غلامعلی کارگر

غلامعلی کارگر

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
۱.

رابطه سبک های رهبری مربیان کشتی با انگیزش موفقیت کشتی گیران رده های سنی مختلف

کلید واژه ها: رابطه سبک رهبری کشتی انگیزش و موفقیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
هدف پژوهش، تعیین میزان رابطه سبک های رهبری مربیان با انگیزش موفقیت کشتی گیران رده های سنی مختلف بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از لحاظ استراتژی توصیفی و از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ بود و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کشتی گیران برتر آزادکار رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان استان همدان در سال 1400 بود. نمونه آماری شامل 120 نفر بودند و با توجه به برابر بودن نمونه آماری با جامعه آماری، نمونه آماری به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش چلادورای (LSS) و پرسشنامه موفقیت ورزشی (SSS) بود. پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0.75 و 0.89 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 26 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری p≤0.05، آزمون F و آزمون Z فیشر) استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک های رهبری مربیان بر انگیزش موفقیت کشتی گیران تاثیر مثبت معنی دار دارد. رفتار حمایت اجتماعی بیشترین و رفتار آمرانه کمترین رفتار استفاده شده توسط مربیان بود. بین رفتارهای آموزش و تمرین، بازخورد مثبت و دموکراتیک با انگیزش موفقیت ارتباط مثبت معنی دار؛ و بین رفتار آمرانه با انگیزش موفقیت رابطه منفی معنی داری وجود داشت. بنابراین به مربیان پیشنهاد می شود بیشتر از سبک حمایت اجتماعی و کمتر از سبک آمرانه استفاده کنند.
۲.

تدوین مدل مدیریت بحران در اماکن ورزشی بر اساس سیستم پشتیبان تصمیم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت بحران اماکن ورزشی سیستم پشتیبان تصمیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۹
این پژوهش با هدف تدوین مدل مدیریت بحران در اماکن ورزشی بر اساس سیستم پشتیبان تصمیم انجام شد. این پژوهش از لحاظ ماهیت جزو پژوهش های اکتشافی-بنیادی بود که با استفاده از رویکرد کیفی و راهبرد اشتراوس و کوربین انجام شد. اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران فدراسیون های ورزشی و وزارت ورزش و جوانان و همچنین متخصصان حوزه ی ورزش جامعه ی آماری پژوهش را تشکیل دادند. که 21 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند در این مطالعه برای گرد آوری داده ها از دو روش کتابخانه ای (مرور کتب، مقالات، پایان نامه ها، اسناد و گزارش های رسمی و...) و میدانی (مصاحبه با اعضای نمونه پژوهش) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها براساس نظریه داده بنیاد و در سه گام شامل کدگذاری باز ، کدگذاری محوری و مرحله کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار Maxqda انجام شد. بر اساس یافته ها پژوهش این موارد شناسایی شد: شرایط علی شامل (محیط متغیر، افزایش بحران های ملی و بین المللی ، پیوند ورزش با جامعه و...) شرایط زمینه ای شامل (بهبود مهارت های نیروی انسانی، داشتن برنامه راهبردی و عملیاتی و....) عوامل مداخله گر شامل (ضعف های ساختاری، ضعف نیروی انسانی، مشکلات اقتصادی و تجهیزاتی و..) پدیده محوری شامل (استفاده از DSS در مدیریت بحران، تدوین الگوی مدیریت بحران در سازمان های ورزشی)، راهبردها (تدوین الگوی راهبردی مدیریت بحران، مدیریت بحران، شناسایی بحران های احتمالی و...) و پیامدها شامل (حفظ منابع و زیرساخت ها، واکنش سریع تر سازمان در مقابل بحران، و...).
۳.

ارائه و آزمون مدل همگراسازی منطقه ای و همسوسازی فرابخشی توسعه ورزش (مطالعه ورزش همگانی و قهرمانی در استان های حاشیه دریای خزر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: همگرایی توسعه الگوی توسعه ورزش تفریحی ورزش رقابتی منطقه شمال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۹
هدف از این پژوهش، ارائه و آزمون مدل همگراسازی منطقه ای و همسوسازی فرابخشی توسعه ورزش به صورت مطالعه موردی برای حوزه ورزش همگانی و قهرمانی در استان های حاشیه دریای خزر بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی، از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان اجرایی مدیریت و توسعه ورزش در استان های گیلان، مازندران و گلستان بود. نمونه آماری 143 نفر برآورد و به روش هدفمند و قابل دسترس نمونه گیری شد. ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از مرحله کیفی نظام مند بود. روایی ابزار در دو بخش؛ روایی محتوایی (با نظر 11 متخصص) و روایی سازه (شاخص های برازش مدل) به همراه پایایی (آلفای کرونباخ و ترکیبی) تأیید گردید. چارچوب مفهومی شامل 4 سطح، 9 منظر، 36 بُعد و 86 مؤلفه کلیدی بود. نتایج مدلسازی در نرم افزار پی ال اس وایی سازه (مطلوب بودن شاخص های برازش) و روابط متغیرهای مدل (معنی داری روابط بین متغیرها) را مورد تأیید قرار داد. براساس نتایج روابط تعریف شده در مدل به ترتیب شامل سطوح؛ ظرفیت محیطی، راهبری سیستم توسعه، همگرایی ورزش همگانی و قهرمانی و کارکردهای همگرایی توسعه است. بر اساس نتایج به سازمان های متولی توسعه ورزش در استان های شمال کشور پیشنهاد می شود با توجه به اکوسیستم مشترک و مشابه سه استان، راهبرد همگرایی بین استانی و منطقه ای در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی را در اولویت قرار دهند و از الگوهای علمی مانند نتایج این پژوهش استفاده نمایند.
۴.

شناسایی عوامل مؤثر بر ورود ورزشکاران به دنیای سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست عوامل علّی عوامل زمینه ای ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۲
هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر ورود ورزشکاران به دنیای سیاست بود. تحقیق به شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد. شرکت کنندگان در مصاحبه از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مصاحبه شوندگان متشکل از کلیه صاحب نظران با سابقه علمی (اساتید رشته مدیریت ورزشی)، اجرایی (مدیران و کارشناسان ورزشی صاحب نظر) و ورزشی (ورزشکاران حرفه ای با سابقه فعالیت سیاسی) بودند. از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها تعداد 31 مقوله فرعی بدست آمد که در 6 مقوله اصلی عوامل فردی و خانوادگی، سوابق حرفه ای، عوامل زمینه ای، عوامل سازمانی، عوامل حمایتی و عوامل رسانه ای قرار گرفت. این موارد در مفهوم «عوامل موثر بر حضور ورزشکاران در دنیای سیاست خلاصه شد. از نتایج حاصل می توان برای تکمیل مبانی نظری این حوزه سود برد. همچنین، نتایج این تحقیق می تواند برای سازمان های ذی ربط و ورزشکاران، به صورت نقشه راه عمل کند که نتیجه آن بهره وری در بعد فردی و بعد اجتماعی خواهد بود.              
۵.

تدوین مدل کمّی عوامل مؤثر در توسعه قهرمانی شطرنج ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه ملی توسعه بین المللی ش‍طرن‍ج ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۴۰
هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل کمی عوامل مؤثر در توسعه ملی و بین المللی شطرنج ایران بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی می باشد که به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب-نظران علمی، اجرایی و ورزشی در رشته ورشی شطرنج بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد 82 نفر وارد مطالعه شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته 55 گویه ای بود که میزان پایایی کل ابزار 876/0 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی و ...) و آمار استنباطی( آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22، تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که تمامی عوامل الگوی مطلوب توسعه (811/0 =β)، جهانی سازی (802/0=β)، عوامل مدیریتی و برنامه ریزی (796/0=β)، استعدادیابی و آموزش وپرورش (782/0=β)، توسعه مربیان و نیروی انسانی (731/0=β)، تجهیزات سخت افزاری (707/0=β)، انگیزش و حمایت از منابع انسانی (686/0=β)، شرایط اقلیمی (679/0=β)، مسابقات و اردوهای ورزشی (664/0=β)، بودجه و منابع مالی (655/0=β)، دیپلماسی ورزشی (568/0=β)، هماهنگی و ارتباطات (516/0=β)، تکنولوژی (508/0=β) در شطرنج ایران ارتباط دارند. با توجه به نتایج تحقیق، مدیران و سازمان های ذی ربط مانند فدراسیون شطرنج می توانند در جهت توسعه شطرنج کشور ایران گام های عملیاتی بر دارند. علاوه براین با توجه به وجود خلاء در پیشینه تحقیق، این نتایج به غنای علمی رشته شطرنج کمک شایانی می کند.
۶.

Designing a Community Sports Planning Model in Iranian Metropolises Using Grounded Theory(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Community sports metropolis planning sport for all

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۶
Health and well-being have become significant dimensions of urban sustainability, particularly in countries with rapid urbanization. Community sports affect the health and vitality of society's population. Although planning for city management has existed throughout history, an integrated structure of the role of sports in urban planning to improve the quality of life and health of citizens has not yet been defined. This study aims to present a community sports planning program in metropolitan areas of Iran. The research was qualitative, and was done using the grounded theory approach based on the systematic approach of Strauss and Corbin (1998). 13 participants were purposefully selected from experts in the field of public sports development for interviewing. The final model was based on 6 categories and 36 factors. Gender and infrastructure were the most contextual factors. Cultural and underlying factors were given more attention than casual factors. Among intervening factors, media, monitoring, and evaluation got more emphasis. The categories of infrastructure and planning were mostly emphasized in the strategies section. While, in the model implementation consequences section, cultural and social consequences were mostly emphasized. Through a participatory approach to sports development, metropolitan municipalities can better understand the needs of their citizens. A bottom-up or company-centric approach allows organizers to reconstruct sports presentation models based on each metropolis. 
۷.

تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عملکرد اخلاقی عملکرد فنی فوتبال لیگ برتر ورزشکار حرفه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۲
مقدمه: امروزه فوتبال فراتر از یک ورزش شده و حواشی آن به سطح جامعه کشیده شده و موجب جلب توجه بسیاری شده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران فوتبال ایران است. روش پژوهش: روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و از نظر ماهیت و هدف پژوهش کاربردی به شمار می رود و روش اجرا میدانی از طریق تکمیل پرسشنامه محقق ساخته است. نظر به عبور جامعه آماری از مرز صدهزار نفر براساس جدول مورگان 384 نفر که در طول هجدهمین دوره لیگ برتر کشور (سال 1398-9913) حاضر بودند، وارد تحقیق شدند و میزان پایایی براساس آلفای کرونباخ 89/0 درصد محاسبه شد. آمار توصیفی با میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی با تحلیل عاملی تأییدی و آزمون فریدمن و با نرم افزارهای اس.پی.اس.اس 24 و لیزرل 8/8 انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل مؤثر داخل زمین دارای هفت مؤلفه و مهم ترین آنها به ترتیب مربی و کیفیت ورزشگاه و همچنین عوامل مؤثر در خارج از زمین دارای شش مؤلفه و به ترتیب فدراسیون و خانواده مهم ترین عوامل تعیین شدند. نتیجه گیری: تأثیر عوامل به دست آمده بر عملکرد ورزشکاران تأیید شد که می توان با استفاده از آموزش و فرهنگ سازی به آنها جهت داد.
۸.

Designing a model for optimal locating of sports facilities based on the urban planning criteria(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Analytic hierarchy process Geographical Information System Optimal location sports facilities Urban planning

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۶۳
Background: Sports facilities are one of the most commonly used services in the city with a significant role in improving the physical and mental health condition of citizens thus a proper procedure is required to locate and distribute them. Aim : The purpose of this study is to design a comprehensive model for the optimal location of sports facilities. Materials and Methods: The research method is descriptive-analytic based on information gathering and is applied research based on objectives. The opinions of 20 experts have been used to design the model using the Delphi method, and weighting the effective criteria in the sports facilities location. The weight of each criterion has been obtained as population density (0.47), access (0.31), development potential (0.14), and adjacency (0.08); furthermore, the Kendall coefficient of concordance (0.74) in the third step of the Delphi method shows the strong agreement between the experts, regarding the proposed model. The proposed model consisted of six steps: 1. Aim; 2. Verification of the functional area of the existing sport facilities and specific restrictions of the area; 3. Introducing and weighting the important criteria in the sports facilities location; 4. Identifying the most suitable locations for constructing the sports facilities; 5. Evaluating the needs of users; 6. Selecting the best spaces and prioritizing them. Results: The results of the model showed that the most important criteria for locating sport facilities are population density, access, development potential, and adjacency. Additionally, it was indicated that the agreement between the experts increased over time. Conclusion: According to the proposed model, it is possible to identify the points that are suitable for constructing the new sports facilities.
۹.

مطالعه تطبیقی رویکردهای انتخاب و بکارگیری معلّم تربیت بدنی و ورزش در ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن و مالزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جذب اشتغال بررسی تطبیقی معلّم تازه کار تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۱
هدف مطالعه حاضر بررسی و مقایسه رویکردهای انتخاب و بکارگیری معلّمان تربیت بدنی و ورزش در ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان، ژاپن، مالزی بود. تحقیق از نوع کیفی-کاربردی و مبتنی بر رویکرد تطبیقی است. سطح مکانی تطبیق، کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن، مالزی و ایران است که به شکل هدفمند انتخاب شده اند. داده ها از طریق اسناد کتابخانه ای، جستجو در شبکه های جهانی، گزارش ها و مقاله های علمی جمع آوری و در چهارچوب الگوی بِرِدی، توصیف، تفسیر، هم جوار و مقایسه گردیده است. نتایج نشان داد در کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن و مالزی مسئول آماده سازی معلّمان تازه کار تربیت بدنی و ورزش، کالج ها، دانشگاه ها، مراکز آموزشی و نهادهای اجتماعی و خصوصی هستند، در حالی که در ایران این مسئولیت در انحصار دانشگاه فرهنگیان است. کسب گواهی صلاحیت تدریس تربیت بدنی و ورزش در کشورهای منتخب بجز ایران الزامی است. دانشجو معلّمان ایرانی، با شروع تحصیل متعهّد به خدمت اند و به استخدام دولت در می آیند در حالی که در دیگر کشورهای مورد مقایسه، چنین نیست. وضعیت حقوق و دستمزد معلّمان در کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن و مالزی از سایر کارمندان دولت مناسب تر است، در حالی که در ایران، از شرایط مناسبی برخوردار نیست. در مجموع معلّمان ایرانی در حوزه حقوق و دستمزد، با چالش ها و مشکلات اساسی مواجه هستند. تدوین مسیرهای متفاوت آموزش معلّم تازه کار تربیت بدنی، تبیین فراشدهای اعطاءِ گواهی صلاحیت تدریس، توجّه بیشتر به مهارت های تدریس در شرایط واقعی و ارزیابی ها، ارتقاءِ تسهیلات سخت افزاری و نرم افزاری نومعلّمان، ترمیم وضعیت اقتصادی و معیشتی معلّمان و انتفاع از ویژگیِ استخدام دائم معلّمان و شرایط شبانه روزی دوره های دانشگاه فرهنگیان به مثابه یک فرصت ازجمله راهکارهای پیشنهادی است.
۱۰.

شناسایی الزامات و اقدامات مدیریت سبز در راستای توسعه پایدار استادیوم های فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استادیوم توسعه پایدار فوتبال مدیریت سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۹۲
هدف از پژوهش حاضر شناسایی الزامات و اقدامات مدیریتی سبز در راستای توسعه پایدار استادیوم های فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر به شیوه کیفی انجام شد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان و صاحب نظران در حوزه توسعه پایدار، مدیران و مهندسین فنی استادیوم های محل برگزاری لیگ برتر فوتبال ایران در سال های 1398تا 1399 ایران بودند. دسترسی به نمونه های پژوهش به شیوه نمونه گیری هدفمند بود و سپس به شیوه گلوله برفی ادامه یافت. در نهایت پس از انجام مصاحبه با 12نفر اشباع نظری حاصل شد. پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل مصاحبه ها تعداد 42 کد باز بدست آمد که در 10 مقوله محوری قرار گرفتند. در نهایت نیز از مقوله های بدست آمده، سه مفهوم مدیریت زیست محیطی(مقوله های محوری مدیریت عمرانی سبز، توسعه فضای سبز، مدیریت منابع آلودگی) مدیریت منابع انرژی(مقوله های مدیرت منابع آب، مدیریت منابع برق، مدیریت منابع گاز) مدیریت اجتماعی و فرهنگی(مقوله های مدیریت تعارض اجتماعی، رعایت عدالت و حقوق شهروندی، فعایت های خیریه ، فرهنگ سازی) شناسایی شدند. از نتایج این پژوهش می توان در زمینه ساخت استادیوم های سبز و مبتنی بر توسعه پایدار سود برد. علاوه بر این از نتایج این پژوهش می توان برای سیاست گذاری و تدوین برنامه راهبردی توسعه پایدار در ورزش کشور استفاده شود.
۱۱.

چالش های رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استارت آپ خلاقیت مدیریت دانش نوآوری فناورانه ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۷
پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است. داده های پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و بر اساس مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه (مدیران استارت آپ ها، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، اساتید دانشگاه، نخبگان حوزه کارآفرینی ورزشی) جمع آوری شد. شمار مشارکت کنندگان با استفاده از شاخص اشباع نظری به 21 نفر رسید و تحلیل یافته ها به روش نظریه داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری های باز، محوری و انتخابی انجام شد. یافته ها حاکی از آن است مقوله هایی همچون نوآوری و ایده پردازی، سرمایه انسانی متخصص، جنبه ی سازمانی، فردی و واحد تخصصی استارت آپ های ورزشی کشور به عنوان عوامل زمینه ای و مقوله هایی همچون ساختاری و دولتی، زیر ساخت سخت، عوامل راهبردی، محیطی و مراکز کارآفرینی و استارت آپ ورزشی در فدراسیون ها و... به عنوان عوامل مداخله گر جهت رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران شناخته شدند که می توانند به اشتغال زایی، توسعه ورزش، رشد و احیای استارت آپ های ورزشی و رشد پایدار اقتصادی کشور در شرایط تحریم کمک شایانی نماید.
۱۲.

طراحی مدل شرکت های ورزشی دانش بنیان پایدار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش بنیان پایداری نظریه برخاسته از داده ها استراوس و کوربین ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۴
در عصر فرا صنعتی، یکی از ارکان پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری شکوفایی شرکت های دانش بنیان است. در کشور ایران نیز اخیرا توجه ویژه ای به رشد و شکوفایی این شرکت ها علی الخصوصی شرکت های ورزشی دانش بنیان در بین سیاست گذاران شکل گرفته است. یکی از چالش های موفقیت این شرکت ها در حوزه ورزش، تداوم رشد و پایداری آنهاست. در این راستا از رویکرد کیفی و از نظریه برخاسته از داده ها روش استراوس و کوربین، جهت شناسایی عوامل رشد و پایداری شرکت های ورزشی دانش بنیان در ایران بهره گرفته شده است. جامعه آماری مورد بررسی اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری، شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد ورزشی و غیر ورزشی و کارشناسان صنعت متشکل از 16 نفر است که از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برفی استفاده شده است. درنهایت بر اساس یافته های پژوهش، عوامل ساختاری، دولتی، زیر ساخت های سخت، سیاست گذاری همکاری بخش خصوصی و دولتی از علل اصلی، مهارت های شرکت های ورزشی دانش بنیان، عوامل سیاسی، عوامل مالی و مدیریتی از جمله عوامل زمینه ای و نمایشگاه ها و همایش های استارتاپی ورزشی جهت خلق ایده های خلاقانه، یکپارچگی شرکت ها، مشاوران، برند سازی از جمله عوامل مداخله گر در این پژوهش بود. تسهیل مقررات، نیروی انسانی متخصص و ایجاد موسسه تخصصی مادر از جمله راهبردهای این پژوهش بود که می تواند به اشتغال زایی، توسعه و پیشرفت ورزش و رشد پایدار اقتصادی کشور در شرایط تحریم کمک شایانی نماید.
۱۳.

بررسی وضعیت باور و عمل ورزشکاران حرفه ای نسبت به تعهد به نسل آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد به نسل آینده باور عمل ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۷
اهمیت تعهد به نسل آینده در میان تمامی گروه ها سبب گردیده است تا امروزه ضرورت تعهد به نسل آینده در میان ورزشکاران درک گردد. این مسئله سبب گردیده است تا پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت باور و عمل ورزشکاران حرفه ای به تعهد به نسل آینده طراحی گردید. روش پژوهش از توصیفی از نوع پیمایشی بود. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه ای محقق ساخته با 20 سئوال بود. سئوالات آن در طیف پنج ارزشی لیکرت طراحی گردید. روایی این پرسش نامه پس از بررسی نظرات خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و میزان پایایی پرسش نامه نیز میزان 89/0 مشخص گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیه ورزشکاران مرد تیم های ملی در رشته های ورزشی منتخب به تعداد 207 نفر بود که بر حسب انتخاب تصادفی تعداد 132 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد باور به تعهد به نسل آینده در میان ورزشکاران حرفه ای در سطح مطلوبی (میانگین=15/3) و عمل به آنان (میانگین=92/1) در وضعیت نامطلوبی قرار دارد
۱۴.

اهداف، تنگناها و دستاوردهای حمایت مالی بانک های دولتی و خصوصی از ورزش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترویج رسانه ای تنگنا حمایت مالی مسئولیت اجتماعی ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۱۹۵
هدف این تحقیق، شناسایی اهداف، تنگناها و دستاوردهای حمایت مالی بانک های دولتی و خصوصی از ورزش کشور بود. روش تحقیق کاربردی، کیفی و مسیر اجرای آن از طریق مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل تماتیک بود. جامعه آماری این تحقیق را مسئولین بخش حمایت مالی ورزشی بانک های دولتی و خصوصی کشور تشکیل دادند که در پست های مختلف در بخش های بازاریابی، روابط عمومی، تبلیغات و... شاغل بودند، که 19 بانک( 5 بانک دولتی و 14 بانک خصوصی) حمایت مالی ورزشی داشتند. جامعه بطور تمام شمار در تحقیق مورد توجه قرار گرفت که امکان جمع آوری اطلاعات از 18 بانک فراهم بود. یافته ها نشان دادند که اهداف بانک ها شامل سه دسته ی توسعه ی اجتماعی، بازاریابی و توسعه ی سازمانی بود. تنگناهای بانک ها در پنج گروه دسته بندی شدند که عبارتند از: قانونی، اقتصادی، ترویج رسانه ای، بازخوردی و مدیریتی. بانک ها به دستاوردهایی دست می یابند که در سه گروه دسته بندی شدند و عبارتند از: اجتماعی، بازاریابی و توسعه سازمانی. می توان با در نظر گرفتن اهداف و دستاوردهای بانک ها و تلاش در جهت تقویت شان و نیز شناسایی و تلاش در جهت رفع تنگناهای شناسایی شده، باعث حفظ حامیان حاضر و تشویق حامیان جدید به ورود به این عرصه گردید.
۱۵.

معیارهای حقوقی، زمینه ای و حاکمیتی سیاستگذاری تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاستگذاری تبلیغات صحه گذاری معیارهای حقوقی معیارهای جاکمیتی چهره های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۸۹
یکی از نقش های اصلی حاکمیتی سازمان های دولتی بزرگ همچون وزارتخانه ها، سیاست گذاری برای سازمان های زیرمجموعه است. تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی در کشور فاقد قانون ویژه خود بوده و خلاء شناختی و قانونی موجود موجب عدم دستیابی به اهداف می گردد. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی معیارهای حاکمیتی، زمینه ای و حقوقی تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی در کشور بود. پژوهش ازنظر هدف توسعه ای و ازنظر روش کیفی بود که در آن از روش های تحلیل مضمون و تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش متخصصان حقوق ورزشی، تبلیغات، سیاست گذاری و مدیریت ورزشی با حجم نامعلوم و همچنین اسناد حقوقی مرتبط با تبلیغات صحه گذاری در ایران و سایر کشورهای منتخب بود. با روش نمونه گیری هدفمند 15 خبره مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و در بخش اسناد نیز 12 سند مورد تحلیل واقع شد و با معیار اشباع نظری فرآیند تحلیل به اتمام رسید .کیفیت یافته ها، با بازکدینگ بخشی از داده ها مورد تائید واقع شد. مجموعه کدگذاری های انجام گرفته به همراه انبوهی از یادنوشتهای پژوهشگر نشان داد معیارهای حقوقی شامل دو دسته وضع قوانین جدید و اصلاح و تقویت قوانین موجود است. سیاست گذاری در بسترهایی صورت می گیرد که معیارهای زمینه ای برای آن شامل شش دسته ارزش های دینی، ارزش های ملی، ارزش های فرهنگی، ارزش های اخلاقی، ارزش های ورزشی و ارزش های جامعه شناختی است. همچنین معیارهای حاکمیتی به دو بخش مدیریت سیاسی و مدیریت اقتصادی تقسیم شدند. می توان با در نظر گرفتن معیارهای سیاست گذاری حقوقی چهره های ورزشی به تدوین قوانین تبلیغات صحه گذاری برای چهره های ورزشی پرداخته و زمینه ساز ارتقاء شاخصه ای تبلیغاتی را فراهم کرد
۱۶.

Measuring Off-field Factors Affecting the Technical and Ethical Performance of Professional Football Athletes

کلید واژه ها: Ethical performance Technical performance football Match Professional athlete

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۱۳
Objective : Football, as the most viewed event in stadiums overflowed with very many spectators, has turned into the most popular sport across the world. The purpose of this study was to compare the factors affecting the technical and ethical performance of professional football athletes off-field. Methodology : The research method of this research is descriptive survey implemented by completing a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study included all athletes, referees, and coaches, members of the technical staffs and members of professional soccer clubs as well as members of the federation and football board of Tehran during the 18 th round of the country premier league. The research sample was 384 people who were selected by purposeful sampling method and according to Morgan table. The validity of the questionnaire was evaluated by the professors of physical education and football experts and the reliability level was calculated to be 0.89 based on the Cronbach's alpha that was done by Exploratory Factor Analysis and Friedman test by SPSS version 24 and Liserl 8.8 software. Results: The present study was surveyed on the basis of effective factors off-field, that is the most important factors off-field were federation and family and the status of the club were the least important factor in the technical and ethical performance of professional football athletes. Conclusions: Supervision and education can play an important role, and family as the first social unit can be also of importance in this respect. After family, the FFIRI should take basic measures for culture-building and detailed reflections on its activities.
۱۷.

Optimization of Ticket Sales for Tehran Azadi stadium with the Approach of Simulating Queuing Systems and MCDM

کلید واژه ها: Ticket sale Simulation Azadi Stadium

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۹۴
The purpose of the present study was to optimize and improve the status of ticket sales at Tehran Azadi Stadium and reduce customer waiting times in queues using methods Simulation and Multi-criteria decision making (MCDM). First, using objective observation and time-out, the waiting time for spectators in the ranks of the ticket and presentation and physical examination calculations and then using the simulation software, The entire service process has been simulated from the moment the ticket is purchased until the moment they enter the stadium, and the average waiting time for spectators in the queue for the provision of services is calculated. And then we look at the problems with ticket sales. Also, using interviews with elite and expert people, there are some ways to reduce waiting times for customers in the queue. And each of these views was examined using the simulation software; then scenarios were developed to improve the status quo and then, using multi-criteria decision-making methods, we ranked the scenarios and selected the best scenario.
۱۸.

تدوین الگوی ارتباطی منابع سازمانی و درآمدزایی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران باشگاه حرفه ای درآمدزایی فوتبال منابع سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۳۲۵
هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی ارتباطی منابع سازمانی و درآمدزایی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نخبگان و کارشناسان آگاه در صنعت فوتبال بود. نمونه آماری پژوهش، 100 نفر از استادان مدیریت ورزشی و کارشناسان فوتبال بودند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، شامل پرسشنامه منابع سازمانی و درآمدزایی باشگاه های ورزشی بود. این پرسشنامه در دو بخش اصلی پرسشنامه منابع سازمانی شامل 29 گویه و پرسشنامه درآمدزایی شامل 20 گویه بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن با استفاده از روایی محتوا، همگرا و واگرا تأیید شد. از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS به منظور بررسی مدل پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که منابع سازمانی بر میزان درآمدزایی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران تأثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که به ترتیب متغیرهای منابع مالی، زیرساخت ها، منابع انسانی، دارایی معنوی و منابع ارتباطاتی و اطلاعاتی بیشترین تأثیر را بر درآمدزایی باشگاه ها دارند. بنابراین پیشنهاد می شود تا باشگاه های فوتبال، با شناسایی و توسعه منابع مختلف سازمانی، در جهت رسیدن به درآمدزایی اقدام کنند.
۱۹.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه تعهد اخلاقی به نسل آینده در ورزشکاران حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد به نسل آینده میراث دانش اعتقاد ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۳۳۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه تعهد اخلاقی به نسل آینده در ورزشکاران حرفه ای طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع آمیخته بود. ابزار پژوهش، مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی این پرسش نامه مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه ورزشکاران مرد تیم های ملی کشور در رشته های ورزشی منتخب به تعداد 207 نفر بود و بر حسب انتخاب تصادفی بر اساس جدول مورگان تعداد 132 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد در میان عوامل شناسایی شده دانش عمومی مهمترین عامل بر توسعه تعهد اخلاقی به نسل آینده در میان ورزشکاران حرفه ای است. نتایج پژوهش همچنین مشخص نمود که جلب مشارکت های عمومی و اعتقاد راسخ از دیگر عوامل مهم جهت توسعه تعهد اخلاقی به نسل آینده در میان ورزشکاران حرفه ای است.
۲۰.

فراتحلیل مطالعات عوامل و راهکارهای جذب مردم برای توسعه ورزش همگانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فراتحلیل توان آزمون آماری اندازه اثر توسعه ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۱ تعداد دانلود : ۷۶۲
هدف از این تحقیق فراتحلیل مطالعات عوامل و راهکارهای جذب مردم برای توسعه ورزش همگانی در ایران طی سال های 1384-94 بود. ازاین رو، از 37 مقاله منتشرشده در نشریات معتبر داخلی، به عنوان جامعه آماری استفاده شد و از بین این جامعه آماری، تعداد 17 مقاله برای اشتراک در مؤلفه های پژوهش ها، روش نمونه گیری صحیح، روش آماری مرتبط و کیفیت مقاله، برای فراتحلیل ارزیابی شد. ازاین بین، 48 مؤلفه مشترک در 17 تحقیق استخراج گردید و سپس برحسب اندازه اثر و توان آزمون آماری مؤلفه های پژوهش ها، مؤلفه های 14 مقاله در نرم افزار فراتحلیل وارد شدند. در این تحقیق از نرم افزار جی پاور و فراتحلیل برای تعیین میزان اندازه اثر و توان آزمون های آماری مؤلفه های استخراج شده و نیز آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی تفاوت میانگین مؤلفه ها و اولویت بندی آنها استفاده شد. نتایج تحلیل میزان اندازه اثر محاسبه شده نشان داد تمام مؤلفه های استخراج شده از پژوهش ها، اندازه اثر و توان آزمون آماریِ زیادی دارند. همچنین نتایج آزمون F نشان داد که بین مؤلفه های استخراج شده از مقالات تفاوت معناداری وجود دارد. عوامل شناسایی شده عبارت بودند از: رسانه و توسعه ورزش همگانی، اماکن، تأسیسات و تجهیزات، آموزش و آگاه سازی، مسئولان و برنامه ریزان، منابع مالی و انسانی برای ورزش همگانی، انگیزه سلامت جسمانی برای ورزش همگانی و انگیزه پیشرفت و درمان برای ورزش همگانی. با توجه به نتایج پژوهش، برنامه ها باید در راستای تقویت زیرساخت های ورزش همگانی برنامه ریزی و طراحیِ استراتژی شوند و در مورد ورزش نیز طرحی مشابه طرح تحول نظام سلامت تدوین شود و در مرحله بعد در صدد تأمین منابع مالی و انسانی متخصص گام برداشته شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان