپایدار پیروی می کند و عوامل کلیدی مؤثر بر آن شامل انتظارات شغلی، تنوع مهارتی، پویایی شغلی، مهارت گرایی، نظام جبران خدمات، سبک مدیریت، شیوه استخدام، تغییرات جمعیتی، سیاست های ملی و منطقه ای و فناوری اطلاعات است که در چهار سطح قرار می گیرند. همچنین در آینده سازمان مذکور در بحث مدیریت استعداد منابع انسانی با سه سناریوی آینده درخشان، ادامه روند جاری و آینده بد روبرو می شود. بنابراین به سازمان ورزش شهرداری پیشنهاد می شود به طور صحیح عدم قطعیت های آینده را شناخته و با آن روبرو شوند و بسته به این سناریوها، برنامه های راهبردی خود را تعیین کنند.
۹.

شناسایی و اولویت بندی زیرساخت های درس تربیت بدنی در نظام آموزش و پرورش ایران با استفاده از FAHP(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۵۷
تربیت بدنی یکی از بنیان های اساسی برای رشد کودکان و نوجوانان است ، زیرا مشارکت مادام العمر در فعالیت های بدنی جهت دستیابی به سلامت جسمانی و روانی را فراهم می کند لذا هدف از این تحقیق شناسایی و اولویت بندی زیرساخت های درس تربیت بدنی در نظام آموزش و پرورش ایران با استفاده از FAHP می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و به لحاظ روش ترکیبی(کمی و کیفی) می باشد. جامعه آماری شامل اساتید و صاحب نظران حوزه تربیت بدنی بود نمونه گیری به صورت هدفمند بود. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه مقایسات زوجی 9 گزینه ای بود و با استفاده از FAHP اقدام به رتبه بندی زیرساخت های شناسایی شده گردید. نتایج نشان داده که زیرساخت های درس تربیت بدنی به ترتیب شامل زیرساخت فضایی، امکاناتی و تجهیزاتی، زیر ساخت مالی پایدار، زیرساخت انسانی، زیرساخت اداری-مدیریتی، طراحی اهداف درسی مناسب، زیرساخت محتوایی، زیر ساخت روش تدریس، زیر ساخت فرهنگی-اجتماعی، نظام ارزشیابی استاندارد، زیرساخت قانونی و حقوقی و زیرساخت انگیزشی می باشد. نتایج این مطالعه می تواند به برنامه ریزان آموزشی کمک کند تا گام های مؤثری برای توسعه تربیت بدنی در مدارس بردارند.
۱۰.

تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه فضای ورزشی شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب با تأکید بر اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۴۰
پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت عوامل مؤثر بر توسعه فضای ورزشی شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب با تأکید بر اقتصاد مقاومتی تدوین شده است. روش پژوهشی آمیخته بود؛ بنابراین بخش کیفی پژوهش مبتنی بر نظریه زمینه ای بوده و داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند، سهمیه ای گردآوری شده است. تحلیل داده ها پس از مراحل سه گانه کدگذاری مطابق الگوی پیشنهادی اشتراوس و کوربین (1998) صورت پذیرفت. بخش کمی پژوهش مبتنی بر پیمایش در جامعه هدفی متشکل از 370 نفر از مدیران، کارکنان باشگاه و خدمات گیرندگان بخش ورزش شهر تهران که به روش نمونه گیری خوشه ای، طبقه ای و به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان بررسی و روایی محتوایی آن با استفاده از تحلیل عاملی انجام گرفت. داده های حاصل با روش های آماری تحلیل عاملی تأییدی و آزمون تی تک نمونه و استفاده از نرم افزار Amos و spss تجزیه وتحلیل شدند. یافته های تحقیق بیانگر تأثیر قوی شاخص جذب سرمایه در ورزش بوده است. ازاین رو شاخص هایی چون توانمندسازی نیروی متخصص، مبارزه با فساد در ورزش، تدوین قوانین، به روزرسانی و تقویت مهندسی ورزشی و حمایت دولت از حضور بخش خصوصی در توسعه فضاهای ورزشی از دیگر راهکارهای مؤثر بر پدیده مرکزی مورد مطالعه بوده است. با توجه به نتایج می توان گفت که وضعیت تمام عوامل شناسایی شده و مؤثر در توسعه فضای ورزشی در شرایط متوسطی قرار می گیرد.
۱۱.

ارزیابی تأثیرات ویروس کرونا در به تعویق افتادن المپیک توکیو

تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۶
به تعویق افتادن المپیک، با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، جهان ورزش را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی تأثیرات ویروس کرونا در به تعویق افتادن المپیک توکیو است. این تحقیق، از نوع تحقیقات ثانویه است که با استفاده از روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است. منابع بر اساس ارتباط مفهومی با موضوع، جمعآوری شدهاند. مطالعات نشان می دهد که بیشترین ضرر و آسیب به تعویق افتادن المپیک توکیو برای ورزشکاران بوده است.  با توجه به عدم اطمینان از برگزاری مسابقات در تقویم جدید المپیک، تمامی ذی نفعان نیز با شرایطی غیر قابل پیش بینی مواجه شده اند. در این میان استفاده بهینه از فناوری و مقابله با دوپینگ بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پیشنهاد می گردد، سازمان های ذی نفع با برنامه ریزی انعطاف پذیر، زمینه ای فراهم آورند تا ورزشکاران در شرایطی بهتر به فعالیت بپردازند و آمادگی خود را برای رقابت در بازی های المپیک، به دست آورند.
۱۲.

طراحی مدل بازاریابی پنهان در لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۹۹
بازاریابی به موضوع مورد علاقه از دیدگاه بازاریاب ها تبدیل شده است، ازین رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بازاریابی کمین در لیگ برتر فوتبال ایران تدوین شده است. روش پژوهش کیفی، ازلحاظ استراتژی توصیفی-پیمایشی که بر مبنای پاردایم از نوع تحقیقات پست مدرن می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اساتید، متخصصان و صاحب نظران بازاریابی ورزشی بودند. تعداد 15نفر برای انجام مصاحبه عمیق با بهره گیری از تکنیک های هدفمند و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک های آماری توصیفی(درصد فراوانی،فرمول شنون) و تکنیک تحلیل محتوای پنهان در قالب استراتژی پدیدارشناسانه(کدگذاری باز و محوری)توسط نرم افزارMAXQDA18استفاده گردید. بر اساس نتایج در ماتریس شنون، عوامل اقتصادی و مالی، عوامل اجتماعی، عامل رسانه، عوامل مدیریتی، عوامل حقوقی، تاکتیک ها و استراتژی های بازاریابی کمین، عوامل انگیزشی، عوامل اخلاقی و گستردگی رویداد به عنوان عوامل موثر بر بازاریابی کمین شناسایی شدند. همچنین ابعاد بازاریابی کمین شامل: 1) بازاریابی کمین مستقیم 2) بازاریابی کمین مشارکتی (وابسته) و 3) بازاریابی کمین اتفاقی(غیر مستقیم) بوده است. در خصوص راهبردهای بازاریابی کمین نیز راهبردها در سه مولفه راهبردهای آموزشی، راهبردهای حقوقی و راهبردهای مدیریتی قابل مشاهده است.نتایج پژوهش می تواند برای برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مرتبط با ترغیب حمایت کنندگان مالی و اسپانسرشیب ها درارتباط با بازاریابی کمین مورد توجه قرار گیرد.
۱۳.

ارزیابی اثرات ویروس کرونا در صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۰۴
با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، عملکرد صنایع با تغییرات زیادی روبه رو شده است. ورزش یکی از صنایع فعالی است که این روزها با تغییرات ناگهانی پاندمی کرونا مواجه است. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی اثرات ویروس کرونا در صنعت ورزش است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است. جمع آوری منابع با استفاده از موتورهای Google Scholar،Science direct ، PubMed،SID ،Magiran و Irandoc، صورت گرفت. 24منبع یافت شد و از میان آنها 12 منبع مرتبط، بر اساس یافته های تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت. س پ س یافته های منابع، مورد بررسی قرار گرفتند. بر این اساس پاندمی کرونا در صنعت ورزش دارای اثرات مثبت و منفی بیشماری است. بیشتر تحقیقات صورت گرفته بر روی ضررهای مالی ناشی از ویروس کرونا تمرکز کرده اند در حالی که ضررهای دیگری از قبیل، ضربه های روحی و روانی، اجتماعی و سیاسی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از جمله اثرات مثبت کرونا می توان به توسعه ی ورزش در خانه، با توجه به فراغت پیش آمده برای افراد اشاره کرد. در نتیجه به منظور خروج از بحران پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت مدیریت در سازمان های ورزشی مدیران، اس تراتژی های مناسبی را جهت مواجهه با دوران پسا کرونا ارائه دهند و محققان اثرات ویروس کرونا را با توجه به جنبه های متفاوت در صنعت ورزش مورد بررسی قرار دهند. با وجود متغییر بودن این اثرات در هر نقطه ی جهان پیشنهاد می گردد استراتژی های ارائه شده بومی سازی گردند.
۱۴.

طراحی مدل اثر امنیت شغلی و رفتارهای سیاسی بر بدبینی و منزلت سازمانی (مورد مطالعه: فدراسیون های منتخب ورزشی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۳۵۳
این پژوهش با هدف بررسی اثر امنیت شغلی و رفتارهای سیاسی بر بدبینی و م نزلت سازمانی در فدراسیون های ورزشی انجام شد. همه کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. انتخاب فدراسیون ها براساس قدرت مدال آوری آن ها در بازی های المپیک و آسیایی بود که براساس جدول کرجسی و مورگان ۱۸۱ نفر به عنوان نمونه درنظر گرفته شدند. این پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. برای گردآوری داده ها از چهار پرسش نامه استفاده شد: پرسش نامه «بدبینی سازمانی» (دین و همکاران، 1998)، پرسش نامه «منزلت سازمانی» (میل و آشفورث، 1992)، پرسش نامه «رفتار سیاسی» (نقشبندی و میرانی، 2018) و پرسش نامه «امنیت شغلی» (نیسی و همکاران، 2000). روایی صوری و محتوایی ابزارهای پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب نظر تأیید شد. همچنین، برای پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. و اسمارت پی.ال.اس. استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اثر مستقیم رفتارهای سیاسی بر منزلت سازمانی و امنیت شغلی بر منزلت و بدبینی سازمانی معنادار بود؛ درحالی که اثر رفتارهای سیاسی بر بدبینی سازمانی و اثر بدبینی سازمانی بر منزلت سازمانی معنادار نبود. همچنین، اثر غیرمستقیم رفتارهای سیاسی و امنیت شغلی از طریق بدبینی سازمانی بر منزلت سازمانی معنادار نبود. می توان نتیجه گرفت که هرچه مدیران با کارکنان رفتاری واضح تر داشته باشند و رفتارهای سیاسی خود را کم رنگ کنند، منزلت سازمانی فدراسیون های ورزشی منتخب نیز افزایش می یابد.
۱۵.

تدوین چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران و رتبه بندی آن به روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۹۰
هدف این پژوهش تدوین چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران و رتبه بندی آن به روش AHP بود. این تحقیق به لحاظ روش شناسی از نوع کیفی و از نظریه زمینه ای استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را صاحب نظران (18 نفر) و نمونه آماری با روش نمونه گیری نظری و به صورت هدفمند انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. داده های حاصل طی سه مرحله کدگذاری باز ، محوری و گزینشی و از طریق نرم افزار نرم افزار 12 MAXQDA تحلیل شد. تحلیل داده ها نشان داد که شرایط علی شامل (برنامه ریزی، سازماندهی، داوری و مربیگری و باشگاه ها)، شرایط زمینه ای (فناوری اطلاعات، نقل وانتقالات، امنیت و حراست و سلامت لیگ )، عوامل مداخله ای( روابط عمومی و فرهنگی)، راهبردها ( فنی و توسعه، تجارت و بازاریابی ورزشی، مالی وپشتیبانی) و سرانجام پیامدها (رضایت مشتریان، بهبود وضعیت اقتصادی و رونق صنعت فوتبال، اجرای مسابقات حرفه ای، افزایش بهره وری منابع انسانی، پر کردن اوقات فراغت و بهبود عملکرد باشگاه ها) شناسایی و با یکدیگر مرتبط شده اند. در پایان نیز پارادایم و الگوی نظری کیفیت عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال شکل گرفت. در اولویت بندی، باشگاه ها اولویت اول و فناوری اطلاعات، روابط عمومی و فرهنگی، داوری و مربیگری، سازماندهی، امنیت و حراست، فنی و توسعه، برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی، سلامت لیگ، نقل و انتقالات و تجارت و بازاریابی اولویت های بعدی هستند. بنابراین بکارگیری برخی راهبردها می تواند تا حدودی پیامدهای مطلوبی را برای سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران به ارمغان آورد .
۱۶.

آزمون مدل رهبری معنوی بر تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره وری با میانجی خودشکوفایی و عضویت در ورزشهای انفرادی و تیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۳۰۹
در این پژوهش هدف آزمون مدل رهبری معنوی بر تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره وری با میانجی خودشکوفایی و عضویت در ورزشهای انفرادی و تیمی بود. جامعه آماری پژوهش 409 نفر ورزشکار بودند. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. به منظور تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها آزمونهای آماری ضریب آلفای کرونباخ (برای تعیین پایایی مؤلفه های پرسش نامه)، KMO و کرویت بارتلت (برای تعیین کفایت نمونه گیری)، تحلیل عاملی اجزای اصلی (برای تعیین روایی سازه) و معادلات ساختاری (برای آزمون مدل) استفاده شد.. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه 40 سؤالی رهبری معنوی فرای (2016)، 56 سوالی رضایت ورزشی چلادورای (1998) و 58 سوالی تعهد ورزشی اسکانلان (2015) بود. براساس نتایج، رهبری معنوی درهر دو ورزشهای انفرادی و تیمی رابطه مثبت و معنی داری با تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره وری دارد. همچنین در هر دو الگوی ورزشهای انفرادی و تیمی وجود متغیرهای میانجی، برازش بهتری را به دست می دهد و دو متغیر حس عضویت و خودشکوفایی به عنوان میانجی اثر رهبری معنوی بر این سه متغیر معرفی شده اند. رهبری معنوی باعث افزایش تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره وری در ورزش های تیمی و انفرادی می شود.
۱۷.

تأثیر تلفیق درس تربیت بدنی با درس ریاضی بر یادگیری مهارت های بنیادی دانش آموزان دختر(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۳۰۶
در فضای پیوسته در حال تغییر ، نظام های آموزشی و تربیتی عهده دار پیشرفت و توسعه آینده کشور هستند، یکی از مواردی که توجهات زیادی را در آموزش به خود جلب کرده سلامتی و داشتن مهارت های بنیادی در دانش آموزان هستند. این مطالعه با هدف کاربردی در آموزش وپرورش، بر اساس روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل به بررسی تأثیر تلفیق درس تربیت بدنی با درس ریاضی بر یادگیری مهارت های بنیادی دانش آموزان پرداخته است. جامعه آماری تمام دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی به تعداد 2000 نفر در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، نمونه ای 30 نفری از دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی شهرستان خوی به عنوان شرکت کننده استفاده گردید. در راستای هدف پژوهش، دانش آموزان گروه آزمایش (15 نفر)، فعالیت های تربیت بدنی به صورت تلفیقی با درس ریاضی انجام دادند، درحالی که دانش آموزان گروه کنترل (15 نفر) فقط با همان روش سنتی درس ریاضی را خواندند. این پژوهش در قالب 10 جلسه 45 دقیقه ای و هفته ای یک بار انجام گرفت. برای جمع آوری داده ها از آزمون های آمادگی جسمانی شامل استقامت قلبی و تنفسی، انعطاف-پذیری، سرعت و تعادل (هادوی، 1388)، کتاب راهنمای ارزشیابی توصیفی دوم دبستان (احمدی، 1390)، آزمون ریاضی از کتاب راهنمای ارزشیابی توصیفی دوم دبستان (آزمون، 1391) و تکنیک های ارزشیابی اسمیت (1997) استفاده گردید. تحلیل آماری داده ها به کمک آزمون یومن ویتنی و تی مستقل بیانگر این بود که عملکرد در مهارت های بنیادی گروه آزمایش با سطح تفاوت آماری 05/0>p در پایان دوره بهتر از گروه کنترل بود. این یافته ها می تواند پیامدهای قابل توجه نظری و کاربردی برای تلفیق درس تربیت-بدنی با درس ریاضی بر روی مهارت های بنیادی دانش آموزان داشته باشد. در فضای پیوسته در حال تغییر ، نظام های آموزشی و تربیتی عهده دار پیشرفت و توسعه آینده کشور هستند، یکی از مواردی که توجهات زیادی را در آموزش به خود جلب کرده سلامتی و داشتن مهارت های بنیادی در دانش آموزان هستند. این مطالعه با هدف کاربردی در آموزش وپرورش، بر اساس روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل به بررسی تأثیر تلفیق درس تربیت بدنی با درس ریاضی بر یادگیری مهارت های بنیادی دانش آموزان پرداخته است. جامعه آماری تمام دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی به تعداد 2000 نفر در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، نمونه ای 30 نفری از دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی شهرستان خوی به عنوان شرکت کننده استفاده گردید. در راستای هدف پژوهش، دانش آموزان گروه آزمایش (15 نفر)، فعالیت های تربیت بدنی به صورت تلفیقی با درس ریاضی انجام دادند، درحالی که دانش آموزان گروه کنترل (15 نفر) فقط با همان روش سنتی درس ریاضی را خواندند. این پژوهش در قالب 10 جلسه 45 دقیقه ای و هفته ای یک بار انجام گرفت. برای جمع آوری داده ها از آزمون های آمادگی جسمانی شامل استقامت قلبی و تنفسی، انعطاف-پذیری، سرعت و تعادل (هادوی، 1388)، کتاب راهنمای ارزشیابی توصیفی دوم دبستان (احمدی، 1390)، آزمون ریاضی از کتاب راهنمای ارزشیابی توصیفی دوم دبستان (آزمون، 1391) و تکنیک های ارزشیابی اسمیت (1997) استفاده گردید. تحلیل آماری داده ها به کمک آزمون یومن ویتنی و تی مستقل بیانگر این بود که عملکرد در مهارت های بنیادی گروه آزمایش با سطح تفاوت آماری 05/0>p در پایان دوره بهتر از گروه کنترل بود. این یافته ها می تواند پیامدهای قابل توجه نظری و کاربردی برای تلفیق درس تربیت-بدنی با درس ریاضی بر روی مهارت های بنیادی دانش آموزان داشته باشد.
۱۸.

نقش میانجی حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در رابطه بین محیط ادراک شده و مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۲۸۹
هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش میانجی حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در رابطه بین محیط ادراک شده و مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت کارکنان بود. روش پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه تمامی کارکنان منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 97-1396 بودند (تعداد = 2050). براساس فرمول کوکران، حجم نمونه 324 نفر برآورد شد که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های محیط ادراک شده (روبرتسون- ویلسون و همکاران، 2007)، حمایت اجتماعی (سالیس و همکاران، 1987)، خودکارآمدی (شرر و همکاران، 1983) و مشارکت در فعالیت بدنی اوقات فراغت (پژوهشگران) جمع آوری شدند. ارزیابی الگوی پیشنهادی ازطریق الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار های ایموس و اس.پی.اس.اس. نسخه 24 انجام شد. نتایج نشان داد که مسیرهای مستقیم محیط ادراک شده به حمایت اجتماعی و خودکارآمدی، حمایت اجتماعی به خودکارآمدی و خودکارآمدی به مشارکت در فعالیت بدنی، معنا دار شدند. همچنین، نقش میانجی گر خودکارآمدی در رابطه بین محیط ادراک شده و حمایت اجتماعی با مشارکت در فعالیت بدنی تأیید شد؛ بنابراین، با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود، شرایط محیطی مساعد و نیز حمایت های اجتماعی لازم فراهم شوند تا به این طریق بتوان میزان مشارکت کارکنان در فعالیت های بدنی را افزایش داد.
۱۹.

شناسایی و اولویت بندی موانع و تبیین الگوی ساختاری -تفسیری توسعه گردشگری ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۵۲
لزوم توجه به افزایش درآمدزایی در کشور و اهمیت و جایگاه گردشگری ورزشی در این زمینه، توجه به این مهم را بیش از پیش ضرورت می بخشد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی موانع و آشنایی با الگوی ساختاری تفسیری موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی ایران است. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) انجام شده است، در بخش کیفی از نوع اکتشافی و در بخش کمی به صورت پیمایشی است. جامعه آماری کیفی، که دربردارنده 15 نفر از خبرگان گردشگری، گردشگری ورزشی، و مدیریت ورزشی بوده است، براساس نمونه گیری هدفمند، و جامعه آماری در سطح کمی که 379 نفر از مربیان و داوران، دست اندرکاران و مدیران ارشد برگزاری مسابقات، بازیکنان، و تماشاچیان را دربر می گیرد، به صورت تصادفی گزینش شده اند. در این پژوهش، با مرور اسناد و مدارک و مصاحبه با خبرگان، موانع گردشگری ورزشی ایران، شناسایی و براساس پرسش نامه محقق ساخته رتبه بندی شد و سپس، روابط بین موانع با استفاده از روش الگوسازی ساختاری تفسیری، تعیین شد. با توجه به نتایج به دست آمده، 8 مانع به عنوان مهم ترین موانع، شناسایی شدند. پس از تعیین این موانع هشت گانه، میزان اثرپذیری و اثرگذاری آن ها با استفاده از روش تحلیل میک مک بررسی شد که براساس نتایج به دست آمده، موانع دولتی و قانونی با قدرت نفوذ 8، بالاترین تأثیر را بر موانع دیگر عدم توسعه گردشگری ورزشی داشته اند. نتایج این پژوهش به سیاست گذاران کمک می کند تا خط مشی ها و راهبردهای هوشمندانه تری اتخاذ کنند.
۲۰.

ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان: نقش میانجی عدالت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۴۷۲
رفتار شهروندی سازمانی عاملی است که می تواند منجر به ارتقاء کارایی سازمانی، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی شود. از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون مدل مفهومی نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود. جامعه ی آماری در پژوهش حاضر، تمام کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان بود. نمونه ی آماری به حجم 201 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سکوت سازمانی(داین و همکاران، 2003)، عدالت سازمانی(نیهوف و مورمن، 1993) و رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران، 1990) استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار Spss-22 و Amos-22، صورت گرفت. یافته ها نشان داد که بین ابعاد سکوت سازمانی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین متغیر عدالت سازمانی، نتوانست در ارتباط بین ابعاد سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، نقش میانجی را ایفا کند. به طور کلی، نتایج نشان داد که سکوت سازمانی سبب کاهش رفتار شهروندی سازمانی می گردد و عدالت سازمانی، نمی تواند بر این رابطه، اثرگذار باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان