مهدی رسولی

مهدی رسولی

مدرک تحصیلی: استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

شناسایی راهکارهای توسعۀ بازاریابی دیجیتال در فدراسیون فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی دیجیتال توسعه ارتباطات صنعت فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۵۶
مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، شناسایی راهکارهای مؤثر بر پیاده سازی بازاریابی دیجیتال در فدراسیون فوتبال ایران بود. روش پژوهش: این تحقیق با شیوه کیفی انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. نمونه گیری از نوع نمونه گیری نظری بود. مصاحبه شونده ها شامل مدیران و متخصصان اجرایی در سطوح عالی باشگاه های فوتبال لیگ برتر خلیج فارس، سازمان لیگ، فدراسیون فوتبال و اتحادیه فوتبال، متخصصان فناوری اطلاعات و به ویژه صاحب نظران بازاریابی دیجیتال و استادان دانشگاهی بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام گرفت و با 18 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. یافته ها: در مجموع، 104 مفهوم به دست آمد که در 13 مقوله و ۶ مقوله اصلی دسته بندی شدند. این مفاهیم شامل تحقیقاتی و آموزشی، نظارتی، منابع، هدف گذاری و قانونگذاری، ارتباطات و راهکارهای اجرایی بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، موفقیت در بازاریابی دیجیتال در فدراسیون مستلزم داشتن تیم متخصص و مجرب، اتخاذ راهبرد های بازاریابی و همچنین وجود زیرساخت ها و سیستم های بازاریابی نیز است. افزون بر این مدیران فدراسیون می توانند با هدف گذاری دقیق و مدیریت صحیح، استخدام نیروی کار خبره به رشد و توسعه بازاریابی دیجیتال کمک کنند.
۲.

تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نماد ملی برندسازی ورزشی مسکات کاراکتر ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۶۸
هدف این مطالعه تعیین ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران بود. از این رو، با استفاده از روش کیفی و تشکیل گروه متمرکز به بررسی عمیق موضوع تحقیق پرداخته شد. در این راستا، افراد آگاه به موضوع پژوهش در حیطه نظری و عملی به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند. نمونه آماری تحقیق برای تشکیل گروه متمرکز شامل هفت نفر اعضای کارگروه طراحی نماد ورزش ایران بودند که از دو سازمان علمی (پژوهشگاه علوم ورزشی) و اجرایی (وزارت ورزش و جوانان) بر اساس سابقه علمی و اجرایی مرتبط و به صورت نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش 6 جلسه گروه متمرکز برگزار گردید. داده های جمع آوری شده در دو مرحله شامل بررسی نتایج فراخوان عمومی و مصاحبه درون گروهی بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی خلاصه و طبقه بندی گردید. نتایج نشان داد، ویژگی های مسکات ملی ورزش ایران در دو مقوله فرعی ویژگی های ظاهری و ویژگی های شخصیتی تقسیم بندی می شوند. ویژگی های ظاهری خود به دو بخش ویژگی بدنی و پوشش ظاهری و ویژگی شخصیتی به 7 بخش منش اجتماعی، منش ورزشی، منش پهلوانی، مهرت ورزشی، منش اعتقادی، کنش ملی و اخلاقیات فردی دسته بندی می شود. مجموعه ویژگی های به دست امده شناسنامه جامعی برای طراحی مسکات ملی ورزش ایران را در اختیار متخصصان قرار می دهد.
۳.

نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی کلا هبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پلیس اطلاعات محور کلاهبرداری جرم یابی تلفن کارت به کارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۰
زمینه و هدف: با توجه به سیاست پلیسی اطلاعات محور، پس از تشخیص مشکلات حوزه ورود دستگاه های خودپرداز و تلفن همراه به کشور، مجرمان کلاهبرداری تلفنی با برآوردهای اطلاعاتی شناسایی می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پلیس اطلاعات محور در جرم یابی کلاهبرداری تلفنی به شیوه کارت به کارت نگارش شده است. روش: جامعه پژوهش، افسران آگاهی و قضات دادسرا و وکلا، به تعداد 80 نفر بوده که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. جمع آوری اطلاعات به دو صورت اسناد و کتابخانه ای در بخش نظری و تجزیه و تحلیل داده ها پرسش نامه از آزمون t یک نمونه ای و نرم افزار 22 SPSS استفاده شئه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است. یافته ها: بکارگیری هدفمند بانک های اطلاعاتی،اجرای دقیق آموزش های ارائه شده به مامورین پلیس، تعامل بیشتر با مراجع قضایی و ایجاد بانک های اطلاعاتی جدیدِ موردنیاز توسط پلیس اطلاعات محور، در جرم یابی این جرم نقش دارند. نتیجه گیری: بر طبق یافته های تحقیق، فرضیات مطرح در پژوهش اثبات و در جرم یابی این جرم تأثیرگذار و مفید هستند. ایجاد سامانه ای جامع و متشکل از بانک های اطلاعاتیِ پلیس های تخصصی با امکان دسترسی توسط پلیس آگاهی، فتا و پیشگیری در سراسر کشور جهت به اشتراک گذاشتن و مشاهده اطلاعات پرونده های متشکله کلاهبرداری تلفنی، از جمله پیشنهاداتی در راستای جرم یابی این جرم هستند.    
۴.

طراحی الگوی برندسازی لیگ برتر بسکتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی لیگ برتر بسکتبال الگو نظریه برخاسته از داده ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۴۳
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برندسازی لیگ برتر بسکتبال ایران انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پژوهش های میدانی بود که از نوع پژوهش های کیفی است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان آگاه در حوزه برند و ورزش بسکتبال بودند که براساس روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند تا حد رسیدن به اشباع نظری، 19 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه های کیفی بود. به منظور گردآوری و تحلیل داده ها از روش گراندد تئوری استفاده شد. در فرایند کدگذاری باز مصاحبه های انجام گرفته، درمجموع 247 نشان شناسایی شد که در اولین مرحله کدگذاری با توجه به نزدیکی موضوعی و مفهومی در 27 طبقه دسته بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که علل اهمیت برندسازی در لیگ برتر بسکتبال ایران هفت عامل بود که شامل لیگ بسکتبال ایران، فلسفه و ماهیت ورزش بسکتبال، ماهیت ورزش، نیروهای خارجی، مشتریان برند، ارتباطات و بازاریابی است. این عوامل در سه بخش عوامل داخلی، عوامل خارجی و عوامل واسطه تعریف شدند. در پایان پژوهش، مدل نهایی الگوی برندسازی لیگ برتر بسکتبال ایران ارائه شد .
۵.

تعیین شخصیت برند پژوهشگاه علوم ورزشی از طریق کهن الگوها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شخصیت برند کهن الگو تداعی برند برندسازی پژوهشگاه علوم ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۴۶۹
امروزه ساخت برندی قدرتمند، هدف بسیاری از صنایع و سازمان ها و به ویژه سازمان های خدماتی است. این پژوهش نیز با هدف تعیین شخصیت برند پژوهشگاه علوم ورزشی با استفاده از کهن الگوها انجام شد. روش پژوهش از نوع کیفی، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ اجرا، میدانی بود. همه صاحب نظرانی جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که با پژوهشگاه علوم ورزشی آشنایی کافی داشتند. کل نمونه پژوهش 51 نفر بودند که شامل گروه هایی به این شرح بود: 18 نفراز اعضای هیئت علمی پژوهشگاه، 13 نفر از کارکنان پژوهشگاه، پنج نفر از دانشجویان و 15 نفر از اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه ها که در گروه های پژوهشگاه سابقه عضویت داشتند. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد . نمونه گیری به صورت هدفمند صورت پذیرفت و پس از انجام 51 مصاحبه از مصاحبه شوندگان مدنظر، با استفاده از روش تحلیل محتوا داده های گردآوری شده بررسی شد. در مرحله اول تحلیل، 138 نشان به دست آمد. نشان های مرحله اول در مرحله دوم کدگذاری در نُه مؤلفه امکانات فیزیکی، نوآوری، منابع مالی، منابع انسانی، فضای دیجیتال، روابط عمومی، ماهیت سازمانی، عوامل خارج از سازمانی و مدیریتی، به تفکیک تعداد تکرار دسته بندی شدند. سپس، براساس نزدیکی و تطبیق بیشتر، هریک از مؤلفه ها به سه مقوله تقسیم شدند: 1- «تجربه»، «رفتار» و «ماهیت سازمانی»، 2- «در کنترل»، «خارج از کنترل» و 3- نقش «مستقیم» و «غیر مستقیم». همچنین، کهن الگوی در حال حاضر این سازمان «جستجوگر» بود و کهن الگوی مطلوب و شایسته برای این سازمان «آفرینشگر» بود. شناسایی شخصیت برند ادارک شده کنونی و شخصیت برند مطلوب می تواند به ترسیم چشم انداز پژوهشگاه کمک کند. همچنین، برای دستیابی به این چشم انداز و به منظور تدوین راهبردهای لازم، منابع ادارک شخصیت برند می تواند به عنوان راهنما باشد.
۶.

تحلیل عملکرد ورزشکاران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بازی های نظامیان جهان (سیزم)

کلید واژه ها: سیزم کاروان ورزشی تحلیل عملکرد نیروهای مسلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۶۰
هدف: از انجام پژوهش حاضر، تحلیل عملکرد ورزشکاران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بازی های نظامیان جهان (سیزم) بود. روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و از نوع مطالعات گذشته نگر است که به صورت کتابخانه ای داده ها جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق کلیه مسابقات ورزشی سیزم می باشد که شامل 6 دوره بازی های تابستانی نظامیان جهان، 2 دوره مسابقات زمستانی در، مسابقات دانشگاه های افسری و نهایتاً مسابقات جهانی رشته های ورزشی سیزم می باشد. نمونه آماری تحقیق به صورت کل شمار و برابر با جامعه تحقیق در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد، از لحاظ جایگاه رتبه، ایران در سال 2011 بهترین عملکرد را داشته است. با توجه به تعداد مدال کسب شده ایران در سال 2015 بهترین عملکرد را دارا بود. روند عملکردی ایران در مسابقات سیزم بر اساس رتبه روندی ثابت نبوده و با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است. ایران علاوه بر منظر مجموع مدال بلکه از دیدگاه ارزش مدال های کسب شده نیز در جایگاه چهارم آسیا قرار دارد. بر اساس تعداد مدال کسب شده، ایران در بین 15 کشور برتر دنیا قرار گرفته است. نتیجه گیری: ورزشکاران ایرانی در مسابقات تابستانی سیزم عملکرد مطلوبی داشته اند. با این حال ورزشکاران در مسابقات زمستانی سیزم نتایج مطلوبی کسب ننموده اند.
۷.

کاربرد کهن الگوها برای تعیین شخصیت برند سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برندسازی هویت برند تداعی برند شخصیت برند کهن الگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۴۳
برندسازی یک راهبرد بسیار کاربردی برای متمایزشدن در صنایع مختلف خدماتی و تولیدی است. در دنیای امروز، شرکت ها و سازمان ها علاوه بر رقابت برای به دست آوردن بازار محصولات و خدمات، در تلاش برای ایجاد همسویی ادراکات ذهنی مشتریان با خودشان (محصول، برند و شرکت) هستند؛ ازاین رو، یکی از مفاهیم موجود در برند که سازمان ها را در رسیدن به این هدف یاری می کند، شخصیت برند است که به عنوان عاملی برای تجزیه وتحلیل پاسخ مشتری به برند یا محصولات با نام آن برند شناخته می شود؛ براین اساس، هدف از انجام مقاله، تعیین شخصیت برند سازمان لیگ فوتبال ایران با استفاده از کهن الگوها بود. با استفاده از روش پژوهش کیفی ازنوع تحلیل محتوا، مصاحبه هایی عمیق با مدیران صف و ستاد و مشاوران این سازمان انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند بود و درنهایت، 14 مصاحبه کیفی تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. یافته های پژوهش ازطریق روش تحلیل محتوا کدگذاری شد. یافته ها بیانگر 191 نشان مؤثر در ادراک شخصیت برند سازمان لیگ فوتبال بود. این نشان ها در هفت مفهوم طبقه بندی شدند که شامل مفاهیم مدیریت و برنامه ریزی سازمانی، منابع سازمانی، ماهیت سازمانی، ویژگی شخصی مدیر، ارتباطات، تأثیرات محیط و تأثیرات باشگاه ها بود. مفاهیم شناسایی شده در دو مقوله تجربیات و ارتباطات برند دسته بندی شدند. شخصیت برند کنونی سازمان لیگ، «هرکس» و شخصیت برند مطلوب آن، «نگهدارنده» تعیین شدند. با توجه به یافته های پژوهش امکان ارائه راهبردهای کلانی وجود دارد که راهگشای مدیران سازمان لیگ برای دستیابی به شخصیت برند مطلوب سازمان باشند.
۸.

تبیین سازگاری زیرساخت داده های مکانی با مأموریت های پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زیرساخت های داده های مکانی (SDI) سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مأموریت های پلیس کشف جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۷۶
زمینه و هدف : فناوری اطلاعات و ارتباطات با سرعت بخشیدن به فرآیند مبادله و تحلیل اطلاعات به ابزاری برای افزایش بهره وری، کارآیی و رشد در جوامع بشری تبدیل شده است و دستیابی آسان به نتایج تجمیع انبوه داده های تولیدشده را فراهم کرده است. در این مطالعه هدف اصلی پژوهش بررسی سازگاری «زیرساخت داده های مکانی» [1] با مأموریت های پلیس است. روش شناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی - تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و نخبگان صاحب نظر ستاد فرماندهی نیروی انتظامی مرتبط با فناوری بود که درمجموع 30 نفر بودند و به صورت سرشماری نمونه گیری انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته شامل 20 پرسش با طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده شد. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 923/0 به دست آمد. داده ها به دو روش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در این مقاله 20 مولفه مورد بررسی قرار گرفت که اصلی ترین مولفه، «بهره مندی پلیس از زیرساخت داده های مکانی و تجمیع بانک های اطلاعاتی موجود در پلیس (پلیس های تخصصی)» بود. نتایج آزمون تی تک نمونه ای حاکی از آن است که «زیرساخت داده های مکانی با مأموریت های پلیس» سازگاری دارد؛ یعنی در سطح معناداری 05/0 فرضیه اول پژوهش تایید شد. همچنین نتایج آزمون تی تک نمونه ای در سطح معناداری 05/0 فرضیه چهارم پژوهش که «نیاز به اشتراک گذاری اطلاعات زیرساخت داده های مکانی با سایر سازمان های دولتی وجود دارد» را تایید کرد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که از چهار فرضیه مطرح شده سه فرضیه «سازگاری زیرساخت داده های مکانی با مأموریت های پلیس»، «نیاز به طبقه بندی اطلاعات در پلیس های تخصصی» و «نیاز به اشتراک گذاری اطلاعات با سایر سازمان های دولتی» تایید شد. زیرساخت داده های مکانی در مأموریت های پلیس می تواند با کاهش هزینه و کاهش زمان و افزایش سرعت کشف جرم، باعث ایجاد احساس امنیت و اعتماد مردم نسبت به پلیس شود.
۹.

تدوین چارچوبی برای پاسخگویی اجتماعی سازمان های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پاسخگویی اجتماعی قرارداد اجتماعی واکنش شفافیت و مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۸۳
پاسخگویی اجتماعی سازمان های دولتی یکی از الزامات حاکمیت عمومی در کشور است. این نوع پاسخگویی برای واکنش به گروه های اجتماعی صورت می گیرد. هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های بخش دولتی ایران مبتنی بر روش کیفی داده بنیاد است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که در حوزه پاسخگویی اجتماعی دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. با توجه به چارچوب پژوهش، برای گردآوری داده های موردنیاز پژوهش از روش نیمه ساخت یافته مبتنی بر نرم افزار Atlas ta استفاده شده است. پس از تحلیل متن مصاحبه ها، ابعاد سنجش پاسخگویی اجتماعی (شفاف سازی، مشارکت جویی، ارزشیابی عملکرد، رسیدگی به شکایات، خدمات پایدار و برآورده سازی) به عنوان مقوله محوری و متغیرهای علّی، میانجی و تعدیل کننده شناسایی شده و چارچوب نهایی تدوین شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که الزامات بین المللی، نوع مأموریت سازمان، فرهنگ سازمانی، الزامات قانونی، وجهه سازمانی و بلوغ فکری جامعه از عوامل مؤثر بر استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی است. در ضمن، استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی موجب پیامدهایی مانند افزایش اعتماد عمومی، رضایت عمومی و رشد و تعالی جامعه است.
۱۱.

طراحی و اعتباریابی پرسش نامه رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی آبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رضایت کارکنان کیفیت خدمات داخلی معادلات ساختاری تحلیل عاملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۴۳۰
هدف از پژوهش حاضر، طراحی و اعتباریابی پرسش نامه رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی آبی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان استخرها و مراکز آبی شهر تهران تشکیل دادند. افراد نمونه نیز به شکل غیر تصادفی و با استفاده از روش غیرهدفمند و در دسترس انتخاب شدند و 284 نفر پرسش نامه را تکمیل نمودند. روش تحلیل داده ها استفاده از معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم بود. نتایج نشان دهنده پنج عامل اصلی تأثیرگذار بر رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی مراکز آبی می باشد که عبارت هستند از: رهبری، منابع، پاداش، ارتباطات و همکاران. همچنین، مشاهده می شود که عامل رهبری، بیشترین تأثیر را بر رضایت کارکنان داشته است؛ لذا، به مدیران مراکز ورزشی توصیه می شود که با سنجش دوره ای کیفیت خدمات داخلی موجب افزایش بهره وری و رضایت پرسنل خود شوند.
۱۲.

عوامل و چالش های درونی مدیریت برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فوتبال مدیریت برند بازاریابی ورزشی باشگاه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۱ تعداد دانلود : ۶۴۵
باشگاه های فوتبال ایران و سازمان لیگ فوتبال به منظور جذب و حفظ هواداران و درآمدزایی بیشتر، باید از طرق مختلف خود را به برندی معتبر تبدیل کنند تا هم مورد توجه عموم و رسانه ها باشند و هم برای بنگاه های اقتصادی و تجاری جذابیت داشته باشند. جذب کردن هواداران بیشتر و افزایش وفاداری آن ها، همگی به مدیریت صحیح برند مربوط می باشد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل و چالش های داخلی مؤثر بر برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران و ارائه مدل می باشد؛ ابزار پژوهش مصاحبه بود که بر اساس اروش نمونه گیری گلوله برفی 22 مصاحبه کیفی انجام گردید. یافته های پژوهش از طریق روش تحلیل کیفی داده بنیان مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها بیانگر وجود 70 نشان مؤثر در برندینگ داخلی باشگاه های فوتبال است. این نشان ها در 16 مفهوم طبقه بندی شده اند و شامل موارد زیر می باشند: فرهنگ، ارتباطات، برندسازی، بازاریابی، مسائل مالی، مسائل حقوقی، مدیریت، برنامه ریزی، نیروی انسانی، ذات باشگاه های ورزشی، کانون هواداران، خصوصیات فوتبال، امکانات، باشگاه، رسانه و ساختار. در نهایت، مدل پژوهش با 5 مقوله اصلی شامل: ذات فوتبال، فلسفه باشگاه، عملکرد، بازاریابی و تطبیق تدوین گردید. با توجه به یافته های پژوهش، راهبردهای اجرایی ارانه می گردد که می تواند راه گشای مدیران باشگاه ها در خصوص توسعه برند باشگاه باشد.
۱۳.

تدوین الگوی مدیریت نظام داوطلبی ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگو گراندد تئوری داوطلب ورزشی مدیریت داوطلبی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی
  3. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۲۰۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۵۸
برگزاری بسیاری از رویدادهای مهم ورزشی و بقای بسیاری از سازمان ها در حیطه ورزش بستگی به حضور داوطلبان دارد. بسیاری از کشورها برای توسعه برنامه های بنیادی و رسمی خود و بسیاری از سازمان های ورزشی برای برگزاری رویدادهایی مثل المپیک و بازی های جهانی به داوطلبان وابسته اند. از این رو، هدف از انجام این مقاله، تدوین الگوی نظام مدیریت داوطلبی ورزش ایران بود. بدین منظور روش تحقیق کیفی از طریق فرایند مصاحبه دلفی با متخصصان و خبرگان حیطه مدیریت داوطلبی ورزش مورد استفاده قرار گرفت. در این راستا بوسیله نمونه برداری نظری و بر اساس کفایت نظری تحقیق تعداد 12 مصاحبه انجام شد. در ادامه طبق روش نظریه پردازی داده بنیاد و از طریق فرایند کدگذاری باز ، نشانه های متعدد موثر در مدیریت داوطلبی ورزش ایران شناسایی گردید و این نشانه ها در 6 مقوله جایابی شدند که شامل عوامل مدیریتی، ساختاری، فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، نوع رویداد و نوع داوطلبان می باشد. در ادامه و طی فرایند کدگذاری محوری و انتخابی مقوله های شناسایی شده در پارادایم حاصل از کد گذاری محوری قرار گرفته و روابط بین آن ها تعیین گردید. این پارادایم شامل پدیده محوری، شرایط علی، شرایط زمینه، شرایط مداخله گر ، راهبردها و پیامدها می باشد. بدین طریق الگوی نظام مدیریت داوطلبی ورزش ایران تدوین گردید.
۱۴.

ارتباط هوش هیجانی و تعهد داوطلبان شرکت کننده در مسابقات آسیایی تیر و کمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد سازمانی هوش هیجانی داوطلب رویداد ورزشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی روانشناسی ورزشی آموزش و پژوهش در روانشناسی ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۱۲۰۸ تعداد دانلود : ۴۸۳
هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان هوش هیجانی و تعهد داوطلبان زن و مرد مسابقات آسیایی تیروکمان و تعیین رابطه ی ابعاد آنها با یکدیگر بود. در این راستا همه ی داوطلبان دختر و پسر حاضر در هفدهمین دوره ی مسابقات آسیایی تیروکمان تهران(1390) به عنوان جامعه ی آماری پژوهش در نظر گرفته شد و نمونه ی آماری برابر با جامعه ی آماری(80n=) تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه ی استاندارد هوش هیجانی برادبری وگریوز(2004) و تعهد سازمانی مودای(1979) استفاده شد. روایی محتوایی ابزار تحقیق با نظر خواهی از 11 تن از اساتید صاحب نظر در این زمینه انجام شد و جهت تعیین پایایی پرسش نامه ها با انجام یک مطالعه ی مقدماتی، ضریب پایایی در حد قابل قبولی (هوش هیجانی 76/0= α) و (تعهد سازمانی 75/0= α) به دست آمد. میانگین رتبه های عوامل مرتبط با هوش هیجانی بر اساس اولویت به ترتیب عبارت بودند از 1. خودآگاهی؛ 2. آگاهی اجتماعی؛ 3. مدیریت رابطه و 4. خودمدیریتی. همچنین رتبه های عوامل مرتبط با تعهد سازمانی به این ترتیب به دست آمد: 1. تعهد عاطفی؛ 2. تعهد مداوم؛ 3. تعهد هنجاری. در نهایت، یافته ها نشان داد که بین همه ی ابعاد هوش هیجانی با تعهد سازمانی ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. لذا با توجه به نتایج ضروری است که سازمان های ورزشی به طور عام و مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها به طور خاص، وقت بیشتری را برای شناخت عوامل روان شناختی(هوش هیجانی) و تعهدات داوطلبان صرف کنند تا فرآیند جذب و نگهداری داوطلبان برای آنها تسهیل شود.
۱۵.

توازن قدرت: تحلیل روند تعادل رقابتی لیگ حرفه ای فوتبال ایران و لیگ های برتر اروپا با استفاده از شاخص HICB(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقایسه تطبیقی تعادل رقابتی اقتصاد ورزشی لیگ حرفه ای فوتبال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۴۹
مبحث تعادل رقابتی برای مسابقات ورزشی، توجه زیادی را در رشتة اقتصاد ورزش به خود جلب کرده است. تعادل رقابتی به پیش بینی هواداران در مورد اینکه چه تیمی برنده خواهد شد، اطلاق میشود. در این مقاله روند تعادل رقابتی لیگ حرفه ای فوتبال ایران با پنج لیگ برتر اروپا (انگلستان، آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا) مقایسه شده است. لیگ های ورزشی برای پویا بودن و باقی ماندن در عرصة رقابت اقتصادی در ورزش، نیازمند سطح بهینه ای از تعادل رقابتی هستند. بدین منظور، با استفاده از داده های جمع آوری شده برای دورة زمانی 2001- 2009 لیگ حرفه ای ایران و کشورهای منتخب از شاخص تعادل رقابتی HICB در لیگ های مذکور محاسبه شد. نتایج نشان داد با گذشت زمان تعادل رقابتی در بین دوره های تمام لیگ ها رو به بهبود است. به طور کلی طی سال های مورد بررسی، لیگ حرفه ای فوتبال ایران در مقایسه با سایر لیگ ها، از روند مطلوب تری در سیر تعادل رقابتی داشته است. در مقایسة این روند، لیگ انگلستان بدترین وضعیت و فرانسه بعد از ایران، بهترین وضعیت را در میان لیگ های منتخب داشتند. وضعیت بهتر تعادل رقابتی لیگ ایران را میتوان به فاصله گرفتن وضعیت فوتبال ایران از حالت دو قطبی و تعادل قدرت بین تیم های شهرستانی و پایتخت نسبت داد؛ بنابراین به نظر میرسد به منظور داشتن لیگ پویا و جذاب لازم است، راهکارهایی برای حفظ تعادل رقابتی بهینه در لیگ حرفه ای فوتبال اندیشیده شود تا متعاقب آن صنعت فوتبال، بتواند بهرة اقتصادی لازم را از این موضوع ببرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان