غلامعلی کارگر

غلامعلی کارگر

مدرک تحصیلی: دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
۱.

طراحی مدل شرکت های ورزشی دانش بنیان پایدار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۴
در عصر فرا صنعتی، یکی از ارکان پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری شکوفایی شرکت های دانش بنیان است. در کشور ایران نیز اخیرا توجه ویژه ای به رشد و شکوفایی این شرکت ها علی الخصوصی شرکت های ورزشی دانش بنیان در بین سیاست گذاران شکل گرفته است. یکی از چالش های موفقیت این شرکت ها در حوزه ورزش، تداوم رشد و پایداری آنهاست. در این راستا از رویکرد کیفی و از نظریه برخاسته از داده ها روش استراوس و کوربین، جهت شناسایی عوامل رشد و پایداری شرکت های ورزشی دانش بنیان در ایران بهره گرفته شده است. جامعه آماری مورد بررسی اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری، شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد ورزشی و غیر ورزشی و کارشناسان صنعت متشکل از 16 نفر است که از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برفی استفاده شده است. درنهایت بر اساس یافته های پژوهش، عوامل ساختاری، دولتی، زیر ساخت های سخت، سیاست گذاری همکاری بخش خصوصی و دولتی از علل اصلی، مهارت های شرکت های ورزشی دانش بنیان، عوامل سیاسی، عوامل مالی و مدیریتی از جمله عوامل زمینه ای و نمایشگاه ها و همایش های استارتاپی ورزشی جهت خلق ایده های خلاقانه، یکپارچگی شرکت ها، مشاوران، برند سازی از جمله عوامل مداخله گر در این پژوهش بود. تسهیل مقررات، نیروی انسانی متخصص و ایجاد موسسه تخصصی مادر از جمله راهبردهای این پژوهش بود که می تواند به اشتغال زایی، توسعه و پیشرفت ورزش و رشد پایدار اقتصادی کشور در شرایط تحریم کمک شایانی نماید.
۲.

بررسی وضعیت باور و عمل ورزشکاران حرفه ای نسبت به تعهد به نسل آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۷
اهمیت تعهد به نسل آینده در میان تمامی گروه ها سبب گردیده است تا امروزه ضرورت تعهد به نسل آینده در میان ورزشکاران درک گردد. این مسئله سبب گردیده است تا پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت باور و عمل ورزشکاران حرفه ای به تعهد به نسل آینده طراحی گردید. روش پژوهش از توصیفی از نوع پیمایشی بود. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه ای محقق ساخته با 20 سئوال بود. سئوالات آن در طیف پنج ارزشی لیکرت طراحی گردید. روایی این پرسش نامه پس از بررسی نظرات خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و میزان پایایی پرسش نامه نیز میزان 89/0 مشخص گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیه ورزشکاران مرد تیم های ملی در رشته های ورزشی منتخب به تعداد 207 نفر بود که بر حسب انتخاب تصادفی تعداد 132 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد باور به تعهد به نسل آینده در میان ورزشکاران حرفه ای در سطح مطلوبی (میانگین=15/3) و عمل به آنان (میانگین=92/1) در وضعیت نامطلوبی قرار دارد
۳.

اهداف، تنگناها و دستاوردهای حمایت مالی بانک های دولتی و خصوصی از ورزش کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۷۳
هدف این تحقیق، شناسایی اهداف، تنگناها و دستاوردهای حمایت مالی بانک های دولتی و خصوصی از ورزش کشور بود. روش تحقیق کاربردی، کیفی و مسیر اجرای آن از طریق مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل تماتیک بود. جامعه آماری این تحقیق را مسئولین بخش حمایت مالی ورزشی بانک های دولتی و خصوصی کشور تشکیل دادند که در پست های مختلف در بخش های بازاریابی، روابط عمومی، تبلیغات و... شاغل بودند، که 19 بانک( 5 بانک دولتی و 14 بانک خصوصی) حمایت مالی ورزشی داشتند. جامعه بطور تمام شمار در تحقیق مورد توجه قرار گرفت که امکان جمع آوری اطلاعات از 18 بانک فراهم بود. یافته ها نشان دادند که اهداف بانک ها شامل سه دسته ی توسعه ی اجتماعی، بازاریابی و توسعه ی سازمانی بود. تنگناهای بانک ها در پنج گروه دسته بندی شدند که عبارتند از: قانونی، اقتصادی، ترویج رسانه ای، بازخوردی و مدیریتی. بانک ها به دستاوردهایی دست می یابند که در سه گروه دسته بندی شدند و عبارتند از: اجتماعی، بازاریابی و توسعه سازمانی. می توان با در نظر گرفتن اهداف و دستاوردهای بانک ها و تلاش در جهت تقویت شان و نیز شناسایی و تلاش در جهت رفع تنگناهای شناسایی شده، باعث حفظ حامیان حاضر و تشویق حامیان جدید به ورود به این عرصه گردید.
۴.

معیارهای حقوقی، زمینه ای و حاکمیتی سیاستگذاری تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۲۳۸
یکی از نقش های اصلی حاکمیتی سازمان های دولتی بزرگ همچون وزارتخانه ها، سیاست گذاری برای سازمان های زیرمجموعه است. تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی در کشور فاقد قانون ویژه خود بوده و خلاء شناختی و قانونی موجود موجب عدم دستیابی به اهداف می گردد. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی معیارهای حاکمیتی، زمینه ای و حقوقی تبلیغات صحه گذاری چهره های ورزشی در کشور بود. پژوهش ازنظر هدف توسعه ای و ازنظر روش کیفی بود که در آن از روش های تحلیل مضمون و تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش متخصصان حقوق ورزشی، تبلیغات، سیاست گذاری و مدیریت ورزشی با حجم نامعلوم و همچنین اسناد حقوقی مرتبط با تبلیغات صحه گذاری در ایران و سایر کشورهای منتخب بود. با روش نمونه گیری هدفمند 15 خبره مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند و در بخش اسناد نیز 12 سند مورد تحلیل واقع شد و با معیار اشباع نظری فرآیند تحلیل به اتمام رسید .کیفیت یافته ها، با بازکدینگ بخشی از داده ها مورد تائید واقع شد. مجموعه کدگذاری های انجام گرفته به همراه انبوهی از یادنوشتهای پژوهشگر نشان داد معیارهای حقوقی شامل دو دسته وضع قوانین جدید و اصلاح و تقویت قوانین موجود است. سیاست گذاری در بسترهایی صورت می گیرد که معیارهای زمینه ای برای آن شامل شش دسته ارزش های دینی، ارزش های ملی، ارزش های فرهنگی، ارزش های اخلاقی، ارزش های ورزشی و ارزش های جامعه شناختی است. همچنین معیارهای حاکمیتی به دو بخش مدیریت سیاسی و مدیریت اقتصادی تقسیم شدند. می توان با در نظر گرفتن معیارهای سیاست گذاری حقوقی چهره های ورزشی به تدوین قوانین تبلیغات صحه گذاری برای چهره های ورزشی پرداخته و زمینه ساز ارتقاء شاخصه ای تبلیغاتی را فراهم کرد
۵.

Measuring Off-field Factors Affecting the Technical and Ethical Performance of Professional Football Athletes

تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
Objective : Football, as the most viewed event in stadiums overflowed with very many spectators, has turned into the most popular sport across the world. The purpose of this study was to compare the factors affecting the technical and ethical performance of professional football athletes off-field. Methodology : The research method of this research is descriptive survey implemented by completing a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study included all athletes, referees, and coaches, members of the technical staffs and members of professional soccer clubs as well as members of the federation and football board of Tehran during the 18 th round of the country premier league. The research sample was 384 people who were selected by purposeful sampling method and according to Morgan table. The validity of the questionnaire was evaluated by the professors of physical education and football experts and the reliability level was calculated to be 0.89 based on the Cronbach's alpha that was done by Exploratory Factor Analysis and Friedman test by SPSS version 24 and Liserl 8.8 software. Results: The present study was surveyed on the basis of effective factors off-field, that is the most important factors off-field were federation and family and the status of the club were the least important factor in the technical and ethical performance of professional football athletes. Conclusions: Supervision and education can play an important role, and family as the first social unit can be also of importance in this respect. After family, the FFIRI should take basic measures for culture-building and detailed reflections on its activities.
۶.

Optimization of Ticket Sales for Tehran Azadi stadium with the Approach of Simulating Queuing Systems and MCDM

تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۶۴
The purpose of the present study was to optimize and improve the status of ticket sales at Tehran Azadi Stadium and reduce customer waiting times in queues using methods Simulation and Multi-criteria decision making (MCDM). First, using objective observation and time-out, the waiting time for spectators in the ranks of the ticket and presentation and physical examination calculations and then using the simulation software, The entire service process has been simulated from the moment the ticket is purchased until the moment they enter the stadium, and the average waiting time for spectators in the queue for the provision of services is calculated. And then we look at the problems with ticket sales. Also, using interviews with elite and expert people, there are some ways to reduce waiting times for customers in the queue. And each of these views was examined using the simulation software; then scenarios were developed to improve the status quo and then, using multi-criteria decision-making methods, we ranked the scenarios and selected the best scenario.
۷.

تدوین الگوی ارتباطی منابع سازمانی و درآمدزایی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۲۰۵
هدف پژوهش حاضر، تدوین الگوی ارتباطی منابع سازمانی و درآمدزایی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نخبگان و کارشناسان آگاه در صنعت فوتبال بود. نمونه آماری پژوهش، 100 نفر از استادان مدیریت ورزشی و کارشناسان فوتبال بودند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، شامل پرسشنامه منابع سازمانی و درآمدزایی باشگاه های ورزشی بود. این پرسشنامه در دو بخش اصلی پرسشنامه منابع سازمانی شامل 29 گویه و پرسشنامه درآمدزایی شامل 20 گویه بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن با استفاده از روایی محتوا، همگرا و واگرا تأیید شد. از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS به منظور بررسی مدل پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که منابع سازمانی بر میزان درآمدزایی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران تأثیر معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که به ترتیب متغیرهای منابع مالی، زیرساخت ها، منابع انسانی، دارایی معنوی و منابع ارتباطاتی و اطلاعاتی بیشترین تأثیر را بر درآمدزایی باشگاه ها دارند. بنابراین پیشنهاد می شود تا باشگاه های فوتبال، با شناسایی و توسعه منابع مختلف سازمانی، در جهت رسیدن به درآمدزایی اقدام کنند.
۸.

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه تعهد اخلاقی به نسل آینده در ورزشکاران حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه تعهد اخلاقی به نسل آینده در ورزشکاران حرفه ای طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع آمیخته بود. ابزار پژوهش، مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی این پرسش نامه مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه ورزشکاران مرد تیم های ملی کشور در رشته های ورزشی منتخب به تعداد 207 نفر بود و بر حسب انتخاب تصادفی بر اساس جدول مورگان تعداد 132 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد در میان عوامل شناسایی شده دانش عمومی مهمترین عامل بر توسعه تعهد اخلاقی به نسل آینده در میان ورزشکاران حرفه ای است. نتایج پژوهش همچنین مشخص نمود که جلب مشارکت های عمومی و اعتقاد راسخ از دیگر عوامل مهم جهت توسعه تعهد اخلاقی به نسل آینده در میان ورزشکاران حرفه ای است.
۹.

فراتحلیل مطالعات عوامل و راهکارهای جذب مردم برای توسعه ورزش همگانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۶۰۲
هدف از این تحقیق فراتحلیل مطالعات عوامل و راهکارهای جذب مردم برای توسعه ورزش همگانی در ایران طی سال های 1384-94 بود. ازاین رو، از 37 مقاله منتشرشده در نشریات معتبر داخلی، به عنوان جامعه آماری استفاده شد و از بین این جامعه آماری، تعداد 17 مقاله برای اشتراک در مؤلفه های پژوهش ها، روش نمونه گیری صحیح، روش آماری مرتبط و کیفیت مقاله، برای فراتحلیل ارزیابی شد. ازاین بین، 48 مؤلفه مشترک در 17 تحقیق استخراج گردید و سپس برحسب اندازه اثر و توان آزمون آماری مؤلفه های پژوهش ها، مؤلفه های 14 مقاله در نرم افزار فراتحلیل وارد شدند. در این تحقیق از نرم افزار جی پاور و فراتحلیل برای تعیین میزان اندازه اثر و توان آزمون های آماری مؤلفه های استخراج شده و نیز آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی تفاوت میانگین مؤلفه ها و اولویت بندی آنها استفاده شد. نتایج تحلیل میزان اندازه اثر محاسبه شده نشان داد تمام مؤلفه های استخراج شده از پژوهش ها، اندازه اثر و توان آزمون آماریِ زیادی دارند. همچنین نتایج آزمون F نشان داد که بین مؤلفه های استخراج شده از مقالات تفاوت معناداری وجود دارد. عوامل شناسایی شده عبارت بودند از: رسانه و توسعه ورزش همگانی، اماکن، تأسیسات و تجهیزات، آموزش و آگاه سازی، مسئولان و برنامه ریزان، منابع مالی و انسانی برای ورزش همگانی، انگیزه سلامت جسمانی برای ورزش همگانی و انگیزه پیشرفت و درمان برای ورزش همگانی. با توجه به نتایج پژوهش، برنامه ها باید در راستای تقویت زیرساخت های ورزش همگانی برنامه ریزی و طراحیِ استراتژی شوند و در مورد ورزش نیز طرحی مشابه طرح تحول نظام سلامت تدوین شود و در مرحله بعد در صدد تأمین منابع مالی و انسانی متخصص گام برداشته شود.
۱۰.

الگوی تبیینی اثر منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۳۳۶
هدف این پژوهش، بررسی منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش آمیخته انجام شد. در مطالعه کیفی و کمی، همه نخبگان آگاه در صنعت فوتبال جامعه آماری  بودند. در بخش کیفی، از اشباع اطلاعاتی استفاده شد که اطلاعات با 14 مصاحبه به اشباع رسید. در این بخش، نمونه ها به صورت هدفمند طبقه ای انتخاب شدند. در بخش کمی، از نمونه گیری هدفمند استفاده شد که 100 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و کارشناسان فوتبال بودند. در بخش کمی،  ابزار مورداستفاده برای جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن به تأیید هشت تن از اساتید خبره مدیریت ورزشی رسید. همچنین، برای بررسی پایایی متغیرها از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد و مشخص شد که داده ها از پایایی مناسبی برخودار بودند. برای بررسی مصاحبه های متخصصان، از روش تحلیل محتوا و برای بررسی مدل پژوهش، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس مدل پژوهش، منابع سازمانی و مزیت رقابتی، بر میزان سودآوری در باشگاه های فوتبال حرفه ای ایران تأثیر معناداری داشتند؛ بنابراین، می توان چنین استنباط کرد که منابع سازمانی و مزیت رقابتی به خوبی می توانند میزان سودآوری را در باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران بهبود بخشند؛ ازاین رو، پیشنهاد می شود که باشگاه های فوتبال ایران با بهبود وضعیت منابع سازمانی و توسعه مزیت رقابتی، برای دست یابی به سودآوری اقدام کنند.
۱۱.

نقش ترویج رسانه ای درحمایت مالی بانک ها از ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۲۲
هدف از این تحقیق بررسی نقش ترویج رسانه ای در گرایش بانک های کشور به حمایت مالی از ورزش بود. روش تحقیق کیفی و مسیر اجرای آن از طریق مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل تماتیک بود. جامعه ی این تحقیق را مسئولین حوزه حمایت مالی بانک های دولتی و خصوصی کشور که دارای حمایت مالی ورزشی بوده اند (19 بانک) و در پست های مختلف در بخش های بازاریابی، روابط عمومی، تبلیغات و... شاغل بودند، تشکیل می دادند. جامعه به طور تمام شمار در تحقیق موردتوجه قرار گرفت که امکان جمع آوری اطلاعات از 18 بانک فراهم بود. نتایج نشان داد که ترویج رسانه ای جزی اهداف و دستاوردهای بانک ها در حمایت مالی از ورزش است که شامل کدهای اطلاع رسانی و تبلیغ است. از طرفی بانک ها در مسیر حمایت مالی از ورزش نیز با تنگناهای ترویج رسانه ای مواجه اند که مشمول کدهای محدودیت قانونی تبلیغات و اطلاع رسانی و عدم صحه گذاری و همکاری مسئولین و ورزشکاران است. می توان با در نظر گرفتن ترویج رسانه ای به عنوان یکی از اهداف و دستاوردهای حامیان در حمایت مالی از ورزش و تلاش در جهت تقویت آن و نیز درصدد رفع تنگناهای مرتبط با ترویج رسانه ای برآمدن، رابطه ی حمایت مالی را بیش ازپیش تقویت کرد و نیز موجبات ورود دیگر حامیان را به این عرصه فراهم آورد.
۱۲.

بررسی نقش ورزش قهرمانی بر شاخص های توسعه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت اجتماعی رفاه اجتماعی سلامت اجتماعی وحدت و انسجام اجتماعی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۱۴۳۶ تعداد دانلود : ۱۷۵۷
هدف از تحقیق حاضر، بررسی نگرش متخصصان و مدیران ورزش در ارتباط با تأثیر ورزش قهرمانی بر شاخص های توسعه اجتماعی بود. روش تحقیق توصیفی و به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید تربیت بدنی، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی استان تهران و افراد شاغل در فدراسیون های ورزشی (حدود 700 نفر) بودند. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه آماری 248 نفر مشخص گردید که تعداد 203 پرسشنامه ( 39 استاد، 113 دانشجوی دکتری، 51 شاغل در فدراسیون ) برگشت داده شد. نمونه گیری به صورت طبقه ای تصادفی صورت پذیرفت. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه 38 سوالی محقق ساخته استفاده شد. که روایی محتوایی آن توسط 15 نفر از استادان دانشگاه ها و متخصصان تأیید کردید و پایایی آن در آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با استفاده از آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شد. در خصوص روایی سازه، بر اساس بار عاملی و T-Value تمام شاخص ها رابطه معناداری با عامل اصلی داشتند و توانستند پیشگویی خوبی برای توسعه اجتماعی باشند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی مانند کلموگروف- اسمیرنوف، تی استودنت تک گروهی و مستقل ، تحلیل واریانس و دانکن با کمک نر م افزارspss و تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد میانگین نگرش متخصصان و مدیران ورزش در شاخص های رفاه اجتماعی، سلامت فردی، سلامت اجتماعی، وحدت و انسجام اجتماعی زیاد می باشد اما در شاخص عدالت اجتماعی کم می باشد.
۱۳.

تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن با تکیه بر آرای متخصصان، ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۰
ههدف تحقیق تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن بود. روش تحقیق از نظر استراتژی کیفی، ازنظر مسیر اجرا دلفی بود. جامعه تحقیق شامل متخصصان مدیریت ورزشی، مجریان و مدیران بخشهای فرهنگی ورزشی، مدیران سازمان های ورزشی، متخصصان جامعه شناسی آشنا با حوزه ورزش، مربیان باسابقه، پیشکسوتان، افراد آشنا با فعالیتهای فرهنگی در ورزش (111N=) در مرحله اول دلفی بودند که در چهار مرحله دلفی تعداد آنها کاهش یافت.. در این تحقیق از نمونه گیری استفاده نشد و تمام افراد جامعه به طور کل شمار در نحقیق مورد توجه قرار گرفتند. یافته های تحقیق منجر به ارائه تعریف فرهنگ ورزش و مؤلفه های آن بر اساس مدل شاین به این قرار گردید: فرهنگ ورزش یعنی مجموعه باورها و مفروضات انسانی مورد انتظار جامعه در ورزش و رفتار بر اساس ارزش ها و هنجارهای مطلوب جامعه شامل رفتار محترمانه با رعایت اخلاق و تکریم فرهنگ سایر ملل و اقوام و ایجاد عادت به ورزش از طریق مدیریت منابع برای خلق شرایط و امکانات ورزش کردن و نمایش نمودهای ملموس زیبایی شناختی و هنرمندانه به عنوان مصنوعات ورزش در جامعه. یافته فوق با چارچوب مدلها و نظریات فرهنگی معروف جهان از ابعاد مختلف همخوانی دارد و علاوه بر آن بر ارزشهای اسلامی-ایرانی نیز توجه داشته و همچنین عامل مدیریت نیز به عنوان رکن مهمی در تعریف لحاظ شده است.
۱۴.

بررسی ابعاد معافیت های مالیاتی در ورزش ایران از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیران مالیاتی کارشناسان موضوعی معافیت پایه درآمدی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۳۴۱
هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد معافیت های مالیاتی در ورزش ایران از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی، و جامعة آماری شامل مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی سه استان تهران، اصفهان و فارس بود. نمونه آماری مدیران برابر با جامعه آماری (25=N=n نفر) و نمونه آماری کارشناسان ورزشی به صورت تصادفی در دسترس (30n=) انتخاب شد. ابعاد معافیت های مالیاتی در ورزش ایران با استفاده از پرسشنامه 20 سؤالی محقق ساخته بررسی شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را پانزده نفر از استادان صاحب نظر تأیید کردند. ضریب پایایی پرسشنامه 86/0= α به دست آمد. یافته ها نشان داد که معافیت های مالیاتی در ورزش از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی در حد قابل قبولی قرار ندارد. همچنین ضریب مسیر مبانی معافیت های مالیاتی و معافیت های مالیاتی کل، ضریب مسیر معافیت های مالیاتی پایه درآمدی و معافیت های مالیاتی کل و ضریب مسیر معافیت های مالیاتی موضوعی و معافیت های مالیاتی کل تأیید شد. پیشنهاد می شود نهادهای قانونگذار مالیاتی ایران، به خصوص قسمت های مربوط به معافیت ها، به بررسی مجدد معافیت های مربوط به بخش ورزش کشور بپردازند و زمینة حضور بخش خصوصی در ورزش را هموار سازند.
۱۵.

بررسی نقش ابعاد توانمندسازی شناختی در عادات خلاقیت مربیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مربیان توانمندسازی شناختی عادات خلاقیت

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مربیگری ورزشی
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۵۴۰
امروزه سازمان ها برای فائق آمدن بر مشکلات و تنگناهای خود نیازمند افرادی توانمند و دارای تفکر خلاق هستند. از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد توانمندسازی شناختی در عادات خلاقیت مربیان شهر اراک است. روش ﺗﺤﻘیﻖ ﺗﻮﺻیﻔی- پیمایشی و بصورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل مربیان هیات های ورزشی استان بود (485= N) که براساس جدول مورگان تعداد (214=n ) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های توانمندسازی استاندارد اسپیریتزر(87 /0= α) و پرسشنامه محقق ساخته عادات خلاقیت بود(9 /0= α). برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس فریدمن و t مستقل استفاده شد. اطلاعات حاصل از این تحقیق نشان داد که ضریب همبستگی میان توانمندسازی شناختی و عادات خلاقیت مربیان 612/0 بود. بین ابعاد توانمندسازی شناختی مربیان تفاوت معناداری وجود داشت(873/96= 2χ، 05/0>P). احساس حق انتخاب، احساس شایستگی، احساس موثر بودن و احساس معنادار بودن، اولویت اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. در تعیین اولویت عادات خلاقیت مربیان با استفاده از آزمون فریدمن (354/51= 2χ، 05/0>P)، تحمل ابهام، گوش فرا دادن به ندای درون، استفاده از تفکر جانبی برای یافتن فرضیات به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار گرفتند. با توجه به نتایج تحقیق، چنانچه سازمان برنامه های توانمند سازی را به اجرا درآورده و بر مؤلفه های آن تاکید کند، می تواند امیدوار باشد که از مزایای خلاقیت افراد درکار بهره برداری نماید.
۱۶.

نقش برنامه های ورزشی تلویزیون در انتقال ارزش ها ی اخلاقی و الگوپذیری دانش آموزان متوسطه شهرستان اسلام آباد غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش آموزان تلویزیون ارزش های اخلاقی الگوپذیری برنامه های ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اخلاق در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رسانه های ورزشی
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۴۱۸
هدف این پژوهش، مقایسه مدت زمان تماشای برنامه های تلویزیون در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه و مقایسه ارزش های اخلاقی مورد انتظار و منتقل شونده از طریق تلویزیون در بین دانش آموزان متوسطه دختر و پسر و همین طور مقایسه الگوها در دو بعد زندگی و ورزش و مقایسه ویژگی اخلاقی الگوهای انتخابی بین دانش آموزان متوسطه دختر و پسر بود. این پژوهش با روش پیمایشی انجام گرفت و جامعه تحقیق دانش آموزان دختر و پسر متوسطه شهرستان اسلام آباد غرب در سال 1391 بودند و نمونه تحقیق براساس جدول مورگان 382 نفر تعیین شد که نمونه مورد نظر به صورت تصادفی ساده و خوشه ای انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که براساس مبانی نظری تهیه شد و روایی آن را استادان دانشگاهی تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد که بین دختران و پسران از نظر مدت زمان تماشای برنامه های ورزشی تلویزیون، ارزش های اخلاقی (مذهبی) مورد انتظار و ارزش های اخلاقی (سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) منتقل شونده از طریق تلویزیون و همین طور ویژگی های اخلاقی الگوهای ورزشی تفاوت وجود دارد.
۱۷.

بررسی میزان بهره گیری اعضای هیأت علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش با توجه به عواملی دموگرافی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات آموزش پژوهش اعضای هیأت علمی تربیت بدنی ویژگی های فرد

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مسائل متفرقه مدیریت ورزشی
تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۵۳۰
هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان بهره گیری اعضای هیأت علمی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با توجه به عوامل دموگرافی بود. نمونه آماری 83 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی که در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تدریس می باشند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات و متخصصان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تأیید و میزان روایی سازه پرسشنامه از طریق ضریب همبستگی پیرسون(738/0r=) گزارش شده است. میزان پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمده است. نتایج نشان داد بین سابقه کار (0.59, P<0.05 -r=)، رتبه علمی(,P<0.05 0.395-r=) و کارکردهای پژوهشی (05/0,p< 279/0r=) اعضای هیأت علمی با بهره گیری از فناوری اطلاعات ارتباط معنا داری وجود دارد. نتایج نشان می دهد بین میزان بکارگیری فناوری اطلاعات درفعالیت های آموزشی و پژوهشی در گرایش های متفاوت رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تفاوت معنا-داری وجود دارد.
۱۸.

تعیین و مقایسه علل تمایل مشتریان به خرید کالاهای ورزشی خارجی از دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خارجی خرید کالاهای ورزشی تولیدکنندگان ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
تعداد بازدید : ۱۷۱۸ تعداد دانلود : ۸۹۳
هدف از پژوهش حاضر مقایسه دیدگاه تولیدکنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان کالاهای ورزشی خارجی در رابطه با دلایل گرایش به خرید و مصرف کالاهای ورزشی خارجی و سپس رتبه بندی مهمترین دلایل از دیدگاه این سه گروه است. تحقیق حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی و از نوع مقایسه ای و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی به شمار می آیدکه بشکل میدانی انجام گرفته است و اطلاعات موردنیاز آن از طریق مطالعات و جمع آوری نظرات16تولیدکننده پوشاک ورزشی،46فروشنده و360مصرف کنندگان پوشاک ورزشی (ورزشکار) بدست آمده است.دراین تحقیق ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.روایی آن به شکل صوری و محتوا و با دراختیار قراردادن اهداف پژوهش، توسط15نفر ازمتخصصین مدیریت ورزشی و بازاریابی تایید گردید.پایایی با اجرای مطالعه راهنما برروی30نفر و بااستفاده از آلفای کرونباخ70/0بدست آمد.به منظور آزمون فرضیه های پژوهش ابتدا از آزمونUمان ویتنی به منظور مقایسه دیدگاه ها واز آزمون فریدمن برای رتبه بندی علل تمایل افراد به خرید کالاهای ورزشی خارجی استفاده گردید. براساس نتایج حاصله بین مصرف-کنندگان و فروشندگان و بین تولیدکنندگان و فروشندگان در رابطه با دلایل مصرف کالاهای ورزشی خارجی تفاوت معناداری وجود داشت ولی بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تفاوت معناداری وجود نداشت. از دیدگاه مصرف کنندگان تطابق بیشتر کالاهای ورزشی خارجی با استانداردهای ورزشی، کیفیت و دوام بیشترکالاهای ورزشی خارجی و اطلاع رسانی ضعیف تولیدکنندگان ورزشی داخلی در مورد ویژگی های پوشاک ورزشی خود در رسانه ها در مقابل اطلاع رسانی وسیع کالاهای ورزشی خارجی به ترتیب مهم ترین دلایل می باشد.از دیدگاه تولیدکنندگان تطابق بیشتر کالاهای ورزشی خارجی با استانداردهای ورزشی،ضمانت بیشتر کالاهای ورزشی خارجی و تنوع بیشتر کالاهای ورزشی بترتیب مهم ترین دلایل می باشد.از دیدگاه فروشندگان افزایش قیمت مواد اولیه در نتیجه گران بودن کالای داخلی در مقابل کالای ارزان خارجی، فرهنگ غلط مبنی بر بهتر بودن کالای خارجی و ضعف در مصرف کالای داخلی و تطابق بیشتر کالاهای ورزشی خارجی با استانداردهای ورزشی به ترتیب مهم ترین دلایل می باشد.
۱۹.

شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

کلید واژه ها: خلاقیت مدیریت زمان وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
 1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
 2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۴۳۷
هدف از تحقیق حاضر شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان می باشد. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که در آن 307 نفر از کارکنان و مدیران وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسشنامه های استاندارد مدیریت زمان با(89/0 =α) و پرسشنامه استاندارد خلاقیت شغلی جزنی(76/0 =α) استفاده شد. از آمار توصیفی به منظور طبقه بندی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها و آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه برای تعیین ارتباط و پیش بینی متغیرهای پژوهش استفاده گردید. با توجه به نتایج تحقیق، ارتباط مثبت و معناداری بین مدیریت زمان و مؤلفه های آن با خلاقیت مشاهده شد. نتایج رگرسیون نشان داد که 7/44 % از واریانس کل تغییرات میزان خلاقیت به مؤلفه های مدیریت زمان مربوط می شود. بر اساس نتایج، ارتباط تنگاتنگی بین چرخه بهره وری زمان با برنامه ریزی و خلاقیت وجود دارد. همچنین برنامه ریزی یکی از مهم ترین فاکتورهای مدیریت زمان است. برنامه ریزی زمان های کاری و امور شخصی نقشی موثر در تمایل به برنامه ریزی و خلاقیت ایفا می کنند. به علاوه زمان بندی امور شخصی روزانه افراد می تواند اهمیت بسیاری در استفاده از زمان در دسترس در طول روز داشته باشد
۲۰.

بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۲۰ تعداد دانلود : ۹۵۴
در رویکردهای نوین سازمانی، لزوم ایجاد یادگیری سازمانی و تحول سازمان به واسطة اصول سازمان یادگیرنده از ملزومات اصلی جهت کارایی و بهره وری هرچه بیشتر کارکنان و در نهایت سازمان بیان شده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP تدوین شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعة آماری پژوهش، کلیة کارشناسان سازمان تربیت بدنی (300 نفر) و متخصصان مدیریت ورزشی (10 نفر) هستند که براساس نمونه گیری منظم نظام مند ججم نمونه 126 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه یادگیری سازمانی مارکوارت (97 /0 = α) و پرسشنامة محقق ساخته AHP استفاده شد. از آمار توصیفی برای طبقه بندی یافته ها و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنف و از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. همچنین برای تحلیل مؤلفه های یادگیری سازمانی از روش AHP استفاده شد. براساس یافته های این پژوهش بین مؤلفه های یادگیری سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد (01 /0 P<). براساس یافته های حاصل از تحلیل مؤلفه های یادگیری سازمانی از طریق نرم افزار Expert choice 11 و بر مبنای روش AHP، فرهنگ سازمانی با میانگین وزن 4096 /0 بالاترین اولویت را در این مؤلفه ها از دیدگاه متخصصان مدیریت ورزشی به خود اختصاص داد. باتوجه به نتایج تحقیق اهمیت، استفاده، ایجاد و استقرار یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن به ویژه فرهنگ سازمانی، جزئی لاینفک به منظور کارایی و اثربخشی بیشتر در سازمان تربیت بدنی خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان