محمدرضا برومند

محمدرضا برومند

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

ارائه الگویی برای تحلیل اکوسیستمی توسعه اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی دانشگاه آزاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی و علوم ورزش رویکرد اکوسیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 353 تعداد دانلود : 927
موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود و توسعه کیفیت منابع انسانی از اهداف اصلی دانشگاه ها محسوب می شود. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه اشتغال فارغ-التحصیلان رشته تربیت بدنی با روش کیفی و با ماهیت اکتشافی بنیادی انجام شده است. جامعه آماری شامل 16 نفر از صاحب نظران مختلف در بحث اشتغال فارغ التحصیلان علوم ورزشی از سازمان ها و مراکز مختلف بودند. نمونه گیری با روش هدفمند و سهمیه ای انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی پیشینه تحقیق استفاده شد. نتایج کدگذاری باز شامل 57 کد اولیه حاصل از تحلیل مصاحبه ها و اسناد بود که در کدگذاری محوری شامل 16 مقوله شد و در نهایت یافته های حاصل از کدگذاری گزینشی شامل 4 مفهوم عوامل بازدارنده، عوامل تسهیل کننده، عوامل توسعه دهنده، و پیامدها بود. تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که عوامل بازدارنده تاثیر زیادی بر توسعه اشتغال فارغ التحصیلان دارند لذا شناخت افراد از توانمندی های خود و درک تغییرات محیطی و ایجاد یک رویکرد سیستمی و سازمان یافته برای ایجاد اشتغال و همچنین ایجاد بستر محیطی مناسب برای ارتباط بین صنعت و دانشگاه توسط متولیان امر اشتغال تاثیر مهمی بر توسعه اشتغال فارغ التحصیلان دارد.
۲.

تأثیر اجرای برنامه جهانی «من می توانم» بر تغییر نگرش دانش آموزان ایرانی نسبت به ورزش فراگیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فراگیری ورزش فراگیر برنامه من می توانم ورزش معلولین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 339
در سال های اخیر، سازمان های بین المللی برای خلق یک جهان فراگیر، برنامه های مختلفی را ارائه کرده اند. یکی از برنامه هایی که اخیراً توسط کمیته بین المللی پارالمپیک معرفی شد و در ایران نیز اجرا شد، برنامه جهانی «من می توانم» است. این برنامه درصدد است نگرش جوانان را نسبت به افراد دارای معلولیت تغییر دهد. لذا هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیر اجرای برنامه «من می توانم» بر تغییر نگرش دانش آموزان مدارس ابتدایی نسبت به ورزش فراگیر بود. راهبرد پژوهش از نوع نیمه تجربی و با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آماری شامل ۵۰ نفر از دانش آموزان پایه ششم دبستان بودند که به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و در دو گروه 25 نفری کنترل و تجربی جای گرفتند. گروه تجربی در سه جلسه تحت آموزش برنامه های من می توانم قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه نگرش کودکان نسبت به ورزش فراگیر( بلاک، 1995) و چک لیست صفات (سیپراستاین،۲۰۰۶) برای ارزیابی نگرش شناختی بود که جهت جمع آوری داده ها، از طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و پرسش نامه ها قبل و پس از اجرای برنامه در اختیار هر دو گروه قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل متغیرها از آزمون های آنالیز واریانس مختلط، تی مستقل و تعقیبی برونفرونی و همچنین ویل کاکسون استفاده شد. نتایج نشان داد این برنامه تأثیر معناداری بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به ورزش فراگیر (001/0 = p ) و همچنین نگرش نسبت به تعدیل قوانین (001/0= p ) دارد . پیشنهاد می شود برنامه «من می توانم» در سرفصل های درسی تربیت بدنی قرار گیرد و به صورت مستمر در مدارس ابتدایی ایران اجرا شود. با اجرای این برنامه در مدارس، علاوه بر بهبود و ارتقا نگرش مثبت نسبت به افراد دارای معلولیت و ادغام آنان در جامعه، بسیاری از محدودیت های موجود برای افراد دارای معلولیت در جامعه نیز از بین خواهد رفت.  
۳.

ارائه الگوی ارزیابی شایستگی کارآفرینی فارغ التحصیلان تربیت بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی کارآفرینی فارغ التحصیلان تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 999 تعداد دانلود : 150
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی برای طراحی مدل شایستگی کارآفرینی فارغ التحصیلان تربیت بدنی بود. روش تحقیق کیفی با رویکرد اکتشافی و سیستماتیک بود. نمونه گیری به روش هدفمند بصورت گلوله برفی انجام شد. ابزار پژوهش مصاحبه های اکتشافی چارچوب دار بود. روایی ابزار بر اساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه آماری، نظر خبرگان و ضریب توافق بین مصححان کدگذار تأیید گردید. جهت تحلیل داده ها از روش استرواس و کوربین استفاده شد. چارچوب پژوهش شناسایی شده شامل منظر های کلی؛ ظرفیّت کارآفرینی در علوم ورزشی آموزش عالی، ظرفیّت نظام ملّی کارآفرینی و اشتغال، کارآفرینی در ورزش کشور، ویژگی های فردی، میزان کارآفرینی گرایی، قابلیت اشتغال-پذیری، شایستگی های عمومی، تخصّصی و حرفه ای کارآفرینی، شایستگی های ویژه کارآفرینی، کارکردهای فردی ومحیطی بود. یافته های پژوهش نشان داد، شایستگی کارآفرینی از تعأمل نظام مند و برآیند مؤلّفه های چهار منظر ظرفیّت کارآفرینی در علوم ورزشی آموزش عالی و نظام ملّی و نیز شایستگی های ویژه و شایستگی های تخصّصی کارآفرین شکل می گیرد که منجر به موفّقیّت حرفه ای و کارکردهای اجتماعی و اقتصادی کارآفرین است. عامل نظارت مستقیم و صحیح بر روی کارآفرین و راه های کمک و مساعدت به کارآفرین و ایجاد کارآفرینی توسط دولت و اُرگانهای ذیربط موجب می شود بسیاری ازچالش ها و موانع و نیز بروکراسی های اداری دست و پاگیر و سدهای پیشرو کارآفرین از بین برود تا کارآفرین در ارائه ایده های خود تشویق گردد و به نظام آموزشی دانشگاه و سیستم های دولتی برای جذب نیرو می توانند در بررسی و اَرزیابی میزان شایستگی فرد فارغ التحصیل و آماده به کار استفاده از این مدل پیشنهاد می گردد.
۴.

تاثیر خلق تجربه از طریق محرک های حسی در باشگاه های بدن سازی بر ارزش درک شده، قدرت برند و تبلیغات دهان به دهان مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشگاه های بدنسازی خلق تجربه قدرت برند محرک های حسی تبلیغات دهان به دهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 599 تعداد دانلود : 490
امروزه با رشد تعداد خدمات و همچنین افزایش دسترسی به اطلاعات و کانل های توزیع، مشتریان نسبت به گذشته انعطاف بیشتری در تصمیم گیری هایشان پیدا کرده اند. با توجه به رقابت شدید در صنایع خدماتی از جمله باشگاه های بدنسازی و تناسب اندام، مدیران این باشگاه ها نیاز دائمی به رویکردهای جدیدی برای جذب و حفظ مشتری در این حوزه دارند. لذا هدف این پژوهش تاثیر خلق تجربه از طریق محرک های حسی در باشگاه های بدنسازی بر ارزش درک شده، قدرت برند و تبلیغات دهان به دهان مشتریان بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها جزو پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. حجم نمونه ۲۱۵ نفر از مشتریان باشگاه های بدن سازی لوکس شهر تهران به صورت هدفمند تعیین شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه ی نیمه محقق-ساخته بود. در این پژوهش از پرسشنامه های محرک های حسی (حسینی، پورکیانی، افروزه، ۱۳۹۶)، پرسشنامه تجربه (براکوس و همکاران، ۲۰۰۹)، پرسشنامه ارزش درک شده (ویدمان و همکاران، ۲۰۱۸)، قدرت برند (وایمر و همکاران، ۲۰۱۲)، رضایت (چانگ و همکاران، ۲۰۰۵) و تبلیغات دهان به دهان (همگسن و نکست، ۲۰۰۷) به عنوان پرسشنامه های مرجع استفاده شد. در نهایت برای شناسایی اثر متغیرها بر یکدیگر از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار پی ال اس ۳ استفاده شد. نتایج نشان داد محرک های حسی باعث خلق تجربه برند می شود و از این مسیر به ارزش درک شده مشتریان منجر می شود.
۵.

نیمرخ کارآفرینی دانشکده های علوم ورزشی ایران و ارائه مدل اشتغال و کارآفرینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال ورزش دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی کارآفرینی ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 769 تعداد دانلود : 91
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نیمرخ کارآفرینی دانشکده های علوم ورزشی ایران و ارائه مدل اشتغال و کارآفرینی است. از پرسشنامه استاندارد گیب (2012) با روایی و پایایی مطلوب برای گردآوری داده ها استفاده شد. نتایج بررسی 11 مؤلفه کارآفرینی (چشم انداز، مأموریت و راهبرد دانشکده، حاکمیت و اداره دانشکده، ساختار و طرح سازمانی، چندرشته ای بودن، فرارشته ای بودن، قدرت نفوذ و استفاده از منابع متنوع، مدیریت ذی نفعان و ارزش های جامعه، دانش آموختگان، انتقال دانش، مرکز رشد، تأمین مالی، مخاطرات در دانشکده، بین المللی سازی و آموزش کارآفرینانه و آموزش) نشان می دهد که وضعیت کارآفرینی و اشتغال در دانشکده های علوم ورزشی در سطح مطلوبی نیست. دانشجویان متناسب با نیازهای بازار کار حوزه تربیت بدنی، آموزش نمی بینند. با توجه به اینکه از لحاظ 11 شاخص استاندارد، وضعیت اشتغال و کارآفرینی در دانشکده های علوم ورزشی در سطح پایینی است، ضرورت دارد که به مؤلفه های کارآفرینی در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در دانشکده ها بیشتر توجه شود تا دانشجویان تربیت بدنی با رویکرد آموزشی کارآفرینانه بتوانند پس از فارغ التحصیلی به عنوان کارآفرین در حوزه کسب وکار ورزش وارد شوند.
۶.

مدیریت کسب وکار در دوره بحران: عوامل، چالش ها و راهبردها (مطالعه صنعت ورزش در شرایط رکود ناشی از ویروس کرونا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رکود اقتصادی بحران کرونا کووید- 19 مدیریت بحران کسب و کار ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 273 تعداد دانلود : 727
هدف از این پژوهش مدیریت کسب و کار در دوره بحران ناشی از بروز ویروس کرونا و ارائه عوامل، چالش ها و راهبردها بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی سیستماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل دو بخش منابع انسانی (اساتید، مدیران و تحلیلگران) و منابع اطلاعاتی (کتاب ها، مقالات، اسناد، رسانه ها، و ...) بود. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام شد (18 نفر و 48 سند). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظامند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بود. روایی ابزار براساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تایید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شد. چارچوب مفهومی نهایی شامل 77 مولفه، 22 بُعد، 8 منظر و 3 سطح شناسایی شده بود. سه سطح مدل شامل سطوح زمینه ای-محیطی، ساختاری-قابلیتی و فرایندی-کارکردی است که متغیرهای زیرمجموعه آن ها به صورت متوالی نسبت به هم اثرگذاری-اثرپذیری دارند. در انتها مهم ترین چالش ها و راهبردها درون و برون سیستمی برای کارآمدسازی مدیریت کسب وکار در شرایط بحران و رکورد اقتصادی کرونا براساس چارچوب مفهومی ارائه گردید. براساس کلیات یافته های می توان گفت که مدیریت کسب و کارهای ورزشی در شرایط بحران و رکود اقتصادی نیازمند بکارگیری استراتژی تغییر و نوآوری به همراه شبکه سازی محیطی مبتنی بر فناوری است.
۷.

تاثیر احساسات بر رضایت، هواداری و مقاصد رفتاری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران

کلید واژه ها: احساسات باشگاه های فوتبال رضایت هواداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 829 تعداد دانلود : 261
پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی جزو پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را تمام هوادارن باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل می دادند. حجم نمونه 200 نفر از هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران  به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه نیمه محقق ساخته بود که پایایی آن 92/0 تعیین شد. برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول استفاده شد. همچنین برای شناسایی ارتباط متغیرها با یکدیگر از تحلیل مسیر در نرم افزار Amos استفاده شد. نتایج نشان داد احساسات مثبت باعث رضایت و هواداری می شود. همچنین رضایت منجر به هواداری (۲۶۰/0) و درنهایت هواداری موجب بروز مقاصد رفتاری هواداران (۳۰۵/۰) می شود. پیشنهاد می شود باتوجه به ماهیت فوتبال و عدم اطمینان از موفقیت یک تیم در لیگ، پوسترهای تبلیغاتی قبل از شروع فصل، می بایست همراه با شعارهای امیدوارکننده و موفقیت آمیز و سرشاز از احساسات طراحی شود تا از این طریق احساسات هواداران  برانگیخته گردد تا شانس فروش بلیط کل فصل افزایش یابد.
۸.

شناسایی و ارزیابی شایستگی های کانونی شغلی دانشجویان و دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شایستگی های کانونی اشتغال دانشجو دانش آموخته تربیت بدنی و علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 456 تعداد دانلود : 735
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی شایستگی های کانونی شغلی دانشجویان و دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش سندی- تحلیلی و پیمایشی بود، زیرا با بررسی ادبیات تحقیق همراه با مصاحبه، ابتدا فهرستی از مهمترین شایستگی های کانونی شغلی دانشجویان و دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی شناسایی و سپس به روش دلفی پالایش و نهایتا از طریق تحلیل عاملی تاییدی، فهرست نهایی مورد تایید قرار گرفت. در مرحله آخر از پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی وضعیت هر یک از مولفه ها و متغیرهای اصلی سازه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان و دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران تشکیل می دادند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه آماری مورگان و همکاران، بیشترین تعداد نمونه به میزان 384 نفر ملاک عمل قرار گرفت و نهایتا 350 پرسشنامه غیر مخدوش به دست آمد. جهت انجام محاسبات آماری از نرم افزارهای «لیزرل» و«اس.پی.اس.اس» استفاده شد و نتایج نشان داد که وضعیت شایستگی های کانونی شغلی دانشجویان و دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور به طور معنی داری در وضعیت پایین تر از حد مطلوب قرار داشته است. بنابراین لازم است تا با افزایش مهارت های عمومی و پایه ای در کنار توانمندی های تخصصی و فنی، این امکان برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی فراهم گردد تا در بازار کار به گونه ای موفق تر نسبت به سایرین رقابت نمایند.
۹.

بررسی وضعیت امید به اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان رشته تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امید به اشتغال دانشجویان دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 279 تعداد دانلود : 430
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت امید به اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان رشته تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی بود که همه دانشجویان و دانش آموختگان رشته تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران جامعه آماری آن را تشکیل دادند. براساس جدول تعیین حجم نمونه آماری کرجسی و مورگان (1970)، بیشترین تعداد نمونه به میزان 384 نفر ملاک قرار گرفت و درنهایت 350 پرسش نامه غیرمخدوش به دست آمد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه «امید به اشتغال» (قریشی راد، 2008) استفاده شد که پایایی آن توسط سازنده پرسش نامه 83/0 گزارش شد؛ با این حال، به منظور تأیید روایی سازه، از تحلیل عاملی تأییدی از طریق نرم افزار آماری لیزرل استفاده شد و برای بررسی وضعیت هریک از شاخص های اصلی سازه از آزمون تی تک گروهی با کمک نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس. بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که به طورکلی وضعیت امید به اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان رشته تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور در تمامی ابعاد موردبررسی به طور معناداری در وضعیت پایین تر از حد مطلوب قرار داشت. این در حالی است که امید ناچیز به یافتن شغل پس از اتمام دوره تحصیل می تواند به نارضایتی، احساس بیهودگی، پدیده فرار مغزها و مهاجرت های درخور تأمل در جوانان تحصیلکرده دانشگاهی منجر شود؛ ازاین رو، تقویت شاخص امید به اشتغال یکی از مؤلفه هایی است که می تواند نقشی بسیار مؤثری در مهارت ها و دستیابی به نتایج مسیر شغلی ایفا کند.
۱۰.

Strategic Planning of Tourism with an emphasis on Spirituality Based on New Integration of Multi-Criteria Decision-Making Techniques(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: strategy Tourism spirituality Strategic Planning

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 753 تعداد دانلود : 913
The purpose of the present study is to identify and prioritize spiritual-based tourism strategies in Qom province. The present study is interpretive from the philosophical foundations point of view and is applied from the point of view of orientation. It is also a survey in terms of data collection and from a methodological point of view, it is qualitative. The statistical population of the study is the experts and managers in the field of tourism and the sampling method is judgmental. 10 experts were selected from among the samples. In order to carry out the research, internal and external factors affecting the spiritual-based tourism in Qom province were identified through reviewing the literature and interviewing experts. After the internal and external factors were screened, 15 internal and 14 external factors remained. In addition, the nature of internal and external factors was identified in terms of strengths, weaknesses, opportunities and threats and the most effective factors were determined by using the DEMATEL technique for preparing the SWOT table. With identifying the final list of strengths, weaknesses, opportunities and threats, strategies were prioritized from the perspective of research experts by ARAS method. Three strategies to support provincial headquarters, banks and entrepreneurship funds from web-based tourism businesses and social networks, defining research priorities of tourism-related organizations based on civil society support, and strengthening  training programs to justify diversity in the community and its benefits had the highest priority.
۱۱.

رابطه بین برخی از عوامل جامعه پذیری با رشد مشارکت ورزشی جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 627 تعداد دانلود : 150
مشارکت در فعالیت های بدنی و در پیش گرفتن سبک زندگی فعال، تا حد زیادی به ماهیت ارتباطات اجتماعی و درونی کردن تجارب دیگران به خصوص افراد مهم بستگی دارد. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین برخی از عوامل جامعه پذیری ورزشکاران جوان شهر رشت با رشد مشارکت ورزشی آنان از منظر جامعه شناختی و تربیت بدنی بوده است. پژوهش حاصر از نوع توصیفی _ پیمایشی و جامعه آماری شامل تمامی جوانان و نوجوانان ورزشکار15 تا 29 ساله شهر رشت است(55807 نفر).نمونه آماری، تعداد400 نفربودند که به صورت نمونه گیری طبقه ای (انتخاب رشته های ورزشی فعال) و تصادفی (انتخاب باشگاه های هر رشته و ورزشکاران) به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی آن با استفاده از نظر 10 نفر از اساتید تربیت بدنی دانشگاه گیلان تأیید شد و پایایی آن با روش ضریب آلفای کرون باخ، 88/0 به دست آمد. از آمار توصیفی، آزمون های کولموگروف _ اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد کلیه ابعاد جامعه پذیری با توسعه مشارکت ورزشی رابطه مثبت و معنی داری دارند. مدل نهایی نتایج نشان داد وزن رگرسیونی سه عامل میزان ورزشی بودن اعضای خانواده، حمایت اعضای خانواده از ورزش کردن و اهمیت دادن مدرسه و معلمان به ورزش، به ترتیب برابر با 89/0، 80/0 و 62/0 است که بیشترین ضریب تأثیر را داشتند. با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد حمایت های خانواده چه به صورت کلامی و یا مشارکت خود والدین در فعالیت های جسمانی، اثر مهمی در مشارکت ورزشی فرزندان داشته است.
۱۲.

تحلیل محتوای کتاب راهنمای تدریس تربیت بدنی پایه ی ششم ابتدایی با رویکرد اهداف تربیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل محتوا تربیت بدنی اهداف تربیتی کتاب راهنمای تدریس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید : 533 تعداد دانلود : 72
مقدمه و هدف: با توجه به نقشی که تربیت بدنی در پرورش و آماده سازی دانش آموزان برای زندگی آینده دارد، پژوهش به تحلیل محتوای کتاب جدید التألیف راهنمای تدریس تربیت بدنی پایه ششم در سال تحصیلی (92-91) با رویکرد اهداف تربیتی می پردازد روش شناسی: روش تحلیل محتوای این پژوهش، ویلیام رومی و آنتروپی شانون با کمک محتوای کتاب معلّم(راهنمای تدریس) تربیت بدنی ششم است. نمونه برابر جامعه آماری، 136 صفحه کتاب مذکور می باشد. پس از تعیین مقوله های فعّال و بهنجارسازی داده ها، بار اطلاعاتی، ضریب و درصد اهمیت شاخص های هر سه حیطه تربیتی محاسبه شد. یافته ها: در حیطه شناختی، آشنایی با انواع بازی و رشته های ورزشی آموزشگاهی دارای بیشترین اهمیت، حفظ و نگهداری وسایل و امکانات ورزشی دارای کمترین اهمیت اند؛ در حیطه مهارتی، مهارت در آمادگی جسمانی و مهارت در مقدمات ورزش های آموزشگاهی بیشترین و آمادگی در اجرای ترکیبی حرکات پایه در بازی های کمترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند؛ در حیطه نگرشی، گرایش به توسعه حرکات پایه و مهارت ها و رعایت اصول عاطفی واجتماعی، بالاترین و تمایل به رعایت بهداشت، دارای کمترین اهمیت هستند. از نظر روش تحلیل محتوای ویلیام رومی کتاب معلّم مذکور برای دانش آموزان ششم فعّال می باشد. نتیجه گیری: بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت سه حیطة تربیتی از بیشترین به کمترین اهمیت در کتاب عبارتند از حیطه نگرشی، مهارتی و شناختی. بنابراین به یک نسب شاخص های هر حیطة تربیتی در کتاب مورد توجه قرار نگرفته اند.
۱۴.

اثر تداخل ضمنی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت های سرویس والیبال (با تاکید بر تلفیق تمرینات مسدود و تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اکتساب انتقال یادداری تداخل ضمنی سرویس والیبال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی رفتار حرکتی یادگیری حرکتی
تعداد بازدید : 578 تعداد دانلود : 481
هدف اصلی از این تحقیق، مقایسة آرایش های تمرینی مسدود، تصادفی و مسدود – تصادفی بر یادگیری سرویس های ساده، چکشی و موجی والیبال بود. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی بود و به منظور تحقق اهداف تحقیق، 34 نفر از دانشجویان دانشگاه شمال به روش تصادفی انتخاب شدند و همة آنها در مهارت های سرویس والیبال مبتدی بودند. بعد از آموزش اولیه و پیش آزمون که بر اساس آزمون سرویس والیبال ایفرد انجام گرفت، آزمودنی ها به سه گروه تمرین مسدود، تصادفی و مسدود تصادفی همسان تقسیم شدند. در ادامه هر گروه در 15 جلسة تمرینی ویژه شرکت کردند و بلافاصله پس از پایان دورة تمرینی، آزمون اکتساب به عمل آمد. یک هفته بعد آزمون های یادداری و انتقال انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج نشان داد که در مرحلة اکتساب، تفاوت بین گروه ها معنادار بود و گروه مسدود نسبت به دو گروه دیگر نمره های بهتری را به دست آورد، ولی در آزمون یادداری تفاوت بین گروه ها معنادار نبود. هر چند در آزمون انتقال تفاوت بین گروه ها معنادار بود، به طوری که نمره های گروه مسدود – تصادفی بهتر از دو گروه دیگر به ویژه گروه مسدود بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان