عابد محمودیان

عابد محمودیان

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

شناسایی عوامل تهدیدکننده هویت تیمی هواداران تیم ملی فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل مضمون تهدید هویت تیم ملی هواداران فوتبال هویت تیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 528 تعداد دانلود : 563
مقدمه: تهدید هویت تیمی حوزه جدیدی در ادبیات مدیریت و بازاریابی ورزشی است که به تازگی مورد توجه محققان این حوزه قرار گرفته است. در این زمینه پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تهدیدکننده هویت تیمی هواداران تیم ملی فوتبال انجام پذیرفت. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی و به صورت تحلیل مضمون بوده و جامعه آماری شامل هواداران تیم ملی بودند که صفحه اینستاگرام فدراسیون فوتبال را دنبال می کردند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و مصاحبه عمیق با 16 شرکت کننده تا اشباع نظری صورت گرفت. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک کدگذاری و نرم افزار ان ویوو استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد عوامل تهدیدکننده هویت تیمی هواداران تیم ملی در هفت مضمون؛ ضعف مدیریت مالی، ضعف مدیریت اجرایی و مدیریت نامشروع فدراسیون، انتخاب نامناسب بازیکنان، انتخاب نامناسب کادر فنی، برند ضعیف بازیکنان دعوت شده و عملکرد ضعیف تیم دسته بندی می شوند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش از یک طرف، شکاف علمی عظیم ادبیات تهدید هویت تیمی در تحقیقات داخلی و خارجی را برطرف می کند و از طرف دیگر، مدیران می توانند به اقدامات نامناسب و نقاط ضعف خود در زمینه تهدید هویت تیمی هواداران تیم ملی پی ببرند و راهکارها و راهبرد های مؤثری را در دستور کار خود قرار دهند تا حداقل بتوانند تعداد و میزان این عوامل را کاهش دهند. 
۲.

تأثیر ابعاد شهرت تیم ورزشی بر هویت تیمی و قصد حضور تماشاگران فوتبال (نمونه مورد مطالعه: تیم فوتبال پرسپولیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تماشاگران شهرت تیم ورزشی قصد حضور هویت تیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 384 تعداد دانلود : 322
شهرت مثبت تیم های ورزشی مهمترین دارایی نامشهودی است که تا حدودی موفقیت آنان را تعیین می کند. به همین جهت هدف پژوهش حاضر شناسایی تأثیر ابعاد شهرت تیم ورزشی بر هویت تیمی و قصد حضور تماشاگران فوتبال بود. روش پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را اعضای کانال تلگرامی تیم پرسپولیس (1337926) تشکیل می دادند که تعداد 525 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ تأیید و برای آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد، عملکرد تیم (82/0)، مسئولیت اجتماعی تیم (76/0)، جهت گیری تماشاگر (70/0)، سنت تیم (44/0)، کیفیت مدیریت (37/0) و ثبات مالی (26/0) به ترتیب بیشترین تأثیر را بر هویت تیمی تماشاگران و هویت تیمی با ضریب رگرسیون برابر با 80/0 بر قصد حضور تأثیر داشتند. بنابراین تیم های ورزشی می توانند با توجه و تمرکز بر ابعاد شهرت تیم های ورزشی با تدوین و طراحی برنامه ها و استراتژی های لازم نه تنها موجبات رسیدن به شهرت بلکه ایجاد هویت تیمی و در نهایت افزایش قصد حضور تماشاگران را فراهم آورند.
۳.

تحلیل پاسخ طرفداران به خود_ابرازی ورزشکاران حرفه ای زن در شبکه اجتماعی اینستاگرام (مطالعه موردی: ماریا شاراپووا و سرنا ویلیامز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پاسخ طرفداران خود ابرازی شبکه های اجتماعی ورزشکاران حرفه ای زن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 305 تعداد دانلود : 775
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل پاسخ هواداران به خود_ابرازی ورزشکاران حرفه ای زن در شبکه اجتماعی اینستاگرام بود. 328 تعداد پست به اشتراک گذاشته شده در طول سال 2019 در صفحه رسمی اینستاگرام دو ورزشکار حرفه ای زن یعنی ماریا شاراپووا و سرنا ویلیامز تجزیه وتحلیل و طبقه بندی شدند. نمونه کمی شامل 328 پست از هر دو بازیکن و 122/716/120 لایک و 584/246/2 کامنت بود. نتایج تجزیه وتحلیل صفحه اینستاگرام این دو ورزشکار نشان داد که سرنا ویلیامز در صفحه اینستاگرام بیشترین تمرکز خود را به ترتیب بر پست های مربوط به نقش اجتماعی (32 درصد) اختصاص داده است و پس ازآن پست هایی با محتوای تبلیغاتی (25 درصد)، عکس ورزشی (23 درصد)، عکس بدن نما (11 درصد)، سلفی (4 درصد) و عکس مناظر (2 درصد). در مقابل، ماریا شاراپووا به ترتیب بر پست هایی با محتوای نقش اجتماعی (28 درصد) و عکس ورزشی (28 درصد)، عکس مناظر و محیط زیست (15 درصد)، عکس تبلیغاتی (11 درصد)، عکس سلفی (8 درصد) و عکس بدن نما (2 درصد) تأکید داشته است. همچنین نتایج نشان داد که پست هایی با محتوای ورزشی، بدن نما، عکس سلفی و تبلیغات به ترتیب بیشترین تعداد لایک و پست هایی با محتوای اجتماعی و مناظر و محیط زیست به ترتیب بیشترین تعداد کامنت را به خود جلب کرده اند. نتایج پژوهش حاضر، اهمیت نوع محتوای پست های اینستاگرام زنان ورزشکار را برای طرفداران و دنبال کنندگان برجسته کرده است. همچنین بینش و دانش جدیدی از طریق درک بهتر پاسخ (لایک و کامنت) دنبال کنندگان برای ایجاد یک ارتباط و تعامل قوی، درگیری و مشارکت زیاد ارائه می دهد.
۴.

استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان ابزار مدیریت برند شخصی ورزشکاران حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینستاگرام مدیریت برند ورزشکار حرفه ای ویژگی برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 873 تعداد دانلود : 116
اینستاگرام به طور فزاینده ای به ابزاری جهت به اشتراک گذاشتن محتوای بصری برای ورزشکاران حرفه ای تبدیل شده است. به همین جهت هدف از پژوهش حاضر استفاده از اینستاگرام به عنوان ابزار مدیریت برند شخصی ورزشکاران حرفه ای بود. روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوای کمی بود. 472 پست در اینستاگرام از دو فوتبالیست حرفه ای (کریستیانو رونالدو و لیونل مسی) تجزیه و تحلیل شد که در آن عکس ها بر اساس ویژگی های مرتبط و غیر مرتبط با محصول طبقه بندی شدند. تجزیه و تحلیل آماری شامل تحلیل محتوای پست های اینستاگرامی و بررسی تعداد لایک و کامنت های آنها در صفحه اینستاگرام ورزشکاران مورد مطالعه بود. یافته ها نشان داد؛ برای هر دو ورزشکار، پست های با ویژگی های غیر مرتبط با محصول به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از پست های با ویژگی های مرتبط با محصول در اینستاگرام به اشتراک گذاشته شده بود. تعداد لایک ها در پست های با محتوای ویژگی های مرتبط با محصول به طور قابل توجهی بالاتر از تعداد لایک های پست های مربوط به ویژگی های غیر مرتبط با محصول برای هر دو ورزشکار بود. همچنین، تعداد کامنت ها در پست های با محتوای ویژگی غیر مرتبط با محصول به طور قابل توجهی بالاتر از تعداد کامنت های پست های ویژگی مربوط به محصول برای هر دو ورزشکار بود. این مطالعه نشان می دهد که اینستاگرام، درک چگونگی درگیری و تعامل طرفداران با پست های مربوط به ویژگی های برند ورزشکار را تسهیل کرده و طرفداران می توانند در فرآیند ساخت برند ورزشکار از طریق لایک و کامنت نقش فعال تری داشته باشند. بر این اساس پیشنهاد می شود که ورزشکاران حرفه ای باید درک بیشتری از نشانه شناسی تصاویر برای پست ها جهت افزایش تعدادکامنت و لایک طرفداران
۵.

تحلیل گزارش و کنترل نمونه های بدون پاسخ در مقالات بازاریابی ورزشی

کلید واژه ها: بازاریابی ورزشی نشریات مدیریت ورزشی تحلیل محتوا نمونه بدون پاسخ به پرسشنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 573 تعداد دانلود : 581
سوگیری نمونه های پاسخ نداده به پرسش نامه باید در نمونه ها بررسی و تا حد امکان این سوگیری در نتایج مطالعه نهایی کاهش یابد در غیر این صورت، نتیجه گیری مطالعه ممکن است دچار تحریف شود. این مطالعه به منظور تحلیل نحوه گزارش و مدیریت نمونه های بدون پاسخ به پرسشنامه در مقالات بازاریابی ورزشی منتشرشده در نشریه های مدیریت ورزشی داخل کشور طراحی شده است. جامعه آماری شامل همه مقالات منتشر شده از شماره اول سال 1395 تا پایان سال ۱۳99 (۴۳۱N=) بود که توسط یک برگه کدگذاری آنالیز شدند. روایی برگه کدگذاری توسط ده نفر از استادان مدیریت و بازاریابی ورزشی و متخصص در زمینه تحلیل محتوا سنجیده شد. با استفاده از آزمون اسکات، ضریب توافق بین کدگذاران بیشتر از ۹۰ درصد به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که تعداد کمی از مقالات منتشر شده (۵٪ مقاله) به نرخ پاسخ اشاره کرده اند و همچنین هیچ یک از مقالات به نمونه های بدون پاسخ در پرسشنامه به عنوان تهدیدی برای اعتبار خارجی، نحوه کنترل و مدیریت نمونه های بدون پاسخ به پرسشنامه اشاره ای نکرده اند. به طور کلی می توان گفت که محققین ابتدا نرخ پاسخ به پرسشنامه را گزارش کند، اگر نرخ پاسخ کمتر از ۸۵٪ بود، از یکی از ۳ روش (مقایسه پاسخ دهندگان اول با پاسخ دهندگان آخر، استفاده از "روزهای پاسخ" به عنوان یک متغیر رگرسیون و مقایسه پاسخ دهندگان با کسانی که پاسخ نداده اند) را برای کنترل و مدیریت بدون پاسخ استفاده کنند
۶.

شناسایی و رتبه بندی انگیزه های دنبال کردن تیم های ورزشی در اینستاگرام بر اساس نظریه لذت و استفاده (نمونه مورد مطالعه: تیم پرسپولیس تهران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: انگیزه هواداران شبکه اجتماعی اینستاگرام تیم های ورزشی فوتبال نظریه لذت و استفاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 518 تعداد دانلود : 573
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی انگیزه های دنبال کردن تیم های ورزشی در اینستاگرام بر اساس نظریه لذت و استفاده (نمونه مورد مطالعه: تیم پرسپولیس تهران) بود. تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی بوده و کلیه دانشجویان هوادار تیم فوتبال پرسپولیس در دانشگاه کردستان که صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس را در اینستاگرام را دنبال می کردند به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند که از این تعداد 400 نفر بصورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه 18 سوالی انگیزه های دنبال کنندگان صفحات شبکه های اجتماعی سازمان های ورزشی بود. به منظور بررسی روایی صوری پرسشنامه از نظرات اساتید مدیریت ورزشی و برای بررسی روایی محتوایی از مدل لاوشه و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. از نرم افزار آماری SPSS و از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون رتبه بندی فریدمن، یو من ویتنی) به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد انگیزه های اطلاعات، حمایت تیم، سرگرمی، دانش فنی، گذر زمان و فرار از زندگی به ترتیب برای دنبال کنندگان تیم های ورزشی در اینستاگرام اولویت دارند. مدیران و مسئولین محتوای اینستاگرام تیم ها می بایست با آگاهی از نیازها، انگیزه ها و دلایل دنبال کنندگان در شبکه های اجتماعی، اقدام به تولید محتوای متناسب نموده تا موجبات برآورده شدن نیازهای دنبال کنندگان شده و درک لذت و تجربه بیشتری را برای آنان فراهم کرده و رضایتمندی آنان را کسب نمایند.
۷.

نقش مدیریت ویژگی های برند ورزشکار در تعهد روانی و وفاداری رفتاری به ورزشکار (مطالعه موردی: کریستیانو رونالدو)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برند ورزشکار کریست رونالدو ویژگی های برند ورزشکار تعهد روانی. وفاداری رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 154 تعداد دانلود : 276
هدف از مقاله حاضر بررسی نقش مدیریت ویژگی های برند ورزشکار در تعهد روانی و وفاداری رفتاری نسبت به ورزشکار است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و کلیه دانشجویان طرفدار کریستیانو رونالدو در دانشگاه کردستان به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه 30 سوالی تصویر برند ورزشکار از (آرایی و همکاران، 2013)، پرسشنامه 3 سوالی تعهد روانی از واتانین و دیکنسون (2018) و پرسشنامه 4 سوالی وفاداری رفتاری از بائر و همکاران(2008) بود. روایی صوری پرسشنامه ها به وسیله اساتید مجرب و همسانی درونی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. همچنین برای بررسی آزمون فرضیات از روش مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد؛ ویژگی های برند ورزشکار به ترتیب؛ خبرگی ورزشی(81/0)، روابط عمومی(75/0)، نقش الگو(70/0)، جوانمردی(71/0)، داستان زندگی(56/0)، جذابیت جسمانی(52/0)، سبک رقابت(44/0)، هماوردی(40/0)، سمبل(39/0) و تناسب اندام(32) بیشترین تأثیر را در تعهد روانی طرفداران به صورت مستقیم و همچنین بر وفاداری رفتاری آنان به صورت غیر مستقیم داشتند. همچنین تعهد روانی با ضریب رگرسیونی برابر با 71/0 بر وفاداری رفتاری اثر دارد. این پژوهش برای مدیران تیم های ورزشی، مدیران برنامه های ورزشکاران، بازاریابان ورزشی و خود ورزشکاران می توانند فراهم کننده دیدگاهی منسجم در مدیریت ویژگی های برند ورزشکار باشد و همچنین طیف وسیعی از اقدامات لازم مدیریتی را برای مدیریت هرچه بهتر برند ورزشکار، ساخت برند قوی، ایجاد تصویر مطلوب و تداعی مطلوب از آن، و نهایتاَ توسعه و گسترش تعهد روانی و وفاداری طرفداران نسبت ورزشکار و بهره مندی از مزایا و پیامدهای آن است.
۸.

نقش تعدیل کنندگی استفاده از اینستاگرام در رابطه بین درگیری با تیم، وابستگی و وفاداری هواداران (مطالعه موردی: تیم فوتبال پرسپولیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اینستاگرام درگیری وابستگی وفاداری هواداران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 914 تعداد دانلود : 292
هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کنندگی استفاده از اینستاگرام در رابطه بین درگیری با تیم، وابستگی و وفاداری هواداران بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی–همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان هوادار تیم فوتبال پرسپولیس در دانشگاه کردستان بودند که420 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از پرسشنامه های ابعاد درگیری ورزشی از کایل و همکاران(2003)، وابستگی از فانک و جیمز(2006)، وفاداری از بائر و همکاران(2008) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ تأیید و برای آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری و رگرسیون خطی استفاده گردید. نتایج نشان داد که درگیری با تیم با ضریب رگرسیون 0/24 بر وابستگی به تیم و متغیر وابستگی به تیم نیز با با ضریب رگرسیون 0/50 بر وفاداری هواداران اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیر درگیری با تیم بدون حضور استفاده از اینستاگرام به میزان 14 درصد از واریانس وابستگی به تیم را پیش بینی می کند و این مقدار در حضور استفاده از اینستاگرام به میزان 3/5 درصد یعنی برابر با 17/5 درصد افزایش می یابد به لحاظ نظری نتایج این پژوهش کاربرد شبکه اجتماعی اینستاگرام و اهمیت تولید محتوای مجازی در استراتژی های بازاریابی تیم های ورزشی را برجسته می کند. به لحاظ عمی، به مدیران تیم های ورزشی پیشنهاد می شود، با تقویت روابط خود با هواداران از طریق اینستاگرام، افزایش احتمال درگیری، وابستگی و وفاداری هواداران خود را فراهم سازند.
۹.

نقش دانش و نگرانی اخلاقی مصرف کنندگان در نیات رفتاری آنان نسبت به پوشاک ورزشی تقلبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نگرانی اخلاقی دانش نگرش پوشاک ورزشی تقلبی نیات رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 888 تعداد دانلود : 531
یکی از روندهای جهانی که به صورت هشدار دهنده ای در حال افزایش است، تولید، توزیع و مصرف کالاهای تقلبی است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر نیز تأثیر دانش و نگرانی اخلاقی مصرف کنندگان در نیات رفتاری آنان نسبت به پوشاک ورزشی تقلبی بود. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی - همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه کردستان بودند که با توجه به حجم جامعه آماری (10000)، حجم نمونه براساس جدول مورگان و کرجسی تعداد 373 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغییرهای پژوهش از پرسشنامه های نگرانی اخلاقی، دانش، نگرش و نیات رفتاری از مارکتی و شیلی (2009) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به وسیله متخصصان و پایایی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ تأیید گردید. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد، بین مصرف کنندگان، متغیر نگرانی اخلاقی بر نگرش (41/0)، دانش بر نگرش (74/0) و نگرش بر نیات رفتاری (62/0-) اثر دارد. همچنین مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی بود. می توان با طراحی بروشور، برنامه، فیلم و مستند به منظور افزایش نگرانی اخلاقی و آگاهی و دانش مصرف کنندگان، از طریق بیان پیامدها و آسیب-های اقدام به خرید و مصرف پوشاک ورزشی تقلبی، سطح نگرش منفی مصرف کنندگان نسبت به اینگونه محصولات را بالا برده تا کمتر به خرید و مصرف پوشاک ورزشی تفلبی اقدام کنند.
۱۰.

نقش رویکردهای شناختی در مقابله با استرس در داوران فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرس رویکردهای شناختی داوران فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 626 تعداد دانلود : 956
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش رویکردهای شناختی در مقابله با استرس در داوران فوتبال بود و با روش توصیفی – همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه 2900 داور فعال در کانال تلگرامی رسمی آکادمی داوران فوتبال ایران بودند که به صورت تصادفی تعداد 251 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسش نامه منابع استرس داوران و رویکردهای شناختی، و در تبیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد رویکرد شناختی بر استرس داوران تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین ابعاد رویکرد شناختی (رویکرد مثبت، رویکرد رفتاری و رویکرد منفی) به ترتیب بیشترین تأثرگذاری منفی را بر استرس در داوران فوتبال داشتند. بر این اساس مسئولین می بایست در ارائه راهکارها و برنامه های خود برای مهار، کاهش و مدیریت استرس داوران رشته فوتبال روی مباحث و محتوای رویکردهای شناختی و ابعاد آن در قالب، کارگاه ها، کلاس های توجیهی، دوره های آموزشی متمرکز نمایند تا موجب افزایش سطح آمادگی داوران رشته فوتبال برای مقابله با استرس شوند.
۱۱.

اثر آگاهی، احساسات و شدت اخلاقی بر قصد خرید پوشاک ورزشی تقلبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آگاهی اخلاقی احساسات اخلاقی پوشاک تقلبی شدت اخلاقی قصد خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 232 تعداد دانلود : 655
امروزه، پدیده تقلب به عنوان مشکل بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درسراسر جهان مطرح می شود؛ براین اساس، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی اثر آگاهی، احساسات و شدت اخلاقی بر قصد خرید برندهای تقلبی پوشاک ورزشی بود. مطالعه حاضر با روش پژوهش توصیفی - همبستگی انجام شد دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه کردستان به روش سرشماری (تعداد = 200) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که متغیر آگاهی اخلاقی، بر قضاوت اخلاقی (59/0)، احساسات اخلاقی (58/0) و شدت اخلاقی (90/0) اثر معناداری دارد. همچنین، متغیر احساسات اخلاقی با قضاوت اخلاقی و شدت اخلاقی و قضاوت اخلاقی با قصد خرید نیز رابطه معناداری دارند و مدل ارائه شده برازش مناسبی دارد. با طراحی کمپین و برنامه هایی برای افزایش آگاهی اخلاقی مصرف کنندگان، می توان ازطریق بیان پیامدها و آسیب های خرید و مصرف برندهای پوشاک ورزشی تقلبی، سطح احساسات اخلاقی و شدت اخلاقی مصرف کنندگان را بالا برد تا آن ها قضاوت اخلاقی بهتری داشته باشند و درنهایت، قصد خرید و مصرف برندهای تقلبی پوشاک ورزشی را کاهش داد
۱۲.

نقش ارزش های مصرفی فایده و لذت گرایانه در قصد خرید کفش های ورزشی از دیدگاه دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزش فایده گرایانه ارزش لذت گرایانه دانشجویان کفش های ورزشی قصدخرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 889 تعداد دانلود : 895
ارزش های مصرفی به عنوان فاکتورهای مهم پیش بینی کننده در رفتار مصرف کننده مورد توجه قرار می گیرند. به همین جهت هدف از این پژوهش، بررسی نقش دو ارزش غالب مصرفی فایده گرایانه و لذت-گریانه در قصد خرید برندهای جهانی کفش های ورزشی در بازار دانشجویان است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه کردستان و نمونه آماری تعداد 373 نفر که به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی-همبستگی انجام شد. و از پرسشنامه های 19 سؤالی یو و همکاران(2016) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان دادند ارزش های مصرفی فایده گرایانه و لذت گرایانه به ترتیب با ضریب های 79/0 و 87/0 برقصد خرید کفش های ورزشی اثرگذار بودند. بر این اساس ارزش مصرفی لذت گرایانه نسبت به ارزش مصرفی فایده-گرایانه نقش مهمتری در قصد خرید کفش های ورزشی در بازار دانشجویان دارد. نتایج این پژوهش آگاهی لازم برای تدوین و طراحی استراتژی های و برنامه های تیلیغاتی برای بازاریابان و فروشندگان برندهای جهانی کفش های ورزشی در داخل کشور جهت بهره مندی مناسب از بازار پردرآمد و پرسود دانشجویان را فراهم کرده است.
۱۳.

نقش رهبری خدمتگزار در ایجاد جو اخلاقی در سازمان های ورزشی با میانجی گری اعتماد و عدالت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رهبری خدمتگزار جو اخلاقی سازمان ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 38 تعداد دانلود : 624
رهبری خدمتگزار به جهت ویژگی های منحصر به فرد مؤثرترین رویکرد رهبری برای ایجاد و توسعه جو اخلاقی در سازمان های ورزشی است. به همین جهت هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری خدمتگزار در ایجاد جو اخلاقی در سازمان های ورزشی با میانجی گری اعتماد به رهبر و عدالت سازمانی بود. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی – از نوع مدل معادلات ساختاری انجام شد. نمونه آماری برابر با جامعه (138=N=n)که شامل کلیه کارمندان ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان کردستان بود. از پرسشنامه های استاندارد، رهبری خدمتگزار ون دریندونک و نایتجن(2011)، عدالت سازمانی گولکویت(2001)، اعتماد رابینسون(2012) و جو اخلاقی وانگ و هسی(2012) استفاده شد، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به وسیله متخصصان و همسانی درونی آنها از طریق آلفای کرونباخ(به ترتیب برابر با 84/0، 80/0، 92/0 و 85/0) و از تحلیل عاملی تأییدی برای روایی سازه های آن و برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد، رهبری خدمتگزار بر درک جو اخلاقی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین دو متغیر اعتماد و عدالت سازمانی اثر مثبت و معناداری در نقش تعدیل کننده رابطه رهبری خدمتگزار و جو اخلاقی دارند. مدیران سازمان های ورزشی می توانند با به کارگیری سبک رهبری خدمتگزار و انجام رفتارهای این سبک و توجه و تمرکز بر عدالت سازمانی و توسعه اعتماد کارکنان، از ایجاد و توسعه جو اخلاقی جهت کاهش رسوایی-ها، رفتارها و معضلات غیر اخلاقی در زمینه ورزش حمایت کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان