کریم زهره وندیان

کریم زهره وندیان

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه اراک

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

تعیین استراتژی های نوآوری در باشگاه های ورزشی بر اساس رویکرد اقیانوس آبی

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۳
هدف مقاله حاضر، تعیین استراتژی های نوآوری در باشگاه های ورزشی بر اساس رویکرد اقیانوس آبی بود. پژوهش حاضر کیفی و ازنظر هدف، کاربردی بود. جهت گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسش نامه دلفی استفاده شد. جامعه آماری، اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه ها، متخصصان ورزشی و کارآفرینان ورزشی استان خوزستان بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد ۱۷ نفر در دور اول، ۲۹ نفر در دور دوم و تعداد 27 نفر در دور سوم پانل دلفی در تحقیق مشارکت کردند. با توجه به میزان درجه همگرایی، رویکرد دلفی در دور سوم خاتمه یافت. یافته ها نشان داد که بر اساس الگوی تصمیم گیری چهار اقدام در رویکرد اقیانوس آبی که شامل استراتژی های ایجاد، استراتژی افزایشی، استراتژی کاهشی و استراتژی حذف است؛ ازجمله فعالیت هایی که باشگاه های ورزشی به آن ها نپرداخته اند و باید بر مبنای استراتژی ایجاد، به وجود آید شامل مشارکت اجتماعی خیرخواهانه و ایجاد کمپین های تبلیغاتی بود. بر مبنای استراتژی افزایشی، فعالیت هایی که باشگاه های ورزشی بایستی روی آن ها سرمایه گذاری و رقابت کنند شامل افزایش استفاده از رویکردهای تمرینی خلاق بود. بر مبنای استراتژی کاهشی، فعالیت هایی که باشگاه های ورزشی بایستی کمتر شود شامل کاهش هزینه های مالی با استفاده از رویکردهای خلاقانه و حفظ مشتریان قبلی باشگاه های ورزشی بود و درنهایت بر اساس استراتژی حذف، ازجمله فعالیت هایی که باشگاه های ورزشی نباید انجام شود عبارت بود از: حذف فعالیت های تمرینی غلط و اشتباهات تمرینی در باشگاه های ورزشی و حذف تأخیر در ارائه خدمات به ذی نفعان باشگاه های ورزشی.
۲.

ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه تعهد ورزشی-2 در ورزشکاران

تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۳
هدف از این  پژوهش تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه  تعهد ورزشی-2 در ورزشکاران  بود. نمونه  آماری ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی استان قزوین بود که 280 نفر از آنها (145 نفر مرد و 135 نفر زن) با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسش نامه مشخصات فردی و تعهد ورزشی-2 اسکانلن و همکاران (2016) را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل عاملی تأییدی، همبستگی درون طبق ه ای و آلفای کرونباخ انجام شد. نتایج نشان داد شاخص نیکویی برازش و شاخص برازش تطبیقی بالاتر از (90/0) است. پایایی زمانی (81/0) و ضریب آلفای کرونباخ برای تعهد ورزشی و ابعاد آن بالای 7/0 (مقدار شاخص قابل قبول بودن) به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد نسخه فارسی پرسش نامه تعهد ورزشی – 2 در ورزشکاران ایرانی دارای روایی و پایایی قابل قبول است. لذا از این  پرسش نامه  می توان  جهت ا هداف  آموزشی  و  پژوهشی  استفاده  کرد .
۳.

اثر شخصی سازی خدمات و قدردانی مشتری بر وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی اراک با در نظر گرفتن نقش میانجی ابعاد کیفیت رابطه

تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر شخصی سازی خدمات و قدردانی مشتری بر وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی اراک، با درنظرگرفتن نقش میانجی کیفیت رابطه بود. نمونه پژوهش ازبین همه مشتریان باشگاه های ورزشی تندرستی و مراکز آمادگی جسمانی شهر اراک به روش طبقه ای (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر) انتخاب شد (تعداد = 280). اطلاعات با استفاده از پرسش نامه 27 سؤالی جمع آوری شد و روایی و پایایی پرسش نامه نیز بررسی شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اس.پی.اس.اس. و لیزرل انجام شد. نتایج نشان داد که شخصی سازی خدمات و قدردانی مشتری بر وفاداری مشتری اثری مستقیم و معنادار داشتند. همچنین، ابعاد کیفیت رابطه نقشی میانجی در رابطه بین شخصی سازی خدمات و قدردانی مشتری در باشگاه های ورزشی شهر اراک داشتند؛ بنابراین، باشگاه ها با ارائه خدمات متناسب با نیازها و خواسته های مشتریان می توانند حس قدردانی و نیز رضایتمندی و وفاداری آن ها را توسعه دهند و با ایجاد رابطه ای با کیفیت بالا این اثربخشی را افزایش دهند.
۴.

ارتباط عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی با عملکرد سازمانی مربیان (مورد مطالعه: هیات های ورزشی شهر اراک)

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۸
هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی با عملکرد سازمانی مربیان ورزش بود. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مربیان فعال هیات های ورزشی شهر اراک (704 نفر) بودند که 254 نفر از آنها به صورت نمونه گیری تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) ، اشتیاق شغلی سلانوا و شوفیلی (2001) و عملکرد سازمانی هرسی و گولد اسمیت (1980) جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی شامل t تک گروهی و رگرسیون چندمتغیره در نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22 تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی (16/0=r)، بین اشتیاق شغلی و عملکرد سازمانی (13/0=r) و بین عدالت سازمانی و عملکرد سازمانی (58/0=r) مربیان هیات های ورزشی شهرستان اراک رابطه آماری معناداری (05/0≥P) وجود دارد. لیکن، فقط عدالت سازمانی به میزان 578/0 قادر به پیش بینی عملکرد سازمانی مربیان بود. به عبارت دیگر، عدالت سازمانی می تواند باعث بهبود عملکرد سازمانی شود. از این رو، مسولین هیات های ورزشی ذیربط باید توجه بیشتری نسبت به عدالت سازمانی داشته باشند تا عملکرد سازمانی مربیان بهبود پیدا کند..
۵.

طراحی مدل معادلات ساختاری تصمیمات رفتاری تماشاگران فوتبال و کیفیت خدمات با تأکید بر کیفیت زیباشناختی

تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۲۰۲
هدف پژوهش، طراحی مدل تصمیمات رفتاری تماشاگران و کیفیت خدمات با تأکید بر کیفیت زیباشناختی است. روش تحقیق توصیفی-همبستگی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری تماشاگران بازی پرسپولیس-استقلال در نیم فصل دوم 1394 بود و نمونه آماری براساس جدول مورگان و نمونه در دسترس، 384 نفر شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS16 و LISREL استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین کیفیت خدمات درک شده و ابعاد آن (کیفیت عملکردی، فنی و زیباشناختی) بین تماشاگران پرسپولیس و استقلال تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات روی رضایت مندی تماشاگران مربوط به کیفیت فنی (68/0) و سپس زیباشناختی (61/0) و کیفیت عملکردی (54/0) بود. نتایج نشان داد بین رضایت مندی و تصمیمات رفتاری تماشاگران ارتباط مثبت و معنا داری وجود دارد (72/0=φ). بنابراین با توجه به نتایج می توان گفت مدیران باشگاه ها و استادیوم ها باید علاوه بر کیفیت عملکردی و فنی، به کیفیت زیباشناختی در استادیوم ها توجه خاص داشته باشند تا بتوانند تجربه ای به یادماندنی از حضور در ورزشگاه را برای تماشاگران به ارمغان بیاورند و آنها را به تصمیم گیری برای حضور مجدد در ورزشگاه و وفاداری به تیم خود مجاب کنند.
۶.

مدل شناسایی محدودیت ها و موانع پیش روی قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال لیگ برتر

تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۴۰۱
هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل شناسایی موانع و محدودیت هایی پیش روی قابلیت های بازاریابی باشگاه های فوتبال لیگ برتر بود. پژوهش از نوع اکتشافی و دارای ماهیت کیفی بود که از روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه پژوهش شامل همه مدیران باشگاه های فوتبال و اساتید بازاریابی دانشگاه ها بود که نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری نظری و به شیوه گلوله برفی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه عمیق به صورت سؤال های باز استفاده گردید. سپس، داده های حاصل از 16 مصاحبه به روش نظریه سازی داده بنیاد، کدگذاری و تجزیه وتحلیل شدند. نتیجه گروه بندی کدها نشان دهنده 25 مانع بازاریابی در سه سطح زمینه ای، ساختاری و رفتاری بود . در سطح زمینه ای، موانع محیطی خرد و کلان نظیر موانع فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، رسانه ها و دولت، در سطح ساختاری، موانع مربوط به امکانات فیزیکی و موانع سازمانی نظیر استادیوم و ساختار سازمانی، قوانین و مقررات سازمانی و در سطح رفتاری، موانع فردی و موانع مدیریتی نظیر فقدان برنامه ریزی، نبود تفکر راهبردی و کارکنان، مربیان و بازیکنان قرار دارند. درنهایت، مدل پژوهش بر اساس مدل سه شاخگی تدوین شد. مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزار تحلیلی موانع بازاریابی فوتبال ایران مبنای عمل قرار گیرد تا بتوان به صورت منطقی و اصولی به حل مشکلات موجود در این حوزه از ورزش پرداخت و برای رفع این موانع به صورت مدون اقدام کرد.
۷.

بررسی میزان توجه به ورزش و آموزش المپیک در کتب درسی دوره ابتدایی مدارس

تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۵۸
هدف از این تحقیق تحلیل محتوایی کتب درسی دوره ابتدایی به منظور بررسی میزان توجه به ورزش و آموزش المپیک در کتب درسی دوره ابتدایی مدارس بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کتب درسی ابتدایی به تعداد 36 کتاب در 5 پایه تحصیلی با مجموع 4328 صفحه بود.این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است که از روش تحلیل محتوی استفاده شد. این کتب صفحه به صفحه و واژه به واژه مورد بررسی قرار گرفتند و متغیرهای تعیین شده در چک لیست محقق ساخته ثبت گردید. در این مطالعه از نرم افزار excel برای رسم نمودارها استفاده شد. بعد از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج به این صورت بود که در تمام پایه ها به ورزش پرداخته اند اما نه به صورت پیوسته و هدفدار و در پایه چهارم بیشترین اشاره به ورزش صورت گرفته بود. اما در مورد آموزش المپیک، در پایه های اول ، دوم ، سوم و پنجم هیچ توجهی به المپیک و آموزش فلسفه آن نشده است و تنها در پایه چهارم به المپیک و اصول آن به صورت تصویری یا نوشتاری اشاراتی شده است. در بین تمام کتب،کتاب فارسی بیشترین اشارات به ورزش و المپیک را دارد.
۸.

ارزیابی کیفیت خدمات گروه علوم ورزشی دانشگاه اراک بر اساس الگوی ترکیبی سروکوال، کانو و گسترش عملکرد کیفیت

کلید واژه ها: کیفیت خدمات گسترش عملکرد کیفیت علوم ورزشی الگوی کانو الگوی سروکوال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی نظارت و ارزیابی
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۵۶۴
هدف این پژوهش ارزیابی کیفیت خدمات گروه علوم ورزشی دانشگاه اراک بر اساس رویکرد ترکیبی سروکوال، کانو و گسترش عملکرد کیفیت بود. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی بود. جامعة آماری شامل دانشجویان گروه علوم ورزشی دانشگاه اراک بودند که 108 نفر از آنها به صورت تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامة سروکوال برای بررسی ادراکات (92/0= α ) و انتظارات (96/0= α ) دانشجویان از کیفیت خدمات و نیز از پرسشنامة کانو (96/0= α ) که مبتنی بر پرسشنامة سروکوال است برای شناسایی نیازهای دانشجویان استفاده شد. همچنین، از شیوة گسترش عملکرد کیفیت ( QFD ) برای تعیین ویژگی های خدمات استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های ویلکاکسون و فریدمن تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از نظر دانشجویان کیفیت خدمات گروه در سطح متوسط بود و تفاوت آماری معناداری (شکاف منفی کیفیت) بین ادراکات و انتظارات دانشجویان در تمام شش مؤلفة کیفیت خدمات وجود داشت. بیشترین شکاف کیفیت در مؤلفة موارد ملموس و کمترین شکاف کیفیت در مؤلفة قابلیت اعتبار وجود داشت. در نهایت، 20 نیاز مهم دانشجویان از جمله اماکن و فضاهای ورزشی مناسب، اماکن و فضاهای آموزشی و اداری، آزمایشگاه مناسب و نیز 12 ویژگی فنی کیفیت خدمات از جمله پاسخ دهی مناسب کارکنان، اماکن و فضاهای فیزیکی کافی و مناسب و وجود ملزومات مناسب تکنولوژی اطلاعات برای بهبود کیفیت خدمات تعیین شدند. در مجموع، دانشجویان از کیفیت خدمات گروه علوم ورزشی رضایت نداشتند. به نظر می رسد اجرای یافته های پژوهش بتواند بهبود کیفیت خدمات و در نتیجه رضایت دانشجویان را به دنبال داشته باشد.
۹.

تعیین و اولویت بندی معیارهای مکان گزینی استقرار اماکن ورزشی جهت تساوی در دسترسی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

کلید واژه ها: دسترسی اولویت بندی معیار AHP مکان گزینی اماکن ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۴۵۲
امروزه پیچیدگی مسائل شهری موجب شده است متغیرهای متعددی در مکان گزینی کاربری ها تأثیرگذار باشند که با توجه به اهمیت و ارزش هر معیار در هر منطقه باید عمل شود. هدف این تحقیق تعیین و اولویت بندی معیارهای مکان گزینی اماکن ورزشی به وسیله روش مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP[1]) به منظور استقرار در سطح شهر به منظور تساوی در دسترسی است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و نوع تحقیق کاربردی است. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شد. ابتدا معیارها تعیین و برای وزن دهی آنها از AHP و برای رسم نمودار از نرم افزار Excel استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب چهار معیار تراکم جمعیت (510/0)، دسترسی (271/0)، پتانسیل توسعه (152/0) و همجواری (067/0) بیشترین اهمیت را در مکان گزینی اماکن ورزشی دارند. با توجه به اینکه بر خلاف اغلب دستگاه های اجرایی کشور 70 درصد بودجه ورزش به بخش عمرانی و ساخت اماکن ورزشی اختصاص می یابد (اسدی، 1388)، ضرورت و اهمیت سرمایه گذاری و افزایش بهره وری از ابعاد مختلف نمایان می شود. ازاین رو برنامه ریزان و تصمیم گیران باید با استفاده از روش های نوین مثل AHP به منظور استقرار اماکن ورزشی با توجه به نیاز هر منطقه از حداقل منابع به حداکثر بهره وری برسند و در صرف هزینه های اضافی صرفه جویی شود.
۱۰.

ارائه مدل پیشنهادی برای مکان گزینی اماکن ورزشی با استفاده از تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی ( (GISو روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)

کلید واژه ها: مدل سیستم اطلاعات جغرافیایی مکان گزینی تصمیم گیری چندمعیاره اماکن ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۱۷۷۱ تعداد دانلود : ۹۲۲
با توجه به اهمیت ورزش، اماکن ورزشی باید به گونه ای در سطح شهر پراکنده باشند که عموم مردم بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. در حال حاضر، یکی از مهم ترین مشکلات موجود در شهرها استقرار نامناسب فضاهای ورزشی است به نحوی که بسیاری از افراد به -علت دسترسی نداشتن به آن ها نمی توانند از مکان های ورزشی به صورت مطلوب استفاده کنند. حل این مشکلات به برنامه ریزی و مدیریت در زمینه مکان یابی با روش های نوین مانند سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) نیاز دارد. هدف این تحقیق تلفیق دو روش MCDMوGIS به منظور ارائه مدلی پیشنهادی برای مکان گزینی اماکن ورزشی با هدف تساوی در دسترسی است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و نوع آن کاربردی است. اطلاعات به دست آمده از طریق نرم افزارهای ARC GISدر قالب لایه های اطلاعاتی تحلیل می شود و بعد از تهیه نقشه ها، با روی هم قرار دادن آن ها بهترین مکان مشخص می شود. به منظور وزن دهی به معیارها بر اساس مدل AHP از پرسشنامه و نرم افزارExpert Choice استفاده شد. نتیجهاین تحقیق ارائه مدل بهینه مکان-یابی برای فضاهای ورزشی است که در چهار مرحله انجام شد: 1-تعیین و الویت بندی معیارها؛ 2- تعیین محدودیت های منطقه و شعاع عملکردی؛ 3- آماده کردن لایه های مربوط به دو مرحله قبل؛ 4- همپوشانی نقشه ها و انتخاب بهترین مکان. برای وزن دهی به معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد که به تعیین و اولویت بندی چهار معیار جمعیت، پتانسیل توسعه، همجواری و دسترسی منجر شد.با توجه به مدل ارائه شده و تلفیق سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل های تصمیم گیری می توان در ساخت اماکن و توزیع عادلانهآن ها در سطح شهر، تحرک و در نتیجه آن سلامت اجتماعی را به شهروندان هدیه داد و باعث صرفه جویی در هزینه و افزایش بهره وری شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان