رضا نیک بخش

رضا نیک بخش

مدرک تحصیلی: دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
۱.

عوامل موثر بر بهبود الگوسازی و ایجاد نمادهای فرهنگی در ورزش همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوسازی فرهنگی نمادسازی ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 945 تعداد دانلود : 383
تحقیق حاضر با هدف عوامل موثر بر بهبود الگوسازی و ایجاد نمادهای فرهنگی در ورزش همگانی طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود که بر اساس رویکرد تحقیق، آمیخته بود. جامعه ی آماری بخش کیفی این پژوهش را نخبگان و صاحب نظران حوزه مدیریت آگاه به موضوع تحقیق تشکیل دادند و در بخش کمی؛ نیز جامعه آماری شامل متخصصان امر بود. ابزار تحقیق حاضر شامل پرسشنامه و مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. جهت بررسی داده های بخش کیفی از کدگذاری استفاده گردید و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 20 و اسمارت پی ال اس نسخه 2 انجام گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که فعالیت های فرهنگی، مسائل آموزشی، فعالیت های اجتماعی، مسائل نظارتی، مسائل ماهیتی، مسائل اخلاقی و نمادسازی به عنوان مولفه های کلیدی در جهت بهبود الگوسازی فرهنگی در ورزش همگانی مشخص گردد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در میان عوامل شناسایی شده، عوامل فرهنگی، عوامل آموزشی و عوامل اجتماعی به عنوان عوامل کلیدی در جهت بهبود الگوسازی فرهنگی در ورزش همگانی مشخص می باشد.
۲.

بررسی نقش مدیریت جنجال بر جو اخلاقی در ورزش هندبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت جنجال جو اخلاقی هندبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 121 تعداد دانلود : 967
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت جنجال بر جو اخلاقی در ورزش هندبال طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نظر ماهیت پژوهش، کاربردی؛ نحوه و روش پژوهش، آمیخته (کیفی-کمی)، استراتژی پژوهش، داده بنیاد با رویکرد گلیزری و منبع جمع آوری داده ها شامل مطالعه اسنادی و مصاحبه می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی، کلیه اساتید، کارشناسان و نخبگان صاحب نظر در زمینه مدیریت ورزشی و در بخش کمی، مربیان، بازیکنان و داوران هندبال می باشند. نمونه گیری بخش کیفی، هدفمند و به صورت گلوله برفی تا اشباع نظری 15 نفر انتخاب شدند و در بخش کمی، 380 نفر از بازیکنان، مربیان و داوران سطح اول هندبال کشور انتخاب شدند. مصاحبه ها از طریق نرم افزار مکس کیودا، در سه سطح باز، محوری و نظری کدگذاری شد. بر اساس نتایج، 499 کد باز شناخته شد که به 72 کد محوری و نُه کد نظری تفکیک شدند. سپس از طریق آزمون فریدمن اولویت بندی بین مقوله ها انجام شد که عوامل مؤثر بر مدیریت جنجال به ترتیب شامل عوامل سیاسی-اجتماعی، آموزش و آگاهی، اقتصادی-رفاهی، مدیریتی، فردی، منطقه بندی، جوسازی منفی، ویژگی های هندبال، و نقش رسانه بود. پرسش نامه محقق ساخته مدیریت جنجال با 36 گویه و 9 مؤلفه پی از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به تایید کارشناسان رسید. همچنین از پرسش نامه استاندارد جو اخلاقی استفاده شد. نتایج نشان داد، مدیریت جنجال و مؤلفه های آن نقش بسزایی در جو اخلاقی مربیان، بازیکنان و داوران هندبال دارد. نظریه پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نُه مقوله ارائه گردید. نتایج نشان داد که مدیریت جنجال بر جو اخلاقی تاثیر مثبتی دارد.
۳.

ارائه مدلی برای ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان رزﻣی نیروهای ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ (رویکردی آمیخته)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان رزﻣﯽ نیروهایﻣﺴﻠﺢ اﯾﺮان آمادگی جسمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 535 تعداد دانلود : 382
هدف: ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ نظامیان، آن ها باید ﺑه فعالیت های ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ورزشی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. لذا، اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در پی پاسخ به اﯾﻦ سؤال اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل مناسب ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮان رزﻣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن نیروهای ﻣﺴﻠﺢ ایران با محوریت آمادگی جسمانی چگونه است؟روش: این تحقیق از ﻟﺤﺎظ هدف ﮐﺎرﺑﺮدی، و روش اﻧﺠﺎم آن به صورت آمیخته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، مدیران و فرماندهان خبره حوزه ورزش درنیروهای مسلح بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود. برای برآورد حجم نمونه از روش اشباع نظری استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه و پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کیفی و معادلات ساختاری استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد عوامل علی شامل: مالی، اسنانی، علمی و پزوهشی، آموزشی و پژوهشی و برنامه ریزی؛ شرایط زمینه ای شامل روانشناسی، جمعیتی، ساختاری و رفتاری؛ محور اصلی شامل توان رزمی و ورزش قهرمانی و همگانی است. در حالی که شرایط مداخله گر شامل تجهیزات و امکانات و فناوری؛ راهبردها شامل ساختاری، اقتصادی، اجتماعی، بین المللی، حقوقی و قانونی و استاندارسازی است. این عوامل سبب ایجاد 12 پیامد مطلوب خواهند شد.نتیجه گیری: ایجاد بستر مناسب جهت رشد کارکنان در حوزه ورزش، توسعه زیر ساخت های ورزشی، توسعه ورزش همگانی بر پایه اصول علمی و تدوین شاخص های آمادگی جسمانی می تواند از عوامل کمک به حفظ و افزایش آمادگی جسمانی کارکنان در ارتقاء توان رزمی نیروهای مسلح ایران باشد.
۴.

روایی سنجی پرسشنامه محصور شدگی شغلی در بافت ورزش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: محصورشدگی شغل سازمان بافت ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 324 تعداد دانلود : 523
اصطلاح محصورشدگی شغلی را برای ایجاد یک رویکرد جامع از ارتباط کارفرما-کارمند ارائه دادند و از این طریق میزان محصورشدگی روان شناختی و اجتماعی کارکنان با سازمان ذیربط و محیطی که سازمان در آن فعالیت می کند را تشریح ساختند. هدف: هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه و آزمون محصورشدگی شغلی در بافت ورزش بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمان زن و مرد تربیت بدنی شهر تهران در سال تحصیلی 97-98 تشکیل دادند که تعداد آنها 2152 نفر بود. حداقل حجم نمونه براساس فرمول کوکران 326 نفر بود که به دلیل انجام مدلسازی معادلات ساختاری در این تحقیق نمونه آماری 400 نفر در نظر گرفته شد. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای از مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شد. از پرسشنامه های محصورشدگی شغلی کارسلی و همکاران (2007)، قصد جا به جایی شغل سینگ و همکاران (1996)، اعتماد مدیر لی و همکاران (2013) و عدالت توزیعی نیهوف و همکاران (1993) استفاده شد. اعتماد مدیر بر قصد جا به جایی شغلی در بافت ورزش تاثیر معنادار ندارد. عدالت توزیعی بر قصد جا به جایی شغلی در بافت ورزش در سطح 01/0 تاثیر منفی معنادار دارد. محصور شدگی شغلی در تاثیر اعتماد مدیر بر قصد جا به جایی شغلی در بافت ورزش نقش تعدیل گر ندارد. محصور شدگی شغلی در تاثیر عدالت توزیعی بر قصد جا به جایی شغلی در بافت ورزش نقش تعدیل گر معنادار دارد.
۵.

تجربه زیستی آثار روان شناختی دوپینگ سیاسی در فوتبال حرفه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دوپینگ سیاسی روان شناختی رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 17 تعداد دانلود : 491
پژوهش حاضر با هدف تجربه زیستی آثار روان شناختی دوپینگ سیاسی در فوتبال حرفه ای ایران طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر از آمیخته نوع همبستگی بود. روش کیفی مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع پدیدارشناسی بود. پدیدارشناسی به بررسی تجربیات واقعی افراد می پردازد و اعتقاد براین است که در این تجربیات جوهره هایی وجود دارند که قابل فهم و بررسی هستند. مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر شامل بازیکنان فوتبال حرفه ای بودند که در لیگ برتر فوتبال ایران فعالیت داشتند و تجربه دوپینگ سیاسی در ورزش دریافت کرده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. طی این پژوهش سه مضمون اصلی و 16 مضمون فرعی استخراج گردید. با توجه به نتایج پژوهش حاضر آثار روان شناختی دوپینگ سیاسی در فوتبال حرفه ای ایران در سه بخش شامل آثار رفتاری، آثار روانی و آثار اجتماعی مشخص گردید.
۶.

آزمون مدل اشتیاق هواداران ورزشی (مورد مطالعه: هواداران لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تماشاچیان وفاداری بسکتبال لیگ برتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 927 تعداد دانلود : 162
هدف پژوهش حاضر آزمون مدل اشتیاق هواداران ورزشی لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران بود. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود و از لحاظ هدف نیز کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش را هواداران لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران تشکیل دادند که به دلیل نامشخص بودن تعداد هواداران، بر اساس جدول مورگان حجم نمونه آماری 384 نفر و به صورت افراد در دسترس انتخاب شد. در این مطالعه از پرسش نامه های اشتیاق هواداران، قصد مراجعه و قصد خرید یوشیدا و همکاران (2014)، هویت یابی با تیم و بروز احساسات ترایل و همکاران(2005)، عواطف مثبت مازودیر و همکاران (2011)، استفاده شد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که عواطف مثبت بر مدیریت مشارکت، رفتارهای مطلوب اجتماعی و تحمل عملکرد در هواداران ورزشی، هویت یابی با تیم بر مدیریت مشارکت، رفتارهای مطلوب اجتماعی و تحمل عملکرد هواداران ورزشی و نشان دادن احساسات بر مدیریت مشارکت، رفتارهای مطلوب اجتماعی و تحمل عملکرد و مدیریت مشارکت و رفتارهای مطلوب اجتماعی و تحمل عملکرد بر قصد خرید تأثیر معنادار داشتند و مدیریت مشارکت بر قصد مراجعه منفی و تأثیر رفتارهای مطلوب اجتماعی بر قصد مراجعه مثبت معنادار بود. با توجه به نتایج می توان پی بُرد عواملی نظیر درگیر کردن عواطف، مدیریت مشارکت و همسو شدن هویت طرفداران و تیم محبوب شان نقش چشمگیری در اشتیاق هواداران و همچنین تداوم این روند دارد.
۷.

روابط ساختاری سیستم های کاری با عملکرد بالا و رفتارهای فراسازمانی غیراخلاقی: نقش میانجی گر چندگانه هویت اخلاقی و مالکیت روانشناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 671 تعداد دانلود : 187
زمینه: رفتارهای فراسازمانی غیراخلاقی یکی از عوامل توسعه در هر سازمانی هستند. این ها رفتارهایی هستند که استانداردهای اجتماعی و اخلاقی پذیرفته شده را نقض می کند. شواهد پژوهشی نشان از افزایش روزافزون رفتارهای غیر اخلاقی کارکنان می باشد که رفتارهای مدیران، سرپرستان و تسلط یک فضای غیرانسانی در سازمان می تواند زمینه را برای وقوع رفتارهای غیراخلاقی از طرف کارکنان را فراهم سازد. هدف: پژوهش این مطالعه با هدف بررسی روابط ساختاری سیستم های کاری با عملکرد بالا و رفتارهای فراسازمانی غیراخلاقی و نقش میانجی گر چندگانه هویت اخلاقی و مالکیت روانشناختی صورت گرفت. روش: این مطالعه از سری مطالعات همبستگی می باشد که به روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام گرفت. جامعه آماری آن کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور بود که از بین آن ها تعداد 324 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ی هویت اخلاقی آکوئینو و رید (2002)؛ سیستم های کاری با عملکرد بالا زاچارتوس (2005) و رفتارهای فراسازمانی غیراخلاقی آمفوس و همکاران (2010) برای متغیرهای پژوهش بود. روایی ابزارها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بارهای عاملی به دست آمده بین متغیرهای پیش بین و ملاک بزرگتر از 0/4 به دست آمد. همچنین نتایج t value بزرگتر از 1/96 به دست آمد. شاخص GOF در این مدل 0/454 بود که نشان از برازش قوی مدل معادلات ساختاری بود. نتیجه ی آزمون سوبل 9/45 و 10/54 به ترتیب نقش میانجی هویت اخلاقی و ماکیت روانشناختی را تأیید نمود. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه مدیران باید به سیستم های کاری با عملکرد بالا برای هدایت کردن رفتارهای کارکنان در سازمان توجه ویژه داشته باشند. همچنین مدیران باید با توجه کردن به سازه های مالکیت روانشناختی و هویت اخلاقی باید در جهت کنترل رفتارهای فراسازمانی کارکنان خود گام بردارند. شماره ی مقاله: ۶
۸.

طراحی مدل مدیریت سبز برای اماکن و تاسیسات ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت سبز اماکن و تاسیسات ورزشی مدیریت ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 799 تعداد دانلود : 346
امروزه از سازمان ها و مدیران آنها انتظار می رود تا در راستای مسئولیت اجتماعی خود، با پیاده سازی مدیریت سبز، به سمت ایجاد سازمان سبز حرکت نمایند. سازمان های ورزشی، بویژه اماکن و تاسیسات ورزشی نیز بستر مناسبی جهت تحقق این مهم هستند. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل مدیریت سبز برای اماکن و تاسیسات ورزشی ایران می باشد که با رویکرد کیفی و با استراتژی اکتشافی و به روش گرندد تئوری (نظریه داده بنیاد) انجام شده است. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه عمیق با خبرگان و صاحب نظران استفاده شد. به روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی و بر اساس 12 مصاحبه عمیق با خبرگان مرتبط با موضوع، داده های تحقیق جمع آوری شد. نتایج تحلیل تماتیک چالش های مدیریت سبز، نشان دهنده وجود چالش ها در قالب 43 مفهوم بود که از مصاحبه با خبرگان استخراج شد. این مفاهیم در مرحله دوم کدگذاری به 6 مفهوم انتزاعی تر در قالب مفاهیم اولیه و مفاهیم ثانویه تبدیل شدند و سپس در مرحله سوم این 6 مفهوم در قالب 3 مقوله عمده یا تم با عناوین بنیادی، کاربردی و محیطی تبدیل شد. در نهایت در این پژوهش مدل مفهومی مدیریت سبز اماکن و تاسیسات ورزشی طراحی شد. مدل بوجود آمده شامل 6 مفهوم چالش های مدیریت سبز، فرهنگ سازی مدیریت سبز، قانون مندی های مدیریت سبز، ساختارهای اجتماعی، تغییر ساختارها و آموزش شد.
۹.

Compiling superstition prevalence model among football fans in ISM method

کلید واژه ها: Superstition fans football interpretive structural model

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 26 تعداد دانلود : 676
Present research is considered applied-developmental in its objective and qualitative concerning the research nature of data, and the research design was the interpretative structural model (ISM). In order to gather data, semi-structured in-depth interviews with experts in the consumer behavior domain, selected by theoretical sampling, have been utilized. The statistical population includes all sports managers, sports specialists, and fans, and sampling continued until theoretical sufficiency was achieved. After research completion, results were sent to two participants, and their opinions were approved by identifying indices related to football fans' superstitious behavior to draw the interpretative- structural model of factors influencing football fans' superstitious behavior. The result indicated the level of dependence and influence power of each index according to which individual characteristics and environmental conditions in the region under the influence include inculcation index in the autonomous region (independent) and indices of relief, the transmission of evil, coercion, and deterrence in the dependent region.
۱۰.

طراحی و آزمون الگوی مولفه های مدیریت سبز (توسعه پایدار زیست محیطی) اماکن ورزشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: مولفه های مدیریت سبز توسعه پایدار زیست محیطی مدیریت اماکن ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 431 تعداد دانلود : 151
مدیریت سبز بکارگیری مؤثر و کارآمد همه منابع سازمانی برای هدایت افراد و سازمانها جهت نیل به اهداف زیست محیطی، به منظور حفظ محیط زیست، ارتقای سطح سلامتی افراد و ایجاد رفاه اجتماعی است. سازمان های ورزشی، بویژه اماکن ورزشی بستر مناسبی جهت تحقق این امر مهم هستند. پژوهش حاضر باهدف طراحی و آزمون الگوی مولفه های مدیریت سبز اماکن ورزشی، انجام شد. پژوهش حاضر ازنظر روش شناسی، ازنوع کمی، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه جمع آوری داده ها ازنوع توصیفی- همبستگی بود. ازبین جامعه آماری که شامل متخصصین و صاحب نظران رشته مدیریت ورزشی آشنا به موضوع پژوهش، متخصصین رشته محیط زیست، مدیران اماکن ورزشی و مدیران ارشد ادارات ورزش و جوانان بودند، تعداد 220 تن از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مدیریت سبز استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. در این راستا از نرم افزارهای SPSS و smart PLS استفاده شد. یافته ها نشان داد براساس نتایج تحلیل عاملی و مدلهای اندازه گیری، ابعاد مولفه های مدل به طور معنی داری تبیین کننده آن بودند. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد روابط بین متغیرهای مدل معنی دار است. شاخص های برازش نیز در سطح مطلوبی مورد تایید قرار گرفتند. براساس مدل بدست آمده می توان گفت مدیریت سبز فرایندی نظام مند و چند بعدی است و ارتباطات خوب و تایید شده بین مولفه های مدل و ظرفیت های اشاره شده در مدل، می تواند در تحلیل و برنامه ریزی جهت بکارگیری مدیریت سبز در جوامع ورزشی و به ویژ] اماکن ورزشی مورد استفاده قرار بگیرد.
۱۱.

آسیب شناسی ارزشیابی درس تربیت بدنی در مدارس متوسطه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزشیابی آسیب شناسی تربیت بدنی سواد ارزشیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 731 تعداد دانلود : 43
پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی ارزشیابی در درس تربیت بدنی دوره متوسطه انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی بود که با تکنیک دلفی (با دو هدف اکتشاف و تبیین روابط) انجام شد . جامعه آماری در بخش کیفی شامل اسناد و منابع کتابخانه ای و 16 نفر از متخصصان تربیت بدنی و در بخش کمی، معلمین تربیت بدنی دوره اول متوسطه کشور بود. نمونه پژوهش، 544 نفر از معلمین تربیت بدنی کشور بودند که با روش نمونه گیری طبقاتی از 32 استان انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، " شرایط اجرای ارزشیابی در مدارس " دارای بیشترین آسیب و در حد ضعیف گزارش شد و " طراحی شیوه نامه ارزشیابی " و " سواد ارزشیابی معلمان " در حد متوسط گزارش شد. در بخش " شیوه نامه ارزشیابی " ، مؤلفه های هدف، محتوا، روش ارزشیابی و نمره گذاری بیشتر از میانگین فرضی، مؤلفه ارزیابان کمتر از میانگین فرضی و مؤلفه های اصول و ابزار ارزشیابی در محدوده میانگین فرضی قرار گرفت. در بخش " ا جرای ارزشیابی " ، مؤلفه های فضا و تجهیزات، همکاری و نظارت کمتر از میانگین فرضی و مؤلفه سازمان دهی بیشتر از میانگین فرضی قرار گرفت. همچنین در بخش " سواد ارزشیابی معلمان " مؤلفه های دانش، مهارت، تفسیر و تعامل انتقادی در محدوده میانگین فرضی قرار گرفت. یافته های این پژوهش به برنامه ریزان در رفع کاستی های تدوین شیوه نامه، به معلمان در ارتقای سواد ارزشیابی و به کارشناسان تربیت بدنی و مدیران مدارس در رفع کاستی ها و فراهم سازی شرایط مطلوب اجرای ارزشیابی کمک می کند.
۱۲.

میزان توجه سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران به ارزشیابی دانش آموزان در درس تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه درسی ملی ارزشیابی تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 172 تعداد دانلود : 27
پژوهش حاضر باهدف تعیین میزان توجه سند برنامه درسی ملی به ارزشیابی دانش آموزان در درس تربیت بدنی انجام شد. تحقیق، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری، سند برنامه درسی ملی است که به روش هدفمند تمام بخش های آن به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش سیاهه وارسی بود که توسط محقق تهیه شد و روایی محتوایی آن با نظر 5 نفر ازمتخصصین و پایایی آن با محاسبه ضریب توافق اسکات به میزان 93/0 تائید شد. از آمار توصیفی برای نمایش فراوانی نتایج استفاده شد؛ قابلیت اعتماد یافته ها با استفاده از چهار ملاک اعتمادپذیری، انتقال پذیری، باورپذیری و تأییدپذیری حاصل گردید. یافته های نشان داد، مؤلفه محتوای ارزشیابی با 20 واحد معادل 33% با بیشترین فراوانی مهم ترین مؤلفه و ابزار ارزشیابی با 1 واحد معادل 2% کمترین فراوانی و کم اهمیت ترین مؤلفه ارزشیابی تربیت بدنی در برنامه درسی ملی است. همچنین، اصول و مبانی با 16 واحد، معادل 27%، سیاست های سنجشی و ارزشیابی با 8 واحد، معادل 13 درصد، هدف با 5 واحد، معادل 8%، شیوه ارزشیابی و ارزیابان هرکدام با 4 واحد، معادل 7% و زمان ارزشیابی با 3 واحد، معادل 3% به ترتیب گزارش شدند. نتایج بدست امده از پژوهش در مجموع حاکی از توجه نسبی اما نامتوازن و ناهماهنگ سند برنامه درسی ملی به مؤلفه های ارزشیابی دردرس تربیت بدنی است
۱۳.

نقش تعدیل گر هویت اخلاقی در تأثیر سیستم های کاری با عملکرد بالا بر رفتارهای فراسازمانی غیراخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت اخلاقی سیستم های کاری با عملکرد بالا رفتارهای فراسازمانی غیراخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 617 تعداد دانلود : 760
زمینه: مطالعات زیادی در خصوص هویت کارکنان در کشور انجام شده است. اما پژوهشی که هویت اخلاقی کارکنان ورزشی را به صورت نقش تعدیلگر در تأثیر سیستم های کاری با عملکرد بالا و رفتارهای فراسازمامی غیراخلاقی مورد برسی قرار داده باشد مغفول مانده است. هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش تعدیلگر هویت اخلاقی در تأثیر سیستم های کاری با عملکرد بالا بر رفتارهای فراسازمانی غیراخلاقی در کارکنان ورزشی انجام گرفت. روش: مطالعه حاضر از سری مطالعات همبستگی می باشد که با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری آن کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور بود که از بین آن ها تعداد 324 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ی هویت اخلاقی آکوئینو و رید (2002)؛ سیستم های کاری با عملکرد بالا زاچارتوس (2005) و رفتارهای فرا سازمانی غیراخلاقی آمفوس و همکاران (2010) برای متغیرهای پژوهش بود. روایی ابزارها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج مدل سازی معادلات ساختاری و بارهای عاملی نشان داد که سیستم های کاری با عملکرد بالا و هویت اخلاقی به ترتیب 0/62 و 0/45 بر رفتارهای فراسازمانی غیر اخلاقی تأثیرگذار باشد. همچنین هویت اخلاقی می تواند با عنوان متغیر تعدیلگر میزان تأثیر سیستم های کاری بر رفتار فراسازمانی را به میزان 0/184 تشدید نماید. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر متغیرهای بررسی شده در این پژوهش پیشنهاد می شود که مدیران وزارت ورزش و جوانان کشور با انجام حمایت های لازم در جهت افزایش هویت و به خصوص هویت اخلاقی کارکنان خود باعث شوند تا کارکنان از هرگونه فعالیت درزمینه ی فعالیت های مثبت سازمان کم کاری ننمایند.
۱۴.

تأثیر اشتیاق به فعالیت بدنی بر بهزیستی روانشناختی افراد شرکت کننده در اماکن ورزشی

کلید واژه ها: اشتیاق فعالیت بدنی بهزیستی روانشناختی مراکز ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 376 تعداد دانلود : 992
مقدمه: در سال های اخیر ورزش و فعالیت بدنی به یک گرایش رایج تبدیل شده است که با ترویج روانشناسی ورزش، اشتیاق به فعالیت بدنی نقش مهمی در تأثیرگذاری بر جنبه ذهنی افراد ایفا می کند. هدف: پژوهش حاضر با هدف تأثیر اشتیاق به فعالیت بدنی بر بهزیستی روانشناختی افراد شرکت کننده در اماکن ورزشی انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی، مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمام افراد شرکت کننده در اماکن ورزشی منطقه ۱۵ شهرداری تهران در سال ۱۴۰۰ بود که براساس تعیین حجم نمونه نرم افزار جی پاور نسخه ۳/۱ تعداد ۳۴۸ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از پرسشنامه اشتیاق به فعالیت بدنی (والرند و همکاران، ۲۰۰۳)، رضایت از زندگی بالیس و همکاران (۱۹۹۸)، غفلت از خود و تجربه آسیب فیزیکی لوئیس و همکاران (۲۰۱۶) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. از روش معادلات ساختاری با نرم افزار SPSSنسخه ۲۴ و۳ Smart PLS جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها: نتایج معادلات ساختاری نشان داد اشتیاق سازگار (۰/۰۰۱=p) و اشتیاق افراطی (۰/۰۰۳=p) بر غفلت از خود به ترتیب تأثیر منفی و مثبت معنادار دارد. همچنین، اشتیاق سازگار بر رضایت از زندگی و اشتیاق افراطی بر آسیب در حین تمرین تأثیر مثبت و معنادار دارد (۰/۰۰۱=p). نهایتاً غفلت از خود بر رضایت از زندگی تأثیر منفی معنادار دارد (۰/۰۰۱=p)؛ اما بر آسیب در حین تمرین تأثیری ندارد (۰/۲۰۴=p). نتیجه گیری: نتایج نشان داد اشتیاق سازگار تأثیر مثبت و اشتیاق ناسازگار تأثیر منفی بر روی بهزیستی روانشناختی دارند. لازم است برنامه هایی توسط مدیران امر توسعه داده شود که از فعالیت های ورزشی در استراتژی های مداخله با شهروندان در جهت بهبود رضایت و بهزیستی روانشناختی استفاده کنند.
۱۵.

روایی سنجی پرسشنامه خرافات ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتباریابی تحلیل عاملی تأییدی خرافات ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 514 تعداد دانلود : 805
زمینه: دهه های زیادی است که خرافات در میان جمعیت ورزشی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است. خرافات به ورزشکار کمک می کند تا با استرس مربوط به شرایط رقابتی کنار بیاید. خرافات ورزشی را به عنوان باورهای غیر منطقی و یا شیوه ای از تفکر معرفی می کنند که نتایج رویداد را تحت تأثیر قرار می دهد. با در نظر گرفتن این نکته و غیاث یک پژوهش علمی، می توان اهمیت بکارگیری ابزار معتبر جهت اندازه گیری دادها را نشان داد. هدف: این پژوهش با هدف روایی سنجی پرسشنامه خرافات ورزشی تماشاگران انجام شد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش انجام کار از نوع همبستگی (از نوع تحلیل عاملی با روش تحلیل مؤلفه های اصلی) است. جامعه آماری پژوهش، هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران در فصل 98-99 بودند که بر اساس حجم تعیین نمونه بر اساس گویه های پرسشنامه (26 سؤال)، تعداد 390 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ای استاندارد استفاده شد که جهت روایی سنجی آن در جامعه ی موردنظر، به فارسی ترجمه و مورد تحلیل قرار گرفت. جهت روایی پرسشنامه از روایی سازه، همگرا و واگرای فورنل و لارکر استفاده گردید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0775 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی) با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس استفاده شد . یافته ها: براساس نتایج تحلیل عاملی، مؤلفه های خرافات صنعتی، باورهای خرافاتی، رفتارهای خرافاتی و منبع کنترل به عنوان چهار بعد خرافات ورزشی مورد تأیید قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که بار عاملی تمامی سؤالات از مقدار مبنا بالاتر و مدل پژوهش از برازش معناداری برخوردار است که نشان دهنده مطلوب بودن پرسشنامه خرافات ورزشی می باشد. نتیجه گیری: پرسشنامه خرافات ورزشی مقیاسی قابل اطمینان و معتبری است که می توان برای ارزیابی میزان خرافات در ورزش استفاده نمود و بینش و درک هواداران و افراد را نسبت به آن افزایش داد.
۱۶.

اعتبار سنجی پرسشنامه غرور در ورزشکاران رشته های منتخب تیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غرور غرور کاذب غرور واقعی ورزشکار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 962 تعداد دانلود : 643
مفهوم غرور ارتباط نزدیکی با محیط ورزش دارد و یکی از ویژگی های یک ورزشکار، تواضع و فروتنی است و غرور بیجا، آفت پیروزی و توانایی او است. هدف از تحقیق حاضر، اعتبار سنجی پرسشنامه غرور در جامعه ورزشی ایران است. روش تحقیق از نوع همبستگی است و جامعه آماری در این مطالعه، ورزشکاران زن و مرد (200 نفر) در لیگ های فوتسال، والیبال، بسکتبال، واترپلو است. برای بررسی دادها، از پرسشنامه غرور تریسی و رابینز (2007) با دو عامل غرور واقعی (7 سؤال) و غرور کاذب (7 سؤال) استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 93/0 به دست آمد. برای نرم سازی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی و از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه غرور نش ان داد، پایایی دو مؤلفه غرور واقعی و کاذب 88/0 و 90/0 است و پرسشنامه از برازش خوبی برخوردار است و دو سؤال با بار عاملی کمتر از 0/9 از عامل غرور کاذب حذف شد. همچنین، یافته ها نشان داد که غرور کاذب برخلاف غرور واقعی موجب ترویج رفتار غیراخلاقی مانند نادیده گرفتن روحیه ورزشکاری و توسل به تقلب، خطا جهت دستیابی به موفقیت را افزایش خواهد داد؛ بنابراین، با توجه به مطلوبیت ابزار، پرسشنامه غرور می تواند ابزاری مفید برای شناخت نوع و میزان غرور و تقویت غرور مثبت و تعدیل غرور منفی ورزشکاران در میادین مختلف ورزشی باشد.
۱۷.

مدل توسعه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کسب و کار تجارت الکترونیک ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 877 تعداد دانلود : 550
تحقیق حاضر به منظور مدل توسعه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر روش شناسی، از نوع مطالعات آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به حوزه کسب و کار و تجارت الکترونیک بودند. از روش های نمونه گیری هدفمند و شاخص اشباع نظری نسبت به نمونه گیری اقدام شد و با 24 نفر از کارشناسان و خبرگان مصاحبه انجام گرفت. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳی روایی در بخش کیفی، تکنیک دلفی سه مرحله ای بکار گرفته شد، بدین صورت که یافته های ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرکﺖ کﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ و ﻣﺘﻦ ﻧﻈﺮیﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ها و طی سه مرحله ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات آن ها اﻋﻤﺎل ﺷﺪ. برای تائید ﭘﺎیﺎیی از روش بازآزمایی استفاده و نتایج نشان داد رابطه درصد توافق درون موضوعی برابر است با 92/0 که مناسب می باشد. پس از شناسایی عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک عوامل در جدولی ماتریسی به صورت پرسشنامه تنظیم و در اختیار نمونه تحقیق قرار گرفت و از آنان درخواست شد بر اساس روش ISM پرسشنامه ها را تکمیل نمایند. برای تعیین روابط علی- معلولی شاخص ها، از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری و از نرم افزار Micmac برای ترسیم مدل استفاده شد. در نهایت 7 مقوله عمده شامل عوامل محیط حقوقی، مدیریتی، محیطی، آموزش و آگاهی، سازمانی، فرهنگی و اجتماعی و نوآوری و خلاقیت در مدل توسعه کسب وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک شناسایی شدند.
۱۸.

اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش یاددهی - یادگیری حل مساله بعد شناختی بعد عاطفی بعد آمادگی جسمانی بعد مهارتی تربیت حرکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 93 تعداد دانلود : 878
هدف: پژوهش حاضر، با هدف اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در تدریس تربیت بدنی بر تربیت حرکتی دانش آموزان پایه هفتم انجام شد.روش: این تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی بود و روش تحقیق آن نیمه تجربی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه هفتم شهرستان سراب و کلیه معلمان ورزش در سال تحصیلی 96-97 بود، که طبق گزارش اداره آموزش و پرورش شهرستان سراب 706 دانش آموز و 46 معلم ورزش بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند-تصادفی تعداد 84 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه هفتم انتخاب گردیدند که به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش ( 22 نفر دختر و 22 نفر پسر) و دو گروه کنترل (20 نفر دختر و 20 نفر پسر) تقیسم شدند که بعد از انجام 12 جلسه تمرین 65 دقیقه ای با استفاده از راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله از آزمودنی ها مجددا آزمون نهایی به عمل آمد. روش گرد آوری داده ها به صورت مشاهده ای و پرسشنامه ای بود. روایی محتوایی پرسشنامه ، توسط 5 نفر از صاحب نظران تایید و پایایی درونی با ضریب آلفای کرونباخ، 80/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و نیز استنباطی شامل آنکوا و آزمون لون استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که که بین گروه آزمایش و کنترل، از لحاظ راهبرد یاددهی- یادگیری حل مساله در ابعاد شناختی، عاطفی، آمادگی جسمانی و مهارتی درس بسکتبال تفاوت معنادار وجود دارد. اما متغیر جنسیت در ابعاد تربیت حرکتی معنی دار نیست. نتیجه گیری: بنابراین نقشه های از قبل آماده شده، موجب بهبود نگرش نسبت به معلم و کلاس می شود پس معلمین ورزش و مربیان مدارس باید در جهت پیشبرد اهداف آموزشی از این راهبرد یاددهی- یادگیری بیشتر بهره ببرند.
۱۹.

بررسی اثر بخشی سبک های مدیریت معلمان بر ابعاد تربیت حرکتی دانش آموزان: نقش مداخله-ای راهبرد یاددهی- یادگیری حل مسئله در مهارت بسکتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سبک های مدیریت ابعاد تربیت حرکتی راهبرد یاددهی - یادگیری حل مسئله معلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 517 تعداد دانلود : 426
هدف: پژوهش حاضر، به بررسی اثر بخشی سبک های مدیریت معلمان بر تربیت حرکتی دانش آموزان با نقش مداخله ای راهبرد یاددهی- یادگیری حل مسئله در مهارت بسکتبال پرداخت. روش شناسی: روش پژوهش آزمایشی همراه با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را 706 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه هفتم شهرستان سراب در نیم سال تحصیلی اول 97-1396 تشکیل دادند که از این بین 30 نفر با توجه به ارزیابی های اولیه و به صورت هدفمند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20) و کنترل(20 نفر)گمارده شدند. افراد گروه آزمایش، برنامه آموزش گروهی مهارت حل مسئله را در 12 جلسه تمرین 65 دقیقه ای در هر هفته یک جلسه دریافت کردند؛ گروه کنترل به مدت دو ماه در لیست انتظار قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی ابعاد تربیت حرکتی ولفگانگ و گلیکمن (1986) استفاده شد. برای جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره(آنکوا)با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معناداری 001/0 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، استفاده از سبک های مختلف مدیریت کلاس در تمام ابعاد تربیت حرکتی ( شناختی، عاطفی، آمادگی جسمانی و مهارتی) معنی دار است. تمام ابعاد تربیت حرکتی تفاوت معناداری با سبک مداخله گرا وجود دارد، ولی تفاوت زیادی با سبک عدم مداخله گرا ندارند. همچنین سبک مدیریت کلاس تعامل گرا می تواند به همراه ارائه راهبرد حل مسئله اثربخش ترین سبک مدیریت کلاس باشد. بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش آموزش مهارت حل مسئله راهبردی کوتاه مدت، کارآمد و بی ضرر است که با هدف قرار دادن توانایی شناختی دانش آموزان می تواند آنها را در برابر یادگیری مهارت بسکتبال توانمند سازد.
۲۰.

ارائه سناریوهای محتمل در آینده نظام مدیریت و رهبری استعداد منابع انسانی سازمان ورزش شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آینده پژوهی برنامه ریزی راهبردی سازمان ورزش شهرداری مدیریت استعداد منابع انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 191
در حال حاضر انجام اثربخش اقدامات منابع انسانی بدون آگاهی از روندهای گذشته و در حال ظهور، تحولات محیطی، رویکردهای آینده محور، یادگیری مفاهیم جدید و استفاده از ابزارهای نوین برنامه ریزی راهبردی از جمله سناریونویسی، امکان پذیر نیست. بنابراین در مطالعه حاضر تلاش شده است سناریوهای محتمل در آینده نظام مدیریت و رهبری استعداد منابع انسانی برای سازمان ورزش شهرداری ارائه گردد. این پژوهش از لحاظ راهبرد هدف گذاری کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و براساس روش های آینده پژوهی، تبیینی می باشد. مشارکت-کنندگان در پژوهش 20 نفر از خبرگان و متخصصان صاحب نظر در حوزه سازمان های ورزشی بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از رویکردهای تحلیل ساختاری و نر افزار میک مک و سناریونویسی با کمک نرم افزار سناریوویزارد استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد سیستم مدیریت و رهبری استعداد منابع انسانی سازمان ورزش شهرداری از یک الگوی ناپایدار پیروی می کند و عوامل کلیدی مؤثر بر آن شامل انتظارات شغلی، تنوع مهارتی، پویایی شغلی، مهارت گرایی، نظام جبران خدمات، سبک مدیریت، شیوه استخدام، تغییرات جمعیتی، سیاست های ملی و منطقه ای و فناوری اطلاعات است که در چهار سطح قرار می گیرند. همچنین در آینده سازمان مذکور در بحث مدیریت استعداد منابع انسانی با سه سناریوی آینده درخشان، ادامه روند جاری و آینده بد روبرو می شود. بنابراین به سازمان ورزش شهرداری پیشنهاد می شود به طور صحیح عدم قطعیت های آینده را شناخته و با آن روبرو شوند و بسته به این سناریوها، برنامه های راهبردی خود را تعیین کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان