علی ناصری

علی ناصری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
۱.

ﺷﻨﺎﺳﺎیی مشکلات ورود مالکان ثروتمند به ﻓﻮﺗﺒﺎل ایﺮان با استفاده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری-ﺗﻔﺴﯿﺮی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۱۲
ورود سرمایه گذاران و تزریق منابع مالی به فوتبال ایران، فرصت بسیار مناسبی برای ارتقای سطح کیفی باشگاه ها است، اما این فرصت می تواند در شرایطی خاص به تهدیدی کاملا جدی تبدیل شود. ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎیی مشکلات ورود مالکان ثروتمند به ﻓﻮﺗﺒﺎل ایﺮان ﺑﻮد. این تحقیق از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه با روﯾﮑﺮد ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری-ﺗﻔﺴﯿﺮی از دﯾﺪﮔﺎه صاحب نظران اﺳﺘﻔﺎده شد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ نتایج ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ها و همچنین ادبیات تحقیق، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ (13 مورد). اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از این ﺗﮑﻨﯿﮏ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻮاﻟﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ها در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی راﻫﺒﺮدی ﺑﺮای بهبود شرایط حضور حامیان مالی و استقرار ساختارهای مالکیتی مناسب در باشگاه ها ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
۲.

نقدی بر تطبیق نظریه استبداد شرقی با حکومت قاجار

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۹۷
هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی نظریه استبداد شرقی و حکومت قاجاریه است. نظریه استبداد شرقی از زمان ارسطو مطرح و طی قرون گذشته در غرب پرورانده شده است. هرکدام از نظریه پردازان غربی بر ویژگی های خاص جوامع شرق تأکید داشته اند. از جمله این نظریه پردازان مارکس، انگلس و ویتفوگل هستند. در نظریه مارکس دلیل حکومت استبدادی در شرق، جوامع خشک و پراکنده است. اما در نظریه انگلس و ویتفوگل دیوانسالاری آبی موجب استبدادی بودن حکومت در شرق شده است. بسیاری از افراد حکومت قاجاری را نمونه ای از استبداد شرقی مورد نظر این افراد دانسته اند. این پژوهش نشان می دهد، با این وجود که حکومت قاجاریه یک حکومت استبدادی بوده، اما دلیل استبدادی بودن حکومتش در نه در جوامع خشک و منزوی مارکس است و نه در دیوانسالاری آبی. بنابراین نظریه استبداد شرقی مارکس، انگلس و ویتفوگل انطباقی با حکومت قاجاریه ندارد.
۳.

تحلیل فعالیت های مفسدانه در ورزش ایران با استفاده از مدلTASP(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۳۰۹
هدف از پژوهش حاضر تحلیل فساد ورزشی در بازه زمانی 1386 تا 1396 در ایران است. در این پژوهش از روش اسنادی با رویکرد تحلیل محتوا استفاده شده است. واحد تحلیل، گزارش های رسانه های رسمی داخلی بود که با کلیدواژه موضوع فساد ورزشی، مورد جستجو قرار گرفتند. بر اساس مدل تسپ واکاوی فعالیت های مفسدانه در چهار سطح بررسی شد. سطح نخست انواع فساد را شامل می شود، که در مجموع 12 مورد شناسایی و از بین آن ها، دوپینگ با 34 درصد بیشترین میزان را نشان داد. در سطح دوم فعالیت قرار دارد که افراد درگیر در فساد را بیان می کند. نتایج در سطح سوم یا بخش، نشان داد که 24 ورزش مختلف به صورت مستقیم درگیر فساد شده اند که از این بین ورزش فوتبال با 933 مورد در گزارش های رسانه ها بیشترین وقوع فعالیت های مفسدانه را داشته است. و در سطح چهارم هم لیگ برتر، پایه ها، لیگ دسته یک، جوانان، و لیگ های دو و سه به ترتیب بیشترین میزان از درگیری با فساد را داشتند. بررسی ده ساله رسانه های کشور نشان داد که فساد در سال های اخیر با تنوع کم سابقه ای به سرعت در حال افزایش است. مبارزه واقعی با این پدیده، از رهگذر انعکاس اخبار و اطلاعات به شیوه حرفه ای و غیر مغرضانه محقق می شود. رسانه ها با خبررسانی و افشاگری، از چنان ظرفیتی برخوردارند که می توانند فضا را برای متخلفان ناامن کرده و بساط بسیاری از بسترهای ناپاک را در ورزش کشور از بین ببرند.
۴.

بازنمایی فساد ورزشی در فضای رسانه ای ایران در طول ده سال گذشته (1396-1386)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۱۰
فساد ورزشی را هرگونه حرکت غیراخلاقی و غیرقانونی تعریف می کنند که در تلاش است عملأ، نتیجه یک رویکرد ورزشی را برای جلو بردن اهداف مادی خود تحریف کند. در مصاف با این پدیده، نقش رسانه ها بسیار حیاتی است. جایی که از طریق بازنمایی فعالیت های مفسدانه، چونان پرتوی که تاریکی را به روشنی بکشاند، چهره های آلوده را بر ملا می سازد. بازنمایی، تولید معنا از طریق چارچوب های مفهومی و زبان قلمداد می شود. جریان مداوم و مکرر بازنماییِ رسانه ها از جهان واقع، به طرز قوی بر ادراکات و کنش های مخاطبان تأثیر می گذارد زیرا فرض بر این است که این بازنمایی ها عین واقعیت است. هدف تحقیق حاضر بررسی بازنمایی فساد ورزشی در فضای رسانه ای ایران بود. در این پژوهش از روش اسنادی با رویکرد تحلیل محتوا استفاده شد. به این منظور اخبار و گزارش های مرتبط با فعالیت های مفسدانه منعکس در خبرگزاری های رسمی، از 1386 تا 1396، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها 12 نوع فساد را در 24 ورزش مختلف نشان داد. از منظر ارتباطات، بخشی از مبارزه با فساد را می توان به رسانه ها محول کرد. رسانه ای که یا خود به پیگیری موارد و مصادیق آن می پردازد و یا به افرادی که از فساد شکایت دارند فرصت سخن گفتن می دهد، در واقع به مخاطبان می آموزد که فساد پذیرفتنی نیست، و باید با آن مبارزه کرد، به این ترتیب افکار عمومی جامعه را علیه فساد بسیج می کند.
۶.

بررسی نقش دارایی تداعی برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بر تعلق طرفداران به باشگاه (مطالعه موردی: باشگاه پرسپولیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تداعی برند لیگ برتر فوتبال دارایی های برند نیازهای خود تعریفی تعلق به باشگاه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی اقتصاد و ورزش
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۵۹۰
یکی از مهم ترین مسائلی که مدیران باشگاه های ورزشی حرفه ای با آن مواجه هستند، چگونگی فراهم آوردن و گسترش درک بهتر از رابطه بین باشگاه و طرفداران آن ها است. برخورداری باشگاه های ورزشی از ارزش اجتماعی و برآورده ساختن اهداف میان فردی طرفداران سبب می شود که طرفداران آن ها در بیان هویت خود از ویژگی های برند باشگاه استفاده نمایند و این امر می تواند وفاداری و تعلق آن ها را به همراه داشته باشد. به منظور بررسی این موضوع، در این پژوهش که از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت هویت برند باشگاه پرسپولیس بر تعلق طرفداران و مخاطبان ورزشی به این باشگاه از طریق میانجی گری نیازهای خود تعریفی طرفداران می باشد. همچنین، یافته ها نشان می دهد در صورت برخورداری از دارایی های مربوط به تداعی برند یک باشگاه ورزشی از ویژگی هایی که نیازهای خود تعریفی مصرف کننده را برآورده می سازد، باعث خواهد گردید طرفداران، باشگاه مورد نظر را جذاب انگاشته و در بیان هویت خود، از ویژگی های آن بهره برند که این امر در نهایت، موجبات تعلق آن ها به باشگاه را فراهم خواهد آورد.
۷.

ارزیابی استرس اکسیداتیو، یادگیری و حافظه فضایی به دنبال محرومیت از خواب رؤیا در هیپوکامپ موشهای صحرایی نر بالغ(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: هیپوکامپ یادگیری و حافظه فضایی استرس اکسیداتیو محرومیت از خواب رؤیا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی عصب شناختی رفتاری کارکرد خواب و بیداری
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی یادگیری
تعداد بازدید : ۱۰۹۷ تعداد دانلود : ۵۸۶
زمینه و هدف: محرومیت از خواب تأثیرات منفی زیادی بر بدن و به خصوص فرآیندهای شناختی ناحیه هیپوکامپ دارد. استرس اکسیداتیو ناشی از این محرومیت نقش عمده ای در تحلیل رفتن سلول ها و تغییر رفتار حیوانات آزمایشگاهی و انسان ها ایفا می کند. از سوی دیگر ترکیبات آنتی اکسیدان از جمله سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز سلولی اولین سد دفاعی بدن در برابر حمله انواع رادیکال های آزاد می باشند. در تحقیق حاضر ارزیابی استرس اکسیداتیو ناحیه هیپوکامپ، یادگیری و حافظه فضایی به دنبال محرومیت از خواب رؤیا مد نظر قرار گرفت. مواد و روش ها: این تحقیق بر روی 40 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار که به طور تصادفی در 5 گروه تقسیم شدند، انجام گرفت. با استفاده از تکنیک سکو محرومیت از خواب رؤیا به مدت 72 ساعت القاء گردید، سپس از ماز آبی موریس جهت سنجش یادگیری و حافظه فضایی استفاده شد.24 ساعت پس از اتمام آزمایش های رفتاری موش ها دیکاپیتیت گردیده، ناحیه هیپوکامپ از مغز جدا شده و عمل هموژنایز و سانتریفیوژ روی آن صورت پذیرفت، سپس از سوپرناتانت حاصل توسط دستگاه الایزا فلورسنت در طول موج 340 نانومتر و منطبق با پروتکل پیشنهادی کیت سوپراکسید دیسموتاز، تغییرات آنزیم سوپراکسید دیسموتاز اندازه گیری شد. نتایج توسط نرم افزار آماری 19 Spssآنالیز شد و سطح معنی داری 05/0> P برای نتایج معنی دار تلقی گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که محرومیت از خواب رؤیا بر فرآیند استرس اکسیداتیو ناحیه هیپوکامپ تأثیر معنی داری نگذاشت (05/0P >)، اما بر یادگیری و حافظه تأثیر معنی داری گذاشت (025/0P < و 004/0P <). نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق تغییرات یادگیری و حافظه متعاقب محرومیت کوتاه مدت از خواب رؤیا با مکانیزم یا مکانیزم هایی غیر از مکانیزم استرس اکسیداتیو در ناحیه هیپوکامپ مربوط می باشد. همچنین برنامه ریزی جهت بهبود کیفیت خواب می تواند مزایای کوتاه مدت یا بلند مدتی برای ساختارهای هیپوکامپی و سلامت انسان ها در زمینه رفتار، یادگیری، حافظه، مدیریت استرس و 000 داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان