حسین پیمانی زاد

حسین پیمانی زاد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

تدوین شاخص های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان های ورزشی ایران (با رویکرد داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۹
در این پژوهش که به روش کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین انجام گرفت، هدف تدوین شاخص های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان های ورزشی ایران است. جامعه تحقیق 17 نفر از مدیران و معاونان، اساتید دانشگاه و کارشناسان مسئول سازمان های ورزشی در ایران (وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ها) بود که از طریق روش نمونه گیری سهمیه ای به شکل گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. مفاهیم بدست آمده در شرایط علی 12 مقوله شامل سیاست گرایی، عدم برنامه ریزی، بی اعتمادی، مشارکت محدود، ناکارآمدی ساختار تبلیغات، برخوردهای تبعیض آمیز، ناکارآمدی سیستم نظارت، ضعف نظام هماهنگ و یکپارچه و غیرحرفه ای و اخلاقی بودن تبیین شد. در شرایط زمینه ای 4 مقوله فرهنگ، دانش، روانشناختی و استقلال مورد استخراج قرار گرفت. در ادامه یافته های حاصل از شرایط مداخله گر، 4 حوزه کلی حوزه فنی، محیطی، مدیریتی و ساختاری، فردی و بین فردی مشخص گردید. راهبردهای شناسایی شده با 5 مقوله اصلی بود که دربرگیرنده چالش های درونی و بیرونی است و پیامدهای به کارگیری مدیریت استعداد منجر به توسعه سازمان های ورزشی در ابعاد فردی، سازمانی و فرایندی در سازمان های ورزشی کشور می گردد. در نهایت نتیجه گرفته می شود بکارگیری بهتر مدیریت استعداد و در نظر گرفتن مؤلفه های آن در تمامی سطوح سازمان های ورزشی می تواند به ارتقای ورزش قهرمانی، آموزشی و حرفه ای ورزش کشور کمک نماید. بعلاوه پیشنهاد می شود محققان آینده به تأثیر و کشف اثر مدیریت استعداد بر ابعاد ساختاری، رفتاری و محتوایی سازمان های ورزشی بپردازند.
۲.

ارزیابی عملکرد 720 درجه برنامه های ورزشی مراکز استانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۱۰۵
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص ها و ارزیابی عملکرد برنامه های ورزشی صداوسیمای مراکز استانی بر مبنای مدل ارزیابی عملکرد 720 درجه بوده است. با توجه به اینکه پژوهش، در مورد لایه بیرونی جامعه انجام گرفته، جامعه آماری، تمامی ذی نفعان، عرضه کنندگان، خانواده ها و مشتریان خارجی برنامه های ورزشی مراکز استانی صداوسیما را در برمی گیرد. ابتدا به منظور شناسایی شاخص ها از مصاحبه با 14 نخبه آگاه استفاده شد و با کدگذاری باز، محوری و گزینشی، در نهایت 83 کد باز، 20 کد محوری و 7 کد گزینشی به دست آمدند. در مرحله کمی، پس از تهیه پرسشنامه، با توجه به جدول مورگان و طبق برآورد صورت گرفته 196 پرسشنامه در دو مرحله (پیش از ارائه بازخورد و پس از ارائه بازخورد) توزیع و جمع آوری شدند و نتایج نشان داد که در تابستان 1399 شاخص های نیازسنجی علمی و بررسی های علمی و استفاده از علم به روز از نظر لایه خارجی در وضعیت مطلوبی قرار داشته اند و پس از ارائه بازخورد به مسئولان نتایج پرسشنامه مجدد، در پاییز 1399 نشان داد که شاخص ها از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند. به منظور بررسی تغییرات بین پیش از ارائه بازخورد و پس از ارائه بازخورد از آزمون کروسکال والیس استفاده شد که نتیجه نشان داد، میزان تغییرات قبل و بعد از دریافت بازخورد معنادار بوده است. با توجه به اینکه عملکرد برنامه های ورزشی استانی در بسیاری از شاخص ها در وضعیت مطلوبی قرار نداشت، به نظر می رسد که لازم است توجه بیشتری به شاخص های مهم برنامه های ورزشی و نظارت و برنامه ریزی بهتری برای ارتقا کیفی این برنامه ها، از سوی مسئولان و دست اندرکاران صورت گیرد.
۳.

شناسایی عوامل زمینه ای و مداخله گر مدیریت استعداد در ورزش (با تأکید بر ابعاد روان شناختی و فرهنگی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۷
هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل زمینه ای و مداخله گر به کارگیری ابعاد روان شناختی و فرهنگی در مدیریت استعداد در ورزش بود. روش پژوهش حاضر کیفی از نوع نظریه داده بنیاد بود. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 17 نفر از مدیران و معاونان، اساتید دانشگاه و کارشناسان مسئول سازمان های ورزشی بود که این افراد به روش نمونه گیری سهمیه ای به شکل گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد عوامل زمینه ای در خصوص مدیریت استعداد شامل فرهنگ، یادگیری، روان شناختی و استقلال است. عوامل مداخله در پژوهش حاضر شامل محیطی، بستری، حیاتی و فردی و بین فردی بود. به عبارتی توجه به عوامل شناسایی شده در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های موجود در سازمان های ورزشی ایران می تواند ضمن رفع محدودیت ها در این حوزه زمینه به کارگیری مدیریت استعداد را فراهم نماید. توجه به این عوامل در جهت بهبود برنامه ریزی در سازمان های ورزشی ایران امری مهم و کلیدی در جهت به کارگیری مدیریت استعداد است.
۴.

تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به کارگیری ایفلوئنسرهای ورزشی در رسانه های اجتماعی با تاکید بر مصرف کالاهای ایرانی (با رویکرد داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۱۰
هدف: هدف تحقیق، شناسایی راهبردها و پیامدهای به کارگیری اینفلوئنسرهای ورزشی در رسانه های اجتماعی بر مصرف کالاهای ورزشی ایرانی است. روش شناسی: به منظور تحقق هدف از روش شناسی کیفی و روش تحقیق نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین استفاده شد. جامعه تحقیق شامل اساتید، کارشناسان و صاحب نظران بازاریابی ورزشی و اینترنتی و اقتصاد بود و نمونه گیری آزمودنی ها هدفمند و مبتنی بر معیار صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده های حاصل از مصاحبه ها به روش زمینه ای، کدگذاری شده، تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتیجه گروه بندی کدها، نشان دهنده 10 مقوله اصلی و 62 مقوله فرعی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل؛ راهبردها (اطلاع رسانی و شناخت، نگاه حاکمیتی، نوآوری و شناخت، فرهنگ سازی، قوانین و مقررات و بازاریابی نوین) و پیامدها (توسعه فرهنگی و اخلاقی، توسعه فناوری، توسعه اجتماعی و توسعه برندینگ شخصی) پدیدار شد. نتیجه گیری: استفاده از اینفلوئنسرها، منبع تمایز برند محسوب می شود. با توجه به طیف گروه های هدف و مخاطبان رسانه های اجتماعی و همچنین اینفلوئنسرهای جذاب موجود در محیط ورزش؛ اگر بازاریابان ورزش کالاهای ایرانی نتوانند با تکیه بر این منابع ارزشمند انسانی، راهبردهای مناسبی را برگزینند و زمینه توسعه فرهنگی و اخلاقی، توسعه فناوری، توسعه اجتماعی و توسعه برندینگ شخصی را فراهم کنند، قادر به جلب رضایت مخاطبان در مصرف کالاهای ایرانی نخواهد بود.
۵.

شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۲
روح معنوی و اخلاقی ورزشی می تواند در ورزش دانشگاه تجلی یافته و به عنوان نماد اخلاقی ورزشی در جامعه محسوب شود. در این تحقیق کاربردی (به لحاظ هدف )، ترکیبی (از منظر نوع جستجوی داده ها) و تحلیلی و اکتشافی (به لحاظ روش تجزیه و تحلیل داده ها) ، هدف شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی به منظور ارتقاء ارزش های اخلاقی در جامعه ورزشی کشور بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 25 نفر از خبرگان اخلاق ورزشی و در بخش کمی شامل 327 نفر از کارشناسان ورزش در سطح دانشگاه ها ،فدراسیون ها و وزارتخانه ورزش کشور بود. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که حاصل از بخش کیفی پژوهش و نظرات خبرگان بود صورت پذیرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و تکنیک تحلیل مضمون مؤلفه ها و شاخص های مؤثر بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی شدند که عبارتند: عوامل موثر فردی-رفتاری، عوامل موثر زمینه ای، عوامل موثر سازمانی و عوامل موثر فراسازمانی. بر اساس یافته های پژوهش این عوامل بر توسعه اخلاق در ورزش دانشگاهی به منظور ارتقاء ارزش های اخلاقی در جامعه ورزشی کشور تاثیر گذار بودند. می توان نتیجه گرفت که ارزش های اخلاقی در ورزش دانشگاهی را از طریق راهبردهای آموزشی، ورزشی، پژوهشی، اطلاع رسانی توسعه داد و منتظر رشد ارزش ها و اخلاقیات در ورزش بود
۶.

تحلیل ابعاد هم افزایی عملکرد مدیریتی در توسعه و توانمندسازی فدراسیون های ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۲
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل ابعاد هم افزایی عملکرد مدیریتی در توسعه و توانمندسازی فدراسیون های ورزشی است. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 50 نفر از مدیران فدراسیون های ورزشی بودند و به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته هم افزایی براساس مطالعات باتمان (2002) در خصوص هم افزایی تیمی و مطالعات ایوانز و جارویس (1986) در خصوص گروه گرایی و مطالعات لاک و کرافورد (2000) و سونگ (2008) در خصوص توسعه سازمانی بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر خبرگان مدیریت ورزشی و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پای ایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (93/0) تعی ین شد. یافته های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری و تکنیک های آماری نشان داد که تعامل و همکاری با ضریب مسیر (81/0)، مشارکت (76/0)، شبکه (76/0)، اعتماد (75/0)، شناخت (73/0) و تسهیل گری (71/0) تأثیر مثبت، مستقیم و مؤثری در توسعه فدراسیون های ورزشی دارند. بنابراین، چهار ستون اصلی توسعه فدراسیون های ورزشی شامل راهبردها، استفاده مؤثر از فناوری های نوین، مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی با رویکرد چابک سازی فدراسیون و در نهایت اصلاح فرهنگ و هنجارها با هدف توازن میان راهبردها و نگرش جامعه ورزشی، با هم افزایی، قابل حصول تر، کم هزینه تر و سریع تر خواهد شد.
۷.

ارتباط علی شاخص های توسعه رفتار سازمانی مثبتگرا و ارتقای عملکرد فوتبالیست های نخبه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۰
عملکرد ورزشی صفتی پیچیده است که تحت تاثیر فاکتورهای جسمانی و روانی قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط علی شاخص های توسعه رفتار سازمانی مثبت گرا و ارتقای عملکرد فوتبالیست های نخبه کشور بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع جستجوی داده ها از نوع کمی و از حیث روش تحلیل توصیفی-همبستگی بود که جمع آوری داده ها به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه فوتبالیست های شاغل در لیگ برتر فوتبال و تیم های ملی کشور در سال 1399 برابر 736 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی تعداد 256 نفر تعیین که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه 45 عبارتی محقق ساخته شاخص های اثر گذار بر رفتار سازمانی مثبت گرا و پرسشنامه 22 عبارتی ارتقاء عملکرد ورزشکاران در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 و LISREL نسخه 8/8 انجام شد. آزمون معادلات ساختاری نشان داد که بین شاخص های توسعه رفتار سازمانی مثبت گرا و ارتقای عملکرد فوتبالیست های نخبه کشور ارتباط علی وجود دارد. این یافته می تواند توسط مسئولین فدراسیون، باشگاه ها و مربیان در جهت ارتقاء عملکرد فوتبالیست ها از طریق توسعه رفتارسازمانی مثبت گرا، مورد توجه قرار گیرد.
۸.

شناسایی شاخص های اثرگذار در ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برترهندبال(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۳۲۱
هدف از این پژوهش شناسایی شاخص های اثرگذار در ارزش گذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال در سال 97 بود. جامعه آماری پژوهش شامل پیشکسوتان و مربیان و سرپرستان و اعضای هیئت علمی صاحب نظر در رشته هندبال و اقتصاد ورزش بودند این پژوهش از نوع کاربردی و تحلیلی و به روش پیمایشی اجرا گردید. نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود. ابتدا برای آگاهی از دارایی های نامشهود، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته ای انجام شد. پس از رسیدن به اشباع نظری و کدگذاری، درنهایت شاخص های مهم اثرگذار شناسایی و استخراج شدند. محقق پس از تنظیم پرسشنامه و تائید روایی محتوایی توسط 17 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و اقتصاد، به توزیع پرسشنامه دلفی در بین پیشکسوتان و مربیان و سرپرستان باشگاه های لیگ برتر هندبال و اعضای هیئت علمی صاحب نظر در رشته هندبال پرداخت. نتایج حاصل از دورهای دلفی 45 شاخص استخراج شده را تأیید کرد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که متغیر ساختاری (5/3)، متغیر سرمایه ارتباطی (48/3)، متغیر سرمایه معنوی (88/1) و سرمایه انسانی (14/1) به ترتیب از اولویت برخوردارند سپس با استفاده از نرم افزار میک مک به رسم نمودار و نقشه ها و تحلیل، پرداخت و درنهایت به شناسایی و رتبه بندی 20 شاخص کلیدی در ارزش گذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر دست یافتند، امید است یافته های این پژوهش در ارائه الگویی مناسب برای شناخت فاکتورهای اثرگذار در ارزش گذاری باشگاه های هندبال مؤثر باشد و در شناخت بیشتر حامیان مالی تأثیرگذار باشد؛ و زمینه را برای جذب اسپانسر و ایجاد مزیت رقابتی برای یک باشگاه ایجاد نماید.
۹.

طراحی مدل ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۸۷
هدف از این پژوهش طراحی مدل ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال ایران در سال 1397 بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل 45 نفر و در بخش کمی به دلیل نامشخص بودن حجم جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 386 نفر برآورد شد. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی اجرا گردید. ابتدا دارایی های نامشهود باشگاه های هندبال ایران در این پژوهش به روش کیفی شناسایی و سپس در رویکرد کمی پژوهش تجزیه وتحلیل داده ها از طریق مدل-سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار PLS3 و SPSS22 بود. نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر در ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های هندبال ایران را به ترتیب سرمایه معنوی با (ضریب مسیر902/)0، سرمایه ارتباطی(ضریب مسیر، 900/0)، سرمایه انسانی(ضریب مسیر، 890/0) و سرمایه ساختاری(ضریب مسیر، 885/0) داشتند. بنابراین می توان از گفت در ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های هندبال ایران شاخص هایی همچون حق پخش تلویزیونی و ماهواره ای در سرمایه معنوی، محبوبیت باشگاه، در سرمایه ارتباطی، بهسازی و آموزش منابع انسانی در سرمایه انسانی و برنامه های ارزیابی منسجم و منظم در سرمایه ساختاری بیشترین ارزش را در بین سایر شاخص های مولفه های دارایی های نامشهود باشگاه های هندبال ایران دارا بودند.
۱۰.

شناسایی مختصات شهر دوستدار سالمند در ایران 2050

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۴۰
شهر دوستدار سالمندان، به عنوان رویکردی جدید در حوزه مطالعات شهری است که مورد توجه بسیار سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است. به منظور شناسایی و تصویر پردازی در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. در این راستا با استفاده از مصاحبه عمیق با 20 نفر از خبرگان حوزه های علوم ورزش، آینده پژوهی و جمعیت شناسی با این تاکید که در حوزه سالمندی صاحب نظر بودند، بهره گرفته شد. در مرحله اول تحقیق، جهت شناسایی و استخراج مختصات شهرهای دوستدار سالمند، 37 کد از بین 181 کد دریافتی از مصاحبه ها استخراج گردید، در مرحله کدگذاری محوری، کدهای احصا شده در مرحله قبل در قالب 7 کد و در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی ظهور کسب و کارهای جدید و پویا، جسم سالم و پویا، روابط پویا و اقتصاد پویا به عنوان کدهای انتخابی مشخص شدند. با توجه به نتایج پژوهش، تصاویر ارائه شده از مختصات شهرهای آینده در پژوهش حاضر، دارای هویتی وام گرفته از آینده ای نامعلوم و از جنس عدم اطمینان هستند که جهت شناسایی آنها، ضمن داشتن چاشنی تخیل، لازم است به بررسی تاثیر وابستگی های اکنون حقیقی بر آینده ها ی احتمالی آن پرداخت. از این رو تصاویر ارائه شده در این تحقیق حول چهار تصویر کلی روابط پویا، اقتصاد پویا، جسم سالم و پویا و ظهور کسب و کارهای جدید و نوپا تمایل دارد.
۱۱.

تدوین شاخص های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان های ورزشی ایران (با رویکرد داده بنیاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۸۲
در این پژوهش که به روش کیفی با استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین انجام گرفت، هدف تدوین شاخص های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان های ورزشی ایران است. جامعه تحقیق 17 نفر از مدیران و معاونان، اساتید دانشگاه و کارشناسان مسئول سازمان های ورزشی در ایران (وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ها) بود که از طریق روش نمونه گیری سهمیه ای به شکل گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. مفاهیم بدست آمده در شرایط علی 12 مقوله شامل سیاست گرایی، عدم برنامه ریزی، بی اعتمادی، مشارکت محدود، ناکارآمدی ساختار تبلیغات، برخوردهای تبعیض آمیز، ناکارآمدی سیستم نظارت، ضعف نظام هماهنگ و یکپارچه و غیرحرفه ای و اخلاقی بودن تبیین شد. در شرایط زمینه ای 4 مقوله فرهنگ، دانش، روانشناختی و استقلال مورد استخراج قرار گرفت. در ادامه یافته های حاصل از شرایط مداخله گر، 4 حوزه کلی حوزه فنی، محیطی، مدیریتی و ساختاری، فردی و بین فردی مشخص گردید. راهبردهای شناسایی شده با 5 مقوله اصلی بود که دربرگیرنده چالش های درونی و بیرونی است و پیامدهای به کارگیری مدیریت استعداد منجر به توسعه سازمان های ورزشی در ابعاد فردی، سازمانی و فرایندی در سازمان های ورزشی کشور می گردد. در نهایت نتیجه گرفته می شود بکارگیری بهتر مدیریت استعداد و در نظر گرفتن مؤلفه های آن در تمامی سطوح سازمان های ورزشی می تواند به ارتقای ورزش قهرمانی، آموزشی و حرفه ای ورزش کشور کمک نماید. بعلاوه پیشنهاد می شود محققان آینده به تأثیر و کشف اثر مدیریت استعداد بر ابعاد ساختاری، رفتاری و محتوایی سازمان های ورزشی بپردازند.
۱۲.

پیش بینی غیبت از کار بر اساس صفات شخصیتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۰
هدف از تحقیق حاضر پیش بینی غیبت از کار بر اساس صفات شخصیتی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری عبارت است از کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، که تعداد کل آنها 139 نفر می باشد. نمونه با استفاده از فرمول جدول مورگان و به صورت تصادفی تعداد 105 نفر انتخاب شد. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استاندارد 60 سوالی ویژگی های شخصیتی نئو و پرسشنامه استاندارد 5 سوالی غیبت از کار ویسمن در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. روایی ابزار به تایید اساتید متخصص رسید و در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی ابزار استفاده شد که این ضریب بزرگتر از 7/0 بود و ابزار از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد. روش تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی به کمک نرم افزار Spss20 پردازش شده است. یافته ها نشان داد که صفات شخصیتی قدرت پیش بینی غیبت از کار کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی را دارد.
۱۳.

طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش بر محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش ساختاری _ تفسیری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۲۸۶
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی اثربخش بر محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران به روش ساختاری _ تفسیری انجام شد. پژوهش حاضر ازنوع مطالعات کیفی با ماهیت توصیفی- تحلیلی و نیز ازنوع پژوهش های کاربردی بود که به روش ساختاری _ تفسیری انجام شد. جامعه آماری پژوهش 15 نفر از اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی و مدیران ورزشی خبره فدراسیون های ورزشی بودند که به صورت نمونه گیری انتخابی انتخاب شدند. ابتدا ازطریق فرایند دلفی و مصاحبه با خبرگان و پژوهش های کتابخانه ای، گویه های پژوهش شامل 78 گویه شناسایی شدند. در مرحله بعد، خبرگان مؤلفه های پژوهش را شناسایی کردند که درنهایت، 12 مؤلفه برای گویه ها شناسایی شدند. سپس، فرایند ساختاری _ تفسیری اجرا شد و با تجزیه وتحلیل میک مک، نمودار قدرت نفوذ و وابستگی اجزای مدل تعیین شد. یافته ها نشان داد که مؤلفه ها دارای پنج سطح بودند که سطح اول شامل نقاط آشوب گونه و خلاقیت و نوآوری، سطح دوم شامل مدیریت تغییر و عملکرد ارزیابی، سطح سوم شامل طراحی ساختار، کار تیمی و یادگیری سازمانی، سطح چهارم شامل شناخت محیط و سطح پنجم شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی و مذهبی، فناوری اطلاعات و رسانه ها بودند. با توجه به یافته ها توصیه می شود که سازمان های ورزشی برای توسعه ورزش قهرمانی با شناخت دقیق از محیط و ساختار جامعه، طراحی سازمان را به گونه ای انجام دهند که زمینه توسعه سهم بازار ازطریق اثرگذاری و مدیریت نقاط حساس و آشوب گونه فراهم شود.
۱۴.

شناسایی فرصت ها و چالش های درونی و بیرونی ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی

تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف از این پژوهش شناسایی فرصت ها و چالش های درونی و بیرونی ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی بود. روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی است که ابتدا روش کیفی، سپس روش کمی استفاده شد. در مرحله کیفی با 36 نفر از مسئولان و کارشناسان تربیت بدنی آموزش و پرورش، دبیران تربیت بدنی و استادان مدیریت ورزشی استان خراسان رضوی مصاحبه شد و پس از مطالعه کتاب ها و مقالات مرتبط با موضوع، شناسایی متغیرهای مربوط به پژوهش انجام شد. در مجموع، 8 متغیر مربوط به فرصت ها، 35 متغیر مربوط به چالش های درونی و 17 متغیر مربوط به چالش های بیرونی استان خراسان رضوی شناسایی شد. در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته مخصوص AHP طراحی شد که روایی آن توسط 4 نفر از استادان مدیریت ورزشی و پایایی آن (با توجه به نرخ ناسازگاری پرسشنامه که باید کمتر از 1/0 باشد) تأیید شد. برای وزن دهی از نظر 85 نفر از مسئولان و کارشناسان و مدیران تربیت بدنی و دبیران تربیت بدنی آموزش و پرورش استفاده شد. روش نمونه گیری در مرحله کیفی و کمی به صورت هدفمند و در دسترس بود. وجود معاونت تربیت بدنی و سلامت در آموزش و پرورش با وزن نسبی 241/0 از دیدگاه مدیران تربیت بدنی و 239/0 از دیدگاه کارشناس مسئولان تربیت بدنی بیشترین اهمیت را در بخش فرصت ها ی ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی و همچنین ناکافی بودن بودجه اختصاصی ورزش و جابه جایی این اعتبارات به سایر هزینه های مدارس با وزن نسبی 244/0 از دیدگاه مدیران تربیت بدنی و 239/0 از دیدگاه کارشناس مسئولان تربیت بدنی رتبه نخست را در بخش چالش های درونی ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، به وجود آمدن ناهنجاری های قامتی در بین دانش آموزان در اثر کمبود فعالیت های ورزشی با وزن نسبی 232/0 از دیدگاه مدیران تربیت بدنی و 242/0 از دیدگاه کارشناس مسئولان تربیت بدنی بیشترین اهمیت را در بخش چالش های بیرونی ورزش دانش آموزی استان خراسان رضوی دارد. توجه و اهمیت به ورزش دانش آموزی از سوی مسئولان، مدیران، کارشناسان و دبیران تربیت بدنی استعدادهای بالقوه در این بخش را به فعل درمی آورد و  در پی آن ورزش قهرمانی کشور توسعه خواهد یافت.
۱۵.

آسیب شناسی راهبردی ورزش همگانی در ایران و ارائه راهکارهای توسعه بر اساس مدل SWOT(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه آسیب شناسی ورزش همگانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
تعداد بازدید : ۲۵۲۳ تعداد دانلود : ۲۳۷۶
این تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. جهت انجام تحقیق حاضر از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شده است که شامل گویه های مربوط به عوامل درونی و بیرونی( مشتمل بر 40 سؤال رتبه بندی شده در زمینه قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای ورزش همگانی ایران) می باشد. روایی پرسشنامه مورد نظر از تکنیک دلفی و توسط تعدادی از اساتید و کارشناسان صاحب نظر؛ و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ ( 887/0 = α ) مورد تأیید قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش 70 نفر شامل مدیران فدراسیون ورزش همگانی، رؤسای کمیته ها و انجمن های فدراسیون ورزش همگانی، رؤسای هیئت های استان ها و اعضای شورای راهبردی فدراسیون ورزش همگانی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر شاخص های توصیفی، آزمون مقایسه میانگین ها و آزمون فریدمن، از ماتریس ارزیابی درونی و بیرونی نیز، استفاده شد. ضمن بررسی وضعیت موجود ورزش همگانی در حوزه های نیروی انسانی، مربیان، آموزش، استعدادیابی، زیرساخت ها و تجهیزات، داوران، امور مالی، تحقیقات، فناوری اطلاعات و بازاریابی؛ و تحلیل داده ها، 10 قوت، 10ضعف، 12 فرصت و 7 تهدید عمده برای ورزش همگانی شناسایی شد. همچنین با بررسی موقعیت استراتژیک ورزش همگانی، مشخص شد که این ورزش بر روی محور مختصاتSWOT از لحاظ عوامل درونی در ناحیه ی قوت ها و از لحاظ عوامل بیرونی سازمان در ناحیه ی فرصت ها قرار دارد. بر این اساس استراتژی های« تهاجمی و توسعه ای» برای توسعه ورزش همگانی توصیه شده است. بنابراین، بهره گیری از نقاط قوت شناسایی شده می تواند به انجام رسالت و وظایف آن کمک شایانی نماید؛ مشروط بر این که در راستای به حداقل رساندن نقاط ضعف درونی و کاهش اثرات تهدیدات بیرونی، و استفاده حداکثر، از فرصت های بیرونی باشند.
۱۶.

تعیین تیپ شخصیتی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های کشور و ارتباط آن با موفقیت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۳۶ تعداد دانلود : ۷۱۴
هدف از انجام این پژوهش تعیین تیپ شخصیتی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها و ارتباط آن با موفقیت شغلی است بدین منظور دو پرسشنامه الگوی رفتاری و موفقیت شغلی که در سال 1982 توسط ایوانسویچ و رادسیپ ساخته شده مورد استفاده قرار گرفت جامعه مورد نظر در این پژوهش شامل مدیران آموزشی (روسای دانشکده ها و مدیران گروه ها و معاونین آموزشی تربیت بدنی ) و مدیران اجرایی ( مدیران ادرات تربیت بدنی دانشگاه ها) بود نتایج تحقیق نشان داد که 86 در صد مدیران تیپ A ¾ در صد تیپ B و 7/9 در صد تیپ X یا بینابین A و B بوند از نظر موفقیت شغلی 88 در صد مدیران موقعیت برد – برد را ترجیح داده ودر زمره افراد موفقیت طلب قرار داشتند 12 در صد نیز موقعیت برد باخت را پذیرفته بودند همچنین تحقیقات نشان داد که ارتباط ضغیفی 50/0=r بین مدیران آموزشی تیپ A و موفقیت شغلی وجود دارد اما ارتباط بین موفقیت شغلی و افراد تیپB از نظر آماری معنادار بود نتایج نشان داد که اکثر مدیران تربیت بدنی از نظر شخصیتی تیپ A بوده وعلی رغم اینکه از ویژگی های بارز افراد این تیپ موفقیت طلبی است اما ارتباط بسیار ضعیفی باموفقیت شغلی داشتند از طرفی افراد تیپ B که در اقلیت قرار داشتند ارتباط بسیار قوی ای با موفقیت شغلی داشتند نتایج تحقیق نشان داد که هیچ یک از مدیران تربیت بدنی مبتلا به بیماری خاص مرتبط با الگوی رفتاری A نیستند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان