غلامرضا شعبانی بهار

غلامرضا شعبانی بهار

سمت: دکترا
مدرک تحصیلی: استاد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
۱.

تأثیر مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران در چابکی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی هوش سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مهارت های مدیریت مدیریت کوانتومی هوش سازمانی چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 184 تعداد دانلود : 247
این پژوهش باهدف بررسی اثر مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران در چابکی سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با روش تحلیل معادلات ساختاری انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان، در سال 1398 می باشند که 279 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران وزارت ورزش و جوانان، به صورت مستقیم و هم به طور غیرمستقیم، از طریق متغیر میانجی هوش سازمانی می تواند بر قابلیت چابکی سازمانی تأثیرگذار باشد. بر این اساس، مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران به میزان 70/0 بر چابکی سازمانی و هوش سازمانی به میزان 21/0 بر چابکی سازمانی تأثیرگذار می باشد. همچنین نقش میانجی هوش سازمانی در اثر مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران بر چابکی سازمانی 15/0 تأیید گردید؛ بنابراین مدیران ورزش کشور با به کارگیری مهارت های کوانتومی در سازمان و استفاده از راه حل هوش سازمانی می تواند قدرت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان ها را متمایز نماید و با به کارگیری اطلاعات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بودن بهره برداری نموده تا بتواند تغییرات مثبت یا منفی را حس کنند که این امر قابلیت چابکی وزارت ورزش و جوانان را ارتقا می بخشد.
۲.

اثر حافظه سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حافظه سازمانی مدیریت عملکرد چابکی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 71 تعداد دانلود : 816
هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر حافظه سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران ارشد و کارکنان ادارات تربیت بدنی در دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور می باشدکه به صورت تمام شما کل جامعه آماری به تعداد 216 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه حافظه سازمانی آنت، پرسشنامه استاتدارد مدیریت عملکرد بالدریج و پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی ژانگ بود. به منظور تجریه و تحلیل یافته های پژوهش از تحلیل مسیر و معادلات ساختاری و نرم افزار 20 PLS و SPSS استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که حافظه سازمانی و ابعاد آن با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات تربیت بدنی بر مدیریت عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی کشور اثر معنی دار دارد. لذا در مدیریت عملکرد نوین، اهداف کارکنان و اهداف سازمان باید در یک راستا قرار گرفته و با ایجاد هماهنگی و ارائه راهنمایی های لازم توسط سرپرستان، افراد هرچه بیش تر به سازمان احساس تعلق خاطر می نمایند.
۳.

شناسایی عوامل موثر در توسعه علمی کاربردی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی با رویکرد فرا ترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت بدنی توسعه علوم ورزشی فراترکیب مرجعیت علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 739 تعداد دانلود : 268
در حوزه توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی تحقیقات علمی پراکنده ای در سطح جهان صورت گرفته است که منجر به تدوین و چاپ مقاله های زیادی در نشریه های علمی شده است. بررسی جامع و عمیق این پژوهش ها و تفسیر یافته های آنها می تواند درک روشنی به محققان ارائه دهد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر در توسعه علمی کاربردی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر استراتژی توصیفی-تحلیلی بود که با استفاده از رویکرد کیفی و با استفاده از روش فراترکیب به عنوان مسیر اجرا در جمع آوری و تحلیل داده ها انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه مقاله های مرتبط با حوزه توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی است که در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکولار و ساینس دایرکت از سال 2005 تا 2020 چاپ شده است. بر این اساس با استفاده از واژگان کلیدی، مرتبط ترین پژوهش ها با رویکرد هدفمند انتخاب شد(134=N). برای بررسی یافته ها از روش فراترکیب سندولوسکی و باروسو (2007) استفاده گردید. یافته ها نشان داد 5 مولفه (آموزش، پژوهش، کارافرینی، ارتباط با جامعه و مرجعیت علمی)، 18 زیرمولفه و 122 کد در زمینه توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی نقش دارند. در نهایت با توجه به یافته های تحقیق الگوی عوامل مؤثر بر توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی تدوین شد.
۴.

اثر مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران در عملکرد سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهارت های مدیریت کوانتومی هوش سازمانی عملکرد سازمانی وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 284 تعداد دانلود : 223
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران در عملکرد سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با روش تحلیل معادلات ساختاری انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان، در سال 1398 می باشند که 279 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. نتایج پژوهش نشان داد که مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران وزارت ورزش و جوانان، به صورت مستقیم و هم به طور غیر مستقیم، از طریق متغیر میانجی هوش سازمانی می تواند بر قابلیت عملکرد سازمانی تاثیرگذار باشد. بر این اساس، مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران به میزان 80/0 بر عملکرد سازمانی و هوش سازمانی به میزان 70/0 بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار می باشد. همچنین نقش میانجی هوش سازمانی در اثر مهارت های مدیریت کوانتومی مدیران بر عملکرد سازمانی 13/0 تایید گردید. بنابراین مدیران ورزش کشور با بکارگیری مهارت های کوانتومی در سازمان و استفاده از راه حل هوش سازمانی می تواند قدرت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان ها را متمایز نماید و با بکارگیری اطلاعات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بودن بهره برداری نموده تا بتواند تغییرات مثبت یا منفی را حس کنند، که این امر قابلیت عملکرد وزارت ورزش و جوانان را ارتقا می بخشد.
۵.

چالش های رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استارت آپ خلاقیت مدیریت دانش نوآوری فناورانه ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 986 تعداد دانلود : 172
پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است. داده های پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و بر اساس مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه (مدیران استارت آپ ها، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، اساتید دانشگاه، نخبگان حوزه کارآفرینی ورزشی) جمع آوری شد. شمار مشارکت کنندگان با استفاده از شاخص اشباع نظری به 21 نفر رسید و تحلیل یافته ها به روش نظریه داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری های باز، محوری و انتخابی انجام شد. یافته ها حاکی از آن است مقوله هایی همچون نوآوری و ایده پردازی، سرمایه انسانی متخصص، جنبه ی سازمانی، فردی و واحد تخصصی استارت آپ های ورزشی کشور به عنوان عوامل زمینه ای و مقوله هایی همچون ساختاری و دولتی، زیر ساخت سخت، عوامل راهبردی، محیطی و مراکز کارآفرینی و استارت آپ ورزشی در فدراسیون ها و... به عنوان عوامل مداخله گر جهت رشد کسب و کارهای نوپای ورزشی در ایران شناخته شدند که می توانند به اشتغال زایی، توسعه ورزش، رشد و احیای استارت آپ های ورزشی و رشد پایدار اقتصادی کشور در شرایط تحریم کمک شایانی نماید.
۶.

شناسایی عوامل موثر در توسعه علمی کاربردی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تربیت بدنی توسعه علوم ورزشی فراترکیب مرجعیت علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 689 تعداد دانلود : 201
در حوزه توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی تحقیقات علمی پراکنده ای در سطح جهان صورت گرفته است که منجر به تدوین و چاپ مقاله های زیادی در نشریه های علمی شده است. بررسی جامع و عمیق این پژوهش ها و تفسیر یافته های آنها می تواند درک روشنی به محققان ارائه دهد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر در توسعه علمی کاربردی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر استراتژی توصیفی-تحلیلی بود که با استفاده از رویکرد کیفی و با استفاده از روش فراترکیب به عنوان مسیر اجرا در جمع آوری و تحلیل داده ها انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه مقاله های مرتبط با حوزه توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی است که در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکولار و ساینس دایرکت از سال 2005 تا 2020 چاپ شده است. بر این اساس با استفاده از واژگان کلیدی، مرتبط ترین پژوهش ها با رویکرد هدفمند انتخاب شد(134=N). برای بررسی یافته ها از روش فراترکیب سندولوسکی و باروسو (2007) استفاده گردید. یافته ها نشان داد 5 مولفه (آموزش، پژوهش، کارافرینی، ارتباط با جامعه و مرجعیت علمی)، 18 زیرمولفه و 122 کد در زمینه توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی نقش دارند. در نهایت با توجه به یافته های تحقیق الگوی عوامل مؤثر بر توسعه دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی تدوین شد.
۷.

پایش راهبردهای مقابله ای جهت تعدیل چالش های استراتژیک ناشی از همه گیری کووید-19 در فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چالش های کرونا راهبردهای مقابله ای فدراسیون های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 409 تعداد دانلود : 328
با شیوع کووید-19، پرداختن به چالش های مرتبط با همه گیری بیش از راهبردهای مقابله ای مورد توجّه بوده است. نظر به ضرورت مقابله با چالش های استراتژیک مرتبط با همه گیری کرونا در ورزش، هدف این پژوهش پایش راهبردهای مقابله ای جهت تعدیل چالش های استراتژیک ناشی از این همه گیری در فدراسیون های ورزشی بوده است. این پژوهش از مطالعات کیفیِ اکتشافی و از انواع بنیادی بوده که با استفاده از تحلیل تماتیک انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش خبرگان مدیریت ورزشی با تجربه آشنایی با مبانی آینده پژوهی بودند که متناسب با ماهیت پژوهش تعداد 16 نفر به عنوان مشارکت کننده به صورت گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده ها شامل یک مصاحبه نیمه ساختارمند بود. از روش توافق درون موضوعی جهت اطمینان از پایایی مصاحبه ها استفاده شد، و روایی نیز با نظرخواهی از متخصصان مدیریت ورزشی و اعمال بازنگری بر اساس نظر آنها تأیید گردید. تحلیل تماتیک با استفاده از مدل شش مرحله ای برون و کلارک (2006) منجر به استخراج 188 کد، 15 مضمونِ فرعی و پنج مضمونِ اصلی شد. تحلیل داده ها نشان داد که "بازتعریف مشاغل"، "ظرفیت سازی مجازی"، "رویکردهای حمایتی"، "ارتقاء و به روز رسانی"، و "روابط عمومی و ارتباطات" از راهبردهای مقابله ای در تعدیل چالش های استراتژیک همه گیری کووید-19 در فدراسیون ها می باشند. با توجه به یافته ها، تمرکز بر این راهبردها و حداکثر بهره برداری از آنها در حوزه پژوهش و اجرا می تواند گامی کلیدی در راستای اصلاح و تقویت فرایندهای مدیریتی و تعدیل تبعات ناشی از کرونا در فدراسیون ها باشد.
۸.

پایش چالش های راهبردی ناشی از پاندمی کووید-19 در فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پاندمی تحلیل تماتیک چالش های راهبردی فدراسیون های ورزشی کرونا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 739 تعداد دانلود : 336
ظهور پاندمی کووید-19 ارکان ورزش را دچار چالش های متعدد ساخته و بدون تردید پایش دقیق این چالش ها به عنوان گام نخست در فرایند مقابله با تبعات این پاندمی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود. ازاین رو، هدف این پژوهش پایش چالش های راهبردی ناشی از پاندمی کووید-19 در فدراسیون های ورزشی است. این پژوهش از مطالعات کیفی اکتشافی است که با روش تحلیل تماتیک انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده خبرگان حوزه مدیریت ورزشی با تجربه آشنایی با مبانی آینده پژوهی در ورزش بودند که متناسب با ماهیت پژوهش 16 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به صورت گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند. از مصاحبه نیمه ساختارمند به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد. تحلیل تماتیک با استفاده از مدل برون و کلارک (2006) به استخراج 161 کد، 13 تمِ فرعی و 5 تمِ اصلی منجر شد. یافته ها نشان داد که چالش رویدادها، چالش زیرساخت ها، چالش مالی، چالش ارتباطات و تعاملات و چالش سلامت از جمله چالش های راهبردی ناشی از پاندمی کووید-19 در فدراسیون هاست. تمرکز بر این چالش ها در حوزه پژوهش و اجرا می تواند گامی کلیدی در راستای اصلاح و تقویت فرایندهای مدیریتی در فدراسیون های ورزشی در دوره پاندمی و پساپاندمی باشد. 
۹.

تأثیر مجازی سازی عملکردی سازمان بر پایداری سازمانی با میانجی هم افزایی سرمایه انسانی و خرد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مجازی سازی ساختاری خرد سازمانی پایداری سازمانی هم افزایی نیروی انسانی شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 350 تعداد دانلود : 845
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مجازی سازی عملکردی سازمان بر پایداری سازمانی با نقش میانجی هم افزایی نیروی انسانی و خِرد سازمانی می باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران (480=N) تشکیل دادند و همچنین نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان و به صورت تصادفی طبقه ای از سازمان ورزش شهرداری تهران (215=n) انتخاب شد. به منظور گردآوری داده ها از یک پرسشنامه اطلاعات فردی و چهار پرسشنامه مجازی سازی سازمان (ویلیامیل استرید، 2007)، پرسشنامه خِرد سازمانی (براون و گرین، 2006) و پرسشنامه سینرژی سرمایه انسانی (احمدی و همکاران، 1396) و پرسشنامه پایداری سازمانی (دیک و همکاران، 2012) استفاده شد. روایی این پرسشنامه ها به تایید هفت نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی همدان رسید و همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 0.92، 0.87، 0.94 و 0.89 به دست آمد. در این تحقیق نیز برای برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف سوالات پرسشنامه پرداخته می شود و سپس در سطح استنباطی برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها و روابط بین متغیر های تحقیق از تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 استفاده شده است. مهمترین نتایج به دست آمده از تحقیق حاکی از این بوده که مجازی سازی عملکردی سازمان بر پایداری سازمانی با نقش میانجی هم افزایی نیروی انسانی و خِرد سازمانی تاثیر معناداری دارد.
۱۰.

تاثیر شایستگی های محوری بر نوآوری سازمان های ورزشی با بررسی نقش میانجی سرمایه فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی های محوری نوآوری سازمان های ورزشی سرمایه فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 222
پژوهش حاضر با هدف تاثیر شایستگی های محوری بر نوآوری سازمان های ورزشی با بررسی نقش میانجی سرمایه فکری انجام گرفت.  جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک بود (1200=N). با توجه به حداقل نمونه مورد نیاز در جدول کرجسی مورگان، حجم نمونه 291 نفر تعیین شد که به روش طبقه ای نمونه گیری انجام گرفت. از چهار پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه شایستگی های محوری قاسمی و همکاران (1393)، پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس و همکاران (2000) و پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز- و همکاران (2008) استفاده شد. برای تایید روایی از نظر متخصصان علوم ورزشی و پایایی پرسشنامه نیز با اجرای آزمایشی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه تحقیق و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تائید شد. برای تحلیل از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS نسخه 26 و مدل معادلات ساختاری در نرم افزار Amos نسخه 24 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین شایستگی های محوری و نوآوری، شایستگی های محوری و سرمایه فکری و بین سرمایه فکری و نوآوری در سازمان های ورزشی کشور ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، شایستگی های محوری بر نوآوری، اثر مستقیم؛ به علاوه سرمایه فکری بر نوآوری در سازمان های ورزشی به صورت غیرمستقیم اثر مثبت معناداری دارد.
۱۱.

طراحی مدل شرکت های ورزشی دانش بنیان پایدار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش بنیان پایداری نظریه برخاسته از داده ها استراوس و کوربین ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 254 تعداد دانلود : 599
در عصر فرا صنعتی، یکی از ارکان پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری شکوفایی شرکت های دانش بنیان است. در کشور ایران نیز اخیرا توجه ویژه ای به رشد و شکوفایی این شرکت ها علی الخصوصی شرکت های ورزشی دانش بنیان در بین سیاست گذاران شکل گرفته است. یکی از چالش های موفقیت این شرکت ها در حوزه ورزش، تداوم رشد و پایداری آنهاست. در این راستا از رویکرد کیفی و از نظریه برخاسته از داده ها روش استراوس و کوربین، جهت شناسایی عوامل رشد و پایداری شرکت های ورزشی دانش بنیان در ایران بهره گرفته شده است. جامعه آماری مورد بررسی اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری، شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد ورزشی و غیر ورزشی و کارشناسان صنعت متشکل از 16 نفر است که از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برفی استفاده شده است. درنهایت بر اساس یافته های پژوهش، عوامل ساختاری، دولتی، زیر ساخت های سخت، سیاست گذاری همکاری بخش خصوصی و دولتی از علل اصلی، مهارت های شرکت های ورزشی دانش بنیان، عوامل سیاسی، عوامل مالی و مدیریتی از جمله عوامل زمینه ای و نمایشگاه ها و همایش های استارتاپی ورزشی جهت خلق ایده های خلاقانه، یکپارچگی شرکت ها، مشاوران، برند سازی از جمله عوامل مداخله گر در این پژوهش بود. تسهیل مقررات، نیروی انسانی متخصص و ایجاد موسسه تخصصی مادر از جمله راهبردهای این پژوهش بود که می تواند به اشتغال زایی، توسعه و پیشرفت ورزش و رشد پایدار اقتصادی کشور در شرایط تحریم کمک شایانی نماید.
۱۲.

طراحی الگوی بالندگی حرفه ای، سازمانی و فردی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی وسنجش برازش آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بالندگی حرفه ای بالندگی سازمانی بالندگی فردی اعضای هیأت علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 293 تعداد دانلود : 220
هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی توسعه بالندگی حرفه ای، سازمانی و فردی اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد که به شکل میدانی اجرا گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور (205N=) و نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته بالندگی استفاده شد، که محقق فهرستی از 22 مؤلفه بالندگی هیأت علمی را شناسایی کرد که پس از مصاحبه با متخصصان و صاحبنظران این حوزه، 3 بعد (بالندگی حرفه ای، سازمانی و فردی) و 17 مؤلفه شناسایی شده، به گویه های پرسشنامه تبدیل شدند تا بر مبنای آن وضعیت موجود بالندگی ترسیم شود. روایی هر سه پرسشنامه به تأیید 15 نفر از متخصصین رسید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 85/0 و 86/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف- اسمیرنوف، تی استودنت و برای تعیین ارتباط علّی بین متغیرها، از دو نرم افزار LISREL و SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد تحلیل های مدل یابی معادلات ساختاری، برازندگی مدل را با داد ه ها مورد حمایت قرار دادند، همچنین یافته ها بیانگر این امر بودند که ابعاد بالندگی دانشکده های تربیت بدنی کشور در حد مطلوب قرار دارد. در ارتباط بین بالندگی و ابعاد آن، بعد حرفه ای با بار عاملی 80/0، بعد فردی با بار عاملی 74/0 و بعد سازمانی با بار عاملی 71/0 بیشترین تأثیر را داشتند.
۱۳.

تبیین الگوی تخمین ریسک های موجود در وظایف مدیران بر اساس چرخه مدیریت خطر پذیریAPMBOK: مطالعه موردی مدیران ورزش دانشجویی دانشگاه پیام نور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگو دانشگاه پیام نور مدیریت ریسک ورزش دانشگاهی APMBOK

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 598 تعداد دانلود : 992
هدف این تحقیق تبیین الگوی تخمین ریسک های موجود در وظایف مدیران بر اساس چرخه مدیریت خطر پذیریAPMBOK بود. پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی و شیوه گردآوری آن توصیفی،پیمایشی است.جامعه آماری آن شامل مدیران تربیت بدنی دانشگاه پیام نوراست که نمونه آماری آن براساس روش تمام شمارو به تعداد 31 نفر میباشد. برای شناسایی عوامل موثر بر مدیریت ریسک پرسشنامه ای 33 سوالی طراحی شد که روایی آن به تایید خبرگان رسید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0/97)تایید شد. روشهای آماری مورد استفاده دراین تحقیق آزمون t تست تک نمونه ای ، رتبه بندی فریدمن و و مدل سازی معادلات ساختاری(PLS) است. نتایج نشان داد: ازدیدگاه جامعه مورد بررسی ریسک های ساختاری، فراغتی و فوق برنامه ، ورزش قهرمانی، لوازم و تجهیزات ورزشی، پزشکی و درمانی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ریسک محسوب می شوند و عوامل امنیتی و حقوقی نیز فاقد تأثیر لازم هستند. با توجه آماره آزمون کای اسکوئر (52/155) و سطح معنی داری (0/000) نیز مدیریت صحیح فعالیت های فراغتی و فوق برنامه در تخمین خطرهای مؤثردراولویت بالاتری قرار دارد. الگوی تدوین شده در این پژوهش می تواند درحفظ منابع مالی، انسانی و سازمانی ورزش دانشگاهی و کاهش عواقب قانونی ناشی از اجرای مدیریت ریسک موثر باشد.
۱۴.

تأثیر مجازی سازی عملکردی سازمان بر پایداری سازمانی با میانجی هم افزایی سرمایه انسانی و خرد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مجازی سازی ساختاری خرد سازمانی پایداری سازمانی هم افزایی نیروی انسانی شهرداری تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 159 تعداد دانلود : 184
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مجازی سازی عملکردی سازمان بر پایداری سازمانی با نقش میانجی هم افزایی نیروی انسانی و خِرد سازمانی می باشد. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران (480=N) تشکیل دادند و همچنین نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان و به صورت تصادفی طبقه ای از سازمان ورزش شهرداری تهران (215=n) انتخاب شد. به منظور گردآوری داده ها از یک پرسشنامه اطلاعات فردی و چهار پرسشنامه مجازی سازی سازمان (ویلیامیل استرید، 2007)، پرسشنامه خِرد سازمانی (براون و گرین، 2006) و پرسشنامه سینرژی سرمایه انسانی (احمدی و همکاران، 1396) و پرسشنامه پایداری سازمانی (دیک و همکاران، 2012) استفاده شد. روایی این پرسشنامه ها به تایید هفت نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی همدان رسید و همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 0.92، 0.87، 0.94 و 0.89 به دست آمد. در این تحقیق نیز برای برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف سوالات پرسشنامه پرداخته می شود و سپس در سطح استنباطی برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها و روابط بین متغیر های تحقیق از تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 3 استفاده شده است. مهمترین نتایج به دست آمده از تحقیق حاکی از این بوده که مجازی سازی عملکردی سازمان بر پایداری سازمانی با نقش میانجی هم افزایی نیروی انسانی و خِرد سازمانی تاثیر معناداری دارد.
۱۵.

علل ناکامی نظریه های پیری شناسی اجتماعی در تبیین بازنشستگی ورزشی

کلید واژه ها: نظریه فعالیت نظریه متارکه روابط نظریه تداوم نظریه فروپاشی اجتماعی ورزشکاران بازنشسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 468 تعداد دانلود : 905
پژوهشگران از نظریه های متعددی برای توصیف و تبیین بازنشستگی ورزشی استفاده کرده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مروری تحلیلی بر نظریه های پیری شناسی اجتماعی و کاربردپذیری آنها در عرصه بازنشستگی ورزشی است. پژوهش حاضر به روش مروری در فاصله سال های 1398 تا 1399 انجام گرفت. چهار نظریه فعالیت، متارکه روابط، تداوم و فروپاشی اجتماعی همراه با شواهد پژوهشی مرور و بررسی شدند. نتایج نشان داد انتقادات متعددی به این نظریه ها وارد شده است که حول سه محور اساسی استوارند: 1) نقش عوامل مختلف مانند منابع، محیط، ویژگی های فردی و عوامل ساختاری در این نظریه ها نادیده گرفته شده اند، 2) به دلیل توسعه این نظریه ها در جوامع غیر ورزشی، تعمیم آنها به گروه ها و جوامع ورزشی به راحتی میسر نیست، 3) بازنشستگی ورزشی تفاوت فاحشی با بازنشستگی از سایر مشاغل دارد که کاربرد این نظریه ها را در ورزش با دشواری مواجه می سازد. به طور کلی می توان گفت که هیچ یک از این نظریه ها به طور جامع و کامل ماهیت پدیده بازنشستگی ورزشی و تجربیات ورزشکاران بازنشسته را مورد پوشش قرار نمی دهند و کارایی آنها در ورزش مورد تردید قرار گرفته است. با این وجود نظریه های پیری شناسی اجتماعی نقش مهمی در پیشرفت مطالعات بازنشستگی ورزشی ایفا کرده اند و زمینه ای برای ارائه نظریه های جدید مهیا ساخته اند. به همین دلیل به پژوهشگران پیشنهاد می شود دانش و اطلاعات خود را نسبت به این مفاهیم و نظریه ها بیفزایند تا در نظریه پردازی که یکی از نیازهای این علم نوپاست موفق تر عمل نمایند.
۱۶.

تدوین مدل ساختاری هویت سازمانی بر اساس هوش سازمانی به واسطه توسعه سازمانی در بین کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه سازمانی فدراسیون های ورزشی هوش سازمانی هویت سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 323 تعداد دانلود : 646
هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل ساختاری هویتسازمانی براساس هوش سازمانی به واسطه توسعهسازمانی در بین کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور بود. این پژوهش از طریق روش همبستگی به شیوه مدل معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش تمامی رؤسا و کارمندان فدراسیون های جمهوری اسلامی ایران (703 نفر) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 372 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه هویت سازمانی چنی (1983)، توسعه سازمانی لاکو کرافورد(2000) و هوش سازمانی کارل آلبرخت (2002) با روایی و پایایی مناسب بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های کولم وگروف اس میرنوف، همبس تگی پیرسون و روش مدلسازی معادلات ساختاری به وسیلهنرم افزارهای SPSS 24و LISREL 8.5 استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش سازمانی با ضریب 84/0 بر توسعه سازمانی و با ضریب 25/0 بر هویتسازمانی اثر معناداری دارد (01/0>P). توسعهسازمانی با ضریب65/0 اثر معناداری بر هویتسازمانی فدراسیون های ورزشی دارد (01/0>P). هوش سازمانی با ضریب اثر 55/0 به صورت غیرمستقیم بر هویت سازمانی تأثیرگذار بوده است (01/0>P). با توجه به یافته های پژوهش حاضر به منظور تقویت هویت سازمانی فدراسیون های ورزشی باید توجه ویژه ای به هوش و توسعه سازمانی شود، مسئولان ذی ربط فدراسیون های ورزشی با برنامه ریزی مناسب در راستای به کارگیری هوش سازمانی می توانند به صورت مستقیم موجب افزایش توسعه سازمانی شوند و به طور غیرمستقیم اثر بیشتری بر هویت سازمانی کارکنان داشته باشند.
۱۷.

طراحی الگوی تلفیقی فرایند توانمندسازی، سیستم مدیریت استعداد و قابلیت هوشمند ی سازمانی با استفاده از مدل سازی ساختاری- تفسیری در اداره های کل ورزش وجوانان کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استعداد هوشمندی سازمانی توانمندسازی کارکنان سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 551 تعداد دانلود : 41
هدف از انجام این پژوهش، طراحی الگوی تلفیقی فرایند توانمندسازی، سیستم مدیریت استعداد و قابلیت هوشمندی سازمانی در اداره های کل ورزش وجوانان کشور بود. روش پژوهش ازنوع کیفی با رویکرد مدل سازی ساختاری-تفسیری بود. مؤلفه ها ازطریق مطالعة کتابخانه ای و مصاحبه با 11 صاحب نظر شناسایی شدند. سپس، از نظرهای 10 خبره برای ساخت و روایی مدل ازطریق پرسش نامة مقایسة زوجی، استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری و تحلیل میک مک انجام شد. پس از تحلیل داده ها، مؤلفه ها در هفت سطح قرار گرفتند که براساس آن گراف مدل سازی ساختاری- تفسیری طراحی شد. نتایج نشان داد که در بالاترین سطح (سطح هفتم)، عامل مدیریت عملکرد، در سطح ششم مدل، عوامل کشف و جذب و راهبردپذیری و آینده نگری، در سطح پنجم، عوامل پرورش و توسعه، ارزیابی و تطبیق، دانشی و اطلاعاتی و تغییرپذیری و تحول گرایی، در سطح چهارم، عوامل استقرار و به کارگیری، نگهداشت و خدمات و نیز هم افزایی و انسجام، در سطح سوم، عامل مشارکت سازمانی، در سطح دوم، عوامل صفت های مبتنی بر خود، آزادی و استقلال شغلی و نیز شایستگی و قابلیت شغلی و در پایین ترین سطح مدل (سطح اول)، عامل اثرگذاری نقش قرار گرفتند. براساس یافته های پژوهش می توان گفت مدل تلفیقی سه متغیر برمبنای مؤلفة مدیریت عملکرد قرار دارد و برآیند آن ها ازطریق مؤلفة اثرگذاری نقش، بر سازمان اثرگذار خواهد شد.
۱۸.

تعیین درجه اهمیت استراتژی های بازاریابی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه های راهبردی بازاریابی فوتبال AHP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 481 تعداد دانلود : 103
بودجه باشگاه ها به رقم های بی سابقه چند ده یا حتی چند صد میلیون دلاری رسیده است. باشگاه ها از ماهیت ورزشی خود به ماهیت تجاری سوق یافته اند چنین وضعیتی ایجاب می کند که ویژگی های سنتی مدیریت صنعت فوتبال تحول یابد. تحقیق حاضر با بررسی و انتخاب اولویت برنامه های راهبردی بازاریابی فوتبال با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. بدین منظور نظرات 52 نفر از مدیران باشگاه ها، مسئولین کمیته بازاریابی باشگاه های فوتبال و متخصصین بازاریابی ورزشی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند و با توجه به محدود بودن جامعه از نمونه گیری تمام شمار استفاده شد و داده ها از طریق پاسخگویی به پرسشنامه های محقق ساخته با 20 گویه جمع آوری شدند. روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان تایید و پایایی آنها به خاطر نرخ ناسازگاری پرسشنامه ها که کمتر از (1/0) بود، تایید گردید.روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی است و به منظور تحلیل داده ها از روش AHP و نرم افزار Expert Choice استفاده شد.یافته ها نشان داد که تدوین یک استراتژی بازاریابی برای باشگاه ها مهمترین اولویت است و پوشش و پخش تمامی مسابقات فوتبال لیگ برتر، تدوین نظام جامع باشگاه داری و توسعه فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی اولویت های دوم تا چهارم هستند و تدوین برنامه های تسهیلی( معافیت مالیاتی، عدم رعایت سقف قراردادو...) جهت ورود بازیکنان تراز اول خارجی به لیگ برتر فوتبال از کمترین اولویت برخوردار است
۱۹.

تدوین مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس شادی سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری سازمانی شادی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 183 تعداد دانلود : 374
هدف از انجام پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر، تدوین مدل نوآوری سازمانی بر اساس شادی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند (890 =N)؛ که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 396 نفر با روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه نوآوری سازمانی جیمنز و همکاران (2008) و پرسشنامه شادی سازمانی هیل و آرگیل (2002) بود. روایی صوری پرسشنامه ها توسط 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در یک نمونه اولیه 30 نفره برای پرسشنامه نوآوری سازمانی و شادی سازمانی بترتیب 928/0 α= و 94/0 α= گزارش شد. داده ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار SPSS23 و LISREL8.5 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج مدل ساختاری نوآوری سازمانی بر اساس شادی سازمانی نشان داد که تمامی سؤالات به جز سؤالات 6 و 13 دارای اثر معناداری در مدل ارائه شده می باشند (01/0>P). شاخص های برازش مدل ساختاری از برازندگی مناسبی برخوردار است و نوآوری سازمانی توانسته اثر معناداری بر شادی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان داشته باشد (01/0>,p 19/11=, t64/0=β).
۲۰.

تدوین مدل مدیریت دانش بر اساس آمادگی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عامل محتوای تغییر عامل پشتیبانی از تغییر فرهنگ دانش خلق دانش تسهیم دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 542 تعداد دانلود : 272
هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل مدیریت دانش بر اساس آمادگی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. این تحقیق از نوع همبستگی بود که داده های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان در سال 95 می باشد که به تعداد 890 نفر (569 مرد،321 زن) هستند. به ازای هر پارامتر آزاد 5 نفر منظور شد که به این ترتیب حجم نمونه 350 نفر معین گردید. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار اندازه گیری برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه آمادگی سازمانی و مدیریت دانش می باشد که روایی صوری پرسشنامه ها مورد تأیید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی همچنین پایانی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه آمادگی سازمانی و مدیریت دانش به ترتیب 0/78 α= و 0/75 α= مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون دوجمله ای و با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار Smart-PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آمادگی سازمانی بر مدیریت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان اثر مثبت و معنی دار داشته است (t= 3/221 p

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان